นำเสนอโครงการทันตสุขภาพคนพิการ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ปี 2553

6,157 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,157
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
213
Actions
Shares
0
Downloads
182
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นำเสนอโครงการทันตสุขภาพคนพิการ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ปี 2553

 1. 1. งานส่งเสริมทันตสุขภาพในกลุมผูพการ ่ ้ ิ จัดทาโดย อ.ป่ าบอน จ.พัทลุง จัดทำโดย... ทพญ.พรพิมล วิทยวีรศักดิ์
 2. 2.  Service › สิงที่มีอยู่แล้ว ่ 1. ในชุมชน การขึ้นทะเบียนผูพการ , การเยี่ยมบ้านโดยสหวิชาชีพในเขต ้ ิ รับผิดชอบของรพ. ให้คาแนะนาและความรูแก่ผูพการ ้ ้ ิ 2. ในคลินิกทันตรรม ให้บริการทันตกรรม ข้อจากัดคือ เฉพาะผูท่สามารถมา ้ี ขอรับบริการได้ ( ที่หน่ วยบริการ ทังในโรงพยาบาล หรือ PCU หรือหน่ วย ้ เคลื่อนที่)
 3. 3.  VACCINE / MATERIAL › สิ่งที่มีอยูแล้ว ่  ไม่มี Finance › สิงที่มีอยู่แล้ว ่  สปสช.เขต และงบ UC ปกติ รวมถึง งบกองทุนตาบล ซึ่งคงต้องเขียนเป็ น โครงการไปขอตามเกณฑ์ท่กาหนด แต่ยงไม่ได้ขอ เพียงทาแผนปฏิบตการ ี ั ัิ CUP53 ไว้ว่าจะจัดอบรมผูดูแลก่อนในปี นี้ แต่อาจได้ทาจริงๆตอนกลาง ้ ปี งบประมาณ  บางครังบุคลากรสาธารณสุขต้องยอมสละเงินส่วนตัวเพื่อดาเนิ นการเอง ้
 4. 4.  LEADERSHIP › สิงที่มีอยู่แล้ว ่  เชิงนโยบายยังไม่ได้เป็ นรูปธรรมชัดเจน ทาให้งานไปค่อนข้าง ช้าเพราะขาดการกระตุนในแต่ละระดับ ยิ่งงบประมาณที่ลงตรง ้ ถึง CUP น้อยลงมากทาให้การขออนุ มติดาเนิ นการใดๆจาก ั ผูบริหารค่อนข้างยากขึ้น ต้องอธิบายว่าทาแล้วจะมีงบประมาณ ้ สนับสนุ นจากแหล่งไหนจึงจะอนุ มตกรอบเนื้ อหา ัิ
 5. 5. สรุปผลสารวจและค้ นหาคนพิการหรือสงสั ยเป็ นคนพิการ อาเภอป่ าบอน สารวจเมื่อ วันที่ 27 -30 พฤศจิกายน 2552 มีสมุดลาดั จานวนผู้ ประจาตัวฯ ไม่ มสมุด ี ต้ องพบ ไม่ ต้องพบ บ สถานีอนามัย พิการ แล้ว ประจาตัวฯ แพทย์ แพทย์ บ้ านป่ าบอน 1 ต่า 113 101 12 12 บ้ านป่ าบอน 2 เหนือ 24 21 3 3 3 บ้ านพรุพ้อ 48 25 23 23 4 บ้ านควนเพ็ง 38 26 12 12 เฉลิมพระ 5 เกียรติฯ 31 28 3 2 1 6 บ้ านหนองธง 108 64 44 44
 6. 6. โครงการสรรค์สร้างรอยยิ้มสูผูพการป่ าบอน ่ ้ ิ อ.ป่ าบอน จ.พัทลุง1 เมษายน 2553 – 30 กันยายน2553
