Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Activitats de tutoria per a mestres pdf

58,685 views

Published on

 • Bona nit, molt bon material, crec que m'ajudarà molt en la meva tasca. Aprofito per demanar si hi ha la possibilitat de disposar de la part de l'Annex per tal de completar tot el projecte. Gràcies
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Activitats de tutoria per a mestres pdf

 1. 1. Activitats de tutoria per a MESTRES CEIP PUIG D’EN VALLS
 2. 2. Activitats de TUTORIA per a mestres Activitatsde TUTORIAper a mestres 2 CEIP PUIG D’EN VALLS
 3. 3. Activitats de TUTORIA per a mestres Coordinadora del projecte: Elena García Morell. © del text: Equip de Mestres del CEIP Puig d’en Valls © de les il·lustracions: Antoni Marí Marí, “Tirurit” Per a qualsevol dubte, suggeriment, recomanacions, etc. no dubteu en posar-se en contacte amb nosaltres: • e-mail: cppuigdenvalls@educacio.caib.es • pàgina web: http://www.cppuigdenvalls.com/El CEIP Puig d’en Valls ha estat guardonat amb el segon preminacional del MEC “Buenas prácticas de convivencia 2008” i també ambel segon premi nacional “Marta Mata 2010” gràcies a la bona feina detota la comunitat educativa. 3 CEIP PUIG D’EN VALLS
 4. 4. Activitats de TUTORIA per a mestresSumari Pàgina1.- PRESENTACIÓ............................................ 52.- ACTIVITATS DE TUTORIA PER A MESTRES......................7 GESTIÓ D’AULA.............................................. 8 REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS CICLES.......................................... 36 COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS........................................48 MILLORAM EL COMPORTAMENT..............58 TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS.............................................. 80 PREVENCIÓ DE CONFLICTES: DINÀMIQUES DE GRUP................................96 RELACIONS ENTRE IGUALS .................... 118 LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES ...... 1403.- BIBLIOGRAFIA RECOMANADA ...........1594.- BIBLIOGRAFIA CONSULTADA ............166 4 CEIP PUIG D’EN VALLS
 5. 5. Activitats de TUTORIA per a mestres 1.- PRESENTACIÓ Aquest és el tercer recull d’activitats que feim des de lanostra escola, el CEIP Puig d’en Valls situat al municipi de SantaEulària des Riu (Eivissa). Amb aquest exemplar volem seguiramb la línia dels altres dos quaderns d’activitats de tutoria pera l’escola i de tutoria al pati. L’objectiu principal d’aquest projecte és crear undocument àgil per als mestres, tant del nostre centre com dequalsevol altre, donant-los idees, reforçant les que ja posen enpràctica; en definitiva, animar-los a seguir en aquesta tasca tanbonica com és treballar amb nens. La nostra metodologia es caracteritza per la sevaflexibilitat, adaptant-se a les necessitats dels alumnes perquèaquests prenguin un paper actiu i participatiu. Volem expressarel nostre desig de centrar-nos en les necessitats dels nostresalumnes, ja que són ells els que ens marquen la línia que hem deseguir a les nostres classes. Aquest projecte és el resultat d’un treball d’investigació iadaptació de diferents referències bibliogràfiques, i la sevatraducció al català per poder-les emprar a les escoles que tenencom a llengua vehicular el català, així com activitatsd’elaboració pròpia. Donam una importància rellevant al primer punt del llibre: lagestió d’aula. Pensam que és molt important fer una bona gestiód’aula, consensuada si pot ser per tot el claustre. D’aquestamanera serà més efectiva. 5 CEIP PUIG D’EN VALLS
 6. 6. Activitats de TUTORIA per a mestres Al llarg del llibre trobarem una sèrie de sigles, les qualsexplicam en el quadre-resum següent per facilitar-ne lacomprensió.SIGLA SIGNIFICATPT Mestre especialista en Pedagogia TerapèuticaAL Mestre especialista en Audició i LlenguatgeAD Mestre especialista en Atenció a la DiversitatNESE Necessitats Educatives de Suport EducatiuNEE Alumnes amb Necessitats Educatives EspecialsDA Alumnes amb Dificultats d’AprenentatgeHP Alumnes amb Història PersonalIT Alumnes d’Incorporació TardanaAC Adaptació CurricularNCC Nivell de Competència Curricular Trastorn de Dèficit d’Atenció ambTDAH HiperactivitatSA Síndrome d’AspergerTEA Trastorn de l’Espectre AutistaCCP Comissió de Coordinació PedagògicaPAD Pla d’Atenció a la DiversitatPAT Pla d’Acció TutorialEOEP Equip dOrientació Educativa i PsicopedagògicaUSMIJ Unitat de Salut Mental InfantojuvenilSPM Servei de Protecció de Menors Programa d’Acollida, Integració i ReforçPAIRE EducatiuESADI – Equip de Suport Atenció a la Diversitat iSEM Interculturalitat – Servei Educatiu de MediacióIM Intel·ligències múltiples 6 CEIP PUIG D’EN VALLS
 7. 7. Activitats de TUTORIA per a mestres2.- ACTIVITATS DE TUTORIA PER A MESTRES Els grans blocs que treballarem en aquest llibre seranels següents: Gestió d’aula Reunions de l’Equip de Suport amb els cicles. Coordinació amb els serveis externs. Milloram el comportament. Treballar amb alumnes desmotivats. Prevenció de conflictes: dinàmiques de grup. Relacions entre iguals. Les intel·ligències múltiples. 7 CEIP PUIG D’EN VALLS
 8. 8. GESTIÓ D’AULA Activitats per a la... GESTIÓ D’AULA Pensam que, en la societat actual, cada vegada té menyssentit la visió dels mestres com a transmissors de tota lainformació i va guanyant camí aquell mestre que entrena encompetències cognitives i socioemocionals, que facilita unaprenentatge autònom en els seus alumnes al llarg de la vida,formant persones amb capacitat d’aprendre sempre. És molt important crear un bon clima de classe. Lescondicions ambientals de l’aula permeten crear unes relacionspersonals acollidores i un clima afavoridor de treball necessarisperquè hi hagi un bon aprenentatge. Algunes mesures que podencontribuir a afavorir aquest clima de classe adequat són:establir límits la primera setmana del curs i mantenir-los durantel curs, mantenir una relació de confiança amb l’alumnat,conèixer els rols de l’alumnat i afavorir la convivència. Algunes d’aquestes idees les hem extret de les ponènciesexposades al Congrés sobre Convivència Escolar i participacióde l’entorn educatiu celebrat a Mallorca el mes d’octubre de2010.
