Rt2554

1,350 views

Published on

Published in: News & Politics, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,350
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rt2554

 1. 1. ขอเชิ ญร่ วมเป็ นเจ้ าภาพทอดผ้าป่ าเพือพัฒนาการศึกษา ทอด ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หมู ่ ๔ ถนนประชาราษฎร์ ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ ที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ด้วยโรงเรี ยนรัตนาธิ เบศร์ ไ ๑๑๑ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการเครื อข่ายผู้ปกครอง ร่ วมกับคณะกรรมการสถาน ฐานสมาคมผู ้ ปกครองและครู ชมรมครู เก่ารัตนาธิ เบศร์ สมาคมศิษย์เก่ารัตนาธิ เบศร์ มูลนิธิรัตนาธิ เบศร์ อนุเคราะห์ และโรงเรี ยนรัตนาธิ เบศร์ พร้อมใจจั ดทอดผ้ าป่ าเพือพั ฒนาการศึกษาโรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์ ในวั นเสาร์ ที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีวั ตถุ ประสงค์จ ัดหาเงิ นเพือพั ฒนาการศึ กษาและสนับสนุ นกิจกรรมเครื อข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการทั ง ๖ องค์กรหลักจึงเรี ยนเชิ ญท่านผู ้มีจิตศรั ทธา และผู ้ เห็ นประโยชน์ของการศึกษา ร่ วมทําบุญเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าเพือ พัฒนาการศึกษา ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญนี ข ทก่ าจ งจํ า ริ ญ ้ วจตุ รพิธพรชัย มีอายุวรรณะ สุ ขะ พละ สมบูรณ์ด้วยธนสาร อให้ ุ ท น เ ด ยสมบั ติและบริ วารสมบั ติ ตลอดไป กําหนดการ วันเสาร์ ที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั ง งค์ ผ า ่ าฯ ค กรรมกา รองค์ กต่ าๆ ผ ้ป ครองนั กรี ย ค ครู แ ะท่ า อ ้ ป ณะ ร ง ู ก เ น ณะ ล น ผู ้ มีเกียรติ พร้อมกั นทีหองประชุม ชั น ๓ อาคารศีลาภิรม ้ เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีทอดผ้ าป่ าเพือพั ฒนาการศึกษาโรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รู ป เจริ ญพระพุทธมนต์ ถวายภั ตตาหารเพล พระสงฆ์อนุโมทนา เวลา ๑๒.๐๐ น. เสร็ จพิธี ขอเชิญท่านผู้ มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร ประธานฝ่ ายสงฆ์ พระเทพวรเมธี เจ้ าคณะจั งหวั ดนนทบุรีฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวั ดบางขวาง ประธานฝ่ ายฆราวาส พ.ต.อ.ดร.ธงชัยเย็นประเสริ ฐ นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวั ดนนทบุรี รองประธานฝ่ ายฆราวาส นายสมพิศ ศุภพงศ์ ษามั ธยมศึกษา เขต 3 ดร.สุ วิทย์ มูลคํ า ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นายชูชาติ กาญจนธนชัย ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ประธานอุปถัมภ์ดร.สมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี นครนนทบุรี นายณัฎฐพร แสงบั ว นายกเทศมนตรี เมืองบางศรี เมืองนางอนงค์ วรวรรณปรี ชา ประธานคณะกรรมการพั ฒนาสตรี จ ั งหวั ดนนทบุรี นายอุดมเดช รัตนเสถียรนายนิท ั ศน์ ศรี นนท์ นายทศพล เพ็งส้ม นายเฉลิมพล นิยมสิ นธุ์ นายเหมรัตน์ ช้างแก้ว
 2. 2. คณะกรรมการดําเนินงาน นายสมพงศ์ ธรรมอุปกรณ์ ประธาน โรงเรี ยนรัตนาธิ เบศร์ นายอธิ ชาติ สวั สดี ผู้ อ ํ านวยการโรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์ นางบุญธรรม อุตเดช นายกสมาคมผู้ ปกครองและครู โรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์ นางวินิจ ชาติว ั ฒนานนท์ ประธานชมรมครู เก่ารัตนาธิเบศร์ นายสมศั กดิ โภควรรณากร นายกสมาคมศิษย์เก่ารัตนาธิเบศร์ นายสมบั ติ ศรี ชัยนนท์ ประธานมูลนิธิรัตนาธิเบศร์ อนุเคราะห์ นายนดล สนธิ ทรัพย์ ประธานคณะกรรมการเครื อข่ายผู้ ปกครองโรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์ คณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง ครู ผู้ ปกครองและนัก ๑/๑ นางเฟือ า พืนอง งฟ้ ท ประธานคณะกรรมการ นายอภิชิต เส็งขํ า รองประธานคณะกรรมการ นางนงลั กษณ์ อํ า้ า ชง รองประธานคณะกรรมการ นางสาวสุ ภาณี จรุ งศรี รองประธานคณะกรรมการ นายสุ รเชษฐ์ พระพรหม รองประธานคณะกรรมการนายประพนธ์ กินาวงษ์ นายมานะ ทองอ่อน นายบุญเลิศ พั ดชานางทิพมาศ พั ฒนรัฐ นางสาวบุตรสดี นาคมา นางสมใจ โสภานายชยุต อารยพรหม นายปรี ดา แสงเทียน นางยุพา พุ่มกํ าพลนางปราณี สุ ขโต นางจารุ วรรณ ตรี ธนจิตต์ นางพรทิพย์ โมคบุรุษนางนงลั กษณ์ สิ นสวั สดิ นายโกวิท เสาวพงศ์ นางบุญยานช ดอนพูลไพรนางธารี ฤทธะเมธ นางนุสรี ไหมทอง นางสาววรรณวิษา คํ ามีมูลนายมนู ฟูศรี นางสาวมาลี ครุ ฑบุตรนาย ด.