 7. 7. 1. เพือให้ผูพการมีทกษะในการดูแลทันตสุขภาพของตนเอง ่ ้ ิ ั2. เพือให้ผูพการได้รบบริการทันตกรรมตามความเหมาะสม ่ ้ ิ ั3. เพือให้ผูดูแลผูพการสามารถดูแลทันตสุขภาพตามความ ่ ้ ้ ิ เหมาะสมกับสภาวะของผูพการได้ ้ ิ
 8. 8. การดาเนินโครงการ เมษายน พฤษภาคม มิถนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ุ1. รวบรวมข้ อมูลพืนฐานผู้พการของอ.ป่ า ้ ิ บอน จ.พัทลุง2. ทา pilot study เก็บข้ อมูลพืนฐานและข้ อมูลทันต ้ สุ ขภาพของผู้ พิการทั้ง 5ตาบล(25 คน)3. พูดคุยแลกเปลียนเสนอแนวทางดาเนินโครงการ ่ ในกลุ่มทันต บุคลากรและสหวิชาชีพ4. Home Health Care พร้ อมทีมสหวิชาชีพ ตรวจคัดกรองสุ ขภาพช่ องปาก สภาวะโภชนาการ ให้ ทนตสุ ข ั ศึกษาแก่ ผู้พการและผู้ดูแล ิ5. อบรมการดูแลสุ ขภาพแบบองค์ รวมแก่ อาสาสมัครผู้ดูแลผู้
 9. 9. ใช้แบบสารวจผูสูงอายุ ระบุปัญหาและสิ่ งที่ตองการของผูพิการในการทา pilot study ้ ้ ้
 10. 10. 1. ทีมในการดูแลทันตสุขภาพประกอบด้วับการสนับสนุนอย่างดีของ ตาม CPG ทีได้ ร ย ่ สถาบันราชานุกล ขอบพระคุณค่ ะ ู• ทันตแพทย์• เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข• ผูช่วยทันตแพทย์ ้2. การออกเยี่ยมบ้านผูพการร่วมกับทีมเยี่ยมบ้านแบบสหวิชาชีพ ้ ิ พร้อมด้วยทันตบุคลากร เป็ นทีม Home Health care
 11. 11. ทันตแพทย์ให้การรักษาผูพการในเขตชุมชนอ.ป่ าบอน ้ ิ
 12. 12. ทันตแพทย์ให้การรักษาผูพการในเขตชุมชนอ.ป่ าบอน ้ ิ
 13. 13. ทันตแพทย์ขอเอียวไปตรวจผูพการในสถานี ่ ้ ิอนามัย^^
 14. 14. 1. ทีมในการดูแลทันตสุขภาพประกอบด้วยมบ้านตามตาบล ด้วย • ออกเยีย ่• ทันตแพทย์ แบบฟอร์ มตรวจของ 6 th National Oral Health• เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข Survey แบ่ งตามอายุของคนพิการ• ผูช่วยทันตแพทย์ ้ ในเขตตาบลทีรับผิดชอบ ่ •ทีให้เยี่ยมบ้านแบบสหการ ผู้ดูแล2. การออกเยี่ยมบ้านผูพการร่วมกับ ม ้ ิ ทนตสุ ขศึกษาแก่ผ้พิ ั ู วิชาชีพพร้อมด้วยทันตบุคลากร•เป็ างานเป็Home าบลของ ทนทีม นเครือข่ ายในต ตนเอง Health care
 15. 15. 1. ทีมในการดูแลทันตสุขภาพประกอบด้วย• ทันตแพทย์• เจ้าหน้าที่ทนตสาธารณสุข ั• ผูช่วยทันตแพทย์ ้2. การออกเยี่ยมบ้านผูพการร่วมกับทีมเยี่ยมบ้านแบบสหวิชาชีพ ้ ิ พร้อมด้วยทันตบุคลากร เป็ นทีม Home Health care
 16. 16. Observer
 17. 17. เชิญรับชมบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบติการอย่างเป็ นกันเองและได้รบความรู ้ ั ัเต็มที่จากวิทยากรที่น่ารักทุกท่านจากสถาบันราชานุ กูล
