SlideShare a Scribd company logo
1 of 152
Download to read offline
คู่มือโยคะเด็ก         โครงการ โยคะเพื่อการพัฒนาจิตสู่สขภาวะ                         ุ                 หัวหน้าโครงการ                นายกวี คงภักดีพงษ์                  คณะทํางาน                นางสาวกุลธิดา แซ่ตง ั้               นางพรจันทร์ จันทนไพรวัน               นางภัทราภรณ์ นิยมไทย                 นางภุมรา แก้วศรี               รศ สมคิด โพธิ ์ชนะพันธุ์               นางสาวสุจตรา นิ่มวิจตร                    ิ     ิ                นางอรพินท์ บรรจง               พญ. อรุณ วงศ์จราษฎร์                       ิ                นางสาวอําไพ ทองเงิน             โดยสถาบันโยคะวิชาการ              มูลนิธิหมอชาวบ้าน               มกราคม 2551                สนับสนุนโดย       สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)           และ มูลนิธิสดศรีสฤษด์ ิ วงศ์ (มสส.)kid yoga 1
สารบัญบทนํา                                               3    การจัดทําคูมอเล่มนี้          ่ ืคํานํา                                               4บทที่ 1 พัฒนาการเด็ก                                        5    สรุปจากคําบรรยายประกอบแผ่นใส วันที่ 5 ก.ย. 50        ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบบทที่ 2 พัฒนาการสมองเด็ก                                     10    ภาพจากแผ่นใสประกอบคําบรรยาย วันที่ 21 ก.ย. 50        พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณบทที่ 3 การพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม สําหรับเด็ก                           13        อ. อําไพ ทองเงินบทที่ 4 การสอนโยคะเด็ก                                      19    ตามแนวทาง Yoga Institute เมืองมัมไบ ประเทศอินเดีย        แปลโดย ครูภุมรา แก้วศรี                       ้ ึ                     ั              หัวข้อที่ 1 ความรูสกตัว การมีสมาธิในการเรียน การผ่อนคลาย สติ ปญญา   20              หัวข้อที่ 2 ลมหายใจ อารมณ์ จิตใจ                   28              หัวข้อที่ 3 การสอนจริยธรรม ศีล วินย การอยูรวมกันกับผูอ่น                               ั    ่่    ้ื        31              หัวข้อที่ 4 ท่าโยคะอาสนะสําหรับเด็ก                  37บทที่ 5 แนวทางการสอนท่าอาสนะแต่ละท่า                               42        รวบรวมจากหนังสือโยคะเด็ก (บางส่วน)บทที่ 6 ท่าโยคะอาสนะสําหรับเด็ก ชื่อภาษาไทย ภาษาสันสกฤต และ ภาษาอังกฤษ รวม 92 ท่า        62        รวบรวมโดย ครูสจตรา นิ่มวิจตร                   ุิ     ิบทที่ 7 ลมหายใจ อารมณ์ จิตใจ                                   72        ครูภทราพร นิยมไทย            ับทที่ 8 สมาธิ                                          81        ครูภทราพร นิยมไทย           ับทที่ 9 สุขอนามัยในเด็ก                                     93        รศ. สมคิด โพธิ ์ชนะพันธุ์บทที่ 10 บทสัมภาษณ์ครูโยคะเด็ก 4 ท่าน                              108        ครูอจฉรา วิกรวิทย์, ครูเสาวลักษณ์ วังกังวาน, ครูภทราพร นิยมไย, ครูภุมรา แก้วศรี          ั                         ับทที่ 11 โรงเรียนทีนําโยคะมาเป็ นนโยบาย             ่                                    132       โรงเรียนอมาตยกุล        บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล ตอน 1        บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล ตอน 2บทที่ 12 โรงเรียนสัตยาใส                                     140        คําบรรยายของ ดร.อาจอง ชุมสาย/ บทสัมภาษณ์นกเรียนโรงเรียนสัตยาใส /                                  ั        บทสัมภาษณ์ ดร.อาจอง ชุมสายkid yoga 2
บทนํา     สังคมก้าวลํ้าทางวัตถุและเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว ผูคนเหนื่อยล้ากับการวิงไล่ การวิงตามให้ทน ต่างคนต่างกลัวตก                               ้         ่      ่     ัขบวน ไม่เพียงผูใหญ่ แม้แต่เด็กเองก็ตกเป็ นเหยือของสังคมอันเร่งรีบเช่นนี้ ภาพของเด็กซึงเป็ นวัยอันสดใส มีความสุข มีอสระ         ้                ่                   ่               ิในการเรียนรู้ เปลียนไป กลับกลายเป็ น ผูใหญ่ตวเล็ก ทีเต็มไปด้วยภาระการเรียน กิจกรรมต่างๆ ไม่แพ้ผใหญ่เลย กลายเป็ นผู้          ่          ้   ั    ่                      ู้แบกโลก เครียด     เมือเด็กเริมขาดความสมดุลแบบเดียวกับผูใหญ่ โยคะอันเป็ นเครืองมือในการดําเนินชีวตอย่างสมดุลสําหรับผูใหญ่ จึง      ่    ่               ้          ่            ิ         ้นํามาตอบโจทย์ให้กบผูทเี่ ป็ นผูใหญ่ก่อนวัยไปด้วย โดยปริยาย             ั ้    ้               ั                   ั ั ื     ครูโยคะเริมได้รบการเชิญให้ไปสอนเด็กอายุน้อยลงๆ จนในปจจุบน ก็คอสอนกันตังแต่นกเรียนในระดับอนุ บาล            ่                                 ้    ัข้อสังเกตคือ ทังตัวโรงเรียน ตัวนักเรียน ต่างเห็นว่าโยคะมีสวนช่วยจัดปรับสมดุลให้กบผูเรียนทีเป็ นเด็กได้ ตังแต่ชนอนุ บาล 1        ้                     ่           ั ้    ่       ้   ั้เลยทีเดียว     สถาบันโยคะฯ โดยการสนับสนุ นจาก มสส. และ สสส. จึงทําการรวบรวมความรูเกียวกับเด็ก ความรูเกียวกับการสอน                                           ้ ่          ้ ่โยคะให้เด็ก โดยจัดทําเป็ นคูมอการสอนโยคะเด็ก เพือใช้เป็ นข้อมูลในการสอนโยคะให้กบเด็กต่อไป                ่ ื          ่               ั                           การทําคูมอเล่มนี้                               ่ ื     เป็ นการระดมความรูจากผูเชียวชาญ กุมารแพทย์ นักจิตวิทยา ครูโยคะ ครูโยคะเด็ก ผูปกครอง สถานศึกษาทีนําโยคะ               ้  ้ ่                           ้           ่เข้าไปใช้ในโรงเรียน     คูมอเริมจากพัฒนาการของเด็กก่อน จากนันจึงนําเสนอเนื้อหาโดยเรียงลําดับตามมรรควิถี 8 ประการของปตัญชลี      ่ ื ่                 ้โยคะสูตร ตําราทีถอเป็ นแม่บทแห่งโยคะศาสตร์ ซึงขึนต้นด้วยการสอนจริยธรรมให้กบเด็ก ท่าโยคะสําหรับเด็ก การสอนลม         ่ ื              ่ ้               ัหายใจ การสอนสมาธิให้กบเด็ก และ การดูแลสุขอนามัยเด็กตามมุมมองของโยคะ             ั     ในตอนท้าย เป็ นตัวอย่างการบูรณาการเรืองของโยคะเข้ากับการสอน โดยมีบทสัมภาษณ์ครูโยคะเด็ก 4 ท่าน และมี                         ่ตัวอย่าง โรงเรียนทีบรรจุโยคะเข้าเป็ นนโยบายหลักของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอมาตยกุล และโรงเรียนสัตยาใส           ่     การสอนโยคะเด็กยังเป็ นเรื่องใหม่มากของมนุษยชาติ คูมอโยคะเด็กเล่มนี้ จัดทําขึน โดยหวังให้ผอ่านนําข้อมูลไปใช้                                ่ ื          ้        ู้ทดลองใช้สอนเด็ก เมือได้ผลอย่างไร ช่วยส่งผลทีได้รบกลับมายังสถาบันฯ เพื่อปรับปรุงคูมอนี้ ให้เป็ นเครืองมือในการสอน            ่           ่ ั                  ่ ื       ่โยคะเด็ก เพือให้บรรลุเป้าหมาย คือทําให้เด็กมีความสมดุล สามารถเติบโตได้อย่างสมวัย เป็ นผูใหญ่ทมความสุขอันประณีต       ่                                       ้  ่ี ีkid yoga 3
คํานํา     เด็กทุกคนมีลกษณะเฉพาะของตัวเอง สําหรับเด็กแล้ว สิงสําคัญมากคือ พัฒนาการทีสมวัยของเขา พัฒนาการทีเหมาะ            ั                  ่            ่            ่กับเขาอย่างพอเหมาะพอดี ไม่น้อยเกิน ไม่มากเกิน      ั     ปญหาของเด็กเริมเกิดเมือผูปกครองผูใหญ่ขาดความเข้าใจในเรืองนี้ ผูปกครองบางคน ส่งลูกไปโรงเรียน ซึงเป็ น              ่   ่ ้   ้           ่    ้               ่โรงเรียนทีเน้นการเตรียมความพร้อม ซึงไม่สอนการอ่านเขียนในช่วงอนุบาล เมือไปเทียบกับเด็กวัยเดียวกันในโรงเรียนอื่น ที่     ่             ่                 ่อ่านหนังสือได้แล้ว เกิดความวิตก มาคาดคันเอากับโรงเรียน โรงเรียนทนการบีบคันไม่ไหว ก็ตองปรับเปลียนนโยบายไปตาม                    ้                  ้     ้    ่ผูปกครองทีขาดความรูความเข้าใจ ้      ่     ้    ผลก็คอตัวเด็ก ทีถกบีบคัน ถูกคาดหวัง ถูกกดดัน อย่างไม่ถกต้อง ไม่เหมาะสม        ื      ่ ู ้              ู     คูมอเล่มนี้ตงใจจะทําให้ครู จากการเตรียมทําคู่มอนี้ ทีมงานมีขอสรุปร่วมกันว่า สิงทีครูสอนโยคเด็กต้องมีคอ มีหวใจ      ่ ื    ั้                 ื       ้       ่ ่          ื  ั                      ่    ัที่รกเด็ก ชอบที่จะสอนเด็ก มีเมตตาสูง ซึงเป็ นปจจัยทีทาให้ ครูสอนด้วยใจ อันเป็ นคุณสมบัตสาคัญ  ั                          ่ ํ                  ิํ     ด้วยคุณสมบัตดงกล่าว หน้าทีของครูกลับไม่ใช่การสอนเด็ก แต่เป็ นการพัฒนาตนเอง ท่ามกลางเด็กๆ ในชันเรียน             ิ ั      ่                                     ้จริงๆ แล้ว สิงทีเกิดขึนในห้องเรียนคือ เด็กไม่ได้เรียนรูจากสิงทีครูพรํ่าบ่นปาวๆ เด็กเลียนแบบครูต่างหาก ถ้าครูคนหนึ่งมี        ่ ่ ้                 ้   ่ ่บุคลิกพร้อมทีจะเรียนรู้ เด็กจะเลียนแบบ เด็กจะเติบโตมาด้วยทัศนะของการเป็ นนักเรียนรู้ แต่ถาครูมบุคคลิกแห่งการสัง่ เด็กก็         ่                                      ้  ี                                ัเลียนแบบ เขาจะเติบโตมาเป็ นนักสัง่ เชื่อว่าตนเองเป็ นใหญ่ ฟงไม่เป็ น ฯลฯ      ั                                         ้ั ่ ั     ปจจัยของการเป็ นครู ได้แก่ ความรู้ คือ รูจกพัฒนาการเด็ก จิตวิทยาเด็ก (เข้าใจเด็ก) รูจกทีจะฟงเด็ก และ รูโยคะ                          ้ั                              ้ครูควรมีบุคคลิกคือ มีทกษะ ในการสือสาร ทังต่อเด็กและผูปกครอง อดทน ใจเย็น ช่างสังเกต มีความยืดหยุน เป็ นผูพฒนา            ั     ่    ้      ้                       ่    ้ ัตนเอง เรียนรู้ ค้นคว้า ตลอดเวลา มีวจารณญาณ สามารถดูแลความปลอดภัย สามารถเลือกสือการเรียนการสอนให้สมวัยของ                  ิ                           ่           ัเด็ก มีไหวพริบ แก้ปญหาเฉพาะหน้า รูวธจดการชันเรียนของเด็ก และทําการสอนแบบองค์รวม                   ้ิีั    ้     สังคมเองก็มบทบาทมาก สังคมทีมขอมูลความรู้ มีทศนะคติทถูกต้อง จะส่งผลให้ผปกครองให้ความร่วมมือกับทาง           ี        ่ ี ้      ั   ่ี         ู้โรงเรียน ไปตามแนวทางทีควรจะเป็ น กล่าวคือ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก อันจะทําให้การเรียนรูของเด็กในวัยนี้ เป็ นไป              ่                               ้อย่างมีความสุข เป็ นไปตามเป้าหมายของการศึกษา คือนํามาซึงปญญา รูจกตนเอง เคารพตนเอง ซึงก็จะเคารพผูอ่น เติบโต                            ่ ั  ้ั           ่      ้ืเป็ นสมาชิกของสังคมทีมคุณภาพ เป็ นสังคมทีมความสุข สงบ            ่ ี         ่ ีkid yoga 4
บทที่ 1 พัฒนาการเด็ก                สรุปจากคําบรรยายประกอบแผ่นใส วันที่ 5 กันยายน 2550                                                   ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ                                คณะแพทยศาสตร์ศรราชพยาบาล หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์                                       ิิพัฒนาการเด็ก วัย 3 – 5 ปี (วัยอนุบาล)                     ่การเคลื่อนไหว เดิน วิง กระโดด ปี นปายคล่อง ถีบจักรยาน             ่ด้านภาษา      เจริญทางด้านคําพูด เป็ นประโยค ถาม เล่าเรือง                               ่          อาจมีพดไม่ชดหรือติดอ่างในเบืองต้น              ู  ั       ้     ศ.พญ.วัณเพ็ญได้ให้ขอคิดไว้วา เด็กไม่ใช่ผใหญ่ตวเล็ก เด็กมีการเจริญ พัฒนาการไปทุกๆ ด้านพร้อมๆ กัน ทังการ               ้    ่      ู้  ั                          ้            ัเคลื่อนไหว ภาษา สติปญญา อารมณ์ ศีลธรรม ไอคิว อีคว ร่างกาย ส่วนสูง นํ้าหนัก และ กาย-จิตสัมพันธ์                           ิ     เด็กยิงเล็ก พัฒนาการยิงละเอียด กล่าวคือ เด็ก 3, 4, 5 ขวบ นันต่างกันมาก ไม่เหมือนกับผูใหญ่ทอายุ 20, 21, 22 ปี        ่         ่                 ้             ้  ่ีอาจแทบไม่มอะไรแตกต่างกันเลย       ี     พัฒนาการของเด็กเกิดขึนหลายๆ ด้าน เมือดูในระยะเวลาสันๆ อาจรูสกว่าเป็ นการพัฒนาขึนๆ ลงๆ แต่หากดูใน                  ้      ่       ้    ้ ึ        ้ภาพรวม จะพบว่า ทิศทางการจะเป็ นพัฒนายิงๆ ขึนไป                      ่ ้                                   พ ัฒนาการของเด็ก                           100                 พ ัฒนาการดานต่างๆ                           80                           60                      ้                           40                           20                            0                              1  4  7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40                                    เวลา อายุของเด็กทโตขึน                                             ี่ ้      เด็กเรียนรูจากสิงรอบตัว เราสังเกตพัฒนาการของเด็กได้จากการดูวาอะไรกระทบเด็กอยูในสภาวะนัน ส่วนทางด้าน           ้    ่                      ่        ่     ้การสือสาร เด็กเล็กสือสารด้วยการกระทํามากกว่าคําพูด เด็กพูดเป็ นคําได้ แต่ยงไม่สามารถเล่าเป็ นเรืองได้ และเด็กพูดจริง   ่         ่                           ั        ่เสมอ      สมองของเด็กยังโตไม่เต็มที่ เด็ก 9 ปี สมองเติบโต 90 เปอร์เซนต์ ของผูใหญ่ ทางด้านสมองนี้ มีความเชื่อใหม่วา                                         ้                 ่สมองของเด็กพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ยิงได้เรียนรูมาก สมองจะยิงเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ดี (synapse) หมายความว่า เด็กควร                    ่     ้      ่ต้องมีการเรียนรูตลอดเวลา          ้      สําหรับครูทจะไปสอนโยคะเด็ก ซึงอาจไม่เคยใกล้ชดเด็กมาก่อน ครูตองเป็ นคนช่างสังเกตอย่างยิง ต้องมีความเข้าใจ             ่ี        ่        ิ         ้            ่เด็ก เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย เมือเด็กเต็มไปด้วยหลากหลาย การสอนจึงต้องเต็มไปด้วยความหลากหลายเฉพาะเจาะจง                   ่ไปยังเด็กแต่ละคน                           ี  ้  ั้ ั      ทางด้านการพูด เด็กจะพัฒนาการพูดได้ดหากผูใหญ่ตงใจฟง และคอยตอบสนองการพูดของเด็ก เด็กยังเรียนรูได้ไม่  ้คล่อง เด็กจึงถามซํ้า เพือยําให้เกิดความเข้าใจ กล่าวคือต้องตื่นตัวไปกับเด็กตลอดเวลา หากผูใหญ่ราคาญ นิ่งเฉย หรืออารมณ์               ่ ้                             ้  ํเสีย จะยิงไปกันใหญ่ การพูดกับเด็กควรใช้คาง่ายๆ สัน กระชับ เป็ นรูปธรรม พูดไปทําตัวอย่างไป หรือมีรปภาพประกอบ     ่                  ํ     ้                      ู      โดยส่วนตัว อ.วัณเพ็ญมองว่า โยคะก็คอ กายาคตานุสตินนเอง                         ื        ั่kid yoga 5
