Kbsr sains tahun4-bm

593 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
593
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kbsr sains tahun4-bm

 1. 1. Kurikulum Bersepadu Sekolah RendahSPESIFIKASI KURIKULUMSAINSTAHUN 4Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia2012
 2. 2. ii© 2012 Bahagian Pembangunan KurikulumAras 4-8, Blok E9,Kompleks Kerajaan Parcel EPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan62604 Putrajaya’Malaysia.Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917Laman Web: http/www.moe.gov.myCetakan Pertama 2012Hak Cipta Terpelihara. Kecuali untuk kegunaan ulasan, Penghasilan atau penggunaan hasil kerja ini dalam apa jua bentuk secaraelektronik, mekanikal, atau cara lain, dikenali atau dicipta selepasnya, termasuk fotokopi, dan rakaman adalah dilarang tanpakebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia
 3. 3. iiiRUKUN NEGARABAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduanyang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik;mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersamasecara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisikebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresifyang akan menggunakan sains dan teknologi moden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut :KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARAKELUHURAN PERLEMBANGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAAN
 4. 4. ivFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosidan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untukmelahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
 5. 5. vFALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARASelaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,pendidikan sains di Malaysia memupukbudaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuankepada perkembangan individu yang kompetitif,dinamik, tangkas dan berdaya tahan sertadapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.
 6. 6. viKATA PENGANTARAspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrianbergantung kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal inidipertimbangkan bahawa kejayaan dalam menyediakanpendidikan sains yang berkualiti untuk rakyat Malaysia dariusia muda yang akan menjadi tonggak bangsa dan satumasyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing di arenaglobal. Akhirnya, sistem pendidikan di Malaysia memberipenekanan yang lebih besar untuk pendidikan sains.Kurikulum sains yang telah dirancang tidak hanya untukmenyediakan peluang bagi pelajar untuk memperolehi ilmupengetahuan dan kemahiran sains, mengembangkankemahiran berfikir dan strategi berfikir, menerapkanpengetahuan dan kemahiran ini dalam kehidupan seharian,tetapi juga untuk menanamkan dalam diri mereka nilai-nilaimurni dan semangat patriotisme. Diharap kan bahawaperjalanan proses pendidikan untuk mencapai tujuan ini akanmenghasilkan warganegara yang seimbang dan mampumemberi sumbangan bagi keselarasan dan kemakmuranbangsa dan rakyatnya.Kurikulum sains bertujuan untuk menghasilkan pelajar aktif.Untuk tujuan ini pelajar diberi banyak peluang untuk terlibatdalam penyelidikan saintifik melalui aktiviti praktikal daneksperimentasi. Pendekatan penyiasatan, meng-gabungkankemahiran berfikir, strategi berfikir dan pembelajaran berfikrah,perlu ditekankan melalui proses pengajaran danpembelajaran. Kandungan konteks disarankan dipilihberdasarkan relevan dan daya tarik bagi pelajar sehinggaminat mereka pada pelajaran ditingkatkan.Dalam perkembangan terbaru, kerajaan telah membuatkeputusan untuk memperkenalkan bahasa ibunda sebagaibahasa pengantar dalam pengajaran dan pembelajaran sainsdan matematik. Langkah ini akan membolehkan pelajar untukterus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan danteknologi dalam masyarakat kontemporari denganmeningkatkan kemampuan mereka memanfaatkan pelbagaisumber maklumat tentang ilmu pengetahuan yang ditulisdalam bahasa ibunda. Pada masa yang sama, langkah inijuga akan memberi peluang kepada pelajar untukmenggunakan bahasa ibunda dan kerananya meningkatkankemampuan mereka dalam bahasa. Oleh yang demikian,dalam melaksanakan kurikulum sains, perhatian diberikankepada memperkembangkan kemampuan pelajarmenggunakan bahasa ibunda untuk belajar danberkomunikasi di awal tahun pembelajaran khususnya.Pembangunan kurikulum ini dan persediaan penyelarasanHuraian Sukatan telah dihasilkan oleh ramai individusepanjang tempoh masa tersebut. Kepada semua pihak yangtelah memberi sumbangan secara langsung atau tidaklangsung dalam usaha ini, izinkan saya mewakili MenteriPelajaran untuk mengucapkan terima kasih dan penghargaanyang tidak terhingga atas masa dan tenaga yangdisumbangkan.PengarahBahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran Malaysia.
 7. 7. viiKANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viFalsafah Pendidikan Sains Negara viiKata Pengantar viiiPendahuluan 1Matlamat dan Objektif 1Kemahiran Saintifik 2Kemahiran Berfikir 3Sikap Saintifik dan Nilai Murni 8Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 9Organisasi Kandungan 10Menyiasat Benda-benda HidupBidang Pembelajaran: Benda hidup mempunyai keperluan asas 12Benda hidup menjalani proses hidup 15Haiwan dan tumbuhan melindungi diri 23
 8. 8. viiiMenyiasat Daya dan TenagaBidang Pembelajaran: Ukuran 28Menyiasat BahanBidang Pembelajaran: Ciri-ciri bahan 36Menyiasat Bumi dan Alam SemestaBidang Pembelajaran: Sistem Solar 43Menyiasat TeknologiBidang Pembelajaran: Teknologi 45
 9. 9. 1PENDAHULUANPendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam FalsafahPendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untukmemperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruhdan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yangseimbang, dari segi jasmani, emosi, rohani dan emosi.Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkandengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan.Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 2 direkabentuk untuk merangsang sikap ingin tahu danmengembangkan minat bagi membolehkan merekamemahami diri dan alam sekeliling melalui aktiviti berpusatkanmurid.Kurikulum ini dipersembahkan dalam dua dokumen:Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. SukatanPelajaran mengandungi matlamat, objektif dan kerangkakandungan kurikulum untuk tempoh 3 tahun untuk SainsSekolah Rendah Tahap Dua.Huraian Sukatan Pelajaran Sains mengandungikandungan kurikulum yang lebih terperinci merangkumimatlamat dan objektif kurikulum, penerangan tentangkemahiran berfikir dan strategi berfikir, kemahiran saintifikserta sikap saintifik dan nilai murni, strategi pengajaran danpembelajaran, dan kandungan kurikulum.Kandungankurikulum menyediakan hasil pembelajaran umum, cadanganaktiviti pembelajaran, hasil pembelajaran, nota dan kosa kata.MATLAMATMatlamat kurikulum Sains Sekolah Rendah ialah untukmengembangkan minat dan kreativiti murid melaluipengalaman harian dan penyiasatan bagi menguasai ilmusains, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni.OBJEKTIFKurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 2 bertujuan:1. Merangsang sifat ingin tahu murid danmengembangkan minat tentang dunia di sekelilingmereka.2. Menyediakan peluang untuk murid mengembangkankemahiran proses sains dan kemahiran berfikir kritisdan kreatif.3. Meningkatkan daya kreativiti murid.4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.5. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secarakritis, kreatif dan analitis bagi membuat keputusan danmenyelesaikan masalah.6. Menyemaikan sikap saintifik dan nilai murni danseterusnya membolehkan murid mengamalkannya.7. Menanam sikap menghargai sumbangan dalam bidangsains dan teknologi ke arah kesejahteraan manusia.8. Menyedari keperluan menyayangi dan menjaga alamsekitar.
 10. 10. 2KEMAHIRAN SAINTIFIKSains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaianmasalah. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah,kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan.Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untukmenjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik.Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sainsdan kemahiran manipulatif.Kemahiran Proses SainsKemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkantentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secarabersistem.Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalahseperti berikut:Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan,pendengaran, sentuhan, rasa atau bauuntuk mengumpulkan maklumat tentangobjek dan fenomena.Mengelaskan Menggunakan pemerhatian untukmengasing dan mengumpulkan objek ataufenomena berdasarkan ciri yang sama.Mengukur danmenggunakannomborMembuat pemerhatian secara kuantitatifdengan menggunakan nombor atau alatberunit piawai atau alat yang diseragamkansebagai unit rujukan.MembuatinferensMembuat kesimpulan awal yangmunasabah, yang mungkin benar atautidak benar untuk menerangkan sesuatuperistiwa atau pemerhatian.Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatuperistiwa berdasarkan pemerhatian danpengalaman yang lalu atau berdasarkandata.Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusun danmempersembahkan maklumat atau ideadalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf,rajah atau model.Menggunakanperhubunganruang dan masaMemerihalkan perubahan parameter sepertilokasi, arah, bentuk, saiz, isipadu, beratdan jisim dengan masa.Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentangobjek, peristiwa atau pola daripada datayang dikumpulkan.Mendefinisikansecara operasiMemberi tafsiran tentang sesuatu konsepdengan menyatakan perkara yangdilakukan dan diperhatikan.Mengawalpemboleh ubahMengenal pasti pemboleh ubahdimanipulasikan, pemboleh ubah bergerakbalas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.Dalam sesuatu penyiasatan satu pembolehubah dimanipulasikan untuk memerhatikanhubungannya dengan pemboleh ubahbergerak balas. Pada masa yang samapemboleh ubah yang lain dimalarkan.