 18. 18. วิธการจัดท่าและตาแหน่ งผูป่วยที่มีขอจากัดด้านการเคลือนไหว ี ้ ้ ่
 19. 19. สาธิต และฝึ กจัดเก้าอี้ papoose board ใช้ mouthgag จับยึดศีรษะ การใช้ high power suction
 20. 20. สาธิต และฝึ กจัดเก้าอี้ papoose board ใช้ mouthgag จับยึดศีรษะ การใช้ high power suction
 21. 21. ให้ทนตสุขศึกษาที่พร้อมไปด้วยอ่างแปรงฟันสาหรับ ั เด็กพิเศษกลุมเด็กโต ่ในห้องเตรียมตัว ณ คลินิกทาฟัน
 22. 22. ฝึ กปฏิบติการจัดการพฤติกรรมและการช่วยทันตแพทย์ขางเก้าอี้ ั ้ ในกลุมเด็กพิเศษ ่
 23. 23. บรรยาย/สาธิต และฝึ กปฏิบติวธีการให้ทนตสุขศึกษาแก่ผูปกครองและ ั ิ ั ้ครอบครัว แบบรายบุคตลในเด็กพิเศษที่เป็ นเด็กเล็ก สรุปและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยวิทยากรกลุม ่
 24. 24. ภายหลังจากการอบรม ผูช่วยทันตแพทย์ได้นาไปใช้จริงใน ้ชุมชนป่ าบอน เริ่มจากนายทศวรรษ เกื้อคลัง (พี่เอฟ)
 25. 25. ภายหลังจากการอบรม ผูช่วยทันตแพทย์ได้นาไปใช้จริงใน ้ชุมชนป่ าบอน ตามด้วยนายรุงฤทธิ์ อรุณ (พี่รุ่ง) ่
 26. 26. 1. ทีมในการดูแลทันตสุขภาพประกอบด้วย• ทันตแพทย์• เจ้าหน้าที่ทนตสาธารณสุข ั• ผูช่วยทันตแพทย์ ้2. การออกเยี่ยมบ้านผูพการร่วมกับทีมเยี่ยมบ้านแบบสหวิชาชีพ ้ ิ พร้อมด้วยทันตบุคลากร เป็ นทีม Home Health care
 27. 27. บรรยากาศการออกเยี่ยมบ้านผูพการ ้ ิ> ตาบลป่ าบอนและเทศบาล > ตาบลวังใหม่> ตาบลทุ่งนารี > ตาบลโคกทราย> ตาบลหนองธง
 28. 28. ภาพบรรยากาศหลังจากได้รบสือจากสสพ.ร่วมกับมหิดล ั ่เพือใช้ให้ทนตสุขศึกษาในการออกเยี่ยมบ้าน ่ ั
 29. 29. พร้ อมจะออกเยียมบ้ านผู้พการกับเราหรือยังคะ เชิญรับชมค่ ะ (^- ่ ิ
 30. 30. บรรยากาศการออกเยี่ยมบ้านผูพการ ้ ิ> ตาบลป่ าบอนและ เทศบาล > ตาบลวังใหม่> ตาบลทุ่งนารี > ตาบลโคกทราย> ตาบลหนองธง
 31. 31. เขต ต.ป่ าบอนและเทศบาลผูรบผิดชอบ : น.ส. ศิรมา รักมาก (พี่กง) ้ั ิ ุ้
 32. 32. บรรยากาศการออกเยี่ยมบ้านผูพการ ้ ิ> ตาบลป่ าบอนและ เทศบาล > ตาบลวังใหม่> ตาบลทุ่งนารี > ตาบลโคกทราย> ตาบลหนองธง
 33. 33. เขต ต.วังใหม่ผูรบผิดชอบ : น.ส. สุรรตน์ ขวัญศรี (น้องอ้อย) ้ั ีั
 34. 34. การออกเยี่ยมบ้านโดยทีม Home Health Care ประกอบด้ วย •พยาบาลวิชาชีพเวชปฏิบัติ ครอบครัว •เภสั ชกร •นักกายภาพบาบัด •พยาบาลวิชาชีพคลินิกพิเศษ •จพง.ทันตสาธารณสุ ข
