SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
UNANG MARKAHAN
ESP GRADE 8 MODYUL 2 ANG MISYON NG PAMILYA SA
PAGBIBIGAY NG EDUKASYON, PAGGABAY SA PAGPAPASYA
AT PAGHUBOG SA PANANAMPALATAYA
Pagpapalalim- Mission Impossible (Part 2) with narration
3. PAGHUBOG SA PANANAMPALATAYA
 Kailan ka huling nagsimba o sumamba kasama ang
iyong pamilya? Kailan ang huling pagkakataon na
sama-sama kayong kumain at nagbigay ng
pasasalamat dahil sa mga biyayang inyong tinanggap
bilang pamilya?
 Siguro…madalas walang pagkakataon,
busy lahat…busy lahat. Maging ikaw,
busy din… Pero napansin mo ba, na
kapag wala ang mga gawaing ito ay
parang may kulang?
 Sabi ni Stephen Covey sa kanyang aklat na 7
Habits of Highly Effective Families,…may
mga pag-aaral na nagpapatunay na ang
pakikibahagi ng isang tao sa mga gawaing
panrelihiyon ay mahalaga upang magkaroon ng
pangkaisipan at pandamdaming kalusugan at
katatagan lalo na kung ito ay ginagawa ng tao
nang may pagkukusa o bukas puso.
 Ito ay nagpapatibay sa pagsasamahan ng pamilya.
Aniya kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10-15
minuto tuwing umaga sa pagbabasa ng mga
babasahin na mag-uugnay sa inyo at sa Diyos tulad ng
Bibliya… makatitiyak na ang mga pagpapasyang
isasagawa ay mabuti,… mas magiging makabuluhan sa
pag-iisip…
Magiging mahusay
ang pakikitungo sa
kapwa, mas
magiging maayos
ang mga binubuong
pananaw at
magkakaroon ng
sapat na kakayahan
na mag-isip muna
bago gumawa ng
kilos o tumugon sa
isang sitwasyon…
Mas magiging
malapit ang
ugnayan sa mga
bagay o tao na
tunay na
mahalaga sa iyo…
at higit sa lahat
mas magiging
matibay ang
ugnayan ng buong
pamilya.
MAS MAGIGING MATIBAY ANG
UGNAYAN NG BUONG PAMILYA…
MGA PAMAMARAAN NA MAAARING
MAKATULONG SA IYO AT SA IYONG
PAMILYA
1. TANGGAPIN NA ANG DIYOS ANG DAPAT MAGING SENTRO
NG BUHAY PAMPAMILYA
 Sa paglipas ng panahon, ang mga kasapi ng pamilya,
lalo na ang mga magulang, ay labis ang pagiging abala
sa pagtatrabaho para sa pagtataguyod ng
pangangailangan ng pamilya.
 Ang hirap ng buhay ang nagdidikta sa mga
magulang na magsikap para gawing sapat ang
kinikita para sa pangangailangan ng pamilya.
 May mga pagkakataon na ang halaga ng
pagkita ng pera ang nailalagay sa gitna ng
buhay-pampamilya. Mahalagang tanggapin at
yakapin ng lahat ng kasapi ng pamilya na ang
Diyos at ang tunay na pananampalataya sa
Kaniya ang makapagbibigay ng katiwasayan sa
pamilya at sa ugnayan ng mga kasapi nito.
Mas magiging madali para sa
isang pamilya ang harapin ang
anumang pagsubok kung
nananatiling matingkad ang
presensya ng Diyos sa gitna
nito.
2. ITUON ANG PANSIN SA PAG-UNAWA
 Hindi sapat ang pakikinig sa panalangin o sa
nilalaman ng mga aklat tungkol sa
pananampalataya. Mahalagang ipaunawa sa
mga mag-aaral o bata ang halaga ng
pagkakaroon ng kaalaman at pag-unawa sa
nilalaman nito…para sa kanyang buhay at kung
paano ito mailalapat sa kanyang pang-araw-
araw na pamumuhay.
3. HAYAANG MARANASAN ANG TUNAY AT MALALIM NITONG
MENSAHE.
 Mas magiging malalim ang mensaheng maibibigay
ng aral ng pananampalataya kung ito ay kanilang
mararanasan.
 Halimbawa…kung nais ipaunawa sa mga kasapi
ng pamilya ang tungkol sa pasasalamat na turo ng
Diyos… isama ang buong pamilya sa pagbibigay ng
walang hinihintay na kapalit…tulad ng pagbibigay sa
mga nangangailangan.
4. GAMITIN ANG MGA PAGKAKATAON NA HANDA ANG
BAWAT KASAPI NG PAMILYA NA MAKINIG AT MATUTO.
Laging gamitin ang mga pagkakataon
na dumarating upang mailapat ang
mga mensahe mula sa mga aklat
tungkol sa pananampalataya.
Halimbawa… maituturo ang
