Pla d'atenció a la diversitat pdv

2,333 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,333
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pla d'atenció a la diversitat pdv

 1. 1. PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITATCP PUIG D’EN VALLS CP PUIG D’EN VALLS 2001 – 2002 (Revisat el 2009 – 2010)
 2. 2. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS ÍNDEX1.- MESURES ORDINÀRIES D’ATENCIÓA LA DIVERSITAT. ........................................................................................... 31.1.- Adequació del currículum. ...................................................................... 3a)Des del PEC. .................................................................................................. 3b)Des del PCC. ................................................................................................. 4c)Des de la PA(programació d’aula). .............................................................. 41.2.- Mesures de reforç educatiu. ................................................................... 81.2.1.- Desdoblaments. .................................................................................... 81.2.2.- PAT...........................................................................................................9 a)Tutories individualitzades..............................................9 b) Competència social.....................................................101.3.- Adaptació curricular. ..............................................................................102.- MESURES ESPECÍFIQUES. .......................................................................142.1.- Procés d’avaluació. Instruments de recollida d’informació. ...............142.2.- Delimitació de les funcions de l’equip de suport: AL, PT, AD ,EOEP.172.3.- Criteris de selecció dels/de les alumnes (NESE) necessitatseducatives suport educatiu .........................................................................213.- MODALITAT DEL RECOLZAMENT OSUPORT EDUCATIU. ...................................................................................... 284.-BIBLIOGRAFIA..............................................................................................305.- ANNEXES......................................................................................................31 5.1.- DOCUMENTS (EOEP, ESCOLA,...) 5.2.- P.A.T. 5.3.- COMPETÈNCIA SOCIAL. 5.4.- TDAH. 5.5.- PLA DACOLLIMENT LINGÜISTIC I CULTURAL. 5.6.-PLA DE PREVENCIÓ DABUSOS A MENORS. 5.7.-RESPOSTA EDUCATIVA A ALUMNES AMB NEE ASSOCIADES A TGD. 5.8.- RELACIÓ FAMÍLIA - ESCOLA. 5.9.- PLA DE CONVIVÈNCIA. 5.10.- LA MEDIACIÓ. 5.11.- RESUMS PER ALS MESTRES . 2
 3. 3. PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITATCP PUIG D’EN VALLS1.- MESURES ORDINÀRIES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. 1.1.- Adequació del currículum. a) Des del PEC. Model d’escola i d’aprenentatge: Els principis contemplats al PEC per poder atendre a la diversitat queden recollits en els principis metodològics on queda clar el model d’escola pel què estam treballant: una escola integradora que es planteja la resposta a les diferències com a compensació de certes deficiències. *Principis metodològics del PEC (pàgina 3) Als objectius pedagògics del PEC tenim el punt de partida per atendre adequadament a la diversitat, és la concepció de l’educació que el centre té i defensa. *Objectius d’àmbit pedagògic del PEC (pàgina 4, 5) ganització del centre:  L’estructura organitzativa per poder atendre la diversitat :  Serà: - flexible - oberta i creativa - participativa - funcional - formativa  Permetrà: - coordinar els recursos humans i materials - agrupar de manera flexible als/a les alumnes - racionalitzar el temps escolar  Per l’ orientació educativa i intervenció psicopedagògica:
 4. 4. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS  Preveure reunions de l’equip de suport (EOEP, PT, AL, AD, Educadora social i Cap d’Estudis) setmanals en horari lectiu.  Preveure reunions de l’equip de suport i els equips de cicle, un cop en el mes, en horari de permanència al centre.  Realitzar una intervenció coordinada entre tutors i professorat específic per optimitzar els processos d’ensenyament – aprenentatge i impulsar el desenvolupament psico – social dels mateixos. b) Des del PCC. Mesures possibles per poder individualitzar els processos d’ensenyament – aprenentatge:  Adaptacions d’accès al currículum: o Adaptació dels materials: dotar de més recursos i adequar els espais i el mobiliari. o Adaptacions de comunicació: prendre quan n’hi ha dificultats de comunicaicó (oral i escrita).  Adaptacions dels elements del currículum: o Amb les proramacions d’aula és la forma d’adequar els PCCs a les peculiaritats dels alumnes als que van dirigides. Fer adequacions curriculars individuals, és un nivell de concreció que permet adequar-lo a les característiques d’un o més alumnes, individualitzant d’aquesta forma l’acció educativa. c) Des de la PA(programació d’aula). És necessari tenir-ne una visió global aproximada del nivell dels diferents grups d’alumnes, del nivell de competència de cada alumne respecte al concepte, habilitat, actitud, etc,, que es pretén treballar. 4
