ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.

1,915 views

Published on

งานทดลองเขียนโครงการที่๒ ของบกองทุนทันตกรรม สำนักงานสาธารณสุขสุพรรณบุรี โดย งานพัฒนาบุคลากรและวิชาการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรรบุรี

Published in: Health & Medicine
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,915
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ต้นฉบับ โครงการ..งานวิชาการ๒สัมมนา พบส.

 1. 1. โครงการ..งานวิชาการ ๒.สัมมนาพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๕๔ เรื่อง ยาบิสฟอสฟาเนตกับการรั กษาทางทันตกรรม และ สัมมนากรณีศึกษาผู้ป่วยงานทันตกรรมประดิษฐ์หลักการและเหตุ ผล การประชุมวิ ชาการพั ฒ นาระบบบริก ารสุ ขภาพช่อ งปากภายในจั งหวัด สุพรรณบุรีในปี นี้ กลุ่ม งานทั นตกรรมจัด ประชุมเรื่อ ง “ ยาบิสฟอสฟาเนตกั บการรักษาทางทั นตกรรม ” และ สัมมนา “ เคสผู้ ป่วยงานทั นตกรรมประดิ ษฐ์ ” เพิ่มพูนความรู้ , แลกเปลี่ย นประสบการณ์ก ารรักษาเฉพาะทาง เพื่อพัฒ นาศัก ยภาพบุคลากรให้เกิ ดความมั่นใจในการวางแผนการรักษาบริการผู้ ป่วย โดย จั ดที่ ห้ อ งประชุมกั ลยา สี บุญมา กลุ่ม งานทั นตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จั งหวัด สุพรรณบุรี ในวัน พฤหัส บดีที่ ๑๔ กรกฎาคมพ.ศ..๒๕๕๔ เวลา ๑๒.๐๐ -๑๖.๐๐ น.วัตถุประสงค์ ๑.เพิ่มพู นความรู้ , แลกเปลี่ ย นประสบการณ์การรักษาเฉพาะทางแก่ทั นตบุ คลากร ๒.เพื่อพัฒนาศัก ยภาพบุคลากรให้เกิ ดความมั่นใจในการวางแผนการรักษาบริก าร ผู้ ป่วยกลุ่มเป้าหมาย ทันตบุ คลากรภายในจั งหวัด สุพรรณบุรีวิทยากร เรื่อ ง “ ยาบิ สฟอสฟาเนตกั บการรัก ษาทางทั นตกรรม ” โดย ทพญ. วรรณฤดี ลิ้ม ศรีเจริ ญสัมมนา “ กรณีศึก ษาผู้ ป่วยงานทั นตกรรมประดิษฐ์ ” โดย ทพญ. ขนิษฐา เนีย มสิ นเป้ าหมายการด าเนิ นงาน ๑.รักษามาตราฐาน พบส. ทางทั นตกรรม มาตรฐานที่สี่ งานวิชาการทางทั นตกรรม ให้ไ ด้ต ามเกณฑ์ ๒.พัฒ นาศักยภาพทั นตบุคลากร ภายในจั งหวัด สุพรรณบุรี / หัวหน้า …กลุ่มงานทันตกรรม สิริพร ตั ้งศรีสกุล พิมพ์ อุไร บัวทอง ตรวจทาน
 2. 2. หัวหน้า โครงการ ฝ่ายทั นตสาธารณสุ ข สานักงานสาธารณสุ ขหวัด สุพรรณบุรี กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีที่ปรึกษาโครงการ นาง อุไร บัวทอง หัวหน้ากลุ่ม งานทั นตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จั งหวัด สุพรรณบุรีผู้ บริหารจัดการโครงการ นาง สิริพร ตั้ งศรี สกุล หัวหน้ างานพัฒ นาบุ คลากรและวิ ชาการเลขานุก ารโครงการ นาง นฤมล เพชรปลูก หัวหน้างานบริหาร นางสาว อัมพร ปักษี ผู้ ช่วยทั นตแพทย์ผู้ ช่วยเลขานุการโครงการ นาย ชัย ณรงค์ ก้าวสัมพั นธ์ ทั นตแพทย์จัดฟั น นางสาว สุ ภัสสร สุ ขสมจิตรผู้เสนอโครงการ นาง สิริพร ตังศรีสกุล หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและวิชาการ ้ชั้ นตอนวิธีการดาเนิ นงาน ๑.ประชุม ปรึก ษาหารื อทบทวนเหตุการณ์ ปั ญหาที่พ บมีการสอบถามมาก ในการดูแลรักษาผู้ ป่วย / ๒. จัดท า …กลุ่มงานทันตกรรม สิริพร ตั ้งศรีสกุล พิมพ์ อุไร บัวทอง ตรวจทาน
