Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DRAF     KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHDUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI      TAHUN SAT...
DRAF100211                     Cetakan Pertama 2010                  © Bahagian Pem...
DRAF100211                      KANDUNGAN      MUKA SURATRukun Negara             ...
DRAF100211                        RUKUN NEGARABahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita...
DRAF100211            FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke ara...
DRAF100211   FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan,    pendidikan sains di ...
DRAF100211PENGENALAN                                   insan yang seimbang dari segi jas...
DRAF100211KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD                berfikir serta sikap saintifik dan nilai mur...
DRAF100211      Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam      DOKUMEN STANDARD      Sains, RBT dan TM...
DRAF100211         menggunakan TMK untuk penyelesaian       Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatka...
DRAF100211KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH  DOKUMEN STANDARD KURIKULUM       SAINS        5
DRAF100211                        Kandungan    Muka SuratPendahuluan              ...
DRAF100211PENDAHULUAN                             MATLAMAT                  ...
DRAF100211KEMAHIRAN SAINTIFIK                          Membuat       Membuat kesimpulan awa...
DRAF100211Mengawal      Mengenal    pasti  pemboleh   ubah     KEMAHIRAN BERFIKIRpemboleh ubah   dimani...
DRAF100211Kemahiran Berfikir Kritis                       Mengesan      Mengesan pandangan atau...
DRAF100211Mengitlakkan   Membuat pernyataan umum terhadap       Strategi Berfikir         sesuatu perka...
DRAF100211        Rajah 1: Model KBSB dalam Sains            Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pem...
DRAF100211Kemahiran Proses Sains   Kemahiran Berfikir         Kemahiran Proses Sains    Kemahiran Berfikir  ...
DRAF100211Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran             Berfikiran kritikal dan analitis...
DRAF100211kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran        pembelajaran masteri.tentang penerapan si...
DRAF100211    Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea       Pembelajaran Masteri    asal dengan id...
DRAF100211Eksperimen                             PerbincanganEksperimen adalah satu kaedah ya...
DRAF100211keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak        Kenal pasti dan faham masalahatau l...
DRAF100211Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh        ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINSdijal...
DRAF100211tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikutidengan domain afektif.Proses pengajaran dan pembela...
DRAF100211SAINS HAYAT    STANDARD KANDUNGAN                     STANDARD PEMBELAJARAN1. BENDA HIDU...
DRAF100211   STANDARD KANDUNGAN                   STANDARD PEMBELAJARAN3. HAIWAN3.1 Menganalisis hai...
DRAF100211   STANDARD KANDUNGAN                    STANDARD PEMBELAJARAN4. TUMBUHAN4.1 Menganalisis ...
DRAF100211SAINS FIZIKAL   STANDARD KANDUNGAN                     STANDARD PEMBELAJARAN5. MATA UNTU...
DRAF100211   STANDARD KANDUNGAN                   STANDARD PEMBELAJARAN5.4 Memahami ciri objek berdas...
DRAF100211    STANDARD KANDUNGAN                  STANDARD PEMBELAJARAN7. LIDAH UNTUK MERASA7.1 Menga...
DRAF100211    STANDARD KANDUNGAN                    STANDARD PEMBELAJARAN9. TELINGA UNTUK MENDENGAR9...
DRAF100211SAINS BAHAN    STANDARD KANDUNGAN                    STANDARD PEMBELAJARAN11. TIMBUL DAN T...
DRAF100211TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI    STANDARD KANDUNGAN                   STANDARD PEMBELAJAR...
DRAF100211   DOKUMEN STANDARD KURIKULUMTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI         30
DRAF100211KANDUNGANStandard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah                              ...
DRAF100211Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains    69Lampiran ...
DRAF100211STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH                    produktiviti dan pembelajaran...
DRAF100211PERANCANGAN KANDUNGAN                         Pengetahuan                ...
