Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

รายละเอียดโครงการ(ค่ายแสงเทียน 24)

1,086 views

Published on

ได้ทุนค่ายอาสาจากสายลมแห่งอาสา 5000 บาท

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รายละเอียดโครงการ(ค่ายแสงเทียน 24)

 1. 1. ชื่อโครงการ เส้นทางสู่เส้นชัย จากน้้าใจพี่จุฬาฯ (ค่ายแสงเทียน) ครั้งที่ 24 หน่วยงานที่รับผิดชอบ นิสิตกลุ่มแสงเทียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลธรรม เสนาะพิมพ์ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวจารุมน อรรคพิพัฒน์ รหัสนิสิต 5732014123 หลักการและเหตุผล ในสังคมปัจจุบันการสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีการแข่งขันสูง นักเรียนในต่างจังหวัดยังขาด ความพร้อมทางด้านวิชาการและข้อมูลในด้านการแนะแนวการศึกษาต่อ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนมักจะไม่มีโอกาสที่จะ ได้รับความรู้เพิ่มเติมนอกจากในห้องเรียน อีกประการหนึ่งคือสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออ้านวยให้เกิดความกระตือรือร้นที่ จะเตรียมตัวให้พร้อมส้าหรับการสอบอีกด้วย จึงเป็นเหตุให้นักเรียนในต่างจังหวัดส่วนใหญ่สอบเข้าศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษาได้น้อย อีกทั้งนักเรียนในต่างจังหวัดยังขาดข้อมูลข่าวสารตลอดจนความเข้าใจในการเลือกคณะหรือ สาขาวิชาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของตนเอง จากเหตุผลข้างต้น ทางนิสิตกลุ่มแสงเทียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเส้นทางสู่เส้นชัย จากน้้าใจพี่จุฬาฯ ครั้งที่ 24 ขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาต่อให้ทั่วถึง กระตุ้นให้นักเรียนใน ต่างจังหวัดมีความพร้อมในการสอบทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ตลอดจนการให้ค้าแนะน้าที่เหมาะสม ซึ่ง ย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ 1. กระตุ้นให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ มีเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และในการด้าเนินชีวิตที่ เหมาะสมกับตัวนักเรียนเองและพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น 2. ให้ความรู้ทางด้านวิชาการส้าหรับเป็นพื้นฐานแก่นักเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความพร้อมในการเตรียม ตัวสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งแนะน้ากลวิธี ในการอ่านหนังสือและเทคนิคในการสอบแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 3. ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน ฝึกการท้างานเป็นหมู่คณะ และสามารถปรับตัวในการอยู่ ร่วมกับผู้อื่นยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม กล้าที่จะแสดงออกในทุก ๆ ด้านที่สร้างสรรค์อย่างเหมาะสม 4. ให้นิสิตรู้จักการเสียสละและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท้าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งเป็นการฝึกให้ รู้จักการท้างานร่วมกับผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และฝึก ความเป็นผู้น้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท้างานในอนาคต