pagdarasal at presensya ng Diyos sa
isang maliit na bata sa panahon na
sila ay natatakot (hal. Kapag
kumukulog o kumikidlat)
5. TULUNGAN ANG BAWAT KASAPI UPANG TUMANIM SA
KANILANG ISIPAN ANG MGA ITINUTURO TUNGKOL SA
PANANAMPALATAYA
 Mabilis makalimot ang tao…kaya sa
pagtuturo tungkol sa pananampalataya,
mahalagang maisagawa ito ng paulit-ulit
upang tumanim ng malalim sa kanilang
puso at isipan.
6. IWASAN ANG PAG-AALOK NG “SUHOL”
 “Sige…kapag sumama ka sa aking
magsimba…kakain tayo sa Jolibee…”
 Hindi naman siguro ito
masama…ngunit dapat itong iwasan
upang hindi malito ang bata sa tunay
na layunin ng pagsamba…
 Mas mahalaga pa rin na
matulungan ang mga kasapi ng
pamilya na gawin ito ng kusang-loob at
buong puso.
7. IPADANAS ANG PANANAMPALATAYA NANG MAY
KAGALAKAN
 Mas masaya……mas hindi malilimutan ang mga
dapat tandaan tungkol sa pananampalataya.
Tiyakin na lilikha ng pagkakataon na magiging
masaya ang kasapi ng pamilya na matuto.
MISSION : IMPOSSIBLE?
 Katulad ng misyon ng bida sa
pelikula…maaaring isipin na imposibleng
maisagawa ang lahat ng ito nang buong husay.
Ngunit ito ay maaaring maging Mission:
Possible! Kung ang lahat ay isasagawa ng may
pagmamahal at malalim na pananampalataya.
HUWAG NATING HAYAANG MASIRA ANG PAMILYANG
BINUO DAHIL SA PAGMAMAHAL. KAILANGANG
KUMILOS ANG LAHAT PARA ITO AY INGATAN AT
IPAGLABAN. KASAMA KA BA SA LABAN?
 Mission: Impossible!
 Created by: Ma’m Edna A. Manangan
 Mataas na Paaralang Juan C. Laya
 San Manuel, Pangasinan
 For Grade 8 EsP
 Para sa Karagdagang Kaalaman:
Bisitahin ang Website : http://mameddieblogs.blogspot .com
Mga Sanggunian: Gabay at Modyul sa Pagtuturo ng EsP
Grade 8 at mga Larawan sa Internet
Itinatampok ang boses ni Ms. Edna Azarcon
Musika: Song for Ana
All rights reserved 2013
TAYAHIN ANG IYONG PAG-UNAWA
 1. Sa iyong palagay, bakit mahalagang mabigyan ka ng mabuting
edukasyon ng iyong pamilya? Paano ka nila mabibigyan ng
edukasyon? May mga mungkahi ka bang mga paraan? Isa-isahin ang
mga ito.
 2. Ano kaya ang mga pangunahing dapat matutunan ng isang anak
na tulad mo sa kanyang mga magulang?
 3. Bakit mahalagang maturuan ng pamilya ang isang anak na tulad
mo ng mabuting pagpapasya? Ipaliwanang. Sa iyong palagay, ano
ang mga posibleng pamamaraan na maaaring gamitin ng iyong mga
magulang upang ikaw ay maturuang gumawa ng isang mabuting
pagpapasya?
 4. Bakit mahalagang mula sa iyong pagkabata ay mahubog
ang iyong pananampalataya sa Diyos? Sino ang maaaring
makatulong sa iyo upang mahubog ito?
 5. Ano kaya ang mga posibleng pamamaraan na maaaring
ilapat ng mga magulang upang mahubog ang
pananampalataya ng mga anak?
 6. Sa iyong palagay, paano kaya magtatagumpay ang
isang magulang sa pagsasakatuparan ng kanilang misyon
sa kanilang mga anak?
PAGHINUHA NG BATAYANG KONSEPTO
Panuto: Gamit ang graphic organizer ay buuin ang mahalagang konsepto na
nahinuha mula sa nagdaang gawain at babasahin na binasa.
Edukasyon
Pagpapasya
Pananampalataya
PAG-UUGNAY NG BATAYANG KONSEPTO SA PAG-UNLAD KO
BILANG TAO
 3. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto
sa aking pag-unlad bilang tao?
 4. Ano-ano ang maaari kong gawin upang
mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul
na ito?
PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO
 P a g g a n a p
 Panuto: Gumawa ng sariling infomercial na nagpapakita ng kahalagahan ng
pagtataguyod ng mga sumusunod na gampanin ng pamilya. A. Pagbibigay
ng Edukasyon
 B. Paggabay sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasya
 c. Paghubog ng Pananampalataya

