Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels

PRESENTACIÓ
Atesa la singularitat que té la nostra e...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels
COMPETÈNCIES BÀSIQUES de 2n de CICLE INICIAL
ÀMBIT LI...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels

Dimensió expressió escrita, literària, plurilingüe i...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels

Gramàtica
•

Separació sil·làbica.

•

Establiment d...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels

•

Lectura comprensiva de contes, poemes, diàlegs, d...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels

Fonètica, ortografia i lèxic
•

Pronunciació correct...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels
ÀMBIT LINGÜÍSTIC .LLENGUA ANGLESA

COMPETÈNCIA COMUNI...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels

Dimensió expressió escrita, literària, plurilingüe i...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels

Dimensió plurilingüe i intercultural.

•

Les festes...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels

Dimensió Resolució de Problemes, , Raonament i Prova...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels

Dimensió Resolució de Problemes, Raonament i Prova, ...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels
COMPETÈNCIA ARTÍSTICA i CULTURAL
EDUCACIÓ VISUAL I PL...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels
EDUCACIÓ FÍSICA

Bloc 1: El cos imatge i percepció
- ...
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Les Arrels

COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA
EDUCACIÓ EN VALORS. A...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Continguts de 2n

415 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Continguts de 2n

 1. 1. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels
 2. 2. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels PRESENTACIÓ Atesa la singularitat que té la nostra escola al desenvolupar tot el procés d’ensenyament-aprenentatge mitjançant els Projectes Interdisciplinaris de confecció pròpia, creiem convenient presentar i oferir a tota la Comunitat Educativa els continguts que tenim planificats per a ser assolits en els diferents cicles educatius. Cal fer esment que hi ha plasmades les distintes àrees que tenim al currículum així com les principals competències bàsiques que s’hi desenvolupen en cada una d’elles. Així mateix, cal dir que també s’ha tingut en compte, a l’hora d’elaborar aquest document, les orientacions presentades pel Departament d’Ensenyament quant a Llengua catalana, Llengua castellana i Matemàtiques. Volem reiterar un cop més que l’objectiu primordial al treballar a través de Projectes Interdisciplinaris és que els nens i les nenes aprenguin a construir nous significats de la realitat que els envolta a partir de l'exploració de l'entorn, de l'experimentació, de la interpretació, de la interacció amb els iguals i del raonament lògic. Creiem profundament en l’aprenentatge significatiu i funcional. Des d’aquesta perspectiva es fonamenten les competències que es subratllen en les àrees d’aprenentatge: aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma., aprendre a pensar i comunicar, aprendre a descobrir i tenir iniciativa i aprendre a conviure i habitar el món. Desitgem que sigui doncs, un document profitós, d’ús i de consulta, que sigui ben clarificador per superar amb èxit aquest gran repte que tenim dia rere dia entre les nostres mans. L’Equip Docent
 3. 3. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels COMPETÈNCIES BÀSIQUES de 2n de CICLE INICIAL ÀMBIT LINGÜÍSTIC. LLENGUA CATALANA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I AUDIOVISUAL. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE LLEGIM, PENSEM, PARLEM, ESCOLTEM I ESCRIVIM. Dimensió comunicació oral, plurilingüe i intercultural. • Comprensió de les informacions que es donen a la classe a partir de textos, imatges o esquemes. • Participació en les converses d’aula. • Atenció a les intervencions orals dels altres. • Memorització i recitació de poemes i d’altres textos breus relacionats amb la nostra cultura. • Respecte al torn de paraules i a les idees dels altres. • Explicació de fets i vivències. Dimensió comprensió lectora, plurilingüe i intercultural. • Lectura expressiva i amb fluidesa de contes, poems, diàlegs, dites, embarbussaments, endevinalles, notícies, notes informatives, receptes de cuina, instruccions, descripcions, ... • Utilització d’estratègies de lectura per arribar a una bona comprensió: abans de la lectura, durant la lectura i després de la lectura. • Ús d’estratègies de lectura individual i silenciosa i lectura en veu alta davant dels altres. • Interès pels textos escrits i visuals com a font d’informació i comunicació. • Interès i curiositat per mirar contes, llegir llibres de coneixements, rètols, notícies . • Participació en la lectura col·lectiva. • Lectura mental de textos i contes breus de tipologia diversa.