ต.ประหยั ด บุญตั นนางสาวรส แสนสุ ข อนุสรณ์ พจมานวิมล นายสาคร โฮนอกนางปรัศนี เติมเกษม นายสุ รินทร์ พอนกัน พ.จ.อ.หญิงสายใจ คงผึ งนางสาวสุ วรรณี อิมงค์ ว นางนุจรี ศรี สนาม นางนภาภรณ์ เจ้ต๊ะนางอุท ั ย จั นทร์ ลอย นางสาวประไพ เผือกวั น นางกนกศรี นาคะไพบูลย์
 3. 3. ขอเชิ ญร่ วมเป็ นเจ้ าภาพทอดผ้าป่ าเพือพัฒนาการศึกษา ทอด ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หมู ่ ๔ ถนนประชาราษฎร์ ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ ที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ด้วยโรงเรี ยนรัตนาธิ เบศร์ ได้ก่อตั ง า มี อ ยุ คบ ๑๑๑ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพือํ า ึ ก ึ ง ร ะคุ ณ องท่ า ม า ร ร ลถ พ ข นเจ้าพระยารั ตนาธิ เบศร์ ผู ้ก่อตั ง รงเ รี ย คณะกรรมการเครื อข่ายผู้ปกครอง ร่ วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั น ื น น โ น พ ฐ าสมาคมผู ้ ปกครองและครู ชมรมครู เก่ารัตนาธิ เบศร์ สมาคมศิษย์เก่ารัตนาธิ เบศร์ มูลนิธิรัตนาธิ เบศร์ อนุเคราะห์ และโรงเรี ยนรัตนาธิ เบศร์ พร้อมใจจั ดทอดผ้ าป่ าเพือั ฒ า กา รศึ กา โรงเ รี ย ร ั ตา ธิ เบ ในว ั น ส ร์ ท ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมี พ น ษ น น ศร์ เ า ีวั ตถุ ประสงค์จ ัดหาเงิ นเพือ ั ฒ า กา รศึ ก า และสนั บนุ น ิ จ รรมเ ค อ ่ า ผู ้ป ครอง ค กรรมกา รทั ง๖ องค์กรหลัก พ น ษ ส ก ก รื ข ย ก ณะจึงเรี ยนเชิ ญท่านผู ้มีจิตศรั ทธา และผู ้ เห็ นประโยชน์ของการศึกษา ร่ วมทําบุญเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าเพือ ั ฒ า กา รศึ ก า พ น ษ ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญนี ข ทก่ าจ งจํ า ริ ญ ้ วจตุ ริ ธร ชั ย ม อยุ วรณะ ส ข พ ส ร์ ด วธนสา ร อให้ ุ ท น เ ด ย พ พ ี า ร ุ ะ ละ มบู ณ ้ ยสมบั ติและบริ วารสมบั ติ ตลอดไป กําหนดการ วันเสาร์ ที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั ง งค์ ผ า ่ าฯ ค กรรมกา รองค์ กต่ าๆ ผ ้ป ครองนั กรี ย ค ครู แ ะท่ า อ ้ ป ณะ ร ง ู ก เ น ณะ ล น ผู ้ มีเกียรติ ๓ อาคารศีลาภิรม เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีทอดผ้ าป่ าเพือั ฒ า กา รศึ กา โรงเ รี ย ร ั ตา ธิ เบ พ น ษ น น ศร์ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รู ป เจริ ญพระพุทธมนต์ ถวายภั ตตาหารเพล พระสงฆ์อนุโมทนา เวลา ๑๒.๐๐ น. เสร็ จพิธี ขอเชิญท่านผู้ มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร ประธานฝ่ ายสงฆ์ พระเทพวรเมธี เจ้ าคณะจั งหวั ดนนทบุรีฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวั ดบางขวาง ประธานฝ่ ายฆราวาส พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริ ฐ นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวั ดนนทบุรี รองประธานฝ่ ายฆราวาส นายสมพิศ ศุภพงศ์ ผู ้ อ ํ านวยการสํานักงานเขตพืนี กศึ กษมั ธย ศึ กษ เข 3 ท า า ม า ต ร ดร.สุ วิทย์ มูลคํ า 1 นายชูชาติ กาญจนธนชัย ผูอ ํ านวยการสํานักงานเขตพืนี กศึ กษประถมศึ กษนนทบุ ร ี เข 2 ้ ท า า ร า ต ประธานอุปถัมภ์ดร.สมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี นครนนทบุรี นายณัฎฐพร แสงบั ว นายกเทศมนตรี เมืองบางศรี เมืองนางอนงค์ วรวรรณปรี ชา ประธานคณะกรรมการพั ฒนาสตรี จ ั งหวั ดนนทบุรี นายอุดมเดช รัตนเสถียรนายนิท ั ศน์ ศรี นนท์ นายทศพล เพ็งส้ม นายเฉลิมพล นิยมสิ นธุ์ นายเหมรัตน์ ช้างแก้ว