More Related Content

What's hot

Ang Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon.pptx
Ang Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon.pptxAng Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon.pptx
Ang Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon.pptxShannenMayGestiada3
 
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng PamilyaModyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng PamilyaIvy Bautista
 
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEdna Azarcon
 
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwaPowerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwajosie_colo
 
Esp 8 pamilya modyul 1
Esp 8 pamilya modyul 1Esp 8 pamilya modyul 1
Esp 8 pamilya modyul 1Ivy Bautista
 
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 PakikipagkaibiganEsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 PakikipagkaibiganMich Timado
 
IMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptx
IMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptxIMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptx
IMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptxMercyUSavellano
 
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Edna Azarcon
 
Module 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng PamilyaModule 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng PamilyaIvy Bautista
 
Modyul 12-katapatan-sa-salita-at-sa-gawa
Modyul 12-katapatan-sa-salita-at-sa-gawaModyul 12-katapatan-sa-salita-at-sa-gawa
Modyul 12-katapatan-sa-salita-at-sa-gawameglauryn23
 

What's hot (20)

EsP 8 week 1.4
EsP 8 week 1.4EsP 8 week 1.4
EsP 8 week 1.4
 
Ang Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon.pptx
Ang Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon.pptxAng Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon.pptx
Ang Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay ng Edukasyon.pptx
 
Pagsunod at paggalang
Pagsunod at paggalangPagsunod at paggalang
Pagsunod at paggalang
 
ESP 8 Modyul 10
ESP 8 Modyul 10ESP 8 Modyul 10
ESP 8 Modyul 10
 
Ang Misyon ng Pamilya.pptx
Ang Misyon ng Pamilya.pptxAng Misyon ng Pamilya.pptx
Ang Misyon ng Pamilya.pptx
 
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng PamilyaModyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
Modyul 2: Pagpapaunlad sa Pag-aaral at Pananampalataya ng Pamilya
 
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at TagasunodEs p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
Es p 8 modyul 8 Ang Mapanagutang Pamumuno at Tagasunod
 
EsP 8 Modyul 2
EsP 8 Modyul 2EsP 8 Modyul 2
EsP 8 Modyul 2
 
KOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptxKOMUNIKASYON.pptx
KOMUNIKASYON.pptx
 
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwaPowerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa
Powerpoint on pasasalamat sa ginawang kabutihan ng kapwa
 
Esp 8 pamilya modyul 1
Esp 8 pamilya modyul 1Esp 8 pamilya modyul 1
Esp 8 pamilya modyul 1
 
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 PakikipagkaibiganEsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
EsP 8 Modyul 6 Pakikipagkaibigan
 
EsP 8 Modyul 9
EsP 8 Modyul 9EsP 8 Modyul 9
EsP 8 Modyul 9
 
IMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptx
IMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptxIMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptx
IMPLUWENSIYANG HATID NG PAMILYA.pptx
 
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
Es p 8 modyul 7 (Pagpapalalim A)
 
Module 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng PamilyaModule 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
Module 4 Pagkilos Pnlipunan at Pampolitikal ng Pamilya
 
EsP 8 : Modyul 9
EsP 8 : Modyul 9EsP 8 : Modyul 9
EsP 8 : Modyul 9
 
Emosyon esp 8
Emosyon esp 8Emosyon esp 8
Emosyon esp 8
 
Modyul 12-katapatan-sa-salita-at-sa-gawa
Modyul 12-katapatan-sa-salita-at-sa-gawaModyul 12-katapatan-sa-salita-at-sa-gawa
Modyul 12-katapatan-sa-salita-at-sa-gawa
 