 5. 5. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS La planificació dels continguts i de les activitats per part del professor ha de buscar un equilibri entre aquests aspectes, adaptant-se a la diversitat de necessitats dels alumnes. És necessari planificar activitats adaptades al ritme de treball i la capacitat individual de l’alumnat. Les programacions han de servir tant de guia de reflexió de la pròpia pràctica educativa, com per criar l’atenció de com actua l’alumne davant les tasques que se li proposen. Objectius i continguts de la programació:  Hem de prioritzar alguns continguts que s’adaptin al nivell de coneixements previs del qual parteix l’alumne.  Donar a conèixer a l’alumne quins objectius es pretenen aconseguir, com es treballarà i amb quins criteris i procediments s’han d’avaluar. Estratègies didàctiques i d’organització de l’aula a tenir-ne en compte en la programació:  Acompanyar l’exposició amb suports gràfics o escrits.  Verificar la comprensió de l’alumne/a, si pot ser immediatament després de l’explicació (mitjançant preguntes obertes, tancades, exercicis escrits,...).  Donar directrius pas a pas de com es fa l’activitat.  Durant la realització de la tasca, el/la professor/a dóna consignes, orienta el procés de treball i fa propostes, corregeix i anima a continuar.  Dividir les activitats o exercicis en diferents passos perquè tenguin la sensació de progrés i els motivi a continuar.  Fer les activitats:  en parelles  grups de (4 5 alumnes) 5
 6. 6. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS  grups de treball cooperatiu  gran grup  individual  Explicar al final de cada unitat didàctica, com estudiar-la i amb quines estratègies.  Ubicar als alumnes en la classe i en el cas de que fos necessari, tenir en compte la possibilitat de comptar am un compay – tutor.  Aprofitar els treballs en grup per donar suport o parar més atenció a l’alumne que tengui més necessitat.  Preparar i coordinar les activitats amb el/la professor/a de suport en el cas de tenir un/a alumne/a d’integració dins l’aula. Plantejaments a tenir-ne en compte:  Realitzar activitats per detectar el nivell de l’alumne/a o el punt de partida del seu coneixement.  Donar consignes clares per a la realització d’activitats.  Activitats que permetin la participació d’alumnes amb alguna problemàtica o necessitat.  Confeccionar activitats de diferent complexitat, adaptant-les si és necessari per a aquells/es alumnes que ho necessitin.  Realitzar activitats de recapitulació o síntesi (alhora de preparar un examen).  Proposar activitats d’autoavaluació.  Proposar activitats d’autoavaluació. Activitats a programar:  Activitats obligaròries: o Han de ser obligatòries per tots. 6
 7. 7. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS o S’han d’adaptar a la diferent capacitat,ritme de treball i motivació de cada alumne.  Activitats d’ampliació: o La seua realització és voluntària però és d’obligació per aquells amb una capacitat que els permeti realitzar-les sense dificultat. o Ha de ser una ampliació horizontal dels conceptes treballats. o Van dirigides a alumnes amb major capacitat intelectual i ritme de treball i pretenen mantenir-ne l’estímul intelectual.  Activitats de reforç: o Voluntàries. o No comporten una dificultat especial dins de les possibilitats de la major part de l’alumnat. Organització de l’espai i del temps:  Tenir en compte les diferents possibilitats d’organització de l’aula adaptables a distintes formes de treball.  Respectar el ritme de treball de l’alumne, adaptant el temps de realització o lliurament de l’activitat.  Assegurar la coordinació del/la professor/a de suport i el/la professor/a d’àrea en aquells/es alumnes que reben el suport. Hàbits de treball:  Fer esment sobre l’ús de l’agenda.  Donar pautes per organitzar el treball tant en classe i en casa (llibretes, apunts,...). 7
 8. 8. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS  Treballar a cada àrea les estratègies d’aprenentatge (esquemes, resums, subratllat...). Altres:  Parlar el tutor personalment amb l’alumne.  Parlar el tutor personalment amb els pares.  Parlar amb l’alumne el professor especialista. 1.2.- Mesures de reforç educatiu. 1.2.1.- Desdoblaments. Realitzar el sistema de desdoblaments següents:  Nivell: Quan la matrícula dels alumnes d’un nivell superi els mínims estipulats, es proposarà desdoblar en tres grups. Es priortizaran els nivells en que hi ha més alumnat NESE.  Grup-aula: Es prioritzarà el desdoblament del primer cicle, a les àrees de català i matemàtiques. En cas de disponibilitat horària es valorarà desdoblar en altres cicles.  Per ampliar els desdoblaments,sempre esprioritzaran primer les llengües(català i castellà) i les matemàtiques.  Els desdoblaments els realitzaran, sempre que siga possible, professors del mateix cicle, per afavorir-ne la coordinació. Justificacions per mantenir-ne i ampliar-ne els desdoblaments:  L’ensenyança és més individualitzada.  Es poden realitzar activitats més participatives (lectura comprensiva, treballs en grup, expressió oral, expressió escrita,...).  Millor seguiment de l’alumnat.  Els alumnes estan més estimulats i motivats. 8