 4. 4. คณะกรรมการดําเนินงาน นายสมพงศ์ ธรรมอุปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั น ื นนโร งเ รี ยนั ตนธิ เ บ ์ พ ฐ า ร า ศ ร นายอธิ ชาติ สวั สดี ผู้ อ ํ านวยการโรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์ นางบุญธรรม อุตเดช นายกสมาคมผู้ ปกครองและครู โรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์ นางวินิจ ชาติว ั ฒนานนท์ ประธานชมรมครู เก่ารัตนาธิเบศร์ นายสมศั กดิ โภควรรณากร นายกสมาคมศิษย์เก่ารัตนาธิเบศร์ นายสมบั ติ ศรี ชัยนนท์ ประธานมูลนิธิรัตนาธิเบศร์ อนุเคราะห์ นายนดล สนธิ ทรัพย์ ประธานคณะกรรมการเครื อข่ายผู้ ปกครองโรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์ คณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง ครู ผู้ ปกครองและนักเรียนระดับชัน ั ธมศึ กา ปี ท ๑/๒ ม ย ษ ี นายสํารวย เข็มกลัด ประธารคณะกรรมการ นางวิไลลั กษณ์ เนือนิ ย ง ม รองประธานคณะกรรมการ นางอรทั ย สุ ดมุ ้ย รองประธานคณะกรรมการ นางสมหวั ง คร้ามทิม รองประธานคณะกรรมการ นางภั ทราวรรณ สุ นทโร รองประธานคณะกรรมการนางทิพวรรณ สุ ขสกิจ นายพิสิษฐ์ ชัยภั ทร์อ ั ครกุล นางสาวตุ ๋ ย พั นธุ์เลิศนางสาวพรรณทิวา อิมา นางรัตนา ชวะนา นางสาวทวี นรชาญนางจั นทิพย์ สุ ขีวาส นางสาววิภารัตน์ พึ ง ั ง์ สข นางประจวบ คงคล้ายนางสาวสุ จิตรา พาเสน่ห์ นางสาวสุ วรรณาสะแกงาม นางศศิธร บุญกองนางวนิดา มะโนหาญ นางบุญสุ ข เบญจกุล นายเทอดศั กดิ พั นตานางภั ทฑิยา เปรี ยบจั นทึก นางกระถิน พิมพ์ศร นางสายทอง บุญมานางอทิพยา หลํ าริว นางสมจิตร สุ ขทรัพย์ นางอุษา เกลี ย แก้ ว งนางยุพิน พูลเกษม นายพงษ์ศ ั กดิ ไชยเทพา นางจั นทร์เพ็ญ วิชาเรื องนางลักษณ์ศิกานตน์ สุ ขโข นางดารารัตน์ แย้ มแพ นางสาววิมลรัตน์ครุ ฑสุ วรรณนายวิรัตน์ เปล่งศรี นายบูรพา มนโมรา นางมั ณฑนา ปราบภั ยนางบุญรวม ดิษฐ์เกสร นางฉลอง ภูริก ันตานนท์ นางสาวอํ าพร คํ าภาอินทร์นายอุดร สุ วรรณลั กษณ์ นางสุ มาลี ขวั ญเนตร นางสาวสุ ก ัญญา กัจฉปานนท์นางยุพิน ยินดีพจน์ นางสาววิล ัยรัตน์เชยอั กษรนางเสงีย ม โนนสระคู
 5. 5. คณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง ครู ผู้ ปกครองและนักเรียนระดับชัน ั ธมศึ กษาปี ที ๑/๓ ม ย นาคุณลั ดดา บั วเผือ น ประธารคณะกรรมการ นางสาวนงค์นุช สุ โพธิ น รี า รองประธานคณะกรรมการ คุณนิสา แก้วกลํ า รองประธานคณะกรรมการ คุณสาวิตรี ภู่เหมา รองประธานคณะกรรมการ คุณนัฐพล คามบุศย์ รองประธานคณะกรรมการนางผกา สัจจวิเศษ นางสาวฐิติชญา ขั นทะวงค์ นางลัดดา บั วเผือ นนางสาวพเยาว์ ยศชัยภูมิ นางสาววาสนา ฉิมช้าง นายปิน สิ งห์ทองนางอภิรดี วั ฒนาสุ นทรารักษ์ นายจั กรกฤษณ์ อินทรนัฎ นางพิมณิ กร อรัญกูลนางพั ทธนันท์ โห้ไทย นางสาวณิ ชาพร ปานสิ งห์ นางพเยาว์ เครือ เ ท ง ศนายทองสุ ข ดอกกะฐิน นางอุท ั ย มิงา ลี ม นางจั นทร์เพ็ญ หวายลีนางลาวั ณย์ ฉัตรเสถียรพงศ์ นางสาวสุ คนธ์ธรรม คุณสวั สดิ นางปาณิ ภา เกษมสิ ทธิมงคลนางสาวสุ วรรณาเพ็งคํ า นายสุ นทร สี จ ั นทร์สุก นางกัญทิมา คู่สันเทียะนายสมพงษ์ พานทอง นางสาวรภรณ์ ตลับนาค นายสนธิ จัน อง ทนายธีรเดช นิจประพั นธ์ นางเมตตา สมบูรณ์ศิลป์ นางสาวแสงเดือน สุ ดสรรค์นายณรง์ชัย พวงพั นธ์ นางภั ทรจิรา นาคเกิด นางสาวลักขณา ขุนชนะนางเพ็ญศรี สุ รักษ์ นางศุภมาศ ดวงชาติ นางพรสวรรค์ พวงสมบั ตินางศิริวรรณ ยีส่น ลง ุ ห นางสาวละมุล สาริ โย นายสุ เมธ สุ ภาวรารัตน์นายบุญรัตน์ พ่วงระหงส์ นางสุ นันท์ คํ ามี นายทศพร สมประจบนางสาวปั ทมา สุ ไลมาน นางรําเพย ปาลพั นธ์นางบุญส่ ง แก่นพุฒ นางพรศิริ พูนศิริ
 6. 6. คณะกรรมการ ๑/๔ พ.ต.อ.ทวิบูลย์ ภั กดีมงคล ประธารคณะกรรมการ นายชูชัย พุ่มขจร รองประธานคณะกรรมการ นางวีณารัตน์ กันทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการ นางศิริรดา ตามชัย รองประธานคณะกรรมการ นางอริ สา สาธินเจริ ญ รองประธานคณะกรรมการนางกนกวรรณ บุญปลูก นายวิโรจน์ วรวั ฒนนุท ั ย นางสร้อยเพชร เพ็ชรบุรีนางเรื องระวี จั นทร์ เอีย ม นางพวงชมพู น่วมหนู นางสาวประไพ รอดปรางค์นายทวีศ ั กดิ โรหิ ตชาติ นายสมพงศ์ คนรู้ นายสมพร ไชยภั กดีนางวัชรี ถนอมปั ญญารักษ์ นายสมพงศ์ คนรู้ นายปัญญา กระดาษนางสาวดวงนภา คล้ายสุ ด นางวราภรณ์ กันหานนท์ นางวิณารัตน์ คั นทรัพย์นางวารุ ณี แดงฉาน นายชัยยุทธ น่วมหา นางสุ นันทา โสนชัยนางนงลั กษณ์ นาคเกิด นางสาวอั ครมณี โชติชัย นางพริ มรดา โสมภีนางถมศรี ศรี สุวรรณ์ นางสาวขวั ญใจ ภู่สุด นางสาวกาญจนา อุผานายวิราส ยอมเยาว์ นางเกสร คํ าสาลี นางลิม ใบแก้วนายเพิมั ฒ ์ นาคนิล พ น นางปริ ศนา จั นทร์กลํ า นางมิงมล ก พุ่มขจรนายประเสริ ฐ ชัยสุ นธิ นันท์ นางสาวดวงนภา โตแก้ว นางนลินี ศิริวงศ์ ณ อยุธยานางสาววรา ไชยชาติ นางธนมน ดีมาก นายวิเชียร คํ าภูมีนายสมชาย ลิมกองลาภ นางสาวปราณี วงษ์จ ั นทา นางอริ สา สาธินเจริ ญนางสาวกอบแก้ว เทวะผสิ น นายบุญเชิด ทองอยู่ นายบุญเลิศ บุตรสอน
