Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El nou currículum de Llengua - Artur Noguerol

4,126 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El nou currículum de Llengua - Artur Noguerol

 1. 1. Artur Noguerol Rodrigo Didàctica de la Llengua i la Literatura Mollet, 23/30 de gener de 2008 El nou currículum de Llengua (Llengües) Quina llengua, per a qui i per a què
 2. 2. Idees base de la proposta catalana
 3. 3. Idees base de la proposta catalana
 4. 4. Idees base de la proposta catalana
 5. 5. Idees base de la proposta catalana
 6. 6. <ul><li>CANVI DEL CURRÍCULUM </li></ul><ul><li>CANVI DE TOT? </li></ul><ul><li>Què és realment important? </li></ul><ul><li>Què caldria assegurar que els nois i noies aprenen en acabar l'escolaritat obligatòria per tenir els coneixements necessaris per interpretar el món? </li></ul><ul><li>I per poder actuar adequadament? </li></ul><ul><li>És millor fer pocs temes en profunditat o molts temes des d’un enfocament més superficial? Cal triar! </li></ul>
 7. 7. CANVI DEL CURRÍCULUM CANVI DE PERSPECTIVA
 8. 8. Competències i sabers <ul><li>Només tenen sentit en la seva funciona-litat. </li></ul><ul><li>Són dinàmiques no es poden definir fo-ra de cada context. </li></ul><ul><li>S’han d’aplicar a si-tuacions canviants, per tant cal creati-vitat i “situació”. </li></ul><ul><li>Tenen sentit en sí mateixos. A </li></ul><ul><li>Estàtics, ja constru-ïts, sempre iguals. N </li></ul><ul><li>Un cop interiorit-zats només cal apli-car-los mecànica-ment. </li></ul>COMPETÈNCIES SABERS
 9. 9. Competències i sabers <ul><li>Transformació d’informacions en coneixements viables i transferibles. </li></ul><ul><li>Integració de coneixements en esquemes cognitius. </li></ul><ul><li>Creació de relacions. </li></ul><ul><li>Memorització. </li></ul><ul><li>Acumulació de coneixements. </li></ul><ul><li>Simple associació entre coneixements. </li></ul>CRÍTICA (aprendre) BANCÀRIA (ensenyar)
 10. 10. Competències i activitats <ul><li>A partir de l’alumnat. </li></ul><ul><li>A partir de projectes de recerca o de situacions problemàtiques. </li></ul><ul><li>Relacions didàctiques interactives. </li></ul><ul><li>A partir del professorat </li></ul><ul><li>Moltes activitats d’exercicis (repetitius) d’aplicació pràctica. </li></ul><ul><li>Relacions didàctiques verticals. </li></ul>CRÍTICA (aprendre) BANCÀRIA (ensenyar)
 11. 11. Competències i avaluació <ul><li>Centrada en les competències desenvolupades. </li></ul><ul><li>Portfolios. </li></ul><ul><li>Qualitat de la comprensió, de les competències dels coneixements . </li></ul><ul><li>Capacitat de transferència. </li></ul><ul><li>Centrada en coneixemements fixos. </li></ul><ul><li>Respostes tancades. </li></ul><ul><li>Quantitat d’informacions i de coneixements memoritzats. </li></ul>CRÍTICA (aprendre) BANCÀRIA (ensenyar)
 12. 12. Models d’ensenyament de (1res, 2nes,...) llengües <ul><li>Model tradicional centrat en la gramàtica. </li></ul>FORMA SIGNIFICAT CONEIXEMENT ÚS
 13. 13. Models d’ensenyament de (1res, 2nes,...) llengües <ul><li>Model tradicional centrat en la gramàtica. </li></ul>CONEIXEMENT ÚS <ul><li>Enfocaments comunicatius </li></ul><ul><ul><li>TPR </li></ul></ul><ul><ul><li>Mètode Natural </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>COMUNICACIÓ
 14. 14. Representació del doble iceberg de la competència bilingüe segons Cummings (1986: 83) competència subjacent comuna Característiques superficials de la L1 Característiques superficials de la L2
 15. 15. L 2 L 1 L 3 L 4
 16. 16. capacitat de prendre part en la interacció intercultural Competència plurilingüe i pluricultural capacitat d’utilitzar les llengües amb finalitats comunicatives domini, en graus diversos, de distintes llengües situacions comunicatives competències parcials Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar
