Penduduk optimum

12,664 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penduduk optimum

 1. 1. PENDUDUK OPTIMUM
 2. 2. Penduduk Kurangan Penduduk kurangan :Sesebuah negara yang mempunyai bilanganpenduduk yang kurang berbanding dengan dayatampung sumber alam. Jumlah penduduk yang kurang :Sumber alam tidak dapat dieksploitasi dandibangunkan secara sepenuhnya. Ciri-ciri kependudukan sesebuah negarabergantung kepada tahap kemajuan ekonomi dansosial yang dicapai.
 3. 3.  Ciri-ciri kependudukan di negara sedangmembangun :• Tahap teknologi yang rendah atau sederhana.• Sumber alam yang masih banyak dan terbiar.• Tenaga kerja yang kurang khususnya dalam sektorperladangan dan saiz pasaran yang masih kecil.• Contohnya : Malaysia
 4. 4.  Ciri-ciri kependudukan di negara maju :• Jumlah umur penduduk dewasa dan tua yangramai lebih banyak berbanding umur pendudukmuda.• Menghadapi krisis bekalan tenaga buruhtempatan pada masa depan.• Kualiti dan taraf hidup yang tinggi.• Jangka hayat penduduk yang tinggi.• Teknologi yang tinggi.• Sumber alam banyak dijadikan khazanah dan tidakdieksploitasi.• Contoh : Australia
 5. 5. Sebab-sebab berlakunya penduduk kurangan1. Kesan pelaksanaan polisi saiz global kecil. Walaupun polisi saiz keluarga kecil dapatmengurangkan jumlah penduduk,namun dalamjangka panjang negara akan menghadapi masalhkurang penduduk. Contoh : Singapura2. Kepentingan kerjaya,gaya hidup bebas,dan statusquo. Hal ini terjadi di negara maju. Kepentingan kerjaya mendorong pendudukberkahwin pada usia lewat. Hal ini menyebabkan kadar kesuburan dan kadarkelahiran penduduk menurun.
 6. 6. 3. Sejarah demografi Sesetengah negara pernah mengalami peperangandan wabak penyakit dalam sejarah perkembangannegara berkenaan. Oleh itu,komposisi penduduk muda berkurangandan mengambil masa yang lama untuk memulihkankeadaan tersebut.
 7. 7. Kesan-kesan positif penduduk kurangan1. Sumber alam yang banyak Negara yang kurang penduduk mempunyaisumber alam yang banyak. Oleh itu,hasil pengeluaran negara dapatmenampung keperluan penduduk dan dapatdieksport ke luar negara.2. Kadar pengangguran rendah Hal ini berlaku kerana negara mempunyai banyakpeluang pekerjaan dengan kadar upah yangtinggi.
 8. 8. 3. Tempat tinggal yang selesa Penduduk dapat memiliki rumah yang besar danlengkap. Hal ini kerana,mereka mempunyai tanah yang luasdan ahli keluarga yang kecil.4. Kualiti hidup yang tinggi Kerajaan menyediakan prasarana pendidikan yanglengkap. Oleh itu, penduduknya berkelulusan kolej atauuniversiti
 9. 9. 5. Sistem perubatan moden Negara kurang penduduk mempunyaiperkhidmatan kesihatan dan pelbagai peralatanmoden yang baik. Oleh itu,kadar kematian penduduk berkurangan.
 10. 10. Masalah yang dihadapi akibat daripada pendudukkurangan1. Kurang tenaga kerja Masalah ini berlaku dalam pelbagai sektor sepertipembinaan,perindustrian dan perkhidmatan. Oleh itu,sumber tenagaa kerja dari negara asingdiperlukan untuk memenuhi keperluan tenagakerja. Contoh : Singapura terpaksa bergantung kepadatenaga buruh dari Malaysia dan Indonesia. Hal ini telah menimbulkan kesan sampingankepada negara :i. Aliran keluar wang negaraii. Masalah sosial
