TQF and Research Base University

1,959 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,959
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TQF and Research Base University

 1. 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี denpong@kku.ac.th
 2. 2. 2
 3. 3. ความท้าทายที่สาคัญและโอกาสสาหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่นความท้าทายด้าานแรงงาน ความท้าทายด้ นแรงงาน ทิศทางของภูมิภาค สถาบันการศึกษามากขึ้น••ผูจานวนผู้ส่มขึ้น ประชากรเด็กลดลง ้สูงอายุเพิ ูงอายุเพิ่มขึ้นขณะที่อัตราการเกิด • AEC 2015 • การแข่งขันของอุดมศึกษาที่มากขึ้นทั้งจาก ม.• อุลดลง ตสาหกรรมให้ความสาคัญกับความสามารถ • การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รัฐ ม.เอกชนและต่างประเทศ •ของแรงงาน ความสาคัญกับผลิตภาพและ อุตสาหกรรมให้ • การทางานมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ความสามารถของแรงงานแนวโน้มด้านรายได้ นโยบายของรัฐ เครือข่ายความร่วมมือ• มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ • นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต • ศูนย์กลางของ GMS• การพึ่งพารายได้จากหลักสูตร • การปฏิรูปการศึกษา • ความร่วมมือกับชุมชน เอกชนและ• การพึ่งรายได้จากความสามารถเฉพาะทาง • การประเมินมหาวิทยาลัยจากหน่วยงาน สถาบันการศึกษาอื่นๆ ภายนอก • มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติสถานการทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสารสนเทศ การบริหารอย่างมืออาชีพ• งบประมาณภาครัฐที่จากัด • การบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรด้วย IT • การปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและ• มาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น • สื่อการเรียนการสอนที่เป็นอิเล็คทรอนิคส์ ซับซ้อน Staff• การขยายตัวด้านการค้าและการลงทุนใน GMS • การปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างวัฒนธรรมการ บริหาร 3
 4. 4. การเปลี่ยนแปลงในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงที่ส่งผลกระทบต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นขุมปัญญาของอาเซียน 4
 5. 5. SWOT Analysis จุดแข็ง จุดอ่อน เป็นสถาบันที่ตั้งมานาน  บัณฑิตมีจุดอ่อนในด้านภาษาอังกฤษ ตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางของภูมิภาค  หลักสูตรของ มข. ส่วนใหญ่พัฒนาขึ้นจาก นโยบายเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการ การริเริ่มของภาควิชา วิจัย”  คณะต่างๆ ใน มข. มีศักยภาพแตกต่างกัน คุณภาพบัณฑิต เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ ค่อนข้างมาก บัณฑิต  ศักยภาพและความพร้อมในการก้าวไปสู่ มีศูนย์ให้บริการวิชาการในระดับชาติ ความเป็นสากล และระดับภูมิภาค  ระบบบริหารงานบุคคลไม่เอื้อให้ดึงดูด/ มีกองทุนสนับสนุนการบริหารงานของ รักษาผูมีศักยภาพสูงทางานที่ มข. ้ มหาวิทยาลัย 5 ที่มา: แผนปฏิบัติราชการ มข. ประจาปีงบประมาณ 2554
 6. 6. สถานะภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 2005 2006 2007 2008 2009 2010ระดับโลก 486 475 531 528 500+ 550+ระดับเอเชีย n.a. n.a. n.a. n.a. 113 122ระดับประเทศ 5 7 7 7 7 6 2009 2010 อันดับของมหาวิทยาลัยไทย โลก เอเชีย โลก เอเชียจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 138 30 180 28มหาวิทยาลัยมหิดล 220 35 228 44มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 401-500 81 401-450 79มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 401-500 85 451-550 91มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 501-600 109 501-550 101มหาวิทยาลัยขอนแก่น 501-600 113 551-600 122มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 501-600 108 551-600 126 6