 17. 17. Les modalitats de realització de la didàctica integrada de les llengües TERCER NIVELL, EL MÉS AVANÇAT I MÉS AMBICIÓS NIVELL INTERMIG planificació conjunta, els objectius, els continguts, els mètodes, els procediments i les modalitats d’avaluació NIVELL MÍNIM Informació i cultura comuna
 18. 18. Les modalitats de realització de la didàctica integrada de les llengües <ul><ul><li>Integrar els objectius ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Explotar la transferència d’estratègies i d’adquisicions ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Concedir, modalitats d’avaluació ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Utilització de diverses llengües. </li></ul></ul>TERCER NIVELL, EL MÉS AVANÇAT I MÉS AMBICIÓS
 19. 19. Didàctiques integrades <ul><li>Per a una correcta integració de les diferents didàctiques de les llengües cal considerar: </li></ul><ul><ul><li>compe t è n c i a comunicativa; </li></ul></ul><ul><ul><li>compe t è n c i a textual; </li></ul></ul><ul><ul><li>competència metalingüística; </li></ul></ul><ul><ul><li>dimensió cognitiva. </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>Llengües de l’escola: </li></ul><ul><ul><li>vehicular, segones, estrangeres… </li></ul></ul><ul><li>Llengües de l’entorn familiar. </li></ul><ul><li>Llengües de la mateixa família lingüística. </li></ul><ul><li>Llengües de l’entorn social més proper. </li></ul><ul><li>Llengües dels emigrants. </li></ul><ul><li>Llengües minoritàries i de grups socials marginats. </li></ul><ul><li>Llengües llunyanes. </li></ul>LLENGÜES i aprenentatge (1-4) (8+/-) (moltes) (cal aprendre-les) (cal comprendre-les i volorar-les) (cal valorar-les, saber-ne aspectes i aprendre d’elles)
 21. 21. PROPOSTA DEL CONSELL D’EUROPA, ELABORAT PER LA COMISSIÓ DE POLÍTIQUES LINGÜÍSTIQUES, QUE HA ESDEVINGUT DE REFERÈNCIA OBLIGADA PER A L’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE TOTES LES LLENGÜES
 22. 22. PROPOSTA DE CONTINGUTS RELACIONATS AMB LA DIVERSITAT LINGÜÍSTICA I CULTURAL QUE CAL TENIR EN COMPTE PER A L’ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LES LLENGÜES AMB ELS ENFOCAMENTS PLURALS ELABORAT DINS ELS TALLERS DE GRAZ
 23. 23. Els enfocaments plurals de l’ensenyament de la llengua (M.Candelier, 2003) <ul><li>« La pédagogie intégrée des langues » (Roulet) </li></ul><ul><li>L ’éveil aux langues et cultures ( LA , Jaling , EOLE ,) </li></ul><ul><li>L’intercompréhension entre les langues parentes   ( EuroCom , Eurom4 , Galatea / Galanet , Unió Llatina …) </li></ul><ul><li>L’ educació intercultural </li></ul><ul><li>La llengua a través del currículum ( AICLE/CLIL.-UB , AICLE-UAB , Orator , altres ) </li></ul><ul><li>Projecte integrat de llengües </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Un nen o nena davant la TV rep en una setmana la informació que va rebre Aristòtil durant tota la seva vida. </li></ul><ul><li>El 96% de nens i nenes entre el 4 i els 10 anys veuen la televisió cada dia; el 93% superen les 3 hores diàries i el 75% reconeixen que és la seva activitat preferida. </li></ul><ul><li>I els mòbils, i les consoles de joc? </li></ul><ul><li>I Internet? </li></ul><ul><li>I...? </li></ul>Consulteu: Quaderns del CAC número extraordinari - Novembre 2003 - Llibre blanc: L'educació en l'entorn audiovisual
 25. 25. L n AV n
 26. 26. L 2 L 1 L 3 L 4 SC 2 SC 1 SC 3 SC 4 Cult 1 Cult 2 Cult 3 Cult 4 L 1
 27. 27. Estructura del currículum <ul><li>Competències transversals: </li></ul><ul><li>Les competències comunicatives: </li></ul><ul><li>Les competències metodològiques: </li></ul><ul><li>Les competències personals: </li></ul><ul><li>Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: </li></ul><ul><li>Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. </li></ul><ul><li>Competència social i ciutadana. </li></ul>