 11. 11. 3MembuathipotesisMembuat suatu pernyataan umum tentanghubungan antara pemboleh ubah yangdifikirkan benar bagi menerangkan sesuatuperkara atau peristiwa. Pernyataan iniboleh diuji untuk menentukankesahihannya.Mengeksperimen Merancang dan menjalankan penyiasatanuntuk menguji sesuatu hipotesis,mengumpulkan data, mentafsirkan datasehingga mendapat rumusan daripadapenyiasatan itu.Kemahiran ManipulatifKemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotordalam penyiasatan sains yang membolehkan muridmelakukan perkara berikut: Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahansains dengan betul. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul danselamat. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengantepat.KEMAHIRAN BERFIKIRBerfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individumenggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yangada pada dirinya bagi membolehkannya memahami danmencorakkan alam sekelilingnya.Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalahmempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Objektif iniboleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah.Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika muriddilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran danpembelajaran. Dalam proses ini aktiviti pengajaran danpembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkilminda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar merekadapat mengkonsepsikan, menyelesaikan masalah danmembuat keputusan. Pengajaraan dan pembelajaran yangmenekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adaalahteras kepada pembelajaran berfikrah.Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepadapemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikirsecara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengansistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikirsecara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi,berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta bolehmengubah suai idea dan produk yang sedia ada.Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebihtinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dansetiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritisdan kreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepadaproses berfikir.
 12. 12. 4Kemahiran Berfikir KritisPenerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritisadalah seperti berikut:Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat,kualiti dan unsur sesuatu konsep atauobjek.Membandingkandan membezakanMencari persamaan dan perbezaanberdasarkan kriteria seperti ciri, sifat,kualiti dan unsur sesuatu objek atauperistiwa.Mengumpulkandan mengelaskanMengasingkan dan mengumpulkanobjek atau fenomena kepada kumpulanmasing-masing berdasarkan criteriatertentu seperti ciri atau sifat sepunya.Membuat urutan Menyusun objek dan maklumatmengikut tertib berdasarkan kualiti ataukuantiti ciri atau sifat nya seperti saiz,masa, bentuk atau bilangan.MenyusunmengikutkeutamaanMenyusun objek atau maklumatmengikut tertib berdasarkan kepentinganatau kesegeraan.Menganalisis Mengolah maklumat denganmenguraikannya kepada bahagian yanglebih kecil bagi memahami sesuatukonsep atau peristiwa serta mencarimakna yang tersirat.MengesankecondonganMengesan pandangan atau pendapatyang berpihak kepada atau menentangsesuatu.Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatuperkaradari segi kebaikan dankeburukan, berdasarkan bukti atau dalilyang sah.MembuatkesimpulanMembuat pernyataan tentang hasilsesuatu kajian yang berdasarkankepada sesuatu hipotesis ataumengukuhkan sesuatu perkaraberdasarkan penyiasatan.Kemahiran Berfikir KreatifPenerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatifadalah seperti berikut:Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitandengan sesuatu perkara.Menghubungkait-kanMembuat perkaitan dalam sesuatukeadaan atau peristiwa untuk mencarisesuatu struktur atau corakperhubungan.MembuatinferensMembuat kesimpulan awal yangmunasabah, yang mungkin benar atautidak benar untuk menerangkansesuatu peristiwa atau pemerhatian.
 13. 13. 5Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatuperistiwa berdasarkan pemerhatiandan pengalaman yang lalu atau datayang boleh dipercayai.Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadapsesuatu perkara untuk keseluruhankumpulan berdasarkan pemerhatian keatas sampel atau beberapa maklumatdaripada kumpulan itu.Membuatgambaran mentalMembuat tanggapan ataumembayangkan sesuatu idea, konsep,keadaan atau gagasan dalam minda.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yangberasingan untuk menghasilkan satugambaran menyeluruh dalam bentukseperti pernyataan, lukisan atauartifak.MembuathipotesisMembuat suatu pernyataan umumtentang hubungan antara pembolehubah yang difikirkan benar bagimenerangkan sesuatu perkara atauperistiwa. Pernyataan ini boleh diujiuntuk menentukan kesahihannya.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentangsesuatu konsep yang kompleks ataumujarad secara mengaitkan konsep itudengan konsep yang mudah ataumaujud yang mempunyai ciri yangserupa.Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru ataumelakukan pengubahsuaian kepadasesuatu yang sedia ada untukmengatasi masalah secara terancang.STRATEGI BERFIKIRPenerangan tentang setiap strategi berfikir adalah sepertiberikut:Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membinapengertian, konsep atau modelberdasarkan ciri spesifik sepunya yangsaling berhubung.MembuatkeputusanMemilih satu alternatif penyelesaianyang terbaik daripada beberapa alternatifberdasarkan kriteria tertentu bagimencapai matlamat yang ditetapkan.MenyelesaikanmasalahMencari penyelesaian yang tepat secaraterancang terhadap situasi yang tidakpasti atau mencabar ataupun kesulitanyang tidak dijangkakan.Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir,kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yangditekankan. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yangdigunakan dalam membuat pertimbangan secara logik,
 14. 14. 6rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikirkritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jikaseseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secarainduktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambarankeseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir(KBSB).Rajah 1: Model KBSB dalam SainsPenguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaransains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut:1. KBSB diperkenalkan.2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dandiperkembangkan dengan bimbingan guru.5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yanglain untuk mencapai tugasan berfikir.Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalamsains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan KemahiranBerfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran danPembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum, 1999).Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan KemahiranProses SainsKemahiran Proses Sains adalah Kemahiran yang diperlukanuntuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah ataumembuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satuproses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis,kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan Kemahiran ProsesSains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuaimenjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan.Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorangperlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiapkemahiran proses sains adalah seperti berikut:Kemahiran BerfikirKritisMencirikanMembandingkan &membezakanMengumpulkan &mengelaskanMembuat urutanMenyusunmengikutkeutamaanMenganalisisMengesankecondonganMenilaiMembuatkesimpulanKreatifMenjanakan ideaMenghubungkaitkanMembuat inferensMeramalkanMembuat hipotesisMensintesiskanMengitlakkanMembuat gambaranmentalMenganalogikanMereka ciptaStrategi Berfikir Mengkonsepsikan Menyelesaikan masalah Membuat keputusanMenaakul
 15. 15. 7Kemahiran Proses Sains Kemahiran BerfikirMemerhati MencirikanMembandingkan danmembezakanMenghubungkaitkanMengelaskan MencirikanMembandingkan danmembezakanMengumpulkan danmengelaskanMengukur dan menggunakannomborMenghubungkaitkanMembandingkan danmembezakanMembuat inferens MenghubungkaitkanMembandingkan danmembezakanMenganalisisMembuat inferensMeramalkan MenghubungkaitkanMembuat gambaran mentalMenggunakan perhubunganruang dan masaMembuat urutanMenyusun mengikut keutamaanMentafsirkan data Membandingkan danmembezakanMenganalisisMengesan kecondonganKemahiran Proses Sains Kemahiran BerfikirMembuat kesimpulanMengitlakkanMenilaiMendefinisi secara operasi MenghubungkaitkanMenganalogikanMembuat gambaran mentalMenganalisisMengawal pemboleh ubah MencirikanMembandingkan danmembezakanMenghubungkaitkanMenganalisisMembuat hipotesis MencirikanMenghubungkaitkanMembandingkan danmembezakanMenjanakan ideaMembuat hipotesisMeramalkanMensintesiskanMengeksperimen Semua kemahiran berfikirBerkomunikasi Semua kemahiran berfikir
 16. 16. 8SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNIPengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dannilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yangdipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikapsaintifik dan nilai murni seperti yang berikut: Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburisesuatu perkara. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakanserta terhadap alam sekitar. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada carauntuk memahami alam. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dansihat. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. Berfikiran kritikal dan analitis. Luwes dan berfikiran terbuka. Baik hati dan penyayang. Bersifat objektif. Sistematik. Bekerjasama. Adil dan saksama. Berani mencuba. Berfikir secara rasional. Yakin dan berdikari.Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlakumengikut peringkat berikut: Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluansikap saintifik dan nilai murni Memberi penekanan terhadap sikap dan nilai. Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilaimurni.Apabila merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guruperlu mempertimbangkan langkah-langkah di atas bagimemastikan kesinambungan dan keberkesanan penerapansikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berterusan.Contohnya semasa pelajaran yang melibatkan kerja amali,guru perlusentiasa mengingatkan murid tentang kepentinganmenjalankan eksperimen secara teliti, cermat, bekerjasama,jujur dan tabah.Perancangan yang rapi adalah diperlukan untukmengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murnisemasa pelajaran sains. Adalah digalakkan guru menelitisemua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidangpembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajarantentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelummemulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran.Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitandengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.