 35. 35. บรรยากาศการออกเยี่ยมบ้านผูพการ ้ ิ> ตาบลป่ าบอนและ เทศบาล > ตาบลวังใหม่> ตาบลทุ่งนารี > ตาบลโคกทราย> ตาบลหนองธง
 36. 36. เขต ต.ทุ่งนารีผู้รับผิดชอบ : นางกาญจนา จันทรังษี (พีเ่ ล็ก)
 37. 37. บรรยากาศการออกเยี่ยมบ้านผูพการ ้ ิ> ตาบลป่ าบอนและ เทศบาล > ตาบลวังใหม่> ตาบลทุ่งนารี > ตาบลโคกทราย> ตาบลหนองธง
 38. 38. เขต ต.หนองธงผู้รับผิดชอบ : นางนวลอนงค์ อมราพิทักษ์ (พีอ๋อ) ่ สภาพทัวไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของตาบล ่ บรรยากาศการออกเยี่ยมบ้าน
 39. 39. สภาพทัวไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของตาบล ่ สภาพทัวไป ่ - มีจานวนหมู่บาน ทังหมด 9 หมู่บาน รวม 1,833 หลังคาเรือน ้ ้ ้ - มีประชากรทังสิ้น 9,406 คน เป็ นชาย 4,701 คน เป็ นหญิง 4,745 คน ้ - อาชีพหลักส่วนใหญ่ เกษตรกรรม รองลงมารับจ้างและค้าขาย สภาพทางสังคม ด้านการศึกษา - ศูนย์พฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง ั - โรงเรียนประถมศึกษา 5 โรงเรียน - มัธยมศึกษา 5 โรงเรียน
 40. 40. สภาพทัวไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของตาบล ่ - สานักสงฆ์ มี 1 แห่ง คือ วัดหลักสิบกิจกรรมงานทัมันยิตสาธารณสุ่ทข1,2,6 พการ - ส ด 7 แห่ง ตังอยู่หมู ่ี ในผู ้ ิ ้ - บาลาเสาะห์ จานวน 1 แห่ง ตังอยูหมู่ท่ี 1 ้ ่ 1.ตรวจสุขภาพช่องปาก - การสาธารณสุข 1 แห่ง คือ สถานี อนามัยบ้านหนองธง ตังอยู่หมู่ 2 ้ - วางแผนการรักษา - มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนในหมู่บานทุกหมู่บาน ้ ้ - แนะนาการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผูพการ/ผูดูแล ้ ิ ้ - อสม. 125 คน - นัด (กรณี ผูพการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้) ้ ิ 2.ให้ทนตสุขศึกษาแก่ผูพการ/ผูดูแล ั ้ ิ ้ 3.ชุดของขวัญสาหรับผูพการ ้ ิ
 41. 41. เขต ต.หนองธงผู้รับผิดชอบ : นางนวลอนงค์ อมราพิทักษ์ (พีอ๋อ) ่ สภาพทัวไปและข้อมูลพื้นฐานสาคัญของตาบล ่ บรรยากาศการออกเยี่ยมบ้าน
 42. 42. ภาพกิจกรรม
 43. 43. ผลการดาเนิ นงาน ปัญหาอุปสรรค สารวจสภาวะช่องปากทังหมด 91 คน ้ ในการทางาน - การมองเห็น 6 คน  รถของโรงพยาบาลไม่ - การได้ยนและสือความหมาย 21 คน ิ ่ เพียงพอ - ทางกาย/การเคลือนไหว 45 คน ่  พนักงานขับรถมีจานวนจากัด - ทางจิตใจ/พฤติกรรม 4 คน  ผูพการบางรายไม่ยอมให้เข้า ้ ิ เยี่ยม - สติปญญาการเรียนรู ้ 11 คน ั  ทันตบุคลากรที่เข้าไปทางาน - พิการซา้ ซ้อน 4 คน ในพื้นที่นอย ้
