Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pps2

1,020 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pps2

 1. 1. C.P. Víctor Oroval i Tomàs Dirección : C/Cándido Hernández 70 46740 Carcaixent (Valencia) Tn. 96-2431743 E-mail : victor@)iponet.es REUNIÓ DE PARES I MARES 6é de Primària A. CURS 07/08
 2. 2. - Equip docent - Horari atenció - Horari alumnes - Activitats extraescolars - Acció tutorial en primària
 3. 3. EQUIP DOCENT Marina Bolufer Alberola Ed. Física Paula Ros Moreno Ed. Músical Cristina Josa Claramunt Ed. Plàstica Ana Cólliga Guimerá Religió Lydia Cuello Bea TUTORA
 4. 4. HORARI ATENCIÓ <ul><li>TUTORA : dilluns, dimecres i divendres de 12.30h. a 13.30h. </li></ul><ul><li>Ed. Física (Marina): dilluns i dijous de 12.30h. a 13.30h. </li></ul><ul><li>Ed. Musical (Paula): dimarts i divendres de 12:30h. a 13.30h. </li></ul><ul><li>Ed. Plàstica (Cristina): dimecres i divendres de 12.30h. a 13.30h. </li></ul><ul><li>Religió (Ana): dilluns i divendres de 12.30h. a 13.30h. </li></ul>
 5. 5. HORARI ALUMNES Valencià C. Medi Biblioteca Música Anglés 12:00-13:00 Castellà Valencià Música E.F. Valencià 11:00-12:00 10:30-11:00 Matematique Música Castellà Valencià Matemati 9:00-10:00 DIVENDRES DIJOUS DIMECRES DIMARTS DILLUNS Tutoria Informatica Castellà C.Medi Matematiq Castellà 15:30-16:30 Anglés Informatic Anglés C.Medi 16:30-17:30
 6. 6. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2n Trimestre : Visita a la Ciutat de les arts i les ciencies. 3r Trimestre : Visita a l’institut d’art modern. 1r Timestre : Visita al teatre romà de Sagunt.
 7. 7. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA. Al llarg del curs Tutories de nivell i/o cicle junt amb l’orientador Disseny d’una fitxa o carpeta individual de tutoria que facilite la recollida d’informació i seguimient, a més de recollir els aspectes o punts tractats a les entrevistes individuals amb l’alumnat i amb els pares Septiembre Octubre Tutor i orientador Recollida d’informació: -Dades personals i familiars. -Dades rellevantes sobre la seua història familiar i escolar. -Característiques personales: interesos, motivació, estil d’aprenentatge, adaptació personal familiar i social i integració al grup-clase. -Competència curricular. -Necessitats educatives 1 Coneixement de l’ alumnat: Propiciar el coneixement de les característiques pròpies de l’ alumnat Dates Responsables Actuacions Objectiu
 8. 8. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA. Setembre Octubre Equip de cicle Profesorat especialista Tutor Selecció de continguts prioritaris i bàsics. Disseny d’avaluació inicial al començament del cicle o curs. -Criteris i indicadors -Instruments -Tècniques 3. Adequació de l’ensenyament: Adequar les programacions , l’ensenyament i l’avaluació a la diversitat de l’alumnat. Al llaro del curs. Tutor Registre acumulatiu d’ informació rellevant: -Recollida d’informació mitjançant entrevistas periòdiques. -Registre d’incidents. -Observacions sobre la seua actitud, comportament, habilitats demostrades, dificultats, etc. 2. Seguimient de l’alumnat: Realitzar el seguimient personalitzat de cada alumne Dates Responsables Actuacions Objectius
 9. 9. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA. Al llerg del curs Tutor Reunions: Estableixer un calendari de reuniones Convocar les reunions Estableixer el guió de les reunions Alçar acta de les conclusions 4. Coordinació del professorat: Potenciar la coordinació dels profesors que imparteisquen ensenyament a un mateix grup d’alumnes. Dates Responsables Actuacions Objetius
