Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RPT MATEMATIK TAHUN 2 - 2014

 • Be the first to comment

RPT MATEMATIK TAHUN 2 - 2014

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 2 SK KUALA MATU MINGGU 1 BIDANG / TAJUK NOMBOR DAN OPERASI STANDARD KANDUNGAN Murid dibimbing untuk… 1.1 Menamadanmenentukan nilai nombor Nombor Bulat Hingga 1000 STANDARD PEMBELAJARAN Murid berupaya untuk… (i) Menamakannilainomborhingga1000: (a) Membacasebarangnomboryangdiberidalamperkataan. (b) Menyebutsebarangnomboryangdiberidalambentukangka. (c) Memadanangkadengannamanyadalamperkataan (ii) Menentukan nilai nombor hingga 1000: (a) menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan objek, gambar, garis nombor dan abakus 4:1 (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor (c) Menyusun kumpulan objek, kad gambar dan kad angka mengikut tertib menaik dan tertib menurun. (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak diantaranya. 2 NOMBOR DAN OPERASI 1.2 Menulis nombor Nombor Bulat Hingga 1000 (i) Menulis sebarang nombor hingga 1000 apabila nombor itu dalam perkataan. (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 1000. (i) Membilang nombor dalam lingkungan 1000 secara: (a) seratus-seratus (b) sepuluh-sepuluh (c) satu-satu (d) dua-dua (e) lima-lima Tertib menaik dan menurun 1.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 1000 secara: (a) seratus-seratus (b) sepuluh-puluh (c) satu-satu (d) dua-dua (e) lima-lima 1 CATATAN B1D1E1 B2D1E1 B2D1E1 B1D1E1 B2D1E1
 2. 2. 3 NOMBOR DAN OPERASI 1.4 Menentukan nilai tempat bagi sebarang nombor Nombor bulat hingga 1000 1.5 Membundarkan sebarang nombor kepada puluh dan ratus terdekat 4 NOMBOR DAN OPERASI Tambah dalam lingkungan 1000 5 NOMBOR DAN OPERASI Tambah dalam lingkungan 1000 (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 1000. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 1000. (iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Mencerakinkan sebarang nombordalam: (a) sebutan ratus, puluh dan sa (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit (i) Membundarkan sebarang nomborhingga 1000 kepada puluh dan ratus yang terdekat. B2D2E1 B2D2E1 B3D2E1 2.1 Menambah sebarang dua Nombor (i) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula. (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh (b) puluh ke ratus (c) sa ke puluh dan puluh ke ratus hasil tambahnya hingga 1000 2.1 Menambah sebarang dua nombor (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1 2.2 Menambah sebarang tiga nombor (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula. (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh (b) puluh ke ratus (c)sa ke puluh dan puluh ke ratus hasil tambahnya hingga 1000. B3D1E1 2.2 Menambah sebarang tiga nombor (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1 B3D1E1 2
 3. 3. 6 NOMBOR DAN OPERASI 2.3 Menyelesaikan masalah tambah (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan dua nombor. 3.1 Menolak sebarang dua Nombor B4D1E1 (i) Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula Tambah dalam lingkungan 1000 8 NOMBOR DAN OPERASI (ii)Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa (b) ratus ke puluh (c) ratus ke puluh dan puluh ke sa Tolak dalam lingkungan 1000 3.1 Menolak sebarang dua nombor 9 NOMBOR DAN OPERASI Tolak dalam lingkungan 1000 (iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1 3.2 Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor B3D1E2 (i) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 1000 tanpa dan dengan mengumpul semula. (ii) Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 1000 dengan menggunakan abakus 4:1 B4D1E2 3.3 Menyelesaikan masalah tolak (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor 3