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGABIRTUD AT PAGPAPAHALAGA
BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA
 

Viewers also liked

Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEdna Azarcon
 
Conflict Management
Conflict ManagementConflict Management
Conflict ManagementEdna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Edna Azarcon
 
Ideas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsIdeas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsEdna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEdna Azarcon
 
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEs p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEdna Azarcon
 
Family and education
Family and educationFamily and education
Family and educationMich Timado
 
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEdna Azarcon
 
Social system of a school
Social system of a schoolSocial system of a school
Social system of a schoolMich Timado
 
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEdna Azarcon
 
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEdna Azarcon
 
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEdna Azarcon
 
MODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA
MODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWAMODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA
MODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWANitz Antiniolos
 
Pakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoPakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoEdna Azarcon
 

Viewers also liked (15)

Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 PagpapalalimEs p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
Es p 9 Modyul 14 Pagpapalalim
 
Conflict Management
Conflict ManagementConflict Management
Conflict Management
 
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
Es p 9 Modyul 11 Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa...
 
Ideas to Motivate Students
Ideas to Motivate StudentsIdeas to Motivate Students
Ideas to Motivate Students
 
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayEs p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Es p 9 Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
 
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim BEs p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
Es p 8 modyul 7 Pagpapalalim B
 
Family and education
Family and educationFamily and education
Family and education
 
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa PaaralanEs p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
Es p 8 Module 14 Karahasan sa Paaralan
 
Social system of a school
Social system of a schoolSocial system of a school
Social system of a school
 
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
 
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunanEs p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
Es p 9 modyul 9 katarungang panlipunan
 
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa PaggawaEs p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
Es p 9 Modyul 10 Kagalingan sa Paggawa
 
MODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA
MODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWAMODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA
MODUL 11: PAGGAWA NG MABUTI SA KAPWA
 
Pakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at BolunterismoPakikilahok at Bolunterismo
Pakikilahok at Bolunterismo
 
Paggawa ng mabuti sa kapwa
Paggawa ng mabuti sa kapwaPaggawa ng mabuti sa kapwa
Paggawa ng mabuti sa kapwa
 

Similar to Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2

Aralin 2 ESP Grade 8.pptx
Aralin 2 ESP Grade 8.pptxAralin 2 ESP Grade 8.pptx
Aralin 2 ESP Grade 8.pptxRowellRizalte
 
Pagsasabuhay ng Pananampalataya sa Pamilya
Pagsasabuhay ng Pananampalataya sa PamilyaPagsasabuhay ng Pananampalataya sa Pamilya
Pagsasabuhay ng Pananampalataya sa PamilyaJames Malicay
 
Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon.pptx
Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon.pptxAng Pamilya Bilang Natural na Institusyon.pptx
Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon.pptxDenMarkTuazonRaola2
 
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptxANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptxEVELYNGAYOSO2
 
Day-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptx
Day-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptxDay-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptx
Day-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptxSahleeGabiaBaja
 
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptxANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptxjaysonpeji12
 
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanPagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanMartinGeraldine
 
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxArcelynPalacay1
 
Istraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptx
Istraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptxIstraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptx
Istraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptxJuvy41
 
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilanEsp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilanowshii
 
Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3
Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3
Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3alys74087
 

Similar to Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2 (20)

Aralin 2 ESP Grade 8.pptx
Aralin 2 ESP Grade 8.pptxAralin 2 ESP Grade 8.pptx
Aralin 2 ESP Grade 8.pptx
 
Pagsasabuhay ng Pananampalataya sa Pamilya
Pagsasabuhay ng Pananampalataya sa PamilyaPagsasabuhay ng Pananampalataya sa Pamilya
Pagsasabuhay ng Pananampalataya sa Pamilya
 
ESP-G8.pptx
ESP-G8.pptxESP-G8.pptx
ESP-G8.pptx
 
Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon.pptx
Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon.pptxAng Pamilya Bilang Natural na Institusyon.pptx
Ang Pamilya Bilang Natural na Institusyon.pptx
 
module 2.ppt
module 2.pptmodule 2.ppt
module 2.ppt
 
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptxANG MISYON NG PAMILYA.pptx
ANG MISYON NG PAMILYA.pptx
 