 9. 9. GESTIÓ D’AULA Activitat Edat Annex PREPARAR EL PRIMER DIA DE 1 3-12 Sí CLASSE 2 NORMES DE CONVIVÈNCIA 3-12 Sí ORGANITZACIÓ DEL 3 3-12 No FUNCIONAMENT DE L’AULAActivitats per a la millora de la GESTIÓ D’AULA 4 CARNET DE CONVIVÈNCIA 3-12 Sí 5 BÚSTIA DE CONVIVÈNCIA 3-12 No 4 HORARI VISUAL 3-12 Sí 5 FER UN RECORREGUT 3-12 Sí PROCEDIMENT PER DEMANAR 6 3-12 Sí SILENCI 7 TAULA DE COMPORTAMENT 3-12 Sí 8 ROLS DELS ALUMNES 3-12 Sí 9 AUTOAVALUACIÓ 3-12 Sí ACTIVITATS PER 10 3-12 No REFLEXIONAR ROLS DELS MESTRES A LES 11 3-12 No REUNIONS ROLS DELS MESTRES AMB ELS 12 3-12 No ALUMNES 9 CEIP PUIG D’EN VALLS
 10. 10. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 1TÍTOL: PREPARAR EL PRIMER DIA DE CLASSEA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Plantilla de les activitats proposadesque trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és que el primer dia de classe els alumnes se sentinbenvinguts al centre i a l’aula.COM HO FAREM?: És important que el primer dia de classe els mestres hotenguem tot preparat, sense deixar res a la improvisació. Estracta de crear un bon clima de classe i hem de començar fentuna bona benvinguda als nostres alumnes. Recomanam anar abuscar-los al lloc on es faci la fila i acompanyar-los a l’aula. Unavegada allí, saludarem un a un tots els nostres alumnesdesitjant-los un bon dia. Una altra activitat que ens pot ajudar per a aquestprimer dia és fer una targeta amb preguntes com per exemple: EL PRIMER DIA DE CLASSE ■Tenc la feina preparada? ■Tenc la classe preparada? ■Com distribuiré els alumnes? ■Els he rebut a la fila, al passadís…? ■Conec si hi ha alumnes NESE o amb dificultats? ■He vist els seus expedients? Etc. 10 CEIP PUIG D’EN VALLS
 11. 11. GESTIÓ D’AULA Després de repassar aquestes anotacions, podem ferque els alumnes completin una fitxa personal amb les sevesdades. Inclourem una plantilla en l’annex com a model. Aquestafitxa ens servirà per conèixer els nostres alumnes (si són nous)o per actualitzar les seves dades davant possibles canvis (detelèfon, de domicili, etc.) FOTO NOM I LLINATGES: DATA DE NAIXEMENT: LLOC DE NAIXEMENT : ADREÇA : TELÈFON DE CONTACTE : DADES D’INTERÈS (al·lèrgies, medicació, etc.) :ADAPTACIONS: 11 CEIP PUIG D’EN VALLS
 12. 12. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 2TÍTOL: NORMES DE CONVIVÈNCIAA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Cartolina, paper, colors i plantilla deles normes de convivència proposades que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és preparar les normes de convivència entre tots.COM HO FAREM?: És convenient establir límits durant la primera setmanadel curs i, molt important, mantenir-les. Però encara que elaborem lesnormes que conformen les rutinesnecessàries, més freqüents isignificatives de laula, es deixaràsempre un procés obert al llarg delcurs per revisar aquestes normes ianar introduint-ne daltres que esconsiderin necessàries per alguna raó.Per dur a terme aquest objectiu,necessitarem disposar de normesefectives amb les consignes següents: ■ Establir amb el grup classe quines conductes són acceptables i quines no durant les primeres setmanes. ■ Les normes han de ser clares, realistes, acceptables i funcionals. ■ Es faran entre tots (tutor i alumnes). Farem un màxim de cinc normes però ben consensuades per tots. Així, seran poques però necessàries. ■ Molt important: escriure-les en POSITIU. 12 CEIP PUIG D’EN VALLS
 13. 13. GESTIÓ D’AULA Ex: En compte de “No parlar”, podem escriure: “Hem de parlar fluix”. ■Seran coses reals i raonables per a cada classe en concret: problemes i preocupacions que hi hagi a l’aula. Ex: Si a una classe es respecta el torn de paraula, aquesta norma no la inclourem al nostre pla. ■ Les normes han de ser poques, clares, conegudes per tots i fàcils de complir. Exemple: NORMES - Ser puntuals QUÈ PASSARÀ SI ES COMPLEIXEN… - Fer els deures - Fer la tutoria al pati una vegada al mes - - Respectar el torn QUÈ PASSARÀ SI NO ES COMPLEIXEN… - Consensuar entre tota la classe els privilegis que es - Respectar els tindran si - Es quedaran senseles sortida es compleixen una normes i les companys - conseqüències de no cumplir-les. - Treballar en silenciADAPTACIONS:- A l’annex també incloem unes normes generals per a tots elsalumnes, separades en Educació Infantil i Primària. Aquestes espoden utilitzar per introduir el tema de les normes a l’escola:llegir-les en classe, fer un petit debat de cadascuna d’elles ipensar quines són les que volen posar per a la seva classe. 13 CEIP PUIG D’EN VALLS
 14. 14. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 3TÍTOL: ORGANITZACIÓ DEL FUNCIONAMENTDE L’AULAA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Res.OBJECTIU:L’objectiu és organitzar el funcionament de l’aula.COM HO FAREM?: Perquè una aula funcioni correctament és necessària unabona organització, en la qual és important: - Partir de les pròpies fortaleses i seguretats. - Treballar: o Hàbits, clima de l’aula, rutines, espai, temps, material, control, vigilància, etc. - Treballar diàriament: o Missatges de valoració cap a l’esforç i la feina ben feta. Dedicar més temps al reforç positiu i menys a les recriminacions. o Currículum funcional 14 CEIP PUIG D’EN VALLS
 15. 15. GESTIÓ D’AULA o Metodologia variada i motivadora A continuació mostrarem una taula comparativa desituacions que es donen diàriament a l’aula i que pensam que espoden millorar. ES POT MILLORAR VOLEM… Hi ha un contacte entreEl mestre o la mestra comença alumne-mestre: se saluden, esla classe directament. conten alguna cosa, etc.Mostra poc interès pels seus Genera una relació humana ialumnes. Contacte poc natural. bon ambient.Mostra poc interès per les Interès pel que diu l’alumne.respostes dels alumnes o les Aprofita per guiar laseves vivències. conversa.Fa preguntes poc adequades als Deixam que els alumnes ensalumnes. contin allò que volen contar. L’alumne respon al seu ritme.La mestra acaba la frase que La mestra deixa que acabi lesha començat l’alumne. frases. La mestra es mostra pacient iLa mestra es mostra impacient. respecta l’alumne.No hi ha interès en el que diu La mestra escolta l’alumne.l’alumne ni com ho diu. Seria bo consensuar entre l’Equip de Cicle aspectesorganitzatius com: la correcció de treballs i exàmens, elmaterial que es pot utilitzar a l’aula (corrector líquid, colors debolígrafs, etc.). Un altre aspecte seria introduir elements d’avaluaciódiversificats, que van des del treball individual al col·lectiu(quaderns de classe, treballs en grup, treball diari a l’aula i aclasse, observació, comportament, projectes, exposicions,llibres llegits, etc.).ADAPTACIONS: 15 CEIP PUIG D’EN VALLS
 16. 16. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 4TÍTOL: CARNET DE CONVIVÈNCIAA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Plantilla dels carnets per a E.I i E.Pque trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és crear un document comú per a tots el centre per amillorar la convivència tant a l’aula, com al pati.COM HO FAREM?: Una de les eines més eficaces que des del curs 2007-08apliquem és el carnet de convivència. Una acció preventiva idintervenció. És una forma davaluar la convivència al nostrecentre. Es perden punts per no complir les normes i esrecuperen per fer-ho en terminis de temps breus. Primer es vanmarcant creus a la part de darrera del carnet (segons si diuen“paraulotes”, si es barallen, si no compleixen les normes, etc).Per cada quatre creus, es perd un punt de la part de davant delcarnet. A E.I. el carnet té dibuixos per facilitar la sevacomprensió. Els carnets els poden utilitzar tots els mestres del’escola (tutors i especialistes).ADAPTACIONS:- Els alumnes que no tenen creus al carnet, podran obtenir undiploma d’or a la festa de la convivència. Aquells alumnes quehagin recuperat les creus del carnet, podran tenir un diploma deplata. 16 CEIP PUIG D’EN VALLS