 10. 10. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA. Al llarg del curs. Tutor Orientador Departament de coordinació de la Acción Tutorial Equip directiu Calendari de reunions generals amb els pares i mares: Procediment per a mantindre entrevistes amb les familias i periodicitat. -Entrevistes de tutoria. -Entrevistes amb el professorat. -Entrevistes amb l’orientador. Disenyar models d’informes, butlletí d’informació, notes i comunicats, part d’ausències, etc. Col·laborar amb el consell escolar i l’APA en l’ organizació de charrades, trobades, escola de pares, etc. 5. Tutoria amb les familias: Implicar a les familias en l’educació dels alumnes per a unificar criterios i pautes educatives que redunden en una major coherencia entre l’escola i familia. Dates Responsables Actuacions Objetius
 11. 11. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA. Al llarg de l’any Tot el professorat del centre. Colaborar en l’elaboració i revisió del plan de tutoria y orientació. Elaborar les programacions de tutoria d’acord als plans establerts. Presentar als alumnos i a las familias els plans i programes de tutoria i propiciar la seua colaboració recollint sugerències. 6. Elaboració de plans: asumir com a tasca propia dels docents l’orientació i l’acció tutorial dels alumnes. Dates Responsables Actuacions Objetius
 12. 12. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA. Unitat de recolçament educatiu. -Elaborar les adaptacions curriculars. -Estableixer programes de reforç pedagògic. -Organitzar recolçaments i recursos especials. .Realitzar un seguiment de l’alumnat. -Evaluar la resposta educativa. Orientador. UAE Prendre decisions sobre la modalitat d’escolarització. Al llarg del curs. Prioritariament durant el primer trimestre . Professorat Tutor Orientador Identificar las necessitats educatives de l’alumnat. -A partir de l’avaluació inicial. -Mitjançant el seguimient de l’alumnat, observant el procés d’ensenyament-aprenentatge, rendiment acadèmic, etc. -Exploracions psicopedagògiques. 7. Atenció a las NEE: Atendre als alumnes que presenten necessitats educatives especials buscant l’optimizació dels recursos i la máxima integració de l’alumnat. Dates Responsables Actuacions Objetius
 13. 13. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA. A llarg del curs. Tutor i orientador Coneixer les característiques del grup classe: -Mitjançant l’observació directa. -Tècniques sociomètriques. -Enquestes. -Observació externa. Programar activitatss complementarias y/o extraescolars: -Eixides culturals. -Convivències. Elecció de càrrecs de representació: Delegat. Acordar normes de funcionamentt del grup classe en desenvolupament d’allò establert al RRI. Estableixer càrrecs i encarregats que posibiliten que cada alumne dedique part del seu temps en benefici del grup classe. 8. Convivència en classe: Propiciar el clima de classe adequat per a la convivència i el treball escolar buscant l’aceptació de tots els alumnes. Dates Responsables Actuacions Objetius
 14. 14. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA. Juny Tutor Equipo de professores Orientador C.C.P. -Elaborar informes individualitzats de final de cicle i/o etapa. -Disenyar un pla de traspas d’informació. -Organitzar les sessiones d’avaluació. -Prendre decisions sobre la promoció de l’alumnat d’acord als criteris de promoción establerts al projecte curricular. -Estableixer, analitzar i contemplar les meseres curriculars i organitzatives d’atenció a la diversitat a l’hora de decidir sobre la promoció de lalumnat. 9. Promoció: Favoreixer el pas de l’alumnat d’un cicle a l’altre i d’una etapa educativa a la següent. Fechas Responsables Actuacions Objetiu
 15. 15. L’ACCIÓ TUTORIAL EN PRIMÀRIA. Al llarg del curs. Tutor Professor Orientador Cap d’estudis -Organitzar reunions de forma separada i conjunta entre les diferents parts. -Fer d’interlocutor. 10. Mediació: Mediar en situacions de conflicte entre l’alumnat, o amb el professorat o la familia, buscant sempre una eixida airosa a aquest. Fechas Responsables Actuaciones Objetivo

×