Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oldy club

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oldy club

 1. 1. 1. นายผรรปวีณ นาค แสงทอง รหัส 555740345- 8 2. นางสาวธารนันท์ สุโน ภักดิ์ รหัส 555740339- 3 3. นางสาวชลนิภา เอี่ยม ธนาภรณ์ รหัส 555740479- 7 4. นางสาวณภาภัช พายุ เลิศ รหัส 555740481- 0 5. นางสาวพรลภัส เทพ ด้วง รหัส 555740491- 7 MembersMembers
 2. 2. เป็นแผนธุรกิจใหม่ที่กำาลังจะเกิดขึ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 2,500,000 บาท จำานวนประชากรในจังหวัดนครราชสีมา 2,600,000 คน มีเป้าหมายเจาะกลุ่มตลาดผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-75 ปี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุแบบ ครบวงจร ผู้บริหารและพนักงานมีประสบการณ์ในการทำางานและมี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เน้นด้านโภชนาการและด้านการออกกำาลังกายตามธาตุของ แต่ละบุคคล มีกิจกรรมเสริมมากมายหลายประเภทตามความสนใจของ ผู้รับบริการ
 3. 3. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข โครงสร้างธุรกิจ ลักษณะการประกอบการของ Oldy Club /ลักษณะธุรกิจ บริการของผู้สูงอายุทั่วไป และประเภทของสถานบริการ ตามลักษณะโครงสร้างของ สถานประกอบการอื่น - Industry AnalysisIndustry Analysis
 4. 4. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข สภาวะตลาดและแนวโน้ม การแข่งขัน ลักษณะประชากรในจังหวัด นครราชสีมาซึ่งมีผู้สูงอายุคิด เป็น ร้อยละ 10.5 ของ ประชากรทั้งหมดคือมีจำานวน ผู้สูงอายุมากสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ควรเพิ่มเติมเรื่อง •ข้อมูลสภาพการ แข่งขัน และ ส่วนแบ่งการตลาดของ อุตสาหกรรม •ข้อมูลอัตราการเติบโต ตลาด ของอุตสาหกรรม •วงจรชีวิตอุตสาหกรรม Industry AnalysisIndustry Analysis
 5. 5. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PESTLE) • การเมือง ไม่มีเสถียรภาพ มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา • เศรษฐกิจ การเติบโตอย่างต่อเนื่อง • สังคมและค่านิยม ไม่ค่อยมีเวลาดูแล ครอบครัว • เทคโนโลยี มีการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านสุขภาพเข้ามาใช้ • กฎหมาย ไม่ถูกควบคุมหรือจำากัดการ บริการ - Industry AnalysisIndustry Analysis
 6. 6. SWOT AnalysisSWOT Analysis
 7. 7. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทางแก้ไข Strengths • มีแนวความคิดรูปแบบ ใหม่ • มีระบบการให้บริการ ครบวงจร มีความยืดหยุ่น ตามความต้องการ • มีบริการรับ-ส่งถึงหน้า บ้าน • มีการบริการอาหารเพื่อ • ควรมีการกล่าวถึงข้อมูล ที่มีความซื่อตรงเพื่อใช้ ข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลไม่ได้ระบุสื่อ Online ไม่ควรระบุในจุด แข็งเพราะทำาให้การ วิเคราะห์กลยุทธ์ผิดพลาด SWOT Analysis
 8. 8. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทางแก้ไข Weaknesses • มีการกล่าวถึงในกรณีที่ ผู้สูงอายุมีความแปรปรวน และหงุดหงิด บุคลากรจะ ต้องมีอดทนต่อสถานะดัง กล่าว • เนื่องจากสมาชิกเป็นผู้ สูงอายุ อาจเสียชีวิต • Product มีความ ข้อความมีการแสดงถึงจุด แข็งมิใช่จุดอ่อนในส่วน บุคลากรที่มีความอดทน ในการให้บริการ ข้อความจุดอ่อนระบุว่า เสียชีวิต และ สินค้า ฟุ่มเฟือยไม่ใช่ปัจจัย 4 ทั้งกลุ่มเป็น Product ซึ่ง ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ SWOT AnalysisSWOT Analysis
 9. 9. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข Opportunities •คนหันมาใส่ใจสุขภาพมาก ขึ้น •จำานวนผู้สูงอายุมากขึ้น รวม ถึงผู้สูงอายุ มีกำาลังซื้อเพิ่มขึ้น •ภาครัฐมีการส่งเสริมภาค - SWOT AnalysisSWOT Analysis