 17. 17. 9Contoh:Tahap : Tahun 4Bidang pembelajaran : Sifat-sifat bahanObjektif pembelajaran: Mengetahui kepentingan guna semula,mengurangkan penggunaan dan mengitar semula bahan.Hasil pembelajaran : Mengamalkan aktiviti tentang gunasemula, mengurangkan penggunaan dan mengitar semulabahan.Cadangan aktiviti pembelajaran : Murid menjalankanaktiviti mengenai guna semula, mengurangkan penggunaandan mengitar semula bahan sepanjang tahun.Sikap saintifik dan : Bertanggungjawab ke atas keselamatannilai murni diri dan rakan serta terhadap alamsekitar..Mempunyai minat dan dan bersifat ingintahu tentang alam sekeliling.Menghargai keseimbangan alamsemulajadi.BekerjasamaPenerapan Unsur PatriotismeKurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsurpatriotism dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagimeningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dannegara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi,kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains danteknologi di negara kita, semangat mencintai Negara dapatdikukuhkan.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANStrategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sainsmengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaranberfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaankemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapatmengembangkan minda seseorang murid ke tahap yangoptimum. Pembelajaran berfikrah akan berlaku melaluipelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri penemuan,kontruktivisme, pembelajaran kontekstual dan pembelajaranmasteri. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaranberfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dankreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedarsecara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yangdigunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yangberaras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid dimintamenyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritismereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran danpembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehanpengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikapsaintifik dan nilai murni.Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatanyang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuirisecara am bermaksud mencari maklumat,menyoal danmenyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling.Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaransecara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utamadikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid, melalui aktivitiseperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena danmencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbingmurid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiripenemuan tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifikdikembangkan semasa proses penemuan ini. Namun
 18. 18. 10demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri penemuantidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran danpembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuaididedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiripenemuan terbimbing.Penggunaan pelbagai kaedah pengajaran danpembela-jaran meningkatkan minat murid terhadap sains.Pelajaran Sains yang tidak menarik tidak akan merangsangpelajar untuk belajar dan seterusnya memberi kesan kepadatingkah laku mereka. Pemilihan kaedah pengajaran mestilahberdasarkan kandungan kurikulum, kebolehan dankepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber prasaranayang ada. Pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaranharus dirancang untuk membekalkan murid dengan pelbagaicara pembelajaran dan kecerdasan.Berikut adalah penerangan ringkas tentang pengajaran danpembelajaran .EksperimenEksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalampelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatanuntuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedahsaintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiranberfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif.Dalam melaksanakan kurikulum ini, disamping membimbingmurid-murid menjalankan eksperimen yang sesuai, guru jugaharus memberi peluang kepada pelajar untuk membentukekperimen sendiri. Ini melibatkan murid merangka caraeksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, bagaimanamenganalisis dan mengukur data serta bagaimanamembentangkan hasil eksperimen mereka.PerbincanganPerbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal danmengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih.Perbincangan boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepasaktiviti. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator denganmengemukakan soalan-soalan yang merangsang pemikirandan membolehkan pelajar menonjolkan diri mereka.SimulasiSimulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yangsebenar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan,permainan atau penggunaan model. Dalam main peranan,murid melakonkan sesuatu peranan secara spontanberdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Muridbermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untukmemahami proses membuat keputusan. Model digunakanuntuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid akan dapatmembayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahamikonsep dan prinsip yang dipelajari.ProjekProjek adalah aktiviti yang secara umumnya dijalankan olehindividu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu hasilpembelajaran. Sesuatu projek secara umumnya memerlukanbeberapa pelajaran atau tajuk dan mengambil masa yangpanjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. Muriddikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikanmasalah yang dikemukakan dan seterusnya merancangkeseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifakatau lain-lain perlu dibentangkan.
 19. 19. 11Lawatan Penggunaan Sumber Luar bilik DarjahPembelajaran sains melalui lawatan ke tempat seperti zoo,muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dankilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan,menyeronokkan dan bermakna. Untuk mengoptimumkanpembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang secara rapidi mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakantugasan semasa lawatan. Perbincangan selepas lawatan perludiadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan.Penggunaan TeknologiTeknologi merupakan satu wadah yang berkesan untukmemperkukuhkan pembelajaran sains. Penggunaan teknologiseperti televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer,perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikanpengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik danberkesan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satuwadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsepyang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalambentuk perisian kursus atau laman web. Penggunaan alatanseperti pemproses kata, per-isian persembahan grafik,lembaran elektronik sebagai alat yang terbaik untuk analisisdan persembahan data.ORGANISASI KANDUNGANKurikulum sains disusun atur mengikut beberapa bidang.Setiap bidang pembelajaran terdiri daripada beberapa hasilpembelajaran umum. Hasil pembelajaran umum pulamempunyai daripada satu atau lebih hasil pembelajarankhusus.Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuanyang boleh diukur. Secara am, hasil pembelajaran dalamsesuatu bidang pembelajaran disusun secara berturutandaripada mudah kepada kompleks. Walau bagaimanapun,dalam proses pengajaran dan pembelajaran, aktivitipembelajaran sebaik-baiknya dirancang secara menyeluruhdan bersepadu yang membolehkan pencapaian pelbagai hasilpembelajaran mengikut keperluan dan konteks. Guru harusmengelak daripada menggunakan strategi pengajaran untukcuba mencapai setiap hasil pembelajaran secara berasinganmengikut urutan yang dinyatakan dalam spesifikasi kurikulum.Cadangan aktiviti pembelajaran memberikan maklumattentang skop dan dimensi hasil pembelajaran. Aktivitipembelajaran yang dinyatakan di bawah lajur cadangan aktivitipembelajaran yang disarankan diberikan dengan tujuan untukmenyediakan beberapa penggunaan mengenai bagaimanahasil pembelajaran dapat dicapai. Satu aktiviti yang disarankan boleh melitupi satu ataulebih hasil pembelajaran. Pada masa yang sama, lebihdaripada satu aktiviti mungkin boleh dicadangkan untuk hasilpembelajaran tertentu. Guru boleh mengubahsuai cadanganaktiviti pembelajaran sesuai dengan keupayaan dankemampuan gaya belajar pelajar. Guru digalakkan untukmereka bentuk aktiviti pembelajaran yang inovatif dan efektifuntuk meningkatkan pembelajaran sains.
 20. 20. 12
 21. 21. Sains - Tahun 412ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1. Benda Hidup Mempunyai Keperluan Asas1.1 Memahamimanusiamempunyaikeperluan asasMurid menonton tayangan video berkaitankeperluan asas manusia,contoh:a) kanak-kanak/ahli keluarga sedangminum dan mengambil makananseimbang.b) pergerakan dada bayi yangsedang tidurc) pelbagai jenis rumahBerdasarkan tayangan video tersebut, muridberbincang tentang keperluan asas manusiaiaitu:a) makanan,b) airc) udarad) habitat.Murid berbincang tentang : manusia perlu makan/minum untuktumbesaran dan kekal sihat, manusia memerlukan udara untukbernafas, manusia perlu melindungi diridaripada bahaya, sinaran mataharidan hujan.Murid berbincang dan menerangkan kesanketiadaan makanan, air, udara dan habitatkepada manusia.Murid mengenal pasti keperluanasas manusia. membuat inferens mengapamanusia memerlukanmakanan, air, udara danhabitat.Guru membimbingmurid membuatkesimpulan bahawamakanan, udara, airdan tempatperlindungan adalahkeperluan asasmanusia.basic needs -keperluan asasbreath - nafasbreathe -bernafasbungalow -bangloflat - rumahpangsahut - pondoklong house -rumah panjangmovement -pergerakanterrace house -rumah teresshelter - tempatperlindunganbalanced diet -makananseimbang