ความคิดมีมโนภาพ การคิดนึก ทียงไม่เข้าใจตามความเป็ นจริง เช่น            ่ ั ยังไม่เข้าใจเหตุผล คิดว่าสัตว์พดได้ วัตถุพดได้ เดินได้ พ่อแม่สามารถ “ให้ได้ทุกอย่าง”                 ู     ู มีความคิดเป็นรูปธรรม ชอบซักถาม เล่าเรื่องตามความคิดของตนเอง หรือสิงทีพบเห็น                                     ่ ่     เด็ก 3 – 5 ขวบ เริมคิด มีจนตนาการ ซึงไม่ใช่การโกหก ในวัยนี้ เมือสัญญากับเด็กต้องรักษา แต่ในทางกลับกัน เรา              ่    ิ    ่             ่ไม่สามารถไปคาดหวังสัญญาอะไรจากเด็กวัยนี้ได้อารมณ์-เอาตนเป็ นศูนย์กลาง และเริมรับรูความรูสกผูอ่น เมือเติบโต               ่    ้   ้ ึ ้ื ่-มีความกลัว การพลัดพราก การถูกทอดทิงการไม่ได้รบความรัก                       ้    ั-กลัวความมืด กลัวสัตว์ ฯลฯ-มีอจฉา   ิ     เด็กโดยทัวไปในวัยนี้จะมีอารมณ์หลากหลาย ยกเว้นเด็กพิเศษ เช่น เด็กไฮเปอร์แอ็คทีฟ ซึงต้องดูเป็ นกรณีไป โยคะ          ่                                    ่เข้ามามีบทบาทช่วยเรืองอารมณ์ได้            ่     เด็กวัยนี้กลัวถูกทอดทิง หากมาเข้าเรียนโยคะกับเราในช่วงแรก ควรมีเวลาให้ผปกครองอยูดวยในช่วงต้น อาจจะเป็ น                 ้                        ู้      ่ ้การสอนจากครูไปยังคุณแม่ แล้วจึงไปทีเด็กอีกที จนกว่าเด็กจะคุนเคยกับครูแล้ว                    ่            ้                               ่   ั ่             ่    ั     เด็ก 3 ขวบดูจะยังเล็กมาก ถ้าซัก 4 ขวบจึงพอไหว เริมรับฟงคําสังได้ การมาเรียนโยคะก็ชวยฝึ กการฟง ควรสอนเป็ น       ่         ักลุมเล็กๆ เพือตอบสนอง รับฟง กับเด็กทีแตกต่างกันได้ทวถึง สิงทีเด็กต้องการคือ การเอาใจใส่  ่                   ่        ั่  ่ ่     เด็กวัยนนี้ เริมอิจฉา เริมหวงของ เราสามารถเริมสอน ยมะ หรือ ศีล 5 แก่เด็ก เรืองการไม่รงแกสัตว์ ไม่ขโมย ไม่พด             ่     ่          ่              ่      ั        ูปด โยคะเป็ นเครืองมือทีจะช่วยสอนให้เด็กเรียนรูเรืองกติกา โยคะสอนให้เด็กมีวนยได้        ่     ่           ้ ่           ิ ัสังคมและการเล่น- สนใจ ยอมรับเด็กอื่น และบุคคลอื่นนอกครอบครัว- เริมมีเพือน เล่นสนุกกับเพือน   ่   ่           ่- เล่นเป็ นสัญลักษณ์ ( Symbol) และเล่นสมมุติ- การเล่นยังเอาแต่ใจตนเองเป็ นทีตง  ่ ั้- ยังไม่ยอมรับกฎเกณฑ์- เป็ นวัยทีเริมหัดเป็ นตัวเอง ช่วยตัวเองได้ ชอบทําเอง       ่ ่- มีความคิดริเริม เริมเรียนรูคุณธรรมจากการสังสอนฝึกอบรม         ่ ่      ้           ่      เด็กจะเล่นด้วยกันและตีกน เป็ นเรืองปกติ เขายังไม่สามารถให้ความร่วมมือได้อย่างเต็มที่ เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรม                     ั     ่ไม่ใช่เรียนจากคําสอน ดังนัน ครูตองระวังพฤติกรรมของตัวครูเอง               ้    ้      เด็กเริมสมมุตเป็ น จินตนาการได้ และมีความสนุกสนานกับจินตนาการ         ่    ิ      เราสามารถสอนได้ทุกอย่าง ซึงควรจะสอนอย่างเป็ นองค์รวม ทังท่าโยคะ การเคลื่อนไหว มารยาท สังคม วิถี                        ่           ้ชีวตประจําวัน เช่น สอนโยคะท่าใส่เสือ และ วินย ฯลฯ  ิ                     ้     ั                  ้       ่                 ั      เราใช้โยคะเป็ นตัวตัง โดยจุดมุงหมายจริงๆ คือ การพัฒนาอารมณ์ พัฒนาสติปญญา พัฒนาจิต ทําให้เด็กรูจกการ้ัรักษาอารมณ์ให้เป็ นปกติ รูจกการทีจตสงบ จิตนิ่ง ทําให้เด็กมีจตดี อารมณ์ดี มีเมตตา               ้ั      ่ิ         ิkid yoga 6
ระเบียบวินย  ั- ฝึกการรอคอย และยับยังพฤติกรรมความถูก-ผิด ชัว-ดี              ้            ่       ่                    ้ื     ั ิ- เป็ นวัยทีเหมาะในการหัด การช่วยตัวเอง การช่วยผูอ่น การแบ่งปน กิรยามารยาท และคําพูดดี- เรียนรูการแยกเพศ รับรูวาตนเป็ นเพศหญิงหรือชาย การแต่งตัว และพฤติกรรมเหมาะสมกับเพศของตน     ้         ้่      เด็กหุนหันพลันแล่น จะเอาให้ได้ ใจร้อน เราควรจะสอนแบบบูรณากร เริมหัดเด็ก แม้เขาจะยังทําได้ไม่ดี ให้เด็กทํา                                       ่ไป โดยเราคอยส่งเสริม ไม่ตาหนิ ให้เด็กได้ฝึกทํา                ํ      เด็กเริมรูจกแยกเพศ ผูใหญ่ควรส่งเสริมให้เด็กเติบโตอย่างสมหญิง หรือ สมชาย          ่ ้ั      ้วัยเรียน 6 – 12 ปี ประถม 1 – 6วัยประถม 3 – 4 จะต้องเกิดทักษะทีตนสามารถทําเองได้ในบทบาทหน้าทีของวัย เช่น                 ่               ่- ทําความสะอาดตนเองได้- รับผิดชอบตนเองได้ ทําการบ้านได้เอง- ทํางานบ้านเล็กๆ น้อยๆไ ด้ เป็ นต้น สมองพัฒนาขึน มีน้ําหนักเกือบเท่าผูใหญ่ (90เปอร์เซนต์)        ้          ้ ภาษาเจริญขึนมาก ใช้สอสารได้ดี       ้     ่ื     ถึงประถม 4 แต่ยงไม่ถงประถม 6 เด็กเริมรับผิดชอบตนเองได้ และ มีทกษะทางภาษาดีขน             ั ึ         ่            ั      ้ึความคิด- รูจกและเข้าใจ เวลา วัน เดือน ปี  ้ั- คิดย้อนกลับเป็ น- ยอมรับและเข้าใจกฎเกณฑ์- เข้าใจแบ่งแยก และจัดหมวดหมูสงมีชวต พืช สัตว์ สิงของ                     ่ ิ่ ี ิ     ่- รูจกสภาพคงอยู่ และการเกียวข้องกัน เช่นญาติ พีน้อง  ้ั                ่         ่- เริมรับรูความคิด ความรูสกของผูอ่น และในมุมมองของผูอ่น   ่   ้           ้ ึ    ้ื        ้ื- การเอาตัวเองเป็ นใหญ่ ลดลง       เด็กเริมคิดเลข พูดสลับกันได้ ชอบทายอะไรเอ่ย และ รูจกผวนคํา          ่                     ้ั       อารมณ์เริมเปลียน เริมไวต่อความรูสก มีรองไห้ มีงอน            ่ ่      ่     ้ ึ ้       เด็กเริมเรียนรูทจะจัดหมวดหมูได้           ่   ้ ่ี        ่อารมณ์ช่วง 6 – 7 ปี- อารมณ์อ่อนไหวง่าย- ยังชอบเอาชนะและอาจพบมีกลโกงเติบโตต่อไป จะมี- ความอดทน รอคอยเพิมขึน่ ้- รับฟังเหตุผล มากขึน้- ทําตามกฎเกณฑ์ และทําตามคําสัง่     เด็กอยากเอาชนะ และ เริมคิดทีจะโกง                 ่  ่     เราควรระวังอย่าให้เด็กเกิดปมด้อยในช่วงนี้kid yoga 7
สังคม- ชอบเล่นกับเพื่อนเพศเดียวกัน- ทํางานเป็ นกลุ่มได้ ให้ความร่วมมือเป็ น- ชอบเล่นออกกําลังการมีเพือนเป็ นสิงสําคัญในการพัฒนาสมอง อารมณ์ สังคม และ จริยธรรม คุณธรรม    ่     ่     เด็กช่วงวัยนี้จะจับกลุมเพศเดียวกัน แม้เป็ นโรงเรียนสหศึกษา เด็กก็จะจับกลุมในเพศเดียวกัน ถ้าเด็กวัยนี้ไปอยูใน                ่                         ่                ่กลุมเพศตรงข้าม อาจจะส่อเค้าความผิดปกติ  ่วัย 2 – 7 ปี        เด็กประพฤติดี และทําตามคําสังผูใหญ่ เพราะกลัวการลงโทษ                             ่ ้วัย 7 – 10 ปี        เด็กกระทําดี เพื่อการได้รบรางวัล คําชมเชย ให้ตนพอใจ                           ัวัย 10 – 13 ปี       ต้องการเป็ นทียอมรับ และชื่นชอบของพ่อแม่                     ่     ในช่วงวัย 7 – 10 ขวบ ให้เราชมเด็กเป็ นจุดๆ ชมพฤติกรรมของเขาแบบเฉพาะเจาะจง จะช่วยให้เด็กมีความก้าวหน้าเด็กกําลังต้องการการยอมรับ ถ้าเลียงดูอย่างเหมาะสม เด็กจะทําดีเพราะความดี จะทําดีโดยคํานึงถึงสังคม ซึงดูเหมือนเด็กไทย                 ้                                ่จะมีตรงนี้น้อยคําถามเราควรสอนให้เด็กนังสมาธิไหม           ่     จริงๆ เด็ก 3 ขวบ คงยังไม่เข้าใจ เมือ 4 – 5 ขวบแล้ว จึงจะพอรูเรือง แต่เราก็สามารถฝึกเด็กได้ ครังละ 1 – 2 นาที                      ่             ้ ่                ้ก็ได้ ค่อยๆ ฝึกไป โดยเรารูวาเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน             ้่การทําให้เด็กสงบ ในอิรยาบถอื่นๆ ทีไม่ตองนังสมาธิได้ไหม            ิ        ่ ้ ่    ได้ สําหรับเด็กเล็ก ต้องมีเป ้ าหมาย มีรางวัลทีเป็ นรูปธรรม ทีเด็กชอบ ซึงจะเป็ นอุบายฝึกเด็ก จริงๆ แล้ว การรอคอย                           ่       ่     ่เริมจากขวบที่ 1 เช่นทารกรอคอยทีจะกินนม การรูจกยับยัง การรูจกรอคอยเป็ นพืนฐานของจิต   ่               ่       ้ั    ้   ้ั       ้    ส่วนเรื่องอิรยาบถ ถ้ามีโอกาสก็น่าจะสอนให้เด็กนัง เพื่อให้เด็กรูจกการนังตัวตรง เพราะตัวตรงจะช่วยให้เด็กมีจตที่           ิ                    ่      ้ั    ่                 ิมันคงด้วย  ่โยคะเหมาะกับเด็กไหม ในด้านใด     โยคะน่าจะไปด้วยกันได้อย่างเป็ นองค์รวม อิรยาบถทีเคลื่อนไหวไปช้าๆ จิตรูการเคลื่อนไหว เป็ นการบริหารกาย ใจ                            ิ  ่         ้เป็ นการสร้างจิตทีเป็ นกุศล อาจฝึกเป็ นชุด และเป็ นการสัมพันธ์กบครูดวย         ่                       ั  ้     อย่างวิชาพละ บางทีทาให้เด็กเครียด ขณะทีโยคะ ทําให้จตเยือกเย็น สมองผ่อนคลาย ทําให้เด็กมีคลื่นสมองตํ่า                ํ           ่     ิการสอนสมาธิให้กบเด็ก หากเด็กเล็กเกินไปเป็ นอันตรายไหม         ั     จริงๆ แล้ว สมาธิแปลว่า จิตทีตงมัน แค่เราอ่านหนังสือก็คอสมาธิแล้ว สมาธิคอการทีจตวนอยูภายใน ไม่ออกมาข้าง                   ่ ั้ ่           ื         ื  ่ิ    ่นอก ซึงก็เป็ นการสํารวจกิเลสทีอยูภายในนันเอง    ่            ่ ่     ่     การฝึกสมาธิ การฝึกสมถะ การเข้าฌาน ทําให้เด็กเรียนหนังสือเก่ง แต่กควรมีครูคอยสอบอารมณ์ อย่างเด็กทีมอาการ                                       ็                ่ ีซึมเศร้าก็ไม่ควรฝึกสมาธิ คือต้องเลือกให้เหมาะกับเด็ก                              ้       ้     ั     เด็กทีฝึกได้ การฝึกสมาธิ ก็จะทําให้เกิดสติ เด็กจะคุนเคยกับสติ คุนเคยกับสติปฏฐาน มีสมาธิทงในวัด มีสมาธิใน        ่                                          ั้ชีวตประจําวัน สนับสนุนกัน ทําให้เด็กรูจกความสุขภายใน รูจกสันโดษ รูจกเศรษฐกิจพอเพียง อันส่งผลช่วยในด้านคุณธรรม  ิ                  ้ั         ้ั     ้ัkid yoga 8
อย่างเด็กบางคน อายุ 4 ขวบ มีอารมณ์รนแรง อาละวาด สอนให้เด็กนังนิ่งๆ 4 นาที เขาทําได้ ทําให้เขารูจกใคร่ครวญ                       ุ           ่                 ้ัไตร่ตรอง อารมณ์เป็ นเรืองทีฝึกได้ และ ต้องฝึก           ่ ่การฝึกโยคะในโรงเรียนมีประโยชน์ แต่พอกลับบ้าน ก็เหมือนเดิม     ่               ่ ้    เรืองแบบนี้ คงต้องร่วมมือกันทุกฝาย ทังเด็ก ผูปกครอง ทําด้วยกันได้ไหม ด้วยกันดีไหม                           ้เคยมีความคิดว่าสมาธิเป็ นเรืองของผูใหญ่ การให้เด็กอายุต่าวก่า 10 ขวบไปฝึก ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับวัยของเขา              ่    ้          ํ             ั ั     ถ้าในความคิดปจจุบน ควรมีการฝึกสมาธิตงแต่เด็ก ส่วนเรืองเหมาะ ไม่เหมาะ คิดว่าน่าจะอยูทวธการสอนมากกว่า                         ั้       ่              ่ ่ี ิ ีถ้าครูมความเข้าใจ เข้าใจพัฒนาการของเด็ก ก็จะสามารถสอนให้สอดคล้องเฉพาะกับเด็ก เกิดประโยชน์กบเด็กได้ คือไม่ใช่การ    ี                                              ัไปบังคับเด็กให้ทาแต่รปแบบ บังคับให้ทาด้วยรูปแบบตายตัว ไม่ยดเยียด บังคับจนเกินไป         ํ ู         ํ             ั                      ั            ่ ้   ั     คือเรียนจริงจังไปซะหมดก็ไม่ใช่ ให้มนเป็ นกันเอง สนุก พอดี ซึงขึนกับปจจัยหลายอบ่าง ไม่มกฎตายตัว เป็ นเช่นนี้                                                ีทุกเรือง   ่kid yoga 9
บทที่ 2 พัฒนาการสมองเด็ก              ภาพจากแผ่นใสประกอบการบรรยาย วันที่ 21 กันยายน 2550                                         พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ                           3               2            1                                     4                                       51 สิงเร้าจากภายนอก และภายในใจเรา กระทบผัสสะ บนอคติทมอยูทาให้แต่ละคนรับรูไม่เหมือนกัน  ่                       ่ี ี ่ ํ       ้2 สมองส่วนหน้า – แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดของตน และความเชื่อมัน ความหวังและทดท้อ สร้างอนาคตโดย                                     ่   ัวาดฝน ผลักดันจินตนาการ-คิดในใจ              ั ั                    ั3 สมองส่วนบน – ความคิด ณ ปจจุบนขณะ การคิดระดับสูง การตัดสินใจ การแก้ปญหา คิดทางเลือกหลายทางในขณะเดียวกันผลักดันการคิดตรรกะในตัวเอง4 สมองส่วนกลาง – ความรูสก ้ ึจัดการกับความรูสกของเรา        ้ ึสร้างอารมณ์ ก่อความดื่มดํ่าในชีวต                ิถูกกระตุนโดยสมองส่วนหน้า    ้ให้ความสําคัญกับความรูสกของตน            ้ ึควบคุมการแสดงออกทางกายให้เหมาะกับความรูสก คิดในใจตามความรูสก                    ้ ึ        ้ ึ5 ก้านสมอง – ดํารงตนให้รอดจัดการเรืองความกลัวและโกรธ     ่ส่งสารเคมีกระตุน/ตัดวงจรกับสมองส่วนบน แสดงออกโดยละเลยผลทีตามมา อัตโนมัต/ิ วิกฤต กลไกปกป้องทางจิต        ้                    ่แสดงออกตามอารมณ์สืบพันธุ์kid yoga 10
โอกาสทองของการเรียนรู้ภาพแสดงเส้นใยประสาทในสมอง ทีขยายอย่างมากในช่วงแรกเกิดถึง 6 ขวบ เส้นใยเหล่านี้ เมือกระตุนมาก ก็เกิดวงจรไฟฟ้า                ่                         ่  ้และเคมีในเซลล์ความทรงจําหนาแน่น ยาวนาน หากมีการเรียนรูทดี ทีเหมาะสมในวัยเด็ก ก็จะส่งผลให้เด็กมีพฒนาการทาง                             ้ ่ี ่                 ัสมองทีดี หากพ้นวัยไปแล้ว มาเรียนรูภายหลัง การเรียนรูกจะไม่มประสิทธิภาพเท่าตอนเด็ก   ่              ้         ้ ็   ี                      เวลาทองของสมองลูก                                         พัฒนากล้ามเนื้อ                                         การมองเห็น                                         คําศัพท์                                         ภาษาแม่ และภาษาทีสอง                                                  ่                                         ดนตรี สุนทรียะ                                         ตรรกะ คํานวน เหตุผล                                         การเข้าสังคม                                         การควบคุมอารมณ์            การเคลื่อนไหว ดนตรี ศิลปะ ภาษาจากหนังสือ คือฐานการเรียนรูทุกวัย                                        ้kid yoga 11
ปรัชญาของไอน์ สไตน์อะไรคือความแตกต่างระหว่างมนุษย์กบสิงอื่นๆ                ั ่    ภารกิจของมนุ ษย์คอ การปลดปล่อยตนเองให้เป็ นอิสระจากเครืองจองจํา ด้วยการขยายขอบเขตของความเมตตา ให้             ื                  ่สามารถโอบอุมมนุษย์ทงหลายและธรรมชาติทงมวล ตามทีมนเป็ น      ้    ั้         ั้     ่ ั                 หลักการสําคัญ 12 ประการของการเรียนรู้สมองทํางานอย่างคูขนานไปพร้อมๆ กัน             ่การเรียนรูนน อาศัยสรีระวิทยาทังหมดของมนุ ษย์        ้ ั้        ้การเรียนรูนนสามารถพัฒนาได้       ้ ั้สมองของแต่ละคนมีลกษณะเฉพาะตนัสมองทุกสมอง รับรูและสร้างสรรค์ ทังแบบแยกส่วนและแบบองค์รวม ไปพร้อมๆ กัน            ้       ้การเรียนรูเกิดขึนทังในระดับจิตสํานึกและจิตใต้สานึก       ้ ้ ้              ํการพยายามหาความหมายนันเป็ นสัญชาตญาณของมนุษย์                ้อารมณ์มความสําคัญในการเรียนรู้     ีการเรียนรูเกิดได้ดในความท้าทาย และ เกิดได้ยากในภาวะทีถูกคุกคาม      ้     ี               ่การค้นหาความหมายเกิดขึนได้ดวยการฝึกฝน               ้   ้เราสามารถจัดระบบความทรงจําได้หลากหลายวิธีสมองเป็ นอวัยวะทีเชื่อมโยงกับสังคม          ่kid yoga 12