 10. 10. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทางแก้ไข Threats • ผู้ให้บริการต้องมีฐานะ ทางเศรษฐกิจ • มีชมรม ผู้สูงอายุ และ โรงพยาบาลเป็นคู่แข่งที่ ให้บริการฟรี • ไม่เสียค่าใช้จ่าย ควรพิจารณาเพิ่ม การเมืองมีความไม่มั่นคง ทำาให้ผู้รับบริการเกิดรอดู นโยบายเบี้ยเลี้ยงทำาให้ ชะลอการตัดสินใจใช้ บริการ สภาพเศรษฐกิจมีการ เติบโต คนดูแลตัวเอง น้อยลง ใส่ใจตัวเองน้อย SWOT AnalysisSWOT Analysis
 11. 11. 5 Forces Model5 Forces Model
 12. 12. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทางแก้ไข • เป็นธุรกิจที่ใช้เงิน ลงทุนไม่สูงมาก • เทคโนโลยีที่ใช้ไม่ซับ ซ้อน ควรเพิ่มเติมเรื่อง •Switching cost •นโยบายภาครัฐบาล •กฎหมาย Threat of new entrants 5 Forces Model5 Forces Model
 13. 13. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทางแก้ไข • ผู้บริการเดิมเป็นของ รัฐบาล หรือได้รับเงิน สนับสนุนจากรัฐบาล จึงได้เปรียบเพราะ ต้นทุนตำ่า ควรเพิ่มเติมเรื่อง •สถานที่ •จำานวนคู่แข่งใน อุตสาหกรรม Rivalry among existing firms 5 Forces Model5 Forces Model
 14. 14. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข • ลูกค้ามีทางเลือกได้ หลากหลาย (ศูนย์สามวัยตามชุมชน ต่างๆ ที่เป็นสวัสดิการ ของชุมชน สวน สาธารณะและชมรมผู้ ควรเพิ่มเติมเรื่อง •ความรู้การออกกำาลัง กาย อาหาร เป็นสิ่งที่ สามารถศึกษาเองได้ ไม่ จำาเป็นต้องเสียเงินค่า สมาชิก Bargaining power of buyers 5 Forces Model5 Forces Model
 15. 15. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข • มี suppliers เป็น จำานวนมาก โดยไม่มีความแตกต่าง กันระหว่าง supplier แต่ละราย - Bargaining power of suppliers 5 Forces Model5 Forces Model
 16. 16. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข • ผู้บริโภคเริ่มสนใจ รักษาสุขภาพ อย่างจริงจังเพิ่มขึ้น และ มีทางเลือก และวิธีการผ่อนคลายได้ หลาย ควรเพิ่มเติมเรื่อง •Switching cost •สินค้าทดแทนบางอย่าง สามารถทำากิจกรรมร่วม กันเป็นครอบครัวได้ และตรงตามความ Threat of substitute product 5 Forces Model5 Forces Model
 17. 17. สิ่งที่มีในรายงาน ประชากรในจังหวัดนครราชสีมา 2,600,000 ประชากรผู้สูงอายุ (60-75ปี) [0.2] 520,000 ประชากรผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล [0.8] 416,000 ประชากรผู้สูงอายุที่ครอบครัวมีฐานะดี (รายได้ครอบครัว 1.2 ล้านบาท/ปี) [0.4] 166,400 ประชากรผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพ [0.4] 66,560 ประชากรผู้สูงอายุที่ต้องการใช้บริการศูนย์ บริการสุขภาพสำาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร [0.1] Sales ForecastSales Forecast
 18. 18. เสนอแนวทางแก้ไข ประชากรในอำาเภอเมือง นครราชสีมา 1,500,000 ประชากรผู้สูงอายุ (60-75ปี) [0.2] 300,000 ประชากรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ [0.8] 240,000 ประชากรผู้สูงอายุที่ครอบครัวมีฐานะดี (รายได้ครอบครัว 1.2 ล้านบาท/ปี) [0.4] 96,000 ประชากรผู้สูงอายุที่ใส่ใจสุขภาพ [0.6] 57,600 ประชากรผู้สูงอายุที่สนใจทำากิจกรรมนอกบ้าน [0.4] 23,040 Sales ForecastSales Forecast
 19. 19. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข Marketing Segmentation 1. แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ ขายให้ใคร ลูกค้าอยู่ที่ไหน อยู่ในเมืองหรือชนบท 2. แบ่งตาม ประชากรศาสตร์ ผู้บริโภคผู้หญิง ผู้ชาย 3. แบ่งตามพฤติกรรมผู้ บริโภค สถานะของผู้ซื้อ แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) ผู้บริโภคที่พักอาศัยในจังหวัด นครราชสีมา  แบ่งตามประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) ผู้บริโภคที่อยู่ในวัยผู้สูงอายุที่ มีอายุระหว่าง 60 -75 ปี 3. แบ่งตามพฤติกรรมผู้บริโภค (Behavioral Segmentation) ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัว SegmentationSegmentation