 7. 7. World Ranking Inter. Faculty 5% เกณฑ์การวิเคราะห์ Inter. Students Asian Ranking 5% Quacquarelli Symonds Inter. Faculty 2.5% Inter. Students 2.5% Inbound Exchange Students 2.5% Outbound Exchange Students 2.5% Employability 10% Internationalization 10% Student Faculty Ratio 20% Research Quality 60%200001500010000 World Ranking Asian Ranking 5000 Global Academic 40% Asian Academic 30% 0 Peer Review Peer Review Citation per Faculty 20% Paper per Faculty 15% Citation per Paper 15% 7
 8. 8. 1 2 3 4 5 การเรียน องค์ความรู้เชิง การทางานนวัตกรรม ตลาดงาน การสอน บูรณาการ อย่างมืออาชีพ งานวิจัย อาจารย์ คณะต่างๆ สายสนับสนุน บัณฑิต 8
 9. 9. เป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 4 ปี ข้างหน้า อันดับ 3 ของประเทศไทย อันดับ 80 ของเอเซีย อันดับ 400 ของโลก มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่พึ่งพาตนเองได้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัย ที่มีสุขภาวะที่ดี 9
 10. 10. ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการเป็น มหาวิทยาลัยที่มีสุขภาวะ และการจัดการองค์กรที่ดี สามารถเป็นต้นแบบที่ดี 10
 11. 11. ความหมายของคาว่า “สุขภาวะที่ดี”ความสุขทางร่างกาย ความสุขทางจิตใจ• ร่างกายแข็งแรง • ความดี• ความปลอดจากสารพิษ • ความมีสติ• มีความปลอดภัย • ความสงบ• ความมีปัจจัย 4 • ความมีสุนทรียะ สุขภาวะที่ดีความสุขทางปัญญา ความสุขทางสังคม• รอบรู้เท่าทัน • สังคมสุสัมพันธ์• ทาเป็น • สังคมเข้มแข็ง• อยู่ร่วมกันเป็น • สังคมสันติ• บรรลุอิสระภาพ • สังคมยุติธรรม บุคลากร นักศึกษา ชุมชน/สังคม 11
 12. 12. บุคลากร นักศึกษา ชุมชน ความมั่นคง โอกาสในการเรียนรู้ สวัสดิการ ความมีสัมมาชีพ กิจกรรม นศ. ความก้าวหน้า เศรษฐกิจพอเพียง หอพักแห่งปัญญา ศูนย์ข้อมูลความเดือดร้อน CSR & USR How to live & learn สังคมสุสัมพันธ์ ทุนการศึกษาหลักการของวิธีบริหารจัดการ หลักการของวิธีบริหารจัดการ หลักการของวิธีบริหารจัดการที่ดี ที่ดี ที่ดี• หลักนิติธรรม • หลักการมีส่วนร่วม • หลักความคุ้มค่า• หลักคุณธรรม • หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ • หลักคุณภาพและมาตรฐาน• หลักความโปร่งใส • หลักความพึงพอใจ 12
 13. 13. KKU Zero wasteLand mark และ เพิ่มพื้นที่สีเขียว มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โครงสร้าง ระบบขนส่งมวลชนลานอเนกประสงค์ พื้นฐานที่ดี ระบบจราจร 13
 14. 14. 14
 15. 15. เป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 4 ปี ข้างหน้า อันดับ 3 ของประเทศไทย อันดับ 80 ของเอเซีย อันดับ 400 ของโลก มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ที่พึ่งพาตนเองได้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน มหาวิทยาลัย ที่มีสุขภาวะทีดี ่ 15
 16. 16. มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการนาเอาหลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน การพัฒนางานประจาและการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อนามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่ “มหาวิทยาลัย ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)” เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน การบริหาร การบริการ ทานุบารุง การพึ่งพาตนเองด้าน ด้านการวิจัย จัดการที่ดี วิชาการที่ดี ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณ พัฒนาระบบบริหาร การขับเคลื่อนด้านบริการ ศูนย์กลางศิลป- การบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดการงานวิจัย วิชาการที่ดี วัฒนธรรม GMS ทรัพยากร การผลิต การสร้างบรรยากาศการ เชิงพานิชย์ บัณฑิตที่ดี วิจัย การพัฒนาบุคลากรด้าน การพัฒนาประเทศและ หลักสูตรที่ดี การวิจัย ภูมิภาคกการจัดการเรียนการ การใช้ประโยชน์จาก สอนที่ดี งานวิจัย สร้างเครือข่ายความ โครงการ ม. วิจัย การพัฒนาอาจารย์ ร่วมมือวิจัย แห่งชาติ 16
 17. 17. ตัวอย่างโครงการภายใต้มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานของการพัฒนาการพัฒนาบุคลากร• ส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนของ มข. ทุกคนเข้ารับการ อบรมและพัฒนางานประจาด้วยงานวิจัย (R2R) และการวิจัย สถาบัน โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณใน การดาเนินงานร่งมกับคณะวิชา• จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่เกิดจากกิจกรรม R2R และงานวิจัยสถาบัน• การพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง จนมีความเข้มแข็งและก้าว ไปสู่การจัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยเฉพาะทาง• จัดกิจกรรม Show and Share 17