 4. 4. 10 NOMBOR DAN OPERASI 4.1 Menulisayatmatematik bagi operasidarab Darab 11 NOMBOR DAN OPERASI Darab 4.1 Menulisayatmatematik bagi operasidarab (i) Membinadanmenyebutkumpulansamabanyakmenggunakan: (a) bahankonkrit, (b)gambar, (c)garisnombor (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: (a) dua – dua (b) lima – lima (c) sepuluh – sepuluh (d) empat – empat (iii) Memperkenalkan simbol darab dan sama dengan : (a) Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks darab. (b) Menulis simbolnya (c) Menggunakan simbol bagi menulis ayat matematik berdasarkan situasi yang diberi. (iv) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan dua – dua, lima – lima, sepuluh – sepuluh dan empat- empat berbantukan: (a) objek (b) gambar (c) garis nombor yang sama (v) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. 4 B1D3E1 B3D1E3 B3D1E3 B3D1E4
 5. 5. 12 NOMBOR DAN OPERASI 4.2 Melengkapkan ayat matematik Darab (i) Membina sifir dua, lima, 10 dan empat dengan berpandukan: (a)objek konkrit, (b) gambar, (c) garis nombor (ii) Menentukannilaibagisifirsatudansifar. (iii)Melengkapkanayatmatematikdarabyangmelibatkansifirdua,lima,sepuluh, empat,satudansifar CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22 MARCH 2014 – 30 MARCH 2014) 13 NOMBOR DAN OPERASI BAHAGI 5.1 Menulisayatmate matikbagi operasibahagi. (i) Mengelaskankepadakumpulandua-dua,lima-lima,sepuluh-sepuluhdan empat empatdenganmenyatakankumpulanyangdiperolehdenganmenggunakan: (a) objek (b) gambar (c) garis nombor (ii) Memperkenalkan simbol bahagi dan sama dengan : (a)Mengguna dan mempelbagaikan perbendaharaan kata yang relevan dalam konteks bahagi (b) Menulis simbolnya (c) Menggunakan simbol bahagi dan sama dengan bagi menulis ayat matematik Berdasarkan sesuatu yang diberi. (iii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: (a) pengumpulan (b) pengongsian (c) tolak berturut-turut (d) sonsangan operasi darab 14 NOMBOR DAN OPERASI Bahagi 5.2 Melengkap ayat matematik (i) Melengkapkanayatmatematikyangmelibatkanpembahagiandengandua,lima,sepulu bahagi hdanempat berpandukan: (a) Gambar konkrit (b) Gambar (c) Garis nombor (ii)Menentukan nilai bagi pembahagian dengan satu 5 B1D3E1 B3D1E3 B3D1E4
 6. 6. (iii)Menentukan nilai bagi pembahagian melibatkan nombor yang dibahagi adalah sifar. (iv)Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir dua, lima, 10, empat, satu dan sifar 15 NOMBOR DAN OPERASI 5.3 Menyatakan secara spontan yang melibatkan pembahagian Bahagi (i) Menyatakansecaraspontan pembahagiandengandua,lima,10,empat,satudan sifarmengikut: (a)tertib menaik (b)rawak (c)Salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu dalam pembahagian apabila disoal. (ii) Membahagi dengan menggunakan abacus 4:1 16 17 5.4 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian NOMBOR DAN OPERASI 6.1 Menamakan pecahan wajar. Pecahan 18 NOMBOR DAN OPERASI 6.2Menulispecahanwajar. (i) Menggunakan pembahagian dengan dua, lima, 10 dan empat bagi: (a) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. (b) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dengan dua, lima, 10, empat,satu dan sifar. (i) Mengenalpastipecahanwajaryangpengangkanya1danpenyebutnya hingga10denganmenggunakanbahankonkrit,gambar,danlipatankertas. (ii)Menyebutpecahanwajarsatuperdua,satupertiga,satuperempat,satu perlima,satuperenam,satupertujuh,satuperlapan,satupersembilandansatupersepul uh (iii)Menamakanpecahanwajaryang pengangkanyahingga9dan penyebutnya10. (iv)Melorekgambarajahmengikutpecahanyangdiberi. (i) Menulispecahanwajaryangpengangkanya1danpenyebutnyahingga10 apabila disebutdan mengikutlorekanpada gambarajah Pecahan 6 B4D1E4 B2D3E1B3D3 E1 B3D3E1