 28. 28. Estructura del currículum <ul><li>Competències transversals: </li></ul><ul><li>Les competències comunicatives: </li></ul><ul><ul><li>Competència comunicativa lingüística i audiovisual. </li></ul></ul><ul><ul><li>Competències artística i cultural. </li></ul></ul><ul><li>Les competències metodològiques: </li></ul><ul><ul><li>Competència en el tractament de la informació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència matemàtica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Competència d’aprendre a aprendre (autoestima). </li></ul></ul><ul><li>Les competències personals: </li></ul><ul><ul><li>Competència d’autonomia i iniciativa personal (emotiva) . </li></ul></ul>
 29. 29. Estructura del currículum <ul><li>Dimensió comunicativa </li></ul><ul><ul><li>Interacció </li></ul></ul><ul><ul><li>Recepció </li></ul></ul><ul><ul><li>Producció </li></ul></ul><ul><li>Dimensió literària </li></ul><ul><li>Dimensió plurilingüe i intercultural </li></ul>Àrea lingüística oral, escrita i audiovisual
 30. 30. Aprendre les ciències, és « aprendre a parlar ciències » (Lemke,1990, 1996 ; Laplante 2000, 2001), funcions lingüístiques <ul><li>L’alumne o alumna que aprèn ciències ha de ser capaç de: </li></ul><ul><ul><li>definir amb les seves paraules un concepte, </li></ul></ul><ul><ul><li>observar i descriure objectes, </li></ul></ul><ul><ul><li>explicar fenòmens, </li></ul></ul><ul><ul><li>posar un problema de naturalesa científica, </li></ul></ul><ul><ul><li>formular hipòtesis , </li></ul></ul><ul><ul><li>concebre i escriure el procediment d’una experiència, o de formular una conclusió, </li></ul></ul><ul><ul><li>redactar un informe d'experiència o </li></ul></ul><ul><ul><li>presentar una recerca documental </li></ul></ul>
 31. 31. Estructura del currículum Roser Canals
 32. 32. Estructura del currículum <ul><li>Textos que conten </li></ul><ul><ul><ul><li>Reportatge, testimoniatge, anècdota... </li></ul></ul></ul><ul><li>Textos que descriuen </li></ul><ul><ul><ul><li>Informe d'observacions, acta, llistats, descripció d'un lloc, d'una situació, d'un personatge, d'un objecte, fulletó informatiu... </li></ul></ul></ul><ul><li>Textos que expliquen (justifiquen) </li></ul><ul><ul><ul><li>Presentació d’un objecte, article d'enciclopèdia, llibre de text, reportatge, notícia periodística... </li></ul></ul></ul>
 33. 33. Estructura del currículum <ul><li>Textos que organitzen informació o idees </li></ul><ul><ul><ul><li>Quadre, esquema, mapa conceptual, mural, maqueta... </li></ul></ul></ul><ul><li>Textos que diuen com fer </li></ul><ul><ul><ul><li>Recepta, instruccions de muntatge, consells o suggeriments, protocol de laboratori o dossier sortida de camp, consignes, normes o regles d'un joc... </li></ul></ul></ul>
 34. 34. La selecció de contextos la funcionalitat comunicativa dels contextos els interessos de l’alumnat problemes soci-als rellevants s’ha de fer a partir de segons centrats en presentats de manera problematitzada problematitzat segons segons segons
 35. 35. Competències i projectes <ul><li>a) Parteix d'un tema, problema o centre d'interès negociat amb l'alumnat. </li></ul><ul><li>b) Fa protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement. </li></ul>perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge
 36. 36. Competències i projectes <ul><li>a) Parteix d'un tema, problema o centre d'interès negociat amb l'alumnat. </li></ul><ul><li>b) Fa protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement. </li></ul><ul><li>c) Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. </li></ul>S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.