 18. 18. บ.ข้าม องค์กร CSR ชาติ รัฐ นานาชาติ ชื่อเสียงระดับสากลด้านองค์ ความรู้ GMS งานวิจัย รายได้ หลักสูตรเฉพาะทางจากองค์ โอกาสและ องค์ความรู้ ความรู้ของงานวิจัย ความท้าทาย หลักสูตรเฉพาะเพื่อการ บริการศิษย์เก่า ผู้มีฐานะ CSR สุขภาพ เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาพื้นที่ บริการ HRD หลักสูตรเพื่อการพัฒนา วิชาการ เศรษฐกิจและสังคมของ GMS สานักพิมพ์ ของที่ระลึก 18
 19. 19. ตัวอย่างโครงการภายใต้ มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานของการพัฒนากาหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย• สร้างความโดดเด่นด้านการวิจยที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็น ั ศูนย์กลางการวิจัยของโลกในประเด็นดังต่อไปนี้  การแพทย์ การสาธารณสุข และสุขภาพเขตร้อน  อาหารและอาหารเพือสุขภาพ ่  การบริหารจัดการลุมน้าแบบองค์รวม ่  คณิตศาสตร์ศกษาและวิทยาศาสตร์ศกษา ึ ึ  น้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพ  ความหลากหลายทางชีวภาพลุมน้าโขง ่  ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุมน้าโขง ่  สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุมน้าโขง ่ 19
 20. 20. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศ อันดับ 1 ใน 3 ของ ประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลกการสร้างแบรนด์ความโดดเด่นของ มข.• การแพทย์ การสาธารณสุข และสุขภาพเขตร้อน• การเกษตรและระบบฟาร์มเขตร้อน (สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์)• ความหลากหลายทางชีวภาพลุ่มน้าโขง• ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง• ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง 20
 21. 21. ตัวอย่างโครงการภายใต้มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานของการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น• การพัฒนาระบบการศึกษาขันพืนฐานให้กับชุมชน ้ ้• ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการแก้ปัญหาของชุมชนด้วย ่ งานวิจัยสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยด้าน “เศรษฐกิจสร้างสรรค์”• ร่วมมือกับท้องถิ่นพัฒนา “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ตนเอง 21
 22. 22. ตัวอย่างโครงการภายใต้มหาวิทยาลัยที่ใช้การวิจัยเป็นฐานของการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยกับเครือข่าย ภาคอุตสาหกรรม • สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ SME เพื่อ รองรับนโยบาย AEC2015 • พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นของคนไทยด้วยการร่วมมือ กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มมิตรผล กลุ่มเบทาโกร กลุ่มซีพี • สร้างความร่วมมือกับกลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่น/ ภูมิภาค เช่น กลุ่มศรีวิโรจน์ฟาร์ม สมาคม ผู้ประกอบการ SME อีสาน 22
 23. 23. เป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นใน 4 ปี ข้างหน้า อันดับ 3 ของประเทศไทย อันดับ 80 ของเอเซีย อันดับ 400 ของโลก มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยที่ใช้งานวิจัยเป็นฐาน ที่พึ่งพาตนเองได้ มหาวิทยาลัย ที่มีสุขภาวะทีดี ่ 23
 24. 24. มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพลดการ พึ่งพางบประมาณแผ่นดินและมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากการจัดหารายได้เป็น ของตนเอง การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา การดาเนินงาน การจัดการ ด้านการวิจัยและการ ทรัพย์สินและคุณค่า การระดมทุน ที่มีประสิทธิภาพ เรียนการสอน บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย การวิจัย/การให้บริการมาตรการประหยัดไฟฟ้า ค่าเล่าเรียนหลักสูตรปกติ การพัฒนาพื้นที่ ศิษย์เก่า วิจัย ค่าเล่าเรียนหลักสูตร ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ/การใช้พลังงานทดแทน การบริการวิชาการ ทรัพย์สินทางปัญญา พิเศษ องค์กรมาตรการประหยัดน้ามัน โครงการ CSR ให้แก่ หลักสูตรนานาชาติ คุณค่าความเป็น มข. เชื้อเพลิง ภาคเอกชน ระบบจัดซื้อจัดหาวัสดุ การพัฒนาหลักสูตร โครงการตามนโยบาย กลาง สาหรับคนทางาน ของรัฐ การอบรมระยะสั้น ระยะ ยาว 24
