Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat didàctica català

4,501 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat didàctica català

 1. 1. A, ACÍ EM COU I CACÍ EM PI QUE L’OU ACÍ ET TREN Albors Albors Patricia Almarcha Vicent Irina Casanova Navarro Ana Rosa Rico Brotons Mª Carmen
 2. 2. índex Justificació. Temporització. Objectius. Competències bàsiques. Continguts. Educació en valors. Metodologia. Sessions-recursos. Avaluació. Atenció a la diversitat. Bibliografia.
 3. 3. Justificació. EIX Celebració de la Setmana Santa,VERTEBRADOR concretament el DIA DE LA MONA Que Que els alumnes desenvolupen coneguen una de les el coneixement tradicions i arrels del del vocabulari OBJECTIUS nostre poble, Petrer, d’altres zones, així com la celebració en descobrir els altres pobles veïns , paratges, altres comunitats, cançons inclòs en altres típiques, jocs nacionalitats. populars...
 4. 4. Per aconseguir tot açò GLOBAL I hem creat una unitat INTEGRADORA La unitat es desenvoluparà en l’àrea de Valencià: Llengua i Literatura. Projecte global i integrador: es rep el suport d’altres àrees: castellà, educació física, coneixement del medi, educació ar tística i llengua estrangera.
 5. 5.  Col·legi Públic La Foia de Petrer (Alacant) 2 programes lingüístics: Programa d’incorporació Progressiva (PIP) i Programa d’immersió Lingüística (PIL) SEGON DE Forma part del LA NOSTRA PRIMÀRIA programa PIL (PRIMER CLASSE CICLE) Diferents nivells 24 xiquets (13 socioeconòmics (el centre xiquetes i 11 està en un barri obrer). xiquets) En aquesta zona es viu de 1 xiquet amb una les sabates i les bosses de discapacitat mà. auditiva
 6. 6. Temporització. 15 dies, entre la setmana abans i següent de Pasqua. Excursió a un paratge no molt llunyà del centre.
 7. 7.  Possible programació per a l’àrea de Valencià: Llengua i Literatura (encara que cal tindre en compte els factors interns i externs): PRIMER TRIMESTRE CENTRE UNITAT TÍTOL DINTERÉS 1 Comencem segon Lescola 2 L’arc de Sant Martí El colors 3 Cauen les fulles La tardor 4 Lavia castanyera Família i oficis 5 Marcel el llenyataire El Nadal
 8. 8. SEGON TRIMESTRE CENTREUNITAT TÍTOL DINTERÉS6 Els tres porquets La casa7 Nuvolots Loratge Ací em pica, ací La pasqua i el8 em cou i ací et poble trenque l’ou Els mitjans de9 Ens anem de viatge transport10 Tinc tres malucs Peces de roba
 9. 9. TERCER TRIMESTRE CENTREUNITAT TÍTOL DINTERÉS11 El nas aventurer El cos12 La nina de drap Les botigues Els mitjans de13 Som Noticia! comunicació Al Juny, lestiu no és14 Els mesos de lany lluny
 10. 10. Objectius. AJUDAR ALS NOSTRES ALUMNES A OBJECTIU PRINCIPAL ADQUIRIR UNA COMPETENCIA PLURILINGÜE I PLURICULTURAL
 11. 11. OBJECTIUS DIDÀCTICS. Comprendre els textos llegits i treballats a classe. Redactar frases adequades al nivell educatiu.  Expressar-se oralment de forma adequada segons la situació viscuda, a l’aula, a l’excursió, amb les cançons.... Fer una bona lectura dels textos treballats a l’aula.  Conèixer, comprendre i saber utilitzar el vocabulari de la unitat didàctica.
 12. 12.  Conèixer i valorar el patrimoni natural de la seua població. Fer un bon ús de les tecnologies (Internet), fonts d’informació (llibres, revistes...). Valorar les tradicions. Valorar la importància de la nostra llengua per a la comunicació i com a identitat cultural del nostre poble.
 13. 13. Competències bàsiques. En la nostra unitat intentarem treballar les huit competències. Unes de forma directa (competència lingüística), i altres de forma indirecta (competència matemàtica).