 9. 9. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS  Els alumnes estan més receptius i tenen més confiança amb ells mateixos.  Disminueix la tensió del grup.  Pots fer els grups segons les necessitats dels alumnes, grups molt flexibles.  Millora l’expressió dels alumnes.  És més fàcil detectar els problemes dels alumnes i ajudar-los.  Es poden plantejar estratègies noves. 1.2.2.- P.A.T. Posar en pràctica el Pla d’Acció Tutorial (P.A.T.) del centre, inclós sempre en laProgramació General Anual (PGA). Annex pàgina 68 a) Tutories individuals: La tutoria individual consistirà en entrevistes individuals dels/de les alumnes amb els/les tutors/es dins de l’horari lectiu. Les característiques són: - Seran entrevistes individuals d’uns 15 minuts. - Sempre seran amb el/la tutor/a del grup. - Es programaran a principi de curs especificant en quin horari. - Es durà un registre de les entrevistes a una llibreta que ha de controlar el/la tutor/a. Aquestes llibretes passaran de curs en curs, per a que els/les tutors/es dels cursos següents puguin tenir una visió més completa de les característiques de l’alumne/a. Justificació de les tutories individuals: - Per poder atendre individualment als alumnes i atendre les seues necessitats. - Per donar més confiança a l’alumne. 9
 10. 10. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS - Per reforçar l’autoestima dels alumnes. -Per detectar situacions personals i familiars què condicionin el seu aprenentatge i tal vegada sigui necessari intervenir. b) Competència Social. Continuar el desenvolupament del projecte elaborat pel claustre. Annex 3 1.3.- Adaptació curricular. L’adaptació Curricular és “adequació del currículum a les necessitats de l’alumne/a,amb la finalitat que pugui assolir, en la major mesura possible, les capacitats establertes enels objectius generals del cicle, i participar dels entorns generals i comuns, escolars iextraescolars.” L’adaptació curricular s’ha d’incloure en la programació d’aula i els seus referentsserà el PCC.Tipologia de les adaptacions curriculars:a)Adaptacions d’accés: Adequacions adreçades a facilitar l’accés amb normalitat alcurrículum. Aquestes adequacions poden ser: - Mesures d’adequació d’espai, mobiliari, recursos didàctics (per compensar necessitats d’accés físic). - Utilització de sistemes o codis distints/complementaris, suports lingüístics específics (per compensar necessitats de comunicació). - Mesures per millorar la coordinació amb l’entorn familiar (per compensar necessitats socioafectives, derivades de la incorporació al sistema educatiu.b) Adaptacions d’elements curriculars: Adequacions dels elements curriculars (objectius,continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació). D’entrada, algunes d’aquestesadequacions poden ser: 10
 11. 11. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS - Adequar els mètodes pedagògics, les tècniques i estratègies d’ensenyament i/o l’avaluació. - Modificar el temps previst per a la consecució d’alguns objectius i/o continguts. - Donar prioritat al treball d’algunes capacitats i/o continguts. - Introduir alguns objectius, continguts i criteris d’avaluació no compartits per tot l’alumnat. - Eliminar alguns continguts i criteris d’avaluació, fins i tot objectius, del currículum comú. Significació de les adaptacions curriculars. Les adaptacions curriculars són significatives quan, a causa de les modificacionsdels diferents elements curriculars, es modifiquen substancialment els criteris d’avaluació iper tant, el grau de consecució de les capacitats del cicle corresponent. Quan aquestesmodificacions permetin a l’alumne/a assolir les capacitats establertes en els objectius delcicle, les adaptacions curriculars elaborades no seran significatives. Procés d’elaboració: L’adaptació s’ha d’elaborar després del procés d’observació i avaluació inicial, dins eltermini més breu possible, comptant amb la informació aportada per l’EOEP. L’adaptació l’elaborarà l’equip de mestres implicat en l’educació de l’alumne/a que honecessiti, amb l’assessorament de l’equip de suport, establint el calendari necessari iincloent les tasques que ha de realitzar cada membre, els recursos necessaris i ladistribució temporal de cada acció planificada. Durant el curs 2009-2010, aquest calendaries realitza dins de l’horari lectiu per facilitar l’elaboració de les adaptacions. Durant tot aquest procés, el/la tutor/a, assumeix la responsabilitat decoordinació comptant amb l’equip de suport. L’adaptació durarà un cicle, i s’anirà revisant periòdicament. 11