 2. 2. รูปแบบกิจกรรม โครงการเส้นทางสู่เส้นชัย จากน้้าใจพี่จุฬาฯ (ค่ายแสงเทียน) เป็นค่ายวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับแนวทางในการศึกษาต่อให้ทั่วถึง สอนความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตลอดจนให้ค้าแนะน้าที่ เหมาะสม และกระตุ้นให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบ ซึ่งย่อมจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักเรียนในต่างจังหวัด เอกลักษณ์นิสิตจุฬาฯ 1. มีความรู้รอบ (1.1) 2. มีความรู้ลึก (1.2) 3. มีคุธรรมและจริยธรรม (2.4) 4. มีภาวะผู้น้า (6.1) 5. มีจิตอาสาและส้านึกสาธารณะ (8.1) ผลที่คาดว่าจะได้รับ นิสิตผู้ปฏิบัติงาน 1. นิสิตผู้ปฏิบัติงานรู้จักการท้างานร่วมกับผู้อื่น รู้จักการท้างานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมีความเป็น ผู้น้าสูง สามารถติดต่อสื่อสารกับบุคลภายนอกได้อย่างดี 2. นิสิตผู้ปฏิบัติงานรู้จักการเสียสละและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท้าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ 1. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการรู้จักการเสียสละและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท้าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้ง รู้จักการท้างานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีเป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และในการด้าเนินชีวิตที่เหมาะสมกับ ตัวนักเรียนเอง รวมทั้งพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น 2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ทางด้านวิชาการส้าหรับเป็นพื้นฐานการเรียน มีความพร้อมในการเตรียม ตัวสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และทราบแนวทางการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งยังทราบ กลวิธีในการอ่านหนังสือและเทคนิคในการสอบอีกด้วย 3. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน ฝึกการท้างานเป็นหมู่คณะ สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับ ผู้อื่น ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม และกล้าที่จะแสดงออกในทุก ๆ ด้านที่สร้างสรรค์
 3. 3. ระยะเวลาปฏิบัติงาน ขั้นเตรียมงาน 1 กรกฎาคม 2559 - 21 พฤษภาคม 2560 ขั้นปฏิบัติงาน 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ขั้นประเมินผล 2 - 17 มิถุนายน 2560 จานวนผู้ปฏิบัติงาน นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจ้านวน 50 คน จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1. นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ้านวน 50 คน 2. นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ้านวน 150 คนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ดังนี้ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดคูหาสวรรค์) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดท่ามะปราง) โรงเรียนวังน้าคู้ศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดธรรมจักร) โรงเรียนท่าทองพิทยาคม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดพันปี) โรงเรียนดอนทองวิทยา โรงเรียนบางระก้าวิทยศึกษา โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนวังทองพิทยาคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา โรงเรียนนครไทย โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน ขั้นเตรียมงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขั้นปฏิบัติงาน จังหวัดพิษณุโลก ขั้นประเมินผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. 4. โครงสร้างการดาเนินงาน ฝ่ ายครัว วางแผนและเตรียมอาหารให้โครงการฯ ฝ่ ายพยาบาล ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ติดต่อกับโรงพยาบาล ฝ่ ายสันทนาการ ควบคุมเวลา สร้างความบันเทิง ฯลฯ ประธานโครงการฯ วางแผนดาเนินงาน ประสานงานภายในและภายนอก ฝ่ ายข้อมูลและเทคโนโลยี รวบรวมข้อมูล ทาวีดีทัศน์ ทาสมุดค่าย ฝ่ ายพัสดุ วางแผนและจัดหาพัสดุให้ฝ่ายต่าง ๆ ฝ่ ายสวัสดิการ สนับสนุนกิจกรรมในโครงการ ฝ่ ายสถานที่ วางแผนและดูแลสถานที่จัดทาโครงการฯ ฝ่ ายกิจกรรม จัดตารางกิจกรรม ดูแลกิจกรรมในโครงการฯ เลขานุการ งานเอกสาร ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก ดูแลงบประมาณ จัดทาบัญชีโครงการ ฝ่ ายวิชาการ จัดการเรียนการสอน จัดทาหนังสือเรียน
