Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

V 297

392 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

V 297

  1. 1. ฉบับที่ 297 ประจำวันที่ 1 - 15 กันยำยน 2555 1594. สำนักวิทยบริกำรมอบของที่ระลึกแด่กรรมกำรประจำสำนักวิทยบริกำรในวำระเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 09.30 น. สานักวิทยบริการ จัดประชุมคณะกรรมการประจาสานักวิทยบริการ ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 อาคาร 1 สานักวิทยบริก าร นาโดยรศ.ดร.กิ ตติชัย ไตรรัตนศิริ ชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฯ มีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ เป็นตัวแทนสานักวิทยบริการ มอบของที่ร ะลึ ก แด่ รศ.ดร.อนั นต์ พลธานี คณบดีค ณะเกษตรศาสตร์ และ รศ.มันทนา สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการประจา สั ก นั ก วิ ท ยบริ ก าร ประเภทผู้ แ ทนคณบดี ในวาระที่ ท่ า นเกษี ย ณอายุ ราชการ เพื่ อ แสดงความขอบคุ ณ ที่ ท่ า นได้ ก รุ ณ าให้ ค วามอนุ เ คราะห์ ช่วยเหลือในการดาเนินงานของสานักวิทยบริการมาโดยตลอดเป็นอย่างดี 1595. สำนักวิทยบริกำรจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ 2556 เมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2555 สานักวิทยบริการจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2556 ณ เชียงคานริเวอร์เมาท์เทนรีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรสมรรถนะหลัก วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของสานักวิทยบริการ เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2556 ตามกรอบและแนวทางที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) นาโดยนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ และระดมสมองเพื่อกาหนด“แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณและผู้รับผิดชอบ” โดยนางจันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อานวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศการสัม มนาในครั้ง นี้ ป ระกอบด้ ว ยผู้บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ รวมถึ ง หั วหน้ า กลุ่ ม ภารกิ จ หั ว หน้ า ห้ องสมุ ดคณะ /วิ ท ยาเขต และตัว แทนคณะกรรมการคร่อมสายงานของสานักวิทยบริการ รวมทั้งหมด 42 คน
  2. 2. 1596. สำนักวิทยบริกำร และหน่วยงำนภำยในอำคำรศูนย์สำรสนเทศซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อัคคีภัยเป็นปัญหาสาคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน สาเหตุสาคัญของการเกิดอัคคีภัยนั้นอาจเกิดจากความประมาท รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือขาดความรู้ความเข้าใจในการป้อ งกันและระงับอัคคีภัย สานักวิทยบริการและหน่วยงานภายในอาคารศูนย์สารสนเทศ ตระหนักถึงปัญหาด้านอัคคีภัย จึงจัดให้มีโครงการจัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อาคาร ประกอบด้วยอาคารหอสมุดกลาง จานวน 2 หลัง และอาคารศูนย์สารสนเทศ 1 หลัง ในวันที่ 13 กันยายน 2555 สานักวิทยบริการและหน่วยงานภายในกลุ่มอาคารศูนย์สารสนเทศได้แก่ สานักนวัตกรรมการเรียนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ศูนย์คอมพิวเตอร์ และสถาบันภาษา ร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจาปี งบประมาณ 2555 ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.ชานาญ บุญญาพุทธิพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และที่มาของการจัดงาน เสร็จสิ้ นพิธีเปิดเป็นการบรรยายรายละเอียดขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ ระงับอัคคีภัย โดยนายวรเดช ธารชัย เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หัวหน้างานสถานีดับเพลิงศรีจันทร์ วิทยากรจากเทศบาลนครขอนแก่น จากนั้นเป็นการซักซ้อมความเข้าใจตามคู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบได้แก่ ชุดอพยพหนีไฟ ชุดเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ชุดปฐมพยาบาล ชุดตรวจนับจานวนบุคลากร ชุดซ่อมบารุง และชุดรับผิดชอบกุญแจฉุกเฉิน ในช่วงบ่ายเป็นการซ้อมบทบาทตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามคู่มือ และซ้อมแผนการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วิทยากรโดยนางสาวกัญญา วังศรี พยาบาลชานาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อ แผนกการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมกู้ชีพฉุกเฉิน การซ้อมแผนฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการรองรับภาวะฉุกเฉิน ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องในแผนสารองฉุกเฉินรับทราบแนวปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงแผนดังกล่าวให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และก่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อบุคลากรนักศึกษา ตลอดจนผู้มาใช้บริการ ซึ่งจะสามารถช่วยชีวิตตนเองและผู้อื่น ตลอดจนรักษาทรัพย์สินของทางราชการได้ ในการซ้อมแผนฯครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทั้ง 5 หน่วยงานตลอดจนผู้ใช้บริการเป็นจานวนมากเข้าร่วมการซ้อม