 3. 3. ๒. จัด ทาโครงการ ขอความร่วมมือทั นตแพทย์เ ป็ นวิทยากรในการดาเนิ นงาน ๓. ประสานงานฝ่า ยทั นตสาธารณสุ ข สานัก งานจังหวั ดสุพรรณบุรี ประชาสั มพั นธ์โครงการฯ ๔.จัด ให้มี กิจกรรมประขุมงานวิ ชาการ ๒.สัมมนาพัฒ นาระบบบริก ารสุ ขภาพช่ องปาก ๕. ประเมิ นผลโครงการระยะเวลาดาเนิ นการและกิจกรรม ปี งบประมาณ ๒๕๕๔ ลาดั บที่ กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ๕๓ ๕๓ ๕๓ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๕๔ ๑. ประชุ มปรึก ษาหารือ ๒. จัดทาโครงการ ๓. ติดต่อวิท ยากร กาหนดเรื่อ งประขุม จัดให้มี กิจกรรมประ ๔. ขุม ๕. ประเมิ นผลโครงการงบประมาณ งบประมาณ แหล่งงบประมาณ หมวดเงิ นค่าใช้สอย ๘,๙๐๐.บาท กองทุ นทั นตกรรม ค่า อาหารกลางวั น ส่วนที่ ๒. ๓๕ คน x ๑๒๐ บาท x ๑ วัน ๔,๒๐๐ งบพัฒ นาระบบบริการ - ค่า อาหารว่า งและเครื่อ งดื่ม ทันตกรรม ๓๕ คน x ๑๐๐ บาท x ๑ มื้อ ๓,๕๐๐ / งบประมาณ ( ต่อ )…กลุ่มงานทันตกรรม สิริพร ตั ้งศรีสกุล พิมพ์ อุไร บัวทอง ตรวจทาน
 4. 4. งบประมาณ ( ต่อ ) แหล่งงบประมาณ - ค่า ของที่ร ะลึกวิทยากร กองทุ นทั นตกรรม ๒ คน คนละ ๕๐๐ บาท ๑,๐๐๐ ส่วนที่ ๒. - ค่า เกียรติ บัตร งบพัฒ นาระบบบริการ ๒ คน คนละ ๑๐๐ บาท ๒๐๐ ทันตกรรมผลที่ คาดว่าจะได้รั บ ๑.พัฒ นาศักยภาพบุ คลากรให้ เกิดความมั่ นใจในการวางแผนการรักษาบริการผู้ ป่วย ๒.ประชาชนภายในจั งหวัด สุพรรณบุรีได้รั บการบริการรัก ษาที่ ได้มาตรฐาน และทั่วถึงการประเมิ นผลโครงการ วิธี ประเมิ นผลโครงการ สรุ ปแบบสอบถามการประชุม สัมมนาวิชาการ ระยะเวลาประเมิ นผลโครงการ ตั้ งแต่ ๑๕ ถึง ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ผู้ ประเมิ นผลโครงการ ... นางสาว จิ นตรั ต น์ แจ้ งศรีสุข ทั นตแพทย์จัดฟั น นางสาว ขนิษฐา เนี ยมสิ น ทั นตแพทย์ ทันตกรรมประดิษฐ์กลุ่มงานทันตกรรม สิริพร ตั ้งศรีสกุล พิมพ์ อุไร บัวทอง ตรวจทาน
 5. 5. ลงชื่อ…………… ...............………. ผู้เสนอโครงการ ( นาง สิริพร ตั้งศรีสกุ ล ) ทั นตแพทย์ ชานาญการพิเ ศษ ลงชื่อ………………… .…….….….…. ผู้เห็นชอบโครงการ (นาง อุ ไร บัวทอง) หัวหน้ากลุ่ม งานทั นตกรรม ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ ( นาย ชั ชริ นทร์ ปิ่ นสุวรรณ ) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้ าพระยายมราชกลุ่มงานทันตกรรม สิริพร ตั ้งศรีสกุล พิมพ์ อุไร บัวทอง ตรวจทาน
