Successfully reported this slideshow.

Ds bm sjk thp 1

360 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ds bm sjk thp 1

 1. 1. DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHAP 1 2012
 2. 2. DOKUMEN STANDARDKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) MODUL TERAS ASAS BAHASA MALAYSIA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAHAP 1 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 3. 3. Cetakan Pertama 2012© Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelummendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8,Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
 4. 4. KANDUNGAN Muka SuratRUKUN NEGARA vFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN viKATA PENGANTARPENDAHULUAN 1TUNJANG KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 2MATLAMAT 3OBJEKTIF 3FOKUS 4ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM 4 Standard Kurikulum 4 Kemahiran Bahasa 4 Pendekatan Modular 5 Sistem Bahasa 6 Pengisian Kurikulum 8 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 10 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur 18 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 25 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 30 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Seni Bahasa 35 Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 38 Glosari 40 iii
 5. 5. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukanseluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN • KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA • KELUHURAN PERLEMBAGAAN • KEDAULATAN UNDANG-UNDANG • KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 6. 6. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU Pendidikan di Malaysia adalah suatu usahaberterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. vi
 7. 7. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATUPENDAHULUAN menggunakan bahasa Melayu secara berkesan dan bertatasusilaPerkembangan semasa dalam arus globalisasi yang sangat dalam semua urusan.dinamik, menuntut perubahan dalam dunia pendidikan. Seiringandengan itu, Kementerian Pelajaran Malaysia mengambil inisiatif Bagi sekolah jenis kebangsaan, penggubalan Standard Kurikulummenyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum. Bahasa Malaysia mengambil kira proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia yang menggunakan pendekatanSelaras dengan perubahan tersebut, Kurikulum Bahasa Malaysia bahasa kedua kepada murid untuk memperoleh kemahiran bahasaturut melalui proses semakan dan penambahbaikan dalam yang ditentukan dalam Standard Kurikulum Bahasa Malaysia.penggubalannya hingga terhasil Standard Kurikulum Bahasa Standard ini juga menekankan kepelbagaian minat dan kecerdasanMalaysia. Standard yang diketengahkan ini mengandungi Standard yang berbeza dalam kalangan murid.Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard ini merupakanpernyataan yang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai Selain itu, aktiviti kokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikanmurni yang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid di sekolah jenis landasan bagi membina keyakinan diri, mengetengahkan bakat,kebangsaan. memupuk sifat kepemimpinan, dan ketokohan murid dalam pelbagai bidang. Aktiviti kokurikulum juga berupaya memantapkanPenggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia berpaksikan penguasaan berbahasa murid serta menyokong pelaksanaanRukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Standard Kurikulum Bahasa Malaysia.Pendidikan Kebangsaan. Standard ini menjunjung peranan bahasaMelayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasaperpaduan negara, dan bahasa ilmu. Standard ini turutmenitikberatkan penggabungjalinan kemahiran bahasa,penyerapan ilmu dan nilai murni. Standard Kurikulum BahasaMalaysia boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akal budi,pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arah melahirkansemangat cinta akan bahasa dan tanah air yang dikongsi bersamadalam satu wawasan demi memartabatkan bahasa Melayu.Pada asasnya, pembinaan kerangka Standard ini berdasarkanprinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Standard inimengetengahkan pendekatan berbentuk modular danpembelajaran secara didik hibur bagi mencungkil potensi muriduntuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya,membolehkan murid memperkembangkan keupayaan danpenguasaan kemahiran bahasa, serta berkomunikasi 1
 8. 8. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATUTUNJANG KURIKULUM STANDARDSEKOLAH RENDAH Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insan yang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan seperti yangStandard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskan enam terdapat dalam Rajah 1.tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai;Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal dan Estetika;dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebut merupakan domainutama yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukandengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam Tunjang 2
 9. 9. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara1.0 MATLAMAT bertatasusila; viii. membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul; digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam ix. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, jelas dan intonasi yang betul; maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam x. membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan kehidupan harian. tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; xi. membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat2.0 OBJEKTIF yang terdapat dalam pelbagai bahan; xii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan xiii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; untuk: xiv. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; xv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan betul; arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; xvi. menulis imlak dengan tepat; ii. mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa iii. mendengar, memahami dan memberikan respons yang santun; berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan xviii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre betul; dengan betul; iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan xix. mengedit dan memurnikan hasil penulisan; tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak xx. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh formal dengan betul secara bertatasusila; daripada pelbagai sumber; v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula xxi. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam perkara yang didengar, dibaca dan ditonton pertuturan, pembacaan dan penulisan; dan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang xxii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap betul; positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang aktiviti berbahasa. sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; 3