 7. 7. 6.3Membandingkannilaidua pecahanwajar. 19 7. NOMBOR DAN1 OPERASI Mengenal pastikonsep perpuluhan. Perpuluhan 20 NOMBOR DAN OPERASI Perpuluhan 7.2 Menulis perpuluhan 7.3 Membanding nilai perpuluhan (ii) Membandingkan nilaiduapecahanwajaryangpengangkanya1 danpenyebutnya hingga10,denganberpandukan lipatankertas,papanpecahandangambarajah. B3D3E2 i) Menukarpecahanpersepuluhkepadaperpuluhan. ii) Menyebutperpuluhan s ifarperpuluhansatuhinggasifarperpuluhan sembilandenganbetul. iii) Menunjukkannombor perpuluhan0.1hingga0.9padagarisnombor iv) Melorekgambarajah mengikutperpuluhanyangdiberi. B3D4E1B 2D4E1 B3D4E1 i) Menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan apabila disebut, mengikut lorekan pada gambarajah dan pada garis nombor. B3D4E1 (i) Membandingkan nilai sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan sembilan, dengan berpandukan lipatan kertas, garis nombor dan gambarajah. B3D4E2 CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 28 MEI 2014 – 15 JUNE 2014) 21 NOMBOR DAN 8.1 Mengenal dan menyebut OPERASI nilai mata wang Malaysia. Wang Hingga RM100 22 NOMBOR DAN OPERASI Wang Hingga RM100 8.2 Menambah nilai wang (i) Mengenalpastimatawang kertasRM50danRM100 (ii) Mewakilkannilaiwangdengan menggunakanabakus4:1. (iii) Menyatakangabunganbeberapa kepingwangyangmemberikanjumlahnilaiyangtertentuhinggaRM100 B1D4E1 (i) Menambah duanilaiwangyang melibatkan: (a) ringgit, (b) sen, (c) ringgitdansen, danjumlahnya tidakmelebihiRM100. (ii) Menambahtiga nilaiwangyang melibatkan: (a)ringgit, (b) sen, (c) ringgitdansen, B3D1E5 7 B2D5E1
 8. 8. danjumlahnya tidakmelebihiRM100. 23 NOMBOR DAN OPERASI 8.3 Menolak nilai wang Wang Hingga RM100 24 NOMBOR DAN OPERASI 8.4 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah dan tolak (i) Merekaceritaberdasarkanayatmatematiktambahdantolakyang melibatkan wang. (ii)Menyelesaikanmasalahharianyangmelibatkanoperasitambahdantolak berkaitandenganwang. 9.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit (i) Mengenaltandasenggatanminitpadamukajam. (ii) Mengenaltandasenggatandanangkayangmenandakan gandaanlima minitpadamuka (iii) Menyatadanmenunjukkanwaktudalamjamdangandaanlimaminit. (iv) Menukarwaktudalamjam dangandaanlimaminitdaripadaperkataan kepada bentukangkadansebaliknya. Wang Hingga RM100 25 SUKATAN DAN GEOMETRI Masa dan Waktu 26 (i) Menolakduanilaiwangyangmelibatkan: (a)ringgit, (b) sen, (c) ringgitdansen. (ii) Menolakberturut-turutduanilaiwangdaripadasebarangnilaiwang hinggaRM100yangmelibatkan: (a) ringgit (b) sen (c) ringgit dan sen SUKATAN DAN GEOMETRI B3D1E6 B3D1E6 B4D1E5 B2D6E1 (v) Merekodkanwaktudalamjamdangandaanlimaminitdalambentuk angka. (vi) Merekodkanaktivitiharianmengikutwaktudalamjamdanminit. B3D5E1 (i) Menyatakanperkaitan: (a) haridenganjam, (b) jamdenganminit. B3D5E2 Masa dan Waktu 27 Masa Dan Waktu 9.2 Menyatakan perkaitan dalam waktu 8