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
01 ds dunia sains & teknologi tahun 1
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

01 ds dunia sains & teknologi tahun 1

1,448 views

Published on

 • Be the first to comment

01 ds dunia sains & teknologi tahun 1

 1. 1. DRAF KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAHDUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN SATU 2010
 2. 2. DRAF100211 Cetakan Pertama 2010 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-laincara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum,Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran KerajaanPersekutuan , 62604 Putrajaya.Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan MalaysiaBahagian Pembangunan KurikulumKurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan TeknologiBahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pelajaran MalaysiaISBN ii
 3. 3. DRAF100211 KANDUNGAN MUKA SURATRukun Negara iiiFalsafah Pendidikan Kebangsaan ivFalsafah Pendidikan Sains Negara vPengenalan 1Kurikulum Modular Berasaskan Standard 2Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi 2Matlamat 2Fokus 2Dokumen Standard DST 3Pelaksanaan DST 4Dokumen Standard Kurikulum Sains 5Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi 30 ii
 4. 4. DRAF100211 RUKUN NEGARABahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalanganseluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di manakemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadaptradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akanmenggunakan sains dan teknologi moden;Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-citatersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN iii
 5. 5. DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara. iv
 6. 6. DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupukbudaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, tangkas dan berdaya tahan sertadapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi. v
 7. 7. DRAF100211PENGENALAN insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani danStruktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) intelek. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melaluidan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal disiplin ilmu tertentu iaitu:berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu SekolahRendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan 1. KomunikasiKebangsaan. 2. Kerohanian, Sikap dan Nilai 3. KemanusiaanMatlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah 4. Sains dan Teknologi 5. Perkembangan Fizikal dan Estetika Matlamat Pendidikan Prasekolah: 6. Keterampilan Diri Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan, menguasai kemahiran asas dan Reka Bentuk Kurikulum memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke Komunikasi sekolah rendah. Penggabungjalinan Sains & Teknologi kemahiran berbahasa Penguasaan pengetahuan semasa berinteraksi dalam Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: bahasa Malaysia, bahasa Kerohanian, Sikap & sains, kemahiran dan sikap saintifik Inggeris, bahasa Cina dan Nilai Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara bahasa Tamil Penghayatan amalan Penguasaan pengetahuan menyeluruh, seimbang, dan bersepadu. Perkembangan dan kemahiran matematik agama, kepercayaan, Penguasaan pengetahuan sikap dan nilai ini meliputi aspek-aspek jasmani, emosi, rohani dan dan kemahiran berasaskan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis teknologi Insan dan berakhlak mulia. Untuk mencapai matlamat ini, satu seimbang Kemanusiaan bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa Penguasaan ilmu dan untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani Perkembangan Fizikal & amalan tentang kemasyarakatan dan alam Estetika cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. Perkembangan jasmani dan sekitar setempat, negara dan global kesihatan untuk Penghayatan semangat kesejahteraan diriOrganisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang patriotisme dan perpaduan Pemupukan daya imaginasi, Keterampilan Diri kreativiti, bakat dan apresiasi Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melaluiOrganisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi aktiviti kurikulum danmembangunkan modal insan yang berpengetahuan dan kokurikulumberketerampilan. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utamayang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1
 8. 8. DRAF100211KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaranKurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam dan pembelajaran (p&p) lebih menarik. Ini juga untukbentuk pernyataan standard kandungan dan standard mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I.pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. MATLAMAT Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan dan nilai. teknologi, kemahiran serta nilai murni. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses Standard Pembelajaran sains, kemahiran berfikir, kemahiran manipulatif/ psikomotor Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti dan kemahiran TMK. pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan FOKUSStandard kandungan dan standard pembelajaran Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yangmengandungi elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai yang  Menyemai minat murid terhadap sains dantelah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. Kandungan teknologi serta mengembangkan kreativiti muridkurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang melalui pengalaman dan penyiasatan bagidinamakan modul. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas, menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikapModul Teras Tema dan Modul Elektif. saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains danMODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI teknologi dalam kehidupan harian.  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asasDunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen kemahiran praktis, mereka bentuk sertaSains, Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi keMaklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I. Dunia arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif.Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiranSains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikanmurid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai secara merentas kurikulum dengan kreatifilmu sains dan teknologi, kemahiran saintifik, dan kemahiran mengikut tahap kebolehan murid. 2