  3. 3. 1597. หนังสือน่ำอ่ำนประจำเดือนกันยำยน หัวข้อ “รำลึก 22 ปี สืบ นำคะเสถียร” สานัก วิทยบริก าร เชิญชวนพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ ย วกั บ "รำลึก 22 ปี สืบ นำคะเสถียร คนกล้ำ ผู้ที่รักป่ำไม้ สัตว์ป่ำ และธรรมชำติ ด้วยกำยและใจ" เป็นการจัดแสดงหนังสือน่าอ่านประจาเดือนกันยายน 2555 ของกลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หนั ง สื อ ที่น ามาจั ดแสดงเป็น หนั ง สื อที่ ใ ห้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สั ต ว์ป่ า การ อนุรัก ษ์ป่าไม้ การอนุรักษ์สัตว์ การดูแลสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากภัย ธรรมชาติตลอดจนบทความแสดงเรื่องราวของผู้ที่รักป่าไม้และธรรมชาติ สนใจติดตามอ่านและยื มได้ ตลอดเดือนกั นยายน ที่มุมหนังสือน่าอ่าน อาคาร 2 ชั้น 2 เยื้อง Library Café 1598. สำนักวิทยบริกำรจัดอบรมเรื่อง ระบบข้อเสนอแนะไคเซนเพื่อกำรเพิ่มผลผลิต (Kaizen Suggestion System for Productivity Improvement) การเพิ่มผลผลิตเป็นความจาเป็นในการดาเนินการและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตเป็นกิจกรรมที่พัฒนาบุคลากรให้ดึงเอาความสามารถที่ซ่อนอยู่มาปรับปรุงหน่วยงานของตนให้มีการทางานที่มีคุณภาพมากขึ้น ความสูญเสียน้อยลงประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นรวมไปถึงความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงานและองค์กรมากยิ่งขึ้น กิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการเพิ่มผลผลิตเป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่มีประสิทธิภาพสูงและหลายๆ หน่วยงานนามาใช้ ซึ่งสานักวิทยบริการมีความมุ่งมั่นจะพัฒนางานด้วยการดึง ความสามารถของบุค ลากรมาใช้ ดัง นั้นจึงเห็นว่าบุคลากรควรจะเข้าใจเทคนิคและวิธีก ารดาเนินการของระบบข้อเสนอแนะไคเซนเพื่อการเพิ่มผลผลิต จึงได้จัดอบรมหลักสูตร ระบบข้อเสนอแนะไคเซนเพื่อกำรเพิ่มผลผลิต (Kaizen SuggestionSystem for Productivity Improvement) ในวันที่ 4 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมดอกคูน ชั้น 1 อาคาร 1 สานักวิทยบริการมีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยได้รับเกียรติจาก นายเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ มีบุคลากรสานักวิทยบริการสนใจเข้าร่วมการอบรมประมาณ 90 คน
  4. 4. 1599. เตรียมตัวสู่อำเซียนกับศูนย์สำรสนเทศนำนำชำติ สำนักวิทยบริกำร (ARC-IIC) ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สานักวิทยบริการ (ARC-IIC) สนับสนุนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการเตรียมความพร้อมสาหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยเป็นแหล่งสารสนเทศที่ จัดหาทรัพยากรด้านต่างๆ เกี่ยวกับความรู้ทั่วไป สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และภาษาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ โดยได้จัดหาทรัพยากรใหม่เพื่อให้บริการดังนี้ • I get English นิตยสารเพื่อการเริ่มต้นและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาหรับทุกคน • วารสาร จีน-ไทย วารสารสองภาษาสาหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม 2 ประเทศ จีนและไทย รวมถึงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน • หนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal Asia หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่นาเสนอเนื้อหาข่าวสารทั่วโลก เน้นที่ภูมิภาคเอเชีย • วารสาร Discover วารสารภาษาต่างประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ • จดหมายข่าวสมาคมอาเซียน เป็นจดหมายข่าวที่นาเสนอประเด็นสาคัญๆ ของอาเซียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการติด ตามข้อมูลข่าวสารของประชาคมอาเซียนต่อไป (http://www.aseanthailand.org/index.php) ติดตามใช้ทรัพยากรดังกล่าวที่ ศูนย์สารสนเทศนานาชาติ สานักวิทยบริการ (ARC-IIC) ชั้น 2 อาคาร 2 สานักวิทยบริการทุกวันที่ห้องสมุดเปิดบริการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นายศิวะนัท ศรีสุนทร siwasr@kku.ac.th โทร. 40319 ขอเชิญใช้ฐานข้อมูลกฎหมายออนไลน์ เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายไทย เช่น ประมวลกฎหมาย รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกาหนด ประกาศ และระเบียบต่างๆ ให้เอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) สนใจสืบค้นข้อมูล - เข้ำไปที่ www.library.kku.ac.th/library ดูที่เมนู E-book จากนั้นคลิกที่ ฐำนข้อมูลกฎหมำย จะปรากฏเมนูทางเลือกในการ ใช้ฐานข้อมูล (อาทิ หน้าแรก, ค้นหาข้อมูล, คู่มือระบบ, เกี่ยวกับเรา, ออกจากระบบ) หากต้องการสืบค้นข้อมูลให้คลิกที่ ค้นหำข้อมูล ดังภาพ ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่เคาน์เตอร์บริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ สานักวิทย บริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ โทร.12103 ต่อ 152 หรือนางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ tipao@kku.ac.th โทร. 40319 วัฒนธรรมองค์กรสำนักวิทยบริกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น “ซือสัตย์สจริต มีจตอำสำ สร้ำงสรรค์พฒนำ สำมัคคีทีมงำน เชียวชำญควำมรู้ มุงสูคณภำพ” ่ ุ ิ ั ่ ่ ่ ุ จัดทำโดย ภารกิจด้านประชาสัมพันธ์ สานักวิทยบริการ(สานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) ธีรยุทธ บาลชน วราภรณ์ พนมศิริ กิตติยา สุทธิประภา วิลาวัณย์ โต๊ะเอี่ยม นิติยา ชุ่มอภัย....ข่าว /ภาพ ผู้อานวยการสานักวิทยบริการ...ที่ปรึกษา

×