 6. 6. รายละเอียดก าหนดการประชุมพัฒนาระบบบริก ารสุขภาพช่องปากประจาปี ๒๕๕๔ “สัมมนาเรื่อง ยาบิสฟอสฟาเนตกับการรัก ษาทางทันตกรรม และ สัมมนากรณีศก ษาผูป ่วยงานทันตกรรมประดิษฐ์” ึ ้ วันพฤหัสบดีท ี่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔๑๒.๐๐ น.– ๑๓.๓๐ น. อาหารกลางวั น๑๓.๓๐ น.– ๑๔.๓๐ น. การบรรยายเรื่อ ง ยาบิ สฟอสฟาเนตกั บการรัก ษาทางทั นตกรรม ทพญ. วรรณฤดี ลิ้ม ศรีเจริ ญ๑๔.๓๐ น.– ๑๔.๔๕ น. อาหารว่ าง๑๔.๔๕ น.– ๑๕.๓๐ น. สัมมนาเรื่ อง กรณี ศึกษาผู้ ป่วยงานทั นตกรรมประดิษฐ์ ทพญ. ขนิษฐา เนียมสิน๑๕.๓๐ น.- ๑๖.๓๐ น. อภิ ปราย ทพญ. วรรณฤดี ลิ้ม ศรีเจริ ญ ทพญ. ขนิษฐา เนียมสินกลุ่มงานทันตกรรม สิริพร ตั ้งศรีสกุล พิมพ์ อุไร บัวทอง ตรวจทาน
 7. 7. โครงการ..งานวิชาการ ๒.สัมมนาพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก เรื่อง ยาบิสฟอสฟาเนตกับการรั กษาทางทันตกรรม และ สัมมนากรณีศึกษาผู้ป่วยงานทันตกรรมประดิษฐ์ วันพฤหั สบดีท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัดโรงพยำบำล ลำยเซ็น หมำยเหตุ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔กลุ่มงานทันตกรรม สิริพร ตั ้งศรีสกุล พิมพ์ อุไร บัวทอง ตรวจทาน
 8. 8. โครงการ..งานวิชาการ ๒.สัมมนาพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก เรื่อง ยาบิสฟอสฟาเนตกับการรั กษาทางทันตกรรม และ สัมมนากรณีศึกษาผู้ป่วยงานทันตกรรมประดิษฐ์ วันพฤหั สบดีท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัดโรงพยำบำล ลำยเซ็น หมำยเหตุ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕กลุ่มงานทันตกรรม สิริพร ตั ้งศรีสกุล พิมพ์ อุไร บัวทอง ตรวจทาน
 9. 9. บันทึกข้อความส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จั’งหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มงานทันตกรรม โทร ๑๓๐๑ที่ ๐๐๒๗.๑๒๒/ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓เรื่อง ขอลงนามอนุมัตโครงการ..งานวิชาการ ๒.สัมมนาพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ิเรื่อง ยาบิสฟอสฟาเนตกับการรักษาทางทันตกรรม และ สัมมนา กรณีศึกษาผู้ป่วยงานทันตกรรม ประดิษฐ์เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีสิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ..งานวิชาการ ๒.สัมมนาพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๕๔ เรื่อง ยาบิสฟอสฟาเนตกับการรักษาทางทันตกรรม และ สัมมนา กรณีศึกษาผู้ป่วย งานทันตกรรมประดิษฐ์ จานวน ๑ ชุด ตามที่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ได้จัดทาโครงการวิชาการเป็นโครงการต่อเนื่องโครงการที่ ๒ สัมมนาพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากเรื่อง ยาบิสฟอสฟาเนตกับการรักษาทางทันตกรรม และ สัมมนา กรณีศึกษาผู้ป่วยงานทันตกรรมประดิษฐ์ เพิ่มพูนความรู้ ,แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความมันใจในการ ่วางแผนการรักษาบริการผู้ป่วย โดย จัดที่ ห้องประชุมกัลยา สีบุญมา กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา๑๒.