Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

In lingua

488 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

In lingua

 1. 1.   Valencià  grau Elemental ( JQCV )per a persones adultes
 2. 3. 1. PRESENTACIÓ   Quan vulgues, on vulgues! <ul><ul><li>Aprèn al teu ritme i de manera flexible  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Comptem amb: </li></ul></ul><ul><ul><li>Un campus i uns materials virtuals completament adequats per a l'aprenentatge de llengües </li></ul></ul><ul><ul><li>  els millors professionals que faran un seguiment del teu aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Activitats autocorrectives perquè practiques, com les de l'examen de la JQCV. </li></ul></ul><ul><ul><li>  Entra, coneix nous amics i amigues i interacciona al mateix temps que aprens. </li></ul></ul>
 3. 4. 2. OBJECTIUS <ul><ul><li>Oferir una millora substancial de la formació, de l'ensenyament presencial al l'aprenentatge e-Learning. </li></ul></ul><ul><ul><li>Atenció més personalitzada a l'alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Establir diferents tipus de perfils per d'orientar millor l'aprenentatge. </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibilitzar l'aprenentatge, per adaptar els diferents ritmes i perfils. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prevenir el sentiment d'aïllament de l'alumnat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aconseguir la superació de la resistència a la tecnologia (institució i alumnat). </li></ul></ul><ul><ul><li>Dotar l'aula virtual de les eines necessàries per a l'aprenentatge de la llengua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dissenyar materials hipertextuals adients. </li></ul></ul>
 4. 5. 3.  EQUIP HUMÀ      QUI FORMA IN LINGUA ? <ul><li>Montse : directora de projecte (amb el Cap del projecte i amb el formador de formadors/tutors en línia).  Carles : disseny tecnopedagògic (amb el departament de Responsables de l´àrea e-learning i el tècnic de formació e-learning ). </li></ul><ul><li>Inés : coordinadora processos docents (amb l´equip d´Experts en metodologies i Experts en disseny de continguts de formació).  Iolanda : responsable de màrqueting (amb dissenyador, expert en gestió de plataformes i tutor-expert d´accions formatives). </li></ul>
 5. 6. <ul><li>  </li></ul><ul><li>3.1. FUNCIONS: </li></ul><ul><ul><li>Proporciona elements necessaris                                      pel bon funcionament   del curs.  </li></ul></ul><ul><ul><li>Nexe entre la institució, l'equip                      docent i l'alumnat. </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  3.2. EXPERT- TUTOR -FORMADOR </li></ul><ul><ul><li>Un expert farà la selecció de personal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els professors són els encarregats d'impartir les classes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els tutors resoldran dubtes acadèmics en les hores de tutoria. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dinamitzaran i seguiran els processos docents dels participants. </li></ul></ul>
 6. 7. <ul><li>3.3.  SUPORT TECNOLÒGIC: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>  Vetllen pel bon funcionament de la plataforma:      la xarxa, els materials del curs i els exercicis. </li></ul></ul><ul><ul><li>  Vetllen per comoditat tècnica d´estudinats i professors  </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Oferir suport tecnològic a:  </li></ul></ul><ul><li>     - Estudiants: accedir als materials i exercicis, donar-los suport administratiu i acadèmic. </li></ul><ul><li>     - Professors: contribuir al  bon desenvolupament professional, per  ajudar als estudiants en el seu aprenentatge. </li></ul><ul><li>     - A l'empresa : millorar el funcionament del curs implementat, captar nous estudiants i fidelitzar-los. </li></ul>
 7. 8. 4. CRONOGRAMA CRONOGRAMA REUNIONS INTERDEPART. ELABORACIÓ PROJECTE Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4   Mes 5 Mes 6 REUNIONS GENERALS 2 quinzenals 2 quinzenals 2 quinzenals 1 mensual 1 mensual 1 mensual REUNIONS DEPARTAMENTS TÈCNICS 4, setmanals 4 setmanals 4 setmanals 2 quinzenals 2 quinzenals 2 quinzenals ACTUALITZACIÓ PROCESSOS EDUCATIUS actualització tecnopeda-gògica implementació total de l´actualització proves incials Revisions i propostes Control prova pilot Diagnòstic i modifica- cions APLICACIONS A PLATAFORMA actualització i aplicació renovada del Moodle Enllaços efectius de programari actualitzat implantació i millora consensuada Consens aplicació tecnopedagògica Prova pilot Diagnòstic i modifica- cions