 44. 44. บรรยากาศการออกเยี่ยมบ้านผูพการ ้ ิ> ตาบลป่ าบอนและ เทศบาล > ตาบลวังใหม่> ตาบลทุ่งนารี > ตาบลโคกทราย> ตาบลหนองธง
 45. 45. ออกเยี่ยมบ้านร่วมกับทีมสุขภาพของตาบล
 46. 46. วัดความดัน
 47. 47. ช่างนา้ หนัก
 48. 48. ตรวจสุขภาพช่องปาก
 49. 49. ให้ความรูแก่ผูพการและผูดูแล ้ ้ิ ้
 50. 50. ให้กาลังใจและร่วมกิจกรรมกับผูพการ ้ิ
 51. 51. นัดมารับบริการที่ สอ.
 52. 52. สภาวะช่องปากโดยรวมความสะอาดของช่องปากไม่ค่อยสะอาดมีฟนผุตองถอน ั ้มีหนนาลาย ิ ้ผูสูงอายุไม่มฟน ้ ี ั
 53. 53. การรักษาทีผูพการต้องการ ่ ้ิถอนฟันขูดหินนาลาย ้ฟันปลอม (บางราย)
 54. 54. ประเภทของความพิการ ผู้พการทีได้ รับการตรวจตามตาบล ิ ่ หนองธง ทุ่งนารี วังใหม่ โคกทราย ป่ าบอนและเทศบาลการมองเห็น 6 12 5 13 10การได้ ยน/สื่ อ ิ ความหมาย 21 24 10 10 20ทางกาย/การ เคลือนไหว ่ 45 60 25 52 43จิตใจ/พฤติกรรม 4 5 3 2 1สติปัญญา/การเรียนรู้ 11 15 13 21 19ซ้าซ้ อน 4 2 3 0 9รวม 91 118 59 98 102 รวมทั้งสิ้ น 468 คน
 55. 55. การเข้ารับบริการทางทันตกรรมสาหรับผูพการ ้ ิ คลินิกทันตกรรม รพ.ป่ าบอน มีจานวนผูพการเข้ารับบริการทางทันตกรรมจานวน ้ ิ 11 คน และมีทงหมดจานวน 14 ครังที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรม ้ั ้ มีการวางแผนการรักษาและนัดหมายผูป่วยที่มีปญหาทันตสุขภาพมาเพื่อรับการ ้ ั รักษาในฝ่ ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลป่ าบอน มีช่องทางด่วนสาหรับผูพการที่ ้ ิ รับบริการทันตกรรม การออกหน่ วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ในโครงการ “อาเภอยิ้ม” เพื่อไปในจุดที่ผู ้ พิการสามารถเดินทางมารับบริการได้สะดวก และลดปัญหาค่าใช้จายในการ ่ เดินทางไป รพ.ป่ าบอน และลดความยากลาบากในการนาผูพการไปรับการรักษาที่ ้ ิ โรงพยาบาล มีจานวนผูพการที่ได้รบการรักษาจานวน 2 คน ้ ิ ั
 56. 56. การเข้ารับบริการทางทันตกรรมสาหรับผูพการ ้ ิสถานี อนามัย PCU เฉลิมพระเกียรติฯ บ้านควนปอม เขต ต.โคกทราย อ.ป่ าบอน จ.พัทลุง มีเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ประจาที่ PCU และทาการตรวจคัดกรองก่อนนัดให้ถอนฟันกับ ทันตแพทย์ในวันที่ทนตแพทย์ออกสถานี อนามัย ัมีจานวนผูพการที่ได้รบการรักษาทางทันตกรรมทังหมด 6 คน ้ ิ ั ้ ทาให้ผูพการมารับบริการทางทันตกรรมได้สะดวก ้ ิ