 10. 10. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU3.0 FOKUS Standard ini digubal dalam bentuk pernyataan Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendah berfokus Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa. Pada Tahap 1, dikuasai oleh murid. Standard ini dipersembahkan dalam murid-murid perlu menguasai asas kemahiran mendengar, bentuk modular yang dibahagikan kepada bahagian dan bertutur, membaca dan menulis. Ini bermakna konsep unit yang mengandungi elemen pengetahuan, kemahiran, kembali kepada asas ( back to basic ) diberi penekanan yang nilai murni, kreativiti dan inovasi yang perlu dikuasai oleh khusus. Penekanan juga diberikan kepada pembelajaran murid. yang menyeronokkan yang berkonsepkan aktiviti didik hibur. Pada Tahap II pula , penekanan diberikan kepada Standard Kandungan pengukuhan dan aplikasi kemahiran bahasa. Melalui penguasaan kemahiran bahasa ini, murid dapat Pernyataan tentang bidang ilmu yang patut diketahui dan berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan, dapat dilakukan oleh murid dalam suatu tempoh manakala melalui kemahiran membaca, murid dapat persekolahan yang merangkumi aspek pengetahuan, meningkatkan kosa kata di samping memupuk minat kemahiran dan nilai murni. membaca. Penguasaan tatabahasa yang baik dapat membantu murid menghasilkan penulisan yang kreatif dan Standard Pembelajaran berkualiti. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengaplikasikan pelbagai pendekatan Pernyataan tentang penetapan kriteria untuk memastikan dan teknik seperti nyanyian dan permainan serta kualiti pembelajaran dan pencapaian murid bagi setiap penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapat membantu standard kandungan. murid menguasai dan menghayati pembelajaran.4.0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM 4.2 Kemahiran Bahasa 4.1 Standard Kurikulum Kemahiran bahasa merupakan teras kepada Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dan pendekatan modular. Kemahiran bahasa meliputi kemahiran seperti berikut: Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal dengan memberikan penekanan pada Standard Kemahiran Mendengar Kandungan dan Standard Pembelajaran yang perlu Kemahiran Bertutur diketahui dan boleh dilakukan oleh murid. Standard Kemahiran Membaca Kandungan dan Standard Pembelajaran ini berpaksikan Kemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yang Kemahiran Menulis disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. 4
 11. 11. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU4.3 Pendekatan Modular 4.3.2 Modul Kemahiran Membaca Modul Kemahiran Membaca memberikan Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkan tumpuan pada kemahiran membaca di samping dengan menggunakan pendekatan modular untuk penggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain. memastikan penguasaan kecekapan berbahasa yang Kemahiran membaca merujuk keupayaan murid baik. Pendekatan modular bermaksud memecahkan membaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dan kemahiran kepada unit-unit kecil yang dikenali sebagai kelancaran yang betul. Penekanan perlu modul. Dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia terdapat diberikan pada aspek pemahaman dan lima modul iaitu Modul Mendengar dan Bertutur, Modul penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan Membaca, Modul menulis, Modul Seni Bahasa dan Modul menggunakan teknik-teknik membaca. Di Tatabahasa. Tiga modul yang pertama berasaskan samping itu, melalui modul kemahiran membaca empat kemahiran iaitu kemahiran mendengar, kemahiran murid juga berupaya menghayati teks yang bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. dibaca. Modul Seni Bahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapan berbahasa murid. 4.3.3 Modul Kemahiran Menulis Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskan 4.3.1 Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur kemahiran menulis. Kemahiran menulis merujuk keupayaan murid menulis perkataan dan Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur melahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisan memberi penekanan kepada kemahiran yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan mendengar dan bertutur. Kemahiran mendengar pengalaman peribadi yang telah dilalui. merujuk kepada keupayaan murid mendengar Penekanan perlu diberikan pada penggunaan dengan teliti, memahami dan menghayati secara ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi betul, serta tulisan yang jelas dan kemas. Murid pengucapan, serta dapat memberikan respons. juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka Kemahiran bertutur pula merujuk keupayaan murid untuk menghasilkan penulisan berunsur berkomunikasi untuk menjalin hubungan dan pengetahuan dan imaginasi. Penguasaan menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan kemahiran bahasa ini diperoleh melalui situasi serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan dan konteks dalam pelbagai bahan prosa, puisi dan intonasi yang betul secara sopan dan dan grafik. bertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betul diberikan penekanan dalam kemahiran bertutur. 5