 25. 25. การสร้างรายได้จาก การจัดการเรียนการสอนการสร้างรายได้จากหลักสูตรที่หลากหลาย• หลักสูตรมีความทันสมัยและต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  หลักสูตรที่เกิดจากผลงานวิจยที่โดดเด่นของ มข. ั  บริหารธุรกิจการจัดการโรงพยาบาลและสุขภาพ• หลักสูตรสาหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  หลักสูตรสาหรับคนทางาน  หลักสูตรสาหรับผู้สูงอายุ• หลักสูตรนานาชาติที่เป็นความโดดเด่นของ มข. เกี่ยวข้องกับอนุภูมภาคลุ่มน้า ิ โขง/เขตโซนร้อน เช่น  การแพทย์ การสาธารณสุข และสุขภาพเขตร้อน  การเกษตรและระบบฟาร์มเขตร้อน  ความหลากหลายทางชีวภาพลุมน้าโขง ่  ศิลปะ วัฒนธรรม และสังคมอนุภูมิภาคลุมน้าโขง ่  สมุนไพรและยาแผนโบราณ  ธุรกิจ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุมน้าโขง ่ 25
 26. 26. การสร้างรายได้จาก ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ• การทากิจกรรม CRS ให้ภาคเอกชน และ USR ให้กับชุมชนและสังคม  มข. มีองค์ความรู้ ผู้ประกอบการมีงบประมาณ และชุมชนต้องการใช้ประโยชน์  โครงการชุมชนต้นแบบ• รายได้จากการให้บริการวิชาการ  การให้คาปรึกษา/การออกแบบ  ศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม การวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  การบริหารจัดการโครงการ เช่น งานก่อสร้าง โรงพยาบาล  การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาอุตสาหกรรม• รายได้จากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โครงการ HRD โดยศูนย์บริการวิชาการ  โครงการ HRD โดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์• การให้บริการตรวจสอบทางเทคนิค การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใน ห้องปฏิบัติการ 26
 27. 27. การสร้างรายได้จากด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ • โครงการ Medical Hub ของภูมิภาค เพื่อให้ มข. เป็นศูนย์กลางสุขภาพของภูมิภาค / GMS โดยเน้น • การรักษาพยาบาล ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรฐานการรักษาคนไข้ที่ เป็นคนยากจน • ธุรกิจส่งเสริมสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย เช่น เครื่องสาอาง ตลาดยา และอาหารเสริมสุขภาพ ศักยภาพและความพร้อมของ มข. ในปัจจุบัน • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ • ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ • โรงพยาบาลทันตกรรม • ศักยภาพความพร้อม ผลงานวิจัยของกลุ่มคณะวิชาทางด้าน วิทยาศาสตร์สุขภาพ • บ้านสามวิถี คณะพยาบาลศาสตร์ 27
 28. 28. 28
 29. 29. การประเมินการจัดการหลักสูตรตาม iQA1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมใน การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน หลักสูตร2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา (ถ้ามี)3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 29
 30. 30. การประเมินการจัดการหลักสูตรตาม iQA4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย ละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 30
 31. 31. การประเมินการจัดการหลักสูตรตาม iQA7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 31
 32. 32. การประเมินการจัดการหลักสูตรตาม iQA10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ต่อปี11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 32
 33. 33. ถาม – ตอบ oคาถามหรือข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นหลังจากวันนี้ สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ denpong@kku.ac.th http://facebook.com/denpong.s
 34. 34. มหาวิทยาลัยขอนแก่นความคาดหวังของสังคม 34

×