Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competition brochure snake game 55

999 views

Published on

credit:ทพญ.ศศิธร บุญมี
หัวหน้าฝ่ายงานทันตสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี.วิชาการอ่อนหวาน.(ออนไลน์) (๒๕๕๕)สืบค้นจาก:http://www.sweetenough.in.th/
[ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๕ ]

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Competition brochure snake game 55

  1. 1. ี คาบอกกล่าวจากครูชว ัน 6. รูปแบบโครงร่าง “เกมงูสายฟา พาเด็ กๆฟันดี” ้ ิ เชญร่วมสร้างสรรค์ ขนาดกระดาษวาดเขียนหน ้าใหญ่ ขอเชิญชวนเด็กๆครูรวมถึงผู ้ใหญ่ทยงมีหัวใจเป็ นเด็กทุกท่านมาร่วมสนุกร่วมสร ้างสรรค์กับครูชวนด ้วย ี่ ั ี ั (กว ้าง 55 ซม. X ยาว 79 ซม.) เกมท ันตสุขภาพ ปี 2555การสร ้าง เรืองราวผสาน ความรู ้ใน ่“เกมงูสายฟ้ า พาเด็กๆฟั นดี” ทังหมายเลข1 ซึงเป็ นแบบง่ายสาหรับเด็กเล็กและหมายเลข 2 ้ ่ ซึงเป็ น่ แบบที1 เกมงูสายฟ้ า พาเด็กๆฟั นดี หมายเลข1 สาหรับเด็ก ่ “เกมงูสายฟาพาเด็กๆฟันดี” ้แบบที่ ซับซ ้อนขึนมาอีก สาหรับเด็กโต ทังสองแบบ ้ ้สามารถเล่นเกม ได ้ครังละ 3 คน โดยแบบที1ผู ้เล่นจะ ้ ่เดินทางบนเส ้นทางดียวกัน ตามลาดับการทอดลูกเต๋า เช่นเดียว กับเกม งูตกบันได ไปจนถึงจุดหมาย สาหรับแบบทีสองผู ้เล่นแต่ละคนจะเริมต ้นในจุด ่ ่ของตนเองและเมือเดินทางไปตกยังช่องทีมข ้อความ ่ ่ ี“เปลียนเส ้นทาง” ก็ให ้เปลียนเส ้นทางไปตามเส ้นประ ่ ่ ่ ่สูชองที่ เส ้นประนันเชือมถึงกันผู ้ร่วมออกแบบเกมนี้ ้ ่จะต ้องนาความรู ้เกียวกับอนามัยในช่องปาก ่ ในหลายด ้านมาร ้อยเรียง กลันกรองถ ้อย คาสร ้างเงือนไข ่ ่ในช่องทีจะทาให ้ผู ้เล่น“เดินหน ้า”หรือ ่ “ถอยหลัง”และได ้ความรู ้ควบคูไปด ้วย ตารางเกมกระดาษ ทีครู ่ ่ ั ่ชีวนออกแบบให ้มีชองเดิน24ช่อง(ไม่รวมช่องเริมต ้น ่และช่องสุดท ้าย) รอผู ้ร่วมสร ้างสรรค์ โดยเปิ ด ี ัโอกาสให ้ใส่สสน ตัวเลขสวยๆ (1 ถึง 24 )รายละเอียด ทีดงดูดความสนใจ ฉากหลังด ้วยเทคนิค ่ ึ แบบที่ 2 เกมงูสายฟ้ า พาเด็กๆฟั นดี หมายเลข2ทางศิลปะตามถนัด รวมถึงแต่งเรืองราว ก่อนเริมเกม ่ ่ สาหรับเด็กโต(ประถมศึกษา) กรมอนามัยโดยสานั กทันตสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายและจบเกมให ้สนุกจากตารางเกมซึงถือเป็ นโจทย์ทม ี ่ ี่ข ้อจากัดจึงจะเป็ นการท ้าทายความคิดสร ้างสรรค์ เด็กไทยไม่กนหวานเชิญชวนนั กเรียนและผู ้สนใจ ิ ร่วมมาร่วมกันช่วยกันนาความรู ้ควบคูความสนุกใน “เกมงู ่สายฟ้ าพาเด็กๆฟั นดีหมายเลข 1 และหมายเลข 2” ประกวดเกมทันตสุขภาพปี 