 20. 20. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข Target Market ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ คือ กลุ่มผู้ สูงอายุที่อาศัยอยู่ในอำาเภอเมือง นครราชสีมา โดยกลุ่ม เป้าหมาย คือผู้สูงอายุที่อาศัยภายในบ้าน จัดสรรในแถบถนนบายพาส จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ คือผู้ สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60 - 75 ปี ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และครอบครัวมีฐานะ - SegmentationSegmentation
 21. 21. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข Positioning การวางตำาแหน่งของการบริการ คือเป็นการดูแลผู้สูงอายุ วาง ตำาแหน่งการบริการในลักษณะ ของ Benefit Positioning คือเน้น คุณค่าการบริการ และประโยชน์ ที่ผู้รับบริการที่มีไลฟ์สไตล์ ชื่น ชอบการออกกำาลังกายใส่ใจ สุขภาพ และมีกำาลังซื้อสูง - SegmentationSegmentation
 22. 22. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product & Service) เปิดรับสมาชิกสำาหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60-75 ปี โดย รูปแบบของการเป็นสมาชิกแบบรายปี การบริการมี ให้เลือกหลายหลายตามความต้องการของผู้บริการ แต่ละ โดยสามารถแบ่งประเภทของการบริการได้ ดังนี้ 1.บริการหลัก : ฟิตเนสรูปแบบใหม่ ที่แตกต่าง จากฟิตเนสทั่วไป คือไม่ใช้อุปกรณ์ออกกำาลังกาย/ นวดแผนไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ/Oldy Café (ร้านอาหารชีวจิต พื้นที่พูดคุยจิบนำ้าชา)/ห้อง ให้คำาปรึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม/ห้อง หนังสือ/ห้องปฏิบัติธรรม/ศูนย์บริการแว่นถนอม สายตาสำาหรับผู้สูงอายุในราคาสมาชิก 2. บริการเสริม : บริการรถรับ-ส่งจากบ้าน/ทัวร์ อิ่มบุญ (ไหว้พระเก้าวัด)/ตรวจสุขภาพแบบครบ บริการหลักของ Oldy Club เป็น เพียงศูนย์บริการด้านสุขภาพ สำาหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรที่ เน้นในด้านโภชนาการ และการ ออกกำาลังกายเท่านั้น ส่วนใน เรื่องบริการเสริมจะเป็นกิจกรรม ที่เกี่ยวกับการผ่อนคลาย การพัก ผ่อน การใช้เวลาอยู่กับ ธรรมชาติ ซึ่งมีการวิเคราะห์เกิน ความเป็นจริงที่อยู่ แต่บริษัท สามารถนำาบางกิจกรรมมาเป็น ทางเลือกให้กับผู้สูงอายุเพิ่มได้ อีก เช่น การตรวจสุขภาพแบบ ครบวงจรฟรี 1 ครั้งต่อปี และ กิจกรรมอื่นตามความสนใจ Marketing MixesMarketing Mixes
 23. 23. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทางแก้ไข ราคา (Price) นโยบายราคาของ Oldy Club ใช้ หลักการที่ว่าเน้นการบริการที่ หลากหลายและตามความสะดวก ในการให้บริการ โดยลูกค้าจะยอม จ่ายส่วนเพิ่มนี้เพื่อแลกกับความ สะดวกสบายที่ไม่ต้องเดินทางไปยัง ศูนย์บริการต่างๆ รูปแบบการเป็น สมาชิก Oldy Clubเป็นแบบรายปี โดยอัตราค่าสมาชิก ราคาท่านละ 25,000 บาทต่อปี ราคาที่ตั้งขึ้นนี้ พิจารณาจากอุปสงค์ในตลาด และ ความคาดคะเนต้นทุน บริษัทควรกำาหนดอัตราการค่าบริการตาม ลักษณะการเข้ารับบริการ โดยต้อง กำาหนดราคาของการสมัครเป็นสมาชิกทั้ง รายสัปดาห์/รายเดือน/รายปี เข่น 1. การบริการแบบไปเช้า-เย็นกลับ (Day Care) คิดค่าใช้จ่าย ............ บาท/สัปดาห์/เดือน/ปี 2. การบริการแบบสถานบริการดูแลระยะ ยาว (Long Stay) คิดค่าใช้จ่าย ............. บาท/เดือน/ปี (ซึ่งอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับสภาพ ร่างกายของผู้สูงอายุด้วยว่าสามารถช่วย เหลือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหน) Marketing MixesMarketing Mixes