 8. 9. 6. PRESSUPOST Valoració projecte: 219.800€. TAULA D´INVERSIONS INICIALS I NVERSIONS TOTAL 1r mes 2n mes 3r mes Consultoria desenvolupament e-learning (actualització) 40.000 15.000 15.000 10.000 Personalització plataforma MOODLE 12.000 6.000 6.000 Confecció de cursos (creació i virtualització) 157.300 80.000 50.000 27.300 Equips per a processos d'informació (nova maquinària) 7.500 3.000 3 3.000 1.500 Mobiliari nou espai 3.000 1.000 1.000 1.000 TOTAL 219.800 105.000 75.000 39.800
 9. 10. TAULA DE PREVISIÓ DE DESPESES AL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DESPESES FIXES 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre Despeses de personal Professorat i tutors 50.000 50.000 50.000 Secretària i administ. 15.000 15.000 15.000 Altres (manteniment publicitat) 10.000 10.000 10.000 Tecnologia Optimització i actualització de la plataforma Moodle 12.000* (trimestre ant.) Despeses generals Gestoria (comptabilitat i nòmines) 2.000 2.000 2.000 Telèfon 3.000 3.000 3.000 Energies (aigua, llum, etc.) 500 500 500 Viatges i dietes 6.000 6.000 6.000 Total despeses fixes 86.500 86.500 86.500
 10. 11. 7. PROPOSTA TÈCNICA <ul><ul><li>Una màquina VMWare que conté dos servidors virtuals, d'una banda un servidor de configuracions i de l'altra un proxy-caché </li></ul></ul><ul><ul><li>Una instal·lació d'equipament Wi-Fi </li></ul></ul><ul><ul><li>Equips portàtils ultrapans per als recursos humans implicats en aquest projecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>conjunt/s d´ordinador + videocàmera + pissarra digital + projector d'aula per a ús del professorat (comunicació directa i sincrònica puntual) </li></ul></ul><ul><ul><li>MOODLE </li></ul></ul>
 11. 12. 8. TASQUES A DESENVOLUPAR <ul><ul><li>Des de direcció queden marcats els objectius determinats del curs i que es consensuen entre els diferents departaments. El projecte se centra en tots els aspectes tècnics, metodològics, didàctics i creatius actuals </li></ul></ul><ul><ul><li>Quatre grans departaments (diverses seccions) efectuen tasques des d´un treball col·laboratiu i constructiu per una revisió i millora constant ( prova pilot i avaluació diagnòstica inicial ) </li></ul></ul>
 12. 13. Direcció - Cap del projecte - formador de formadors. Analitzar l'entorn institucional. Organitzar, supervisar i avaluar els processos (tècnics, pedagògics, formatius,...) Gestionar de l´equip de treball implicat. Proporcionar formació de formadors i equip formadors competents i escaients.
 13. 14. Coordinació processos docents - Experts metodologies - Experts disseny continguts formatius. Triar i justificar el model pedagògic. Elaborar processos formatius adequats i amb pedagogia activa i significativa. Controlar la multidisciplinarietat en les activitats i actualització de recursos. Proposar formats atractius i propostes educatives motivadores
 14. 15. Responsable disseny tecnopedagògic - Responsable l´àrea e-l. - Tècnic de formació e-learning . Dinamitzar l´espai Facilitar les eines (programari, webs,... i plataforma (Moodle) Realitzar tasques de manteniment, administració i revisió Realitzar i controlar les tasques de disseny
 15. 16. Cap de màrqueting - Expert en gestió de plataformes - Tutor-expert accions formatives. Vetllar per formats, disseny i actualització. Elaborar i exposar en públic el projecte per al concurs programat, i per publicitat als mitjans de comunicació. Dinamitzar i avaluar la coordinació entre els diferents grups implicats de creació i actualització. Oportunitats i amenaces.
 16. 17. Experts-tutors-formadors. Dinamitzar i acompanyar els processos d´E/A en tot moment. Estimular i fomentar la participació i col.laboració de tots els participants. Proporcionar una bona interacció formal i informal als espais del curs. Avaluar i metaavaluar per proporcionar millores, a nivell formatiu i a nivell funcional.
 17. 18. PROPOSTA PUBLICITÀRIA: TV, INTERNET I RÀDIO No importa el lloc, ni el temps, ni l´espai... Amb nosaltres podràs tindre a l´abast la possibilitat de conèixer i practicar la nostra llengua. El valencià és fàcil, si el fas fàcil!
 18. 19. 8.EXPERIÈNCIES ANTERIORS <ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>In Lingua s'ha encarregat durant els 10 darrers anys de tirar en davant la formació en llengües a empreses privades i a particulars, a nivell presencial, semipresencial i virtual. </li></ul></ul><ul><ul><li>  Des de la creació (2000)  In Lingua formació i capacitació, en projectes d'investigació i d'assistència tècnica , i ha realitzat múltiples publicacions vinculades a aquestes activitats. Ha estat participant en investigacions privades i/o públiques. . </li></ul></ul>
 19. 20. 9. AVALUACIÓ <ul><li>  </li></ul>

×