 9. 9. DRAF100211  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam DOKUMEN STANDARD Sains, RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains, TMK dan RBT di Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi, terdapat 2 Tahap II. Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. Kedua-dua DokumenSains Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains danStandard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk Teknologi.menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi sertamengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untukpenyiasatan bagi menguasai ilmu sains, kemahiran serta sikap guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST.saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasanuntuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:harian.  Sains Hayat  Sains FizikalReka Bentuk dan Teknologi  Sains Bahan  Bumi dan Sains AngkasaStandard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT)  Teknologi dan kehidupan Lestari - Standardbertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan Kurikulum RBT berada di dalam tema ini.menguasai asas kemahiran praktis, mereka bentuk sertaberkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arahmelahirkan murid yang kreatif dan inovatif. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:Teknologi Maklumat dan Komunikasi  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretikaStandard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)  memilih dan mengaplikasikan sumber TMKbertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang bersesuaianserta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan  menggunakan TMK untuk mencari,kreatif mengikut tahap kebolehan murid. mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat 3
 10. 10. DRAF100211  menggunakan TMK untuk penyelesaian Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan masalah dan membuat keputusan TMK dalam elemen Sains. Guru perlu mengolah P&P supaya  menggunakan TMK untuk meningkatkan TMK dapat digunakan. Sebagai contoh guru boleh membawa produktiviti dan pembelajaran komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan  menggunakan TMK untuk mengemukakan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau idea dan maklumat secara kreatif dan bahan-bahan digital. Guru juga boleh meminjam beberapa inovatif komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. Sebagai contoh yang lain, murid membuat uji kaji di bilik Sains, kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yangPELAKSANAAN mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan.Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkansebanyak 60 minit seminggu. Dalam p&p DST diperuntukkannisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktuuntuk TMK. Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&pDST setahun, agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu danTMK ialah 12 waktu. TMK juga digunakan dalam p&p Sainsdan RBT. Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST.Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakanprasarana yang sedia ada. Jika sekolah mempunyaikekurangan dalam prasarana, guru haruslah membuatperancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaikmungkin. Dicadangkan, guru boleh menggunakan komputerriba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST danmemastikan murid belajar menggunakan komputer secarabergilir-gilir.Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun.Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sainsmenggunakan TMK. Sekiranya kemahiran ini masih belumdapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkansecara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. 4
 11. 11. DRAF100211KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5
 12. 12. DRAF100211 Kandungan Muka SuratPendahuluan 7Matlamat dan Objektif 7Kemahiran Saintifik 8Kemahiran Berfikir 9Sikap Saintifik dan Nilai Murni 14Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 15Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains 15Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains 16Penilaian 18Organisasi Standard Kurikulum Sains 19Sains Hayat 21Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup 21 Manusia 22 Haiwan 23 Tumbuhan 24Sains Fizikal 24 Mata untuk Melihat 25 Hidung untuk Menghidu 26 Lidah untuk Merasa 26 Kulit untuk Menyentuh dan Merasa 26 Telinga untuk Mendengar 27 Menggunakan Semua Deria 27Sains Bahan 28 Timbul dan Tenggelam 28Teknologi dan Kehidupan Lestari 29 Reka Bentuk 29 6
 13. 13. DRAF100211PENDAHULUAN MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untukPendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melaluiPendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains,memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifikdan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, dan nilai murni.dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. StandardKurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkanuntuk menghasilkan insan yang dihasratkan. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains secara keseluruhanmerangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat matapelajaran sains elektif. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan:Sains Sekolah Rendah, Sains Menengah Rendah dan SainsMenengah Atas. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan 1. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkandi peringkat menengah atas adalah Biologi, Kimia, Fizik dan minat tentang dunia di sekeliling mereka.Sains Tambahan. 2. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan 3. Meningkatkan daya kreativiti murid.sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi 4. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains.penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains 5. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dankepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka kemahiran secara krtitis, kreatif dan analitis bagiuntuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. Mata membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas 6. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnyaadalah untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan membolehkan murid mengamalkannya.menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih 7. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar.umum. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepadamurid mengikut kecenderungan, minat dan keupayaan dalambidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains danteknologi yang khusus. Golongan murid ini bakal menjadisumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yangakan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunannegara. 7