 11. 11. 2. Ketidakseimbangan komposisi penduduk Hal ini berlaku kerana penduduk tua melebihipenduduk muda yang prodaktif. Ini menyebabkan beban kerajaan meningkatkerana :i. Memperuntukkan bayaran pencen.ii. Menyediakan rawatan percuma.iii. Membina rumah-rumah kebajikan.iv. Menyediakan perkhidmatan pengangkutan.
 12. 12. 3. Saiz pasaran domestik kecil dan kuasa belipenduduk rendah.o Saiz pasaran domestik kecil disebabkankekurangan jumlah penduduk .o Kuasa beli penduduk juga semakin rendahapabila sebahagian besar tenaga kerja bersara.o Ini akan mengakibatkan daya pasaran dalamsesebuah negara menjadi semakin lemah
 13. 13. Langkah-langkah untuk mengatasi masalah pendudukkurangan1. Meningkatkan kadar kelahirano Kerajaan perlu memperkenalkan dasar baharu ataumengubah polisi yang berkaitan dengankependudukan.o Contoh : Singapura telah memansuhkan polisi SatuKeluarga Dua Anak untuk meningkatkan kadarkelahiran.o Antara inisiatif yang di berikan kepada pendudukuntuk meningkatkan kelahiran :i. Memberikan kemudahan cuti bersalin.ii. Pengurangan dan rebat cukai pendapatan utk ank.iii. Rawatan percuma kepada bakal ibu.iv. Hadiah kelahiran.
 14. 14. 2. Mengurangkan had umur boleh kahwin Umur perkahwinan berkait rapat dengan tahapkesuburan wanita. Oleh itu,had umur boleh kahwin patutditurunkan. Hal ini,akan menggalakkan perkahwinan pada usiamuda dan kemampuan unyuk melahirkan anakramai.3. Meningkatkan pendapatan perkapita dan tarafhidup penduduk. Pembelanjaan tinggi diperlukan untuk :i. Menyediakan rumah yang selesa.ii. Memberikan pendidikan yang sempurna.iii. Memberikan rawatan perubatan yang terbaik.
 15. 15.  Oleh itu,pendapatan penduduk perlu ditingkatkan.Sama ada dengan :i. Meningkatkan bonus yang lebih.ii. Mengurangkan cukai pendapataniii. Mengurangkan kadar faedah pinjamanperumahan,kenderaan dan pendidikaniv. Mengurangkan caj-caj perkhidmatan
 16. 16. Penduduk Optimum Jumlah penduduk seimbang dengan daya tampungsumber alam semasa berbanding dengan tempohsebelum atau selepas mencapai penduduk optimum. Hal ini berlaku apabila bilangan penduduk sempadandengan penawaran sumber dan negara memilikitahap teknologi yang tinggi. Sumber alam,sumber manusia,sumberekonomi,modal dan teknologi dijanakan sepenuhnyauntuk mencapai tahap pembangunan sosioekonomi.
 17. 17. CIRI-CIRI PENDUDUK OPTIMUMa) Kadar kelahiran yang rendah.b) Jangka hayat yang tinggi.c) Kualiti hidup yang tinggi.d) Pendapatan berkapita yang tinggi.e) Kuasa beli yang tinggi.f) Tingkat teknologi yang tinggi.g) Pemuliharaan alam sekitar yang baik. contohnya : Sweden dan Jepun
 18. 18.  Perubahan ini bergantung kepada keadaanseperti :a) Kadar pertumbuhan penduduk semasab) Tahap teknologi dan pembangunan ekonomic) Kemampuan negara menyediakan peluangpekerjaan.d) Kemudahan hidup yang berkualiti.e) Kualiti pendidikan dan tahap kesihatan.
 19. 19. KESAN-KESAN PENDUDUK OPTIMUMi. Taraf hidup tinggi. Disebabkan oleh perkembangan pesatekonomi. Contoh sektor perindustrian menawarkan gajiyang lumayan.ii. Tiada pengangguran Kemajuan ekonomi memberi peluangpekerjaan kepada penduduk. Hal ini membolehkan penduduk memilikiperkerjaan.
 20. 20. iii. Pembangunan yang mapan Kemajuan ekonomi menyebabkanpembangunan semakin maju. Program pembangunan yang dirancang telahdinikmati oleh semua penduduk.iv. Penggunaan sumber alam yang wajar Sumber alam telah dimajukan dan dinikmatioleh penduduk Pemuliharaan dan pemeliharaan juga turutdiusahakan.
 21. 21. SEKIAN TERIMA KASIH

×