2555 ชิงเงินรางวัลรวมทังหมด ้หมายเหตุ ผู ้ร่วมออก แบบประกวด สามารถถ่ายเอกสารขยาย จากต ้นแบบ หรือวาดขึนใหม่โดยให ้มี ้ 50,000 บาท เกียรติบตร และของขวัญอีกมากมาย งานนี้ ัช่องการเดิน จานวนช่อง จานวนงู ตามต ้นแบบได ้ ในขนาดทีกาหนด พลังสร ้างสรรค์ จงอยูกับทุกคนครับ ่ ่ ี ั ครูชวน ู ่ นักเขียนการ์ตนชือดังให ้การสนั บสนุนไอเดียการ ี ั ครูชวน ประกวดอย่างเต็มทีและตัดสินอย่างเทียงธรรม ่ เชิญมาร่วมสร ้างสรรค์ ด ้วยการค ้นคว ้าข ้อมูลร ้อยเรียง เรืองราว ่ สร ้างเงือนไข ่ ี ั ใส่สสนสร ้างสรรค์ตวละครให ้มี ั ความสนุก ความรู ้คูจนตนาการเพือพฤติกรรมทันตสุขภาพ ่ ิ ่ ทีดของเด็กไทย ่ ี
  2. 2. ้ ่1.คุณสมบ ัติของผูสงผลงานเข้าประกวด 3.รางว ัลในการประกวด “เกมงูสายฟ้ าพาเด็กๆฟั นดี” 5.แบบฟอร์มใบสม ัครการประกวดเกมท ันตสุขภาพปี 2555 เกมงูสายฟ้ า พาเด็กๆฟั นดี หมายเลข 2 (โปรดกาเครืองหมาย / รอกข ้อมูลให ้ครบถ ้วนและชัดเจน) ่ 1.1 ทีมเด็กนักเรียนทีมละ 3 คน คุณสมบัตของผู ้เข ้า ิ รางวัลชนะเลิศ จานวน 15,000 บาทประกวด รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง จานวน 9,000 บาท ่ ทีมผูสม ัคร ้ ้ - เป็ นนักเรียนชัน ประถมศึกษาปี ท ี่ 5 - 6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จานวน 6,000 บาท 1.2 ทีมผู ้ใหญ่ทมละ 2 คนี เกมงูสายฟ้ า พาเด็กๆฟั นดี หมายเลข 1 ........ ทีมเด็กนักเรียน .......... ทีมผู ้ใหญ่ - ทีมผู ้ใหญ่ อาจจะเป็ นครูหรือพีเลียงเด็กในศูนย์ ่ ้ รางวัลชนะเลิศ จานวน 10,000 บาทพัฒนาเด็กเล็ก หรือบุคคลากรทางการศึกษา บุคลากรทาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึงจานวน 6,000 บาท ่ ่ ชือผลงาน เกม.................................................สาธารณสุขทุกแขนง นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จานวน 4,000 บาท2. เกณฑ์การประกวด ่ ชือ-นามสกุล ผูสม ัคร ้ 2.1ผู ้สนใจจัดทาเกมตามโครงร่างทีกาหนด(ข ้อ6) และ ่ โรงเรียนของผู ้ทีชนะการประกวด (ทีมเด็กนั กเรียน)จะได ้ ่ 1............................................. โทรศัพท์...............เขียนคูมอเกมโดยมีรายละเอียดของเกม ตามหัวข ้อต่อไปนี้ ่ ื หนังสืออ่านประกอบความรู ้ หรือนิทาน  วัตถุประสงค์ 2................................................โทรศัพท์..............  จานวนผู ้เล่นเกม ผู ้เข ้าร่วมทีไม่ได ้รับการคัดเลือก จะได ้เกียรติบัตร และ ่  ส่วนประกอบต่างๆของเกม หนังสืออ่านเล่น 3................................................โทรศัพท์.............  