 12. 12. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU 4.3.4 Modul Seni Bahasa 4.4.1 Tatabahasa Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan, Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi keindahan dan kehalusan dalam bahasa Melayu dan sintaksis. yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid. Penguasaan aspek seni bahasa merangkumi 1.1 Morfologi kecekapan memahami, mengungkap dan menghayati bahasa yang indah. Melalui Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang pembelajaran modul ini, murid menghasilkan dan mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. mempersembahkan karya kreatif pelbagai genre Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi secara lisan dan bertulis melalui variasi teknik ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi yang menarik. Aspek seni bahasa juga unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata menzahirkan pembelajaran yang menyeronokkan pula ialah unit tatabahasa sama ada bentuk secara didik hibur. tunggal atau hasil daripada proses. pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Golongan kata pula ialah 4.3.5 Modul Tatabahasa proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk atau fungsi dengan Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dan anggota yang lain dalam golongan yang sintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dan sama. dikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan melalui pengajaran yang terancang dengan teknik a. Struktur kata merujuk pola suku kata yang sesuai dan berkesan supaya murid bagi: memahami dan menggunakan tatabahasa i. kata asli bahasa Melayu dengan betul dan tepat dalam pelbagai konteks ii. kata pinjaman bahasa Melayu dalam lisan dan bertulis. b. Bentuk kata terdiri daripada: 4.4 Sistem Bahasa i. kata tunggal ii. kata terbitan Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistem iii. kata ganda ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan peribahasa. iv. kata majmuk Pelaksanaan sistem bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia membolehkan murid c. Proses pembentukan kata meliputi: menggunakan dan mengamalkan bahasa Melayu baku. i. pengimbuhan Penerangan bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah. ii. penggandaan iii. pemajmukan 6
 13. 13. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATUAntara ketiga-tiga proses pembentukan kata ini, e. Binaan ayat;yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, i. ayat dasarpenekanan hendaklah diberikan pada aspek ii. ayat tunggalpenggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk iii. ayat terbitan atau ayat majmukdan makna termasuk aspek baharu dalam prosespengimbuhan. f. Proses ayat terbitan: i. proses penggantian d. Golongan kata terdiri daripada: ii. proses pengguguran i. kata nama iii. proses penyusunan semula ii. kata kerja iv. proses peluasan iii. kata adjektif iv. kata tugas 4.4.2 Tanda Baca1.2 Sintaksis Tanda baca penting dikuasai dalam komunikasi tulisan untuk memastikan keselarasan dan juga Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang makna yang tepat. Misalnya, koma dan tanda mengkaji bentuk, struktur, dan binaan ayat. Hal noktah mewakili hentian dalam pertuturan. ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian Penggunaan tanda baca yang betul dapat mewakili tentang hukum atau rumus tatabahasa yang intonasi dalam bacaan dan penulisan. mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok 4.4.3 Sistem Ejaan perkataan untuk membentuk ayat. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah Perkara yang diberikan penekanan ialah; seperti yang berikut: i. Pola keselarasan huruf vokal ii. Ejaan kata pinjaman a. Unsur utama yang terdiri daripada kata, iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan frasa, klausa, dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. 4.4.4 Sebutan dan Intonasi b. Jenis ayat, iaitu ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, dan ayat seruan. Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat c. Ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif menyebut perkataan dan ayat dengan betul serta d. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan memahami intonasi dan jeda. Kemahiran yang songsang ditekankan ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan maksud dengan tepat. 7
 14. 14. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU a. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat Nota: menyebut sesuatu kata dengan betul. Sebutan Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. 5.0 Pengisian Kurikulum Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentas b. Intonasi kurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiap mata Intonasi ayat bahasa Melayu yang betul pelajaran. Elemen Merentas Kurikulum ialah unsur nilai hendaklah diajarkan mengikut pola yang berikut: tambah yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran selain yang ditetapkan dalam standard i. ayat penyata kandungan. Penerapan elemen ini bertujuan untuk ii. ayat tanya mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modal insan yang iii. ayat perintah dihasratkan serta dapat menangani cabaran semasa dan iv. ayat seruan masa hadapan. Pengisian kurikulum tersebut merangkumi v. ayat terbalik atau songsang perkara-perkara yang berikut: vi. ayat aktif vii.ayat pasif 5.1. Ilmu4.4.6 Kosa kata Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin, contohnya ilmu dalam bidang sains, dan geografi dapat Kosa kata terdiri daripada kata umum dan istilah. digunakan untuk memperkembangkan ilmu bahasa dan Penguasaan kosa kata perlu dipertingkat dan kemahiran bahasa. Ilmu lain yang berkaitan dengan diperkembangkan agar murid dapat mengungkap hal-hal semasa juga boleh dipertimbangkan oleh guru maklumat dan buah fikiran selaras dengan dalam pengajaran dan pembelajaran. penambahan ilmu dalam mata-mata pelajaran yang dipelajari pada peringkat sekolah rendah. 5.2 Nilai Murni4.4.7 Peribahasa Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum Bahasa Peribahasa merangkumi simpulan bahasa, Malaysia bertujuan melahirkan insan yang perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangan dan berketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia. Selain kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam mata pelajaran itu, penghayatan dan amalan murni dapat membentuk Bahasa Malaysia. Pemilihan peribahasa hendaklah generasi muda yang berhemah tinggi dan mengutamakan falsafah, keperibadian, dan nilai murni berkeperibadian luhur. Pemahaman dan kesedaran masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. 8