 14. 14. DRAF100211KEMAHIRAN SAINTIFIK Membuat Membuat kesimpulan awal yang inferens munasabah, yang mungkinSains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. benar atau tidak benar untukDalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Kemahiransaintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan Meramalkan Membuat jangkaan tentangsebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalamanKemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan yang lalu atau berdasarkankemahiran manipulatif. data. Berkomunikasi Menerima, memilih, menyusunKemahiran Proses Sains dan mempersembahkan maklumat atau idea dalamKemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan bentuk tulisan, lisan, jadual,tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara graf, rajah atau model.bersistem. Menggunakan Memerihalkan perubahan perhubungan parameter seperti lokasi, arah,Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah ruang dan masa bentuk, saiz, isipadu, berat danseperti berikut: jisim dengan masa.Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau Mentafsirkan data Memberi penerangan yang untuk mengumpulkan maklumat tentang rasional tentang objek, peristiwa objek dan fenomena. atau pola daripada data yang dikumpulkan.Mengelaskan Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau Mendefinisikan Memberi tafsiran tentang fenomena berdasarkan ciri yang sama. secara operasi sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yangMengukur Membuat pemerhatian secara kuantitatif dilakukan dan diperhatikan.menggunakan dengan menggunakan nombor atau alatnombor berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. 8
 15. 15. DRAF100211Mengawal Mengenal pasti pemboleh ubah KEMAHIRAN BERFIKIRpemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan menggabungjalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang untuk memerhatikan hubungannya ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan dengan pemboleh ubah bergerak balas. mencorakkan alam sekelilingnya. Salah satu objektif sistem Pada masa yang sama pemboleh ubah pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di yang lain dimalarkan. kalangan murid. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaranMembuat Membuat suatu pernyataan umum berfikrah.hipotesis tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan sesuatu perkara atau peristiwa. secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam Pernyataan ini boleh diuji untuk proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang menentukan kesahihannya. dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnyaMengeksperimen Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan, untuk menguji sesuatu hipotesis, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Pengajaran mengumpulkan data,mentafsirkan data dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan sehingga mendapat rumusan daripada strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. penyiasatan itu. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan Kemahiran Manipulatif sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Seseorang yang berfikir secara kreatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam mempunyai daya imiginasi yang tinggi, berupaya menjanakan penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan perkara berikut: produk sedia ada.  Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi sains dengan betul. peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Setiap  Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan selamat. kreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada  Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. proses berfikir.  Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat.  Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan tepat. 9
 16. 16. DRAF100211Kemahiran Berfikir Kritis Mengesan Mengesan pandangan atau pendapat kecondongan yang berpihak kepada atau menentangPenerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis sesuatu.adalah seperti berikut: Menilai Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan bukti atau dalilMencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, yang sah. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Membuat Membuat pernyataan tentang hasil kesimpulan sesuatu kajian yang berdasarkanMembandingkan Mencari persamaan dan perbezaan kepada sesuatu hipotesis ataudan membezakan berdasarkan kriteria seperti ciri, sifat, mengukuhkan sesuatu perkara kualiti dan unsur sesuatu objek atau berdasarkan penyiasatan. peristiwa. Kemahiran Berfikir KreatifMengumpulkan Mengasingkan dan mengumpulkandan mengelaskan objek atau fenomena kepada kumpulan Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif masing-masing berdasarkan kriteria adalah seperti berikut: tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau Menghubungkait Membuat perkaitan dalam sesuatu kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz, -kan keadaan atau peristiwa untuk mencari masa, bentuk atau bilangan. sesuatu struktur atau corak perhubungan.Menyusun Menyusun objek atau maklumatmengikut mengikut tertib berdasarkan kepentingan Membuat Membuat kesimpulan awal yangkeutamaan atau kesegeraan. inferens munasabah, yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu lebih kecil bagi memahami sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian konsep atau peristiwa serta mencari dan pengalaman yang lalu atau data makna yang tersirat. yang boleh dipercayai. 10
 17. 17. DRAF100211Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap Strategi Berfikir sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti atas sampel atau beberapa maklumat berikut: daripada kumpulan itu.Membuat Membuat tanggapan atau Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membinagambaran mental membayangkan sesuatu idea, konsep, pengertian, konsep atau model keadaan atau gagasan dalam minda. berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu Membuat Memilih satu alternatif penyelesaian gambaran menyeluruh dalam bentuk keputusan yang terbaik daripada beberapa alternatif seperti pernyataan, lukisan atau berdasarkan kriteria tertentu bagi artifak. mencapai matlamat yang ditetapkan.Membuat Membuat suatu pernyataan umumhipotesis tentang hubungan antara pemboleh Menyelesaikan Mencari penyelesaian yang tepat secara ubah yang difikirkan benar bagi masalah terancang terhadap situasi yang tidak menerangkan sesuatu perkara atau pasti atau mencabar ataupun kesulitan peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji yang tidak dijangkakan. untuk menentukan kesahihannya.Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir, sesuatu konsep yang kompleks atau kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang mujarad secara mengaitkan konsep itu ditekankan. Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik, serupa. rasional, adil dan saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jikaMereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara melakukan pengubahsuaian kepada induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran sesuatu yang sedia ada untuk keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir mengatasi masalah secara terancang. (KBSB). 11
