Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Endodontic or root canal treatment knowledge, panpub

1,014 views

Published on

แผ่นพับความรู้การรักษารากฟัน
ปรับปรุงจากงานแผ่นพับเสนอ
ทพญ. ขวัญใจ โตพันธรานท์
โดย นศ.ทพ. ธรรมศาสตร์รุ่น ที่ ๑๑/๑

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to like this

Endodontic or root canal treatment knowledge, panpub

  1. 1. ๗. ฟันที่ได้รบการรักษาคลองรากฟันควรได้รับ ัการตรวจและติดตามผลหลังการรักษาต่อไป ข้อแนะนาหลังการรักษาคลองรากฟันอีก ๒ - ๓ ปี เพือความแน่ใจว่ารอยโรคที่ปลายราก ่ ๑.ควรหลีกเลี่ยงการเคี้ยวของเหนียว ของแข็งหายเป็นปกติ ๒. หากวัสดุอุดชั่วคราวหลุดระหว่างรอรับการ รักษาต่อ ให้กลับมาพบทันตแพทย์ผู้รักษาทันที ๓. หลังการรักษาหากรู้สึกไม่สบาย ปวดฟันที่ อัตราความสาเร็จในการรักษาคลองรากฟัน ส่วน รักษาบ้างเล็กน้อยใหญ่อยู่ทประมาณ ๘๐ - ๙๐ % ขึนกับสภาพฟันก่อน ี่ ้ ถ้ามีอาการปวดให้รับประทานยาแก้ปวดการรักษา หากหลังการรักษาแล้ว ยังมีอาการปวด อาการปวดจะหายภายใน ๑-๓ วัน ถ้าอาการไม่ทเลา ุเหงือกบวม มีหนอง เป็นข้อบ่งชี้วาการรักษาคลองราก ่ หรือปวดรุนแรงมากขึน ให้กลับมาพบทันตแพทย์ ้ฟันนันล้มเหลว จาเป็นต้องทาการรักษารากฟันซ้า ซึ่ง ้ ผูรกษาทันที ้ัอัตราความสาเร็จจะลดลง และอาจต้องลงเอยด้วยการถอนฟัน ๔. การรักษาคลองรากฟันไม่จาเป็นต้องรับประทาน ยาแก้อักเสบร่วมด้วย ยกเว้น ทันตแพทย์สั่ง ดังนั้นควรหมั่นเช็คสุขภาพฟันทุก ๖ เดือน เท่านั้น และควรรับประทานยาแก้อักเสบให้หมด ส า ร ส น เ ท ศ ง า น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร แ ล ะ วิ ช า ก า ร ก ลุ่ ม ง า น ทั น ต ก ร ร ม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช กลุ่มงานทันตกรรม 950 ถนน พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์: ๐-๓๕๕๒-๑๕๕๕ ต่ อ ๑๓๐๑ โทรสาร ๐-๓๕๕๑-๑๗๓๘ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการให้บริการสุขภาพที่มีมาตรฐานและคุณภาพ อีเมล์: dentyomaraj@gmail.com โทรศัพท์: ๐-๓๕๕๒-๑๕๕๕ ต่ อ ๑๓๐๑ อีเมล์: dentyomaraj@gmail.com ก ลุ่ ม ง า น ทั น ต ก ร ร ม โ ร ง พ ย า บ า ล เ จ้ า พ ร ะ ย า ย ม ร า ช จั ง ห วั ด สุ พ ร ร ณ บุ รี
  2. 2. ลักษณะองค์ประกอบของฟัน ลักษณะอาการ อาการทีพบมีตงแต่อาการปวดเล็กน้อย ปวด ่ ั้ ั ้ ั ฟัน ประกอบด้วย ๓ ส่วน ๕. เมือคลองรากฟนนันได้รบการทาความ ่ เฉพาะเวลาดื่มน้าเย็น เวลารับประทานอาหารหวาน สาคัญ คือ ผิวเคลือบฟัน สะอาดจนปราศจากเชือโรคแล้ว ไม่มหนอง ้ ี ่ ั้ ซึ่งอยูชนนอกสุด ถัดเข้า ไปจนถึงปวดมาก ปวดนาน ปวดตลอดเวลา ปวด ั คนไข้ไม่มอาการปวด ทันตแพทย์จะทาการอุด ี ไปเรียกว่าชันเนื้ อฟัน และ ้ ขึนมาได้เอง หรือปวดฟนเวลาเคียว อาจมีการบวม ้ ้ ชันในสุดคือโพรงประสาท ้ ั ภายใน หรือมีตุ่มหนองบริเวณเหงือกเหนือปลายรากฟน ฟัน ซึ่งมีเนื้ อเยือประสาท ่ คลอง ขั้นตอนการรักษาคลองรากฟัน ฟันบรรจุอยู่ รากฟน ั ภาพแสดงองค์ประกอบของฟัน และ อวัยวะรองรับฟัน เพือ่ ไม่ให้ม ีลักษณะฟันที่ควรรักษาคลองรากฟัน เนื้อที่ ๑.ฟันผุทะลุโพรงประสาทฟันซึ่งอาจมีอาการปวด ว่าง รูปแสดงการกรอเปิ ดเข้าสู่คลองรากฟัน สาหรับ หรือมีการบวมร่วมด้วย รูปแสดงการอุดคลองรากฟัน ๒.ฟันแตกจากอุบติเหตุและ ั เป็ นทีอยู่ ่ ๑. ใส่ยาชา และแผ่นยางกันน้าลาย ของเชือโรค ้ หักทะลุโพรงประสาทฟัน ั ๒. กาจัดรอยผุ และกรอเปิดทางเข้าสูคลองรากฟน ่ ั ๓. ดึงเนื้อเยือประสาทฟนออก ทาความสะอาด ่ ั ั คลองรากฟนและขยายคลองรากฟนโดยใช้เครืองมือ ่ ขนาดเล็ก ร่วมกับน้ายาล้าง คลองรากฟน ั๓.ฟันที่จาเป็ นต้องรักษาคลอง รูปแสดงการกรอเปิ ดเข้าสู่คลองรากฟัน

×