 17. 17. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 5TÍTOL: BÚSTIA DE CONVIVÈNCIAA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una bústia de convivència. Es potcomprar o fer amb una capsa de cartró.OBJECTIU:L’objectiu és tenir un espai on els alumnes puguin escriuresuggeriments, propostes de millora, etc.COM HO FAREM?: La bústia de Convivència és un mitjà més per afavorir laconvivència al centre. Es tracta d’una eina més per a buscarmediadors de possibles conflictes. Mitjançant aquesta bústia, els alumnes poden ferrecomanacions o poden exposar sentiments que, de vegades, nos’atreveixen a dir a ningú. Pensam que si algun alumne se sentassetjat, és un bon sistema per a comunicar-ho sense haver defer-ho davant dels companys o directament amb el mestre. La Cap d’estudis s’encarregarà de revisar periòdicamentels missatges que els alumnes van posant.ADAPTACIONS: 17 CEIP PUIG D’EN VALLS
 18. 18. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 6TÍTOL: HORARI VISUALA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla de l’horari visual que hi haa l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és facilitar l’organització de l’horari escolar per aalumnes que presenten dificultats en aquest aspecte.COM HO FAREM?: Elaborarem l’horari de la classe amb imatges. D’aquestamanera, als alumnes que presenten dificultats per a organitzarel seu temps els resultarà més fàcil estructurar la jornadaescolar. Amb els horaris visuals els alumnes podran anticiparesdeveniments que es puguin sortir de la rutina (una sortida,una xerrada, etc.) per evitar-los estats d’ansietat. En aquestoscasos extrems podem posar com a exemple els alumnes ambTEA o SA. Plastificarem les imatges quecorresponen a cada assignatura i alstemps de pati, esmorzar, etc. Quan elsalumnes entren a classe, hi haurà unsencarregats de fer l’horari del dia. Si hiha a l’aula algun alumne TEA o SA, seràell l’encarregat de fer-lo cada dia ambl’ajuda d’un company. Es col·loquen totesles imatges (amb velcro, per exemple)una baix de l’altra. Quan ha passat unahora i s’ha acabat la classe, l’alumne anirà a l’horari visual i lidonarà la volta a la imatge per a representar que ha finalitzat 18 CEIP PUIG D’EN VALLS
 19. 19. GESTIÓ D’AULAaquesta assignatura. D’aquesta manera els alumnes veuenquantes hores els queden per anar a casa.Exemple:Horari a les 9,00 h: Horari abans de sortir al pati: ASSEMBLEA FER UNA FITXA PATI PATI RACONS RACONS ANAR A CASA ANAR A CASAADAPTACIONS: 19 CEIP PUIG D’EN VALLS
 20. 20. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 7TÍTOL: FER UN RECORREGUTA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Plantilla del recorregut proposat quetrobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és implicar tot el grup classe en la consecució d’unobjectiu comú. Es tracta de fer cohesió de grup.COM HO FAREM?: Es tracta d’anar avançant d’un punt a un altre en unrecorregut fictici. El recorregut és per a tota la classe i hihaurà unes normes : - Es podrà avançar quan es compleixen una sèrie de coses pactades entre tots. - Mai no es pot retrocedir. Al nostre centre (CEIP Puig d’en Valls) cada curs tenimun monogràfic amb el qual relacionam tots els esdevenimentsque tenim al llarg del curs escolar: dia de la pau, carnestoltes,dia del llibre, festes del poble, etc. Aprofitant el monogràfic, elrecorregut hi podria estar relacionat. 20 CEIP PUIG D’EN VALLS
 21. 21. GESTIÓ D’AULA Exemple: la mar. Es poden posar lletres d’un punt a un altre, i tambéposar més punts depenent del recorregut que es vulgui fer. Lesfletxes aniran posant-se a mesura que els alumnes vaginaconseguint l’objectiu comú. ES POT AVANÇAR QUAN TOTS: - Hem fet els deures - Hem respectat els companys - - JA HEM ARRIBAT! - Premi: Anar a l’aula d’informàtica a l’hora de tutoria.ADAPTACIONS: 21 CEIP PUIG D’EN VALLS
 22. 22. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 8TÍTOL: PROCEDIMENT PER DEMANAR SILENCIA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Plantilla de les activitats proposadesque trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és fer que tots els mestres del centre tenguin elmateix procediment per demanar silenci a l’aula.COM HO FAREM?: És molt important que els alumnes estiguin en silenci a l’horaque el mestre ha de començar una explicació. Resultaconvenient que el docent estigui segur que els seus alumnesl’estan escoltant i estan en silenci per poder començar a parlar.De vegades ens resulta molt complicat “fer callar” els nostresalumnes, sobretot en determinades ocasions: quan tornen delpati, en un canvi de classe, en un canvi d’assignatura en la quecanviam de mestre, quan entra alguna persona externa a l’aula,etc. Pensam que si tots els mestres del centre tenguessin elmateix procediment per demanar silenci seria més efectiu jaque tots els alumnes ho relacionarien de seguida amb el que volel mestre: silenci. En aquest apartat la nostra proposta és fer una mà obertaaferrada a un pal. Es podria consensuar per a tot el centre i aixíels alumnes ho associarien amb qualsevol mestre que entri al’aula. Cada dit de la mà representa un verb que els ensenyarema principi de curs: paro, miro, penso, callo, atenc. 22 CEIP PUIG D’EN VALLS
 23. 23. GESTIÓ D’AULA Exemple: Par, mir, pens, call, atencADAPTACIONS:- En Educació Infantil hi ha algunes cançons amb aquestpropòsit, igual que a l’assignatura d’anglès que també hi trobemcançons.- L’activitat del “Gat copió” (Programa Decideix. Manuel Segura)també busca aquesta finalitat.- El joc de les estàtues és una altra activitat en la qual elsnostres alumnes es converteixen en estàtues quan escoltenaquesta paraula. 23 CEIP PUIG D’EN VALLS
 24. 24. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 9TÍTOL: TAULA DE COMPORTAMENTA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Plantilla de les activitats proposadesque trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és dur un registre del comportament de la classe demanera visual i pública per a tots.COM HO FAREM?: Es tracta de fer un registre del comportament delsalumnes de manera individual, però per a tot el grup. Es posaràun mural, seguint l’exemple que posarem a continuació, perquètot el grup classe pugui seguir l’evolució del comportament detota la classe. Igual que en l’activitat del recorregut, també espodria fer un seguiment del comportament utilitzant imatgesrelacionades amb el monogràfic. Exemple: si el monogràfic és lamar, podríem seguir les consignes següents: - Si l’alumne es porta bé: posarem una foto o un dibuix de la mar en calma. - Si l’alumne pot millorar el seu comportament: posarem una foto o un dibuix de la mar amb una mica de maror. - Si l’alumne ha de canviar el seu comportament: posarem una foto o un dibuix de la mar amb molta maror. 24 CEIP PUIG D’EN VALLS
 25. 25. GESTIÓ D’AULA Exemple: COMPORTAMENT DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES JOAN CARME LARA : BÉ : ES POT MILLORAR : S’HA DE CANVIARADAPTACIONS:- Es poden utilitzar imatges amb cares com en l’exempleanterior. (Aquestes imatges estan explicades a l’annex en unaaltra activitat d’aquest llibre). 25 CEIP PUIG D’EN VALLS
 26. 26. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 10TÍTOL: ROLS DELS ALUMNESA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Els documents que hi ha a l’annex. Eldibuix que hi ha a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és conèixer els nostre alumnes i veure el rol quetenen en el grup.COM HO FAREM?: El mestre necessita conèixer els seus alumnes per poderinteractuar-hi i influir-hi positivament, per a la qual cosa had’observar-los, saber el que senten i pensen, posant-se devegades en la seva perspectiva. Algunes característiques quecaldrà observar seran: - Què els agrada?: els seus interessos. - Què saben fer bé?: habilitats i destreses. - Quin rol representen en classe. 26 CEIP PUIG D’EN VALLS