 37. 37. Competències i projectes <ul><li>a) Parteix d'un tema, problema o centre d'interès negociat amb l'alumnat. </li></ul><ul><li>b) Fa protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement. </li></ul><ul><li>c) Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. </li></ul><ul><li>d) Incentiva processos d’investigació. </li></ul>que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes
 38. 38. Competències i projectes <ul><li>a) Parteix d'un tema, problema o centre d'interès negociat amb l'alumnat. </li></ul><ul><li>b) Fa protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement. </li></ul><ul><li>c) Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. </li></ul><ul><li>d) Incentiva processos d’investigació. </li></ul><ul><li>e) Es transfereixen estratègies per aprendre. </li></ul>es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el què s'ha après i com s’ha près
 39. 39. Competències i projectes <ul><li>a) Parteix d'un tema, problema o centre d'interès negociat amb l'alumnat. </li></ul><ul><li>b) Fa protagonista l'alumnat en la construcció del propi coneixement. </li></ul><ul><li>c) Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. </li></ul><ul><li>d) Incentiva processos d’investigació. </li></ul><ul><li>e) Es transfereixen estratègies per aprendre. </li></ul><ul><li>f) S’activa la comunicació. </li></ul>el diàleg i la discussió en petit i gran grup per a construir coneixement de forma compartida
 40. 40. PROJECTE LINGÜÍSTIC (i comunicatiu) DE CENTRE
 41. 41. Cap al Projecte Curricular Lingüístic de Centre <ul><li>La relació amb l’entorn (comunitat educativa). </li></ul><ul><li>L’organització del centre com a espai comunicatiu. </li></ul><ul><li>Els aprenentatges lingüístics globals que es produeixen a l’escola en els diferents àmbits i les àrees curriculars o matèries. </li></ul><ul><li>Els aprenentatges lingüístics que es realitzen en cadascuna de les llengües de l’escola. </li></ul>
 42. 42. Aspectes del PLC <ul><li>Institucions escolars i entorn (pla d’entorn): </li></ul><ul><li>Centre educatiu i entorn social: </li></ul><ul><ul><li>Ajuntament, associacions de veïns... </li></ul></ul><ul><ul><li>Hospitals, bombers, oficis... (facilitadors de la implicació social de l’alumnat) </li></ul></ul><ul><li>Centre educatiu i entorn cultural: </li></ul><ul><ul><li>Biblioteca popular. </li></ul></ul><ul><ul><li>Festes i associacions culturals, museus... </li></ul></ul><ul><ul><li>Televisió, premsa, ràdio... </li></ul></ul><ul><li>Institucions escolars </li></ul><ul><li>Biblioteca/mediateca i pla de lectura (alfabetització) . </li></ul><ul><li>Els mitjans audiovisuals (alfabetització audiovisual) . </li></ul><ul><li>Les TIC per als intercanvis i la comunicació, per a la informació... (alfabetització digital) </li></ul><ul><li>Festes escolars i activitats del centre </li></ul>
 43. 43. Aspectes del PLC <ul><li>Parlar, llegir i escriure ciència </li></ul><ul><li>(construir coneixements) </li></ul><ul><li>Les activitats/tasques/projectes organitzadors </li></ul><ul><li>Les dinàmiques dels grups </li></ul><ul><li>Les preguntes i les orientacions per als intercanvis </li></ul><ul><li>Els tipus d’habilitats cognitivolingüístiques </li></ul><ul><li>Les estratègies de lectura </li></ul><ul><li>Els processos de lectura i escriptura </li></ul><ul><li>El llenguatge audiovisual i les TIC. </li></ul><ul><li>Els elements no verbals de la comunicació i la ciència. </li></ul>
 44. 44. Aspectes del PLC <ul><li>Comunicar, interaccionar, mediar </li></ul><ul><li>(construir coneixements, emocions... ) </li></ul><ul><li>Les activitats/tasques/projectes organitzadors </li></ul><ul><li>Les dinàmiques dels grups. </li></ul><ul><li>Les preguntes i les orientacions per als intercanvis (...) </li></ul><ul><li>El coneixement reflexiu sobre la llengua la comunicació i el seu aprenentatge. </li></ul><ul><li>La lectura d’imaginació, per projectar-se personalment... </li></ul><ul><li>L’ús reflexiu dels audiovisuals i les TIC. </li></ul><ul><li>L’aprenentatge de la diversitat de llengües. </li></ul>
 45. 45. Estructura del currículum <ul><li>Aprendre a ser i actuar de manera autònoma. </li></ul><ul><li>Aprendre a pensar i comunicar. </li></ul><ul><li>Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. </li></ul><ul><li>Aprendre a conviure i habitar el món. </li></ul>
 46. 46. <ul><li>La diversitat en la formació del professorat ha de tenir en compte: </li></ul><ul><ul><li>Els nous continguts conceptuals que cal contemplar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les resistències (prejudicis, estereotips...) que cal vèncer. </li></ul></ul><ul><ul><li>La mena de competències que es suposa ha de tenir el nou ciutadà de la societat en què es té en compte la pluralitat (altres àrees curriculars). </li></ul></ul><ul><ul><li>Com es poden ensenyar aquests nous continguts. </li></ul></ul><ul><ul><li>Un equip docent del centre que realitzi un projecte global d’ensenyament de la llengua (recursos, professorat...) </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>Noves preses de posició personal (valors i representacions) Noves perspectives didàctiques Nous coneixements sobre la diversitat
 47. 47. Ensenyar i aprendre llengua i comunicació en la societat multilingüe i multicultural conèixer fer ser conviure aprendre a esdevenir persones la realitat (saber), els altres (cohesió social) vivències i sentiments propis (la identitat pròpia). participatives conscients i crítiques comprendre i expressar amb les tecnologies i els mitjans d’informació i comunicació.

×