 5. 5. แผนดาเนินงาน ขั้นตอน วันที่ กิจกรรม ลักษณะการดาเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ จานวน เตรียมงาน 1 กรกฎาคม 2559 – 22 พฤษภาคม 2560 1.ส้ารวจและเก็บ รวบรวมข้อมูล โรงเรียน - ส้ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมปลายใน จังหวัดพิษณุโลก 1. กระดาษ 30 แผ่น 2.เสนอโครงการต่อ โรงเรียนในจังหวัด พิษณุโลก - เสนอโครงการต่อโรงเรียนที่มี นักเรียนในระดับชั้นมัธยมปีที่5ทุก โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก 1.กระดาษ 150 แผ่น 3.ติดต่อโรงเรียนขอ อนุญาตใช้สถานที่ - ติดต่อโรงเรียนเพื่อขออนุญาตใช้ สถานที่ 1.กระดาษ 2.ซองสีน้้าตาล 10 แผ่น 1 ซอง 4.ประชาสัมพันธ์ตาม โรงเรียนต่าง ๆ ใน จังหวัดพิษณุโลก - ด้าเนินการประชาสัมพันธ์พร้อม ทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ใน โรงเรียนต่าง ๆ 1.ป้ายผ้า 2.สี 3.กระดาษ 3 ผืน 1กระป๋อง 500 แผ่น 5.ติดต่อผู้สนับสนุน โครงการและ หน่วยงานราชการ ต่างๆ - ติดต่อขอทุนจาก 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก 2. หน่วยงานรัฐและเอกชนภายใน จังหวัดพิษณุโลก 1.กระดาษ 2.ซอง จดหมาย 100 แผ่น 50 ซอง 6.รับสมัครผู้เข้าร่วม โครงการ - รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่5 (จ้านวนนักเรียนที่รับสมัครใน แต่ละโรงเรียนขึ้นอยู่กับอัตราส่วน จ้านวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ต่อจ้านวนนักเรียนทั้งหมดใน จังหวัดพิษณุโลก) - จัดท้าใบสมัครพร้อมจดหมาย แจ้งรายละเอียดของค่าย - จัดเอกสารดังกล่าวไปยัง โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 1.กระดาษ 2.ซองสีน้้าตาล 150 แผ่น 15 ซอง เตรียมงาน 1 กรกฎาคม 2559 – เมษายน 7.รับสมัครนิสิต ผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน - รับสมัครนิสิตผู้สนใจเข้าร่วม โครงการโดยการส่งใบสมัครไปยัง คณะต่าง ๆ - จัดท้าป้ายประกาศรับสมัคร ใบสมัคร 1.กระดาษ 2ปากกาลูกลื่น 3.ปากกาเคมี 70 แผ่น 10 ด้าม 10 ด้าม
 6. 6. ขั้นตอน วันที่ กิจกรรม ลักษณะการดาเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ จานวน 2560 - รับสมัครผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน 8.รวบรวมใบสมัคร และข้อมูลทั้งหมด - รวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วม โครงการ 9.แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการ - แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้า ร่วมโครงการและรายละเอียด ไป ยังโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัด พิษณุโลก 1. กระดาษ 2. ซองสี น้้าตาล 30 แผ่น 17 ซอง 10.จัดเตรียม โครงการ - จัดเตรียมโครงการที่โรงเรียน 1.กระดาษ 2.เชือกฟาง 20 แผ่น 5 ม้วน ปฏิบัติงาน 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 1.เดินทาง - เดินทางจากกรุงเทพฯ ไป พิษณุโลก 2.เตรียมผู้เข้าร่วม โครงการ - นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมกันที่โรงเรียน - พิธีเปิดโครงการ 1.กระดาษ 2.ป้ายชื่อ 3.ของที่ระลึก 30 แผ่น 200 แผ่น 3 ชิ้น 3.จัดสอนความรู้ทาง วิชาการ ดังนี้ - แผนวิทย์ ในวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และ ภาษาอังกฤษ - แผนศิลป์ในวิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา 1.เอกสาร วิชาการ 150 ชุด 4. แนะแนวการเลือก คณะ - แนะน้าการเลือกคณะและการ เรียน ในระดับมหาวิทยาลัย 1.กระดาษ 30 แผ่น ปฏิบัติงาน 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 5.กิจกรรมกลุ่ม สัมพันธ์และ นันทนาการ - กิจกรรมเข้าฐาน - กิจกรรมแนะน้าจุฬาฯ - กิจกรรมสันทนาการรวม - กิจกรรมงานSONG - กิจกรรมการบ้าน - กิจกรรมกีฬาฮาเฮ - กิจกรรมสันทนาการใหญ่ - กิจกรรมเกมบริษัท - กิจกรรมงานวัด - กิจกรรมแคมป์ไฟ 1.กลอง 2.เชือกฟาง 3.โทรโข่ง 4.โปรเจคเตอร์ 5.เครื่องเสียง 1 ชุด 3 ม้วน 3 เครื่อง 1 เครื่อง 1 ชุด