บทที่ 3 การพัฒนาจริ ยธรรม – คุณธรรมสําหรับเด็ก                                                      อ.อําไพ ทองเงิน     ตามศาสตร์ของโยคะ จะประกอบด้วยขันตอน 8 ประการ ซึงเรืองของจริยธรรม-คุณธรรม จะเป็ นขันตอนที่ 1 และ 2                             ้           ่ ่                ้ดังมีรายละเอียด คือ     1. ยมะ : หลักการอยูรวมกันกับผูอ่นอย่างสันติ เกียวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของเราทีมต่อคนรอบๆข้าง มี                ่่         ้ ื          ่                    ่ ี       ทังหมด 5 ประการ        ้       1.1 อหิ งสา คือการไม่ทาร้ายเบียดเบียนผูอ่น มีเมตตากรุณาเอืออาทร ใส่ใจผูอ่น รูรบผิดชอบในหน้าทีของตน                     ํ            ้ื           ้     ้ื ้ั         ่         คิดใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนทีจะกระทําสิงใดอันจะเกิดโทษหรือเบียดเบียนตนเองและผูอ่น ซึงจะรวมถึงการ                               ่   ่                       ้ื ่         ไม่ทาร้ายสัตว์ การดูแลรักษาสิงแวดล้อมธรรมชาติทจะเอือต่อการดํารงอยูของสิงมีทงหลาย            ํ                  ่            ่ี ้      ่   ่ ั้       1.2 สัตยะ คือ การรักษาสัตย์ ไม่โกหก พูดความจริงพิจารณาใคร่ครวญด้วยว่าสิงใดควรพูด สิงใดไม่ควรพูด พูด                                                   ่        ่         แล้วเกิดผลกระทบต่อผูอ่นอย่างไร                        ้ื       1.3 อัสเตยะ คือ การไม่ลกทรัพย์ ไม่ละโมบ ไม่นําของคนอื่นมาเป็ นของตน รวมทังการไม่แสวงหาผลประโยชน์                      ั                               ้         จากหน้าทีการงาน              ่       1.4 พรหมจรรย์ คือ การประพฤติตนบนหนทางของความดีงาม (พรหม) การมีความรับผิดชอบ หรือมี         ความสัมพันธ์ทเี่ กือกูลกันในอันทีจะนําไปสูหนทางของความจริงทีสงสุด                    ้            ่     ่         ู่       1.5 อปริ ครหะ คือ การไม่ถอครองวัตถุเกินความจําเป็ น                        ื     2. นิ ยมะ : หลักการมีวนยต่อตนเอง 5 ประการ                  ิ ั       2.1 เศาจะ คือ การรักษาความสะอาด ความบริสทธิ ์ ทังร่างกายและจิตใจ                                       ุ  ้       2.2 สันโดษ คือ ความพอใจในสิงทีตนเองมีอยู่ รวมทังการยอมรับความจริงใจในสิงทีเกิดขึนกับชีวตเรา                            ่ ่          ้            ่ ่ ้      ิ       2.3 ตบะ คือ ความอดทนอดกลัน การเอาใจใส่ดสขภาพทังในเรืองการบริโภคอาหารทีพอเหมาะ ท่วงท่าของ                           ้           ูุ    ้  ่         ่         ร่างกายและลมหายใจ       2.4 สวาธดิ ยายะ คือ หมันศึกษาหาความรู้ ทังทีเกียวข้องกับโยคะและทีเกียวข้องกับตนเอง                       ่             ้ ่ ่          ่ ่       2.5 อิ ศวรปณิ ธาน คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตนยมะ นิ ยมะ กับ ความฉลาดทางอารมณ์แบบไทยๆ    ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ “ อีคว ” (EQ) ย่อมาจากคําว่า Emotional Quotient ซึงกรมสุขภาพจิต กระทรวง                    ิ                    ่สาธารณสุขได้พฒนาเรืองนี้ขนตังแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยยึดกรอบแนวคิดของต่างประเทศและนํามาปรับเป็ น อีควแบบไทยๆ       ั  ่   ้ึ ้                                 ิแปลความได้วาเป็ นความสามารถของบุคคลในการรับรูและเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผูอ่นรวมถึงความสามารถในการปรับ      ่                  ้              ้ืและควบคุมอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ดี เก่ง สุข ซึง                                                    ่หากพิจารณาแล้วจะเห็นความสอดคล้อง คล้ายคลึงกัน กับ ยมะ นิยมะ หลายประการด้วยกันความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กอายุ 3 – 5 ปี   1. ด้านดี : คือความพร้อมทางอารมณ์ทจะอยูรวมกับผูอ่น ประกอบด้วย                       ่ี ่ ่      ้ื     1.1 รูจกอารมณ์ รูจกลักษณะอารมณ์ของตนเองและการแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองและผูอ่น        ้ั     ้ั                               ้ื     1.2 มีน้ําใจ รูจกแสดงความสนใจ แบ่งป            ้ั            ันและช่วยเหลือผูอ่น                                 ้ื     1.3 รูวาอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร        ้่   2. ด้านเก่ง คือความพร้อมทางอารมณ์ทจะพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จ ประกอบด้วย                        ่ี         ่                 ่           ่ ู้ ่     2.1 กระตือรือร้น สนใจใฝรู้ เป็ นความสนใจใฝรในสิงแวดล้อมรอบตัวโดยการซักถามหรือการกระทําด้วยตนเอง       ได้kid yoga 13
2.2 ปรับตัวต่อการเปลียนแปลง เป็ นการยอมรับและยืดหยุนเมือเกิดการเปลียนแปลง                 ่                ่ ่     ่      2.3 กล้าพูดกล้าบอก เป็ นการกล้าพูดกล้าบอกถึงความรูสก ความต้องการหรือเรื่องราวต่างๆ กับผูอ่น                                ้ ึ                 ้ื     3. ด้านสุข คือ ความพร้อมทางอารมณ์ของบุคคลทีจะทําให้เกิดความสุขซึงประกอบด้วย                            ่         ่      3.1 มีความพอใจ เป็ นความรูสกพอใจจากการได้รบความรัก ความสนใจและความชื่นชมจากผูอ่น                     ้ ึ       ั                  ้ื      3.2 อบอุ่นใจ เป็ นความรูสกทีเกิดจากการได้รบการดูแล ปกป้องคุมครอง                   ้ ึ ่      ั        ้      3.3 สนุกสนาน ร่าเริง เป็ นความสามารถในการสนุกสนานกับการเล่นทํากิจกรรม ตามลําพังและร่วมกับผูอ่น                                                    ้ืความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กอายุ 6 – 11 ปี   1. ด้านดี คือ ความพร้อมทางอารมณ์ทจะอยูรวมกับผูอ่น ประกอบด้วย                        ่ี ่ ่      ้ื     1.1 ควบคุมอารมณ์ เป็ นความสามารถในการยับยังอารมณ์ตนเองได้                                ้     1.2 ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผอ่น เป็ นความสามารถในการรับรูและใส่ใจอารมณ์ผอ่น                   ู้ ื                ้        ู้ ื     1.3 ยอมรับผิด รับผิดชอบการกระทําของตัวเอง รูวาอะไรดี อะไรไม่ดี ยอมรับผิดถ้าทําไม่ดี ไม่ถกต้อง                                ้่                ู   2. ด้านเก่ง คือ ความพร้อมทางอารมณ์ ทีจะพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จ                          ่         ่     2.1 มุงมันพยายาม เป็ นความมุงมันทีจะทําให้สาเร็จ          ่ ่            ่ ่ ่      ํ             ั                ั     2.2 ปรับตัวต่อปญหา เป็ นการกล้าทีจะเผชิญปญหาได้อย่างเหมาะสม                         ่     2.3 กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็ นความรูสกกล้าทีจะบอกเล่าความรูสกและความคิดเห็นของตนเองทีมต่อ                            ้ ึ     ่        ้ ึ        ่ ี       เรืองราว หรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม         ่   3. ด้านสุข คือ ความพร้อมทางอารมณ์ของบุคคลทีทาให้เกิดความสุข                              ่ ํ     3.1 พอใจในตนเอง เป็ นความรูสกว่าตนเองเก่ง และมีคุณค่าเมือปฏิบตดหรือทําสิงต่างๆได้สาเร็จ และได้รบคํา                      ้ ึ               ่  ั ิ ี     ่ ํ    ั       ชมเชย     3.2 รูจกปรับใจ เป็ นความรูสกพึงพอใจทีเกิดจากการปรับหรือยืดหยุนความต้องการของตนเอง        ้ั         ้ ึ        ่           ่     3.3 รืนเริง เบิกบาน เป็ นความสามารถในการสร้างความสนุกสนาน       ่    จากทีกล่าวมานี้ จะเห็นว่าองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์เด็ก จะเป็ นไปใน      ่ลักษณะของพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยทีมความสอดคล้องและต่อเนื่องกัน ดังตารางต่อไปนี้                   ่ ี        EQ เด็กอายุ 3 – 5 ปี              EQ เด็กอายุ 6 – 11 ปี                       ด้านดี1. รูจกอารมณ์   ้ั                     1. ควบคุมอารมณ์2. มีน้ําใจ                   2. ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผอ่น                                     ู้ ื3. รูวาอะไรถูกอะไรผิด   ้่                     3. ยอมรับผิด                      ด้านเก่ง            ่1. กระตือรือร้น / สนใจใฝรู้           1. มุงมันพยายาม                            ่ ่2.ปรับตัวต่อการเปลียนแปลง          ่                      ั                         2. ปรับตัวต่อปญหา3. กล้าพูดกล้าบอก                3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม                      ด้านสุข1. มีความพอใจ                  1. พอใจในตนเอง2. อบอุ่นใจ                   2. รูจกปรับใจ                            ้ั3. สนุ กสนานร่าเริง               3. รืนเริงเบิกบาน                           ่kid yoga 14
ยมะ นิ ยมะ กับ ทักษะชีวิต (Life Skills)    คําว่า ทักษะชีวต (Life Skills) เป็ นแนวความคิดทีเริมต้นจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึงให้ความหมายไว้วา เป็ น            ิ                 ่ ่                ่        ่ความสามารถพืนฐานของบุคคลในการจัดการทีเหมาะสมกับตัวเองและสิงแวดล้อม เพือให้ตวเองมีความสุขและอยูรอดปลอดภัย        ้               ่           ่      ่  ั          ่ในสังคม ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ หรือ 5 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้านดังนี้    1. ด้านพุทธพิสย (ความรู)้ ได้แก่ คิดวิเคราะห์วจารณ์ (Critical thinking) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative              ั             ิ       thinking)    2. ด้านจิตพิสย (เจตคติ) ได้แก่ ความตระหนักรูในตน (Self awareness) และความเห็นใจผูอ่น (Empathy)             ั               ้                   ้ื    3. ด้านทักษะพิสย (ทักษะ) ได้แก่               ั       3.1 การสร้างสัมพันธภาพ (Interpersonal relationship) และการสือสาร (Communication)                                       ่                                ั       3.2 การตัดสินใจ (Decision making) และการแก้ปญหา (Problem solving)       3.3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (Coping with emotion and stress)     สําหรับประเทศไทยได้มการปรับปรุงโดยจัดความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์                 ีวิจารณ์ เป็ นองค์ประกอบร่วมพร้อมเพิมด้านจิตพิสยอีก 1 คู่ คือ ความภูมใจในตนเอง (Self – esteem) และความรับผิดชอบต่อ                   ่     ั         ิสังคม (Social Responsibility) ทังนี้เพือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยทีสถานการณ์มความรุนแรงใน                ้ ่                         ่      ีกระแสเจตคติและค่านิยมทีผดๆ ตลอดจนละเลยหรือขาดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึนต่อสังคม ซึงรายละเอียดต่างๆ             ่ ิ                             ้      ่ในเรืองนี้จะมีความสอดคล้องกับยมะ นิยมะ เช่นกัน   ่                     แผนภูมิ ทักษะชีวิต (Life Skills)            ความ                                การสร้าง            ตระหนัก                              สัมพันธภาพและ                                                ่                        ความคิ ดสร้างสรรค์                                                 การตัดสินใจและ       ความเห็นใจผูอ่น             ้ื                                        ั                                                 การแก้ไขปญหา                       ........................................                                ....                                            การจัดการกับ            ความภูมใจใน                ิ                             อารมณ์และ              ตนเอง                             ความเครียด                         ความรับผิดชอบต่อสังคมkid yoga 15
ด้านพุทธพิ สย      ั     1. ความคิดวิเคราะห์วจารณ์:               ิ                               ั                       ความสามารถทีจะวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปญหาและสถานการณ์ต่างๆ                              ่                                               ั                       รอบตัวได้อย่างมีจุดหมาย เช่น สามารถวิเคราะห์ระบุปญหา สามารถ                       ตังสมมติฐาน สร้างข้อสรุปและตัดสินข้อสรุปได้                        ้      2. ความคิดสร้างสรรค์:       ความสามารถในการคิดได้หลากหลาย และ กว้างขวาง โดยไม่ยดติดอยูใน                                                    ึ  ่                       กรอบ ทังการคิดริเริม คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุน และคิดละเอียดลออ                          ้      ่            ่ด้านจิ ตพิ สย      ั        3. ความตระหนักรูในตน:                ้      ความสามารถในการค้นหา และเข้าใจจุดดี จุดด้อยของตนเองและความแตกต่าง                       จากผูอ่น สามารถรูเท่าทันอารมณ์ตนเอง ประเมินตนเองได้ตามความเป็ นจริง                         ้ื     ้                       และจัดการกับความรูสกภายในตนเองได้                                ้ ึ        4. ความเห็นใจผูอ่น:                ้ื      การรับรูและเข้าใจอารมณ์ ความต้องการของผูอ่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา และ                           ้                ้ ื                       สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสม        5. ความภาคภูมใจในตนเอง:               ิ        ความรูสกว่าตนเองมีคุณค่า ค้นพบและภูมใจในความสามารถด้านต่างๆของตน                          ้ ึ                ิ                       มีความเชื่อมันและ นําสิงเหล่านันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ ผูอ่น                             ่     ่    ้                 ้ื        6. ความรับผิดชอบต่อสังคม:  ความรูสกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ตังใจทําหน้าทีให้สาเร็จและได้ผลดี                           ้ ึ               ้      ่ ํ                       และรับผิดชอบต่อผลทีเกิดขึน ซึงรวมถึงการมีสวนร่วมรับผิดชอบในความเจริญ                                 ่ ้ ่         ่                       หรือเสือมของสังคม                          ่        7-8. การสร้างสัมพันธภาพและการสือสาร: ความสามารถในการใช้คาพูดและภาษา ท่าทาง เพือสือสารความรูสก                        ่             ํ            ่ ่     ้ ึ                      นึกคิดของตน สามารถติดต่อหรือสัมพันธ์กบผูอ่นเพือให้เกิดการเปลียนแปลงที่                                         ั ้ื ่         ่                      ดี หรือแสวงหาความร่วมมือทีดี                                   ่                    ั             ้ ั        9-10. การตัดสินใจและแก้ปญหา: ความสามารถในการรับรูปญหา สาเหตุ หาทางเลือก วิเคราะห์ขอดี ข้อเสียของ                                                  ้                                                ั                       ทางเลือก ประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือก และลงมือแก้ปญหาอย่างถูกต้อง                       เหมาะสม        11-12. การจัดการอารมณ์กบความเครียด: ความสามารถในการประเมิน และรูเท่าทันอารมณ์ หรือความเครียดว่า                    ั                     ้                      มีอทธิพลต่อพฤติกรรมของตน เลือกใช้วธการจัดการกับอารมณ์หรือ                       ิ                ิี                      ความเครียด และวิธการป้องกันการเกิดอารมณ์หรือความเครียดทีเหมาะสม                              ี                   ่         ยมะ นิยมะ กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวภูมพล                                        ่ ั ิอดุลยเดชทีทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน ไว้เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวต ซึงสามารถนํามาปรับใช้แก้ไขปญหา      ่                                ิ ่              ัได้ทุกเรือง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ และ 2 เงือนไข หรือทีพดกันติดปากว่า 3 ห่วง 2 เงือนไข รายละเอียดของ    ่                     ่     ่ ู            ่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะมีลกษณะสอดคล้อง คล้ายคลึงกับยมะ-นิยมะ อีกเช่นกัน                ัkid yoga 16
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language
Kid yoga,Thai language