 27. 27. GESTIÓ D’AULA Aquestes característiques es poden anotar en una taulade registre que adjuntam a l’annex com a model que es potseguir. El mestre pot anar omplint aquesta gràfica en qualsevolmoment del dia, aprofitant qualsevol ocasió espontània perquèalgun alumne pugui tenir un protagonisme especial: si ha fet undibuix a casa i el vol ensenyar al grup, si ens conta que va aclasses de música i sap tocar un instrument, si fa algun esport iha participat en algun campionat, etc. Es tracta de fer que elsnostres alumnes se sentin especials per les seves virtuts, que novan lligades tan sols al currículum. L’aula és com l’escenari d’un teatre on cada membre dela classe busca un “paper” (rol) a la seua mida. Conèixer els rolsque sol dur a terme habitualment cada alumne ajuda acomprendre moltes conductes inapropiades i facilita la milloradel clima de la classe. La informació que obtenim de l’observaciódels nostres alumnes ens ajuda a tenir en compte els rols al’hora de fer parelles o grups de treball, a saber el millor lloc dela classe per seure i així evitar conflictes, etc. A l’annex inclourem una taula amb exemples de rols delalumnes extreta del llibre Cómo dar clase a los que no quierende Juan Vaello Orts. Santillana 2008. A la taula hi haurà lesconductes típiques de cada rol així com estratègies per poderfer a l’aula.Exemple:ROL CONDUCTES ESTRATÈGIES Parla sense parar. Atenció visual Busca la companyiaXERRAIRE preferent, estar-hi d’un altre xerraire pendent d’ell. o oient. S’oposa a tot el que Mantenir el control,DESAFIANT diu el mestre. restar calmat.ADAPTACIONS:- A l’annex hi trobarem un dibuix d’una classe on els alumnes espoden identificar. Es tracta de fer un debat en classe sobre elsdiferents rols. 27 CEIP PUIG D’EN VALLS
 28. 28. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 11TÍTOL: AVALUACIÓA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Plantilla de l’avaluació que trobarem al’annex.OBJECTIU:L’objectiu és fer una avaluació de la nostra gestió d’aula.COM HO FAREM?: L’avaluació pot tenir lloc a les reunions de Cicle. Despréses pot tractar els acords presos en la Comissió de CoordinacióPedagògica (CCP). Algunes preguntes que ens podem fer peravaluar la gestió d’aula serien: 28 CEIP PUIG D’EN VALLS
 29. 29. GESTIÓ D’AULA - Què ha funcionat? - Què no ha funcionat i per què? - Què puc fer per millorar-ho?ADAPTACIONS:- Es pot fer també una avaluació a l’alumnat per veure el quepensen i com se senten. Algunes possibles preguntes són: - Què transmet el mestre? - Com t’has sentit i per què?- Una altra activitat és un qüestionari 3x3 en el qual els alumnesassenyalen tres característiques que els agraden del seumestre, tres que no els agraden i tres propostes de canvi. EL QUE NOEL QUE M’AGRADA PROPOSTES DE M’AGRADA DELDEL MEU MESTRE MILLORA MEU MESTRE 29 CEIP PUIG D’EN VALLS
 30. 30. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 12TÍTOL: ACTIVITATS PER REFLEXIONARA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Res.OBJECTIU:L’objectiu és reflexionar sobre la nostra funció com a docents:llegint afirmacions que hem trobat en llibres o hem escoltat enconferències, congressos, cursos, etc., o fent activitats a l’aula.COM HO FAREM?:A continuació apuntam unes activitats que ens poden servir perreflexionar sobre l’educació i la nostra feina com a educadors.Algunes activitats són: A. Gravar un vídeo d’una classe i observar-se per revisar: el to, la posició, com escrivim a la pissarra, les preguntes que formulem, etc. B. Marcar un objectiu cada mes i observar-lo. C. Compartir problemes que et preocupin amb els companys. D. Deixar cinc minuts al final de la classe per a preguntar als alumnes coses com: ■ Què heu fet avui? ■ Com us heu sentit? ■ Ha anat bé el dia? ■ Canviaríeu alguna cosa del vostre comportament? ■ Donaríeu algun consell a algun company sobre el seu comportament? E. En una reunió de cicle, pensarem i escriurem en un full un objectiu de millora per a la nostra aula, per assolir abans de final de curs. Una vegada escrit, compartirem 30 CEIP PUIG D’EN VALLS
 31. 31. GESTIÓ D’AULA els nostres objectius amb el company que tenim al costat, amb el nostre paral·lel, amb el nostre coordinador, o amb tots els membres del cicle.ADAPTACIONS:- Es pot reflexionar també mitjançant la lectura d’algunes citescom, per exemple: S’han de cobrir les necessitats dels alumnes, no dels mestres. Un mestre “aïllat” no pot educar. És el centre el que educa i tot el personal que treballa al centre col·labora. Ensenyar els alumnes a CONVIURE, no a eliminar conflictes. Pensar sempre que l’alumne està disposat a seguir la classe que el professor desitja impartir, sigui la que sigui. 31 CEIP PUIG D’EN VALLS
 32. 32. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 13TÍTOL: ROLS DELS MESTRES A LES REUNIONSA QUI VA DIRIGIT?: Claustre de professorat del centre.QUÈ NECESSITAM?: Res.OBJECTIU:L’objectiu és reflexionar sobre el rol que pot dur a terme unmestre a les reunions de cicle, als claustres, etc.COM HO FAREM?: El mestre necessita conèixer els seus companys perpoder interactuar-hi i influir-hi positivament, per a la qual cosaha d’observar-los, saber el que senten i pensen, posant-se devegades en la seva perspectiva. A continuació incloem una taula amb exemples de rolsdels mestres extreta d’un curs de formació per a consellersescolars organitzat per COAPA Balears i FAPA Eivissa. A lataula hi haurà les conductes típiques de cada rol així comestratègies per poder fer a les reunions de cicle, als claustres,a les reunions de les diferents comissions, etc. 32 CEIP PUIG D’EN VALLS
 33. 33. GESTIÓ D’AULAExemple:ROL CONDUCTES ESTRATÈGIES Parla sense parar. Busca la Atenció visual companyia d’unPREGUNTAIRE preferent, estar altre xerraire o pendent d’ell. oient, algú que li faci cas. Parla molt però els Permetre acuditsXERRAIRE seus comentaris adequats enSIMPÀTIC resulten simpàtics moments adequats. a la gent. S’oposa a tot el Intentar que elAGRESSIU que diu l’equip propi grup laïlli i el directiu. neutralitzi.ADAPTACIONS: 33 CEIP PUIG D’EN VALLS
 34. 34. GESTIÓ D’AULAACTIVITAT 14TÍTOL: ROLS DELS MESTRES AMB ELSALUMNESA QUI VA DIRIGIT?: Claustre de professorat del centre.QUÈ NECESSITAM?: Res.OBJECTIU:L’objectiu és reflexionar sobre el rol que pot dur a terme unmestre amb els seus alumnes.COM HO FAREM?: Per a aconseguir un eficaç desenvolupament del procésd’ensenyament – aprenentatge, destacarem dos elementsfonamentals: el mestre i l’alumne. El paper del mestre és fonamental perquè aquest procésfuncioni adequadament i ha d’exercir una funció com a guia imediador. Segons Silberman, es dóna una analogia entreensenyança i medicina, comparant el gran mestre amb el granmetge, que és aquell que afegeix creativitat i inspiració a unrepertori bàsic. Però els dos no tan sols han de diagnosticarsinó també buscar i aplicar solucions. A continuació explicam alguns rols dels mestres així comtambé les seves accions. 34 CEIP PUIG D’EN VALLS
 35. 35. GESTIÓ D’AULAExemple: ROL ACCIONS Decisions sobre: Finalitats a aconseguir. Metodologia i recursos. EXPERT EN Continguts a desenvolupar. INSTRUCCIÓ Activitats per al seu desenvolupament. Avaluació. Procediments a utilitzar. MOTIVADOR Coneixement de l’alumnat. Organització de la classe. Interacció amb els alumnes. Planificació / supervisió de tasques.ORGANITZADOR Preparació de proves d’avaluació / assignació de qualificacions. Reunions amb altres professors. Atenció a les necessitats de tots i de cada un dels alumnes.LÍDER Tècniques de maneig de grups. Ajuda en resolució de problemes a l‘alumne.ORIENTADOR Guia en el procés d’ensenyament – aprenentatge. Modelador i facilitador de l’aprenentatge significatiu.ARQUITECTE Adequació de metodologia i recursos. Actituds. Entusiasme.MODEL Ètica.ADAPTACIONS: 35 CEIP PUIG D’EN VALLS
 36. 36. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE Activitats per treballar... REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE Per a aconseguir una ensenyança de qualitat hem depotenciar la presència de les condicions favorables perquèlambient de treball a laula i fora de laula afavoreixi latransmissió de coneixements i valors. Per a aconseguir-ho és imprescindible la col·laboració detots els sectors de la comunitat educativa i lexercicidactivitats que afavoreixin la millora del clima de convivènciaescolar i el seguiment tutorial i pedagògic que ens alerti i ensajudi a prevenir conductes que alterin el clima de convivènciaescolar.