 7. 7. คณะกรรมการ ๑/๕ นายวีระศั กดิ ดีขม ประธารคณะกรรมการ นายชัยวั ฒน์ สุ ทธิเทพ รองประธานคณะกรรมการ นายถาวร ฝูงใหญ่ รองประธานคณะกรรมการ นางสุ ธีลา พรหมอินทร์ รองประธานคณะกรรมการ นางอั จฉรา อ่อนเหลือ รองประธานคณะกรรมการนางสาวรัตติกาล ฉิ มพาลี นางสาวสังวาล รัตนะ นางสาวมั ทนา น้อยพรหมนางสาวจั นทร์ เพ็ญ ณรงค์ฤทธิ ธํารง นางสุ มาลี สุ ธนาตระกูล นางสาววั นเพ็ญ กุลวั ชบริ บูรณ์นางจิรา สุ วรรณ จ.ส.อ.วินัย เกิดคล้าย นายแม็ค จินดาฟองนายสุ รชัย บุญเกิด นางสุ ริยา สมเสนาะ นายสมาน คงจีนนางระเบียบ ขํ าภั กตร์ นางน้อย นางชิราวรรณ บุญผึ งนางหน่อย คนไว นางสาวสุ มาลี ครองสามสี นางปานทอง เกษจั นทร์นางคํ าดี มาตรา นางสมจิตต์ คํ าฝอย นางสมหมาย รอดย้ อยนายชัยยั นต์ เพ็งยิม นางสาวสุ ปราณี แคล้วภั ย นางสุ ชีลา พรหมอินทร์นางสาวปราณี คล้ายนัดดา นายอภิรักษ์ อ้นเรื องศรี นายอภิชาต เหรี ยญทองนางนลินรัตน์ ภู่แก้ว นายดอน กลินอม ห นางอุไร จํ ารู ญจิตรนางสาวอั จฉรา อ่อนเหลือ นายอเนก อินทร์ แจง นางอุบลวรรณ ภู่สําลีนางพ๊อสดี มีสา นางทั ศนีย ์ ทรัพย์บุญโต นางอั ญชลี อินทนาคานางถาวร ฝูงใหญ่ นางสาวพนมพร จุลชาติ นางสาวณัฐวดี พิลึกนางสาวจุฑารัตน์ แจ้ งขํ า นายจั กรกริ ช ศรี ชุมนางทองสุ ข ถนอมทรัพย์ นายวิชิต ชัยสมิต
 8. 8. คณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง ครู ผู้ ปกครองและนักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปี ที ๑/๖ นายสนธิ ชัย ธิธรรมมา ประธารคณะกรรมการ นายนางมนสิ ชา สิ ทธิเวต รองประธานคณะกรรมการ นางสาวพรรณทิพ เกษนยา รองประธานคณะกรรมการ นางวรรณา ชมศิลป์ รองประธานคณะกรรมการ นางสาววสุ ธาดา แสนทวีสุข รองประธานคณะกรรมการนางสาวอรอินทร์ ไชยดี นางสาววิภาวรรณ เหมือนแขยด นางเกสรา ฝองพิธีนายอารมค์ ผ่องอากาศ นายนัน สิ ทธิวงค์ นางกาญจนา คานน้อยนางสาวพรรณทิพ เกษนอก นายชัชชัย ร่ วงลือ นางสาวนิภา นุ่มเฉยนางสาวเฉลิมขวั ญ พานเทีย ง นางมนสิ ชา สิ ทธิเขต นายสุ ภาพ บรรพบุตรนายลํ าปาง ยงเพชร นางสาวสมจีน ยอดอาจ นางสุ มาลี พั นธ์อุดมนางปราณี บั วตรี นางอุษา สุ ทธิชล นางสาววิลาวั ณย์ เพชรศรี ด ํ านางพเยาว์ ขวั ญจิตร์ นายสุ รัติ ภมรวิจิตร นางพิมสิ ริ ปิ ยางกูรนางวสุ ธาดา แสนทวีสุข นางกาญจน์ นําหน้าวงษ์สุข นางสาวสุ เนตร แซ่โง้วนางรสสุ คนธ์ ดิษฐ์บุญเชิญ นางสายฝน คืมกระโทก นางอุษา ครุ ฑธามาศนายสนธิ ชัย ธิ ธรรมมา นางกองมา กองโฮม นางปานทิพย์ ชานุชิตนายจํ าลอง เขียวลี นางเกษสุ ดา ขุนทอง นายสุ พจน์ จั นทานางจั นทร์ เพ็ญ ยอดศรี นางลํ าเพย สมจิตต์ นางสมั ย นาคนาคานางศุภกานต์ แก้วประดิษฐ์ นางจรัญญา โพธิ น อ ้ ย นางอุไร แช่มชูใจนางสาวสุ ภ ั ทร คลองโพธิ นางสาวพรปวีณ ธนูทอง นางสาวบุญตา อ่อนแก้วนางสมพร เนียมเปรม นางวรรณา ชมศิลป์ นางกุลธิดา จั นดารัตน์
 9. 9. ขอเชิ ญร่ วมเป็ นเจ้ าภาพทอดผ้าป่ าเพือพัฒนาการศึกษา ทอด ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ หมู ่ ๔ ถนนประชาราษฎร์ ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ ที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ด้วยโรงเรี ยนรัตนาธิ เบศร์ ได้ก่อตั ง า มี อ ยุ คบ ๑๑๑ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ และเพือํ า ึ ก ึ ง ร ะคุ ณ องท่ า ม า ร ร ลถ พ ข นเจ้าพระยารั ตนาธิ เบศร์ ผู ้ก่อตั ง รงเ รี ย คณะกรรมการเครื อข่ายผู้ปกครอง ร่ วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั น ื น น โ น พ ฐาสมาคมผู ้ ปกครองและครู ชมรมครู เก่ารัตนาธิ เบศร์ สมาคมศิษย์เก่ารัตนาธิ เบศร์ มูลนิธิรัตนาธิ เบศร์ อนุเคราะห์ และโรงเรี ยนรัตนาธิ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีวั ตถุ ประสงค์จ ัดหาเงิ นเพือ ั ฒ า กา รศึ ก า และสนั บนุ น ิ จ รรมเ ค อ ่ า ผู ้ป ครอง ค กรรมกา รทั ง๖ องค์กรหลัก พ น ษ ส ก ก รื ข ย ก ณะจึงเรี ยนเชิ ญท่านผู ้มีจิตศรั ทธา และผู ้ เห็ นประโยชน์ของการศึกษา ร่ วมทําบุญเป็ นเจ้าภาพทอดผ้าป่ าเพือ ั ฒ า กา รศึ ก า พ น ษ ด้วยอานิสงส์แห่งผลบุญนี ข ทก่ าจ งจํ า ริ ญ ้ วจตุ ริ ธร ชั ย ม อยุ วรณะ ส ข พ ส ร์ ด วธนสา ร อให้ ุ ท น เ ด ย พ พ ี า ร ุ ะ ละ มบู ณ ้ ยสมบั ติและบริ วารสมบั ติ ตลอดไป กําหนดการ วันเสาร์ ที ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ตั ง งค์ ผ า ่ าฯ ค กรรมกา รองค์ กต่ าๆ ผ ้ป ครองนั กรี ย ค ครู แ ะท่ า อ ้ ป ณะ ร ง ู ก เ น ณะ ล น ผู ้ มีเกียรติ ๓ อาคารศีลาภิรม เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีทอดผ้ าป่ าเพือั ฒ า กา รศึ กา โรงเ รี ย ร ั ตา ธิ เบ พ น ษ น น ศร์ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รู ป เจริ ญพระพุทธมนต์ ถวายภั ตตาหารเพล พระสงฆ์อนุโมทนา เวลา ๑๒.๐๐ น. เสร็ จพิธี ขอเชิญท่านผู้ มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร ประธานฝ่ ายสงฆ์ พระเทพวรเมธี เจ้ าคณะจั งหวั ดนนทบุรีฝ่ายธรรมยุต เจ้าอาวาสวั ดบางขวาง ประธานฝ่ ายฆราวาส พ.ต.อ.ดร.ธงชัยเย็นประเสริ ฐ นายกองค์การบริ หารส่ วนจังหวั ดนนทบุรี รองประธานฝ่ ายฆราวาส นายสมพิศ ศุภพงศ์ 3 ดร.สุ วิทย์ มูลคํ า ผู ้ อ ํ านวยการสํานักงานเขตพืนี กศึ กษประถมศึ กษนนทบุ ร ี เข 1 ท า า ร า ต นายชูชาติ กาญจนธนชัย ผูอ ํ านวยการสํานักงานเขตพืนี กศึ กษประถมศึ กษนนทบุ ร ี เข 2 ้ ท า า ร า ต ประธานอุปถัมภ์ดร.สมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรี นครนนทบุรี นายณัฎฐพร แสงบั ว นายกเทศมนตรี เมืองบางศรี เมืองนางอนงค์ วรวรรณปรี ชา ประธานคณะกรรมการพั ฒนาสตรี จ ั งหวั ดนนทบุรี นายอุดมเดช รัตนเสถียรนายนิท ั ศน์ ศรี นนท์ นายทศพล เพ็งส้ม นายเฉลิมพล นิยมสิ นธุ์ นายเหมรัตน์ ช้างแก้ว
 10. 10. คณะกรรมการดําเนินงานนายสมพงศ์ ธรรมอุปกรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั น ื นนโร งเ รี ยนั ตนธิ เ บ ์ พ ฐ า ร า ศ รนายอธิ ชาติ สวั สดี ผู้ อ ํ านวยการโรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์นางบุญธรรม อุตเดช นายกสมาคมผู้ ปกครองและครู โรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์นางวินิจ ชาติว ั ฒนานนท์ ประธานชมรมครู เก่ารัตนาธิเบศร์นายสมศั กดิ โภควรรณากร นายกสมาคมศิษย์เก่ารัตนาธิเบศร์นายสมบั ติ ศรี ชัยนนท์ ประธานมูลนิธิรัตนาธิเบศร์ อนุเคราะห์นายนดล สนธิ ทรัพย์ ประธานคณะกรรมการเครื อข่ายผู้ ปกครองโรงเรี ยนรัตนาธิเบศร์
 11. 11. คณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง ครู ผู้ ปกครองและนัก ๔/๔ นายไพรัส จรเสมอ ประธานคณะกรรมการ นายนราธร ติกขปัญโญ รองประธานคณะกรรมการ นางอุบลรัตน์ ไม้ตราวั ฒนา รองประธานคณะกรรมการ นางศศิมา แม้นพ่วง รองประธานคณะกรรมการ นางพั ชรี มิงม อ เื ง รองประธานคณะกรรมการนางอั จฉรี ไชยนาเคนทร์ นายประทีป บาทเงิน นางวรวรรณ หวั งพวกกลางนายเอกพิพ ั ฒน์ บวรศั กดิ โ ธิ น ย นายรัตนชาติ ปทุมมิน นางลาวั ลย์ จอเข็มนางกุลปรี ยา เหมทิวากร นายวั ชร์ จิโรจน์ โสมะภีร์ นายอธิคม ถนอมปัญญารักษ์นายสุ วพิชญ์ ศรี บ ั วงาม นางอั มภาพร จิตต์สมสุ ข นางสาวรัตนา ปุรินันท์นางพรสวรรค์ ธี ราญาติ นางสมคิด กลินลั บพ นางทองปลิว กิจการนางมาลี บางหลวง นางละออง เพียรแท้ นางสุ จินดา กมลจรัสนายฉัตรชัย อยู่แก้ว นางวรัญญา ปั น ต โ นางวั นวิสาข์ วุฒิสีลานนท์นางสาวมนเทียน แจ่มเพ็ญ นางวิภาสิ ริ วงค์สะอาด นางสาวสุ ธารัตน์ ศุภลักษ์นายภานุว ั ชร พงษ์ข ํ า นางดารณี พุทธเศวตศรี นางพุทธิ วรวั ฒ ์ นนางวิไล สอนอาด ด.ต.ปรี ดา ลิมจริ ญ เ นางสาวจริ ยา สุ วรรณศั กดานางสุ วรรณา คลั งนุช นางบุญเรื อน ดวงรัศมี นางปิ ยมน รักษาวงษ์นางรพีพรรณ ฉะอ้อนศรี นางสาวจั นทร์ที ชาภูวงค์