More Related Content

What's hot

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๒ วินัยปิฎกที่ ๐๒ มหาวิภังค์ ภาค ๒
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๒ วินัยปิฎกที่ ๐๒ มหาวิภังค์ ภาค ๒พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๒ วินัยปิฎกที่ ๐๒ มหาวิภังค์ ภาค ๒
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๒ วินัยปิฎกที่ ๐๒ มหาวิภังค์ ภาค ๒Tongsamut vorasan
 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๗ วินัยปิฎกที่ ๐๗ จุลวรรค ภาค ๒
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๗ วินัยปิฎกที่ ๐๗ จุลวรรค ภาค ๒พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๗ วินัยปิฎกที่ ๐๗ จุลวรรค ภาค ๒
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๗ วินัยปิฎกที่ ๐๗ จุลวรรค ภาค ๒Tongsamut vorasan
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) Chor Chang
 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๔ วินัยปิฎกที่ ๐๔ มหาวรรค ภาค ๑
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๔ วินัยปิฎกที่ ๐๔ มหาวรรค ภาค ๑พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๔ วินัยปิฎกที่ ๐๔ มหาวรรค ภาค ๑
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๔ วินัยปิฎกที่ ๐๔ มหาวรรค ภาค ๑Tongsamut vorasan
 
Ebook พระบรมสารีริกธาตุ น้อมนำปัญญา สู่สัมมาปฏิบัติ
Ebook พระบรมสารีริกธาตุ น้อมนำปัญญา สู่สัมมาปฏิบัติEbook พระบรมสารีริกธาตุ น้อมนำปัญญา สู่สัมมาปฏิบัติ
Ebook พระบรมสารีริกธาตุ น้อมนำปัญญา สู่สัมมาปฏิบัติPanda Jing
 
Tri91 31+สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๒
Tri91 31+สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๒Tri91 31+สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๒
Tri91 31+สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๒Tongsamut vorasan
 
Tri91 06+มหาวรรค+เล่ม+๔+ภาค+๑
Tri91 06+มหาวรรค+เล่ม+๔+ภาค+๑Tri91 06+มหาวรรค+เล่ม+๔+ภาค+๑
Tri91 06+มหาวรรค+เล่ม+๔+ภาค+๑Tongsamut vorasan
 
Tri91 30++สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๑
Tri91 30++สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๑Tri91 30++สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๑
Tri91 30++สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๑Tongsamut vorasan
 
Tri91 32+อังคุตรนิกาย+เอกนิบาต+เล่ม+๑+ภาค+๑
Tri91 32+อังคุตรนิกาย+เอกนิบาต+เล่ม+๑+ภาค+๑Tri91 32+อังคุตรนิกาย+เอกนิบาต+เล่ม+๑+ภาค+๑
Tri91 32+อังคุตรนิกาย+เอกนิบาต+เล่ม+๑+ภาค+๑Tongsamut vorasan
 
คลื่นไมโครเวฟ (สุพิชชา มัลลิกา) 407
คลื่นไมโครเวฟ (สุพิชชา มัลลิกา) 407คลื่นไมโครเวฟ (สุพิชชา มัลลิกา) 407
คลื่นไมโครเวฟ (สุพิชชา มัลลิกา) 407Mullika Pummuen
 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๑ วินัยปิฎกที่ ๐๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๑ วินัยปิฎกที่ ๐๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๑ วินัยปิฎกที่ ๐๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๑ วินัยปิฎกที่ ๐๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑Tongsamut vorasan
 
Tri91 40+ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๑
Tri91 40+ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๑Tri91 40+ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๑
Tri91 40+ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๑Tongsamut vorasan
 
Tri91 37++อังคุตรนิกาย+สัตตก อัฏฐก-นวกนิบาต+เล่ม+๔
Tri91 37++อังคุตรนิกาย+สัตตก อัฏฐก-นวกนิบาต+เล่ม+๔Tri91 37++อังคุตรนิกาย+สัตตก อัฏฐก-นวกนิบาต+เล่ม+๔
Tri91 37++อังคุตรนิกาย+สัตตก อัฏฐก-นวกนิบาต+เล่ม+๔Tongsamut vorasan
 
การพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์การพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์opalz
 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๓ วินัยปิฎกที่ ๐๓ ภิกขุนีวิภังค์
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๓ วินัยปิฎกที่ ๐๓ ภิกขุนีวิภังค์พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๓ วินัยปิฎกที่ ๐๓ ภิกขุนีวิภังค์
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๓ วินัยปิฎกที่ ๐๓ ภิกขุนีวิภังค์Tongsamut vorasan
 
Tri91 01+มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๑ (1)
Tri91 01+มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๑ (1)Tri91 01+มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๑ (1)
Tri91 01+มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๑ (1)Tongsamut vorasan
 
Tri91 42++ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๓
Tri91 42++ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๓Tri91 42++ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๓
Tri91 42++ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๓Tongsamut vorasan
 
คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย
คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สายคู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย
คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สายPanda Jing
 
Tri91 26+สังยุตตนิกาย+นิทานวรรค+เล่ม+๒
Tri91 26+สังยุตตนิกาย+นิทานวรรค+เล่ม+๒Tri91 26+สังยุตตนิกาย+นิทานวรรค+เล่ม+๒
Tri91 26+สังยุตตนิกาย+นิทานวรรค+เล่ม+๒Tongsamut vorasan
 

What's hot (20)

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๒ วินัยปิฎกที่ ๐๒ มหาวิภังค์ ภาค ๒
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๒ วินัยปิฎกที่ ๐๒ มหาวิภังค์ ภาค ๒พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๒ วินัยปิฎกที่ ๐๒ มหาวิภังค์ ภาค ๒
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๒ วินัยปิฎกที่ ๐๒ มหาวิภังค์ ภาค ๒
 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๗ วินัยปิฎกที่ ๐๗ จุลวรรค ภาค ๒
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๗ วินัยปิฎกที่ ๐๗ จุลวรรค ภาค ๒พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๗ วินัยปิฎกที่ ๐๗ จุลวรรค ภาค ๒
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๗ วินัยปิฎกที่ ๐๗ จุลวรรค ภาค ๒
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๔ วินัยปิฎกที่ ๐๔ มหาวรรค ภาค ๑
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๔ วินัยปิฎกที่ ๐๔ มหาวรรค ภาค ๑พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๔ วินัยปิฎกที่ ๐๔ มหาวรรค ภาค ๑
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๔ วินัยปิฎกที่ ๐๔ มหาวรรค ภาค ๑
 
Ebook พระบรมสารีริกธาตุ น้อมนำปัญญา สู่สัมมาปฏิบัติ
Ebook พระบรมสารีริกธาตุ น้อมนำปัญญา สู่สัมมาปฏิบัติEbook พระบรมสารีริกธาตุ น้อมนำปัญญา สู่สัมมาปฏิบัติ
Ebook พระบรมสารีริกธาตุ น้อมนำปัญญา สู่สัมมาปฏิบัติ
 
