Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Integració des de l'escola maternal

Integració lingüística i cultural des de l’escola maternal: primícies d’una educació llenguatgística plurilingüe.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Integració des de l'escola maternal

  1. 1. a 1 Jornada d’intercanvi d’experiències pedagògiques entre els territoris de parla catalana Tortosa, 21 i 22 de gener de 2011Eix 2 : Transició aula ordinària alumnat nouvingutIntegració lingüística i cultural des de l’escola maternal: primíciesd’una educació llenguatgística plurilingüe. Presentaré tres experiències de classe que permeten als alumnes una integraciólingüística i cultural des de l’escola maternal.1- Què entenem quan parlem de “LLENGUATGÍSTIC”? “Llenguatgístic” és un adjectiu creat a partir de “llenguatge” i de “llengua”. Abasta uncamp molt més ampli que “lingüístic”, tot i que aquesta paraula conté també tot el queconcerneix la llengua. Així, una educació llenguatgística porta els alumnes a treballar lasintaxi, el lèxic, la morfosintaxi, la prosòdia de les llengües en diferents tipus de discursos,de forma comunicativa i en interacció. Aquesta educació permet augmentar i enriquir elllenguatge dels aprenents, és per això que en diem educació llenguatgística.2- Per què PLURILINGÜE? Perquè és una educació que acull, reconeix, considera i mobilitza totes les llengües.Les de l’escola, les de casa, les del carrer.3- Quin tipus d’experiències proposar als alumnes? La Babel coral La nostra escola té quatre classes de les quals només una és bilingüe francès-català.Seguim les circulars ministerials que regeixen l’ensenyament bilingüe francès-llenguaregional a l’Estat francès. S’ensenyen a paritat horària les dues llengües i això en cadaassignatura. A la coral de la nostra escola acollim pares d’alumnes locutors d’una llengua noensenyada a les nostres aules. Pot ser l’àrab, l’alemany, el portuguès, el sango, el castellà,el berber, l’anglès, el rus... en funció dels cursos i dels pares. Els pares porten una cançó o una cantarella per fer cantar tots els alumnes del’escola, bilingües o no, en diferents llengües, però sense tenir necessàriament un objectiud’aprenentatge d’aquestes llengües. Fem l’aprenentatge de la cançó tots junts al moment dela coral i després cada ensenyant, a la seva aula, continua explotant la cançó apresaconjuntament. També proposem cançons de les quals la melodia és idèntica en diferentsllengües, però amb la lletra que canvia. Això ens permet abordar l’aspecte cultural i històricde les llengües. Quan la lletra de les cançons s’assembla molt d’una llengua a una altra, els alumnesfan activitats de contrastivitat o de comparació entre les llengües a partir de paraulesaïllades o d’un fragment de frase. D’aquesta manera, es posa en plaça una consciènciametalingüística que permet als nostres alumnes descentrar-se i obrir-se a l’alteritat.
  2. 2. Aquest tipus d’activitat instaura mediació intercultural, consideració i reconeixementde la llengua de l’altre. La coral participa a l’educació llenguatgística plurilingüe dels infants, i com queafavoreix la reflexió metallenguatgística, optimitza l’aprenentatge de les llengües engeneral. Els projectes bi-plurilingües Fem servir les competències demanades pels programes francesos de LEducaciónacional1 i les competències plurals sobre les llengües definides pel CARAP2 per proposarprojectes biplurilingües als nostres alumnes.Treballem certes competències:CARAP: Els alumnes hauran de saber utilitzar coneixements i competències que ja tenen enuna llengua per participar a activitats de comprensió en una altra llengua. També s’haurand’adonar que existeixen entre les llengües semblances i diferències.Programes oficial francesos: Els alumnes hauran d’identificar les principals funcions del’escrit i descobrir l’ús social d’aquests escrits. Escoltar per entendre, interrogar. Repetir perrealitzar una activitat. El projecte consisteix en participar, amb 25 classes més, a la creació d’un llibresobre el temari de l’estany. Cada classe ha de crear quatre pàgines. Després d’un treball decaire científic sobre la