Dpp Explorador Andrés

580 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
320
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dpp Explorador Andrés

 1. 1. 1 DISSENY PARTICULAR DEL PROGRAMA D'INCORPORACIÓ PROGRESSIVA CEIP EXPLORADOR ANDRÉS DE VALÈNCIA Aprovat pel Consell el 10 de desembre de 2008 Autoritzat per la Conselleria amb data de 2 de març de 2009
 2. 2. 2 INDEX A. OBJECTIUS GENERALS DEL CURRÍCULUM PRESCRIPTIU CONTEXTUALITZATS, ATENENT LA REALITAT EDUCATIVA DEL CENTRE I LES EXIGÈNCIES DEL PROGRAMA. A.1.Ojectius de l’Educació Infantil. A.2.Objectius de l’Educació Primària. B. PROPORCIÓ DE L'ÚS DEL VALÈNCIA I CASTELLÀ COM A LLENGÜES D'INSTRUCCIÓ. C. MOMENT I SEQÜÈNCIA D'INTRODUCCIÓ SISTEMÀTICA DE LA LECTOESCRIPTURA EN VALENCIÀ, CASTELLÀ I LLENGUA ESTRANGERA. D. TRACTAMENT METODOLÒGIC PER A VALENCIÀ, CASTELLÀ I LLENGUA ESTRANGERA. D.1 Com a àrees lingüístiques. D.2 Aspectes metodològics. D.3 Aspectes organitzatius. E. TRACTAMENT DE L'ALUMNAT NOUVINGUT QUE DESCONEIX UNA O LES DUES LLENGÜES . E.1 Alumnat que desconeix una llengua. E.2 Alumnat que desconeix les dues llengües. F. ASPECTES ESPECÍFICS DE L'AVALUACIÓ. F.1 De la competència comunicativa en les dues llengües oficials. F.2 Decisió sobre la llengua en que es farà l’avaluació. G. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ, ELECCIÓ I ELABORACIÓ DELS MATERIALS CURRICULARS.
 3. 3. 3 H. COL.LABORACIÓ DELS PARES. I. SITUACIONS, DECISIONS ORGANITZATIVES I NECESSITATS. I.1 Disponibilitat del professorat. I.2 Criteris d’ascripció. I.3 Necessitats de formació. I.4 Necessitats d’assessorament. I.5 Necessitats de formació del personal administratiu i de serveis i de les famílies del centre. I.6 Actitud dels pares i actuacions de sensibilització es proposa dur endavant al Centre. ANNEXES: I. Anàlisi de la situació sociolingüística del context i informe sobre la realitat lingüística de l’alumnat. II. Full del professorat, amb la titulació corresponent en valencià, competència lingüística i l’adscripció.
 4. 4. 4 DISSENY PARTICULAR PROGRAMA D 'INCORPORACIÓ PROGRESSIVA DEL VALENCIÀ. A.- OBJECTIUS GENERALS DEL CURRÍCULUM PRESCRIPTIU, CONTEXTUALITZATS ATENENT A LA REALITAT EDUCATIVA DEL CENTRE I LES EXIGÈNCIES DEL PROGRAMA. Aquest es un centre amb alumnat majoritàriament castellanoparlant. Caldrà aconseguir que: • L'ensenyament del valencià reba un tractament bàsicament comunicatiu i alfabetitzador que potencie, sobretot, la comprensió i expressió oral i escrita, de manera que després dels ensenyaments rebuts durant el segon cicle de l'Educació Infantil i el primer cicle de l'Educació Primària, tots els i les alumnes puguen seguir amb profit l'ensenyament en esta llengua de qualsevol àrea curricular, i molt especialment l'àrea de Coneixement del Medi Natural i Social. • En les àrees en que s'utilitze el valencià com a llengua d'instrucció, l'adequació metodològica consistirà en una contextualització absoluta dels coneixements que impartixen, amb la utilització de l'observació i manipulació d'elements de la realitat, l'ús de recursos audio-visuals, material imprés, etc.; i l'adaptació de la parla del mestre, en complexitat i grau de descontextualització , a les possibilitats de comprensió dels alumnes en la interacció docent. • Es cree una actitud positiva en els alumnes envers l'aprenentatge i ús del valencià. Es tractaria que el valencià estiga present en els diferents àmbits administratiu, acadèmic, social i en situacions de comunicació oral i escrita no acadèmiques per que participen els alumnes. A.1 Objectius de L'Educació Infantil. • Utilitzar les llengües cooficials com a instrument de comunicació, d'expressió, de representació, d'estructuració del pensament, de gaudi, d'aprenentatge i de regulació de la conducta, valorant i respecten la diversitat lingüística de la nostra societat. • Utilitzar la llengua oral de la manera més convenient per a una comunicació positiva amb els seus iguals i amb els adults, segons les intencions comunicatives, i comprendre desenrotllar orals diversos, mostrant una actitud d'escolta atenta i respectuosa.