 15. 15. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU tentang nilai murni dalam masyarakat Malaysia harus diri, cinta akan bahasa dan bangsa, serta dipupuk secara langsung atau tidak langsung selaras meningkatkan komitmen individu terhadap negara. dengan nilai-nilai sejagat. Antara nilai murni ialah: Baik hati 5.4 Peraturan Sosiobudaya Berdikari Hemah tinggi Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum Bahasa Hormat-menghormati Malaysia merangkumi kesantunan bahasa, laras Kasih sayang bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam Keadilan kalangan masyarakat Malaysia. Peraturan Kebebasan sosiobudaya ini mencerminkan falsafah dan keperibadian masyarakat Malaysia. Keberanian Kebersihan fizikal dan mental Kejujuran 5.5 Sains dan Teknologi Kerajinan Kerjasama Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalam Kesederhanaan mata pelajaran lain dilaksanakan melalui kandungan, Kesyukuran aktiviti dan bahan atau prasarana. Antara unsurnya Rasional ialah, pengetahuan sains dan teknologi. Kemahiran patriotisme saintifik dan penggunaan teknologi dalam aktiviti Semangat bermasyarakat pengajaran dan pembelajaran.5.3 Patriotisme dan Kewarganegaraan 5.6 Pendidikan Alam Sekitar Elemen patriotisme dan kewarganegaraan dalam pendidikan Bahasa Malaysia mengutamakan Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanam pemupukan semangat cinta dan taat akan negara, sikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam serta berbangga sebagai rakyat Malaysia. Semangat jiwa murid. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitar boleh patriotisme dan kewarganegaraan dipupuk melalui memberikan kesedaran dan membentuk etika murid mata pelajaran dan aktiviti kokurikulum bertujuan untuk menghargai alam. untuk melahirkan warganegara yang mempunyai jati 9
 16. 16. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU5.7 Elemen Kreativiti dan Inovasi untuk meluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalam urusan kehidupan. Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintergrasikan dalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagi 6.0 STRATEGI PENGAJARAN DAN membangun dan mengembangkan tahap potensi kreativiti mengikut keupayaan individu murid. Selain PEMBELAJARAN itu, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilan idea, pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi pula 6.1 Penekanan 5P ialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea, serta kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti dan Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR, strategi inovasi perlu digandingkan dalam pengajaran dan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysia perlu pembelajaran untuk membangunkan modal insan yang menekankan prinsip 5P iaitu penggabungjalinan, dihasratkan. penyerapan, penilaian, pemulihan dan pengayaan. Hal ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu5.8 Keusahawanan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Strategi pengajaran dan pembelajaran tersebut adalah seperti Elemen keusahawanan merentas kurikulum yang berikut: merupakan satu pendekatan membudayakan keusahawanan. Proses ini melibatkan pembentukan Penggabungjalinan sikap keusahawanan serta amalan nilai moral dan etika dalam keusahawanan. Penerapan elemen Penggabungjalinan memainkan peranan penting keusahawanan bertujuan membentuk ciri-ciri dan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui amalan keusahawanan sehingga menjadi satu budaya proses ini, beberapa kemahiran dapat dikuasai dalam kalangan murid. serentak. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan, sama ada kemahiran mendengar,5.9 Teknologi Maklumat dan Komunikasi bertutur, membaca dan menulis yang terdapat dalam standard kandungan. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supaya murid dapat Penyerapan belajar mengenai perkakasan dan perisian. Selain itu, guru dan murid menggunakan TMK sebagai alat untuk Dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa mengajar dan belajar. Murid juga belajar melalui TMK Malaysia, unsur ilmu, nilai murni dan kemahiran untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan bernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan ini menggunakan media TMK seperti Internet dan lain-lain mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada mata-mata pelajaran lain. 10
 17. 17. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangkaPenilaian masa yang ditentukan.Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada 6.2 Pendekatan Berpusatkan Muridproses pengajaran dan pembelajaran. Penilaianmerupakan suatu aktiviti untuk mendapatkan Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam matamaklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian pelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkansesuatu objektif pengajaran dan pembelajaran. murid bagi membolehkan mereka berinteraksi danPenilaian perlulah dijalankan secara berterusan dalam menguasai kemahiran belajar melalui pengalamanproses pengajaran dan pembelajaran. Melalui proses sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinanpenilaian berterusan segala kelemahan dapat dikenal berbahasa.pasti dan jenis tindakan susulan dapat diambilterhadap seseorang murid sama ada berbentuk 6.3 Pendekatan Temantikpemulihan atau pengayaan. Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran BahasaPemulihan Malaysia diajar berdasarkan tema. Melalui pengajaran dan pembelajaran bertema kemahiran bahasa,Program pemulihan disediakan untuk membantu murid pembelajaran tatabahasa dan pengembangan kosamenguasai kemahiran asas yang belum dapat kata dapat disepadukan dan dikukuhkan. Di sampingdikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk itu, ilmu daripada mata pelajaran dan disiplin lain lebihprogram ini terdiri daripada kad, carta, bahan maujud, mudah diserapkan. Bagi tujuan ini, perancangan danalat permainan, dan lain-lain yang boleh digunakan penentuan tema pengajaran meliputi pelbagai bidangsecara berperingkat-peringkat daripada yang mudah ilmu, hal persendirian dan isu kemasyarakatan,kepada yang sukar. Pelaksanaan program ini adalah menghargai warisan, mencungkil daya kreativiti danmengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu inovasi dalam diri murid serta isu-isu semasa.kemahiran. Cakupan tema yang ditekankan adalah seperti yang berikut:Pengayaan KekeluargaanProgram pengayaan disediakan untuk memantapkankebolehan, keupayaan, bakat, dan minat murid. Murid Tema kekeluargaan merangkumi hubungan sesuatuhendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk keluarga yang melibatkan keluarga asas dan keluargadigunakan secara bersendirian atau dengan kembangan. Tema ini diajarkan kepada murid sekolahbimbingan guru. Bahan bacaan tambahan, kad, rendah agar menghargai dan menghormati setiap ahlipermainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada keluarga.murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka 11
