Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod

23,102 views

Published on

Lesons in EsP 8

Published in: Education
 • Be the first to comment

Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod

 1. 1. LIDER KA BA O TAGASUNOD?
 2. 2. ANG TAGUMPAY NG KOMPANYA AY NAKASALALAY SA LIDER NITO Si Steve Jobs ng kompanyang Apple. Nakilala at sumikat ang iPhone dahil sa kanyang pamumuno at tinagurian siyang Person of the Year 2010 ng The Financial Times.
 3. 3. DAHIL SA ISANG LIDER, NAPAG-IISA ANG HINDI MAGKASUNDUNG MAMAMAYAN Mohandas Karamchand Gandhi o Mahatma Gandhi Pinag-isa niya ang mga kababayan sa India na hindi magkasundo dahil sa Magkakaibang relihiyon at katayuan Sa buhay. Siya ay namuhay ng payak at nakipag- Laban ng walang dahas.
 4. 4. MGA KATANGIAN NG MAPANAGUTANG LIDER 1. Pamumunong Inspirasyunal- ang lider dito ay nagbibigay ng direksyon at inspirasyon
 5. 5. MGA KATANGIAN NG MAPANAGUTANG LIDER 2.Pamumunong Transpormasyonal- ang pagkakaroon ng pagbabago ang pinakatuon ng ganitong lider. Mga lider ng matatagumpay na kompanya ang halimbawa ng ganitong pamumuno.
 6. 6. 3. Pamumunong Adaptibo- ibinabatay sa sitwasyon.. May mataas na pagkilala sa kanyang sarili(self- awareness) at kakayahang pamahalaan ang sarili. Mayroon siyang mataas na EQ at personalidad na madaling makakuha ng paggalang at tagasunod. Barack Obama Ban Ki Moon
 7. 7. “Ang pinakamagaling na lider ay mapagmalasakit, may integridad, at may kakayahang maglingkod” Lewis, 1998
 8. 8. MGA PRINSIPYO NG PAMUMUNO Ang sumusunod na prinsipyo ay ipinapatupad ng The Royal Australian Navy; Leadership Ethics (2010) upang ang lider ay maging mapanagutan. 1. Maging sapat ang kaalaman at kasanayan. 2. Kilalanin at ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng sarili. 3. Maging mabuting halimbawa. 4. Tanggapin at gampanan ang tungkulin.
 9. 9. MGA PRINSIPYO NG PAMUMUNO. 5. Kilalanin ang mga tagasunod at kasapi ng pangkat, pangalagaan at ipaglaban ang kanilang kapakanan. 6. Ilahad ang layunin at ang direksyong tatahakin sa pagkakamit ng layunin. 7. Kilalanin at paunlarin ang potensyal ng bawat kasapi na maging lider. 8. Gumawa ng mga pagpapasyang makatwiran at napapanahon. 9. Turuan ang mga tagasunod ng paggawa ng sama- sama at magbigay ng mga pagkakataon upang subukin ang kanilang mga kakayahan. 10. Magbigay ng nararapat na impormasyon sa mga kasapi ng pangkat.
 10. 10. PAGTATAYA BLG. 8 Magtala ng mga katangian ng mabuting lider batay sa iyong natutunan sa aralin. Halimbawa. 1. Naglilingkod 2. Nagtitiwala sa kakayahan ng iba 3. Nakikinig 4. Nakikipag-ugnayan ng maayos 5. ___ 6. ___ 7. __ 10. ___
 11. 11. ANG KAHALAGAHAN NG PAGIGING TAGASUNOD “Hindi ka magiging lider kung wala kang tagasunod”---- Kelly, 1992 “…nakagagawa at naisasakatuparan ng epektibong grupo ng tagasunod ang layunin ng samahan.”--- Barbara Kellerman ng Harvard University
 12. 12. BAKIT KAYA MAY MGA PAGKAKATAON NA MAS GUSTO MONG MAGING TAGASUNOD?
 13. 13. Dahil sa pakinabang Takot sa awtoridad Tiwala sa lider Bulag na tagasunod
 14. 14. Mga Kasanayang Dapat Linangin ng Isang Ulirang Tagasunod (Kelly, 1992) Kakayahan sa trabaho (job skills). Malilinang ito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng focus, komitment, pagsusumikap na maragdagan ang kagalingan sa paggawa, at pagkakaroon ng kusang pagtulong sa kinabibilangang pangkat. Kakayahang mag-organisa (organizational skills). Malilinang ito sa pamamagitan ng pagkilala at pagpapalago ng pakikipag-ugnayan sa mga kasama sa pangkat, iba pang samahan at sa mga namumuno. Mga pagpapahalaga (values component). Malilinang ito ng isang ulirang tagasunod kung paiiralin niya ang isang mabuti, matatag at matapang na konsensya na gagabay sa kanya sa pagtupad ng kanyang mga gawain at
 15. 15. PAGHINUHA NG BATAYANG KONSEPTO

×