 24. 24. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข การจัดจำาหน่าย (Place) ช่องทางการจัดจำาหน่ายเป็น แบบ Direct ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจสมัคร สมาชิกในระดับปานกลาง แต่ การใช้พนักงานขายมีอิทธิพล อยู่ในระดับมาก โดยพนักงาน ขายหมายถึง บุคคล 2 กลุ่มคือ 1. พนักงานขายที่ทำาหน้าที่ การขายสมาชิกให้กับลูกค้า ควรที่จะมีการอธิบายเรื่อง ของChannel ในการติดต่อ สื่อสารและLocation ที่มีผล ต่อการดำาเนินทางธุรกิจ เช่น การนำาเสนอสถานที่ตั้ง หรือ ช่องทางสื่อสาร Call center , Internet Marketing MixesMarketing Mixes
 25. 25. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทางแก้ไข ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เนื่องจาก Oldy Club ยังไม่เป็นที่รู้จัก ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ดังนั้นจึงมี แผนการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่ รู้จัก และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ดังนี้ แผนการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ เป็นที่รู้จัก เช่น การจัดทำาแผ่น พับ/การวางแผนสร้างเว็บไซต์/การ ติดตั้งป้ายหน้าคลับ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การเปิดสายด่วนเพื่อให้คำา ปรึกษา/จัดโปรโมชั่น “สุขภาพดี ควรมีการระบุช่วงอายุ และ การดำาเนินกิจกรรมที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจ และมีทาง เลือกในแต่ละกิจกรรม เช่น ช่วงอายุ 60-75 ปี มีส่วนลดค่า บริการ ถ้าอายุมากกว่า70ปี มี ของสัมมนาคุณ Marketing MixesMarketing Mixes
 26. 26. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข ด้านบุคลากร (People) มีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ฝึกอบรม จูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ ให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการและผู้ใช้บริการต่าง ๆ ของ องค์กรเจ้าหน้าที่ต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใช้ บริการมีความคิดริเริ่ม มีความ สามารถในการแก้ไขปัญหา สามารถ - Marketing MixesMarketing Mixes
 27. 27. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข ด้านการสร้างและนำาเสนอ ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและนำาเสนอ ลักษณะทางกายภาพให้กับ ลูกค้าโดยพยายามสร้าง คุณภาพโดยรวมทั้งทางด้าย กายภาพและรูปแบบการให้ บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับ บริษัทควรกำาหนดในเรื่อง การแต่งกายของพนักงาน ให้ชัดเจน เช่น พนักงานใน บริษัทต้องสวมใส่แบบฟอร์ม ตามที่บริษัทกำาหนด หรือ ควรแต่งกายให้เรียบร้อย ด้วยแบบและสีที่สุภาพ จะ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับบริษัทรวมไปถึงในตัว Marketing MixesMarketing Mixes
 28. 28. สิ่งที่มีในรายงาน เสนอแนวทาง แก้ไข ด้านกระบวนการ (Process) พนักงานให้บริการอย่าง ถูกต้องรวดเร็วเป็นการ เอง ทำาให้ผู้ใช้บริการ เกิดความประทับใจ มี การแสดงโครงสร้าง - Marketing MixesMarketing Mixes
 29. 29. สิ่งที่มีใน รายงาน เสนอแนวทางแก้ไข ยังไม่มีข้อมูล รายได้ค่าบริการ 14,400,000 ต้นทุนการบริการ 0 กำาไรขั้นต้น 14,400,000 ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน เงินเดือน (907,000*12) 10,884,000 ค่าประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ (14,400,000*1.8%) 260,000 ค่าซ่อมแซมและค่าอะไหล่ (14,400,000*1.8%) 260,000 ค่าพาหนะและค่าเดินทาง (14,400,000*0.72%) Marketing BudgetMarketing Budget

×