Misyon ng pamilya
Misyon ng pamilyaMisyon ng pamilya
Misyon ng pamilya
 
Day-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptx
Day-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptxDay-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptx
Day-5-Thursday-Pamamahala-ng-Pagkakaiba-iba-ng-Pamilya.pptx
 
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptxANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
ANG KAHALAGAHANG NG KOMUNIKASYON SA PAGPAPATATAG NG PAMILYA.pptx
 
ESP-NEXT LESSON (1).pptx
ESP-NEXT LESSON (1).pptxESP-NEXT LESSON (1).pptx
ESP-NEXT LESSON (1).pptx
 
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunanPagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
Pagkilala sa pamilya bilang institusyon ng lipunan
 
Edukasyon Sa Pagpapakatao 8 Modyul 3 Quarter 3.pptx
Edukasyon Sa Pagpapakatao 8 Modyul 3 Quarter 3.pptxEdukasyon Sa Pagpapakatao 8 Modyul 3 Quarter 3.pptx
Edukasyon Sa Pagpapakatao 8 Modyul 3 Quarter 3.pptx
 
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptxFIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
FIL-3-WEEK-2-DAY-1-4.pptx
 
Istraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptx
Istraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptxIstraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptx
Istraktura at kasaysayan ng Pamilya.pptx
 
Smile g8 lp1-q1-1.1
Smile g8 lp1-q1-1.1Smile g8 lp1-q1-1.1
Smile g8 lp1-q1-1.1
 
Pamana
PamanaPamana
Pamana
 
Pamana
PamanaPamana
Pamana
 
g8.pptx
g8.pptxg8.pptx
g8.pptx
 
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilanEsp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
Esp 8 yunit_1_modyul_1_ang_pamilya_bilan
 
Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3
Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3
Pangunahin at Suportang kaisipan filipino 3
 

Recently uploaded

nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinErickaCagaoan
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxRoseAnneOcampo1
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxNicaGobalizaEsquilon
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week moduleMera76
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.KathleenAnnCordero2
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxMelanieDionisio3
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASJamaerahArtemiz
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.JudyAnnRazonCobol
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfcompwatch556
 
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxPAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxKathreenIelDeVera
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ferdinandsanbuenaven
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxJEANELLEBRUZA
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxglainAE
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxLeahArizala1
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxSundieGraceBataan
 

Recently uploaded (20)

nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralinIsang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
Isang Libo't Isang Gabi _DLP. o banghay aralin
 
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
 
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptxMga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
Mga-kagamitan-sa-gawaing-kahoy-metal-kawayan-at-pang-elektrisidad-pptx.pptx
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week module
 
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
Kontemporaryung isyu sa panahon ng bansa.
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdf
 
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptxPAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
PAGBASA At PANANALIKSIK- 2ND PRESENTATION.pptx
 
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
ibongadarnappt-lesson 1.pptx................................
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
 
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptxfilipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
filipino 10 - el filibusterismo kabanata 5.pptx
 
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptxPaggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
Paggamit ng mga Uri ng Pangungusap sa Iba’t.pptx
 
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptxdigmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
digmaan. unang digmaang pandaigdig grade 8pptx
 