 7. 7. ขั้นตอน วันที่ กิจกรรม ลักษณะการดาเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ จานวน - กิจกรรมบายศรี สรุปผล 3 - 17 มิถุนายน 2559 1.รวบรวม แบบสอบถาม - ประมวลผลแบบสอบถาม 2.ประชุมอภิปราย - สรุปปัญหาและหาสาเหตุของ ปัญหา - สรุปผลการท้างานทั้งหมด - เสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง ส้าหรับการจัดค่ายในครั้งต่อไป 3.ประเมินผล โครงการ - ประเมินผลการท้างานต่างๆ - จัดส่งหนังสือสรุปโครงการไปยัง ผู้สนับสนุนและโรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ 1. กระดาษ 2. ซอง จดหมายสี น้้าตาล 200 แผ่น 30 ซอง
 8. 8. ข้อมูลอ้างอิงจากการจัดกิจกรรมครั้งก่อน สถานที่ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงเวลา วันที่ 23 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2559 จานวนผู้ปฏิบัติงาน จ้านวน 50 คน จานวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 150 คน จานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง จ้านวน 112 คน ปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากช่วงเวลาปิดภาคการศึกษาของระดับมัธยมศึกษาและ ระดับอุดมศึกษาไม่ตรงกัน ท้าให้มีจ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการน้อย งบประมาณที่ได้รับ 266,400 บาท งบประมาณที่ใช้จริง 266,400 บาท แนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนเพื่อขออนุญาตให้นักเรียน มาเข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ 1. เพื่อให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก จ้านวน 112 คนได้รับแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รวมทั้ง ได้รับความรู้ด้านวิชาการส้าหรับเป็นพื้นฐานในการเรียน ได้รู้จักการอยู่ร่วมกัน ฝึกการท้างานเป็นหมู่คณะ สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคม และกล้าที่จะแสดงออกในทุก ๆ ด้านที่ สร้างสรรค์ 2. เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการรู้จักการเสียสละและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท้าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งรู้จักการท้างานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพและน้าความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันอย่างมีความสุข 3. นักเรียนและนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการประเมินโครงการให้อยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากโดยจัดท้าแบบสอบถามแจกให้ ผู้เข้าร่วมโครงการในวันปฏิบัติงาน 4. มีการประชุมกลุ่มย่อยอภิปรายระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ด้าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็นผู้ดูแล และน้าผลการประชุมกลุ่มย่อยมาประชุมสรุปอีกครั้งระหว่างผู้ปฏิบัติงานทุกคน เชิงปริมาณ 1. มีนักเรียนและนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการจ้านวนร้อยละ 80 ขึ้นไป 2. นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโครงการได้ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 80 ทุกคน