 12. 12. คณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง ครู ผู้ ปกครองและนัก ๔/๒ นายนพปฎล มงคลธนานนท์ ประธานคณะกรรมการ นายสมพาส พฤกษประทีป รองประธานคณะกรรมการ นางเก่ง แก้วสิ นชัย รองประธานคณะกรรมการ นางมุนินทร์ ปรี ดากุล รองประธานคณะกรรมการ นายอภิรมย์ คล้ายชัง รองประธานคณะกรรมการนางกนกศรี นาคะไพบูลย์ นางนพพรพรรณ สังข์ทอง นายอดิศ ั กดิ มงคลวิเชียร์นางสาววรรณา ขุนสังข์ นางเขมจิรา มงคลโชติ นายจํ าเนียรเปี ยปิน ทองนายพูมชัย หัสคูณไพศาล นายคณิ ศร์ สุ ภาสัวดิ นางอภิสรา อริ ยวงค์นางตุ๊ บํ าเหน็จพั นธ์ นางอรุ ณี ช่องสุ วนิช นางสุ ดใจ กลินุ ้ ง ฟนายอํ านวยเอือุ รย ั น์ ส ินท นางสุ นันทา บั วไข นางนพวรรณ วั ฒนสังข์สุทธินางรัตนา สกุลมา นางสมพิศ พุกชเญค์ นางกนกวรรณ พารุ่ งนางชุตินันท์ แช่มโชติ นางอาภาพร พวงนาค นางสาวอารดา ผิวเพ็ชรนางบุญชั น เพ็งจั นทร์ ดี นายศั กดิ ส ท ิ ศราคนี ิ ธ นางพรรชมพู บุญพั นธ์นางสมพร ไตรธรรม นางวิรัตน์ สี ทองสุ ข นางสาวสุ นทรี พูลน้อยนางสาวปิ ยะวรรณ มีสรณะศาสตร์ นางวาสนา เพทั ย นางสาวเสาวลักษณ์ โรจน์บ ั งทองนายชัยวั ฒน์ วงษ์สังข์ นางสาวอรวรรณ์ ร่ มงาม นางวาณี ทองภูธรณ์นางสาวธนพร เส้นแก้วใส
 13. 13. คณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง ครู ผู้ ปกครองและนัก ๔/๓ นายประกิจ แก้วสว่าง ประธานคณะกรรมการ นางวนิดา บั วด้วง รองประธานคณะกรรมการ นางสรณ์สิริ ร่ มแก้ว รองประธานคณะกรรมการ นางบุญเนย วิถารมณ์ รองประธานคณะกรรมการ นายจีระศั กดิ วุฒิเชียชา ญ ช้ รองประธานคณะกรรมการ ว ในางจิณห์จุฑา หิ รัญศิริ นางสาวสุ พ ั ตราคํ าครองมี นางสรณ์สิริ ร่ มแก้วนางสาวปราณี กุลแก้ว นางประภาพร ปานแร่ นางสาวนริ นธร์ แสงเพชรนางเครื อวั ลย์ อ ํ านวยชัยเกิดลาภ นางสาวเหรี ยญทอง สาลีงาม นายสมบั ติ สุ ขฤษกิจนางสาวสุ ภาภรณ์ พรมวรรณรัตน์ นางสาวลักษิกา พลับน้อย นางอ่างทอง แก้วสว่างด.ต.ชายศั กดิ พลรักษา นางสาวทั ศนา ศรณรงค์ นางเกวริ น ลิขิตวงษ์นางสุ ภาพร ชัยพฤกษ์ นางสาวจิตระพี ดิษฐ์ผึ ง นางอริ นทร พลดีนางสาวพิกุล เจริ ญศรี นางอั มพิรัตน์ จิตติพ ั ทธพงศ์ นางสาวกัณฐิกา ลากุลนายประจวบ จั นทร นายอภิเชษฐ์ กํ าเกตุ นางสุ พรรณี ตั นสิ นชัยนายเชนต์ มงคลไช นายสมชาย หวั งไมตรี นางมั ลลิกายะเรื อนนายจีระศั กดิ วุฒิเชียชา ญ ช้ ว ใ นายณรงค์ วิถารมณ์ นางวนิดา บั วด้วงนางกิงอง ศราคนี ท นายมานะ มณี งาม นายวั ฒนาเหล่าผั วะนางจินตนา เอียแย้ ม ม นางฉลวย สมานธารณ์ นางกรศิริ แซ่ชือนางสุ ชาดา สุ ขเกิด ศิวะเสน
 14. 14. คณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง ครู ผู้ ปกครองและนัก ๔/๕ นายบุญเสริ ม พุ่มพยุง ประธานคณะกรรมการ นายหนุน ดวงศรี รองประธานคณะกรรมการ นางสาวพั ชริ นทร์ อุระพงศา รองประธานคณะกรรมการ นายวิรัช ยิมย้ ม แ รองประธานคณะกรรมการ นางอั จฉราภรณ์ ชัยยงค์ รองประธานคณะกรรมการนางวรรณภา วสุ ว ั ต น.ส. จารุ วรรณ คํ าลอย นางบุญเอือ พานิชกุล มนางสาวฉันทนา พลอยไพเราะ นางโสนิดา ก้องเกรี ยงเดช นางอรุ ณรัตน์ ชมเรณูนายพลชาติ บุญชุ่ม นางรัชนียบูลย์ ลิมกุ ล ส นายสมชาย นิกะพิมพ์นางน้อย คุณศรี นางศรี วิไล เสาโกมุท นายสมโภชน์ รัตนไพบูลย์นายปิ ยะวั ติ สุ ภชัย นางเตือนใจ อินทมาตย์ นางจารุ ศิริ กลิน้ า ช งนางจารุ ณี ศรี ทอง นางบุญเสริ ม พุ่มพยุง นางบรรณชืน ชัยวงศ์นายเอกสิ ทธิ ศรี ปิน ว แก้ น.ส. อํ าภา จอนเข็ม นางนิตยา ทองมีนางอริ ยา กีรานนท์ นางมั ลลิกา คุ ้มโภคา นางสุ เพ็ญ จั นทร์จุลเจิมน.ส. สุ นันทา สารการ นางนงนุช เกตุภรณ์ น.ส. พั ชริ นทร์ อุรุพงศาน.ส. วิภารัตน์ กลินั น ร ์ จ ท น.ส. กิตติวรรณ รัตนพั นธุ์ น.ส.ชนิตา ชุรีนายวิรัช ยิมย้ ม แ นายพงษ์ศ ั กดิ วุฒิวรรณาลัย นางวนิดา บั วด้วงนางกุศล บุญแท้ นางประชิต แก้วน้อย นางชูศรี สภาพไทยนางบุญชอบ ชังา ค น นางกนกรัตน์ พ่วงอยู่ นางรัชนียวรรณ ตั นยะบุตรน.ส. เครื อทิพย์ ดวงศรี นางอั จฉราภรณ์ ภู่เสื อ นางปาริ ชาติ นิธิวนิชย์นายเจณรงค์ กิจแสงทอง
 15. 15. คณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง ครู ผู้ ปกครองและนัก ๔/๖ นางธาราวดี ฉํ า ล้ อ ค ย ประธานคณะกรรมการ นายประสิ ทธิ หงส์สิริรัตน์ รองประธานคณะกรรมการ นางมนต์ชัย รู ปวิเชตร์ รองประธานคณะกรรมการ นางชุลีพร เพ็งแจ่ม รองประธานคณะกรรมการ นายสุ ธารัตน์ ศุภลักษณ์ รองประธานคณะกรรมการนางรัชนี สมจิตร์ นางจิดาภา เพ็งอารี ย ์ นายวิทยา สถิตินายชัยวั ฒน์ พุมดวง นายสนัน แก้วเนียม น.ส. จรรยาณี เครื ออ่อนนางสงั ด มาศเหลือง นายวิเชียร คํ าแสน นางนงคราญ ชุมเพ็งนางวรรธนา แก้วสว่าง น.ส. กนกอร พิพ ั ฒนพงษ์ นางฉวีวรรณ ฉิมช่างนางนริ น ขั ตติยะวงศ์ นางจั นทร์เพ็ญ สมจิตร น.