 37. 37. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLEReunions de l’Equip de Suport amb ELS EQUIPS DE CICLE Activitat Annex REUNIONS INFORMATIVES A PRINCIPI 1 Sí DE CURS REUNIONS MENSUALS AMB CADA 2 Sí CICLE REUNIONS AMB ELS TUTORS QUE 3 Sí TENEN ALUMNAT NESE 37 CEIP PUIG D’EN VALLS
 38. 38. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLEACTIVITAT 1TÍTOL: REUNIONS INFORMATIVES A PRINCIPIDE CURSA QUI VA DIRIGIT?: A tots els mestres del centreorganitzats per cicles.QUÈ NECESSITAM?: Plantilla que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és informar a cada cicle dels alumnes amb algun tipusde necessitat que hi ha al centre.COM HO FAREM?: A principi de cada curs, l’Equip de Suport organitza unesreunions informatives amb cada cicle per parlar delsalumnes amb algun tipus de necessitat que hi ha al centre.En aquestes reunions assisteixen tots els membres delcicle, així com els especialistes que fan alguna classe ambaquest cicle. L’Equip de Suport elabora un petit resum delsalumnes i, en els casos necessaris, dóna als mestrespossibles pautes a seguir (mitjançant fotocòpies quepresentam a l’annex). 38 CEIP PUIG D’EN VALLS
 39. 39. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE Un exemple del resum que es dóna a l’equip de cicle és el següent: TIPUS CURS ALUMNE ACI LI VA BÉ... NESE Especi Coses que li ficar Especi poden anar bé Nom i si ésCurs a ficar llinatges NEE, a nivellquè va si és de IT, organitzatiul’alumne signifi l’alumne HP, (espais, cativa. AL, material, DA etc).ADAPTACIONS: 39 CEIP PUIG D’EN VALLS
 40. 40. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLEACTIVITAT 2TÍTOL: REUNIONS MENSUALS AMB CADACICLEA QUI VA DIRIGIT?: A tots els mestres del centreorganitzats per cicles.QUÈ NECESSITAM?: Informació que trobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és intercanviar informació entre els Equips de Cicle il’Equip de Suport per buscar solucions, donar pautes, etc.COM HO FAREM?: Durant el curs escolar l’Equip de Suport es reuneix unavegada per setmana, dins de l’horari lectiu, durant una hora imitja. Es preparen les reunions que es faran amb cada cicle (unavegada al mes), així com les altres tasques de l’Equip de Suport:revisió del PAD, elaboració de material, elaboració d’ACI,potenciar un espai de l’Equip de Suport a la pàgina web del’escola, etc. Aquestes reunions es faran seguint un calendariestablert amb totes les reunions a principi de curs. Així cadacicle sap quin dia tenen aquesta reunió i la poden preparar. En aquestes reunions es donen pautes als Equips deCicle per treballar amb els alumnes NESE de manera general,com exposam a continuació, i de manera més específica (pautesper treballar amb TDAH, dislèxia, TEA, etc.), que inclourem al’annex. Quan un tutor o mestre especialista detecta unapossible problemàtica en un alumne concret, ho podrà explicaren aquestes reunions. En les pàgines posteriors incloem unesquema dels passos que han de seguir els tutors a l’hora dederivar un alumne a l’EOEP o a l’especialista en AL o AD. A 40 CEIP PUIG D’EN VALLS
 41. 41. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLEl’annex inclourem els fulls de derivació que han d’utilitzar elsmestres tant per als alumnes d’Educació Infantil com per als dePrimària. Una vegada feta la derivació, la membre de l’EOEPfarà una sèrie d’observacions de l’alumne: a l’aula, al pati, etc.,així com sol·licitarà informació de l’alumne, que serà facilitadapel tutor mitjançant l’estil d’aprenentatge, i per la famíliamitjançant una reunió. També incloem a l’annex aquests models. Quan es tracta d’alumnat nouvingut (que desconeix unao les dues llengües de la nostra comunitat), l’especialista en AD,seguint el pla d’acollida del centre, li passarà unes provesd’avaluació inicial per veure quin és el seu nivell de competènciacurricular. Aquestes proves van ser elaborades per l’Equip deSuport del centre, revisades pels diferents equips de cicle (percomprovar que els continguts eren els adequats per a cadanivell) i aprovades per tot el claustre durant el curs 2004-2005. Són proves que no estan adaptades a la nova manerad’avaluar per competències bàsiques, però ens són de granutilitat ja que ens donen una visió clara del nivell curricular enquè es troba l’alumne nouvingut. Aquestes proves també lespodem trobar a l’annex. 41 CEIP PUIG D’EN VALLS
 42. 42. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLEPAUTES PER TREBALLAR AMB ALUMNES NESE A EI I EPTREBALL INDIVIDUALITZAT: Asseure’l a les primeres files, a prop del mestre. Assegurar el contacte visual amb l’alumne. Utilitzar frases curtes i senzilles. Assegurar-se que l’alumne ha comprès el que ha de fer. Preguntar-li si ens ha comprès. Sempre que es pugui, fer que expliqui amb les seues paraules el que li hem explicat. Sempre que es pugui o es consideri necessari, utilitzar suport visual. Treballar en un ambient tranquil i sense massa estímuls que el puguin distreure. Reforçar-li positivament tot allò que fa bé per animar-lo i motivar-lo. Es poden utilitzar reforços com cromos, gomets, etc. Descartar corregir en excés per evitar estats de frustració. Si es considera necessari, el podem asseure devora un company - tutorial amb el qual es dugui bé i que estigui disposat a ajudar-lo: revisant si utilitza l’agenda apuntant els deures, donant-li alguna pauta per fer la feina, etc.TREBALL EN GRAN GRUP: Si es fan explicacions a tot el grup classe, ens hem d’assegurar que aquestos alumnes han comprès el que volem que facin: fer-los preguntes, dir-los que ho tornin a explicar ells, dir el seu nom freqüentment per evitar que es despistin, etc.ADAPTACIONS: 42 CEIP PUIG D’EN VALLS
 43. 43. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLEPROTOCOL A SEGUIR QUAN UN ALUMNE/ANECESSITI EL SUPORT D’UN ESPECIALISTA: - Pedagogia terapèutica (PT). TUTOR/A: (detecció del problema) Full de derivació Equip de Suport EOEP: Observacions: aula, pati, Avaluació psicopedagògica ... entrevistes, NCC no NESE - sí NESE (NEE, NESE DEA) seguiment Elaboració AC: - significativa - no significativa Suport AL, PTEquip de mestres + Equip de Suport 43 CEIP PUIG D’EN VALLS
 44. 44. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE - Audició i llenguatge (AL): TUTOR/A:(detecció del problema) Full de derivació AL Equip de Suport AL: Avaluació logopèdica - proves, observacions.no NEE sí NEEseguiment suport AL 44 CEIP PUIG D’EN VALLS
 45. 45. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE Atenció a la diversitat (AD):TUTOR/A: (detecció del problema: Alumnes alumnes amb HE/CP amb d’IT dos cursos de (estrangers, desfasament). castellanoparlants) AD: Equip de Suport Proves d’avaluació inicial Elaboració AC: - significativa - no significativa Suport AD - A l’etapa d’Educació Infantil, aquest tipus de reforç el realitzarà la mestra de suport (+1) d’aquesta etapa, exceptuant els alumnes de 5 anys. - A l’etapa d’Educació Primària, aquest tipus de reforç el realitzarà la mestra especialista en AD. 45 CEIP PUIG D’EN VALLS
 46. 46. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLEACTIVITAT 3TÍTOL: REUNIONS AMB ELS TUTORS QUETENEN ALUMNAT NESEA QUI VA DIRIGIT?: A tots els tutors del centre quetenen alumnat NESE a la seva aula.QUÈ NECESSITAM?: Documents per fer les ACI quetrobarem a l’annex.OBJECTIU:L’objectiu és col·laborar i orientar els tutors que tenen alumnatNESE a la seva aula.COM HO FAREM?: Aquestes reunions tenen lloc quan les sol·licita el tutorque té alumnat NESE o els membres de l’Equip de Suport i,generalment, s’hi elaboren o revisen les ACI (adaptacionscurriculars significatives) dels alumnes que ho necessiten. Les ACI sempre es fan entre el tutor/a i els membresde l’Equip de Suport que donen suport a aquest alumne (PT,AL, AD). Si es considera necessari, també hi podenparticipar altres mestres que fan alguna assignatura enaquest grup i que també han d’adaptar. Aquestes reunions es programen des de la reuniómensual de l’equip de cicle amb l’Equip de Suport ja quedallà surten aquestes demandes. 46 CEIP PUIG D’EN VALLS
 47. 47. REUNIONS DE L’EQUIP DE SUPORT AMB ELS EQUIPS DE CICLE A l’annex s’inclou un model de les ACI que utilitzam al’escola, així com el NCC (nivell de competència curricular),que ens ajuda a elaborar les adaptacions, situant al mésaproximadament possible els alumnes NESE que necessitenACI al nivell curricular en què estan. A partir d’aquí podremfixar els objectius que volem aconseguir amb l’alumne alllarg del curs. Hi haurà infants que, per les sevescaracterístiques, necessitin uns objectius trimestrals i noanuals. Hem de tenir en compte que cada nen és diferent ique cada cas s’ha d’estudiar individualment.ADAPTACIONS: 47 CEIP PUIG D’EN VALLS
 48. 48. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS Activitats per treballar... COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS A l’escola no només fan feina els mestres sinó que hi hamolts professionals que interactuen de manera directa oindirecta. És el cas de l’EOEP que ve una vegada a la setmana al’escola per detectar, diagnosticar, donar pautes, etc.; endefinitiva, per col·laborar i ajudar els mestres amb la grandiversitat d’alumnes que trobem a les aules. Ells ens serveixende pont amb l’USMIJ o altres associacions. Volem donar molta importància al paper de l’Ajuntament,representat al nostre centre per una Educadora Social que ensajuda amb els casos d’absentisme, maltractaments, etc., iserveix a la vegada de nexe d’unió amb el SPM. Altre servei que està tenint cada vegada mésprotagonisme és el PAIRE, el qual ens serveix de nexe amb lesfamílies dels alumnats nouvinguts.