๐๐ -๑๖.๐๐ น. โดยใช้งบประมาณจากกองทุน ทันตกรรมเป็นจานวนเงินทังสิ้น ๘,๙๐๐ บาท (แปดพันเก้า ้ร้อยบาทถ้วน)ตามรายละเอียดทีแนบมา ่ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ เพื่อดาเนินการต่อไป ลงชื่อ............................................. (นาง อุไร บัวทอง) หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีกลุ่มงานทันตกรรม สิริพร ตั ้งศรีสกุล พิมพ์ อุไร บัวทอง ตรวจทาน
 10. 10. บันทึกข้อความส่วนราชการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จั’งหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มงานทันตกรรม โทร. ๐-๓๕๕๒-๑๕๕๕ โทร ๑๓๐๑ที่ ๐๐๒๗.๑๒๒/ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓เรื่อง ขอลงนามอนุมัตโครงการ..งานวิชาการ ๒.สัมมนาพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ิ เรื่อง ยาบิสฟอสฟาเนตกับการรักษาทางทันตกรรม และ สัมมนา กรณีศึกษาผู้ป่วยงานทันตกรรมประดิษฐ์เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีสิ่งที่สงมาด้วย โครงการ..งานวิชาการ ๒.สัมมนาพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก ปี ๒๕๕๔ ่ เรื่อง ยาบิสฟอสฟาเนตกับการรักษาทางทันตกรรม และ สัมมนา กรณีศึกษาผู้ป่วย งานทันตกรรมประดิษฐ์ จานวน ๑ ชุด ตามที่ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ได้จัดทาโครงการวิชาการเป็นโครงการต่อเนื่องโครงการที่ ๒ สัมมนาพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปากเรื่อง ยาบิสฟอสฟาเนตกับการรักษาทางทันตกรรม และ สัมมนา กรณีศึกษาผู้ป่วยงานทันตกรรมประดิษฐ์ เพิ่มพูนความรู้ ,แลกเปลี่ยนประสบการณ์การรักษาเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดความมันใจในการ ่วางแผนการรักษาบริการผู้ป่วย โดย จัดที่ ห้องประชุมกัลยา สีบุญมา กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ส.๒๕๕๔ เวลา๑๒.๐๐ -๑๖.๐๐ น. โดยใช้งบประมาณจากกองทุนทันตกรรมเป็นจานวนเงินทังสิ้น ๘,๙๐๐ บาท (แปดพันเก้า ้ร้อยบาทถ้วน)ตามรายละเอียดทีแนบมา ่ จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามอนุมัติ เพื่อดาเนินการต่อไป ลงชื่อ............................................. (นายชัชรินทร์ ปิ่นสุวรรณ) ผู้อานวยการโรงพยาบาลจ้าพระยายมราชกลุ่มงานทันตกรรม สิริพร ตั ้งศรีสกุล พิมพ์ อุไร บัวทอง ตรวจทาน

×