 18. 18. DRAF100211 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: Kemahiran Berfikir 1. KBSB diperkenalkan. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Kritis Kreatif 4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.  Menjanakan idea 5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang Mencirikan  Menghubungkaitkan lain untuk mencapai tugasan berfikir. Membandingkan & membezakan  Membuat inferens Mengumpulkan &  Meramalkan  Membuat hipotesis Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB mengelaskan Membuat urutan Menaakul  Mensintesiskan dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Menyusun mengikut  Mengitlakkan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran keutamaan  Membuat gambaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum, Menganalisis mental  Menganalogikan 1999). Mengesan kecondongan  Mereka cipta Menilai Membuat Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses kesimpulan Sains Strategi Berfikir Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental  Membuat keputusan yang menggalakkan pemikiran secara kritis, kreatif, analitis dan sistematik. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12
 19. 19. DRAF100211Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir MenilaiMemerhati Mencirikan Mendefinisi secara operasi Menghubungkaitkan Membandingkan dan Menganalogikan membezakan Membuat gambaran mental Menghubungkaitkan MenganalisisMengelaskan Mencirikan Mengawal pemboleh ubah Mencirikan Membandingkan dan Membandingkan dan membezakan membezakan Mengumpulkan dan Menghubungkaitkan mengelaskan MenganalisisMengukur dan menggunakan Menghubungkaitkan Membuat hipotesis Mencirikannombor Membandingkan dan Menghubungkaitkan membezakan Membandingkan dan membezakanMembuat inferens Menghubungkaitkan Menjanakan idea Membandingkan dan Membuat hipotesis membezakan Meramalkan Menganalisis Mensintesiskan Membuat inferens Mengeksperimen Semua kemahiran berfikirMeramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Berkomunikasi Semua kemahiran berfikirMenggunakan perhubungan Membuat urutanruang dan masa Menyusun mengikut keutamaanMentafsirkan data Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan 13
 20. 20. DRAF100211Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran  Berfikiran kritikal dan analitis.Berfikir dan Kemahiran Saintifik  Luwes dan berfikiran terbuka.  Baik hati dan penyayang.Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran  Bersifat objektif.berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran  Sistematik.saintifik. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang  Bekerjasama.dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan  Adil dan saksama.pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan  Berani mencuba.kemahiran saintifik. Oleh itu dalam pengajaran dan  Berfikir secara rasional.pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaankemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di  Yakin dan berdikari.samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlakuSIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI mengikut peringkat berikut:Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan  Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikapnilai positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk saintifik dan nilai murni.dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan  Memberi perhatian serta respons.nilai murni seperti yang berikut:  Menghayati dan mengamalkan.  Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. kehidupan. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu Dalam standard kurikulum ini, standard pembelajaran untuk perkara. domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta Walau bagaimanapun, dalam pengajaran dan pembelajaran terhadap alam sekitar. penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara kerja amali, guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang untuk memahami alam. kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti, cermat, Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan bekerjasama, jujur dan tabah. sihat. Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan Berhemah tinggi dan hormat menghormati. penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Guru digalakkan Menghargai sumbangan sains dan teknologi. meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. 14
 21. 21. DRAF100211kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran pembelajaran masteri.tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelummemulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran SainsPenerapan Unsur Patriotisme Pendekatan Inkuiri-PenemuanStandard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yangunsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiribagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dannegara. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi, menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Penemuankepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuandi negara kita, semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Melalui aktiviti seperti eksperimen muridSTRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut.Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkankurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. semasa proses inkuiri-penemuan ini. Namun perlu diingatPembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakanpenguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Terdapatmengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsungoptimum. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing.berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dankreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar Konstruktivismesecara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yangdigunakan dalam pembelajaran. Soalan atau masalah yang Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkanberaras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendirimenyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Antara unsurmereka. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan penting dalam kontruktivisme adalah:pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehanpengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan sikap  Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid.saintifik dan nilai murni. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku  Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.melalui pendekatan seperti inkuiri, konstruktivisme, sainsteknologi dan masyarakat, pembelajaran konstekstual dan 15