 12. 12. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS L’avaluació de l’alumnat amb ACI:  L’avaluació de l’alumnat amb ACI s’ha de regir pels mateixos criteris establerts de forma general per a tot l’alumnat (avaluació contínua, integradora i formativa).  Quan les ACI no siguin significatives, el professorat pot modificar les tècniques i instruments d’avaluació però mantenint els criteris d’avaluació generals de les diferents àrees.  Documentació: o Les observacions del procés d’avaluació quedaran consignades en els documents corresponents. o Tota la informació ha de constar en l’expedient acadèmic de l’alumne/a (informe de l’EOEP i còpies de l’ACI corresponent). o Al final del cicle, s’han de consignar els resultats de l’avaluació en les actes corresponents,amb els termes proposats per a tots els alumnes, però referits als objectius i criteris de la seua adaptació. o Els informes d’avaluació individualitzats elaborats pels tutors en acabar cada any,han d’indicar la situació de l’alumne/a en el moment en que s’emet l’informe, respecte a la consecució dels objectius establerts en la seva adaptació curricular. o En l’apartat d’observacions de l’historial acadèmic es farà constar al final de l’Educació Primària les àrees adaptades, així com aquelles que s’han assolit.  Desenvolupament de l’avaluació: - Al començament de cicle, l’equip educatiu revisarà l’ACI per modificar-la. Al final de cada curs es faran constar les dades més rellevants de l’avaluació. - Al final de cada cicle fer una estimació global dels avenços. 12
 13. 13. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS  Promoció: o La decisió de promocionar o no, d’un alumne/a correspon al tutor/a amb l’equip de mestres de cicle. Abans d’adoptar-la ha de recollir la informació complementària de la família. En el cas que la decisió sigui de no promoció, aquesta s’ha d’acompanyar amb unes indicacions de les mesures educatives adreçades al fet que l’alune pugui assolir les capacitats establertes en els objectius de la seua adaptació. (ANNEX 1 - Document pàg. 1- 2): INFORME PER A LA PERMANÈNCIA D’UN ALUMNE EN UN CICLE DURANT UN CURS MÈS 13
 14. 14. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS2.- MESURES ESPECÍFIQUES. 2.1.- Procés d’avaluació. Instruments de recollida d’informació.  Recollir informació: La informació inicial ha de descriure el més àmpliament possible la situació que pretenem analitzar, sense buscar encara cap explicació. S’ha d’arribar a una descripció detallada de les dificultats experimentades a un àrea curricular, des de molts punts de vista: Des de l’estructura dels propis continguts, des de la vivència d’aquestes dificultats per part del professorat, dels/de les alumnes i de les famílies i també des de l’estil d’aprenentatge. Els documents que tenim al centre per assolir aquest objectiu són: - Full de derivació d’Educació Infantil. (ANNEX 1 - Document pàg. 3-5) - Full de derivació d’Educació Primària. (ANNEX 1 - Document pàg. 6-9) - Estil d’aprenentatge d’Educació Infantil. (ANNEX 1 - Document pàg.10-11) - Estil d’aprenentatge d’Educació Primària.(ANNEX 1-Document pàg.12-16) Els responsables d’elaborar aquests documents seran el/la tutor/a o professor/a que deriva a l’alumne.  Analitzar la informació inicial i discutir les alternatives:S’ha d’analitzar la informació inicial i discutir les alternatives. S’intentarà buscar una explicació dels fets sotmesos a anàlisi a partir de la informació recopilada. Així es propiciaran les alternatives que es puguin oferir a la situació amb la intenció d’aconseguir una millora de l’activitat educativa. Es donaran, en la mesura de lo possible, respostes immediates provisionals mentre s’arriba a la major comprensió del problema. Per assolir aquest objectiu l’instrument que emprarem serà: - Reunions amb el/la tutor/a, els/les mestres del grup i l’equip de suport. Els responsables de dur a terme aquest apartat seran els/les tutors i l’equip de suporten coordinació. 14