 4. 4. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels Dimensió expressió escrita, literària, plurilingüe i intercultural. Planificació, producció i revisió del textos. • Producció de textos escrits de diferents tipus: cartes, contes, poemes,…. partint de diversos models. • Producció de textos creatius de forma reflexiva: pensar, escriure i revisar. • Elaboració de textos seguint pautes de presentació, prèviament establertes, tipus de lletra, marges... • Exercicis de lectura eficaç. • Utilització del processador de textos. • Interès per la bona presentació dels textos escrits. Fonètica , ortografia i lèxic • Ús de r per representar el so d’erra múltiple en posició • inicial, final i després de consonant. Ús de ca, que, qui, co i cu en síl·laba tònica. • Ús de ga, gue, gui, go i gu en síl·laba tònica. • Utilització qualsevol de les grafies • Utilització de qualsevol qualsevol les les grafies que poden Ús de qualsevol de les grafies que poden representar el so que poden • Aprenentatge i ús del lèxic i camps semàntics propis de la seva edat i del seu interès. de de d’essa sonora: s/z. representar el so [ ]: j/g. • de representar el so [ ]: x/ix. • de Utilització grafies representar el so d’essa sorda: s/ss/ç/c. que poden
 5. 5. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels Gramàtica • Separació sil·làbica. • Establiment de la concordança: gènere i nombre. • Reconeixement de la síl·laba tònica. • Identificació del nom, l’adjectiu i el verb. • Utilització de les majúscules al començament de text i després • Ús del verb. Present, passat i futur. del punt. • Ús de diferents tipus de frase i la seva puntuació. Separació del pronom li + verb • Ús dels connectors (i, què, perquè...) per precisar una idea. • Ordenació de frases. • ÀMBIT LINGÜÍSTIC. LLENGUA CASTELLANA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I AUDIOVISUAL. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE LLEGIM, PENSEM, PARLEM, ESCOLTEM I ESCRIVIM. Dimensió comunicació oral, plurilingüe i intercultural. • Expressions orals de relats curts, descripcions, poemes, refranys, dites, endevinalles,... • Narracions de vivències i notícies. Dimensió comprensió lectora, plurilingüe i intercultural. • Lectura expressiva i amb fluidesa de contes, poemes, diàlegs, dites, embarbussaments, endevinalles, notícies, notes informatives, receptes de cuina, instruccions, descripcions, ...
 6. 6. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels • Lectura comprensiva de contes, poemes, diàlegs, dites, embarbussaments, endevinalles, notícies, notes informatives, receptes de cuina, instruccions, descripcions, ... • Lectura comprensiva de textos per a obtenir informació, interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia textual i el propòsit de la lectura. Adquisició del coneixement propi. • Lectura comprensiva d’un text analitzant l’estructura, camp semàntic i estructures morfosintàctiques habituals. Dimensió expressió escrita, literària, plurilingüe i intercultural. Planificació, producció i revisió del textos. • La carta. • La invitació. Informació • El reportatge. Tipus. • El text poètic. • El diàlog entre personatges. • La descripció. • La publicitat. Intenció i missatge. • El resum. Idea principal.
 7. 7. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels Fonètica, ortografia i lèxic • Pronunciació correcta de diferents sons de la llengua. • • Distinció de sons que són diferents de la llengua catalana. • Sons vocàlics i consonàntics. • La s/z, la b/v, la y/i • Separació síl·làbica ( els cops de veu) • Paraules compostes • La síl·laba tònica i les àtones. • Grups consonàntics: mb / mp, ga, gue, gui, go, gu. • La b/v, la y/i • La dièresi güe, güi. • Les majúscules i les minúscules. • Ortografia de vocabulari bàsic de diferents camps • Sinònims i antònims. • Famílies de paraules. • Diminutius i augmentatius. Nadal, de jocs i joguines, d'oficis i de les seves eines, dels • Numerals i ordinals. animals, de les vacances, del calendari, d'elements del Els signes de puntuació: punt i la coma, els interrogants i les exclamacions. semàntics. • Vocabulari específic del cos, del bosc, d'elements del carrer i de la localitat... Gramàtica • Distinció entre noms i verbs. • La concordança nom-adjectiu. • Els verbs i els temps verbals: Present, passat i futur. • L'oració simple. • Els noms: Comuns i propis. • Els pronoms personals. • Gènere i nombre dels noms.