 57. 57. บทสรุ ปของโครงการ1. ผูพการและผูดูแล เกิดทักษะในการดูแลทันตสุขภาพของตนเอง ้ ิ ้2. ผูพการได้รบบริการทันตกรรมตามความเหมาะสมในระดับ ้ ิ ั โรงพยาบาลชุมชนและสถานี อนามัยซึ่งสามารถทาได้ในกรณี ท่มี ี ความพิการไม่ซบซ้อนและรุนแรง ั3. ผูดูแลผูพการและผูพการมีความรูทางทันตสุขศึกษาที่จาเป็ นต่อ ้ ้ ิ ้ ิ ้ การดูแลสุขภาพช่องปาก และเรืองสุขภาพโดยรวมมากขึ้น ่
 58. 58. ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข กิจกรรมออกเยี่ยมบ้าน › การทางานเป็ นสหวิชาชีพ › การประสานงานกับหน่ วยงานและผูเ้ กียวข้องก่อน-หลังออกเยี่ยมบ้าน ่ › แบบฟอร์มการสารวจและสอบถามสภาวะทันตสุขภาพที่เหมาะกับผู ้ พิการ › รูปแบบการออกเยี่ยมบ้านให้ได้ครบทุกตาบลและผูพการทุกคนที่ได้ ้ ิ มาตรฐาน
 59. 59. ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขกิจกรรมการให้บริการทางทันตกรรมแก่ผูพการ ้ ิ › เปิ ดช่องทางพิเศษสาหรับผูพการ และทุกประเภทของผูพการที่ ้ ิ ้ ิ สามารถให้บริการได้ › กระจายโอกาสโดยการออกหน่ วยให้บริการทางทันตกรรมที่สถานี อนามัย เพือให้ผูดูแลสามารถนาผูพการมารักษาได้งายขึ้น ่ ้ ้ ิ ่กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานผูพการ ้ ิ › วางแผนงานส่งเสริมสุขภาพผูพการร่วมกับในเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพของ ้ ิ โรงพยาบาล และนางานทันตกรรมไปเป็ นส่วนหนึ่ งของงานส่งเสริม
 60. 60. กิจกรรมที่จะดาเนิ นต่อไปในอนาคต จัดตังคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพผูพการประจาอาเภอป่ าบอน ซึงเป็ นตัวแทนของทุกภาค ้ ้ิ ่ ส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง ขยายภาคีเครือข่ายการทางานส่งเสริมทันตสาธารณสุขให้แก่ผูทใกลชดผูพการ หน่วยงานที่ ้ ่ี ้ ิ ้ ิ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และกลุมสหวิชาชีพเองในโรงพยาบาล ชมรมผูพการ ผูนาชุมชน ่ ้ิ ้ พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึงเป็ นผูใ้ กลชดผูพการและเป็ นสือกลาง ่ ้ิ ้ ิ ่ สาหรับเจ้าหน้าทีสาธารณสุขด้วย เพือพัฒนาให้เป็ นตัวแทนทันตบุคลากรดูแลผูพการทุก ่ ่ ้ิ ประเภทอย่างใกลชด ้ิ สรุปผลรายงานโครงการสรรค์สร้างรอยยิ้มสู่ผูพการป่ าบอนเย็บเล่มให้แก่ สถาบันสร้างเสริม ้ิ สุขภาพผูพการ และเขียนขอโครงการเพือของบในปี ถดๆไปเรื่อยๆ และพยายามหางบจากใน ้ิ ่ ั ชุมชนเองเพือผูพการในชุมชน ่ ้ิ

×