 9. 9. 28 SUKATAN DAN GEOMETRI 10.1 Mengenalunit sentimeterdan meter. (i) Mengenal unit sentimeter dan meter dengan memerhatikan senggatan pada pembaris dan pita ukur. (ii)Mengenalukuranpanjangdalam: (a)unitcm, (b)unit m (iii) Menulisukuranpanjangyangdiberidalam: (a) sentimeter dengan menggunakan simbol cm, (b) meter dengan menggunakan simbol m. (i) Mengukur dan menandakan jarak yang ditentukan dalam unit: (a)sentimeter, (b)meter (ii) Mengukur dan merekodkan ukuran panjang objek dalam unit: (a) sentimeter, (b) meter (iii)Melukis garis lurus mengikut ukuran yang diberi dalam unit: (a) sentimeter. (b) meter (i) Menganggar panjang suatu objek dalam unit sentimeter dan unit meter dan bandingkan anggaran dengan ukuran sebenar. Panjang 29 10.2 Mengukurdalamunit sentimeterdanmeter. 30 SUKATAN DAN GEOMETRI 10.2 Mengukurdalamunit sentimeterdanmeter. Panjang 10.3 Menganggardalamunit sentimeter danmeter B1D2E1 B3D5E3 B2D6E1 B3D5E3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 13 SEPTEMBER 2014 – 21 SEPTEMBER 2014) 31 SUKATAN DAN GEOMETRI Jisim 11.1 Mengenal unit gram dan kilogram (i) Mengenalunitkilogramdangramdenganmemerhatikansenggatan padaalatpenimbang. (ii) Mengenal jisim dalam : (a) unit g. (b) unit kg. (iii) Menulis jisim yang diberi dalam: (a)gram dengan menggunakan simbol g. (b)kilogram dengan menggunakan simbol kg 9 B1D2E1 B1D2E1 B2D6E1
 10. 10. 32 SUKATAN DAN GEOMETRI 11.2 Menimbang dalam unit gram dan kilogram (i) Menimbang dan merekod objek yang jisimnya dalam : (a) gram, (b) kilogram B3D5E3 11.3 Menganggar dalam unit gram dan kilogram (i) Menganggar jisim sesuatu objek dalam unit gram dan kilogram dan bandingkan anggaran dengan timbangan sebenar. B3D5E3 12.1 Mengenal unit milliliter dan liter (i) Mengenalunitmililiterdanunitliterdenganmemerhatikansenggatan padasilinderpenyukat. (ii) Mengenal isipadu cecair dalam: (a) unit mℓ (b) unit ℓ B1D2E1 (iii) Menulis isipadu cecair yang diberi dalam: (a)millimeter dengan menggunakan simbol mℓ (b)liter dengan menggunakan simbol ℓ B1D2E1 12.2 Menyukat dalam unit mℓ dan ℓ (i) Menyukat,menandadan merekodkanisipaducecairyangditentukan dalam: (a)mililiter, (b)liter. B3D5E3 12.3 Menganggar dalam unit milliliter dan liter (i)Menganggar isipadu cecair dalam unit milliliter dan liter dan bandingkan dengan sukatan sebenar. B3D5E3 Jisim 33 SUKATAN DAN GEOMETRI Isipadu Cecair 34 35 SUKATAN DAN GEOMETRI B2D6E1 Isipadu Cecair 36 SUKATAN DAN GEOMETRI 13.1 Mengenal pasti bentuk tiga dimensi (3D). (i) Mengenal pasti bentuk tiga dimensi berdasarkan huraian. (ii) Mengenal pasti bentuk asas bagi bentuk tiga dimensi. B1D5E1 B2D7E7 37 Ruang 13.2 Mengenal pasti bentangan bentuk tiga dimensi (i) Mengenal pasti pelbagai bentangan bentuk tiga dimensi: kubus, kuboid, pyramid tapak segiempat sama, silinder dan kon. B3D6E1 10
 11. 11. 38 SUKATAN DAN GEOMETRI Ruang 13.3 Mengenal pasti bentuk dua dimensi (i) Mengenal pasti bentuk dua dimensI berdasarkan huraian. (ii)Melukis bentuk asas bagi bentuK dua dimensi : Segiempat sama, segiempat tepat, segitiga danbulatan 39-40 MINGGU ULANGKAJI 41-42 PEMULANGAN / PENERIMAAN BUKU TEKS. HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID 2014 MENGEMAS KINI KELAS NAIK KELAS 2015 CUTI AKHIR TAHUN (22 NOV 2014 – 04 JANUARI 2015) 11 B1D5E1

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • 56000

  Dec. 29, 2013
 • mieetsalim

  Jan. 3, 2014
 • mohdarif121398

  Jan. 10, 2014
 • zairulizanismail

  Feb. 5, 2014
 • cikgumazni

  Jul. 1, 2014
 • AizahMohamad

  Aug. 18, 2014
 • MAHANIYAACOB1

  Jan. 3, 2015

Views

Total views

15,297

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

25

Actions

Downloads

1,546

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×