 8. 8. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels ÀMBIT LINGÜÍSTIC .LLENGUA ANGLESA COMPETÈNCIA COMUNICATIVA I AUDIOVISUAL. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE LLEGIM, PENSEM, PARLEM, ESCOLTEM I ESCRIVIM. Dimensió comunicació oral, plurilingüe i intercultural • Escolta activa i comprensiva de contes curts, poems & chants, songs, diàlegs, descripcions, rhymes, .. • Producció i interacció en diferents converses i situacions comunicatives. Dimensió comprensió lectora • Lectura expressiva de composicions curtes, poems & chants, songs, diàlegs, descripcions, rhymes, .. • Lectura comprensiva de contes, poems, diàlegs, dites, embarbussaments, endevinalles, notícies, notes informatives, receptes de cuina, instruccions, descripcions, ... • Lectura comprensiva de paraules amb la finalitat que s’arribi a identificar el que s’ha llegit amb l’objecte que correspon.
 9. 9. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels Dimensió expressió escrita, literària, plurilingüe i intercultural. Estructures lingüístiques i gramaticals a treballar • When's your birthday? • What’s your favourite...? • What's your name? • Do you like? • How old are you? I’m ... • Is it a ...? Yes, it is/ No, it isn’t • Where are you from? I’m from... • I like/I don't like... • What colour is...? • Escriptura de paraules aïllades de vocabulari. Fonètica, ortografia i lèxic • Salutacions i comiats • Nombres de l’1 al 50 • Comunicar sensacions i sentiments: I'm happy, I'm • Els mesos i els dies de l’any hungry... • La família Aficions i gustos: I don’t like ... I like apples... • Els colors Permisos: Can I go to the toilet,please...? Can I have a • Els sentiments i les sensacions crayon? May I borrow your pencil? • Vocabulari relacionat amb la casa i amb l'escola Descripció d’objectes i fotografies o dibuixos: • El menjar There is /This is ... • La roba Ordres senzilles: Tick, Sit down, Put, Repeat, Look, Listen, • Els animals Open, Close, Turn around, Tell, Draw, Write, Jump, Hop, • Els oficis Dance, Run.... • Les parts del cos • Les joguines • •
 10. 10. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels Dimensió plurilingüe i intercultural. • Les festes i celebracions a Gran Bretanya i als Estats Units • Les cançons infantils, chants, contes populars i poemes. COMPETÈNCIA MATEMÀTICA COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL. COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE LLEGIM, PENSEM, CALCULEM I RESOLEM. Dimensió Resolució de Problemes, Raonament i Prova, Connexions i Comunicació i Representació. Raonament, números i operacions • Els nombres fins el 999 (lectura ,escriptura i • interpretació). El concepte de multiplicació. Inici a les taules de multiplicar. • Unitat, desena i centena. • • Iniciació en la utilització de l’EURO en contextos • Els nombres parells i imparells/senars. quotidians: monedes i bitllets. • Doble i meitat. • Càlcul mental. • • Composició i descomposició de nombres. • Realització de sumes i restes portant-ne d’una, dues i tres xifres. Resolució de problemes. Ordenació d’objectes seguint els criteris: igual =, diferent =, més gran que > , més petit que <. • Seguiment de sèries.
 11. 11. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels Dimensió Resolució de Problemes, , Raonament i Prova, Connexions i Comunicació i Representació Raonament, Magnituds i mesures • Relació entre les estacions i els mesos de l’any. • El rellotge: hora en punt, quarts i minuts. • Comparació entre el rellotge digital i l’analògic. • Les unitats de mesura de longitud: metre i centímetre. • Les unitats de mesura de massa: quilogram i gram. • Les unitats de mesura de capacitat: el litre. • Utilització dels instruments adequats per mesurar: regle, balances, termòmetre, rellotge i calendari. Dimensió Resolució de Problemes, Raonament i Prova, Connexions i Comunicació i Representació Geometria • Reconeixement de figures de tres dimensions: esfera, cilindre, prisma i cub. • Inici en la interpretació de plànols, laberints, i itineraris senzills.. • Reconeixement i creació de figures simètriques