Tri91 31+สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๒
Tri91 31+สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๒Tri91 31+สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๒
Tri91 31+สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๒
 
Tri91 06+มหาวรรค+เล่ม+๔+ภาค+๑
Tri91 06+มหาวรรค+เล่ม+๔+ภาค+๑Tri91 06+มหาวรรค+เล่ม+๔+ภาค+๑
Tri91 06+มหาวรรค+เล่ม+๔+ภาค+๑
 
Tri91 30++สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๑
Tri91 30++สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๑Tri91 30++สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๑
Tri91 30++สังยุตตนิกาย+มหาวารวรรค+เล่ม+๕+ภาค+๑
 
Tri91 32+อังคุตรนิกาย+เอกนิบาต+เล่ม+๑+ภาค+๑
Tri91 32+อังคุตรนิกาย+เอกนิบาต+เล่ม+๑+ภาค+๑Tri91 32+อังคุตรนิกาย+เอกนิบาต+เล่ม+๑+ภาค+๑
Tri91 32+อังคุตรนิกาย+เอกนิบาต+เล่ม+๑+ภาค+๑
 
คลื่นไมโครเวฟ (สุพิชชา มัลลิกา) 407
คลื่นไมโครเวฟ (สุพิชชา มัลลิกา) 407คลื่นไมโครเวฟ (สุพิชชา มัลลิกา) 407
คลื่นไมโครเวฟ (สุพิชชา มัลลิกา) 407
 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๑ วินัยปิฎกที่ ๐๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๑ วินัยปิฎกที่ ๐๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๑ วินัยปิฎกที่ ๐๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๑ วินัยปิฎกที่ ๐๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑
 
Tri91 40+ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๑
Tri91 40+ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๑Tri91 40+ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๑
Tri91 40+ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๑
 
Tri91 37++อังคุตรนิกาย+สัตตก อัฏฐก-นวกนิบาต+เล่ม+๔
Tri91 37++อังคุตรนิกาย+สัตตก อัฏฐก-นวกนิบาต+เล่ม+๔Tri91 37++อังคุตรนิกาย+สัตตก อัฏฐก-นวกนิบาต+เล่ม+๔
Tri91 37++อังคุตรนิกาย+สัตตก อัฏฐก-นวกนิบาต+เล่ม+๔
 
Community
CommunityCommunity
Community
 
การพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์การพัฒนาเว็บไซต์
การพัฒนาเว็บไซต์
 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๓ วินัยปิฎกที่ ๐๓ ภิกขุนีวิภังค์
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๓ วินัยปิฎกที่ ๐๓ ภิกขุนีวิภังค์พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๓ วินัยปิฎกที่ ๐๓ ภิกขุนีวิภังค์
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๓ วินัยปิฎกที่ ๐๓ ภิกขุนีวิภังค์
 
Tri91 01+มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๑ (1)
Tri91 01+มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๑ (1)Tri91 01+มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๑ (1)
Tri91 01+มหาวิภังค์+เล่ม+๑+ภาค+๑ (1)
 
Tri91 42++ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๓
Tri91 42++ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๓Tri91 42++ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๓
Tri91 42++ขุททกนิกาย+คาถาธรรมบท+เล่ม+๑+ภาค+๒+ตอน+๓
 
คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย
คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สายคู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย
คู่มือปฏิบัติสมถวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๕ สาย
 
Tri91 26+สังยุตตนิกาย+นิทานวรรค+เล่ม+๒
Tri91 26+สังยุตตนิกาย+นิทานวรรค+เล่ม+๒Tri91 26+สังยุตตนิกาย+นิทานวรรค+เล่ม+๒
Tri91 26+สังยุตตนิกาย+นิทานวรรค+เล่ม+๒
 

Viewers also liked

บทที่ 10 serratiopeptidase
บทที่ 10 serratiopeptidaseบทที่ 10 serratiopeptidase
บทที่ 10 serratiopeptidasedentyomaraj
 
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547dentyomaraj
 
ทอถักจักรวาล
ทอถักจักรวาลทอถักจักรวาล
ทอถักจักรวาลnsumato
 
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงsombat nirund
 
เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น ทช21001
เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น ทช21001เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น ทช21001
เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น ทช21001Thidarat Termphon
 
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงพัน พัน
 

Viewers also liked (8)

บทที่ 10 serratiopeptidase
บทที่ 10 serratiopeptidaseบทที่ 10 serratiopeptidase
บทที่ 10 serratiopeptidase
 
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2547
 
ทอถักจักรวาล
ทอถักจักรวาลทอถักจักรวาล
ทอถักจักรวาล
 
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น ทช21001
เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น ทช21001เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น ทช21001
เศรษฐกิจพอเพียง ม.ต้น ทช21001
 
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
 
คค
 

More from dentyomaraj

ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 Pค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 Pdentyomaraj
 
Competition brochure snake game 55
Competition brochure snake game 55Competition brochure snake game 55
Competition brochure snake game 55dentyomaraj
 
Ortho price list 2012
Ortho price list 2012Ortho price list 2012
Ortho price list 2012dentyomaraj
 
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284dentyomaraj
 
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น dentyomaraj
 
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in ThailandRational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailanddentyomaraj
 
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมาสามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมาdentyomaraj
 
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54dentyomaraj
 
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลักวัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลักdentyomaraj
 
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑dentyomaraj
 
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓dentyomaraj
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒dentyomaraj
 
Chaipattana tsunami
Chaipattana tsunamiChaipattana tsunami
Chaipattana tsunamidentyomaraj
 
Endodontic or root canal treatment knowledge, panpub
Endodontic or root canal treatment knowledge, panpubEndodontic or root canal treatment knowledge, panpub
Endodontic or root canal treatment knowledge, panpubdentyomaraj
 
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร หลวงตามหาบัว
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร  หลวงตามหาบัวหนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร  หลวงตามหาบัว
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร หลวงตามหาบัวdentyomaraj
 
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุขร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุขdentyomaraj
 
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697dentyomaraj
 
โยคะหัวเราะ
โยคะหัวเราะโยคะหัวเราะ
โยคะหัวเราะdentyomaraj
 
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speechการพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speechdentyomaraj
 
หลวงตาบัว
หลวงตาบัวหลวงตาบัว
หลวงตาบัวdentyomaraj
 

More from dentyomaraj (20)

ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 Pค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
ค่าตอบแทนภาระงาน™P 4 P
 
Competition brochure snake game 55
Competition brochure snake game 55Competition brochure snake game 55
Competition brochure snake game 55
 
Ortho price list 2012
Ortho price list 2012Ortho price list 2012
Ortho price list 2012
 
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
Danzenตอบโดย ภญ. ศยามล สุขขา 2284
 
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
ทันตกรรมป้องกันในเด็กและวัยรุ่น
 
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in ThailandRational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
Rational Drug Use : Drug use in 3 commom diease in Thailand
 
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมาสามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
สามสิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา
 
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
 
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลักวัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
วัยซน วัยใส ใส่ใจมื้อหลัก
 
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๑
 
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
จุลสารชมรมจริยธรรม ฉบับที่ ๓
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
 
Chaipattana tsunami
Chaipattana tsunamiChaipattana tsunami
Chaipattana tsunami
 
Endodontic or root canal treatment knowledge, panpub
Endodontic or root canal treatment knowledge, panpubEndodontic or root canal treatment knowledge, panpub
Endodontic or root canal treatment knowledge, panpub
 
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร หลวงตามหาบัว
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร  หลวงตามหาบัวหนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร  หลวงตามหาบัว
หนังสือ สำหรับงานพระราชทานเพลิงสังขาร หลวงตามหาบัว
 
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุขร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
ร่างพระราชบัญญัติ ฉบับกระทรวงสาธารณสุข
 
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
ร่วมแสดงความเห็นใน 12 ประเด็น ที่เกี่ยวกับร่าง พรบ.697
 
โยคะหัวเราะ
โยคะหัวเราะโยคะหัวเราะ
โยคะหัวเราะ
 
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speechการพูดที่อบอุ่น Warm Speech
การพูดที่อบอุ่น Warm Speech
 