 22. 22. Sains - Tahun 413ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.2 Memahami haiwanmemerlukankeperluan asas.Murid memelihara haiwan peliharaan sepertihamster atau anak ayam.Murid memerhati dan merekodkan perkarayang patut dilakukan bagi memastikanhaiwan peliharaan mereka hidup dan kekalsihat.Murid berbincang mengapa hamster atauanak ayam perlu dipelihara di dalam sangkardan bukan di dalam bekas kedap udara yangbertutup.Berdasarkan rekod tersebut, muridberbincang tentang keperluan asas haiwan.Murid berbincang tentang :a) haiwan perlu makan / minum untuktumbesaran dan kekal sihat.b) haiwan memerlukan udara untukbernafas.c) haiwan perlu melindungi diri daripadabahaya, sinaran matahari dan hujan.Murid mengkaji gambar atau tayangan videodan memerihalkan pelbagai jenis habitathaiwan seperti sarang burung, gua danlubang.Murid mengenal pasti keperluanasas haiwan. membuat inferens mengapahaiwan memerlukanmakanan, air, udara danhabitat. memerihalkan pelbagai jenishabitat haiwan.Mengingatkan muriduntuk menjagahaiwan dengan baik.Guru membimbingmurid membuatkesimpulanmakanan, air, udaradan habitat adalahkeperluan asashaiwan.holes - lubangcage - sangkarcontainer - bekasreference -rujukanair tight - kedapudara
 23. 23. Sains - Tahun 414ObjektifPembelajaranCadangan Aktiviti Pembelajaran Hasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.3 Memahamitumbuhanmemerlukankeperluan asasMurid menjalankan aktiviti untukmenunjukkan keperluan asas tumbuhandengan membandingkan beberapa pokokkeembung yang serupa dan diletakkan padakeadaan yang berbeza:a) 1 disiram, 1 tidak disiramb) 1 diletakkan di luar, 1 disimpandi dalam beg plastik yang berikat.c) 1 diletakkan di luar dan 1 diletakkandalam almari gelap.Murid memerhati dan merekodkanpemerhatian setiap hari.Berdasarkan rekod tersebut, muridberbincang dan membuat kesimpulan,keperluan asas tumbuhan ialah air, udaradan cahaya matahari.Murid mengenal pasti keperluanasas tumbuhan.Aktiviti inimengambil masalebih kurang duaminggu.condition -keadaansimilar - serupawatered - disiram
 24. 24. Sains - Tahun 415ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata2. Benda Hidup Menjalani Proses Hidup2.1 Menganalisaproses - proseshidup manusiaMurid menggunakan tangan untuk merasapergerakan dada mereka semasa bernafas.Murid berbincang dan membuat kesimpulanpergerakan dada berlaku apabila bernafas.Murid berbincang apabila mereka menariknafas, udara masuk dan apabila merekamenghembuskan udara, udara keluar.Murid mengumpul maklumat dan berbincangtentang :a) udara yang disedut mengandungi lebihoksigen daripada udara yangdihembus.b) udara yang dihembus keluarmengandungi lebih karbon oksidaberbanding udara yang disedut.Murid memerhati model atau menontontayangan video tentang tubuh manusia untukmelihat paru-paru sebagai organ pernafasanmanusia dan mengenalpasti pergerakanlaluan udara apabila manusia bernafas.Murid menjalankan aktiviti mengira pergerakandada semasa bernafas dalam masa seminitdan merekodkan dapatan mereka.Murid menerangkan bahawamanusia bernafas. memerihalkan prosesmenarik nafas. memerihalkan prosesmenghembus udara. membezakan udara yangdisedut dan udara yangdihembus. menyatakan manusiamenggunakan paru-paruuntuk bernafas mengenal pasti laluan udarasemasa bernafasMurid perlu tahuorgan utama yangterlibat dalampernafasan, contoh:a) hidung,b) mulut,c) saluran udara,d) paru-paru.Guru menerangkanbahawa kadarpernafasanbermaksud jumlahpergerakan dadapada sesuatu masa.exhale – hembusnafasfaeces –najis/tinjarate – kadarundergo –menjalaniexcretion –perkumuhandefecate –meninjaoffspring – anakchest – dadareaction –gerakbalasreproduce –membiakwindpipe – salurpernafasanlung – peparu
 25. 25. Sains - Tahun 416ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataMurid membandingkan dapatan antarakumpulan dan membuat kesimpulan bahawatidak semua orang mempunyai kadarpernafasan yang sama.Murid berbincang dan membuat kesimpulanmanusia berkumuh dan menyahtinja.Murid berbincang apabila manusia :a) berkumuh - menyingkirkan air kencing,karbon dioksida dan peluh,b) menyahtinja - menyingkir najis/tinja.Murid berbincang manusia berkumuh danmenyahtinja untuk menyingkir bahan buangandari tubuh.Murid berbincang untuk membuat inferenskesan terhadap kesihatan jika manusia tidakberkumuh dan menyahtinja.Murid menonton tayangan video danmenjalankan aktiviti menunjukkan manusiabertindakbalas terhadap rangsangan, contoh:menyentuh segelas air panas.Murid berbincang tentang kesimpulan bahawamanusia bertindakbalas terhadap rangsanganuntuk melindungi diri dari bahaya atau untukmeneruskan kehidupan. membuat kesimpulan tidaksemua individu mempunyaikadar pernafasan yangsama. menyatakan manusiaberkumuh dan menyahtinja menyatakan hasilperkumuhanmanusia. menyatakan hasilpenyahtinjaan manusia. membuat inferens manusiaperlu berkumuh danmenyahtinja. menyatakan bahawamanusia bertindakbalasterhadap rangsangan memberi sebab mengapamanusia bertindakbalasterhadap rangsangan.Dilarangmenggunakan airmendidih.sweat - peluhstimuli -rangsangansurvival -kemandirianurine - air kencingwaste product -bahan buangan
 26. 26. Sains - Tahun 417ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataMurid melukis gambarajah salasilah keluargauntuk tiga generasi. Murid membandingkangambarajah antara satu sama lain danmembuat kesimpulan bahawa manusiamelahirkan anak dari generasi ke generasiyang lain.Murid membincangkan apa yang akan berlakujika manusia tidak membiak. menyatakan bahawamanusia membiak. meramalkan apa yang akanberlaku jika manusia tidakmembiak.2.2 Menyedari tentangsesetengahperlakuan bolehmenggangguproses hidupMurid berbincang untuk mengenal pasti tabiatburuk manusia.Contoh:a) merokokb) meminum alkoholc) mengambil dadahMurid melihat gambar atau menontontayangan video tentang paru-paru perokokdan bukan perokok dan membincangkantentang kesan merokok kepada paru-paru.Murid melihat demonstrasi oleh guru bagimenunjukkan bahaya bahan-bahan yangterhasil apabila rokok dibakar.Murid mendengar ceramah tentang merokokdan kesihatan yang disampaikan olehPegawai Kesihatan.Murid melukis poster tentang kesan merokokke atas kesihatan.Murid memberi contoh tabiat yangmendatangkan bahayaterhadap proses hidupmanusia. menyatakan kesan merokokkepada paru-paru menerangkan bahawamengambil dadah danalkohol boleh melewatkantindak balas seseorangterhadap rangsangan.Cadangan tajukceramah :a) Rokok dankesihatan.b) Bagaimanamerokokmenjejaskankesihatansmoker - perokokaffect - memberikesaneffect - akibatdrunken - mabukdelay -melambatkancause -menyebabkandrug - dadahalcohol -minuman keraspeers - rakansebaya
 27. 27. Sains - Tahun 418ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataMurid menonton tayangan video tentangkesan buruk pengambilan dadah dan alkoholke atas manusia menyebabkan kelewatanmanusia bertindak balas terhadaprangsangan, contoh:a) keupayaan untuk berjalan dengan betul.b) b) kelewatan dalam tindak balas bolehmenyebabkan kemalangan kepadapemandu yang mabuk atau ketagihandadah.Murid menjalankan aktiviti dalam kempenuntuk tidak menggalakkan merokok,mengambil dadah dan alkohol di kalanganrakan sebaya. melibatkan diri dalamkempen untuk tidakmenggalakkan aktivitimerokok, mengambil dadahdan minum alkohol dikalangan rakan sebaya.2.3 Menganalisisproses hiduphaiwanMurid memerhati haiwan di taman sains untukmemutuskan bahawa haiwan berkumuh danmenyahtinja.Murid berbincang bahawa haiwan berkumuhdan menyahtinja untuk mengeluarkan bahanbuangan dari tubuh mereka.Murid berbincang tentang kesan terhadapkesihatan jika haiwan tidak berkumuh danmenyahtinja.Murid melihat model atau spesimen hidupuntuk melihat organ penafasan bagi :a) burung,b) ikan,c) belalang,d) ketam,e) katak,f) monyet.Murid menyatakan bahawa haiwanberkumuh menyatakan bahawa haiwanmenyahtinja memberi sebab mengapahaiwan perlu untukberkumuh dan menyahtinja menyatakan bahawa haiwanbernafas mengenal pasti organpernafasan bagi haiwantertentu.Organ pernafasanyang terlibat adalahparu-paru (monyetdan burung), strukturtrakea (belalang),‘book lung’ (ketam),insang (ikan) dankulit lembap (katak)Murid tidak perlutahu nama –namaorgan pernafasantersebut.give birth -beranakgrasshopper -belalanghatch - menetaslay eggs - bertelurlife cycle - kitarhidupoccur - berlakustage - peringkat
 28. 28. Sains - Tahun 419ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataBerdasarkan tayangan video / model /spesimen hidup, murid membuat kesimpulanbahawa organ pernafasan bagi haiwan adalahmungkin berbeza-beza.Murid menonton video yang menunjukkanhaiwan beranak dan bertelur.Murid berbincang untuk membuat kesimpulanbahawa haiwan membiak.Murid berbincang untuk membuat kesimpulanbahawa sesetengah haiwan beranak dansesetengah haiwan bertelur.Murid berbincang untuk mengkelaskan haiwankepada kumpulan yang bertelur danmelahirkan anak.Murid memerhati haiwan seperti rama-rama,katak, hamster atau ayam bermula daripadaberanak/bertelur hingga dewasa. Muridmerekodkan perubahan dari segi saiz/bentukpada peringkat yang berbeza dalam kitaranhidup.Berdasarkan pemerhatian dan rekod, muridberbincang untuk menyatakan bahawa haiwanmempunyai kitaran hidup yang berbeza. menyatakan bahawa organpernafasan bagi jenis haiwanyang berlainan adalahberbeza menyatakan bahawa haiwanmembiak. menyatakan bahawasesetengah haiwanmelahirkan anak dansesetengahnya pula bertelur. mengelaskan haiwanberdasarkan carapembiakan. menerangkan kitaran hidupbagi haiwan yang berbeza. menyatakan bahawa haiwanmempunyai kitaran hidup yangberbeza.Rekod boleh dalambentuk lukisan,ukuran ataupenerangan, danlain-lain.
 29. 29. Sains - Tahun 420ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataMurid membuat buku skrap berdasarkanhaiwan sebenar sebagai haiwan peliharaanyang diimaginasikan, contoh : harimau, ikanpaus, cicak, tenggiling, kelawar, cacing, ulardan lain-lain.Murid boleh menulis, melukis atau menampalgambar di dalam buku skrap untukmenceritakan tentang haiwan peliharaanmereka, contoh;a) apa yang murid perlu buat supaya haiwanpeliharaan tersebut hidup dan kekal sihat,b) tempat tinggal yang sesuai untuk haiwanpeliharaan,c) makanan untuk haiwan peliharaand) bagaimana haiwan peliharaan melindungidiri daripada musuh,e) bagaimana haiwan peliharaan merekamenjaga anak,f) proses hidup haiwan peliharaan mereka.Projek buku skrap iniboleh diperkenalkanpada permulaantopik. Murid bolehmenambah dapatanmereka di dalambuku skrap tersebutsambil merekabelajar tentanghaiwan. Aktiviti inimembantu muridmemahami proseshidup dankewujudanberterusan haiwan.Ini jugamenggalakkan muridmencari lebihbanyak lagi tentanghaiwan yangmenarik minatmereka.2.4 Memahamiproses-proseshidup tumbuhanMurid menjalankan aktiviti untuk mempelajaribagaimana tumbuhan bergerakbalas terhadaprangsangan, iaitu,a) airb) mataharic) sentuhand) gravitiMurid membuat pemerhatian dan merekodhasil dapatan.Murid menyatakan bahawatumbuhan bergerakbalasterhadap rangsangan.