 5. 5. 5 • Escoltar, comprendre, recitar i representar diferents textos tradicionals i contemporanis com a font de gaudi i d'aprenentatge, valorant el llibre i altres suports textuals i la biblioteca com a fons d'informació, entreniment i fruïció. • Iniciar-se en l'ús dels diferents mitjans d'informació i de comunicació sonors, visuals, audiovisuals i aprendre a utilitzar- los com a mitjà per a desenrotllar les habilitats comunicatives i artístiques i per a aprendre a aprendre. A.2. Objectius de l'Educació Primària • Comprendre discursos orals en els diversos contextos de l'activitat social i cultural, i analitzar-los amb sentit crític. • Expressar-se oralment i per escrit de forma adequada en els diversos contextos de l'activitat social i cultural. • Apreciar la necessitat de l'ús dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i adoptar una actitud positiva cap al seu aprenentatge. • Utilitzar les destresses bàsiques de la llengua ( escoltar, parlar, llegir, escriure i conversar) eficaçment tant en l'activitat escolar tant per a buscar, processar informació, elaborar i memoritzar conceptes, com per a escriure textos propis de l'àmbit acadèmic. • Llegir amb fluïdesa i entonació adequades, comprendre distints tipus de textos adaptats a l'edat, i utilitzar la lectura com a mitjà per a ampliar el vocabulari i fixar l'ortografia correcta. • Utilitzar la lectura com a font de plaer i d'informació, considerar-la com un mitjà d'aprenentatge i d'enriquiment personal. • Conèixer i valorar la riquesa lingüística d'Espanya com a patrimoni cultural comú. • Usar progresivament la llengua estrangera per a afirmar i ampliar continguts de les àrees no lingüístiques ja apresos i per a aprendre uns altres nous. • Valorar la llengua estrangera, i les llengües en general, com a mitjà de comunicació i enteniment entre persones de procedències i cultures diverses i com a ferramenta d'aprenentatge de distints continguts.
 6. 6. 6 • Utilitzar els coneixements i les experiències prèvies amb altres llengües per a una adquisició més ràpida, eficaç i autònoma de la llengua estrangera.
 7. 7. 7 B. PROPORCIÓ DE L'ÚS DEL VALENCIÀ I DEL CASTELLÀ COM A LLENGÜES D'INSTRUCCIÓ. EDUCACIÓ INFANTIL Segon Cicle Mòduls globalitzats d'aprenentatge. − Lectoescriptura en castellà. − Valencià a nivell oral. 6 hores ÀREES EN VALENCIÀ ÀREES EN CASTELLÀ ÀREES EN ANGLÈS Primer Cicle Valencià. Educació Artística (Expresió Plàstica) (*) Llengua Castellana Educació Artística (Expresió musical) Matemàtiques Educació Física Religió Llengua extrangera Segon Cicle Valencià Coneixement del Medi Educació Artística (Expresió Plàstica) (*) Llengua Castellana Matemàtiques Educació Artística Educació Física Religió Llengua extrangera EDUCACIÓ PRIMÀRIA Tercer Cicle Valencià. Coneixement del Medi. Educació Artística (Expresió Plàstica) (*) Llengua Castellana Matemàtiques Educació Artística Educació Física Religió Llengua extrangera - (*) L’Expresió Artística en valencià s’anira introduïnt progressivament de la següent manera: 2009-10 – Al primer cicle. 2010-11 – Al segon cicle 2011-12 – Al tercer cicle - L’Educació per a la ciudadania segons Resolució de Conselleria.
 8. 8. 8 C. MOMENT I SEQÜÈNCIA D'INTRODUCCIÓ SISTEMÀTICA DE LA LECTO-ESCRIPTURA EN VALENCIÀ, CASTELLÀ I LLENGUA ESTRANGERA. S'inicia en Educació Infantil la lectoescriptura en castellà i el valencià a nivell oral. Al primer cicle de Primària continuem prioritzant el nivell oral, tot introduint-hi la lectura i escriptura. A partir del segon cicle, consolidem la lectura i escriptura i a més a més de l'àrea de valencià, tenim l'àrea de Coneixement del Medi en aquesta llengua. Llengua estrangera. Es dona l’àrea d’Anglès a totes els cicles de Primària. D. TRACTAMENT METODOLÒGIC PER A VALENCIÀ, CASTELLÀ I LLENGUA ESTRANGERA. D.1 Com a àrees lingüístiques. Tractament integrat de les tres llengües del currículum, posant èmfasi, sobretot, en l'ensenyament del valencià, en els aspectes comunicatius, de comprensió ¡ expressió, en detriment si cal d'una reflexió prematura sobre el codi, de manera que en arribar al tercer nivell de l'Educació Primària, que s'incorpora com a llengua vehicular en l'àrea de Coneixement del Medi, l'alumnat siga suficientment competent per seguir-ne els ensenyaments amb profit Respecte a: Educació Infantil: Es treballarà a nivell oral, donant-li un tractament contextualitzat, globalitzador i enriquidor: • En les situacions quotidianes: (entrades, eixides, celebracions, esplai,… • Cançons, jocs, contes...