 22. 22. DRAF100211  Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea Pembelajaran Masteri asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang  Murid berpeluang bekerjasama, berkongsi idea dan memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran pengalaman serta membuat refleksi. yang ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.Pendekatan Sains, Teknologi dan Masyarakat Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikanPembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran.menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupanharian mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sainspendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan PendekatanSains, Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut bolehpembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dankurikulum standard ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran seperti eksperimen, perbincangan, simulasi,pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan projek, penggunaan sumber luar bilik darjah, kajian masa depanberlandaskan isu sains, teknologi dan masyarakat. dan penyelesaian masalah. Dalam standard kurikulum iniPengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidakaplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan dinyatakan secara eksplisit. Penulisan standard kurikulummasyarakat. begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperolehPembelajaran Kontekstual pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai yang dihasratkan.Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnyadengan kehidupan harian murid. Pendekatan ini melibatkan berdasarkan kandungan standard kurikulum, kebolehan danmurid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasaranainkuiri-penemuan. Dalam pembelajaran kontekstual, kaitan di yang ada. Di samping berperanan sebagai penyampaiantara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya,Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dantetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenisdengan kehidupan mereka. kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. 16
 23. 23. DRAF100211Eksperimen PerbincanganEksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal danpelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yanguntuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah sahih. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiransaintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Guru bolehberfikir, kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalan- soalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepasSecara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan menjalankan eksperimen, projek, aktiviti mengumpul daneksperimen adalah: mentafsirkan data, simulasi penggunaan sumber luar bilik  Mengenal pasti masalah darjah, penyelesaian masalah dan lain-lain.  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen Simulasi - Mengawal pemboleh ubah - Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang - Menentukan langkah menjalankan eksperimen sebenar. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan, - Menentukan kaedah mengumpulkan data permainan atau penggunaan model. Dalam main peranan, - Menentukan kaedah menganalisis data murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan  Melakukan eksperimen berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Permainan  Mengumpulkan data pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Murid bermain  Menganalisis data untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami  Mentafsirkan data proses membuat keputusan. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid akan dapat membayangkan  Membuat kesimpulan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip  Membuat pelaporan yang dipelajari. ProjekDalam kurikulum standard ini, dicadangkan selain daripadaeksperimen yang dibimbing oleh guru, murid diberi peluang Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalammereka bentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masacara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan, data yang yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal.boleh diukur, bagaimana menganalisis data dan bagaimana Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikanmembentangkan hasil eksperimen mereka. Aktiviti ini boleh masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancangdijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. 17
 24. 24. DRAF100211keseluruhan projek. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak  Kenal pasti dan faham masalahatau lain-lain perlu dibentangkan.  Jelaskan masalah  Cari alternatif penyelesaian masalah  Jalankan operasi penyelesaianLawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah  Nilaikan penyelesaianPembelajaran sains melalui lawatan ke zoo, muzium, pusatsains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang boleh Penggunaan Teknologimenjadikan pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan danbermakna. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuklawatan, ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu memperkukuhkan pembelajaran sains. Penggunaan teknologimenjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa seperti televisyen, radio, komputer, internet perisian komputer,lawatan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikanmembuat rumusan aktiviti yang dijalankan. pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yangKajian Masa Depan sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web.Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjauperubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan.Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan PENTAKSIRANpelbagai bidang. Nilai murni seperti bertanggungjawab danbekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yangPenyelesaian Masalah telah dipelajari. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. Hasil pentaksiran diPenyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada gurumurid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagimencapai sasaran tertentu. Semasa penyelesaian masalah, penguasaan dan pemahaman murid.aktiviti seperti simulasi, perbincangan dan eksperimen bolehdijalankan. Secara umum penyelesaian masalah melibatkanlangkah berikut: 18
 25. 25. DRAF100211Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINSdijalankan adalah:Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains,Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sainsdilakukan murid, bukan hasil akhir yang diperoleh. Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. Sungguh pun begitu, setiap tahun pembelajaran tidak semestinyaUjian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau merangkumi keenam-enam tema tersebut.lisan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalanobjektif atau subjektif. Contoh ujian lisan adalah kuiz. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains, Sains Hayat, Sains Fizikal, Sains Bahan, Bumi dan Sains Angkasa serta TeknologiPersembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standardpenting untuk menilai kemahiran bertutur, keyakinan diri dan Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kandunganpengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu.Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domaintentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses kognitif dan afektif. Pernyataan Standard Kandungan inipengajaran dan pembelajaran. Elemen yang diuji dalam sains merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsuradalah pengetahuan, kemahiran serta sikap saintifik dan nilai pengetahuan, kemahiran saintifik, kemahiran berfikir, sikapmurni. saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan.Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secaraindividu atau kumpulan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yangfolio. ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran danEsei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntutmenyampaikan maklumat secara saintifik. murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. Secara am, Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks, sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan, 19