วิธเล่นเกม ี (ผลการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสินการประกวด ถือ2.2 ขนาดของเกม ขนาดเท่ากระดาษวาดเขียนแผ่นใหญ่ เป็ นทีสด ่ ุ ่ ชือโรงเรียน(เฉพาะทีมเด็กนร.)(กว ้าง 55 ซม.x ยาว79 ซม.) ถ ้าไม่ได ้ขนาดตามที่ ้ และผลงานทุกชิน เป็ นลิขสิทธิของกรมอนามัย) ์กาหนดจะไม่รับพิจารณา ............................................................................2.3 เนื้อหาความรู ้ในเกม เป็ นเรืองของการดูแลทันต ่ 4.ติดต่อสอบถามรายละเอียดและส่งผลงาน ตาบล.........................อาเภอ...................................สุขภาพ การแปรงฟั น การเลือกรับประทานอาหารทีม ี ่ประโยชน์ โรคทีเกิดกับช่องปาก วิธป้องกัน หรือวิธรักษา ่ ี ี ก่อนวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ที่ จังหวัด...............................รหัสไปรษณ๊ย.................. ์และเนือหาต ้องถูกต ้องตามหลักวิชาการ และเหมาะสมกับ ้ กลุมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทันตสุขภาพเด็กและ ่กับนั กเรียนระดับอนุบาล หรือประถมศึกษา เยาวชน ทีอยูผสม ัคร(ห ัวหน้าทีม) ่ ่ ู้2.4 ผู ้จัดได ้กาหนดรูปแบบโครงร่างเกม ไว ้ 2 แบบ ้ สานั กทันตสาธารณสุข ตึก4 ชัน6 กรมอนามัย กระทรวง(รายละเอียดใน ข ้อ6) คือ สาธารณสุข บ ้านเลขที............หมู..............ตาบล........................ ่ ่เกมงูสายฟ้ า พาเด็กๆฟั นดี หมายเลข1 สาหรับเด็กอนุบาล ถนนติวานนท์ อ. เมือง นนทบุรี 11000และ โทรศัพท์02-5904204/โทรสาร.02-5904208 ในวัน อาเภอ........................จังหวัด..................................เกมงูสายฟ้ า พาเด็กๆฟั นดี หมายเลข 2 สาหรับเด็กโต และเวลาราชการ โทรศัพท์……...................อีเมล์................................. ให ้ผู ้สมัครเลือกทารายละเอียดของเกม ให ้ตรงกับกลุมเป้ าหมาย เลือกส่งแบบใดแบบหนึง สามารถเปลียน ่ ่ ่ E-Mail:pnevara@gmail.com หรือที่ web site ข ้าพเจ ้าขอรับผิดชอบด ้านลิขสิทธิของข ้อมูลทุกชนิดในผล ์รูปแบบของเกมได ้ โดยยึดเอาจานวนช่อง จานวนงูและลาดับการขึนลงไว ้ ( ถ ้าทารูปแบบนอกเหนือจากทีกาหนด ้ ่ http://www.anamai.ecgates.com/ หรือ งานอีกทังยินยอมให ้ผู ้อืนนาผลงานของตนไปใช ้เพือการ ้ ่ ่จะไม่รับพิจารณา) http://www.yimsodsai.com / หรือ เผยแพร่ได ้ โดยต ้องอ ้างอิงแหล่งทีมา ่ http://www.maikinwan.com/ ่ ลงชือ..................................... (หัวหน ้าทีมผู ้สมัคร) (...........................................) วันที...........เดือน...........................พ.ศ. 2555 ่

×