 49. 49. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS Activitats per COORDINACIÓ AMB SERVEIS EXTERNS Activitat Annex 1 EOEP Sí 2 AJUNTAMENT Sí 3 PAIRE- ESADI – SEM Sí 49 CEIP PUIG D’EN VALLS
 50. 50. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNSACTIVITAT 1TÍTOL: Atenció al CEIP com a centre preferent (un diasetmanal) per part de l’EOEP.A QUI VA DIRIGIT?: Lalumnat i les seves famílies,lEquip de Suport de l’escola i tot lequip docent.QUÈ NECESSITAM?: Espais de coordinació, establir canalsde comunicació i col·laboració.OBJECTIU:Els objectius generals del programa són: Assessorament al centre en els aspectes organitzatius i de concreció curricular mitjançant la col·laboració a la CCP, a l’Equip de Suport i/o altres estructures de coordinació del centre. Avaluació psicopedagògica i assessorament sobre la resposta educativa. Col·laborar amb el centre en l’establiment de mesures afavoridores de les relacions amb les famílies i altres institucions del sector.COM HO FAREM?: En primer lloc, es fa una reunió prèvia amb l’EquipDirectiu i lEquip de Suport fent una anàlisi del pla i la memòriadel curs passat, incorporant les noves propostes al pla; despréses fa una reunió amb l’Equip de Suport del centre, concretantestratègies i actuacions a realitzar. Tot aquest procés es fasegons les instruccions proposades per la DG d’Innovació.S’informarà la CCP dels objectius del pla. Les àrees d’intervenció de l’EOEP són les següents:- Assessorament al centre: Col·laborar amb l’Equip Directiu en els aspectes organitzatius i funcionals del centre. Col·laborar en la revisió/aplicació del PAD (i/o altres documents) sempre que sigui necessari. 50 CEIP PUIG D’EN VALLS
 51. 51. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS Participar amb l’Equip de Suport en l’elaboració d’una taula d’indicadors d’assetjament (punt 7.5 del Pla de Convivència). Aplicació del qüestionari CESC (sociograma) i interpretació de dades. Col·laborar amb l’Equip de Suport en l’elaboració i/o recopilació de materials, programes i/o recursos adients a les NESE i/o a altres situacions per atendre la diversitat de l’alumnat.- Avaluació psicopedagògica: Ajustar la resposta educativa dels alumnes que puguin presentar NESE sistematitzant l’aplicació del model propi d’avaluació psicopedagògica de l’EOEP (coordinació amb serveis externs: SSCB (Serveis Socials), SPM (Servei de Protecció de Menors), USMIJ (Unitat de Salut Mental Infantil i Juvenil) , UVAI (Gaspar Hauser, ASPAS, ONCE, SAD…). Realitzar l’avaluació psicopedagògica dels alumnes amb NEE que promocionen d’etapa, afavorint la coordinació amb els IES de referència en els casos que pertoquin. Realitzar el seguiment dels alumnes amb NESE (NEE, DEA i AC) col·laborant en l’elaboració, el seguiment i lavaluació de les AC per tal d’ajustar la seva resposta educativa, seguint els procediments establerts al Pla d’atenció a la diversitat del centre.- Relacions amb les famílies i altres institucions del sector: Assessorar en els casos plantejats per la família o el centre amb repercussió escolar i que requereixen la intervenció de l’EOEP. Col·laborar amb el centre i les famílies en activitats encaminades a la integració de l’alumnat en situació de desavantatge social. Col·laborar en la intervenció en els casos d’alumnes amb absentisme escolar.ADAPTACIONS: 51 CEIP PUIG D’EN VALLS
 52. 52. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNSACTIVITAT 2TÍTOL: Programa d’intervenció socioeducativa amb infància iadolescència en risc social. Educador/a social dels ServeisSocials Municipals d’Atenció Primària a les escoles.A QUI VA DIRIGIT?: Menors i famílies, Equip de Suportde l’escola i Equip Docent.QUÈ NECESSITAM?: Espais de coordinació, establir canalsde comunicació.OBJECTIU:Els objectius generals del programa són: • Detectar i intervenir en casos de menors en situació de vulnerabilitat social. • Prevenir situacions de risc social. • Afavorir un bon procés socioeducatiu normalitzat als menors. • Abordatge de l’absentisme escolar i la desescolarització. • Fomentar la integració i participació del menor i la seva família en la comunitat socioeducativa.COM HO FAREM?: En primer lloc hem de conèixer les funcions del’educacora social que ve al nostre centre i participa a lesreunions de l’Equip de Suport una vegada a la setmana. Són lessegüents: • Coordinacions constants amb els altres professionals del propi equip de Serveis Socials. • Coordinacions amb altres serveis que tenen competències relacionades amb menors i famílies. • Crear canals i espais de comunicació i coordinació entre professionals. 52 CEIP PUIG D’EN VALLS
 53. 53. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS • Establir de forma unificada indicadors, criteris i línies d’actuació. • Dissenyar estratègies de prevenció socioeducatives adreçades als menors i les seves famílies. • Col·laborar amb altres institucions i/o amb iniciatives de caire preventiu. • Oferir suport als centres educatius en les actuacions encaminades a un procés d’integració determinat. • Promoure la convivència intercultural mitjançant activitats integrades en els diferents àmbits socioeducatius. • Crear i impulsar els espais de participació ciutadana afavorint la consciència com a membres actius de la societat. • Informar, orientar i prevenir possibles conductes de risc en els joves. • Mitjançar entre alumnes, famílies i/o centres escolars. 53 CEIP PUIG D’EN VALLS
 54. 54. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS Després s’establiran les reunions de coordinació ambl’Equip de Suport de l’escola seguint el protocol d’actuacióestablert que exposam a continuació: ESCOLA Equip de suport EOEP Detecció problemàtica relacionada amb absentisme, comportament, desatenció, alta de recursos socioeconòmics SERVEIS SOCIALS “Full de comunicació” Intervencions socioeducatives menors i famílies Reunions de l’Equip Coordinacions amb altres serveis i de Suport equips amb competències - coordinació i relacionades amb menors i famílies seguiment de (APIMA; serveis d’oci i temps casos. lliure, clubs esportius, serveis sanitaris, SPM (Servei de - “Full de registres Protecció de Menors), policia, mensuals”. etc.).ADAPTACIONS: 54 CEIP PUIG D’EN VALLS
 55. 55. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNSACTIVITAT 3TÍTOL: Conjunt d’accions, mesures i programes com ainstrument necessari per fer front a l’atenció de la diversitatcultural creixent en els nostres centres, englobades sota eltítol de “Programa d’acollida, integració i reforç educatiu”(PAIRE). Dins d’aquest hi trobam l’ESADI – SEM (Equip deSuport Atenció a la Diversitat i Interculturalitat – ServeiEducatiu de Mediació).A QUI VA DIRIGIT?: Alumnes nouvinguts i les sevesfamílies, Equip de Suport de l’escola i Equip Docent.QUÈ NECESSITAM?: Espais de coordinació, establir canalsde comunicació.OBJECTIU: Els objectius generals del pla són: • Fomentar la inclusió social i escolar de tot l’alumnat. • Consolidar la llengua catalana com a llengua vehicular als centres educatius. • Desenvolupar la consciència d’igualtat i dignitat de totes les persones com a marc de referència per al diàleg intercultural.COM HO FAREM?: Els objectius que s’han plantejat en aquest pla i lesaccions impulsades, els hem de situar en el marc de la Lleiorgànica d’educació de 3 de juny de 2006. Es concreten en: Garantir l’accés de l’alumnat immigrant a les etapes d’educació obligatòria en igualtat de condicions. Garantir una educació obligatòria de qualitat a tot l’alumnat, independentment de la seva condició i/o procedència. Adequar el sistema educatiu a la diversitat de l’alumnat, gestionant adequadament aquesta diversitat i fomentant l’adquisició de coneixements 55 CEIP PUIG D’EN VALLS