 26. 26. DRAF100211tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikutidengan domain afektif.Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancangsecara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapaStandard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaiandan keperluan pembelajaran. Guru seharusnya meneliti semuaStandard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yangberkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran danpembelajaran. Standard Kandungan bagi domain afektif diterapsecara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagidomain kognitif dijalankan. Aktiviti boleh dipelbagaikan untukmencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluanpembelajaran, sesuai dengan kebolehan serta gayapembelajaran murid. Guru digalakkan merancang aktiviti yangdapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiransecara analitis, kritis, inovatif dan kreatif di sampingmenggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapaiStandard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan.Selain daripada itu, kurikulum ini turut menerapkan elemenkeusahawanan, kreativiti dan inovasi sebagai persediaan kearah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang kearah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggiselaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi.Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada muridTahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. Tema inimenggabungkan elemen Sains, Reka Bentuk & Teknologi(RBT), dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Bagitujuan pelaksanaan di Tahap Satu, elemen RBT dan TMKdigabungjalinkan dalam Standard Sains. Selain itu modulpenggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan gurumembimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. 20
 27. 27. DRAF100211SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN1. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP1.1 Memahami ciri benda hidup dan Murid boleh: benda bukan hidup. 1.1.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup. 1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak. 1.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.2. MANUSIA2.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh Murid boleh: manusia. 2.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki 2.1.2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia. 2.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.2.2 Menghargai bahagian tubuh kita. Murid boleh: 2.2.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang. 21
 28. 28. DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN3. HAIWAN3.1 Menganalisis haiwan dan bahagian Murid boleh: tubuh haiwan. 3.1.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing, ikan, burung, ular, katak, lipas, siput dan rama-rama. 3.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata, mulut, telinga, paruh, sayap, kaki, ekor, sirip, sisik, bulu, tanduk, sesungut dan cangkerang. 3.1.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. 3.1.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza. 3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.3.2 Menghargai pelbagai haiwan di Murid boleh: sekeliling kita. 3.2.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar. 3.2.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi. 3.2.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan. 22
 29. 29. DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN4. TUMBUHAN4.1 Menganalisis tumbuhan dan Murid boleh: bahagian tumbuhan. 4.1.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput, paku pakis, pokok mangga, pokok kelapa, pokok bunga raya, pokok nanas, pokok keembong, pokok bunga ros, pokok orkid dan pokok pisang. 4.1.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk, daun, bunga, buah, dahan, batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. 4.1.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. 4.1.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. 4.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.4.2 Mencipta produk daripada bahagian- Murid boleh: bahagian tumbuhan. 4.2.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku, potpuri, kolaj dan kraftangan seperti tikar, topi, penyapu, bakul, ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. 4.2.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan.4.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di Murid boleh: sekeliling kita. 4.3.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja. 23
 30. 30. DRAF100211SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN5. MATA UNTUK MELIHAT5.1 Mengaplikasikan pengetahuan Murid boleh: tentang pelbagai warna. 5.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. 5.1.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, kuning, ungu, dan jingga. 5.1.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. 5.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.5.2 Memahami pengetahuan tentang Murid boleh: pelbagai bentuk. 5.2.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat, segiempat sama, segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. 5.2.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.5.3 Menganalisis pengetahuan tentang Murid boleh: pelbagai saiz. 5.3.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah. 5.3.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz. 5.3.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. 5.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 24
 31. 31. DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN5.4 Memahami ciri objek berdasarkan Murid boleh: warna, saiz dan bentuk. 5.4.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna, saiz atau bentuk. 5.4.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama. 5.4.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. 5.4.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.6. HIDUNG UNTUK MENGHIDU6.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang Murid boleh: pelbagai bau. 6.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau. 6.1.2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan. 6.1.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan. 6.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.6.2 Menghargai deria bau. Murid boleh: 6.2.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan. 25