 15. 15. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS  Observar a l’alumne: S’observarà a l’alumne/a tant dins l’aula com al pati. També es revisaran els treballs de classe i es faran entrevistes amb els/les alumnes. Els documents que tenim al centre per assolir aquest objectiu són: - Observació de l’alumne/a dins l’aula. (ANNEX 1 - Document pàg. 17-20) - Observació de l’alumne/a en el pati. (ANNEX 1 - Document pàg. 21) - Pautes de revisió de treballs d’aula (EP).(ANNEX 1- Document pàg. 22-24) - Entrevista amb l’alumne/a. (ANNEX 1 - Document pàg. 25-28) - Avaluació de l’autoconcepte. (ANNEX 1 - Document pàg. 29-30) El responsable d’elaborar aquests documents serà l’equip de suport.  Analitzar tota la informació i prendre decisions: S’analitzarà tota la informació i es prendran decisions. Després del coneixement detallat dels fets i dels acords en l’explicació dels problemes detectats, es pretén arribar a acords sobre les millores alternatives que poden posar-ne en pràctica. El document que s’utilitza per assolir aquest objectiu serà: - Adaptació Curricular Individualitzada (ACI). Els responsables d’elaborar aquest document serà el/la tutor/a i l’equip de suport. (ANNEX 1 - Document pàg. 31-40)  Realitzar un seguiment sobre el desenvolupament del procés iniciat: Es realitzarà un seguiment sobre el desenvolupament del procés iniciat. Una vegada que hem establert les alternatives d’acció i adoptades les mesures que les propicien, es farà un seguiment. Per assolir aquest objectiu l’instrument que emprarem serà: - Reunions de l’Equip de Cicle amb l’equip de suport (una vegada al mes). Els responsables de dur a terme aquest apartat seran l’Equip de Cicle i l’equip desuport en coordinació. 15
 16. 16. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS Quadre resum del procés d’avaluació: OBJECTIUS INSTRUMENTS RESPONSABLES Full de derivació El/la tutor/a o professor/aRecollir informació Estil d’aprenentatge d’E.I. que deriva a l’alumne. Estil d’aprenentatge d’E.P.Analitzar la informació Reunions amb el/la tutor/a, El/la tutor/a i l’Equip deinicial i discutir les els/les mestres del grup i Suport.alternatives l’equip de suport. Observació de l’activitat de l’alumne/a dins l’aula. Observació de l’alumne/a en el pati. Pautes de revisió dels treballs de classe(EI i 1rObservar a l’alumne Equip de Suport cicle d’EP). Pautes de revisió de treballs de classe (EP). Entrevista amb l’alumne/a. Avaluació de l’autoconcepte.Analitzar tota la Adaptació Curricular El/la tutor/a i l’Equip deinformació i prendre Individualitzada (ACI) Suport.decisionsRealitzar un seguiment Reunions de l’Equip de Equip de Cicle i Equip desobre el desenvolupament Cicle amb l’equip de suport Suportdel procés iniciat 16
 17. 17. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS 2.2.- Delimitació de les funcions de l’equip de suport: AL, PT, AD ,EOEP. En relació al professorat en general i els/les tutors/es en particular:  Col·laborar participant activament en la planificació, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’ACI de l’alumnat amb NEE.  Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques que facilitin la resposta a la diversitat i per tant l’atenció a les NEE.  Facilitar eines i estratègies útils per l’anàlisi de les programacions d’aula en relació a la seva adequació a la diversitat de l’alumnat.  Orientar i facilitar la recerca i/o elaboració de materials curriculars per treballar el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat.  Assessorar i col·laborar per tal de facilitar la millora de la relació amb les famílies i la seva implicació en el procés d’ensenyança – aprenentatge.  Col·laborar mitjançant l’observació dins l’aula, en la detecció i l’anàlisi en les NE de l’alumnat.  Participar en l’avaluació – promoció de l’alumnat amb NEE i l’orientació en relació amb la sortida del centre.  Participar en sessions d’avaluació per a la presa de decisions.  Adaptar material, mobiliari de l’aula, espais, temps, agrupaments, facilitar recursos didàctics.  Elaborar ACIs.  Realitzar coordinacions.  Realitzar reunions amb les famílies i tutors/es. 17
 18. 18. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS En relació al centre educatiu:  Mantenir una coordinació estable amb l’equip directiu per tal de planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada per l’equip de suport i la resposta del professorat al treball amb l’alumnat amb NEE.  Continuar participant en l’elaboració i revisió del PCC de Primària.  Revisar l’apartat del PEC referent a l’atenció a la diversitat.  Elaborar i/o recopilar els materials, programes i recursos adients a les NEE i l’aula de suport.  Confeccionar un calendari de reunions amb els cicles i tutors/es a principi de curs.  Orientar per tal de facilitar la unificació de les pautes d’actuació família – escola que es puguin proposar en relació amb les famílies, APIMA...  Mantenir una coordinació estable amb l’equip psicopedagògic i facilitar la relació amb els/les mestres.  Participar activament dins l’àmbit dels cicles, amb l’organització i desenvolupament d’activitats que faciliten l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de l’alumnat.  Potenciar, facilitar i coordinar la intervenció en el centre educatiu dels serveis externs.  Col·laborar en les propostes d’activitats de formació de centres convocades pel CEP.  Participació aportant objectius, estratègies, principis d’identitat, etc., sobre decisions respecte a l’atenció a la diversitat.  Adequació d’objectius generals, seqüenciació i organització de continguts per atendre a l’alumnat amb NEE.  Aportació de materials i recursos didàctics.  Col·laboració en les definicions de pautes respecte a criteris metodològics i organitzatius.  Adopció d’acords respecte a modalitats de suport i àrees prioritàries. 18