หลวงตาบัว
หลวงตาบัวหลวงตาบัว
หลวงตาบัว
 

Kid yoga,Thai language

 • 1. คู่มือโยคะเด็ก โครงการ โยคะเพื่อการพัฒนาจิตสู่สขภาวะ ุ หัวหน้าโครงการ นายกวี คงภักดีพงษ์ คณะทํางาน นางสาวกุลธิดา แซ่ตง ั้ นางพรจันทร์ จันทนไพรวัน นางภัทราภรณ์ นิยมไทย นางภุมรา แก้วศรี รศ สมคิด โพธิ ์ชนะพันธุ์ นางสาวสุจตรา นิ่มวิจตร ิ ิ นางอรพินท์ บรรจง พญ. อรุณ วงศ์จราษฎร์ ิ นางสาวอําไพ ทองเงิน โดยสถาบันโยคะวิชาการ มูลนิธิหมอชาวบ้าน มกราคม 2551 สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) และ มูลนิธิสดศรีสฤษด์ ิ วงศ์ (มสส.)kid yoga 1
 • 2. สารบัญบทนํา 3 การจัดทําคูมอเล่มนี้ ่ ืคํานํา 4บทที่ 1 พัฒนาการเด็ก 5 สรุปจากคําบรรยายประกอบแผ่นใส วันที่ 5 ก.ย. 50 ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบบทที่ 2 พัฒนาการสมองเด็ก 10 ภาพจากแผ่นใสประกอบคําบรรยาย วันที่ 21 ก.ย. 50 พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณบทที่ 3 การพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม สําหรับเด็ก 13 อ. อําไพ ทองเงินบทที่ 4 การสอนโยคะเด็ก 19 ตามแนวทาง Yoga Institute เมืองมัมไบ ประเทศอินเดีย แปลโดย ครูภุมรา แก้วศรี ้ ึ ั หัวข้อที่ 1 ความรูสกตัว การมีสมาธิในการเรียน การผ่อนคลาย สติ ปญญา 20 หัวข้อที่ 2 ลมหายใจ อารมณ์ จิตใจ 28 หัวข้อที่ 3 การสอนจริยธรรม ศีล วินย การอยูรวมกันกับผูอ่น ั ่่ ้ื 31 หัวข้อที่ 4 ท่าโยคะอาสนะสําหรับเด็ก 37บทที่ 5 แนวทางการสอนท่าอาสนะแต่ละท่า 42 รวบรวมจากหนังสือโยคะเด็ก (บางส่วน)บทที่ 6 ท่าโยคะอาสนะสําหรับเด็ก ชื่อภาษาไทย ภาษาสันสกฤต และ ภาษาอังกฤษ รวม 92 ท่า 62 รวบรวมโดย ครูสจตรา นิ่มวิจตร ุิ ิบทที่ 7 ลมหายใจ อารมณ์ จิตใจ 72 ครูภทราพร นิยมไทย ับทที่ 8 สมาธิ 81 ครูภทราพร นิยมไทย ับทที่ 9 สุขอนามัยในเด็ก 93 รศ. สมคิด โพธิ ์ชนะพันธุ์บทที่ 10 บทสัมภาษณ์ครูโยคะเด็ก 4 ท่าน 108 ครูอจฉรา วิกรวิทย์, ครูเสาวลักษณ์ วังกังวาน, ครูภทราพร นิยมไย, ครูภุมรา แก้วศรี ั ับทที่ 11 โรงเรียนทีนําโยคะมาเป็ นนโยบาย ่ 132 โรงเรียนอมาตยกุล บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล ตอน 1 บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล ตอน 2บทที่ 12 โรงเรียนสัตยาใส 140 คําบรรยายของ ดร.อาจอง ชุมสาย/ บทสัมภาษณ์นกเรียนโรงเรียนสัตยาใส / ั บทสัมภาษณ์ ดร.อาจอง ชุมสายkid yoga 2
 • 3. บทนํา สังคมก้าวลํ้าทางวัตถุและเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว ผูคนเหนื่อยล้ากับการวิงไล่ การวิงตามให้ทน ต่างคนต่างกลัวตก ้ ่ ่ ัขบวน ไม่เพียงผูใหญ่ แม้แต่เด็กเองก็ตกเป็ นเหยือของสังคมอันเร่งรีบเช่นนี้ ภาพของเด็กซึงเป็ นวัยอันสดใส มีความสุข มีอสระ ้ ่ ่ ิในการเรียนรู้ เปลียนไป กลับกลายเป็ น ผูใหญ่ตวเล็ก ทีเต็มไปด้วยภาระการเรียน กิจกรรมต่างๆ ไม่แพ้ผใหญ่เลย กลายเป็ นผู้ ่ ้ ั ่ ู้แบกโลก เครียด เมือเด็กเริมขาดความสมดุลแบบเดียวกับผูใหญ่ โยคะอันเป็ นเครืองมือในการดําเนินชีวตอย่างสมดุลสําหรับผูใหญ่ จึง ่ ่ ้ ่ ิ ้นํามาตอบโจทย์ให้กบผูทเี่ ป็ นผูใหญ่ก่อนวัยไปด้วย โดยปริยาย ั ้ ้ ั ั ั ื ครูโยคะเริมได้รบการเชิญให้ไปสอนเด็กอายุน้อยลงๆ จนในปจจุบน ก็คอสอนกันตังแต่นกเรียนในระดับอนุ บาล ่ ้ ัข้อสังเกตคือ ทังตัวโรงเรียน ตัวนักเรียน ต่างเห็นว่าโยคะมีสวนช่วยจัดปรับสมดุลให้กบผูเรียนทีเป็ นเด็กได้ ตังแต่ชนอนุ บาล 1 ้ ่ ั ้ ่ ้ ั้เลยทีเดียว สถาบันโยคะฯ โดยการสนับสนุ นจาก มสส. และ สสส. จึงทําการรวบรวมความรูเกียวกับเด็ก ความรูเกียวกับการสอน ้ ่ ้ ่โยคะให้เด็ก โดยจัดทําเป็ นคูมอการสอนโยคะเด็ก เพือใช้เป็ นข้อมูลในการสอนโยคะให้กบเด็กต่อไป ่ ื ่ ั การทําคูมอเล่มนี้ ่ ื เป็ นการระดมความรูจากผูเชียวชาญ กุมารแพทย์ นักจิตวิทยา ครูโยคะ ครูโยคะเด็ก ผูปกครอง สถานศึกษาทีนําโยคะ ้ ้ ่ ้ ่เข้าไปใช้ในโรงเรียน คูมอเริมจากพัฒนาการของเด็กก่อน จากนันจึงนําเสนอเนื้อหาโดยเรียงลําดับตามมรรควิถี 8 ประการของปตัญชลี ่ ื ่ ้โยคะสูตร ตําราทีถอเป็ นแม่บทแห่งโยคะศาสตร์ ซึงขึนต้นด้วยการสอนจริยธรรมให้กบเด็ก ท่าโยคะสําหรับเด็ก การสอนลม ่ ื ่ ้ ัหายใจ การสอนสมาธิให้กบเด็ก และ การดูแลสุขอนามัยเด็กตามมุมมองของโยคะ ั ในตอนท้าย เป็ นตัวอย่างการบูรณาการเรืองของโยคะเข้ากับการสอน โดยมีบทสัมภาษณ์ครูโยคะเด็ก 4 ท่าน และมี ่ตัวอย่าง โรงเรียนทีบรรจุโยคะเข้าเป็ นนโยบายหลักของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอมาตยกุล และโรงเรียนสัตยาใส ่ การสอนโยคะเด็กยังเป็ นเรื่องใหม่มากของมนุษยชาติ คูมอโยคะเด็กเล่มนี้ จัดทําขึน โดยหวังให้ผอ่านนําข้อมูลไปใช้ ่ ื ้ ู้ทดลองใช้สอนเด็ก เมือได้ผลอย่างไร ช่วยส่งผลทีได้รบกลับมายังสถาบันฯ เพื่อปรับปรุงคูมอนี้ ให้เป็ นเครืองมือในการสอน ่ ่ ั ่ ื ่โยคะเด็ก เพือให้บรรลุเป้าหมาย คือทําให้เด็กมีความสมดุล สามารถเติบโตได้อย่างสมวัย เป็ นผูใหญ่ทมความสุขอันประณีต ่ ้ ่ี ีkid yoga 3
 • 4. คํานํา เด็กทุกคนมีลกษณะเฉพาะของตัวเอง สําหรับเด็กแล้ว สิงสําคัญมากคือ พัฒนาการทีสมวัยของเขา พัฒนาการทีเหมาะ ั ่ ่ ่กับเขาอย่างพอเหมาะพอดี ไม่น้อยเกิน ไม่มากเกิน ั ปญหาของเด็กเริมเกิดเมือผูปกครองผูใหญ่ขาดความเข้าใจในเรืองนี้ ผูปกครองบางคน ส่งลูกไปโรงเรียน ซึงเป็ น ่ ่ ้ ้ ่ ้ ่โรงเรียนทีเน้นการเตรียมความพร้อม ซึงไม่สอนการอ่านเขียนในช่วงอนุบาล เมือไปเทียบกับเด็กวัยเดียวกันในโรงเรียนอื่น ที่ ่ ่ ่อ่านหนังสือได้แล้ว เกิดความวิตก มาคาดคันเอากับโรงเรียน โรงเรียนทนการบีบคันไม่ไหว ก็ตองปรับเปลียนนโยบายไปตาม ้ ้ ้ ่ผูปกครองทีขาดความรูความเข้าใจ ้ ่ ้ ผลก็คอตัวเด็ก ทีถกบีบคัน ถูกคาดหวัง ถูกกดดัน อย่างไม่ถกต้อง ไม่เหมาะสม ื ่ ู ้ ู คูมอเล่มนี้ตงใจจะทําให้ครู จากการเตรียมทําคู่มอนี้ ทีมงานมีขอสรุปร่วมกันว่า สิงทีครูสอนโยคเด็กต้องมีคอ มีหวใจ ่ ื ั้ ื ้ ่ ่ ื ั ่ ัที่รกเด็ก ชอบที่จะสอนเด็ก มีเมตตาสูง ซึงเป็ นปจจัยทีทาให้ ครูสอนด้วยใจ อันเป็ นคุณสมบัตสาคัญ ั ่ ํ ิํ ด้วยคุณสมบัตดงกล่าว หน้าทีของครูกลับไม่ใช่การสอนเด็ก แต่เป็ นการพัฒนาตนเอง ท่ามกลางเด็กๆ ในชันเรียน ิ ั ่ ้จริงๆ แล้ว สิงทีเกิดขึนในห้องเรียนคือ เด็กไม่ได้เรียนรูจากสิงทีครูพรํ่าบ่นปาวๆ เด็กเลียนแบบครูต่างหาก ถ้าครูคนหนึ่งมี ่ ่ ้ ้ ่ ่บุคลิกพร้อมทีจะเรียนรู้ เด็กจะเลียนแบบ เด็กจะเติบโตมาด้วยทัศนะของการเป็ นนักเรียนรู้ แต่ถาครูมบุคคลิกแห่งการสัง่ เด็กก็ ่ ้ ี ัเลียนแบบ เขาจะเติบโตมาเป็ นนักสัง่ เชื่อว่าตนเองเป็ นใหญ่ ฟงไม่เป็ น ฯลฯ ั ้ั ่ ั ปจจัยของการเป็ นครู ได้แก่ ความรู้ คือ รูจกพัฒนาการเด็ก จิตวิทยาเด็ก (เข้าใจเด็ก) รูจกทีจะฟงเด็ก และ รูโยคะ ้ั ้ครูควรมีบุคคลิกคือ มีทกษะ ในการสือสาร ทังต่อเด็กและผูปกครอง อดทน ใจเย็น ช่างสังเกต มีความยืดหยุน เป็ นผูพฒนา ั ่ ้ ้ ่ ้ ัตนเอง เรียนรู้ ค้นคว้า ตลอดเวลา มีวจารณญาณ สามารถดูแลความปลอดภัย สามารถเลือกสือการเรียนการสอนให้สมวัยของ ิ ่ ัเด็ก มีไหวพริบ แก้ปญหาเฉพาะหน้า รูวธจดการชันเรียนของเด็ก และทําการสอนแบบองค์รวม ้ิีั ้ สังคมเองก็มบทบาทมาก สังคมทีมขอมูลความรู้ มีทศนะคติทถูกต้อง จะส่งผลให้ผปกครองให้ความร่วมมือกับทาง ี ่ ี ้ ั ่ี ู้โรงเรียน ไปตามแนวทางทีควรจะเป็ น กล่าวคือ สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก อันจะทําให้การเรียนรูของเด็กในวัยนี้ เป็ นไป ่ ้อย่างมีความสุข เป็ นไปตามเป้าหมายของการศึกษา คือนํามาซึงปญญา รูจกตนเอง เคารพตนเอง ซึงก็จะเคารพผูอ่น เติบโต ่ ั ้ั ่ ้ืเป็ นสมาชิกของสังคมทีมคุณภาพ เป็ นสังคมทีมความสุข สงบ ่ ี ่ ีkid yoga 4
 • 5. บทที่ 1 พัฒนาการเด็ก สรุปจากคําบรรยายประกอบแผ่นใส วันที่ 5 กันยายน 2550 ศ.พญ.วัณเพ็ญ บุญประกอบ คณะแพทยศาสตร์ศรราชพยาบาล หน่วยจิตเวชเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ิิพัฒนาการเด็ก วัย 3 – 5 ปี (วัยอนุบาล) ่การเคลื่อนไหว เดิน วิง กระโดด ปี นปายคล่อง ถีบจักรยาน ่ด้านภาษา เจริญทางด้านคําพูด เป็ นประโยค ถาม เล่าเรือง ่ อาจมีพดไม่ชดหรือติดอ่างในเบืองต้น ู ั ้ ศ.พญ.วัณเพ็ญได้ให้ขอคิดไว้วา เด็กไม่ใช่ผใหญ่ตวเล็ก เด็กมีการเจริญ พัฒนาการไปทุกๆ ด้านพร้อมๆ กัน ทังการ ้ ่ ู้ ั ้ ัเคลื่อนไหว ภาษา สติปญญา อารมณ์ ศีลธรรม ไอคิว อีคว ร่างกาย ส่วนสูง นํ้าหนัก และ กาย-จิตสัมพันธ์ ิ เด็กยิงเล็ก พัฒนาการยิงละเอียด กล่าวคือ เด็ก 3, 4, 5 ขวบ นันต่างกันมาก ไม่เหมือนกับผูใหญ่ทอายุ 20, 21, 22 ปี ่ ่ ้ ้ ่ีอาจแทบไม่มอะไรแตกต่างกันเลย ี พัฒนาการของเด็กเกิดขึนหลายๆ ด้าน เมือดูในระยะเวลาสันๆ อาจรูสกว่าเป็ นการพัฒนาขึนๆ ลงๆ แต่หากดูใน ้ ่ ้ ้ ึ ้ภาพรวม จะพบว่า ทิศทางการจะเป็ นพัฒนายิงๆ ขึนไป ่ ้ พ ัฒนาการของเด็ก 100 พ ัฒนาการดานต่างๆ 80 60 ้ 40 20 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 เวลา อายุของเด็กทโตขึน ี่ ้ เด็กเรียนรูจากสิงรอบตัว เราสังเกตพัฒนาการของเด็กได้จากการดูวาอะไรกระทบเด็กอยูในสภาวะนัน ส่วนทางด้าน ้ ่ ่ ่ ้การสือสาร เด็กเล็กสือสารด้วยการกระทํามากกว่าคําพูด เด็กพูดเป็ นคําได้ แต่ยงไม่สามารถเล่าเป็ นเรืองได้ และเด็กพูดจริง ่ ่ ั ่เสมอ สมองของเด็กยังโตไม่เต็มที่ เด็ก 9 ปี สมองเติบโต 90 เปอร์เซนต์ ของผูใหญ่ ทางด้านสมองนี้ มีความเชื่อใหม่วา ้ ่สมองของเด็กพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ยิงได้เรียนรูมาก สมองจะยิงเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้ดี (synapse) หมายความว่า เด็กควร ่ ้ ่ต้องมีการเรียนรูตลอดเวลา ้ สําหรับครูทจะไปสอนโยคะเด็ก ซึงอาจไม่เคยใกล้ชดเด็กมาก่อน ครูตองเป็ นคนช่างสังเกตอย่างยิง ต้องมีความเข้าใจ ่ี ่ ิ ้ ่เด็ก เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย เมือเด็กเต็มไปด้วยหลากหลาย การสอนจึงต้องเต็มไปด้วยความหลากหลายเฉพาะเจาะจง ่ไปยังเด็กแต่ละคน ี ้ ั้ ั ทางด้านการพูด เด็กจะพัฒนาการพูดได้ดหากผูใหญ่ตงใจฟง และคอยตอบสนองการพูดของเด็ก เด็กยังเรียนรูได้ไม่ ้คล่อง เด็กจึงถามซํ้า เพือยําให้เกิดความเข้าใจ กล่าวคือต้องตื่นตัวไปกับเด็กตลอดเวลา หากผูใหญ่ราคาญ นิ่งเฉย หรืออารมณ์ ่ ้ ้ ํเสีย จะยิงไปกันใหญ่ การพูดกับเด็กควรใช้คาง่ายๆ สัน กระชับ เป็ นรูปธรรม พูดไปทําตัวอย่างไป หรือมีรปภาพประกอบ ่ ํ ้ ู โดยส่วนตัว อ.วัณเพ็ญมองว่า โยคะก็คอ กายาคตานุสตินนเอง ื ั่kid yoga 5