 18. 18. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATUKemasyarakatan Kebudayaan, Kesenian dan EstetikaTema ini merujuk tanggungjawab individu dan Tema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumikumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untuk elemen-elemen budaya yang terdapat dalammewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup masyarakat pelbagai kaum di Malaysia yang meliputibersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid adat dan budaya. Tema ini sesuai diajarkan kepadasekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakat murid agar kehalusan seni budaya ini dapat dihayatiyang berakhlak mulia, hormat-menghormati, oleh murid sebagai asas pembentukan jati diri wargabekerjasama dan bertanggungjawab. Malaysia.Kesihatan dan Kebersihan Jati diri, Patriotisme dan KewarganegaraanTema kesihatan dan kebersihan merujuk Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraankesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mental dan merujuk kepada keupayaan murid menzahirkansosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid keperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal,sekolah rendah agar mendapat pendedahan awal mental, emosi dan rohani serta mempunyai semangatberkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, dan juang dan sanggup berkorban demi negara. Tema iniamalan gaya hidup sihat. sesuai diajarkan kepada murid untuk melahirkan masyarakat madani, yang mempunyai semangatKeselamatan kekitaan dan setia kepada negara.Tema keselamatan merujuk keupayaan murid Sains, Teknologi dan Inovasimelindungi diri daripada bahaya ketika berada dalampelbagai persekitaran. Tema ini sesuai diajarkan Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmukepada murid supaya dapat memberi kesedaran agar pengetahuan yang teratur atau sistematik yang bolehmengutamakan keselamatan. diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapat menghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini sesuaiPerpaduan diajarkan kepada murid agar dapat melahirkan insan yang berupaya menjana idea untuk menghasilkanTema perpaduan merujuk kepentingan hubungan erat sesuatu yang berinovasi.yang terbentuk hasil daripada toleransi dalamkalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuai Alam Sekitar dan Teknologi Hijaudiajarkan kepada murid dalam usaha memupuksemangat perpaduan. Tema alam sekitar dan teknologi hijau merujuk keupayaan murid menjaga dan mengurus alam sekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia, 12
 19. 19. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan merangsang dan menggalakkan murid berkomunikasi generasi akan datang. Tema ini sesuai diajarkan agar dan berinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif dan murid cinta dan prihatin serta bertanggungjawab inovatif. dalam menjaga alam sekitar dan teknologi hijau. 6.4.1 Kemahiran Berfikir Pertanian dan Penternakan Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid Tema pertanian dan penternakan memberi murid melalui pelbagai aktiviti yang memerlukan pendedahan perihal asas-asas pertanian dan pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiran penternakan secara tradisional dan moden. Tema ini mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang Kemahiran berfikir sama ada dari segi kepentingan bidang bioteknologi pertanian dan mengkonsepsikan idea, menyelesaikan penternakan dalam kehidupan. masalah, atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa hadapan. Ekonomi,Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan 6.4.2 Didik Hibur Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihal bidang peniagaan dan keusahawanan dalam menjana Satu pendekatan dalam proses pengajaran dan pendapatan dan pengurusan perdagangan. Tema ini pembelajaran secara santai dan berhibur yang sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran tentang terancang dan bersistematik dengan kepentingan bidang ekonomi dan membudayakan penekanan pelaksanaannya terhadap empat sikap keusahawanan dalam kehidupan. komponen sastera iaitu nyanyian, bercerita, lakonan dan puisi.6.4 Kepelbagaian Kaedah dan Teknik 6.4.3 Penyelesaian Masalah Proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendah menggalakkan Penyelesaian masalah ialah aktiviti pengajaran penggunaan pelbagai kaedah dan teknik mengajar. dan pembelajaran yang melibatkan masalah Guru boleh memilih kaedah pengajaran dan berbentuk perkataan, masalah bukan mekanis, pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. teka-teki, kuiz atau penggunaaan kemahiran Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran matematik dalam situasi sebenar. Murid perlu bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan menggunakan kemahiran, prinsip dan teori bahan bantu mengajar, serta teknologi yang dapat yang telah mereka pelajari untuk 13
 20. 20. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU menyelesaikan masalah yang diberikan. murid kerana setiap individu mempunyai Kaedah ini menggalakkan murid berfikir kritis kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. dan kreatif. Kecerdasan pelbagai merangkumi kecerdasan verbal linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik, visual ruang, interpersonal,6.4.4 Pembelajaran Berasaskan Projek intrapersonal dan naturalis. Murid menggunakan maklumat lama dan 6.4.7 Pembelajaran Kontekstual baharu untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan murid-murid Pembelajaran kontekstual ialah kaedah mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran mempersembahkan dapatannya. Ini juga dapat dengan pengalaman harian individu, membantu guru menilai perkembangan atau masyarakat, dan alam pekerjaan. kualiti pembelajaran murid. Murid lebih Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya bermotivasi kerana dapat menghasilkan menghubungkaitkan pengetahuan baharu sesuatu produk. secara bermakna dan menghayati kerelevanan pembelajaran dalam kehidupan mereka.6.4.5 Pembelajaran Koperatif 6.4.8 Pembelajaran Konstruktivisme Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam kumpulan yang membolehkan murid belajar Pembelajaran konstruktivisme dalam bersama-sama, saling belajar dan membantu pendidikan dapat melahirkan murid yang antara satu sama lain untuk menyelesaikan berkeupayaan untuk membina pemahaman sesuatu tugasan. Ahli kumpulan bekerja, dan pengetahuan baharu mereka sendiri berkongsi idea, bahan dan peralatan untuk berdasarkan pengalaman sedia ada. mencapai matlamat sendiri dan kumpulan. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih Pembelajaran koperatif ini dapat menghasilkan faham, yakin, dan seronok belajar sepanjang satu tugasan kumpulan, di samping hayat mereka. mewujudkan interaksi antara murid, kerjasama dan semangat berpasukan yang kuat. 6.4.9 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan6.4.6 Kecerdasan Pelbagai kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. Kecerdasan pelbagai dapat mengembangkan Penguasaan kemahiran ini membolehkan potensi kecerdasan, minat dan kecenderungan murid meningkatkan pengetahuan, cekap 14