 9. 9. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน 1. ค่ายานพาหนะ (30,000 บาท x 2 คัน) 60,000 บาท 2. ค่าอาหาร 2.1) ส้าหรับนิสิต (50 คน x 45 มื้อ x 25 บาท) 56,250 บาท 2.2) ส้าหรับนักเรียน (150 คน x 33 มื้อ x 25 บาท) 123,750 บาท 3. ค่าเอกสารประกอบการเรียน (200 บาท x 150 เล่ม ) 30,000 บาท 4. ค่าเบ็ดเตล็ด 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) แหล่งที่มาของงบประมาณ 1. เก็บจากนิสิตผู้ร่วมโครงการ 50 คน คนละ 500 บาท 25,000 บาท 2. เก็บจากนักเรียนผู้ร่วมโครงการ 150 คน คนละ 500 บาท 75,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลธรรม เสนาะพิมพ์) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
 10. 10. กาหนดการโครงการเส้นทางสู่เส้นชัย จากน้าใจพี่จุฬาฯ ครั้งที่ 24 22 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 วันที่ เวลา กิจกรรม 20 พฤษภาคม 2560 04.00 น. – 06.00 น. 06.00 น. - 11.00 น. 11.00 น. - 11.10น. 11.10 น. – 11.30น. 11.30 น. – 17.00น. 20.00 น. – 20.30น. นิสิต ตรวจสัมภาระและอุปกรณ์ ออกเดินทางจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางถึงโรงเรียน ประชุมแจงงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ประชุมสรุปงาน 21 พฤษภาคม 2560 09.00 น. -09.30 น. 09.30 น. – 17.00 น. 20.00 น. – 20.30 น. ประชุมแจงงานเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ประชุมสรุปงาน 22 พฤษภาคม 2560 08.30 น. – 11.40 น. 12.00 น. – 13.00น. 13.00 น. – 16.10น. 16.10 น. – 17.00น. 17.00 น. – 18.30น. 18.30 น. – 19.10น. 19.10 น. – 21.30น. 21.40 น. พิธีเปิด รับประทานอาหารกลางวัน Pre-test และเข้าฐาน 1 สันทนาการ กิจวัตร รับประทานอาหารเย็น แนะน้ามหาวิทยาลัยและ staff เข้านอน 23 พฤษภาคม 2560 06.00 น. – 06.30 น. 06.30 น. – 08.30 น. 08.30 น. – 11.40 น. 12.00 น. – 13.00น. 13.00 น. – 16.10น. 16.10 น. – 17.00น. 17.00 น. – 18.30น. 18.30 น. – 19.10น. 19.10 น. – 21.30น. 21.40 น. ตื่นนอนและออกก้าลังกายยามเช้า กิจวัตรช่วงเช้าและรับประทานอาหารเช้า เรียน รับประทานอาหารกลางวัน เรียน สันทนาการ กิจวัตร รับประทานอาหารเย็น เรียน เข้านอน 24 พฤษภาคม 2560 06.00 น. – 06.30 น. 06.30 น. – 08.30 น. 08.30 น. – 11.40 น. 12.00 น. – 13.00 น. 13.00 น. – 16.10 น. ตื่นนอนและออกก้าลังกายยามเช้า กิจวัตรช่วงเช้าและรับประทานอาหารเช้า เรียน รับประทานอาหารกลางวัน เรียน
 11. 11. วันที่ เวลา กิจกรรม 16.10 น. – 17.00 น. 17.00 น. – 18.30 น. 18.30 น. – 19.10 น. 19.15 น. – 21.30 น. 20.40 น. สันทนาการ ส่งการบ้าน รับประทานอาหารเย็น เรียน เข้านอน 25 พฤษภาคม 2560 06.00 น. – 06.30 น. 06.30 น. – 08.30 น. 08.30 น. – 11.40 น. 12.00 น. – 13.00 น. 13.00 น. – 16.10 น. 16.10 น. – 17.00 น. 17.00 น. – 18.30 น. 18.30 น. – 19.10 น. 19.15 น. – 21.30 น. 21.40 น. ตื่นนอนและออกก้าลังกายยามเช้า กิจวัตรช่วงเช้าและรับประทานอาหารเช้า เรียน รับประทานอาหารกลางวัน เรียน สันทนาการ ส่งการบ้าน รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมงาน SONG เข้านอน 26 พฤษภาคม 2560 06.00 น. – 06.30 น. 06.30 น. – 08.30 น. 8.30 น. – 11.40 น. 12.00 น. – 13.00 น. 13.00 น. – 16.10 น. 16.10 น. – 17.00 น. 17.00 น. – 18.30 น. 18.30 น. – 19.10 น. 19.15 น. – 21.30 น. 21.40 น. ตื่นนอนและออกก้าลังกายยามเช้า กิจวัตรช่วงเช้าและรับประทานอาหารเช้า เรียน รับประทานอาหารกลางวัน เรียน สันทนาการ ส่งการบ้าน รับประทานอาหารเย็น เรียน เข้านอน 27 พฤษภาคม 2560 06.00 น. – 06.30 น. 06.30 น. – 08.30 น. 08.30 น. – 11.40 น. 12.00 น. – 13.00น. 13.00 น. – 16.10น. 16.10 น. – 17.00น. 17.00 น. – 18.30น. 18.30 น. – 19.10น. 19.15 น. – 21.30น. 21.40 น. ตื่นนอนและออกก้าลังกายยามเช้า กิจวัตรช่วงเช้าและรับประทานอาหารเช้า กิจกรรมแนะแนวใหญ่ รับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมกีฬาฮาเฮ เตรียมตัวสอบ ส่งการบ้าน รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมสันทนาการใหญ่ เข้านอน