Mission Impossible Part 2 EsP 8 Modyul 2

 • 1. UNANG MARKAHAN ESP GRADE 8 MODYUL 2 ANG MISYON NG PAMILYA SA PAGBIBIGAY NG EDUKASYON, PAGGABAY SA PAGPAPASYA AT PAGHUBOG SA PANANAMPALATAYA Pagpapalalim- Mission Impossible (Part 2) with narration
 • 2. 3. PAGHUBOG SA PANANAMPALATAYA  Kailan ka huling nagsimba o sumamba kasama ang iyong pamilya? Kailan ang huling pagkakataon na sama-sama kayong kumain at nagbigay ng pasasalamat dahil sa mga biyayang inyong tinanggap bilang pamilya?
 • 3.  Siguro…madalas walang pagkakataon, busy lahat…busy lahat. Maging ikaw, busy din… Pero napansin mo ba, na kapag wala ang mga gawaing ito ay parang may kulang?
 • 4.  Sabi ni Stephen Covey sa kanyang aklat na 7 Habits of Highly Effective Families,…may mga pag-aaral na nagpapatunay na ang pakikibahagi ng isang tao sa mga gawaing panrelihiyon ay mahalaga upang magkaroon ng pangkaisipan at pandamdaming kalusugan at katatagan lalo na kung ito ay ginagawa ng tao nang may pagkukusa o bukas puso.
 • 5.  Ito ay nagpapatibay sa pagsasamahan ng pamilya. Aniya kung ang isang pamilya ay maglalaan ng 10-15 minuto tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa inyo at sa Diyos tulad ng Bibliya… makatitiyak na ang mga pagpapasyang isasagawa ay mabuti,… mas magiging makabuluhan sa pag-iisip…
 • 6. Magiging mahusay ang pakikitungo sa kapwa, mas magiging maayos ang mga binubuong pananaw at magkakaroon ng sapat na kakayahan na mag-isip muna bago gumawa ng kilos o tumugon sa isang sitwasyon…
 • 7. Mas magiging malapit ang ugnayan sa mga bagay o tao na tunay na mahalaga sa iyo… at higit sa lahat mas magiging matibay ang ugnayan ng buong pamilya. MAS MAGIGING MATIBAY ANG UGNAYAN NG BUONG PAMILYA…
 • 8. MGA PAMAMARAAN NA MAAARING MAKATULONG SA IYO AT SA IYONG PAMILYA
 • 9. 1. TANGGAPIN NA ANG DIYOS ANG DAPAT MAGING SENTRO NG BUHAY PAMPAMILYA
 • 10.  Sa paglipas ng panahon, ang mga kasapi ng pamilya, lalo na ang mga magulang, ay labis ang pagiging abala sa pagtatrabaho para sa pagtataguyod ng pangangailangan ng pamilya.
 • 11.  Ang hirap ng buhay ang nagdidikta sa mga magulang na magsikap para gawing sapat ang kinikita para sa pangangailangan ng pamilya.
 • 12.  May mga pagkakataon na ang halaga ng pagkita ng pera ang nailalagay sa gitna ng buhay-pampamilya. Mahalagang tanggapin at yakapin ng lahat ng kasapi ng pamilya na ang Diyos at ang tunay na pananampalataya sa Kaniya ang makapagbibigay ng katiwasayan sa pamilya at sa ugnayan ng mga kasapi nito.
 • 13. Mas magiging madali para sa isang pamilya ang harapin ang anumang pagsubok kung nananatiling matingkad ang presensya ng Diyos sa gitna nito.
 • 14. 2. ITUON ANG PANSIN SA PAG-UNAWA  Hindi sapat ang pakikinig sa panalangin o sa nilalaman ng mga aklat tungkol sa pananampalataya. Mahalagang ipaunawa sa mga mag-aaral o bata ang halaga ng pagkakaroon ng kaalaman at pag-unawa sa nilalaman nito…para sa kanyang buhay at kung paano ito mailalapat sa kanyang pang-araw- araw na pamumuhay.
 • 15. 3. HAYAANG MARANASAN ANG TUNAY AT MALALIM NITONG MENSAHE.  Mas magiging malalim ang mensaheng maibibigay ng aral ng pananampalataya kung ito ay kanilang mararanasan.  Halimbawa…kung nais ipaunawa sa mga kasapi ng pamilya ang tungkol sa pasasalamat na turo ng Diyos… isama ang buong pamilya sa pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit…tulad ng pagbibigay sa mga nangangailangan.
 • 16. 4. GAMITIN ANG MGA PAGKAKATAON NA HANDA ANG BAWAT KASAPI NG PAMILYA NA MAKINIG AT MATUTO. Laging gamitin ang mga pagkakataon na dumarating upang mailapat ang mga mensahe mula sa mga aklat tungkol sa pananampalataya. Halimbawa… maituturo ang pagdarasal at presensya ng Diyos sa isang maliit na bata sa panahon na sila ay natatakot (hal. Kapag kumukulog o kumikidlat)