 9. 9. 9 Educació Primària: 1er Cicle. – Es treballarà a nivell oral i escrit el vocabulari bàsic i les estructures d'ús més comú, introduint-hi la lectura. 2n Cicle. –Assoliment de la lectura i l'escriptura en valencià aprofitant-ne els coneixements i estructures conegudes del castellà. Insistirem en el plaer de llegir i en la interpretació i producció de missatges curts segons model donat. 3er Cicle S'utilitzarà la llengua com a recurs d'aprenentatge i com instrument d'aprenentatge les àrees que es donen en valencià.Es potenciarà l'hàbit lector i s'introduirà la reflexió de l'ús de la llengua. D.2 Aspectes metodològics del tractament del valencià i del castellà com llengües d'instrucció. o Provocar situacions comunicatives significatives i atractives per a l' alumnat. o És important la separació de contextos d'aprenentatge per a cadascuna de les llengües, i l'organització de l'ensenyament- aprenentatge en un marc interactiu i afavoridor de l'aprenentatge autònom, en el qual el professor/a encoratja la intervenció plena dels alumnes i les alumnes en una varietat de discursos, integrats en tasques que construïxen coneixements significatius i funcionals, en lloc d'exercir un control exclusiu sobre la paraula ¡ un ús de la llengua centrat en la transmissió de coneixements. Aquest tractament exigeix, igualment unes unitats d'intervenció didàctica globalitzades-activitats puntuals. unitats didàctiques, projectes de treball. . .- i una utilització de l'espai, un agrupament dels alumnes i una distribució del temps molt flexibles i adaptats precisament a les unitats d'intervenció, que permeta que aquestes es desenvolupen en un ambient en interaccions i comunicació dins la classe. D.3 Aspectes metodològic-organitzatius. Distribució d'espais i temps. o Agrupaments flexibles de l'alumnat si cal, i ho permet l'organització del centre. o El temps s'adequarà segons les necessitats dels mòduls globalitzats d'aprenentatge o projectes de treball.
 10. 10. 10 E. TRACTAMENT DE L'ALUMNAT NOUVINGUT QUE DESCONEIX UNA LLENGUA O LES DUES LLENGÜES. E.1.Alumnat que desconeix una llengua. Es prioritzarà la llengua oral i s'anirà introdüint la lectoescriptura i els continguts del currículum, depenent de l'edat i característiques de l'alumnat. Rebrà atenció individualitzada a l'aula ordinària amb el suport d’un ordinador, tutorització per part dels companys/es i, si cal, reforç fora de l'aula. E.2. Alumnat que desconeix les dues llengües. Durant el primer curs es prioritzarà l'aprenentatge del castellà, tot això depenent de las dificultats d'aprenentatge des de la llengua materna. Es tracta de proporcionar a l'alumnat un instrument de comunicació funcional que li facilite la seua participació en les diferents situacions comunicatives. S'anirà introduint el valencià a nivell oral i progressivament l'escriptura i els continguts del curriculum segons l' ACI o ACIS elaborat para l'alumne/a. Tindrà els mateixos suports indicats en l'apartat de dalt i atenció per part de la professora de pedagogia Terapèutica si es considera necessari. E.3. Metodologia • Distribució de l'espai i el temps de manera que permeta atendre els alumnes d'una manera individualitzada en alguns moments de la jornada. • Crear situacions comunicatives atractives. • Elaboració d'ACIS en els casos detectats i comprovats pel tutor/a i el gabinet psicopedagògic. • Tutorització per part d'alguns alumnes a altres. • Atenció individualitzada si cal, per part del professorat de Pedagogia Terapèutica amb material adient a la llengua d'instrucció i/o materna de l'alumnat.