ส. สมพร ศรี แก่นแก้วนางบุญมี วงศ์สามารถ นางสนอง ลาดเลาดี นางศิริล ักษณ์ หนูทองนางกรรณิ การ์ พงษ์ศ ั กดิ นางมิงมล พุ่มขจร ก นางสุ ดใจ มันจั นทร์น.ส. พบรักษ์ รอดกระจั น นางพยุง บ่มกลาง นายวิทยา ศิลปานนท์นางนงนุช บุญยั ง นางสุ ก ัญญา วิงวอน นางบั งอร สุ ขโขน.ส. มั ทนา สิ นประเสริ ฐ นางจิดาภา เพ็งอารี ย ์ นางชูรีพร เพ็งแจ่มนายมนต์ชัย รู ปวิเชตร์ นายสถิตย์ โมคบุรุษ น.ส. พิชญา พิมสวั สดินายสมปอง เอียลิ ม ม นายสุ รศั กดิ บ่อตาโล่ นางจุฑา เจียมจิราวั ฒน์นางละอองศรี แสนศรี น.ส. สมบุญ รัตนโกสิ นทร์ นายประสิ ทธิ หงส์สิริรัตน์น.ส. กาญจนา อ่อนละมูล น.ส. ธาราวดี ฉํ า ล้ อ ค ย นางสุ ธารัตน์ ศุภลักษณ์
 16. 16. คณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง ครู ผู้ ปกครองและนัก ๔/๗ นางวั ลลภา พรหมฤดี ประธานคณะกรรมการ นางศิริพร โรจนวิภาค รองประธานคณะกรรมการ นางประทิน เต็มเปีย ม รองประธานคณะกรรมการ นางชยสิ ทธิ ศรี สวั สดิ รองประธานคณะกรรมการ นายธนิกา เจริ ญรัตนวุฒิกุล รองประธานคณะกรรมการนางดวงรัตน์ รักทอง น.ส.กันต์ฤทั ย บุญเหลือ นางสุ ภาพร ประกอบแก้วนางพรรณลั กษณ์ ศรี ธนเศวต นางวั ลนา คงพึ ง นายชัชวาลย์ บุญชูยิงน.สสิ ริพร อยู่ปราง นายชยสิ ทธิ ศรี สวั สดิ นางจิรวรรณ ทองคล้ายนายลํ าพอง สังข์ยิม นางสุ เทพ นายประพั นธ์ วงษ์ศิรินาง วั ลลภา พรหมฤดี นางนพพรพรรณ สังข์ทอง นายเฉลิมชัย รักมิตรนางกมลวรรณ เชือ ํ า ค นายบุญเจิด คุ ้มเทศ น.ส.สุ ดารัตน์ เทียคํ า งนายวินัย ทองญวน นางรุ่ งทิพย์ มั งษา นายประทีป ด้วงฉํ านายไพโรจน์ น่วนแก้ว นางภั คนันท์ แดงสวาห์ นางอั ญชลินทร์ ปานศิริน.ส.อาภรณ์ เอดาศั ย น.ส.แจ่มใส จั บปรัง นางวราภรณ์ ชัยมีแรงนางจุฑารัตน์ ไวว่อง น.ส.นิลวรรณ ไทรนนทรี นายสิ งห์ค ํ า แสงวงษ์นางนฤมล ปรี ชาเวชกุล นายสราวุธ พลับพลึง น.ส.มณี รัตน์ อิฐสะอาดน.ส.สุ จิตรา พาเสนห์ นางจิตรา สิ นสมบูรณ์ นางจีรพร โรจนวิภาตนางประทิน เต็มเปีย ม นางธนิกา เจริ ญรัตนวุฒิกุล นางชนาพร เหมศาสตร์น.ส.วิภาพร คุ ้ มภั ย นายชุมพร ธรรมกัลยา น.ส.พั ชริ นทร์ สี โหมดนายสหรัชต์ ชืนุ มร ั พ์ ช ท ย น.ส.รัชตนันท์ คีรีแลง น.ส.ชลธิชา รัตนอุดมน.ส.ปาลปณา นากกนก นางปิ ยาภรณ์ เมืองทอง
 17. 17. คณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง ครู ผู้ ปกครองและนัก ๕/๑ นายสุ รัก จตุรจรรยาเลิศ ประธานคณะกรรมการ นายสุ ชาติ วงษ์ชีวะสกุล รองประธานคณะกรรมการ นายทองสุ ข มั ตขุน รองประธานคณะกรรมการ นางอาภา วิริยะแพทย์สม รองประธานคณะกรรมการ นางสุ รีรัตน์ ปานผ่อง รองประธานคณะกรรมการนางปรี ยา สุ ขเจริ ญ นางวิมลวรรณ สัมภวะคุปต์ นายสมชาย เลิศเธียรพิพ ั ฒนายวิรัตน์ เรื องนุ ้ย นายฐิติญาณ เรื องฉาย นางวิมิลวรรณ ธนโชติน.ส. สุ รีรัตน์ ปานผ่อง พ.ต.ศริ ว ั ฒน์ กาญจนไพจิตร์ นายธเนศ เงินนาคนายพั นร์ ศ ั กดิ สร้อยสุ วรรณ นายรนกฤต วิริยะแพทย์สม นางสุ นทรรัตน์ ธํารงดุลภาคน.ส.วลีรัตน์ กอบกุลธนชัย นางสุ ชาดา จุลคณานุกิจ นายอนงค์ ไวทย์รุ่งโรจน์น.ส.วรรณา เกษมพงษ์ทองดี นายมนัส เกิดโถ นายสุ รัก จตุจรรยาเลิศนางอรสา เรื องไรรัตนโรจน์ น.ส.ทองสุ ข พั ดขุน นางอาภรณ์ นาคทองน.ส.วาสนา เรื องเดช นางศุภลั กษณ์ โพธิพ ั นธ์ นางดารารัตน์ แย้ มแพนายสุ ชาติ วงษ์ชีวะสกุล น.ส.ปิ ยาภา ชาวเชียงขวาง น.ส.วั นดี อ้นครุ ฑนายวิรัช ชือิ ญา ว นางญาณิ ศา กิจสังสรรค์กุล นางปูรณิ ณทุ์ ศิริอนันต์
 18. 18. คณะกรรมการ ๕/๒ นางเชิดชนม์ สิ ทธิแสงวั ฒนา ประธานคณะกรรมการ นางวนิดา ปุณยธร รองประธานคณะกรรมการ นางกรองแก้ว ศรี ไชย รองประธานคณะกรรมการ นางเสาวลั กษณ์ โรจน์บ ั วทอง รองประธานคณะกรรมการ นางนพรัตน์ พึ ง พร ไ รองประธานคณะกรรมการนางเพ็ญศรี สุ ขยืน นางภั ทรา มีเจริ ญ นายสมบูรณ์ พจน์ฉายศิรินางสุ ธีลา พรหมอินทร์ น.ส.มลีจ ั นทร์ ภูสีดิน นางพรพรหม อิศรางกูรน.ส.ศุภวรรณ อินทรชัย นางดวงนภา เปลียแก้ ว น ด.ต.วินิจ แก้วบั วดีนางภาพิมล นุชชุ่ม น.ส.อารี ศรี มา น.ส.ปทุมพร อั ตถทีปนาภรณ์นางอรุ ณรัตน์ ชมเรณู นางวั นทนีย ์ ลิมจริ ญ เ นายสมชาย สุ ภาภรรณน.ส.สุ วิสา คํ าโมง นางสําราญ ภู่ตระกูล นางสมจิตร ภิญโญธนาชัยนายธวั ชชัย สนธิ พ ั นธ์ น.ส.เจนจิรา จํ าปานิล น.ส.เสาวลักษณ์ โรจน์บ ั วทองนางภาพิมล นุชชุ่ม ด.ต.วีระ แสงอากาศ นายพิสิษฐ์ เอียมบํ ารุ งสกุลนายเงิน เรื องจาบ นายจีระศั กดิ วุฒิเชียชา ญ ช้ ว ไ นางอํ าพั น เลิศมหากูลนางกรองแก้ว ศรี ไชย นายสมศั กดิ อุดมวรรณ น.ส.สุ พรรณี ย ์ นนทารักษ์นางอุไรวรรณ ขํ าดี นายเตชวิทย์ พราหมณ์มา นายสัมฤทธิ สิ งหพานิชนายเชิดชนม์ สิ ทธิ แสงวั ฒนา นางนงเยาว์ วิชัยดิษฐ์ นางจินดาพร กองแป้ นนายจรัล แตงอ่อน นางกฤษณา สภาพไทย นายอํ านวย อรรถสิ งห์น.ส.พรรัตน์ พึ ง พร ไ น.ส.พยอม ขํ าวงศ์ นายเกรี ยงไกร ปุณยธรนางกิตติ ก ก ตรี ธรรม น