 14. 14. Valencià estàndard: cançons,COMPETÈNCIA lectura de contes, endevinalles... i LINGÜÍSTICA col·loquial a l’escola i l’excursió, els jocs populars...COMPETÈNCIA Explicació dels jocs, al explicar com APRENDRE A es fa una milotxa, amb l’ús de la APRENDRE llengua per conèixer els paratges més pròximsCOMPETÈNCIAD’AUTONOMIA I Redacció, la creació de cançons i INICIATIVA endevinalles, al ajudar-se els uns PERSONAL als altres als jocs
 15. 15. COMPETÈNCIA DE CONEIXEMENT I Explicació dels paratges del nostreINTERACCIÓ AMB EL poble on podem anar a menjar-nosMEDI NATURAL SOCIAL la mona I CULTURAL Amb les mides per poder fer i cuinar COMPETÈNCIA una mona, la cançó del rei al saltar MATEMÀTICA a la corda
 16. 16. Consulta de revistes, Internet, lesTRACTAMENT DE LA projeccions de fotografies i imatges INFORMACIÓ I a l’aula, per consultar informació COMPETÈNCIA d’aquesta festivitat, de les DIGITAL celebracions que es fan al nostre i altres pobles COMPETÈNCIA Anàlisi o explicació de la tradició i ARTÍSTICA I l’elaboració de milotxes i la CULTURAL decoració d’ous de pasqua La transmissió de les nostres i COMPETÈNCIA d’altres tradicions, al moure’s en SOCIAL I grup a l’excursió pel nostre poble i CIUTADANA al comunicar-nos contínuament els uns amb els altres
 17. 17. Continguts. Decret 111/2007: per a l’àrea de Valencià fixa uns continguts conceptuals i els classifica en 6 blocs. PRIMER BLOC. Les QUART BLOC. llengües i els Educació literària. parlants. CINQUÉ BLOC.SEGON BLOC. Parlar, Coneixement de laescoltar i conversar. llengua.TERCER BLOC. Llegir i SISÉ BLOC. La llengua escriure. com a instrument d’aprenentatge
 18. 18. Educació en valors. En la nostra unitat tractarem principalment els valors relacionats amb les relacions interpersonals, l’ecologia del nostre poble, l’autonomia i la creativitat, encara que indirectament anem a tractar-ne molts més.  Valors socials: Honestedat, Bondat, Cooperació, Amistat/fidelitat, Respecte, Solidaritat, Llibertat personal, Responsabilitat, Ciutadania democràtica, La tolerància, La igualtat, ...  Ecologia: RESPECTE A LA NATURA: No contaminar, No malgastar (estalvi d’energia), Reciclar, Respectar les diferents especies que conformen el món junt amb als éssers humans, ...
 19. 19.  INTERDISCIPLINARIETAT.  La relació amb les altres àrees del currículum, sent una manera daprendre tant quantitativa com qualitativament, fent una connexió entre totes les àrees.
 20. 20.  La nostra unitat didàctica es troba relacionada amb les següents àrees:  Làrea de Coneixement del Medi natural, social i cultural.  Làrea dEducació Ar tística .  Làrea de Matemàtiques .  Làrea dEducació Física .  L’àrea de llengua estrangera .
 21. 21. Metodologia. Amb aquesta unitat s’intenta utilitzar una metodologia totalment pràctica, amb diferents tipus d’agrupacions, integradora… Sempre, tindrem en compte des d’on partim, és a dir, dedicarem un temps al inici de la unitat per saber que coneixen els nostres alumnes, que volen aprendre, que els interessa, que no... Finalment intentarem que la metodologia siga global com un projecte on totes o quasi totes les àrees d’una forma o altra col·laboren amb alguna sessió.
 22. 22. Sessions-recursos.HORES Dilluns Dimar ts Dimecres Dijous Divendres 9-10 Matemàtiques Educació Física Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques 10-11 Castellà: Matemàtiques Valencià: Educació Física Castellà: Llengua i Llengua i Llengua i literatura literatura literatura11-11:30 ESPLAI ESPLAI ESPLAI ESPLAI ESPLAI 11:30- Valencià: Castellà: Castellà: Valencià: Religió- Atenció Llengua i Llengua i Llengua i Llengua i Educativa 12:30 literatura literatura literatura literatura 12:30- 15:30 15:30- Llengua Educació Coneixement Coneixement Valencià: estrangera Artística del Medi del Medi Llengua i 16:15 literatura16:15-17 Educació Coneixement Llengua Educació Educació Física Artística del Medi estrangera Artística
 23. 23.  PRIMERA SESSIÓ. QUÈ ÉS LA MONA? 1 HORA . Història de la mona. Celebració de la mona en el nostre poble, pobles veïns i altres nacionalitats. Treballar el llibre de text (conte). Demanar als xiquets que pregunten en casa, busquen per revistes, internet... sobre la mona.
 24. 24.  Metodologia  Aquesta sessió es realitzarà a nivell grup classe fins a les activitats, que seran individuals. Mitjans i recursos  El llibre de text  Projector on es projectaran imatges de les diferents tradicions.  Recerca a casa d’informació.
 25. 25.  SEGONA SESSIÓ. COM CELEBREM LA MONA I LA SEUA RECEPTA . 1 HORA Recordatori de la sessió anterior. La celebració de la mona en casa. Recepta de la mona. Activitats en el llibre de text.
 26. 26.  Metodologia  Aquesta sessió es realitzarà a nivell grup classe i en grups de 4 persones. Mitjans i recursos  Llibres i revistes de receptes de cuina.  Llibre de text.  Tisores i pegament.
 27. 27.  Tercera sessió. Jocs tradicionals. 1 hora Els jocs tradicionals. Activitats del llibre de text.  Metodologia  Aquesta sessió es realitzarà a nivell grup classe fins a les activitats, que seran individuals.  Mitjans i recursos  El llibre de text.  Per a construir el catxerulo emprarem: Un full per a cada alumne, Palletes i un rollo de fil de cosir per a cada catxerulo.
