Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Особливості сучасних суспільно географічних досліджень

424 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Особливості сучасних суспільно географічних досліджень

 1. 1. Нємець Л.М. Особливості сучаснихсуспільно-географічних досліджень
 2. 2. Питання для обговорення: ЧОМУ на початку ХХІ століття підвищуєтьсяроль суспільної гілки географічної науки? Які зміни планетарного масштабу цьомусприяють? Які головні проблеми глобального соціуму? Чому саме суспільна географія може внестивагомий внесок у їх вирішення? Чи має для цього вона теоретико-методологічні переваги перед іншими науками? Які нові напрямки суспільної географії сьогоднірозвиваються в світі і, зокрема в Україні? Наукові напрями СГ досліджень на кафедрі СЕГ ірегіонознавства ХНУ ім. В.Н. Каразіна.
 3. 3. 1. Процеси глобалізації і регіоналізації (кінець ХХ-початок ХХ1 ст.) призводять до зміни соціальногозапиту на розвиток науки.2. Соціальні зміни глобального масштабувикликають появу і розвиток соціальних проблем.3. Змінюється ментальний простір глобальногосоціуму на всіх ієрархічних рівнях.4. Головні проблеми: загострення взаємовідносинсуспільства і природи (екологічнікатастрофи), розшарування країн на багатих ібідних, наркоманія, виникнення новиххвороб, тероризм, військові та політичні конфліктитощо.5. Формується новий запит на дослідженнясоціальної складової глобального суспільства.
 4. 4. • Суспільна географія в світі історично розвивалася як наука, що вивчає суспільство і його проблеми: життя населення, системи розселення, види людської діяльності в просторовому аспекті, виникнення та поширення соціальних проблем (нерівність розвитку, бідність, ґендерні проблеми), поведінкові аспекти тощо.
 5. 5. • Суспільна географія в Україні розвивається на фундаменті світової соціальної географії та радянської економічної (соціально-економічної) географії (Ф. Ратцель, К. Хаусхофер, Г. Гужон, Ф. Ле-Пле, І. Боумен, Р. Хартшорн, П. Хаггет, Р. Дж. Джонстон, Т. Хегерстранд, А. Вебер, О. Енглендер, А. Льош, В. Кристаллер, Т. Паландер, Й. Тюнен; С. рудницький, К. Воблий, В. Кубійович, О. Степанів, В. Геренович, М. Баранський, Ю. Саушкін.• Сучасна суспільна географія України повязана з іменами: О. Шаблія, О. Топчієва, М. Пістуна, Я. Олійника, М. Багрова, А. Степаненка, В. Руденка та багатьох інших вчених. Існують різні школи української суспільної географії (центри: Київ, Львів, Чернівці, Харків, Одеса, Сімферополь).
 6. 6. • Соціальні проблеми в Україні загострюються на початку ХХ1 століття, особливо в регіональному аспекті: соціальна нерівність і розшарування суспільства на багатих і дуже бідних; ґендерна нерівність; низький рівень та якість життя окремих верст населення і окремих регіонів; поширення соціальних хвороб; геополітична нестабільність, етнокультурні непорозуміння; екстремістські прояви на окремих територіях; незадовільний соціальний захист населення; поширення соціальних хвороб (туберкульоз, наркоманія, алкоголізм) тощо вимагають їх дослідження, а саме – проведення суспільно-географічних досліджень і розвитку СГ.
 7. 7. • За даними Міносвіти в минулому році біля 30% дисертаційних досліджень в галузі географічних наук припадало на економічну та соціальну географію.• Отже, як сьогодні має змінюватися СГ, щоб достойно відповідати на соціальні виклики суспільства?• Потребують змін теоретико-методологічні основи СГ: розширення та уточнення поняттєво- термінологічного апарату, об’єктно-предметної області; функцій, закономірностей та принципів; методів дослідження.• Суспільно-географічні дослідження на нашій кафедрі мають свої особливості, пов’язані з науковими здобутками наших вчених.
 8. 8. • Основними категоріями СГ залишаються ЕГП, ТОС, суспільно-географічні системи, суспільно-географічні процеси, територіальний розподіл праці, територіально-виробничі комплекси, енерго-виробничі цикли, економічний район, системи розселення тощо.• Нові особливості розвитку сучасного суспільства (перехід до постіндустріального, а потім і до інформаційного етапу) вимагають дослідження нових факторів ТОС, а відповідно і зазначених категорій СГ.
 9. 9. • ТОС, основні фактори, які впливають і потребують дослідження в нових реаліях: трудоресурсний фактор, природно-ресурсний (використання вторинних ресурсів, енергозберігаючих технологій, альтернативних видів енергії), комунікаційно-інфраструктурний фактор (інфраструктура – вид ресурсу для багатьох регіонів), фактор власності (порушує сталі зв’язки, формує нові), екологічний фактор (СР), політичний фактор• (політичні еліти), поведінковий фактор (місцеві громади), фактор національного менталітету (для України впливає на вибір
 10. 10. • Нові напрями суспільно-географічних досліджень у відповідь на зміну соціального запиту викликають розширення її теоретико-методологічних засад і появу нових структурних підрозділів.• Для прикладу. В соціальній географії: гуманітарна (гуманістична) географія, іманжинальна географія (досліджує географічний образ території, а серед головних методів – образно-географічне картографування і моделювання географічних образів).• Питання, що вимагають дослідження з боку суспільної географії: інноваційно-інвестиційний потенціал території; імідж території; менталітет локального і регіонального соціуму; ТОС; ґендерна нерівність; соціальна безпека населення; обґрунтування стратегій соціально-економічного розвитку території тощо.
 11. 11. Інвестиційний потенціал(перехід до інноваційної економіки)• Потребують дослідження фактори, що формують інвестиційний потенціал: ЕГП регіону (з нових позицій), людський капітал (інтелектуальний потенціал), розвиток інфраструктури.• Людський капітал – потребує досліджень система освіти, культури, науки, охорони здоров’я…
 12. 12. Суспільно-географічне обґрунтування формування інноваційних регіонів• ЕГП;• Суспільно-географічна оцінка ПРП регіону;• Імідж території;• Людський потенціал;• Виявлення контактних зон формування інноваційного потенціалу;• Сформованість громадянського суспільства та його ментальні особливості.

×