 30. 30. Sains - Tahun 421ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataBerdasarkan aktiviti di atas murid berbincanguntuk mengenalpasti bahagian-bahagiantumbuhan yang bergerakbalas terhadaprangsangan,a) akar bergerakbalas kepada air dan graviti,b) pucuk dan daun bergerakbalas kepadacahaya matahari,c) sesetengah anak daun bergerakbalaskepada sentuhan.Murid memerhati:a) pokok begonia/setawar yang mempunyaianak pokok yang tumbuh daripada daun,b) pokok pisang mempunyai anak pokok yangtumbuh di keliling pokok induk,c) pokok kiambang mempunyai anak pokokyang tumbuh bersama dengan pokok induk. mengenal pasti bahagiantumbuhan yangbergerakbalas terhadap air mengenal pasti bahagiantumbuhan yangbergerakbalas terhadapgraviti mengenal pasti bahagiantumbuhan yangbergerakbalas terhadapcahaya matahari mengenal pasti bahagiantumbuhan yangbergerakbalas terhadapsentuhan menyatakan bahawatumbuhan membiakwater lettuce -kiambangbryophyllum -setawarextinct - pupusshoot - pucukleaflets - anakdaunyoung plant -anak pokokparent plant -pokok indukspores - sporasucker - sulur /anak pokokstem cutting -keratan batangunderground stem- batang bawahtanahtapioca plant -pokok ubi kayu
 31. 31. Sains - Tahun 422ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataMurid membuat perbincangan berdasarkanpemerhatian bahawa tumbuhan membiak.Murid melihat gambar /menonton tayanganvideo dan berbincang bahawa tumbuhanmembiak untuk memastikan kemandirianspesies.Murid berbincang dan meramalkan apa akanberlaku kepada dunia jika tumbuhan tidakmembiak, contoh ;tiada bekalan makanan kepada manusia danhaiwan tertentu.Murid mengkaji spesimen hidup/menontonvideo untuk mendapatkan pelbagai caratumbuhan membiak, iaitu:a) melalui biji benih, contoh:keembung, jagung dan durianb) melalui spora, contoh : paku pakisc) melalui sulur/anak pokok, contoh:pisang dan nanasd) melalui keratan batang, contoh:bunga raya, ros dan pokok ubi kayue) melalui daun, contoh:setawar dan pokok begoniaf) melalui batang bawah tanah, contoh:ubi kentang, bawang, halia dan lili. menerangkan mengapatumbuhan perlu membiak meramalkan apa yang akanberlaku kepada dunia jikatumbuhan tidak membiak menerangkan pelbagai caratumbuhan membiakmushroom -cendawanfern - paku - pakisvarious - pelbagaicorn - jagung
 32. 32. Sains - Tahun 423ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata3. Haiwan dan Tumbuhan Melindungi Diri3.1 Memahamibahawa haiwanmempunyai ciri-ciri khas dantabiat bagimelindungi diridaripadabahaya/musuh.Murid menyentuh haiwan seperti siput atauulat gonggok dan memerhati bagaimanahaiwan tersebut bertindakabalas terhadapbahaya/musuh.Murid menerangkan tentang pemerhatianmereka dan memberikan sebab bagi tabiathaiwan tersebut, contoh:ulat gonggok menggulungkan dirinya ataupura-pura mati apabila terdapat bahaya /musuh.Murid memerhati ke atas spesimen hidup ataumengumpul maklumat dengan melihat gambaratau video visual mengenai ciri-ciri dan tabiathaiwan melindungi dirinya daripadabahaya/musuh, contoh:a) tenggiling mempunyai sisik yang kerasuntuk melindungi diri daripadabahaya/musuhb) pijat mempunyai bau yang busuk musuh.c) sesumpah mempunyai keupayaanmenukar warna kulit mengikut persekitarand) kala jengking mempunyai sengat untukmelindungi diri daripada bahaya ataumusuh.Murid berbincang dan menjelaskanbagaimana cirri-ciri khas dan tabiat haiwanmelindungi mereka daripada bahaya / musuh.Murid melaporkan hasil kajian mereka dihadapan kelas.Murid mengenal pasti ciri-ciri khashaiwan melindungi dirinyadaripada bahaya. mengenal pasti tabiat khashaiwan melindungi dirinyadaripada bahaya/musuh. menerangkan bagaimanaciri-ciri khas dan tabiathaiwan membantumelindungi dirinya daripadabahaya/musuh.Guru mengingatkanmurid untuk tidakmencederakanhaiwan danmengembalikanhaiwan ke tempatasalnya.curl up -menggulungmillipede - ulatgonggokcentipede – lipanbehaviour –perlakuanhurt – cederapangolin –tenggilingscale – sisikbed bug – pijatchameleon –sesumpahsting - sengat
 33. 33. Sains - Tahun 424ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata3.2 Memahamibahawa haiwanmempunyai cirikhas dan tabiatmelindungidirinya daripadacuaca yangmelampau.Murid menonton tayangan video mengenaihaiwan yang tinggal dalam cuaca yang terlalupanas atau terlalu sejuk.Murid menyenaraikan ciri-ciri khas dan tabiathaiwan dan menerangkan bagaimana ciri khasdan tabiat haiwan membantu haiwanmelindungi dirinya daripada cuaca yang terlalupanas dan terlalu sejuk, contoh:a) badak sumbu melindungi dirinyadaripada panas dengan berkubang didalam lumpur.b) beruang kutub mempunyai bulu yangtebal melindungi dirinya daripadacuaca sejuk.c) unta mempunyai bonggol di atasbelakangnya untuk menyimpanmakanan dan air untuk terus hidupdalam padang pasir.Murid membentangkan hasil kajian mereka dihadapan kelas.Murid mengenal pasti ciri-ciri khashaiwan melindungi dirinyadaripada cuaca yang terlalupanas dan cuaca yangterlalu sejuk. menerangkan bagaimanaciri-ciri khas dan tabiathaiwan membantumelindungi dirinya daripadacuaca terlalu panas danterlalu sejuk.rhinocerous -badak sumbuextreme weather -cuaca melampauregion - kawasanthick fur - bulutebalspecificcharacteristics -ciri-ciri khashumps - bonggolwallowing -berkubang
 34. 34. Sains - Tahun 425ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata3.3 Memahamibahawa haiwanmempunyai ciri-ciri khas dantabiat yangmembenarkanmerekabermandiriMurid berbincang bahawa haiwan perlumelindungi diri daripada musuh dan cuacayang melampau untuk membolehkan merekabermandiri.Murid mereka model mengenai haiwanimaginasi yang boleh melindungi dirinyadaripada musuh dan keadaan cuaca yangmelampau.Murid membina model dan membuat justifikasimengapa model itu dibina dengan ciri-ciritertentu.Murid mengenal pasti perlunyahaiwan melindungi dirinyadaripada musuh dankeadaan cuaca yangmelampau. membuat model haiwanimaginasi yang boleh terushidup dalam cuaca yangmelampau dan jugamelindungi dirinya daripadamusuh. memberi sebab mengapamodel itu dibina denganmempunyai ciri-ciri tersebutGuru menggalakkanmurid menggunakanbahan /objek yangdikitar semula.excessive –berlebihanmimosa - semalulatex - susu getahfine hair - buluhalusitchiness -kegatalanthorn – durileaflets - dedaun3.4 Memahamitumbuhanmempunyai ciri-cirikhas untukmelindungi diridaripada musuhMurid melihat gambar-gambar/menontontayangan video mengenai pelbagai jenistumbuhan dalam mengenalpasti ciri untukmelindungi diri daripada musuh.Murid menyenaraikan ciri-ciri khas tumbuhan.Murid mengenal pasti ciri khastumbuhan dalam melindungidiri daripada musuh.
 35. 35. Sains - Tahun 426ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataMurid menerangkan bagaimana ciri-ciri khastumbuhan ini dapat membantu melindungi diridaripada musuh, contoh:a) semalu menutup anak daun apabiladisentuh,b) daun betik menghasilkan susu getahuntuk melindungi diri daripdadimakan,c) pokok nanas mempunyai duri untukmelindungi diri,d) buluh mempunyai bulu halus yangmenyebabkan kegatalan.Murid membentangkan hasil penyiasatan dikelas. menerangkan bagaimana cirikhas tumbuhan membantumelindungi diri daripadamusuh.3.5 Memahamitumbuhanmempunyaiciri-ciri khas untukmelindungi diridaripada kawasankering dan anginkuat.Murid menonton tayangan video untukmengenal pasti tumbuhan yang dapat dijumpaidi, contoh:a) kawasan keringb) kawasan yang berangin kuatMurid mengumpul dan mentafsir data untukmenunjukkan bagaimana ciri khas tumbuhandapat melindungi diri daripada,contoha) kehilangan air berlebihanb) angin kuatMurid memberi contoh tumbuhanyang boleh dijumpai dikawasan amat kering. mengenal pasti ciri khastumbuhan yang melindungidiri daripada kehilangan airberlebihan. menerangkan ciri khastumbuhan yang membantumereka untuk terus hidup dikawasan kering.