 56. 56. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS i competències interculturals. Transformar l’escola en un espai de comunicació, convivència i integració a l’entorn. Foment de la participació de famílies immigrants en el procés educatiu dels fills i en les activitats desenvolupades en la comunitat educativa. Millorar l’accés dels immigrants a la formació d’adults. Les funcions de MEDIACIÓ ESCOLAR són:- Acollir la família nouvinguda al sistema educatiu de les IllesBalears: • Informar sobre l’oferta educativa, les característiques dels centres sostinguts amb fons públics (localització, titularitat, concert, ensenyaments), el dret que té la família d’elegir centre i el deure d’escolaritzar els menors. • Informar del funcionament del nostre sistema educatiu fent, si cal, una comparativa amb el del país d’origen. • Ajudar a tramitar la documentació necessària per realitzar la matriculació (targeta sanitària, certificat d’empadronament, títol de família nombrosa, etc.). • Altres: informar sobre els ajuts i les beques, les AMPA, els materials escolars imprescindibles per iniciar l’escolarització, etc.- Acompanyar la família i l’alumne al centre: • Concertar la intervenció del servei d’interlocució, un cop comunicada al centre la incorporació d’un nou alumne. • Facilitar la primera entrevista amb el centre. 56 CEIP PUIG D’EN VALLS
 57. 57. COORDINACIÓ AMB ELS SERVEIS EXTERNS- Fer un seguiment del procés d’adaptació de l’alumne al centre: • Contactar amb els centres educatius que han matriculat alumnat nouvingut, almenys una vegada cada trimestre, amb l’objectiu de valorar l’adaptació de l’infant al centre.- Coordinar les actuacions amb el mediador del municipi (si n’hiha) i els Serveis Socials o altres serveis d’atenció a la poblaciómigrada.- Formar part del seminari permanent coordinat per la DireccióGeneral d’Innovació i de Formació del Professorat.- Assessorar els Equips Directius dels centres en acollida.- Assessorar els Equips Directius per revisar i/o elaborar : o Els plans d’acollida. o Els protocols i les mesures organitzatives per atendre la diversitat i especialment l’alumnat que s’incorpora tard al nostre sistema educatiu.ADAPTACIONS: 57 CEIP PUIG D’EN VALLS
 58. 58. MILLORAM EL COMPORTAMENT Activitats per treballar... MILLORAM EL COMPORTAMENT A les reunions que fa l’Equip de Suport amb elsdiferents cicles, una demanda que es generalitza a tots elscicles és el comportament que presenten alguns alumnes ique, de vegades, distorsiona el bon funcionament de l’aula idel grup classe. Algunes preguntes que ens fem són: - Què podem fer amb aquestos alumnes? - Pot millorar el seu comportament? A continuació explicarem unes estratègies per intentarmillorar el comportament d’aquells alumnes que presentenproblemes en aquest aspecte.
 59. 59. MILLORAM EL COMPORTAMENT Activitat Edat Annex 1 REFORÇ POSITIU 3-12 No 2 L’EXTINCIÓ 3-12 NoActivitats per a MILLORAR EL COMPORTAMENT 3 EL RACÓ DE PENSAR 3-12 No ESTABLIMENT DE NORMES 4 3-12 Sí I LÍMITS 5 ECONOMIA DE FITXES 3-12 No 6 HORARIS AMB SEMÀFORS 6-12 Sí 7 TARGETES AMB CARES 3-12 Sí 8 PINTAR UN RECORREGUT 3-12 Sí 9 SEGUIMENT DEL GRUP 3-12 Sí 10 CONTRACTES 3-12 Sí 59 CEIP PUIG D’EN VALLS
 60. 60. MILLORAM EL COMPORTAMENTACTIVITAT 1TÍTOL: REFORÇ POSITIUA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Gomets, agenda, mural.OBJECTIU:L’objectiu és reforçar aquelles conductes que volem que esdonin amb més freqüència.COM HO FAREM?: Aquesta estratègia és molt bona per als alumnes ja quegenera autoestima i respecte. És molt fàcil de posar en pràcticaja que consisteix a elogiar i reforçar les conductes i els 60 CEIP PUIG D’EN VALLS
 61. 61. MILLORAM EL COMPORTAMENTcomportaments que volem i desitjam que es donin mésfreqüentment. S’ha de concretar molt bé la causa de l’elogi perquèlalumne sàpiga per què el feliciten. Ex: Enhorabona Lluís, hasguardat molt bé el torn. També hem de tenir en compte que elogiarem lesconductes de determinats alumnes que sabem que els costa defer. Exemple: si hi ha un nen que mai no respecta el torn a lafila, i avui ho ha fet, elogiarem aquest fet dient-li “Que bé quehas fet avui la fila, Joan”. Es poden utilitzar gomets per alabar alguna conducta.És un recurs ràpid i fàcil d’utilitzar i amb un efecte immediatper als alumnes. Si tenim una classe amb conductes inadequades (engeneral) podem fer un treball grupal: quan tot el grup hagi fetalguna de les conductes desitjades li donarem un privilegi declasse (prèviament pactat amb el mestre).ADAPTACIONS:- Es pot utilitzar l’agenda com a mitjà per enviar missatgesd’elogis (pel bon comportament) a les famílies.- Es pot fer una taula d’autoregistre per als alumnes perquèsiguin ells els que hagin de valorar, al final del dia, com s’hanportat. Es pot fer un mural amb el nom o la foto de cadaalumne, i posar una estrella al requadre del dia que s’han portatbé. 61 CEIP PUIG D’EN VALLS
 62. 62. MILLORAM EL COMPORTAMENTACTIVITAT 2TÍTOL: L’EXTINCIÓA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Res.OBJECTIU:L’objectiu és reduir conductes inadaptades.COM HO FAREM?: Aquesta és una bona estratègia per reduir conductesinadaptades. Consisteix a no fer cas a un determinatcomportament per tal de reduir-lo o evitar que es torni arepetir. Es tracta de “ignorar” la conducta problemàtica: nomirar el nen quan està fent alguna cosa que no volem que torni a 62 CEIP PUIG D’EN VALLS
 63. 63. MILLORAM EL COMPORTAMENTfer, no parlar amb ell, no escoltar-lo; en definitiva, actuar comsi no passàs res. És molt important evitar factors que reforcin aquestaconducta, com poden ser els mateixos companys quan, perexemple, riuen davant un comportament disruptiu a l’aula. De vegades, al principi d’aplicar aquesta tècnica, laconducta augmenta en freqüència però hem de persistir. Cal recordar que aquesta tècnica no és viable quan laconducta pugui ser perillosa per a l’alumne o per als companysque l’envolten. Hem de reflexionar sobre el fet que el que volemextingir és la conducta problemàtica i no l’alumne. Amb aixòvolem dir que quan aquest alumne mostri conductes diferents, elfelicitarem.ADAPTACIONS: 63 CEIP PUIG D’EN VALLS
 64. 64. MILLORAM EL COMPORTAMENTACTIVITAT 3TÍTOL: EL RACÓ DE PENSARA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Un racó de la classe amb una cadira isense massa estímuls al voltant.OBJECTIU:L’objectiu és aconseguir que l’alumne es calmi i reflexioni sobreel comportament que el mestre no ha aprovat.COM HO FAREM?: Explicarem a tota la classe que hi haurà un “racó depensar” a l’aula. Serà un espai sense massa estímuls on hi hauràuna cadira. Els alumnes han de reconèixer aquest espai com un 64 CEIP PUIG D’EN VALLS
 65. 65. MILLORAM EL COMPORTAMENTespai per reflexionar sobre un comportament inadequat i/o percalmar-se. Acudiran a aquest racó aquells alumnes dels qualsvolem reduir una determinada conducta (insultar, pegar,rebequeries, etc.). Quant al temps que ha de restar l’alumne al “racó depensar”, es pot utilitzar el criteri següent: s’aplicaràaproximadament un minut per any d’edat. Exemple: a un nen de6 anys li aplicarem com a màxim 6 minuts. Una vegada hagi passat el temps pactat convidareml’alumne a tornar a participar de la classe. Hem de presentar aquesta estratègia com unaconseqüència posterior a una conducta inadequada i no com uncàstig.ADAPTACIONS:- Si es donen queixes, plors, etc. per part de l’alumne, el mestreaturarà el rellotge i no es tornarà a començar fins que l’alumneno estigui calmat i assegut al lloc acordat. 65 CEIP PUIG D’EN VALLS