 11. 11. 11 F. ASPECTES ESPECÍFICS DE L'AVALUACIÓ. F.1 De la competència comunicativa en les dues llengües oficials. Els equips de cicle elaboraran una prova que permeta conéixer la competència lingüística de cadascuna de les dues llengües oficials en finalitzar els cicles, la qual serà presentada a la Comissió de Coordinació Pedagògica i al Claustre per a la seua aprovació. Els resultats d'aquestes proves ens donarà arguments suficients per a modificar o no el Disseny Particular del Programa per tal d'aconseguir l'objectiu final de ser capaços d'utilitzar. F.2 Decisió sobre la llengua en què es farà l'avaluació en cadascuna de les àrees i cicles, atenent a la llengua en què s'impartix aquestes àrees, a la major o menor competència dels alumnes i les alumnes. Totes les àrees del currículum en les quals el valencià siga llengua d'instrucció seran avaluades en valencià. Excepte a l'àrea de Valencià (llengua) s'avaluarà el contingut de la matèria i no tant l' expressió lingüística. G. CRITERIS PER A LA VALORACIÓ, ELECCIÓ I ELABORACIÓ DELS MATERIALS CURRICULARS. • El material curricular utilitzat a les àrees en les quals el valencià és la llengua d'instrucció, serà sempre en valencià. • Qualsevol material curricular haurà de tenir la corresponent autorització de la Conselleria d' Educació. • A l'hora de decidir els materials curriculars que utilitzem, hem tingut present els següents criteris: Tenir en compte els coneixements previs de l'alumnat. Dissenyar activitats amb un alt potencial motivador. Aconseguir que es produïsquen aprenentatges significatius
 12. 12. 12 Que contemplen un enfocament globalitzador al mateix temps que permeta l'adaptació individualitzada. Que tracte aspectes com ara: coeducació, intercurturalisme, solidaritat, ecologia, tractament de la diversitat... Que propose activitats complementaries per al professor i per a l'alumnat. El seu contingut ha de tenir materials diversos. H. COLABORACIÓ DE LES FAMÍLIES. •A l'hora de proporcionar a l'alumnat unes experiències enriquidores en la llar. •A l'hora de treballar destreses relacionades amb la lectura i l' escriptura. • A l'hora de transmetre actituds. • La colaboració de les famílies ha de ser total i no únicament en el que fa referència als aspectes lingüístics. Per això, es proposa que siga important la seua aportació en la creació de tallers, trobades, etc. • Pel que fa a l'aspecte lingüístic, participació en les activitats que fomenten la lectura, com ara: setmanes culturals, jornades d' expresió, fira del llibre, concursos literaris... • Aprofitar els coneixements dels pares, mares, iaios, etc. respecte a la seua professió, habilitats personals, per tal d'oferir un altre model lingüístic entrevistes, contes, cançons, endevinalles, .. etc. • Sensibilitzar a l' AMPA per tal d'utilitzar el Valencià en les seues propostes, activitats, comunicacions, etc en consonància amb el Pla de Normalització Lingüística del Centre.
 13. 13. 13 .9. SITUACIONS, DECISIONS ORGANITZATIVES I NECESSITATS. 9.1 Disponibilitat de professorat titular per a posar en marxa el Programa. S'adjunta full del professorat, amb la titulació corresponent en valencià, competència lingüística i adscripció 9.2 Criteris d'adscripció del professorat per a garantir el Programa. El professorat que impartix les àrees del currículum dissenyades en Valencià, té la titulació adient i la competència lingüística suficient 9.3 Necessitats de formació Organització de Cursos d'Actualització Lingüística (CALs). 9.4 Necessitats d'assessorament. • Assessoria de valencià. • CEFIRE 9.5.- Necessitats de formació del personal administratiu i de serveis i de les famílies del centre. L' AMPA podria sol.licitar la creació de cursos de valencià a l'EPA o a la Direcció General d'Ordenació Acadèmica. 9.6. Actitud dels pares i actuacions de sensibilització que es proposa dur endavant al Centre, amb la colaboració de l'Assessor/a de Valencià i la Inspecció educativa. L’Assessor de Valencià està obert a realitzar totes les actuacions necessàries per evitar confusions i donar les informacions pertinents. Es poden fer xarrades informatives amb pares, Consell Escolar, Junta de l'AMPA. Activitats de sensibilització: fulls informatius ; etc.
 14. 14. 14 ASSISTENTS: Mª Josefa Llorens Vallés, Ana Hernández Martín, Lucía Olmedo Micó, Carmen Blay Gascón, Pilar Abad Torró, Justa Nieto Abreu, Rosa Villanueva Ponce, Pilar Massaguer Fuentes, Mónica García Fuentes, Mª José Esteve de Quesada, María Peiró Estebán, Dámaris Fernández Portero, Gracia López Patió, Mª José Gimenez López Daniel Ascó Sánchez del Pozo y Estela Giménez Herrero. Secretária:Ana Hernández Martín ACTA de la sessió extraordinaria del CONSELL ESCOLAR realitzada a les dependències d’aquest centre el dia 10 de desembre de 2008 a les 17 hores Assumpte a tractar: Aprovació, si procedix, del Dissenv Particular del Programa d’ Educació Bilingüe, modalitat Incorporació Progresiva. La presidenta fa la presentació del nou esborrany del Disseny i, una vegada estudiat per els membres del Consell Escolar i aclarits tots els aspectes pertinents , es aprovat per unanimitat. Vist i plau La Secretària La directora

×