 32. 32. DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN7. LIDAH UNTUK MERASA7.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang Murid boleh: pelbagai rasa. 7.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa. 7.1.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis, masin, pahit, dan masam dengan menjalankan penyiasatan. 7.1.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan. 7.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.7.2 Menghargai deria rasa. Murid boleh: 7.2.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin, manis, pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan.8. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan. Murid boleh: 8.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. 8.1.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas, sejuk, kasar, halus, keras dan lembut melalui penyiasatan. 8.1.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan. 8.1.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. 8.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 26
 33. 33. DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN9. TELINGA UNTUK MENDENGAR9.1 Memahami pelbagai bunyi dan Murid boleh: kepentingannya. 9.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran. 9.1.2 Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan. 9.1.3 Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan. 9.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.10. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA10.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang Murid boleh: deria. 10.1.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria. 10.1.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. 10.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.10.2 Menghargai organ deria kurniaan Murid boleh: Tuhan. 10.2.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. 27
 34. 34. DRAF100211SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN11. TIMBUL DAN TENGGELAM11.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan Murid boleh: tenggelam. 11.1.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan. 11.1.2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam. 11.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 28
 35. 35. DRAF100211TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN12. REKA BENTUK12.1 Mencipta binaan daripada bentuk Murid boleh: asas bongkah. 12.1.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus, kuboid, piramid, prisma, kon, silinder dan sfera. 12.1.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah. 12.1.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan. 12.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 29
 36. 36. DRAF100211 DOKUMEN STANDARD KURIKULUMTEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 30
 37. 37. DRAF100211KANDUNGANStandard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah 33Matlamat 33Objektif 33Fokus 33Perancangan Kandungan 34Kandungan Standard Kurikulum TMK 35Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran 36Strategi TMK dalam Kurikulum 37Integrasi TMK dalam Kurikulum 38TMK sebagai Mata Pelajaran 38Perkakasan Dan Perisian 38Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 39Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR 41Pentaksiran 42Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 44Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? 48Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi 55Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 62Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia 63Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris 65Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 67 31
 38. 38. DRAF100211Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains 69Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual 71Lampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi 73Lampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian 75Lampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan 76Lampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif 77Lampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian 78Lampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio 79Lampiran 12: Contoh-contoh Simulasi 80Lampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi 81 32
 39. 39. DRAF100211STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH produktiviti dan pembelajaran. vii. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea danStandard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) maklumat secara kreatif dan inovatif.adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capaidalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh FOKUSpersekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduankepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidangberbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnyamenyediakan banyak peluang kepada murid untuk sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat danmemanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalamaktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan,MATLAMAT menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa.Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakanpenanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisianIni adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagaikemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap Ikreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasiperingkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.OBJEKTIFPada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan 33
 40. 40. DRAF100211PERANCANGAN KANDUNGAN Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah:Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular a. Konsep, fakta dan terminologi TMK.di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk(Bahagian) seperti berikut: berasaskan TMK. Modul Penerangan Kemahiran Pemilihan dan Memilih dan mengaplikasi Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan Pengaplikasian Sumber sumber TMK yang bersesuaian melahirkan perkara di bawah: TMK a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan TMK dalam Pengurusan Menggunakan TMK untuk penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran Maklumat mencari, mengumpul, maklumat. memproses, menggunakan dan b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran berkongsi maklumat kritikal, kreatif dan reflektif. TMK dalam peningkatan Menggunakan TMK untuk c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea. produktiviti dan kualiti penyelesaian masalah dan pembelajaran membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan Nilai pembelajaran. Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan Penggunaan TMK dalam Menggunakan TMK untuk sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika kreativiti dan inovasi mengemukakan idea dan komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap maklumat secara kreatif dan bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti. inovatif.Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepadaobjektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentukstandard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masayang sama Standard Kurikulum TMK menekankanpengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai. 34

×