 12. 12. วันที่ เวลา กิจกรรม 28 พฤษภาคม 2560 06.30 น. – 08.30น. 08.30 น. – 11.40 น. 12.00 น. – 13.00น. 13.00 น. – 16.10น. 16.10 น. – 17.00น. 17.00 น. – 18.30น. 18.30 น. – 19.10น. 19.15 น. – 21.30น. 21.40 น. กิจวัตรช่วงเช้าและรับประทานอาหารเช้า งานท้าบุญค่าย รับประทานอาหารกลางวัน เรียน เล่นกีฬา+พักผ่อน ส่งการบ้าน รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมเกมบริษัท เข้านอน 29 พฤษภาคม 2560 06.00 น. – 06.30 น. 06.30 น. – 08.30 น. 8.30 น. – 11.40น. 12.00 น. – 13.00น. 13.00 น. – 16.10น. 16.10 น. – 17.00น. 17.00 น. – 18.30น. 18.30 น. – 19.10น. 19.15 น. – 21.30น. 21.40 น. ตื่นนอนและออกก้าลังกายยามเช้า กิจวัตรช่วงเช้าและรับประทานอาหารเช้า เรียน รับประทานอาหารกลางวัน เรียน เล่นกีฬา ส่งการบ้าน รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมแนะแนวย่อย เข้านอน 30 พฤษภาคม 2560 06.00 น. – 06.30 น. 06.30 น. – 08.30 น. 08.30 น. – 11.40 น. 12.00 น. – 13.00น. 13.00 น. – 16.10น. 16.10 น. – 18.50น. 18.30 น. – 19.10น. 19.15 น. – 21.30น. 21.40 น. ตื่นนอนและออกก้าลังกายยามเช้า กิจวัตรช่วงเช้าและรับประทานอาหารเช้า เรียน รับประทานอาหารกลางวัน เรียน เตรียมกิจกรรมงานวัด รับประทานอาหารเย็น กิจกรรมงานวัด เข้านอน 31 พฤษภาคม 2560 06.00 น. – 06.30 น. 06.30 น. – 08.30 น. 08.30 น. – 11.40 น. 12.00 น. – 13.00น. 13.00 น. – 16.10น. 16.10 น. – 17.00น. 17.00 น. – 18.30น. ตื่นนอนและออกก้าลังกายยามเช้า กิจวัตรช่วงเช้าและรับประทานอาหารเช้า เรียน รับประทานอาหารกลางวัน เรียน เล่นกีฬา ส่งการบ้าน
 13. 13. วันที่ เวลา กิจกรรม 18.30 น. – 19.10น. 19.15 น. – 21.30น. 21.40 น. รับประทานอาหารเย็น เตรียมแคมป์ไฟ เข้านอน 1 มิถุนายน 2560 6.00 น. – 6.30 น. 06.30 น. – 08.30 น. 08.30 น. – 10.00 น. 10.00 น. – 11.40น. 12.00 น. – 13.00น. 13.00 น. – 17.00น. 17.00 น. – 18.30น. 18.30 น. – 19.10น. 19.15 น. – 21.30น. 21.40 น. ตื่นนอนและออกก้าลังกายยามเช้า กิจวัตรช่วงเช้าและรับประทานอาหารเช้า เรียน Post - test รับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมฐาน 2 เตรียมกิจกรรม รับประทานอาหารเย็น แคมป์ไฟ เข้านอน
 14. 14. วันที่ เวลา กิจกรรม 2 มิถุนายน 2560 06.30 น. – 08.30 น. 08.30 น. - 11.40 น. 12.00 น. 12.00 น. – 17.00 น. กิจวัตรช่วงเช้าและรับประทานอาหารเช้า พิธีปิด นักเรียนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ เก็บสถานที่ 3 มิถุนายน 2560 09.00 น. – 09.30 น. 09.30 น. – 17.00 น. 20.00 น. – 20.30 น. 22.00 น. กิจวัตรช่วงเช้าและรับประทานอาหารเช้า ทัศนศึกษา กลับโรงเรียน เข้านอน 4 มิถุนายน 2560 09.00 น. – 12.00 น. 17.00 น. – 19.00 น. 19.00 น. ประชุมสรุปงานนิสิต เก็บสัมภาระและเก็บสถานที่ เดินทางกลับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพ ติดต่อ นางสาวจารุมน อรรคพิพัฒน์ โทรศัพท์ 09-5952-3638 หรือ email: sangtianchula1@gmail.com (นางสาวจารุมน อรรคพิพัฒน์) นิสิตผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุลธรรม เสนาะพิมพ์) อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

×