 • 6. ความคิดมีมโนภาพ การคิดนึก ทียงไม่เข้าใจตามความเป็ นจริง เช่น ่ ั ยังไม่เข้าใจเหตุผล คิดว่าสัตว์พดได้ วัตถุพดได้ เดินได้ พ่อแม่สามารถ “ให้ได้ทุกอย่าง” ู ู มีความคิดเป็นรูปธรรม ชอบซักถาม เล่าเรื่องตามความคิดของตนเอง หรือสิงทีพบเห็น ่ ่ เด็ก 3 – 5 ขวบ เริมคิด มีจนตนาการ ซึงไม่ใช่การโกหก ในวัยนี้ เมือสัญญากับเด็กต้องรักษา แต่ในทางกลับกัน เรา ่ ิ ่ ่ไม่สามารถไปคาดหวังสัญญาอะไรจากเด็กวัยนี้ได้อารมณ์-เอาตนเป็ นศูนย์กลาง และเริมรับรูความรูสกผูอ่น เมือเติบโต ่ ้ ้ ึ ้ื ่-มีความกลัว การพลัดพราก การถูกทอดทิงการไม่ได้รบความรัก ้ ั-กลัวความมืด กลัวสัตว์ ฯลฯ-มีอจฉา ิ เด็กโดยทัวไปในวัยนี้จะมีอารมณ์หลากหลาย ยกเว้นเด็กพิเศษ เช่น เด็กไฮเปอร์แอ็คทีฟ ซึงต้องดูเป็ นกรณีไป โยคะ ่ ่เข้ามามีบทบาทช่วยเรืองอารมณ์ได้ ่ เด็กวัยนี้กลัวถูกทอดทิง หากมาเข้าเรียนโยคะกับเราในช่วงแรก ควรมีเวลาให้ผปกครองอยูดวยในช่วงต้น อาจจะเป็ น ้ ู้ ่ ้การสอนจากครูไปยังคุณแม่ แล้วจึงไปทีเด็กอีกที จนกว่าเด็กจะคุนเคยกับครูแล้ว ่ ้ ่ ั ่ ่ ั เด็ก 3 ขวบดูจะยังเล็กมาก ถ้าซัก 4 ขวบจึงพอไหว เริมรับฟงคําสังได้ การมาเรียนโยคะก็ชวยฝึ กการฟง ควรสอนเป็ น ่ ักลุมเล็กๆ เพือตอบสนอง รับฟง กับเด็กทีแตกต่างกันได้ทวถึง สิงทีเด็กต้องการคือ การเอาใจใส่ ่ ่ ั่ ่ ่ เด็กวัยนนี้ เริมอิจฉา เริมหวงของ เราสามารถเริมสอน ยมะ หรือ ศีล 5 แก่เด็ก เรืองการไม่รงแกสัตว์ ไม่ขโมย ไม่พด ่ ่ ่ ่ ั ูปด โยคะเป็ นเครืองมือทีจะช่วยสอนให้เด็กเรียนรูเรืองกติกา โยคะสอนให้เด็กมีวนยได้ ่ ่ ้ ่ ิ ัสังคมและการเล่น- สนใจ ยอมรับเด็กอื่น และบุคคลอื่นนอกครอบครัว- เริมมีเพือน เล่นสนุกกับเพือน ่ ่ ่- เล่นเป็ นสัญลักษณ์ ( Symbol) และเล่นสมมุติ- การเล่นยังเอาแต่ใจตนเองเป็ นทีตง ่ ั้- ยังไม่ยอมรับกฎเกณฑ์- เป็ นวัยทีเริมหัดเป็ นตัวเอง ช่วยตัวเองได้ ชอบทําเอง ่ ่- มีความคิดริเริม เริมเรียนรูคุณธรรมจากการสังสอนฝึกอบรม ่ ่ ้ ่ เด็กจะเล่นด้วยกันและตีกน เป็ นเรืองปกติ เขายังไม่สามารถให้ความร่วมมือได้อย่างเต็มที่ เด็กจะเลียนแบบพฤติกรรม ั ่ไม่ใช่เรียนจากคําสอน ดังนัน ครูตองระวังพฤติกรรมของตัวครูเอง ้ ้ เด็กเริมสมมุตเป็ น จินตนาการได้ และมีความสนุกสนานกับจินตนาการ ่ ิ เราสามารถสอนได้ทุกอย่าง ซึงควรจะสอนอย่างเป็ นองค์รวม ทังท่าโยคะ การเคลื่อนไหว มารยาท สังคม วิถี ่ ้ชีวตประจําวัน เช่น สอนโยคะท่าใส่เสือ และ วินย ฯลฯ ิ ้ ั ้ ่ ั เราใช้โยคะเป็ นตัวตัง โดยจุดมุงหมายจริงๆ คือ การพัฒนาอารมณ์ พัฒนาสติปญญา พัฒนาจิต ทําให้เด็กรูจกการ้ัรักษาอารมณ์ให้เป็ นปกติ รูจกการทีจตสงบ จิตนิ่ง ทําให้เด็กมีจตดี อารมณ์ดี มีเมตตา ้ั ่ิ ิkid yoga 6
 • 7. ระเบียบวินย ั- ฝึกการรอคอย และยับยังพฤติกรรมความถูก-ผิด ชัว-ดี ้ ่ ่ ้ื ั ิ- เป็ นวัยทีเหมาะในการหัด การช่วยตัวเอง การช่วยผูอ่น การแบ่งปน กิรยามารยาท และคําพูดดี- เรียนรูการแยกเพศ รับรูวาตนเป็ นเพศหญิงหรือชาย การแต่งตัว และพฤติกรรมเหมาะสมกับเพศของตน ้ ้่ เด็กหุนหันพลันแล่น จะเอาให้ได้ ใจร้อน เราควรจะสอนแบบบูรณากร เริมหัดเด็ก แม้เขาจะยังทําได้ไม่ดี ให้เด็กทํา ่ไป โดยเราคอยส่งเสริม ไม่ตาหนิ ให้เด็กได้ฝึกทํา ํ เด็กเริมรูจกแยกเพศ ผูใหญ่ควรส่งเสริมให้เด็กเติบโตอย่างสมหญิง หรือ สมชาย ่ ้ั ้วัยเรียน 6 – 12 ปี ประถม 1 – 6วัยประถม 3 – 4 จะต้องเกิดทักษะทีตนสามารถทําเองได้ในบทบาทหน้าทีของวัย เช่น ่ ่- ทําความสะอาดตนเองได้- รับผิดชอบตนเองได้ ทําการบ้านได้เอง- ทํางานบ้านเล็กๆ น้อยๆไ ด้ เป็ นต้น สมองพัฒนาขึน มีน้ําหนักเกือบเท่าผูใหญ่ (90เปอร์เซนต์) ้ ้ ภาษาเจริญขึนมาก ใช้สอสารได้ดี ้ ่ื ถึงประถม 4 แต่ยงไม่ถงประถม 6 เด็กเริมรับผิดชอบตนเองได้ และ มีทกษะทางภาษาดีขน ั ึ ่ ั ้ึความคิด- รูจกและเข้าใจ เวลา วัน เดือน ปี ้ั- คิดย้อนกลับเป็ น- ยอมรับและเข้าใจกฎเกณฑ์- เข้าใจแบ่งแยก และจัดหมวดหมูสงมีชวต พืช สัตว์ สิงของ ่ ิ่ ี ิ ่- รูจกสภาพคงอยู่ และการเกียวข้องกัน เช่นญาติ พีน้อง ้ั ่ ่- เริมรับรูความคิด ความรูสกของผูอ่น และในมุมมองของผูอ่น ่ ้ ้ ึ ้ื ้ื- การเอาตัวเองเป็ นใหญ่ ลดลง เด็กเริมคิดเลข พูดสลับกันได้ ชอบทายอะไรเอ่ย และ รูจกผวนคํา ่ ้ั อารมณ์เริมเปลียน เริมไวต่อความรูสก มีรองไห้ มีงอน ่ ่ ่ ้ ึ ้ เด็กเริมเรียนรูทจะจัดหมวดหมูได้ ่ ้ ่ี ่อารมณ์ช่วง 6 – 7 ปี- อารมณ์อ่อนไหวง่าย- ยังชอบเอาชนะและอาจพบมีกลโกงเติบโตต่อไป จะมี- ความอดทน รอคอยเพิมขึน่ ้- รับฟังเหตุผล มากขึน้- ทําตามกฎเกณฑ์ และทําตามคําสัง่ เด็กอยากเอาชนะ และ เริมคิดทีจะโกง ่ ่ เราควรระวังอย่าให้เด็กเกิดปมด้อยในช่วงนี้kid yoga 7
 • 8. สังคม- ชอบเล่นกับเพื่อนเพศเดียวกัน- ทํางานเป็ นกลุ่มได้ ให้ความร่วมมือเป็ น- ชอบเล่นออกกําลังการมีเพือนเป็ นสิงสําคัญในการพัฒนาสมอง อารมณ์ สังคม และ จริยธรรม คุณธรรม ่ ่ เด็กช่วงวัยนี้จะจับกลุมเพศเดียวกัน แม้เป็ นโรงเรียนสหศึกษา เด็กก็จะจับกลุมในเพศเดียวกัน ถ้าเด็กวัยนี้ไปอยูใน ่ ่ ่กลุมเพศตรงข้าม อาจจะส่อเค้าความผิดปกติ ่วัย 2 – 7 ปี เด็กประพฤติดี และทําตามคําสังผูใหญ่ เพราะกลัวการลงโทษ ่ ้วัย 7 – 10 ปี เด็กกระทําดี เพื่อการได้รบรางวัล คําชมเชย ให้ตนพอใจ ัวัย 10 – 13 ปี ต้องการเป็ นทียอมรับ และชื่นชอบของพ่อแม่ ่ ในช่วงวัย 7 – 10 ขวบ ให้เราชมเด็กเป็ นจุดๆ ชมพฤติกรรมของเขาแบบเฉพาะเจาะจง จะช่วยให้เด็กมีความก้าวหน้าเด็กกําลังต้องการการยอมรับ ถ้าเลียงดูอย่างเหมาะสม เด็กจะทําดีเพราะความดี จะทําดีโดยคํานึงถึงสังคม ซึงดูเหมือนเด็กไทย ้ ่จะมีตรงนี้น้อยคําถามเราควรสอนให้เด็กนังสมาธิไหม ่ จริงๆ เด็ก 3 ขวบ คงยังไม่เข้าใจ เมือ 4 – 5 ขวบแล้ว จึงจะพอรูเรือง แต่เราก็สามารถฝึกเด็กได้ ครังละ 1 – 2 นาที ่ ้ ่ ้ก็ได้ ค่อยๆ ฝึกไป โดยเรารูวาเด็กแต่ละคนไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน ้่การทําให้เด็กสงบ ในอิรยาบถอื่นๆ ทีไม่ตองนังสมาธิได้ไหม ิ ่ ้ ่ ได้ สําหรับเด็กเล็ก ต้องมีเป ้ าหมาย มีรางวัลทีเป็ นรูปธรรม ทีเด็กชอบ ซึงจะเป็ นอุบายฝึกเด็ก จริงๆ แล้ว การรอคอย ่ ่ ่เริมจากขวบที่ 1 เช่นทารกรอคอยทีจะกินนม การรูจกยับยัง การรูจกรอคอยเป็ นพืนฐานของจิต ่ ่ ้ั ้ ้ั ้ ส่วนเรื่องอิรยาบถ ถ้ามีโอกาสก็น่าจะสอนให้เด็กนัง เพื่อให้เด็กรูจกการนังตัวตรง เพราะตัวตรงจะช่วยให้เด็กมีจตที่ ิ ่ ้ั ่ ิมันคงด้วย ่โยคะเหมาะกับเด็กไหม ในด้านใด โยคะน่าจะไปด้วยกันได้อย่างเป็ นองค์รวม อิรยาบถทีเคลื่อนไหวไปช้าๆ จิตรูการเคลื่อนไหว เป็ นการบริหารกาย ใจ ิ ่ ้เป็ นการสร้างจิตทีเป็ นกุศล อาจฝึกเป็ นชุด และเป็ นการสัมพันธ์กบครูดวย ่ ั ้ อย่างวิชาพละ บางทีทาให้เด็กเครียด ขณะทีโยคะ ทําให้จตเยือกเย็น สมองผ่อนคลาย ทําให้เด็กมีคลื่นสมองตํ่า ํ ่ ิการสอนสมาธิให้กบเด็ก หากเด็กเล็กเกินไปเป็ นอันตรายไหม ั จริงๆ แล้ว สมาธิแปลว่า จิตทีตงมัน แค่เราอ่านหนังสือก็คอสมาธิแล้ว สมาธิคอการทีจตวนอยูภายใน ไม่ออกมาข้าง ่ ั้ ่ ื ื ่ิ ่นอก ซึงก็เป็ นการสํารวจกิเลสทีอยูภายในนันเอง ่ ่ ่ ่ การฝึกสมาธิ การฝึกสมถะ การเข้าฌาน ทําให้เด็กเรียนหนังสือเก่ง แต่กควรมีครูคอยสอบอารมณ์ อย่างเด็กทีมอาการ ็ ่ ีซึมเศร้าก็ไม่ควรฝึกสมาธิ คือต้องเลือกให้เหมาะกับเด็ก ้ ้ ั เด็กทีฝึกได้ การฝึกสมาธิ ก็จะทําให้เกิดสติ เด็กจะคุนเคยกับสติ คุนเคยกับสติปฏฐาน มีสมาธิทงในวัด มีสมาธิใน ่ ั้ชีวตประจําวัน สนับสนุนกัน ทําให้เด็กรูจกความสุขภายใน รูจกสันโดษ รูจกเศรษฐกิจพอเพียง อันส่งผลช่วยในด้านคุณธรรม ิ ้ั ้ั ้ัkid yoga 8
 • 9. อย่างเด็กบางคน อายุ 4 ขวบ มีอารมณ์รนแรง อาละวาด สอนให้เด็กนังนิ่งๆ 4 นาที เขาทําได้ ทําให้เขารูจกใคร่ครวญ ุ ่ ้ัไตร่ตรอง อารมณ์เป็ นเรืองทีฝึกได้ และ ต้องฝึก ่ ่การฝึกโยคะในโรงเรียนมีประโยชน์ แต่พอกลับบ้าน ก็เหมือนเดิม ่ ่ ้ เรืองแบบนี้ คงต้องร่วมมือกันทุกฝาย ทังเด็ก ผูปกครอง ทําด้วยกันได้ไหม ด้วยกันดีไหม ้เคยมีความคิดว่าสมาธิเป็ นเรืองของผูใหญ่ การให้เด็กอายุต่าวก่า 10 ขวบไปฝึก ดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับวัยของเขา ่ ้ ํ ั ั ถ้าในความคิดปจจุบน ควรมีการฝึกสมาธิตงแต่เด็ก ส่วนเรืองเหมาะ ไม่เหมาะ คิดว่าน่าจะอยูทวธการสอนมากกว่า ั้ ่ ่ ่ี ิ ีถ้าครูมความเข้าใจ เข้าใจพัฒนาการของเด็ก ก็จะสามารถสอนให้สอดคล้องเฉพาะกับเด็ก เกิดประโยชน์กบเด็กได้ คือไม่ใช่การ ี ัไปบังคับเด็กให้ทาแต่รปแบบ บังคับให้ทาด้วยรูปแบบตายตัว ไม่ยดเยียด บังคับจนเกินไป ํ ู ํ ั ั ่ ้ ั คือเรียนจริงจังไปซะหมดก็ไม่ใช่ ให้มนเป็ นกันเอง สนุก พอดี ซึงขึนกับปจจัยหลายอบ่าง ไม่มกฎตายตัว เป็ นเช่นนี้ ีทุกเรือง ่kid yoga 9
 • 10. บทที่ 2 พัฒนาการสมองเด็ก ภาพจากแผ่นใสประกอบการบรรยาย วันที่ 21 กันยายน 2550 พญ.จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ 3 2 1 4 51 สิงเร้าจากภายนอก และภายในใจเรา กระทบผัสสะ บนอคติทมอยูทาให้แต่ละคนรับรูไม่เหมือนกัน ่ ่ี ี ่ ํ ้2 สมองส่วนหน้า – แรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดของตน และความเชื่อมัน ความหวังและทดท้อ สร้างอนาคตโดย ่ ัวาดฝน ผลักดันจินตนาการ-คิดในใจ ั ั ั3 สมองส่วนบน – ความคิด ณ ปจจุบนขณะ การคิดระดับสูง การตัดสินใจ การแก้ปญหา คิดทางเลือกหลายทางในขณะเดียวกันผลักดันการคิดตรรกะในตัวเอง4 สมองส่วนกลาง – ความรูสก ้ ึจัดการกับความรูสกของเรา ้ ึสร้างอารมณ์ ก่อความดื่มดํ่าในชีวต ิถูกกระตุนโดยสมองส่วนหน้า ้ให้ความสําคัญกับความรูสกของตน ้ ึควบคุมการแสดงออกทางกายให้เหมาะกับความรูสก คิดในใจตามความรูสก ้ ึ ้ ึ5 ก้านสมอง – ดํารงตนให้รอดจัดการเรืองความกลัวและโกรธ ่ส่งสารเคมีกระตุน/ตัดวงจรกับสมองส่วนบน แสดงออกโดยละเลยผลทีตามมา อัตโนมัต/ิ วิกฤต กลไกปกป้องทางจิต ้ ่แสดงออกตามอารมณ์สืบพันธุ์kid yoga 10
 • 11. โอกาสทองของการเรียนรู้ภาพแสดงเส้นใยประสาทในสมอง ทีขยายอย่างมากในช่วงแรกเกิดถึง 6 ขวบ เส้นใยเหล่านี้ เมือกระตุนมาก ก็เกิดวงจรไฟฟ้า ่ ่ ้และเคมีในเซลล์ความทรงจําหนาแน่น ยาวนาน หากมีการเรียนรูทดี ทีเหมาะสมในวัยเด็ก ก็จะส่งผลให้เด็กมีพฒนาการทาง ้ ่ี ่ ัสมองทีดี หากพ้นวัยไปแล้ว มาเรียนรูภายหลัง การเรียนรูกจะไม่มประสิทธิภาพเท่าตอนเด็ก ่ ้ ้ ็ ี เวลาทองของสมองลูก พัฒนากล้ามเนื้อ การมองเห็น คําศัพท์ ภาษาแม่ และภาษาทีสอง ่ ดนตรี สุนทรียะ ตรรกะ คํานวน เหตุผล การเข้าสังคม การควบคุมอารมณ์ การเคลื่อนไหว ดนตรี ศิลปะ ภาษาจากหนังสือ คือฐานการเรียนรูทุกวัย ้kid yoga 11
 • 12. ปรัชญาของไอน์ สไตน์อะไรคือความแตกต่างระหว่างมนุษย์กบสิงอื่นๆ ั ่ ภารกิจของมนุ ษย์คอ การปลดปล่อยตนเองให้เป็ นอิสระจากเครืองจองจํา ด้วยการขยายขอบเขตของความเมตตา ให้ ื ่สามารถโอบอุมมนุษย์ทงหลายและธรรมชาติทงมวล ตามทีมนเป็ น ้ ั้ ั้ ่ ั หลักการสําคัญ 12 ประการของการเรียนรู้สมองทํางานอย่างคูขนานไปพร้อมๆ กัน ่การเรียนรูนน อาศัยสรีระวิทยาทังหมดของมนุ ษย์ ้ ั้ ้การเรียนรูนนสามารถพัฒนาได้ ้ ั้สมองของแต่ละคนมีลกษณะเฉพาะตนัสมองทุกสมอง รับรูและสร้างสรรค์ ทังแบบแยกส่วนและแบบองค์รวม ไปพร้อมๆ กัน ้ ้การเรียนรูเกิดขึนทังในระดับจิตสํานึกและจิตใต้สานึก ้ ้ ้ ํการพยายามหาความหมายนันเป็ นสัญชาตญาณของมนุษย์ ้อารมณ์มความสําคัญในการเรียนรู้ ีการเรียนรูเกิดได้ดในความท้าทาย และ เกิดได้ยากในภาวะทีถูกคุกคาม ้ ี ่การค้นหาความหมายเกิดขึนได้ดวยการฝึกฝน ้ ้เราสามารถจัดระบบความทรงจําได้หลากหลายวิธีสมองเป็ นอวัยวะทีเชื่อมโยงกับสังคม ่kid yoga 12