 36. 36. Sains - Tahun 427ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataMurid menjalankan aktiviti untuk menunjukkantumbuhan mana yang dapat terus hidup dikawasan kering, contoh: tumbuhan-tumbuhanberikut disimpan tanpa air untuk seminggu,a) pokok keembung berpasu,b) pokok cili berpasu,c) pokok kaktus berpasu.Berdasarkan hasil penyiasatan, muridmembuat kesimpulan tumbuhan mana yangdapat terus hidup di kawasan kering. memberi contoh tumbuhanyang dijumpai di kawasanberangin kuat. mengenal pasti ciri-ciri khastumbuhan dalam melindungidiri daripada angin kuat. menerangkan bagaimana cirikhas tumbuhan membantudiri untuk terus hidup dalamangin kuat.
 37. 37. Sains - Tahun 428ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1. Ukuran1.1 Memahamiukuran panjangMurid membincangkan tentangpelbagai cara mengukur panjangseperti menggunakan penyedutminuman, depa, tali, pembaris danpita pengukur.Murid-murid membincangkan unitpiawai untuk panjang dalam sistemmetrik, contoh: mm, cm, m dan km.Murid memilih alat yang sesuai danmengukur menggunakan unit piawai:a) panjang objek seperti pemadam,pensel atau buku,b) panjang dan tinggi meja guru,c) panjang dan lebar meja guru,d) panjang dan lebar bilik darjah,e) ketinggian kawan-kawan.f) lilitan mana - mana bahagianbadan mereka atau objek yangberbentuk bulat.Merekod pengukuran tersebut dalampenyusun grafik.Murid menyatakan pelbagai caramengukur panjang. menyatakan unit piawaiuntuk ukuran panjangdalam sistem metrik. memilih alat yang sesuaiuntuk mengukur panjang. mengukur panjangmenggunakan teknik yangbetul. rekod ukuran panjangdalam sistem unit metrik.Cadangan alat ukuran;a) pembaris pelbagaiukuran panjang,b) pita pengukur,c) tali.measurement - ukuranlength - panjangwidth - lebarheight - tinggicircumference - lilitanarm span - depagraphic organiser -penyusun grafikcalculate - hitungstandard unit - unitpiawai
 38. 38. Sains - Tahun 429ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.2 Memahami caramengukur luasMurid membandingkan objek pelbagaibentuk seperti segiempat sama,segiempat tepat, dan meneka objekmana yang mempunyai keluasan yanglebih besar, contoh,a) segiempat sama (4cm x 4cm),b) segiempat tepat (8cm x 2 cm).Murid memastikan tekaan merekadengan melengkapkan segiempatsama 4cm x 4cm dan segiempat tepat8cm x 2cm dengan kepingan kad 1cmx 1cm dan mengira jumlah kad 1cm x 1cm yang digunakan.Murid membincangkan hubunganantara jumlah kad 1cm x 1cm danpanjang serta lebar segiempat samadan segiempat tepat di atas.Murid membincangkan unit piawaiuntuk luas dalam sistem metrik,a) mm persegi,b) cm persegi,c) m persegi,d) km persegi.Murid mengira luas segiempat samadan segiempat tepat yang diberimenggunakan unit piawai.Murid membandingkan segiempatsama dengan segiempattepat, dan meneka objekmana yang mempunyai luasyang lebih besar. menjalankan ujian untukmenguji tekaan. menyatakan,luas = panjang x lebar. menyatakan unit piawai luasdalam sistem metrik. mengira luas satu bentukyang diberi dalam sistemmetrik.Gunakan kad segiempatsama 1cm x 1cmGuru menerima semuaidea daripada murid.1 cm1cm4cm4cm8cm2cm
 39. 39. Sains - Tahun 430ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.3 Memahami caramenyukat isipadupepejalMurid membandingkan 2 objekberlainan seperti kiub dan kuboidserta, meneka objek yang lebih besarisipadunya, contoh,a) kiub (4cm x 4cm x 4cm)b) kuboid ( 8cm x 4cm x 2cm)Murid mengesahkan tekaan merekadengan mengisi kiub 4cm x 4cm x4cmdan kuboid 8cm x 4cm x 2cm dengankiub 1cm x 1cm 1cm dan mengirajumlah kiub 1cm x 1cm x1cm yangdigunakan.Murid berbincang untuk menyatakanperhubungan antara jumlah kiub 1cmx 1cm x1cm , dengan panjang, lebardan tinggi kiub dan kuboid di atas.Murid membincangkan unit piawaiisipadu pepejal dalam sistem metrik,contoh, mm padu, cm padu dan mpadu.Murid mengira isipadu kiub dan kuboidyang diberi menggunakan unit piawai.Murid membandingkan kiub dankuboid dan meneka isipadumana yang lebih besar. menjalankan ujian bagimengesahkan tekaan. menyatakan:isipadu = panjang x lebar xtinggi. menyatakan unit piawaiisipadu pepejal dalamsistem metrik. mengira isipadu kiub dankuboid berdasarkanpengiraan dalam unit sistemmetrik.Gunakan satu kiub dansatu kuboid yangmempunyai samaisipadunya.volume - isipadusolid - pepejalcube - kiubcuboid - kuboid1cm4 cm2 cm4 cm4 cm8 cm4 cm
 40. 40. Sains - Tahun 431ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.4 Memahami caramenyukat isipaducecairMurid membincangkan pelbagai caramenyukat isipadu cecair menggunakancawan, penutup botol, bikar dansilinder penyukat.Murid membincangkan unit piawaiisipadu cecair dalam sistem metrik,contoh,a) milliliter (mℓ)b) liter (ℓ)Murid memilih alat yang sesuai untukmenyukat isipadu cecair.Murid membincangkan teknik-teknikyang betul semasa mengambil bacaan,iaitu,a) mengambil bacaan meniskus padaaras terbawah,b) kedudukan mata separas dengankedudukan terbawah meniskus.Murid menjalankan aktiviti menyukatisipadu cecair menggunakan teknik-teknik yang betul.Murid merekod bacaan menggunakanpenyusun grafik.Murid menyatakan pelbagai caramenyukat isipadu cecair. menyatakan unit piawaiisipadu cecair dalam sistemmetrik. memilih alat yang sesuaibagi menyukat isipaducecair. menyukat isipadu cecairmenggunakan teknik yangbetul. merekod bacaan isipadumenggunakan unit dalamsistem metrik.Berikan murid-murid airdengan isipadu yangberbeza dan benarkanmereka menyukatisipadu cecair tersebutdengan menggunakanalat-alat yang berbeza,contoh, bikar atausilinder penyukat yangberlainan saiz.liquids - cecairbeaker - bikarmeasuring cylinder -silinder penyukatmeniscus - meniskus
 41. 41. Sains - Tahun 432ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.5 Memahami caramengukur jisimMurid meneliti neraca tuas danmembincangkan bahawa ia bolehdigunakan untuk mengukur jisimpelbagai objek.Murid membincangkan unit piawai jisimdalam sistem metrik, contoh,a) milligram (mg),b) gram (g),c) kilogram(kg).Murid menggunakan pelbagai alatanuntuk mengukur jisim objek sepertibuku-buku, kotak-kotak pensel ataubeg-beg sekolah.Murid merekod bacaan menggunakanpenyusunan grafik.Murid menyatakan alat-alat untukmengukur jisim. menyatakan unit piawaijisim dalam sistem metrik. mengukur jisim objekmenggunakan teknik yangbetul. merekod bacaanmenggunakan unit piawai.Jisim sesuatu objektidak sepatutnyadikelirukan denganberat. Jisim adalahjumlah bahan dalamobjek dan tidak berubahmengikut tempat.Berat adalah dayatarikan graviti yangbertindak ke atas objek.Berat bergantungkepada lokasi sesuatuobjek. Berat diukurdalam unit Newton (N).lever balance - neracatuascompression balance -neraca mampatanmass - jisim1.6 Memahami caramengukur masaMurid mengumpul maklumat pelbagaicara untuk mengukur masa.Murid berbincang dan membuatkesimpulan bahawa proses yangberulang secara seragam bolehdigunakan untuk mengukur masa.Murid mengenal pasti pelbagaicara untuk mengukur masa.uniformly repeated -berulang secaraseragamswing - ayunanpendulum - bandulwater dripping - titisanairpulse rate - kadardenyutan nadi
 42. 42. Sains - Tahun 433ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataMurid memerhati proses berikut,a) ayunan bandulb) titisan air,c) denyutan nadi.Murid berbincang sebab proses diatas boleh digunakan untuk mengukurmasa.Murid membincangkan unit piawaimasa dalam sistem metrik.Contoh:a)saatb)minitc)jamMurid berbincang untuk memilih danmenggunakan alat dan unit yangsesuai bagi mengukur masa.Murid mengukur masa yang diambiluntuk sesuatu aktiviti denganmenggunakan alat dan unit yangsesuai.Murid merekod bacaan dalam unitpiawai menggunakan penyusun grafik . menyatakan bahawa prosesyang berulang secaraseragam boleh digunakanuntuk mengukur masa. menyatakan unit piawaimasa dalam sistem metrik. mengenal pasti alat untukmengukur masa. mengukur masa denganmenggunakan alat yangsesuai. merekod masamenggunakan unit piawai.