 12. 12. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels Dimensió Resolució de Problemes, Raonament i Prova, Connexions i Comunicació i Representació Estadística • Recollida de dades i realització de gràfics. • Quantificació, classificació i ordenació de dades i de resultats. • Anticipació del resultat i comprovació. CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL COMPETÈNCIA EN EL CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN FÍSIC. COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE • Ús de les nocions bàsiques de temps (abans / després, • passat, present i futur) Els éssers vius els animals i classificació segons el seu hàbitat. • Unitats de mesura bàsiques: dia, setmana i mesos. • • El pas del temps: el calendari. • Els canvis de la matèria • les diferents tasques de la vida familiar, escolar i social. • L’ésser humà com a ésser viu. • Descoberta del municipi i dels diferents nuclis de población • El cos humà: les parts del cos i els sentits. • Els hàbits saludables i reconeixement de diferents tipus Les relacions de parentiu. (serveis,carrers, oficis ...). • Els éssers vius: les plantes i les seves característiques. Confecció de taules simples per recollir dades sobre diferents informacions i fer comparacions. d’aliments. • Reconeixement de la diversitat de tipologies de famílies. • Participació en les festes populars de l’any: Castanyada, , el Nadal,…
 13. 13. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels COMPETÈNCIA ARTÍSTICA i CULTURAL EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA MÚSICA - Cançons a l’uníson. - Les qualitats del so. Les formes planes i les formes en volum. - Pulsació i ritme. • El punt, la línia recta i la corba. - La rodona, la blanca, la negra i la corxera. Silencis de • El gargot i la taca. • • Les formes naturals i les formes geomètriques. • negra, de corxera i de blanca. - La clau de sol. La simetria. - Les notes DO-RE-MI-SOL-LA-DO’. • Les sanefes i les seriacions. - Les línies divisòries i la doble barra final. • - Els punts de repetició. El color. Els freds i els càlids. - El compàs binari, ternari i quaternari. • Textures i materials: les textures visuals i les tàctils - El tempo. • El dibuix natural. La mà. - Les veus adultes (soprano i tenor) i les blanques. • - Les danses. Dibuix d'il·lustració. Tradicions i costums catalanes. - Audicions directe i enregistrades. • Les possibilitats dels diferents materials. - Els instruments musicals: els instruments de • Creativitat amb objectes de rebuig percussió, família de la corda fregada.
 14. 14. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels EDUCACIÓ FÍSICA Bloc 1: El cos imatge i percepció - Reconèixer l'esquerra i la dreta corporal pròpia i començar amb el reconeixement respecte als altres. - Realitzar desplaçaments en equilibri disminuint la base de sustentació. - Reconèixer les posicions respecte a un mateix i a un objecte. - Ritme: lent, intermedi i ràpid - Reconèixer i anomenar les parts del cos més importants (cap, tronc i extremitats,).Colze, canell, genoll i turmell. Bloc 2: Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques - Saltar a peu coix - Mà i peu: Ser capaç de rebre la pilota a un company - Completar, sense caure, un gir a l’aire de 180º a partir d’una posició estàtica. - Botar amb la mà dominant i la no dominant en una trajectòria. - Transportar una pilota per parelles amb: cap o pit. - Realitzar la tombarella endarrere. Bloc 3: Activitat física i salut - Actitud responsable: jugar amb precaució i sense violència. Bloc 4: Expressió corporal - És capaç de seguir el ritme d'una música de forma lliure. Bloc 5: El joc - Tenir una noció del que vol dir joc tradicional i nombrar-ne més de tres.
 15. 15. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Les Arrels COMPETÈNCIA SOCIAL I CIUTADANA EDUCACIÓ EN VALORS. ALTERNATIVA A LA RELIGIÓ • Identificació de les emocions pròpies i dels altres. • La importància de cuidar l’escola per mantenir-la sempre nova. • Respecte per al medi ambient. Reciclar, reduïr i reutilitzar. • La felicitat no està relacionada amb el consumisme. • Descoberta de la generositat per ajudar a fer feliços als altres. • El diàleg com a mitjà per resoldre conflictes, fem la Pau cada dia. • Els nostres actes poden fer sentir malament als altres. Empatia. • La informació a través del mitjans de comunicació. • Comuniquem els nostres sentiments als altres. • Respecte per als éssers vius: plantes i animals. • Hàbits d’higiene saludables. • Respecte pel cos humà. • Mirem com ens veiem. L’autoestima. RELIGIÓ • Benvinguts! • Els amics de Déu de la Bíblia. • Ja arriba Nadal! • Els amics de Jesús! • El símbol dels amics de Jesús. • Jesús ensenya a perdonar. • L’amor més gran. • L’Església és una gran família. • Maria, a prop de Jesús. • La invitació.

×