 • 13. บทที่ 3 การพัฒนาจริ ยธรรม – คุณธรรมสําหรับเด็ก อ.อําไพ ทองเงิน ตามศาสตร์ของโยคะ จะประกอบด้วยขันตอน 8 ประการ ซึงเรืองของจริยธรรม-คุณธรรม จะเป็ นขันตอนที่ 1 และ 2 ้ ่ ่ ้ดังมีรายละเอียด คือ 1. ยมะ : หลักการอยูรวมกันกับผูอ่นอย่างสันติ เกียวข้องกับทัศนคติและพฤติกรรมของเราทีมต่อคนรอบๆข้าง มี ่่ ้ ื ่ ่ ี ทังหมด 5 ประการ ้ 1.1 อหิ งสา คือการไม่ทาร้ายเบียดเบียนผูอ่น มีเมตตากรุณาเอืออาทร ใส่ใจผูอ่น รูรบผิดชอบในหน้าทีของตน ํ ้ื ้ ้ื ้ั ่ คิดใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนทีจะกระทําสิงใดอันจะเกิดโทษหรือเบียดเบียนตนเองและผูอ่น ซึงจะรวมถึงการ ่ ่ ้ื ่ ไม่ทาร้ายสัตว์ การดูแลรักษาสิงแวดล้อมธรรมชาติทจะเอือต่อการดํารงอยูของสิงมีทงหลาย ํ ่ ่ี ้ ่ ่ ั้ 1.2 สัตยะ คือ การรักษาสัตย์ ไม่โกหก พูดความจริงพิจารณาใคร่ครวญด้วยว่าสิงใดควรพูด สิงใดไม่ควรพูด พูด ่ ่ แล้วเกิดผลกระทบต่อผูอ่นอย่างไร ้ื 1.3 อัสเตยะ คือ การไม่ลกทรัพย์ ไม่ละโมบ ไม่นําของคนอื่นมาเป็ นของตน รวมทังการไม่แสวงหาผลประโยชน์ ั ้ จากหน้าทีการงาน ่ 1.4 พรหมจรรย์ คือ การประพฤติตนบนหนทางของความดีงาม (พรหม) การมีความรับผิดชอบ หรือมี ความสัมพันธ์ทเี่ กือกูลกันในอันทีจะนําไปสูหนทางของความจริงทีสงสุด ้ ่ ่ ู่ 1.5 อปริ ครหะ คือ การไม่ถอครองวัตถุเกินความจําเป็ น ื 2. นิ ยมะ : หลักการมีวนยต่อตนเอง 5 ประการ ิ ั 2.1 เศาจะ คือ การรักษาความสะอาด ความบริสทธิ ์ ทังร่างกายและจิตใจ ุ ้ 2.2 สันโดษ คือ ความพอใจในสิงทีตนเองมีอยู่ รวมทังการยอมรับความจริงใจในสิงทีเกิดขึนกับชีวตเรา ่ ่ ้ ่ ่ ้ ิ 2.3 ตบะ คือ ความอดทนอดกลัน การเอาใจใส่ดสขภาพทังในเรืองการบริโภคอาหารทีพอเหมาะ ท่วงท่าของ ้ ูุ ้ ่ ่ ร่างกายและลมหายใจ 2.4 สวาธดิ ยายะ คือ หมันศึกษาหาความรู้ ทังทีเกียวข้องกับโยคะและทีเกียวข้องกับตนเอง ่ ้ ่ ่ ่ ่ 2.5 อิ ศวรปณิ ธาน คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตนยมะ นิ ยมะ กับ ความฉลาดทางอารมณ์แบบไทยๆ ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ “ อีคว ” (EQ) ย่อมาจากคําว่า Emotional Quotient ซึงกรมสุขภาพจิต กระทรวง ิ ่สาธารณสุขได้พฒนาเรืองนี้ขนตังแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยยึดกรอบแนวคิดของต่างประเทศและนํามาปรับเป็ น อีควแบบไทยๆ ั ่ ้ึ ้ ิแปลความได้วาเป็ นความสามารถของบุคคลในการรับรูและเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผูอ่นรวมถึงความสามารถในการปรับ ่ ้ ้ืและควบคุมอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ดี เก่ง สุข ซึง ่หากพิจารณาแล้วจะเห็นความสอดคล้อง คล้ายคลึงกัน กับ ยมะ นิยมะ หลายประการด้วยกันความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กอายุ 3 – 5 ปี 1. ด้านดี : คือความพร้อมทางอารมณ์ทจะอยูรวมกับผูอ่น ประกอบด้วย ่ี ่ ่ ้ื 1.1 รูจกอารมณ์ รูจกลักษณะอารมณ์ของตนเองและการแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองและผูอ่น ้ั ้ั ้ื 1.2 มีน้ําใจ รูจกแสดงความสนใจ แบ่งป ้ั ันและช่วยเหลือผูอ่น ้ื 1.3 รูวาอะไรถูก อะไรผิด อะไรควร อะไรไม่ควร ้่ 2. ด้านเก่ง คือความพร้อมทางอารมณ์ทจะพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จ ประกอบด้วย ่ี ่ ่ ่ ู้ ่ 2.1 กระตือรือร้น สนใจใฝรู้ เป็ นความสนใจใฝรในสิงแวดล้อมรอบตัวโดยการซักถามหรือการกระทําด้วยตนเอง ได้kid yoga 13
 • 14. 2.2 ปรับตัวต่อการเปลียนแปลง เป็ นการยอมรับและยืดหยุนเมือเกิดการเปลียนแปลง ่ ่ ่ ่ 2.3 กล้าพูดกล้าบอก เป็ นการกล้าพูดกล้าบอกถึงความรูสก ความต้องการหรือเรื่องราวต่างๆ กับผูอ่น ้ ึ ้ื 3. ด้านสุข คือ ความพร้อมทางอารมณ์ของบุคคลทีจะทําให้เกิดความสุขซึงประกอบด้วย ่ ่ 3.1 มีความพอใจ เป็ นความรูสกพอใจจากการได้รบความรัก ความสนใจและความชื่นชมจากผูอ่น ้ ึ ั ้ื 3.2 อบอุ่นใจ เป็ นความรูสกทีเกิดจากการได้รบการดูแล ปกป้องคุมครอง ้ ึ ่ ั ้ 3.3 สนุกสนาน ร่าเริง เป็ นความสามารถในการสนุกสนานกับการเล่นทํากิจกรรม ตามลําพังและร่วมกับผูอ่น ้ืความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กอายุ 6 – 11 ปี 1. ด้านดี คือ ความพร้อมทางอารมณ์ทจะอยูรวมกับผูอ่น ประกอบด้วย ่ี ่ ่ ้ื 1.1 ควบคุมอารมณ์ เป็ นความสามารถในการยับยังอารมณ์ตนเองได้ ้ 1.2 ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผอ่น เป็ นความสามารถในการรับรูและใส่ใจอารมณ์ผอ่น ู้ ื ้ ู้ ื 1.3 ยอมรับผิด รับผิดชอบการกระทําของตัวเอง รูวาอะไรดี อะไรไม่ดี ยอมรับผิดถ้าทําไม่ดี ไม่ถกต้อง ้่ ู 2. ด้านเก่ง คือ ความพร้อมทางอารมณ์ ทีจะพัฒนาตนเองไปสูความสําเร็จ ่ ่ 2.1 มุงมันพยายาม เป็ นความมุงมันทีจะทําให้สาเร็จ ่ ่ ่ ่ ่ ํ ั ั 2.2 ปรับตัวต่อปญหา เป็ นการกล้าทีจะเผชิญปญหาได้อย่างเหมาะสม ่ 2.3 กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม เป็ นความรูสกกล้าทีจะบอกเล่าความรูสกและความคิดเห็นของตนเองทีมต่อ ้ ึ ่ ้ ึ ่ ี เรืองราว หรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ่ 3. ด้านสุข คือ ความพร้อมทางอารมณ์ของบุคคลทีทาให้เกิดความสุข ่ ํ 3.1 พอใจในตนเอง เป็ นความรูสกว่าตนเองเก่ง และมีคุณค่าเมือปฏิบตดหรือทําสิงต่างๆได้สาเร็จ และได้รบคํา ้ ึ ่ ั ิ ี ่ ํ ั ชมเชย 3.2 รูจกปรับใจ เป็ นความรูสกพึงพอใจทีเกิดจากการปรับหรือยืดหยุนความต้องการของตนเอง ้ั ้ ึ ่ ่ 3.3 รืนเริง เบิกบาน เป็ นความสามารถในการสร้างความสนุกสนาน ่ จากทีกล่าวมานี้ จะเห็นว่าองค์ประกอบของความฉลาดทางอารมณ์เด็ก จะเป็ นไปใน ่ลักษณะของพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยทีมความสอดคล้องและต่อเนื่องกัน ดังตารางต่อไปนี้ ่ ี EQ เด็กอายุ 3 – 5 ปี EQ เด็กอายุ 6 – 11 ปี ด้านดี1. รูจกอารมณ์ ้ั 1. ควบคุมอารมณ์2. มีน้ําใจ 2. ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์ผอ่น ู้ ื3. รูวาอะไรถูกอะไรผิด ้่ 3. ยอมรับผิด ด้านเก่ง ่1. กระตือรือร้น / สนใจใฝรู้ 1. มุงมันพยายาม ่ ่2.ปรับตัวต่อการเปลียนแปลง ่ ั 2. ปรับตัวต่อปญหา3. กล้าพูดกล้าบอก 3. กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ด้านสุข1. มีความพอใจ 1. พอใจในตนเอง2. อบอุ่นใจ 2. รูจกปรับใจ ้ั3. สนุ กสนานร่าเริง 3. รืนเริงเบิกบาน ่kid yoga 14
 • 15. ยมะ นิ ยมะ กับ ทักษะชีวิต (Life Skills) คําว่า ทักษะชีวต (Life Skills) เป็ นแนวความคิดทีเริมต้นจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึงให้ความหมายไว้วา เป็ น ิ ่ ่ ่ ่ความสามารถพืนฐานของบุคคลในการจัดการทีเหมาะสมกับตัวเองและสิงแวดล้อม เพือให้ตวเองมีความสุขและอยูรอดปลอดภัย ้ ่ ่ ่ ั ่ในสังคม ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ หรือ 5 คู่ โดยแบ่งตามพฤติกรรมการเรียนรู้ 3 ด้านดังนี้ 1. ด้านพุทธพิสย (ความรู)้ ได้แก่ คิดวิเคราะห์วจารณ์ (Critical thinking) และความคิดสร้างสรรค์ (Creative ั ิ thinking) 2. ด้านจิตพิสย (เจตคติ) ได้แก่ ความตระหนักรูในตน (Self awareness) และความเห็นใจผูอ่น (Empathy) ั ้ ้ื 3. ด้านทักษะพิสย (ทักษะ) ได้แก่ ั 3.1 การสร้างสัมพันธภาพ (Interpersonal relationship) และการสือสาร (Communication) ่ ั 3.2 การตัดสินใจ (Decision making) และการแก้ปญหา (Problem solving) 3.3 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด (Coping with emotion and stress) สําหรับประเทศไทยได้มการปรับปรุงโดยจัดความคิดสร้างสรรค์และความคิดวิเคราะห์ ีวิจารณ์ เป็ นองค์ประกอบร่วมพร้อมเพิมด้านจิตพิสยอีก 1 คู่ คือ ความภูมใจในตนเอง (Self – esteem) และความรับผิดชอบต่อ ่ ั ิสังคม (Social Responsibility) ทังนี้เพือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยทีสถานการณ์มความรุนแรงใน ้ ่ ่ ีกระแสเจตคติและค่านิยมทีผดๆ ตลอดจนละเลยหรือขาดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ทเี่ กิดขึนต่อสังคม ซึงรายละเอียดต่างๆ ่ ิ ้ ่ในเรืองนี้จะมีความสอดคล้องกับยมะ นิยมะ เช่นกัน ่ แผนภูมิ ทักษะชีวิต (Life Skills) ความ การสร้าง ตระหนัก สัมพันธภาพและ ่ ความคิ ดสร้างสรรค์ การตัดสินใจและ ความเห็นใจผูอ่น ้ื ั การแก้ไขปญหา ........................................ .... การจัดการกับ ความภูมใจใน ิ อารมณ์และ ตนเอง ความเครียด ความรับผิดชอบต่อสังคมkid yoga 15
 • 16. ด้านพุทธพิ สย ั 1. ความคิดวิเคราะห์วจารณ์: ิ ั ความสามารถทีจะวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลข่าวสาร ปญหาและสถานการณ์ต่างๆ ่ ั รอบตัวได้อย่างมีจุดหมาย เช่น สามารถวิเคราะห์ระบุปญหา สามารถ ตังสมมติฐาน สร้างข้อสรุปและตัดสินข้อสรุปได้ ้ 2. ความคิดสร้างสรรค์: ความสามารถในการคิดได้หลากหลาย และ กว้างขวาง โดยไม่ยดติดอยูใน ึ ่ กรอบ ทังการคิดริเริม คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุน และคิดละเอียดลออ ้ ่ ่ด้านจิ ตพิ สย ั 3. ความตระหนักรูในตน: ้ ความสามารถในการค้นหา และเข้าใจจุดดี จุดด้อยของตนเองและความแตกต่าง จากผูอ่น สามารถรูเท่าทันอารมณ์ตนเอง ประเมินตนเองได้ตามความเป็ นจริง ้ื ้ และจัดการกับความรูสกภายในตนเองได้ ้ ึ 4. ความเห็นใจผูอ่น: ้ื การรับรูและเข้าใจอารมณ์ ความต้องการของผูอ่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา และ ้ ้ ื สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสม 5. ความภาคภูมใจในตนเอง: ิ ความรูสกว่าตนเองมีคุณค่า ค้นพบและภูมใจในความสามารถด้านต่างๆของตน ้ ึ ิ มีความเชื่อมันและ นําสิงเหล่านันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ ผูอ่น ่ ่ ้ ้ื 6. ความรับผิดชอบต่อสังคม: ความรูสกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ตังใจทําหน้าทีให้สาเร็จและได้ผลดี ้ ึ ้ ่ ํ และรับผิดชอบต่อผลทีเกิดขึน ซึงรวมถึงการมีสวนร่วมรับผิดชอบในความเจริญ ่ ้ ่ ่ หรือเสือมของสังคม ่ 7-8. การสร้างสัมพันธภาพและการสือสาร: ความสามารถในการใช้คาพูดและภาษา ท่าทาง เพือสือสารความรูสก ่ ํ ่ ่ ้ ึ นึกคิดของตน สามารถติดต่อหรือสัมพันธ์กบผูอ่นเพือให้เกิดการเปลียนแปลงที่ ั ้ื ่ ่ ดี หรือแสวงหาความร่วมมือทีดี ่ ั ้ ั 9-10. การตัดสินใจและแก้ปญหา: ความสามารถในการรับรูปญหา สาเหตุ หาทางเลือก วิเคราะห์ขอดี ข้อเสียของ ้ ั ทางเลือก ประเมินทางเลือก ตัดสินใจเลือก และลงมือแก้ปญหาอย่างถูกต้อง เหมาะสม 11-12. การจัดการอารมณ์กบความเครียด: ความสามารถในการประเมิน และรูเท่าทันอารมณ์ หรือความเครียดว่า ั ้ มีอทธิพลต่อพฤติกรรมของตน เลือกใช้วธการจัดการกับอารมณ์หรือ ิ ิี ความเครียด และวิธการป้องกันการเกิดอารมณ์หรือความเครียดทีเหมาะสม ี ่ ยมะ นิยมะ กับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็ นแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหวภูมพล ่ ั ิอดุลยเดชทีทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยทุกคน ไว้เป็ นแนวทางในการดําเนินชีวต ซึงสามารถนํามาปรับใช้แก้ไขปญหา ่ ิ ่ ัได้ทุกเรือง ประกอบด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ และ 2 เงือนไข หรือทีพดกันติดปากว่า 3 ห่วง 2 เงือนไข รายละเอียดของ ่ ่ ่ ู ่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะมีลกษณะสอดคล้อง คล้ายคลึงกับยมะ-นิยมะ อีกเช่นกัน ัkid yoga 16