 21. 21. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU bertindak untuk menghadapi dunia yang sering kemahiran sosial dan kerja berpasukan. berubah, dan berkeupayaan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. 6.4.13 Pembelajaran Masteri6.4.10 Kajian Masa Depan Pembelajaran Masteri memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran dalam se Kajian masa depan ialah satu pendekatan suatu unit sebelum berpindah ke unit pengajaran untuk mendidik murid agar lebih pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini prihatin terhadap sesuatu perkara atau isu dipecahkan kepada unit yang lebih kecil untuk yang berlaku pada masa lampau, masa kini, mudah dikuasai. Murid mesti menguasai 80% dan masa depan. Hal ini bermakna, murid aras masteri sebelum berpindah ke unit dapat membuat ramalan, menjangka akibat, pembelajaran yang baharu. serta menangani perubahan supaya mereka mendapat manfaat yang maksimum. 6.5 Kepelbagaian Sumber Bahan6.4.11 Pembelajaran Akses Kendiri Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlah Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialah satu digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa program yang membolehkan murid belajar Malaysia. Bahan-bahan sumber seperti akhbar, majalah, secara kendiri melalui penggunaan bahan buku rujukan, kamus, Internet, serta bahan sastera dan pembelajaran. Murid diberi peluang memilih bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam aktiviti, menilai hasil kerja dan memantau pengajaran dan pembelajaran serta untuk bacaan kemajuan mereka sendiri agar mereka ekstensif. bertanggungjawab dan berdikari terhadap pembelajaran mereka.6.4.12 Pembelajaran Luar Bilik Darjah Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan 15
 22. 22. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATUOBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalah Objektif Kemahiran Mendengar dan Bertutur adalahuntuk memastikan murid mengetahui dan untuk memastikan murid mengetahui dan untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan:berkeupayaan: berkeupayaan: i. mendengar, memahami, menyebut pelbagaii. mendengar, mengecam, mengajuk dan i. mendengar, memahami, menyebut frasa, frasa dalam ayat dengan betul dan tepat; menentukan arah bunyi dalam ayat tunggal dan ayat majmuk dengan persekitaran dengan teliti dan betul; betul dan tepat; ii. mendengar, memahami dan memberikan respons secara lisan atau gerak lakuii. mendengar, mengecam dan menyebut ii. mendengar, memahami dan memberikan berdasarkan ayat perintah jenis permintaan bunyi bahasa dengan betul; respons secara lisan atau gerak laku dan ayat perintah jenis suruhan dengan betul; terhadap arahan berdasarkan ayat perintahiii. mendengar, memahami, menyebut dan jenis silaan dan ayat perintah jenis iii. mendengar, memahami dan memberikan mengeja perkataan yang mengandungi larangan dengan betul; respons dengan betul dalam soal jawab; dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan iii. mendengar, memahami dan memberikan iv. Mendengar, memahami dan memberikan bergabung dengan betul dan tepat; respons secara lisan atau gerak laku respons untuk menyampaikan pesanan berdasarkan pelbagai soalan bercapah dengan betul;iv. mendengar, memahami dan menyebut dan pesanan mengikut urutan yang betul; frasa dan ayat tunggal dengan betul dan v. berbual tentang sesuatu perkara dengan tepat; iv. bertutur, berbual dan menyatakan menggunakan frasa, kata panggilan, kata permintaan menggunakan frasa yang betul, ganti nama diri orang dan kata ganti namav. mendengar, memahami dan memberikan ayat yang mengandungi kata panggilan tunjuk dengan betul dalam pelbagai situasi respons secara lisan atau gerak laku bukan dalam kalangan keluarga asas dan secara bertatasusila; berdasarkan arahan, pesanan dan kata ganti nama diri ketiga dengan betul pertanyaan dengan betul; dalam situasi tidak formal secara vi. bertutur dan menyatakan permintaan tentang bertatasusila; sesuatu perkara menggunakan perkataanvi. bertutur dan berbual serta menyatakan dan ayat yang sesuai dalam situasi formal permintaan menggunakan ayat yang v. bercerita tentang sesuatu perkara dan dan tidak formal secara bertatasusila; mengandungi diksi, kata panggilan, kata menceritakan perkara yang didengar ganti nama diri pertama dan kedua dengan dengan tepat menggunakan ayat majmuk vii. bercerita dan menceritakan sesuatu perkara betul dalam situasi tidak formal secara dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang dibaca dengan tepat menggunakan bertatasusila; dan yang betul; ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul;vii. bercerita tentang sesuatu perkara dan vi. berbicara untuk mendapat dan menceritakan semula perkara yang menyampaikan maklumat tentang sesuatu didengar menggunakan ayat tunggal perkara daripada pelbagai sumber viii. berbicara untuk mendapatkan dan dengan tepat, sebutan yang jelas dan dengan tepat menggunakan ayat yang menyampaikan maklumat yang tersurat intonasi yang betul. mengandungi perkataan dan rangkai kata dengan tepat tentang sesuatu perkara yang sesuai secara bertatasusila; dan daripada pelbagai sumber dengan 16
 23. 23. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU menggunakan ayat yang sesuai secaravii. berbincang dan mengemukakan bertatasusila;dan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara ix. berbincang dan mengemukakan pandangan bertatasusila. serta pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan betul secara bertatasusila. 17