 19. 19. คณะกรรมการ คณะกรรมการเครือข่ ายผู ้ ปกครอง ครู ผู้ ปกครองและนักเรี ๕/๓ จ.ส.อ.บุญเลิศ ขาวเขียว ประธานคณะกรรมการ จ.ส.อ.สมพล บางหลวง รองประธานคณะกรรมการ นางอรวรรณ เชิดฉาย รองประธานคณะกรรมการ นางสุ รีรัตน์ ราชเจริ ญ รองประธานคณะกรรมการ นายสมยศ ศิริประกอบ รองประธานคณะกรรมการนางนิตยา ศรี เอม ด.ต.บํ ารุ ง มาลัย นายทวีศ ั กดิ วุฒิสีลานนท์นายอาวุธ แวววงษ์ทอง คุณวั ชรา วงษ์ขวั ญ นายวิเชียร พยุหวรรธนะนายประชาญ ตาลพวง จ.ส.อ.บุญเลิศ ขาวเขียว นายสมยศ ศิริประกอบนายป่ วน ยิงงค์ ย นายจํ ารัส เฟือ ก งเ ษม นางสุ รัตน์ ปัญจสุ วรรณนายสมชาย นิมิ มท น.ส.กั ณฑิกา ลากุล นางอมลวรรณ คุทธิเดชนางวิมล โพธิ ท ง อ นางพรทิพย์ ศรี จ ันทร์ นายประยูร คํ ามะณี จ ั นทร์น.ส.ดวงนภา โตแก้ว นางแน่งน้อย จัน ุ กา ม ด จ.ส.อ.สมพล บางหลวงน.ส.ชัญพั ช นิยมราษฎ์ นางจั นทร์ทินี นิลเลิศ น.ส.ลัดดาวั ลย์ พิท ั กษ์วงษ์นางสุ มาลี กระดาษ นางทิพวรรณ เพชระบูรณิ น นางนภั สสร หนูเนียมน.ส.เสาวณี ย ์ สระบั ว นายรวยพงศ์ จั นทร์เทศกุล นางอรวรรณ เชิดฉายนายสมศั กดิ ทองหนูด นางวราภรร์ ปัญญาประโชติ นางบุบผา ชูรัตน์น.ส.พั นทิพย์ เอือั น ์ ศรก ล พ ธ ิิุ นางวั ลยา วรุ ณเจริ ญธรรม นายประจั กร ปานอํ านางสุ ก ั ญญา โพธิ ท ง อ นางสุ รีรัตน์ ราชเจริ ญ
 20. 20. คณะกรรมการ ๕/๖ นายไพโรจน์ ถือธรรม ประธานคณะกรรมการ นายประพนธ์ วงษ์ศิริ รองประธานคณะกรรมการ นางดาริ กา พ่วงเขียว รองประธานคณะกรรมการ นายอุกฤษณ์ บุษประเกศ รองประธานคณะกรรมการ นางสาวธัญญ ดาระดินทร์ รองประธานคณะกรรมการนางกนกวรรณ ตุรงคินานนท์ นางธัญญรัศม์ ทองย้ อย จ่าสิ บตรี สุ รัตน์ สี ทองนายเอกพล ผดุงเกียรติวงศ์ นางสมนภา อรุ ณวิศกุล นายธีระพล เสื อฟักนางดาริ กา พ่วงเขียว นางนงลักษณ์ เกตุแก้ว นางมรกต สาตราคมนางเซีย ไส้ เงางาม ม นางรัดใจ ศรี สนธิ นาง สุ พ ั ตรานางสาววราภรณ์ ชัยมีทรง นางวั ชรา เอียเ อ บ ม ิ จ่าสิ บเอก ธินินทร์ ศรี สุวรรณนางวิจิตรา เครื อเพ่ง นางสาวฤทั ย ดาระอินทร์ นางวงเดือน เส็งรอดรัตน์นายอุกฤษฏ์ บุษปะเกศ์ นางสาวฐิตวรรณ์ จั นทร์หงษ์ นายอนันต์ กิงั น ร ์ จทนางรุ ้งทอง นิลสนิท นายสมาน ขํ าตุ ้ม นายไพโรจน์ สื อธรรมนางบั งอร อ้ นบุตร นางอารี พิมจัน นางมลฑา แช่มโชตินายทวีศ ั กดิ คณนา นายกรด จาดโต นางสุ ภาธร พั ชรประทีปนายกฤษฎา เกิดโภค นางเกศเสรี ยาศรี นางสาวนภาพร มีความดีนางสุ ทธิ นี แจ่มวิมล นางรัชนี ชังต โ นายปรี ดา ใจเบิกบานนายพลุ จารุ ไชย นางโฉมศิริ เปรมจิตต์ นางสาวสุ ขุมา แฉ่บางนางแจ่ม สุ วรรรโภชน์ นางสาวอนงค์ เหมือนสิ งห์ นายสมาน คงจีนนายธนพล จํ าปาดง
 21. 21. คณะกรรมการ ๕/๗ นายไพศาล นิคมจิตต์ ประธานคณะกรรมการ นายธนภูสิต ปทุมวั น รองประธานคณะกรรมการ นางภั สสคมาส จุลคณานุกิจ รองประธานคณะกรรมการ นางจิราภรณ์ แขวงแดง รองประธานคณะกรรมการ นางฐานิฏ ประภาภาศ รองประธานคณะกรรมการนางบุญตา กุลแก้ว นาย ธรรมรงค์ ปราณี พลรัง นางสาวอนุชิดา แจ่มดีนายถวาย รอดงาม นายจิรัฐฏ์ สมุห์มานิต นางสาวอรุ ณ ปลัง ระกู ล ตนางใหม่ สายรัตน์ นายอิทธิ ชัย ดิศวนนท์ นายทองม้วน ตลับเงินนายวรพั นธ์ อินทรแพทย์ นางสาวเกษมศรี สุ รียาวงธิ นางสุ ก ัญญา คุ ้มภั ยนายไพศาล นิคมจิตต์ นายสมคิด วาดเขียนภิรมย์ นายสุ รฉัตร วรพั นธุ์นายทั กษิณ เรื องดี นายธวั ชชัย นวลพลับ นางสาวดาว จิตเจริ ญนางทั ศนาวรรณ จั นเพ็ชร์ นางสาวใจ เข็มโคตร นางสาวปราณี บุตรจันทร์นางลักขณา แช่ซึม นางสาว อรัญญารักษ์ รักษ์ศิริ นางยุภา เปล่งเพิมู ล พนางเพ็ญศรี โทนหงสา นางจิราภรณ์ แขวงแดง นางสาวสุ รีย ์พร แซ่เตี ยนางสํารวย กิงอก น นางวรรณวดี น้อยดี นายสุ รเสฏฐ์ สนนิมนางจุฬารัตน์ โยธาศิริ

×