Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

44

196 views

Published on

4

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

44

 1. 1. Технологічне забезпечення індивідуалізації навчання учнів в умовах гімназії проект «Перспектива» Гімназія № 136 м. Києва
 2. 2. проект «Перспектива» ДДииррееккттоорр ггііммннааззііїї № 113366 мм.. ККииєєвваа ІІ..ММ..ЧЧееррннууххаа,, вчитель вищої категорії, вчитель-методист гімназії №136 м. Києва ААввттооррии ппррооееккттуу ОО..ВВ..ККнняяззеевваа – науковий керівник, координатор проекту, к.п.н., вчитель вищої категорії, вчитель-методист гімназії №136 м. Києва ТТ..АА..ББооррззееннккоовваа – відповідальний керівник проекту, заступник директора з науково- методичної роботи, вчитель вищої категорії, вчитель-методист гімназії №136 м. Києва
 3. 3. Актуальність
 4. 4. Аналіз можливостей гімназії щодо створення умов для індивідуалізації навчання учнів 5-7 класів Розвиток персоналу гімназії Реалізація інноваційних проектів (співпраця з Виговською О.І.) Досвід Впровадження сучасних інноваційних технологій
 5. 5. ЧЧеерреезз ттввооррччооггоо ввччииттеелляя, націленого на саморозвиток та Об’єкт дослідження: навчально- виховний процес у 5-7 класах гімназії. Предмет самовдосконалення, дослідження: технологічне забезпечення ддоо ууссппіішшннооггоо індивідуалізації ууччнняя, навчання учнів впевненого 5-7 класів в в своїх умовах силах, гімназії. готового Мета дослідження: навчатися протягом забезпечити життя, процес відповідального індивідуалізації за себе, навчання державу учнів 5-7 класів шляхом використання можливостей гімназії через створення технологічних засобів (інструментів) за педагогічною технологією О.В.Князевої. Для життя – не для школи вчимося
 6. 6. Завдання дослідження 1.Здійснити аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури з проблеми, ознайомитися з положеннями технології використання творчих завдань О.В.Князевої. 2.Проаналізувати можливості гімназії (інтелектуальні, організаційні, методичні, матеріальні тощо) щодо створення умов для індивідуалізації навчання учнів 5-7 класів. 3.Створити науково-методичну раду експериментального дослідження (проекту «Перспектива») для розробки універсальних та специфічних вимог технологічного підходу до різних шкільних предметів. 4. Розробити засоби (інструменти) технологізації навчально-виховного процесу з різних шкільних предметів шляхом індивідуальної методичної роботи з кожним учителем.
 7. 7. Завдання дослідження 5. Забезпечити роботу постійно діючого методичного семінару для учасників проекту на базі науково- методичної ради проекту. 6. Впровадити технологічні засоби (інструменти) у практику роботи класу «Перспектива» у рамках експериментального дослідження гімназії №136 м. Києва. 7. Проаналізувати ефективність упровадження проекту «Перспектива» й виробити рекомендації щодо його вдосконалення. 8. Поширити досвід інноваційного дослідження (проекту «Перспектива») шляхом проведення семінарів, зустрічей з учителями, створення методичної літератури.
 8. 8. Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що технологічне забезпечення процесу індивідуалізації навчання у 5- 7 класах сприятиме ккооммффооррттнніійй ааддааппттааццііїї школярів до умов гімназії (на основі єдності педагогічних вимог), ппііддввиищщееннннюю ееффееккттииввннооссттіі ннааввччаанннняя гімназистів (на основі їх творчого розвитку, збільшення частки самостійності у навчанні та посилення мотивації до навчання), якомога ппооввнніішшіійй ссааммооррееааллііззааццііїї ооссооббииссттооссттіі ууччнняя відповідно до його уподобань і здібностей.
 9. 9. Основні ідеї експерименту підвищення Індивідуалізація ефективності навчання навчання учнів на основі гімназистів технології 5-7 класів забезпечення на основі їх творчого єдності розвитку, педагогічних збільшення вимог в організації частки самостійності навчальної діяльності у навчанні учнів та даного посилення класу мотивації до навчання; самореалізація особистості учня відповідно до його вподобань і здібностей використання комфортна здоров’язберігаючих та часозберігаючих адаптація учнів до умов гімназії на основі єдиних вимог технологій в організації до організації навчальної діяльності освітнього процесу співпраця з батьками, учасниками навчально-виховного процесу, задля забезпечення успішного навчання, розвитку та збереження здоров’я дитини