 • 17. 5. TULUNGAN ANG BAWAT KASAPI UPANG TUMANIM SA KANILANG ISIPAN ANG MGA ITINUTURO TUNGKOL SA PANANAMPALATAYA  Mabilis makalimot ang tao…kaya sa pagtuturo tungkol sa pananampalataya, mahalagang maisagawa ito ng paulit-ulit upang tumanim ng malalim sa kanilang puso at isipan.
 • 18. 6. IWASAN ANG PAG-AALOK NG “SUHOL”  “Sige…kapag sumama ka sa aking magsimba…kakain tayo sa Jolibee…”  Hindi naman siguro ito masama…ngunit dapat itong iwasan upang hindi malito ang bata sa tunay na layunin ng pagsamba…  Mas mahalaga pa rin na matulungan ang mga kasapi ng pamilya na gawin ito ng kusang-loob at buong puso.
 • 19. 7. IPADANAS ANG PANANAMPALATAYA NANG MAY KAGALAKAN  Mas masaya……mas hindi malilimutan ang mga dapat tandaan tungkol sa pananampalataya. Tiyakin na lilikha ng pagkakataon na magiging masaya ang kasapi ng pamilya na matuto.
 • 20. MISSION : IMPOSSIBLE?  Katulad ng misyon ng bida sa pelikula…maaaring isipin na imposibleng maisagawa ang lahat ng ito nang buong husay. Ngunit ito ay maaaring maging Mission: Possible! Kung ang lahat ay isasagawa ng may pagmamahal at malalim na pananampalataya.
 • 21. HUWAG NATING HAYAANG MASIRA ANG PAMILYANG BINUO DAHIL SA PAGMAMAHAL. KAILANGANG KUMILOS ANG LAHAT PARA ITO AY INGATAN AT IPAGLABAN. KASAMA KA BA SA LABAN?
 • 22.  Mission: Impossible!  Created by: Ma’m Edna A. Manangan  Mataas na Paaralang Juan C. Laya  San Manuel, Pangasinan  For Grade 8 EsP  Para sa Karagdagang Kaalaman: Bisitahin ang Website : http://mameddieblogs.blogspot .com Mga Sanggunian: Gabay at Modyul sa Pagtuturo ng EsP Grade 8 at mga Larawan sa Internet Itinatampok ang boses ni Ms. Edna Azarcon Musika: Song for Ana All rights reserved 2013
 • 23. TAYAHIN ANG IYONG PAG-UNAWA  1. Sa iyong palagay, bakit mahalagang mabigyan ka ng mabuting edukasyon ng iyong pamilya? Paano ka nila mabibigyan ng edukasyon? May mga mungkahi ka bang mga paraan? Isa-isahin ang mga ito.  2. Ano kaya ang mga pangunahing dapat matutunan ng isang anak na tulad mo sa kanyang mga magulang?  3. Bakit mahalagang maturuan ng pamilya ang isang anak na tulad mo ng mabuting pagpapasya? Ipaliwanang. Sa iyong palagay, ano ang mga posibleng pamamaraan na maaaring gamitin ng iyong mga magulang upang ikaw ay maturuang gumawa ng isang mabuting pagpapasya?
 • 24.  4. Bakit mahalagang mula sa iyong pagkabata ay mahubog ang iyong pananampalataya sa Diyos? Sino ang maaaring makatulong sa iyo upang mahubog ito?  5. Ano kaya ang mga posibleng pamamaraan na maaaring ilapat ng mga magulang upang mahubog ang pananampalataya ng mga anak?  6. Sa iyong palagay, paano kaya magtatagumpay ang isang magulang sa pagsasakatuparan ng kanilang misyon sa kanilang mga anak?
 • 25. PAGHINUHA NG BATAYANG KONSEPTO Panuto: Gamit ang graphic organizer ay buuin ang mahalagang konsepto na nahinuha mula sa nagdaang gawain at babasahin na binasa. Edukasyon Pagpapasya Pananampalataya
 • 26. PAG-UUGNAY NG BATAYANG KONSEPTO SA PAG-UNLAD KO BILANG TAO  3. Ano ang kabuluhan ng Batayang Konsepto sa aking pag-unlad bilang tao?  4. Ano-ano ang maaari kong gawin upang mailapat ang aking mga pagkatuto sa modyul na ito?
 • 27. PAGSASABUHAY NG MGA PAGKATUTO  P a g g a n a p  Panuto: Gumawa ng sariling infomercial na nagpapakita ng kahalagahan ng pagtataguyod ng mga sumusunod na gampanin ng pamilya. A. Pagbibigay ng Edukasyon  B. Paggabay sa Paggawa ng Mabuting Pagpapasya  c. Paghubog ng Pananampalataya