 24. 24. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN MENDENGAR DAN BERTUTUR SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP 1 Kandungan Kemahiran TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 Mendengar dan Bertutur1.1 Asas mendengar dan 1.1.1 Mendengar dan mengecam pelbagai memberi respons dengan bunyi dalam persekitaran dengan betul terhadap pelbagai teliti dan betul. bunyi dalam persekitaran. 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul.1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, menyebut nama abjad dengan betul iaitu abjad, suku kata, dan tepat. perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat. 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. 18
 25. 25. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP 1 Kandungan Kemahiran TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 Mendengar dan Bertutur 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suka kata tertutup dengan betul dan tepat. 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. 1.2.6 Mendengar, memahami, dan 1.2.6 Mendengar, memahami dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal menyebut frasa dalam ayat tunggal menyebut pelbagai jenis frasa dengan betul dan tepat. dan ayat majmuk dengan betul dan dalam ayat dengan betul dan tepat. tepat.1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberi respons terhadap memberikan respons terhadap memberikan respons yang sesuai memberikan respons secara lisan sesuatu arahan, soalan dan sesuatu arahan secara lisan atau secara lisan atau gerak laku terhadap atau gerak laku terhadap arahan pesanan yang didengar gerak laku dengan betul. arahan berdasarkan ayat perintah jenis berdasarkan ayat perintah jenis dengan betul. silaan dan ayat perintah jenis larangan permintaan dan ayat perintah jenis dengan betul. suruhan dengan betul. 1. 3.2 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul memberikan respons dengan betul memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai secara lisan terhadap pelbagai soalan secara bersoal jawab. soalan bertumpu. bercapah. 19
 26. 26. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP 1 Kandungan Kemahiran TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 Mendengar dan Bertutur 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan 1.3.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami dan dan memberikan respons secara memberikan respons secara lisan dan memberikan respons untuk gerak laku yang betul. gerak laku berdasarkan pesanan menyampaikan pesanan dengan mengikut urutan dengan betul. betul.1.4 Bertutur, berbual dan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara 1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkara menyatakan permintaan betul secara bertatasusila. menggunakan frasa yang betul dalam dengan menggunakan frasa yang tentang sesuatu perkara situasi tidak formal secara betul dalam pelbagai situasi daripada pelbagai sumber bertatasusila. secara bertatasusila. dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan menggunakan kata panggilan dengan menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga tepat bagi keluarga bukan kalangan dengan tepat dalam pelbagai asas dalam situasi tidak formal keluarga asas dalam situasi tidak situasi secara bertatasusila. secara bertatasusila. formal secara bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri menggunakan kata ganti nama diri menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul ketiga dengan betul dalam situasi tidak orang dan kata ganti nama tunjuk dalam situasi tidak formal secara formal secara bertatasusila. dengan betul dalam pelbagai bertatasusila. situasi secara bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan dengan intonasi yang betul tentang permintaan dengan menggunakan sesuatu perkara dalam situasi tidak sesuatu perkara dalam situasi tidak perkataan dan ayat yang sesuai formal secara bertatasusila. formal secara bertatasusila. tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara sesuatu perkara semula dengan tepat, sebutan yang jelas dengan tepat, sebutan yang jelas dan dengan tepat, sebutan yang jelas dengan tepat menggunakan dan intonasi yang betul intonasi yang betul menggunakan ayat dan intonasi yang betul 20
 27. 27. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP 1 Kandungan Kemahiran TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 Mendengar dan Bertutur sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal. majmuk. menggunakan ayat tunggal dan intonasi yang betul. ayat majmuk. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara didengar dengan betul didengar dengan tepat , sebutan yang yang diibaca dengan tepat , menggunakan ayat tunggal. jelas dan intonasi yang betul sebutan yang jelas dan intonasi menggunakan ayat majmuk. yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk. 1.6 Berbicara untuk 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan menyampaikan maklumat maklumat yang tepat tentang sesuatu maklumat yang tersurat tentang tentang sesuatu perkara perkara daripada pelbagai sumber sesuatu perkara daripada pelbagai daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. sumber dengan tepat secara dengan tepat secara bertatasusila. bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sesuatu perkara daripada sumber dengan menggunakan ayat pelbagai sumber dengan tepat yang mengandungi perkataan dan secara bertatasusila. rangkai kata yang sesuai serta tepat secara bertatasusila. 1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat yang tersurat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila.1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan mengemukakan pendapat pandangan tentang sesuatu perkara pandangan tentang sesuatu tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara perkara daripada pelbagai sumber daripada pelbagai sumber bertatasusila. dengan menggunakan perkataan secara bertatasusila. dan frasa yang sesuai secara 21
 28. 28. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATUSTANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP 1Kandungan Kemahiran TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3Mendengar dan Bertutur bertatasusila. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara pendapat tentang sesuatu daripada pelbagai sumber secara perkara daripada pelbagai bertatasusila. sumber dengan menggunakan perkataan dan frasa yang sesuai secara bertatasusila. 22