 19. 19. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS  Elaboració d’ACIs.  Actuacions com a canal de informació entre els distints òrgans del centre en temes referits a l’atenció als alumnes amb NEE.  Organització de grups flexibles.  Establiment de suports i reforços.  Assessorament a les tutories en criteris de promoció de cicle i/o etapa.  Participació en l’activitat de formació en centres. En relació a les famílies:  Orientar i col·laborar amb les famílies dels/de les alumnes que rebin suport.  Adquirir informació familiar sobre l’alumne.  Participar en les entrevistes.  Informar i orientar a les famílies juntament amb els/les tutors/es i l’EOEP, de manera que s’impliquin en el procés de desenvolupament dels/de les alumnes.  Atendre directament a les famílies al llarg del curs, en col·laboració amb el/la tutor/a. En relació a l’alumnat:  Realitzar una tasca preventiva el més àmplia possible.  Potenciar el treball d’aquelles capacitats necessàries pel desenvolupament personal, establertes com a prioritàries a l’adaptació curricular.  Fer una intervenció dins l’aula ordinària de forma coordinada amb el professorat. Sols en aquells casos que degut a la seva especificitat i/o complexitat, s’hagi justificat i explicitat a l’adaptació curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en períodes determinats de la jornada. 19
 20. 20. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS  Assessorar i col·laborar amb el professorat en l’adaptació de materials i recursos didàctics (mobiliari de l’aula i espais, estratègies organitzatives i metodològiques, decisions d’avaluació).  Realitzar activitats.  Utilitzar materials didàctics diversificats, plantejant una proposta d’activitats amb més d’una via de desenvolupament.  Establir diferents formes d’agrupament i relacions de comunicació.  Fomentar el treball autònom i cooperatiu. Funcions AL  Avaluació del llenguatge i la parla mitjançant proves estandarditzades, proves d’elaboració pròpia i observació directa en l’aula, en petits grups o de manera individual.  Presa de decisions sobre el tipus d’intervenció més adient, valorant els avantatges i inconvenients.  Realitzar les tasques pròpies de planificació de la intervenció, des de la programació dels objectius fins l’elaboració, si cal, de material a utilitzar.  Intervenir en tasques de reeducació amb la finalitat que l’alumnat pugui assolir el màxim nivell possible de comunicació, llenguatge i parla.  Assessorar a les famílies conjuntament amb els altres professionals implicats. Funcions PT  Intervenir directa, individualment o en petit grup, amb una programació específica en cada cas, dins l’aula sempre que sigui possible.  Observar els progressos dels/de les alumnes i avaluació sistemàtica en col·laboració amb els/les tutors /es.  Coordinar-se amb tots els suports que rep l’alumne. 20
 21. 21. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS  Desenvolupar activitats escolars que facilitin la integració de l’alumnat.  Realitzar una atenció directa amb els pares i mares de l’alumnat que rep suport. Funcions AD  Afavorir l’acollida de l’alumnat que pertany a minories ètniques o culturals en desavantatge, altres sectors socials desfavorits i alumnes d’incorporació tardana.  Impulsar la inserció de l’alumnat pertanyent a minories ètniques o culturals en desavantatge, a altres sectors socials desfavorits i alumnat d’incorporació tardana.  Donar suport a la consecució dels objectius educatius per part de l’alumnat destinatari de les actuacions de compensació educativa. Funcions membre de l’EOEP  Col·laborar amb el centre en els aspectes organitzatius i de concreció i desenvolupament curricular  Col·laborar amb el centre en laplicació de mesures datenció a la diversitat.  Fomentar lestabliment dun marc de col·laboració entre el centre i les famílies. 2.3.- Criteris de selecció dels/de les alumnes amb necessitats educatives de suport educatiu (NESE). Segons l’article 13.2 del decret 67/2008, de 6 de juny, s’entén per alumnat ambnecessitatespecífica de suport educatiu:  L’alumnat amb necessitats educatives especials que requereix, durant un període d’escolarització o durant tota l’escolarització, determinats suports i atencions educatives específiques derivades d’una discapacitat, de trastorns greus de conducta o emocionals o de trastorns generalitzats de desenvolupament.  L’alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge causades per trastorns de l’aprenentatge, trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i trastorns greus del llenguatge. 21