vida entorn de l’estany i els seus animals, hem decidit d’inventar unseguiment a la cançó “Un peixet en el fons de l’estany”3. Per nosaltres, resulta que el peixetés una anguila. Aquesta anguila fa bombolles i són aquestes bombolles que viatgen i aniran a altrespaïsos a sentir “la llengua d’allà”. L’ensenyant orienta els alumnes cap a països conegutsper alguns alumnes de la classe. És per això que la bombolla se’n va cap a Centre Àfrica iAlgèria. Sol·licitem els pares dels alumnes concernits per portar informacions a la classe quepuguin servir de suport a la creació plàstica i verbal. L’ensenyant demana als alumnes de mobilitzar llur repertori plural de recursosllenguatgístics i culturals per respondre a menesters comunicatius. Amb aquesta creació, volem desenvolupar la consciència cultural illenguatgística dels nostres alumnes. Els alumnes s’adonen que poden entendre algunes paraula de la llengua nova.Hi ha un encoratjament a la mobilització de sabers disponibles per a l’aprenentatge.1 Programes francesos de l’Educació Nacional2 CARAP3 L’Agram
  3. 3. El paisatge lingüístic Els alumnes entren en contacte amb varietats de llengües, construeixeninterpretacions, atribueixen un sentit als enunciats en interacció entre el paisatge lingüísticque els envolta i els seus companys. És una part del kit pedagògic actualment en preparació al CELV (projecte EBP-ICI4:“Llengües col·laterals, llengües minoritàries i educació biplurilingüe”.Aquí també treballem certes competències:CARAP: Sensibilitat a l’existència d’altres llengües, a diferències i similituds entre llengüesdiferents.Programes oficial francesos: Situar-se en l’espai. Comprendre i utilitzar el vocabulari del’espai familiar. Elaborar representacions de l’espai familiar. Conèixer realitats geogràfiques ihistòriques locals. Respectar i estimar la diversitat cultural del medi que ens envolta. La recerca i l’anàlisi del paisatge es fa en funció de la posició de les escoles dins lavila. En funció de l’edat dels alumnes, es proposa un primer recull en el barri i després entota la vila, si són més grans. Aquest recull es pot fer en el marc les assignatures escolars com activitats dedescoberta del món, d’història, de geografia, de cultura científica però també de descobertade l’escrit, del llenguatge oral i de la lectura. A propòsit dels noms dels carrers de la vila dePerpinyà, s’ha de notar que l’ajuntament ha col·locat a cada cantonada rètols en francès i encatalà, això permet una descoberta de la vila gràcies a una recerca toponímica bilingüe. Moltsovint hi ha correspondència literal entre les dues llengües, quan es retroba el nom catalàantic permet d’explicar un moment de la història de la vila. En un primer temps, s’utilitza un enfocament de tipus « Éveil aux langues »5 perrecollir les llengües conegudes o reconegudes pels aprenents. Més els infants son grans imés tenen el costum de copsar les formes del llenguatge i de manipular-les. Llavors,l’enfocament esdevé més aviat de tipus intercomprensió de les llengües en situació decomunicació. En aquest cas, les activitats treballades han de permetre d’arribar a un treballmetalingüístic plurilingüe. Aquesta experiència, ens permetrà acabar les pàgines del llibre: la bombolla torna aPerpinyà i s’adona que no es necessita viatjar lluny per encontrar altres llengües. Conclusió Aquesta educació llenguatgística, iniciada amb aquestes tres propostes d’activitats,podria permetre de dotar els alumnes d’una competència llenguatgística transversal iplurilingüe. Aquesta competència se situa en la coconstrucció dels repertoris verbalsindividuals que es realitzen en la interacció. A classe, l’educació llenguatgística plurilingüe fa4 EBP-ICI5 5 «Eveil aux langues» segons M. Candelier (Université du Mans).
  4. 4. servir la concepció bilingüe del bilingüisme, és a dir la gestió d’un repertori compost de mésd’un codi i això per finalitats comunicatives diferents. Inscriure l’educació llenguatgística als currículums de les escoles, per articularllengües d’escolarització i llengües parlades o sentides a casa, és el nou repte per ala societat multilingüe i pluricultural de demà.

×