 43. 43. Sains - Tahun 434ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.7 Kesedarankepentinganmenggunakanunit piawaiMurid melihat contoh doh mainan yangdisediakan guru, dan diminta untukmenyediakan doh mainan merekamenggunakan resipi yang diberi.Berdasarkan resipi yang diberi, muridberbincang peralatan yang bolehdigunakan untuk menyukat bahan-bahan dan cara menyukat.Murid membuat doh mainan denganmenggunakan bahan-bahan yangdisukat oleh peralatan dan unit yangmereka pilih.Murid merasa tekstur doh mainan danmemberi sebab-sebab ke atasperbezaan yang terdapat pada dohberbanding dengan doh mainan yangdisediakan oleh guru.Murid membuat kesimpulan bahawaunit piawai diperlukan untuk ketepatandan ketekalan.Murid memilih dan menggunakanalat yang sesuai dalammenyukat isipadu cecairdan jisim bahan – bahandalam resipi. menyatakan sebabsekiranya ada perbezaanpada doh yang disediakanoleh murid-murid denganmenggunakan resepi yangdiberikan. membuat kesimpulankeperluan menggunakanunit piawai.Guru menggunakanresipi doh mainanberikut.400 g tepung400 g garam halus150 ml air100 ml minyak masak½ sudu teh pewarnaKaedah:1. Larutkan garamdalam air.2. Gaul bahan-bahan didalam mangkuk.3. Uli adunan menjadidoh.Berikan resipi berikutuntuk murid-muridmembuat doh mainanmereka1 mangkuk tepung2 cawan garam halus½ gelas air¼ cawan minyak masakSecubit pewarnamakanandough - adunantexture - teksturaccuracy - ketepatanknead - uliingredient - bahanmixture - campuran
 44. 44. Sains - Tahun 435ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataGuru menyediakanbeberapa cawan danmangkuk yang pelbagaisaiz dan membenarkanmurid-murid memilihcawan dan mangkukyang akan merekagunakan untukmenyukat bahan-bahan.Kaedah:1. Larutkan garamdalam air2. Gaul semua bahandi dalam mangkuk3. Uli adunansehingga menjadidoh
 45. 45. Sains - Tahun 436Objektif Pembelajaran CadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1. Sifat bahan1.1 Memahami sifatbahan.Murid diberikan pelbagai objek yangdibuat daripada kayu, plastik, logam,gelas atau getah danmengelaskannya berdasarkanbahan asal objek.Murid menguji objek yang dibuatdaripada kayu, plastik, logam, kacaatau getah untuk mengenalpastikebolehan berikut;a) mengalirkan aruselektrik,b) menyerap haba,c) terapung di atas air,kalis air,d) menyerap air,e) diregang atau ditarik,f) membenarkan cahayamelaluinya.Murid merekod hasil ujikaji dalamgraf atau carta palang.Murid mengelaskan objek kedalam kumpulanberdasarkan bahan yangdiperbuat. mengenalpasti bahanyang boleh mengalirkanarus elektrik. mengenalpasti bahanyang boleh mengalirkanhaba. mengenalpasti bahanyang boleh terapung diatas air. mengenalpasti bahanyang boleh menyerap air mengenalpasti bahanyang boleh diregang mengenal pasti bahanyang membenarkancahaya melaluinya.Guru menyediakan pelbagaijenis objek seperti pembariskayu,sudu logam,tualakecil,kertas,wangsyiling,cebisan kulithaiwan,getah gelang,piringkaca,kain kapas,gabus,danguli.Aktiviti ini boleh dijalankansecara kaedah stesen.Cadangan jadual grafikseperti di bawah:kayu logam …..Pengalir elektrikPengalir habaTerapung atas airMenyerap airBoleh diregangMembenarkancahayamenembusinyamaterial - bahanconductor -pengalirinsulator - penebatmetal - logamheat - habafloat - terapungabsorb - menyerapstretch - regang
 46. 46. Sains - Tahun 437Objektif Pembelajaran CadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataMembincangkan mengenai pengalirdan penebat.Berdasarkan penyusunan grafik,murid membuat kesimpulan bahawapengalir haba yang baik adalahpengalir elektrik yang baik.Murid menjalankan aktiviti mengkajiberlainan bahan seperti gelas, kayu,getah, logam dan plastik mengenaikeupayaan membenarkan cahayamelaluinya.Berdasarkan aktiviti diatas, muridmengelaskan objek ke dalam 3kategori, iaitu:a) bahan lut sinar yangmembolehkan cahayamelaluinya,b) bahan lut cahaya yangmembenarkan sebahagiancahaya melaluinya,c) bahan legap tidak membenarkancahaya melaluinya.Murid mengkaji dan berbincangmengenai kegunaan bahan lut sinar,lut cahaya dan legap. menyatakan maksudkonduktor. menyatakan maksudpenebat. mengitlak bahawakonduktor haba yangbaik adalah pengalirelektrik yang baik. mengelaskan bahanberdasarkan kebolehancahaya menembusinya. menyatakan maksudbahan lut sinar. menyatakan maksudbahan lut cahaya. menyatakan maksudbahan legap. menyenaraikan bahan lutsinar,lut cahaya danlegap.Objek yang dicadangkan:gelas, buku, kertas, tuala,sapu tangan, kaca tingkap,plastik lut sinar, kertas surih,dan lain-lain lagi.
 47. 47. Sains - Tahun 438Objektif Pembelajaran CadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.2 Mengaplikasikanpengetahuan tentangsifat bahan dalamkehidupan seharian.Murid memerhati model atautayangan video mengenai strukturbekas polistirena atau termos untukmemahami bagaimana ianyaberfungsi.Murid berbincang dan memberikancadangan cara memastikan objeksentiasa sejuk, contoh,menyimpan minuman sejuk semasaberkelah.Murid membincangkan danmemberikan cadangan caramemastikan objek sentiasa panas,contoh, menyimpan minumanpanas semasa berkelah.Murid menjalankan aktiviti untukmenguji cadangan mereka.Murid berbincang untuk membuatkesimpulan cara yang terbaikmenyimpan objek supaya kekalpanas atau sejuk.Murid mencadangkan caramenjaga objek supayakekal sejuk. mencadangkan caramenjaga objek supayakekal panas. merancang cara yangberkesan supaya objekkekal panas atau sejuk.Guru boleh menyediakansemua bahan yangdikehendaki seperti serbukhabuk kayu, polistirena, kotakkadbod dalam saiz yangberbeza, beg plastik, putikkapas, sabut kelapa, kain,tuala, kertas tisu dan suratkhabar lama.cold - sejuk
 48. 48. Sains - Tahun 439Objektif Pembelajaran CadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.3 Mensintesispengetahuanmengenaipenggunaan bahanberdasarkan sifatbahanMurid mempelajari objek danmenyenaraikan bahan berdasarkanbahan apa ia diperbuat.Murid mencadangkan sebabmengapa bahan itu digunakan untukmembuat sesuatu objek.Murid membincangkan perbezaanbahan yang mempunyai sifat bahanyang berbeza dengan mengambilkira pemilihan bahan untukmembuat sesuatu objek, contoh:logam dan kaca digunakan untukmembuat cermin mata.Murid mereka bentuk objek untuktujuan tertentu denganmenggunakan bahan yang dipilihdan membuat justifikasi mengapabahan itu digunakan.Murid menyenaraikan objekdan bahan daripada apaia diperbuat. memberikan sebabmengapa bahan khususdigunakan untukmembuat sesuatu objek. menyatakan bahawabahan yang dipilih untukmembuat objek adalahberdasarkan sifat bahantersebut. mereka bentuk objekyang khusus danmemberikan sebabmengapa sesetengahbahan itu digunakanuntuk membuat sesuatuobjek.Membimbing murid untukmenyusun maklumat kedalam jadual seperti dibawah:Objek Bahan SifatCerminmatalogamkeras,kuatgelaslutsinarGuru membimbing muriduntuk merancang satu objek,contoh:Guna satu penutup tin dansebatang pembaris kayuuntuk membuat kuali.