 22. 22. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS  L’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.  L’alumnat amb un desfasament curricular de dos o més cursos per condicions personals greus de salut o derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics i ètnics.  L’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu Criteris de priorització d’alumnes d’audició i llenguatge: - Problemes greus de comunicació (autisme). - Deficiències sensorials ( visuals i auditives). - Disfèmia. - Dislàlies. - Prevenció a Educació Infantil.INFORMES PER ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORTEDUCATIU ASSOCIADES A DEA, IT o CP/HE. Linforme per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu shauràdelaborar sempre després dhaver introduït, amb lautorització pertinent, les dades delalumnat amb aquesta condició al GestIB Web.(ANNEX 1 - Document pàg. 40- )RevisióEls informes es revisaran anualment, i es modificaran sempre que hi hagi canvis en elsdiferents apartats.ResponsablesEl responsable de lelaboració del linforme és el tutor o tutora de lalumne o alumna, amb lacol·laboració dels membres de lequip de suport i de lequip educatiu que hi treballa.A letapa de leducació primària el treballador o treballadora social de lEOEP i a l’educaciósecundària els membres del DO col·laboraran en l’elaboració dels informes de l’alumnatamb necessitats específiques de suport educatiu associades a condicions personals ohistòria escolar. 22
 23. 23. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLSContingutConsiderarem alumnat amb "necessitats específiques de suport educatiu" associades a :  Dificultats específiques daprenentatge (DEA): quan siguin causades per trastorns daprenentatge, trastorns per dèficit datenció amb o sense hiperactivitat i trastorns greus del llenguatge.  Incorporació tardana al sistema educatiu (IT): quan provenen daltres països amb un desconeixement d’una de les dues llengües oficials i de la cultura pròpia de les Illes Balears a letapa deducació obligatòria (primària i secundària). Es considerarà alumnat d’incorporació tardana, com a màxim, durant els dos primers anys d’escolarització. L’alumne escolaritzat a educació infantil 5 anys o a primer cicle de primària es considerarà alumnat dincorporació tardana, durant un curs escolar  Condicions personals o història escolar (CP/HE) : Quan presenten un desfasament curricular de dos o més cursos per condicions personals greus de salut, o derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics i ètnics. 1. Quan a letapa deducació infantil disposin dun informe dels serveis socials de la zona o del treballador o treballadora social de lEAP o EOEP justificant les necessitats derivades de les condicions esmentades. 2. Quan l’alumnat d’incorporació tardana, conclòs el termini en el qual ha rebut suport lingüístic de caire intensiu i encara presenta un desfasament curricular i una problemàtica social o cultural associada. 3. Quan els infants i joves hospitalitzats reben assistència educativa a lAula Hospitalària a Son Dureta, així com tots aquells que es troben en una situació de convalescència perllongada o intermitent en el domicili 23
 24. 24. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS particular i/o reben suport educatiu del Servei dAtenció Educativa Domiciliària (SAED). 4. Quan presenten necessitats de suport per pertànyer a minories ètniques i culturals en desavantatge social. 5. Quan presentin un perfil dexclusió social amb risc dabandonament del sistema educatiu, absentisme i /o té expedient obert o en tràmits dels Servis Socials o a altres organismes. 6. Quan estan en declaració de desemparament (tutela administrativa). 7. Alumnat de 14-16 anys amb mesures judicials. 8. Quan pertanyin a famílies desplaçades per motius laborals procedents daltres comunitats autònomes amb escolarització irregular, amb una problemàtica social o econòmica associada. Lalumnat provinent daltres comunitats autònomes, amb escolarització normalitzadaa la seva comunitat autònoma dorigen, que presenta desconeixement de la llenguacatalana i que no du associada una problemàtica social o econòmica no es consideraalumnat de necessitats específiques de suport educatiu, malgrat pugui ésser candidat a unsuport educatiu. 24
 25. 25. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLSPassos a seguir quan un alumne/a necessiti l’ajuda d’unespecialista: - Pedagogia Terapèutica (PT). TUTOR/A: (detecció del problema) Full de derivació. Equip de suport - observacions (aula, EOEP: pati...), entrevistes, Avaluació psicopedagògica. NCC (nivell de com- petència curricular),proves... provesno NEE si NEE - temporals. - permanents.seguiment Elaboració ACI Suport PT Equip de mestres + Equip de suport 25
 26. 26. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS - Audició i llenguatge (AL): TUTOR/A: (detecció del problema) Full de derivació. AL Equip de suport AL: Avaluació logopèdica. - proves, observacions.no NEE si NEE seguiment Suport AL 26