 29. 29. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATUOBJEKTIF STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk Objektif Kemahiran Membaca adalah untukmemastikan murid mengetahui dan memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan: memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan:berkeupayaan: i. membaca dan memahami perkataan serta i. membaca ayat yang mengandungii. membaca pelbagai perkataan, frasa, frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan awalan dan dan ayat secara mekanis dengan perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, imbuhan akhiran dalam pelbagai bahan sebutan dan intonasi yang betul; vokal berganding , digraf, dan konsonan bacaan dengan sebutan yang betul; bergabung dengan sebutan yang betul;ii. membaca dan memahami perkataan ii. membaca dan memahami frasa dan ayat dan frasa yang mengandungi dua atau ii. membaca dan memahami ayat majmuk yang mengandungi diftong, vokal tiga suku kata, diftong, vokal daripada pelbagai bahan bacaan dengan berganding, digraf dan konsonan berganding, digraf dan konsonan sebutan dan intonasi yang betul; bergabung dalam perenggan daripada bergabung dengan betul; pelbagai bahan bacaan dengan sebutan iii. membaca pelbagai jenis ayat dengan lancar, yang betul;iii. membaca dan memahami ayat tunggal berjeda, sebutan yang jelas, mengikut tanda daripada pelbagai bahan bacaan baca dan intonasi yang betul; iii. membaca pelbagai bahan bacaan yang dengan sebutan yang betul; mengandungi pelbagai pola ayat secara iv. membaca dan memahami maklumat tersurat mekanis dengan lancar, sebutan yangiv. membaca dengan sebutan, intonasi dan daripada bahan multimedia untuk mengenal jelas, dan intonasi yang betul; jeda mengikut tanda baca dengan betul; pasti idea utama dan idea sampingan serta menyatakan urutan dengan betul; iv. membaca maklumat dalam bahanv. membaca dan memahami maklumat multimedia untuk mengenal pasti yang tersurat daripada pelbagai bahan pertautan idea dan memindahkan untuk mengenal pasti idea utama dan v. membaca, memahami dan menaakul bahan maklumat dalam pelbagai bentuk; membuat klasifikasi dengan betul; dan grafik dan bukan grafik bertujuan menyatakan maksud dan memindahkan v. membaca maklumat yang tersurat danvi. membaca, memahami dan menaakul maklumat dengan betul; dan tersirat daripada bahan multimedia yang maklumat dalam bahan grafik dengan sesuai dan menyatakan maklumat untuk betul. vi. membaca dan memahami pelbagai bahan membuat penilaian; kreatif untuk menambah ilmu pengetahuan, memperkaya kosa kata serta meningkatkan vi. membaca, dan menaakul sesuatu kelancaran bacaan. maklumat serta menyatakan maklumat untuk membuat ramalan; vii. membaca, dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik untuk menyatakan maksud; viii. membaca, memahami dan menaakul bahan grafik untuk memindahkan 23
 30. 30. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU maklumat dalam bentuk ayat; ix. membaca teks berunsur sastera untuk menambahkan ilmu pengetahuan, kosa kata umum dan kosa kata istilah; dan x. Membaca dan memahami teks bukan sastera untuk menimbulkan keseronokan.24
 31. 31. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN MEMBACA SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN TAHAP 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 32.1 Asas membaca dengan 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad sebutan yang betul. dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul. 2.2 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat perkataan yang mengandungi perkataan dalam ayat yang perkataan berimbuhan awalan daripada pelbagai sumber dua atau tiga suku kata, diftong, mengandungi dua atau tiga suku dan berimbuhan akhiran dalam dengan sebutan yang vokal berganding, digraf dan kata, diftong, vokal berganding, ayat daripada pelbagai bahan betul. konsonan bergabung dengan digraf dan konsonan bergabung bacaan dengan sebutan yang sebutan yang betul. dengan sebutan yang betul . betul . 2.2.2 Membaca dan memahami frasa 2.2.2 Membaca dan memahami frasa 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua dalam ayat yang mengandungi yang mengandungi diftong, atau tiga suku kata, diftong, vokal dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan berganding, digraf dan konsonan vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dalam bergabung dengan sebutan yang konsonan bergabung perenggan daripada pelbagai betul . dengan sebutan yang betul. bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat 2.2.3 Membaca dan memahami ayat 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan majmuk daripada pelbagai bahan dalam perenggan daripada 25
 32. 32. STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH RENDAH SJK TAHAP SATU STANDARD PEMBELAJARANSTANDARD KANDUNGAN TAHAP 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 bacaan dengan sebutan yang bacaan dengan sebutan yang sesuatu bahan bacaan betul. betul. dengan sebutan yang betul.2.3 Membaca kuat pelbagai 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis bahan bacaan dengan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang pola ayat dengan lancar , lancar, sebutan yang jelas jelas dan intonasi yang betul. jelas, intonasi yang betul dan sebutan yang jelas dan intonasi dan intonasi yang betul. berjeda. yang betul. 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis 2.3.2 Membaca kuat pelbagai bahan ayat majmuk dengan lancar, ayat dengan lancar, sebutan yang bacaan yang mengandungi sebutan yang jelas dan intonasi jelas dan intonasi yang betul pelbagai jenis pola ayat dengan yang betul mengikut tanda baca. mengikut tanda baca. lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.4 Membaca dan 2.4.1 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami memahami maklumat maklumat untuk mengenal pasti maklumat untuk mengenal pasti maklumat daripada sesuatu yang tersurat dan tersirat idea utama dalam pelbagai idea utama dan idea sampingan bahan multimedia untuk daripada pelbagai bahan bahan dengan tepat . dalam bahan multimedia dengan mengenal pasti pertautan idea untuk memberi respons tepat. dan memindahkan maklumat dengan betul. dalam pelbagai bentuk. 2.4.2 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai maklumat daripada bahan maklumat tersurat daripada bahan bacaan untuk membuat multimedia untuk menyatakan sesuatu bahan multimedia klasifikasi dengan betul. maklumat mengikut urutan untuk membuat penilaian dengan betul. dengan betul . 2.4.3 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan maklumat yang tersurat dengan maklumat yang tersurat dan tepat daripada pelbagai bahan. tepat daripada bahan multimedia tersirat daripada bahan yang sesuai . multimedia yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. 26

×