 28. 28.  Quar ta sessió. Cançons i endevinalles de pasqua. 1 hora Recordatori sessió anterior. Cantarem cançons. Activitats del llibre de text (endevinalles, lectura…)  Metodologia  Es treballarà amb el grup classe i les activitats seran una posada en comú per a desenvolupar el sentit crític dels alumnes  Mitjans i recursos  Llibre de text
 29. 29.  Cinquena sessió. On ens mengem la mona i com vestim. 1 hora Fer conèixer diversos racons naturals del nostre poble i treballar vocabulari de la natura i les muntanyes, i en especial, els racons elegits per a menjar-se la mona. Parlarem sobre la roba i les prendes dels dies de mona. Activitats del llibre de text.
 30. 30.  Metodologia  Aquesta sessió es realitzarà a nivell grup classe. En els debats la mestra regularà el torn de paraula i els xiquets han de respectar el torn de cadascú.  En l’eixida al pati, treballaran les fitxes de manera individual i podran ajudar-se els uns als altres. Mitjans i recursos  Fotografies de la finca de Ferrusa, l’Arenal de l’Almortxó, la serra del Sit i la serra del Cavall.  Llibre de text.  Fotografies.  Folis, colors...
 31. 31.  Sisena sessió. Cóm celebrem la mona? 2 hores Excursió a Ferrusa. Durant el transcurs de l’excursió la mestra anirà fent recordatori de tot allò que hem vist durant la unitat.  Metodologia  Aquesta sessió es realitzarà a nivell grup classe.  Mitjans i recursos  Nota de justificant signada pels pares que donen permís al xiquet a assistir a l’excursió.  Material per a jugar.  Fitxa per als xiquets.
 32. 32.  Setena sessió. Redacció. 1 hora Recordatori de l’excursió. Redacció sobre el que vam fer el dia de l’excursió.  Metodologia  Es treballarà amb el grup classe a la primera part de l’hora, desenvolupant el sentit crític i imaginatiu dels alumnes, a la redacció es treballarà de forma individual, però sempre amb el suport del mestre/a.  Mitjans i recursos  Ordinador (fotografies)  Projector (fotografies)  Llibre de text (redacció)  Paper i colors
 33. 33.  Vuitena sessió. Avaluació. 1 hora Aquesta és una sessió d’avaluació. Els alumnes faran una fitxa d’avaluació. Els 5 minuts últims els destinarem per a cantar tots junts la cançó que més els haja agradat de la mona.
 34. 34.  Metodologia  El treball a aquesta sessió és compartit, individual per resoldre la fitxa d’avaluació i a nivell grup classe, amb la lectura, la penjada de dibuixos i la cançó. Mitjans i recursos  Fitxa d’avaluació  Suro a la paret o gomets per poder penjar els dibuixos.
 35. 35. Avaluació. Amb aquesta Unitat Didàctica hem intentat fer una avaluació continua, integral i individualitzada, democràtica, contextualitzada i progressiva. Les activitats estan destinades a:  una avaluació inicial o diagnòstica  una formativa reguladora  una final sumativa o integradora
 36. 36.  Els criteris d’avaluació a tenir en compte per aquesta unitat:  Participar en les situacions comunicatives a l’aula.  Expressar-se oralment amb el vocabulari i l’adequació correcta a l’edat.  Comprendre els textos orals .  Comprendre els textos escrits.  Utilitzar adequadament el vocabulari de la unitat.  Llegir amb la velocitat i la comprensió adequada a l’edat.  Redactar textos adequats al seu nivell escolar.  Conèixer i valorar la diversitat lingüística a la Comunitat Valenciana.  Comportar-se de forma responsable, cooperativa i reflexiva dintre i fora de l’aula.
 37. 37. Atenció a la diversitat. En la nostra classe hi ha un xiquet amb hipoacúsia lleu o lleugera, és a dir, les veus o sons des d’una distància llunyana o en veu baixeta, inclòs un ambient amb molt de soroll, no els escolta. Ajuda del audiòfon i de les persones que estan al seu costat. El primer dia que va vindre el nou company: es va explicar a tots els i les alumnes, que el nostre nou company té problemes d’audició, i per a escoltar-nos bé, té un aparell, anomenat audiòfon. Els alumnes sempre han de tenir clar, que encara que el nou company té aquesta xicoteta discapacitat, pot jugar i divertir-se com tota la resta del grup, sempre l’hem de considerar com un més de nosaltres.
 38. 38. Bibliografia. DECRET 111/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. Apunts de l’assignatura de Dissenys de processos educatius en l’educació primària. Curs 2011/2012 (Ferran Oltra Llin) www.cplafoia.com www.cefe.gva.es www.juntadeandalucia.es www.webs.ulpgc.es
 39. 39. Gràcies per la vostra atenció!

×