ภารกิจดานวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดนพงษ สุดภักดี     รองอธิการบดีฝายวิชาการและเ...
Paperless Presentation  http://slideshare.net/denpong                  2
3
ฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                 4
หนวยงานในความรับผิดชอบ       กํากับ ดูแล          ควบคุม สั่งการ•  สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ  • สํานัก...
ภารกิจสําคัญฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ     กํากับ ดูแล      งานใหม งานตอเนื่องหรืองานเรงดวน    หนวย...
การรับเขาบุคคลเขาศึกษา (ป.ตรี)• วิธีรับตรง  – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2,500 – 3,500 คน)  – ภาคเหนือ จัดสอบโดย มช. (30...
ตัวอยางการรับโดยวิธีอื่นๆ•  โครงการ พสวท.•  โครงการผลิตบัณฑิตคืนสูสังคม•  โครงการรับนักกีฬาชั้นเลิศ•  มูลนิธิสงเสริ...
จํานวนรับ        2549   2550   2551   2552   2553   2554   2555รวม      11,068  12,913  12,617 ...
นักศึกษาตางชาติ            2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555บัณฑิตศึกษา ตางชาติ   72  47  66  75  87 ...
329 หลักสูตร        11
งานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ               12
งานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ               13
งานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ               14
Google Apps for Education              15
Short Overview of Khon Kaen University in Academic and IT
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Short Overview of Khon Kaen University in Academic and IT

619 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
619
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Short Overview of Khon Kaen University in Academic and IT

 1. 1. ภารกิจดานวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดนพงษ สุดภักดี รองอธิการบดีฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ denpong@kku.ac.th 1
 2. 2. Paperless Presentation http://slideshare.net/denpong 2
 3. 3. 3
 4. 4. ฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4
 5. 5. หนวยงานในความรับผิดชอบ กํากับ ดูแล ควบคุม สั่งการ• สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ • สํานักวิชาศึกษาทั่วไป• ศูนยคอมพิวเตอร • สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน• วิทยาลัยนานาชาติ• สถาบันภาษา 5
 6. 6. ภารกิจสําคัญฝายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กํากับ ดูแล งานใหม งานตอเนื่องหรืองานเรงดวน หนวยงานหรือกลไกใหมทจะจัดตั้ง ี่ • การพัฒนาหลักสูตรตาม TQF • การจัดตั้งศูนยบริการนักศึกษาพิการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ • การติดตามการดาเนินการหลักสูตรตาม ํ • การจัดตั้งสํานักพิมพ TQF • ปรับปรุงระเบียบวาดวยการศึกษา รวมถึง   • การจัดตั้งหนวยบริการเทคโนโลยี ศูนยคอมพิวเตอร สารสนเทศ ขอบังคับ หรือประกาศที่เกียวของ ่ • การพัฒนาสหกจศึกษาตามมาตรฐานฯ ิ • การจัดตั้ง e-Learning Support ศูนยคอมพิวเตอร • การพัฒนาและใชระบบบตรสมารทการด ั Center ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการเรียนการสอน การบริหารและ ตอนบน (สนับสนุนการดําเนินการ วิทยาลัยนานาชาติ การบริการ บางสวนโดย สกอ.) • การพัฒนาระบบ KKU e-Store • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ควบคุม สั่งการ ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมี ระบบเผชิญเหตุฉุกเฉิน • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ สํานักวิชาศึกษาทั่วไป บริหารและบริการ ที่ครอบคลุมภารกจ ิ ทุกดานสํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน • ฯลฯ 6
 7. 7. การรับเขาบุคคลเขาศึกษา (ป.ตรี)• วิธีรับตรง – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2,500 – 3,500 คน) – ภาคเหนือ จัดสอบโดย มช. (30 – 80 คน) – ภาคใต จัดสอบโดย มอ. (60 – 130 คน)• รับตรงวิธีพิเศษ – โครงการพิเศษ (1,300 – 2,000 คน) – โครงการอื่นๆ• การรับผานสวนกลาง (สอท.) หรือ แอดมิสชั่น (1,900 – 2,400 คน) 7
 8. 8. ตัวอยางการรับโดยวิธีอื่นๆ• โครงการ พสวท.• โครงการผลิตบัณฑิตคืนสูสังคม• โครงการรับนักกีฬาชั้นเลิศ• มูลนิธิสงเสริมโอลิมปกวิชาการฯในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนาฯ• นักเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาสหรือพิการ• ผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร (โครงการชางเผือก)• โครงการรับนักเรียนที่เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และบริการสังคม• นักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย• โครงการรับนักเรียนชาวไทยศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใตของกระทรวงมหาดไทย• โครงการพัฒนาและสงเสริมนักเรียนโอลมปกวิชาการ ิ• ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต• นักเรียน Home School• โครงการรับนักเรียนเรียนดีของคณะตางๆ 8
 9. 9. จํานวนรับ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555รวม 11,068 12,913 12,617 13,661 13,506 13,436 10,584ป.ตรี 7,139 8,740 8,659 8,967 9,405 9,695 7,368บัณฑิตฯ 3,929 4,173 3,958 4,694 4,101 3,741 3,216ป.ตรี:บัณฑิตฯ 65:35 68:32 69:31 66:34 70:30 72:28 70:30 9
 10. 10. นักศึกษาตางชาติ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555บัณฑิตศึกษา ตางชาติ 72 47 66 75 87 78 80บัณฑิตศึกษา ไทย 3857 4126 3892 4619 4014 3663 3136 ปริญญาตรี ตางชาติ 45 111 53 104 93 105 33 ปริญญาตรี ไทย 7094 8629 8606 8863 9312 9590 7335 10
 11. 11. 329 หลักสูตร 11
 12. 12. งานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 12
 13. 13. งานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 13
 14. 14. งานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 14
 15. 15. Google Apps for Education 15

×