 49. 49. Sains - Tahun 440Objektif Pembelajaran CadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.4 Mengetahuikepentinganmengguna semulabahan,mengurangkanpenggunaan bahan,dan mengitar semulabahanMurid memerhati dan mengelaskanobjek di sekitar mereka kepada:a) objek daripada bahan semulajadi, contoh, kayu, tanah-tanih,logam, keluli, kulit, kapas, bulu,getah dan sutera.b) objek diperbuat daripada bahanbuatan manusia, contoh, plastikdan kain sintetik.Murid membincangkan tentangbahan buatan manusia adalahdiperbuat daripada bahan semulajadi.Murid membuat kesimpulan bahawakita perlu memelihara bahan yangterhad dan mengurangkanpenggunaan sekiranya tidak mampuuntuk melindunginya.Murid menjalankan aktiviti mengenaimengguna semula bahan,mengurangkan penggunaan bahandan mengitar semula bahansepanjang tahun.Murid memberikan contohbahan semula jadi memberikan contohbahan buatan manusia. menyatakan bahawabahan buatan manusiadiperbuat daripadabahan semula jadi. menyatakan sebabmengapa perlunyamemulihara bahansemula jadi. menjalankan aktivitimengguna semula,mengurangkanpenggunaan bahan, danmengitar semula bahan.man - made -bahan buatanreuse - gunasemularecycle - kitarsemulareduce -mengurangkanwood - kayumetal - logamcotton - kapasrubber - getahsilk - suteraleather - kulit
 50. 50. Sains - Tahun 441Objektif Pembelajaran CadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.5 Memahami bahawasesetengah bahanboleh berkarat.Murid memerhati paku yangberkarat dan tidak berkarat danmenerangkan tentangperbezaannya.Murid memerhati objek di sekelilingsekolah dan mengelaskan objekseperti berikut:a) berkarat,b) tidak berkarat.Murid membincangkan untukmembuat kesimpulan bahawa objekdaripada logam boleh berkarat.Murid menjalankan aktiviti untukmenyiasat sebab terjadinyapengaratan, contoh, kehadiranudara dan air.Murid menyatakan perbezaanantara objek berkaratdan objek tidak berkarat. mengenal pasti objekyang boleh berkarat. membuat kesimpulanbahawa objek yang diperbuat daripada logamboleh berkarat. merancang ujikaji untukmengetahui faktor yangmenyebabkanpengaratan denganmengenal pastipemboleh ubahmanipulasi, pembolehubah bergerak balas danpemboleh ubah yangdimalarkan. menjalankan ujikaji danmerekod pemerhatian.rust - karatrusty - berkarat
 51. 51. Sains - Tahun 442Objektif Pembelajaran CadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.6 Memahami bahawapengaratan bolehdicegahMurid memerhati objek di sekitarsekolah dan mencadangkanpelbagai cara untuk mencegahpengaratan.Murid membincangkan danmembuat kesimpulan bahawapengaratan boleh dielakkan denganmencegah logam daripada terdedahkepada udara dan air denganmengecat, menyalut minyak,menggriskan atau menyalut logamdengan bahan yang tidak bolehberkarat.Murid berbincang kebaikanmencegah pengaratan.Murid menyatakan pelbagaicara untuk mencegahobjek daripada berkarat. menjelaskan bagaimanacara-cara ini bolehmencegah pengaratan. menjelaskan pentingnyamencegah pengaratan.grease - griscoating - menyalutpaint - cat
 52. 52. Sains - Tahun 443ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1. Sistem Suria1.1 Memahami SistemSuriaMurid mengkaji model atau menonton simulasiSistem Suria.Murid berbincang mengenai ahli Sistem Suria.Murid membuat simulasi jarak relatif planetdalam Sistem Suria.Murid berbincang semua planet dalam SistemSuria beredar mengelilingi Matahari.Murid menyenaraikan ahlidalam Sistem Suria. menyenaraikan urutanplanet dalam SistemSuria. menyatakan planet-planet beredarmengelilingi Matahari.Ahli-ahli dalamSistem Suriaadalah Utarid,Zuhrah, Bumi,Marikh, Musytari,Zuhal, Uranus,Neptun, satelitsemula jadi,meteor, komet danasteroid.Solar System –Sistem SuriaMercury – UtaridVenus – ZuhrahEarth – BumiMars – MarikhJupiter – MusytariSaturn – ZuhalUranus – UranusNeptune - Neptun1.2 Memahami saizdan jarak relatifantara Bumi,Bulan danMatahari.Murid membandingkan saiz sebutir sagu, sebijiguli dan sebiji bola keranjang untukmenunjukkan saiz relatif Bulan, Bumi danMatahari.Murid berbincang dan menganggarkan berapakali Matahari lebih besar daripada Bumi sertaberapa kali Bumi lebih besar daripada Bulan.Murid mengumpul maklumat untuk menganggarjarak relatif antara Matahari dengan Bumi danBulan dengan Bumi.Murid menyatakan saiz relatifMatahari dengan saizBumi. menyatakan saiz relatifBumi dengan saizBulan. menyatakan jarakrelatif daripada Bumi keMatahari berbandingjarak relatif daripadaBumi ke Bulan.Nisbah saiz:Bulan BumiMatahari1 : 4 : 400sago – sagusupport lives –menyokong hidupanabsence of water –ketiadaan airabsence of air –ketiadaan udara
 53. 53. Sains - Tahun 444ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataMurid berbincang dan merumuskan bahawajarak di antara Bumi ke Matahari ialah 400 kalijarak di antara Bumi dan Bulan.Murid membuat simulasi / membina model untukmenunjukkan saiz dan jarak relatif di antaraBumi dan Bulan dan di antara Bumi danMatahari.1.3 Menghargaikesempurnaankedudukan planetBumi dalamSistem SuriaMurid mengumpul maklumat planet dalamSistem Suria.Murid berbincang bagaimana jarak planetdaripada Matahari memberi kesan terhadapkepanasan atau kesejukan pada planet itu.Murid berbincang dan mengaitkan kepanasandan kesejukan sesuatu planet dengankeupayaan menampung kehidupan.Murid berbincang dan meramal apa yang akanberlaku jika Bumi berada lebih dekat atau lebihjauh daripada Matahari.Murid berbincang mengenai faktor lainyang memberi kesan ke atas keupayaansesuatu planet menampung hidupan, contoh:ketiadaan air dan ketiadaan udaraMurid menyatakan sebabsesetengah planet tidakkondusif untuk bendahidup. meramalkan keadaan yangakan berlaku jika Bumiberada lebih dekat ataulebih jauh daripadaMatahari. membuat kesimpulanbahawa Bumi adalah satu-satunya planet dalamSistem Suria yang bolehmenampung hidupan.conducive - sesuaiplacement -kedudukan
 54. 54. Sains - Tahun 445ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1. Teknologi1.1 Memahamikepentinganteknologi dalamkehidupan harianMurid menguji kebolehan mereka,contoh:a) cuba mengingat satu nombor telefondan kemudian mengingat 5 laginombor telefon tanpa menulisnombor-nombor itu,b) cuba melompat setinggi mungkin untukmenyentuh siling,c) cuba membaca tulisan yang samadaripada jarak berlainan.Murid berbincang mengenai had keupayaanmereka.Murid menonton tayangan video untuk melihatcara penggunaan teknologi dalam mengatasihad keupayaan manusia.Murid berbincang dan memberi contoh lain hadkeupayaan manusia dan cara untukmengatasinya, contoh:a) tidak dapat melihat sesuatu objek secaraterperinci. Ini dapat diatasi denganmenggunakan kanta pembesar ataumikroskop,b) tidak dapat bercakap cukup kuatuntuk didengari oleh seseorang yang beradajauh. Ini dapat diatasi dengan menggunakanmikrofon, megafon atau telefon,c) tidak dapat berjalan dalam jarak jauh.Ini dapat diatasi dengan menunggangbasikal atau mengembara dengan kereta,keretapi, kapal atau kapal terbang.Murid menyatakan hadkeupayaan manusiadalam membuat sesuatuperkara. mengenal pasti alat yangdigunakan untukmengatasi hadkeupayaaan manusia. menerangkan cara sesuatualat digunakan untukmengatasi had keupayaanmanusia.Guru bolehmenggunakantayangan videountukmenunjukkanpelbagaipenggunaanteknologi, contoh:a) mikrosurgerib) alatpendengaranc) pengesanlogamd) gogelpenglihatanmalame) x-raymemorise –mengingatdevice – alatabilities – keupayaanlimitation – hadkeupayaanmagnifying glass –kanta pembesarovercome –mengatasi
 55. 55. Sains - Tahun 446ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKata1.2 MemahamiperkembanganteknologiMurid mengumpul maklumat dan membuat foliomengenai perkembangan teknologi dalambidang,a) komunikasib) pengangkutanc) pertaniand) pembinaancontoh: perkembangan teknologi dalam bidangkomunikasi berubah dari isyarat asap kepadabunyi gendang, telefon, walkie-talkie,telefon bimbit dan tele-persidangan.Murid memberi sebab mengenai keperluanuntuk membaharui atau mencipta peralatan bagimanfaat manusia sejagat.Murid memberi contoh dalamperkembangan teknologi mengenalpasti keperluanuntuk membaharui ataumencipta peralatan bagimanfaat manusia sejagat.communication –komunikasitransportation –pengangkutanagriculture –pertanianconstruction –pembinaaninnovate –membaharuibetterment –kebaikanmankind – manusiasejagat1.3 Mensintesis carateknologidigunakan untukmenyelesaikanmasalah.Murid berbincang dan menyenaraikan masalahyang mereka hadapi dalam kehidupan harian.Murid menjalankan sesi sumbangsaran caramenyelesaikan masalah yang dikenal pasti.Murid membina alatan untuk menyelesaikanmasalah yang dikenalpasti.Murid mengenal pasti masalahyang dihadapi dalamkehidupan harian. menjana idea untukmenyelesaikan masalahyang telah dikenalpasti. mereka cipta satu alatuntuk menyelesaikanmasalah yang telah dikenalpasti.Contoh masalahmasalah yangdicadangkan,seperti:a) hilang penselatau pen darisemasa kesemasa,b) habukberterbangansemasamembersihkanpapan hitam.encounter - hadapi
 56. 56. Sains - Tahun 447ObjektifPembelajaranCadanganAktiviti PembelajaranHasil Pembelajaran Nota PerbendaharaanKataMurid mempamerkan ciptaan mereka di dalamkelas. Melakukan demonstrasicara alat yang diciptadapat digunakan untukmenyelesaikan masalahyang dikenal pasti.Guru menasihatimurid untukmencipta alatanyang mudahdibuat.Menggalakkanmuridmenggunakanbahan kitarsemula untukmembuat alatan.1.4 Menganalisateknologi memberimanfaat kepadamanusia sejagatjika digunakansecara bijaksanaMurid berbincang dan menyenaraikan kebaikanserta keburukan teknologi kepada manusiasejagat.Murid berdebat mengenai topik yang berkaitdengan teknologi.Murid membuat kesimpulan mengenai hasilperdebatan tentang teknologi yang memberimanfaat kepada manusia sejagat jika digunakansecara bijaksana.Murid menyatakan kebaikandan keburukanteknologi. membuat kesimpulanbahawa teknologidapat memberimanfaat kepadamanusia sejagat jikadigunakan secarabijaksana.Cadangan topik-topik untukperdebatan:a) Teknologi bolehmembahayakanmanusiasejagat.b) Teknologi yangmeningkatkankualiti hidup.benefit – manfaatwisely – secarabijaksana

×