 27. 27. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS - Atenció a la diversitat (AD): TUTOR/A: Alumnes - estrangers (detecció del d’incorporació - castellano- parlants problema). tardana. AD: Equip de suport Suport AD a) A l’etapa d’Educació Infantil, aquest tipus de reforç el realitzarà la mestra de suport (+1) d’aquesta etapa. b) A l’etapa d’Educació Primària, aquest tipus de reforç el realitzarà la mestra especialista en AD. 27
 28. 28. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS3.- MODALITAT DEL RECOLZAMENT O SUPORT EDUCATIU. El recolzament curricular potencia la millora escolar i l’atenció a ladiversitat. Hi trobem:RECOLZAMENT AL CENTRE: Aquest recolzament el realitza l’equip de suport: - participar en l’elaboració del PEC i del PCC, - participar en la detecció de necessitats de formació dels membres del claustre, - col·laborar en els projectes de formació en el centre, - col·laborar en la planificació dels horaris dels alumnes amb NESE, - supervisar el treball de l’Equip de Suport del centre, - coordinar el treball dels especialistes que intervenen dins i fóra del centre.RECOLZAMENT A L’AULA: Aquest recolzament es realitzarà per part de l’equip de suport i els/lesmestres de reforç. Col·laboraran amb el/la tutor/a en l’organització de l’aula i enla programació, així com en l’elaboració del currículum, en la intervenció directaamb els alumnes a l’aula ordinària i en les estratègies d’aprenentatge.RECOLZAMENT AL TUTOR/A: Aquest recolzament es realitzarà per part de l’equip de suport.Assessoraran sobre intervencions educatives, estratègies i mètodes, materials(activitats de tutoria...). És necessari elaborar de forma conjunta la programaciód’aula, les adaptacions curriculars, els instruments i els sistemes perl’avaluació.RECOLZAMENT A L’ALUMNE: 28
 29. 29. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS És necessària la coordinació dels recolzaments per poder observar unprogrès en l’alumne. També és necessària la coordinació amb les famílies.RECOLZAMENT A LA FAMÍLIA: El recolzament ha de ser informatiu i preventiu. Hi haurà un intercanvid’informació entre família i escola. L’equip de mestres orientarà i assessorarà ala família sobre possibles activitats preventives, de reforç, etc.ON REALITZAR ELS RECOLZAMENTS?: A Educació Infantil el recolzament sempre serà dins de l’aula i estreballarà coordinadament i les activitats es programaran per poder aprofitar-les tots els alumnes. A Educació Primària, els suports es realitzaran sempre que siguipossible dins l’aula ordinària, treballant les mateixes activitats que la resta decompanys/es. Si és necessari, l’activitat s’adaptarà al ritme i possibilitats del’alumne. En casos puntuals en que els alumnes es puguin beneficiar més delrecolzament, aquest es realitzarà fora de l’aula ordinària, sempre que estiguind’acord el/la tutor/a i el mestre de suport. Pels alumnes amb nese es podràcombinar un recolzament fóra de l’aula quan el desfasament de l’alumnesigui molt gros. 29
 30. 30. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS4.- BIBLIOGRAFIA- Atenció a la diversitat. Ed.Laboratorio Educativo. Graó.- La educación especial en la escuela integrada. Una perspectiva desde ladiversidad. Ignasi Puigdellivol.Ed. Graó.- Adaptaciones curriculares. Jesús Garrido. Ed. C.E.P.- Necesidades educativas especiales. Conselleria de València.- Ponencias del Congreso Nacional de Educación. C.I.V.E. – 2001.- PEC i PCC del CP Puig d’en Valls.- Projecte de Competència Social elaborat pel centre.- PAT, elaborat pel centre.Ponents que han donat suport al curs de formació realitzat al centre:- Dolors Forteza i Sebastià Verger. Departament de Ciències de l’Educació de la UIB.- Alfredo Gil. Direcció General de Penitenciaries de Catalunya.Membres de l’equip de suport del centre que participaren en l’elaboraciódel PAD: - Neus Tur Marí, membre de l’EOEP. - Lidia Riera Enríquez, assessora del CEP. - Asunción Blau Amorós, mestra PT del centre. - Pilar Salort Matías, mestra AL del centre. - Edu Sánchez Meroño, Cap d’Estudis. - MªJosé Belenguer, mestra de compensatòria. - Helena Hueso, mestra de compensatòria.Membres de l’equip de suport del centre durant el curs 2009-2010 hanrealitzat la revissió del PAD: - Teresa Mató Petit, membre de l’EOEP. - Edu Sánchez Meroño, Cap d’Estudis. - Toni Marí Marí, mestre AD del centre. - Nuria Torres Tur, mestra AL del centre. - Elena García Morell, mestra PT del centre. Amb la participació de l’Educadora Social de l’Ajuntament de Sta. Eulària des Riu. Elisa Benés Álvarez. 30
 31. 31. PLA D’ATENCIÓ A LA D IVERSITATCP PUIG D’EN VALLS5.- ANNEXES.  DOCUMENTS (EOEP, ESCOLA,...)  P.A.T  COMPETÈNCIA SOCIAL  TDAH  PLA DACOLLIMENT LINGÜISTIC I CULTURAL  PLA DE PREVENCIÓ DABUSOS A MENORS  RESPOSTA EDUCATIVA A ALUMNES AMB NEE ASSOCIADES A TGD  RELACIÓ FAMÍLIA – ESCOLA  PLA DE CONVIVÈNCIA  LA MEDIACIÓ  RESUMS PER ALS MESTRES 31

×