 10. 10. проект «Перспектива» Мета дослідження: забезпечити процес індивідуалізації навчання учнів 5-7 класів шляхом використання можливостей гімназії через створення технологічних засобів (інструментів) за педагогічною технологією О.В.Князевої Технологічні засоби (інструменти) Індивідуалізація Здоров’язбереження Співпраця з батьками Технологічні засоби (інструменти)
 11. 11. Технологічні засоби (інструменти) Технологічні розробки проекту Індивідуальна карта учня Напрямки проекту Індивідуалізація (учениці) Співпраця з батьками "Зворотній зв’язок“ (робочі зошити, ТК тощо) Здоров’язбереження "Комфортна адаптація" та "Інтенсифікація« (робочі зошити, інтегровані програми тощо)
 12. 12. Критерії ефективності експериментального дослідження «Технологічне забезпечення індивідуалізації навчання учнів в умовах Критерії ефективності експериментального дослідження «Технологічне забезпечення індивідуалізації навчання учнів в умовах гімназії» (проект «Перспектива») гімназії» (проект «Перспектива») Критерій – Ефективність навчання Показник - рівні навчальних досягнень учнів за 12-бальною системою (кількісний показник – бали) Методика дослідження – за технологією 12- бальної системи оцінювання та контролю навчальних досягнень учнів (кількісний показник - бали). Статистичний аналіз за коефіцієнтом Пірсона
 13. 13. Критерії ефективності експериментального дослідження «Технологічне забезпечення індивідуалізації навчання учнів в умовах Критерії ефективності експериментального дослідження «Технологічне забезпечення індивідуалізації навчання учнів в умовах гімназії» (проект «Перспектива») гімназії» (проект «Перспектива») Критерій – Рівень самостійності учнів у навчанні Показник - Рівні навчальних досягнень учнів (якісний показник – комплекс умінь та особистісних якостей учнів) Методика дослідження – За методикою О.В.Князевої. Статистичний аналіз за методикою обчислення О.В. Князевої та коефіцієнтом Пірсона. За технологією 12-бальної системи оцінювання (якісний показник – самостійність як комплекс умінь та особистісних якостей учнів)
 14. 14. Критерії ефективності експериментального дослідження «Технологічне забезпечення індивідуалізації навчання учнів в умовах Критерії ефективності експериментального дослідження «Технологічне забезпечення індивідуалізації навчання учнів в умовах гімназії» (проект «Перспектива») гімназії» (проект «Перспектива») Критерій – Сприятливий психолого- педагогічний клімат Показник - Рівень шкільної тривожності Методика дослідження – Анкетування, методика проекту на основі опитувальника Філіпса
 15. 15. Організаційно-кадрове забезпечення Науково-методична рада проекту науковий керівник, координатор проекту відповідальний керівник проекту науковий консультант творча група вчителів Термін проведення експерименту - 2012 – 2015 р. р. Етапи проведення експерименту І - підготовчий (січень 2012 р – червень 2012 н.р.) ІІ – констатувальний (серпень 2012 р.- травень 2013 р.) ІІІ – формувальний та корегуючий (2013 – 2015 р.р.) ІV узагальнюючий та репрезентативний (2014 – 2015 р.р.)
 16. 16. Очікувані результати створення вчителями проекту «Перспектива» технологічного забезпечення (авторських програм, курсів, робочих зошитів тощо) індивідуалізації навчання учнів основної школи; створення постійно-діючої педагогічної майстерні на базі експериментального майданчика проекту «Перспектива» для роботи з майбутніми педагогами і проведення фахових семінарів для педагогів країни;
 17. 17. Очікувані результати створення технологічних засобів (інструментів) з шкільних предметів, заявлених в експерименті; побудова індивідуальної траєкторії навчання для гімназистів; підвищення рівнів їх навчальних досягнень та самостійності у навчанні; залучення батьків до навчально-виховного процесу гімназії як рівноправних суб’єктів; створення позитивного психолого-педагогічного клімату.
 18. 18. Замість резюме Дякуємо за увагу
 19. 19. проект «Перспектива» ДДииррееккттоорр ггііммннааззііїї № 113366 мм.. ККииєєвваа ІІ..ММ..ЧЧееррннууххаа,, вчитель вищої категорії, вчитель-методист гімназії №136 м. Києва ААввттооррии ппррооееккттуу ОО..ВВ..ККнняяззеевваа – науковий керівник, координатор проекту, к.п.н., вчитель вищої категорії, вчитель-методист гімназії №136 м. Києва ТТ..АА..ББооррззееннккоовваа – відповідальний керівник проекту, заступник директора з науково- методичної роботи, вчитель вищої категорії, вчитель-методист гімназії №136 м. Києва

×