 66. 66. MILLORAM EL COMPORTAMENTACTIVITAT 4TÍTOL: ESTABLIMENT DE NORMES I LÍMITSA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Es pot utilitzar la plantilla de normesque hi ha a l’annex, així com les que ja estan elaborades tantper a E.I. com per a E.P.OBJECTIU:L’objectiu és establir unes normes que els alumnes hauran decomplir, així com també posar límits.COM HO FAREM?: Si volem mantenir un control de la disciplina dins del’aula és convenient establir unes bones normes i límits. La sevafinalitat és proporcionar un ambient estructurat per alsalumnes, que els ajudarà a tenir un major autocontrol. Ésconvenient, com hem explicat abans a la gestió d’aula,consensuar les normes entre el mestre i els alumnes. D’aquestamanera, els alumnes saben, en tot moment, què s’espera d’ells iles conseqüències que tendrà per no complir les normes. És recomanable utilitzar un llenguatge “en positiu”,evitant dir “no” cada vegada que ens dirigim als alumnes.D’aquesta manera estarem ensenyant conductes adequades. Sempre que posam un límit dins o fora de l’aula, l’hauremd’argumentar amb una raó. Exemple: jugarem amb la pilota alpati perquè dins de la classe podem trencar alguna cosa. Una vegada estiguin establertes les normes de la classe,es pactarà entre tots les conseqüències que hi haurà si no escompleixen. 66 CEIP PUIG D’EN VALLS
 67. 67. MILLORAM EL COMPORTAMENT A l’annex hi ha un exemple de normes tant per aEducació Infantil com per a Primària que es poden treballar al’aula abans de consensuar les de la classe. També hi trobaremuna plantilla per escriure les normes que consensuem a classe.ADAPTACIONS:- Es pot pactar les conseqüències que hi haurà si no escompleixen les normes individualment (amb alumnes concrets) oen grup. D’aquesta manera, es crea cohesió de grup, ja queentre tots intenten complir les normes.- També es poden pactar privilegis per a tota la classe si escompleixen les normes.- A E.I. i al 1r cicle d’E.P. les normes escrites es podenacompanyar d’un dibuix perquè els alumnes que no tenenassolida la lectoescriptura les puguin interioritzar. A l’annex hitrobarem alguns dibuixos.Exemple: TREBALLAR EN SILENCI FER FILA UTILITZAR LES PAPERERES RESPECTAR EL TORN 67 CEIP PUIG D’EN VALLS
 68. 68. MILLORAM EL COMPORTAMENTACTIVITAT 5TÍTOL: ECONOMIA DE FITXESA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Res.OBJECTIU:L’objectiu és millorar alguna conducta d’algun alumne enconcret.COM HO FAREM?: És un procediment basat en el reforçament positiu queconsisteix a administrar o donar reforçadors positius. A travésde les fitxes, que són els reforçadors secundaris, s’obtenen elsreforçadors primaris (que seran els premis que donarem alsinfants). Per exemple: tres fitxes (reforçadors secundaris) espodran canviar per jugar una estona amb l’ordinador, per undibuix, etc. 68 CEIP PUIG D’EN VALLS
 69. 69. MILLORAM EL COMPORTAMENT Les fitxes poden ser “gomets” que podem aferrar en unataula de registre. Primer de tot, haurem de fer una anàlisi deles conductes problema que presenta un alumne en concret o ungrup d’alumnes. Passarem seguidament a definir la conducta quevolem reforçar en positiu. Ex: “Fer els deures”, “Estar assegutal seu lloc”, “Respectar el torn de paraula”, etc. La fitxa esdonarà immediatament després de la conducta que volemreforçar. S’ha de definir clarament la llista de premis oreforçadors. És molt important que les taules d’equivalènciesquedin penjades dins l’aula de manera que els nens sempre lespuguin recordar en un lloc estratègic. També s’ha de pactar elmoment d’intercanvi de les fitxes. Exemple: A l’hora de tutoriadels divendres. Les fitxes s’han d’entregar acompanyades d’un reforçamentsocial. Per exemple un “molt bé”, “ho has fet molt bé”, “esticcontent amb tu”, etc. L’objectiu és que a poc a poc es vaginretirant les fitxes i que es puguin substituir únicament per unreforçament social.ADAPTACIONS: 69 CEIP PUIG D’EN VALLS
 70. 70. MILLORAM EL COMPORTAMENTACTIVITAT 6TÍTOL: HORARIS AMB SEMÀFORSA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: La plantilla dels horaris que hi ha al’annex.OBJECTIU:L’objectiu d’aquesta estratègia és millorar alguna conducta, jasigui a nivell individual o a nivell de grup.COM HO FAREM?: Es tracta de valorar una conducta que es vol millorar:fer els deures, dur-se bé amb els companys, etc., mitjançant unsemàfor de la manera següent: Si la conducta ha estat adequada, es pintarà el semàfor en verd (el de baix de tot, com en els semàfors de veritat). Si la conducta es pot millorar, es pintarà el semàfor en taronja o groc (el del mig de tot). Si la conducta s’ha de millorar, es pintarà el semàfor en vermell (el de dalt de tot).Exemple: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES FER ELS DEURESRESPECTAR LES COSES 70 CEIP PUIG D’EN VALLS
 71. 71. MILLORAM EL COMPORTAMENTADAPTACIONS:- Si en una classe trobam problemes amb algun mestreespecialista, és a dir, que no és el tutor, farem un horari de laclasse amb semàfors. D’aquesta manera, tots els mestres quefan alguna assignatura en aquesta classe, s’implicaran en lamillora de la conducta de l’aula que estam treballant.Exemple: HORARI SETMANALSETMANA DEL _____ AL ________ DE ___________ DE _________ HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES MEDI CASTELLÀ CASTELLÀ MATEMÀTIQUES ANGLÈS9,00– 9,55 MATEMÀTIQUES RELIGIÓ CATALÀ CASTELLÀ CASTELLÀ9,55-10,50 MÚSICA MEDI MATEMÀTIQUES CATALÀ MATEMÀTIQUES10,50-11,4511,45- PATI PATI PATI PATI PATI12,15 CATALÀ ANGLÈS MEDI E. FÍSICA MEDI12,15-13,10 ANGLÈS E. FÍSICA XARXIPELAG TUTORIA ARTÍSTICA13,10-14’00 71 CEIP PUIG D’EN VALLS
 72. 72. MILLORAM EL COMPORTAMENTACTIVITAT 7TÍTOL: TARGETES AMB CARESA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Targetes de tres colors diferentsi/o targetes amb expressions facials.OBJECTIU:L’objectiu d’aquesta activitat és intentar millorar la conductad’un alumne sense necessitat de cridar-li l’atenció contínuament.COM HO FAREM?: Una manera d’intentar un canvi d’actitud en un alumne potser utilitzant targetes de colors: - la targeta groga com a advertència; - la targeta vermella com a confirmació de la sanció; - la targeta verda com a reconeixement a un canvi positiu. Aquests colors es poden modificar segons el criteri decada mestre. Els colors triats s’hauran d’explicar molt bé alsalumnes perquè els quedi clar. Hi ha diferents maneres de fer aquesta activitat. Es potfer un mural que es penjarà a la classe amb el nom de tots elsalumnes (o les fotos en el cas d’E.I). Es pot començar el diaamb tots els alumnes amb la targeta verda i, a mesura que canviïel seu comportament, es pot anar canviant la targeta. Lestargetes poden anar amb velcro per poder aferrar-les. Si es vol fer més individualment, s’explicarà molt bé laintenció d’aquesta activitat a alguns alumnes en concret.Aquesta estratègia se sol utilitzar molt amb alumnes ambTDAH. Començarem el dia aferrant-li damunt la seva taula latargeta de color verd. Si veiem que el seu comportament està 72 CEIP PUIG D’EN VALLS
 73. 73. MILLORAM EL COMPORTAMENTempitjorant, anirem a la seva taula i li aferrarem la targetagroga, com a mena d’advertència (sense cridar-li l’atenció en veualta). Si torna a millorar, li canviarem la groga per la verda, iaixí segons com evolucioni el comportament.ADAPTACIONS: També es poden utilitzar targetes amb expressionsfacials dibuixades (cares): - la cara d’esglai com a advertència; també pot estar impresa en color groc o taronja. - la cara trista com a confirmació de la sanció; també pot estar impresa en color vermell. - la cara contenta com a reconeixement a un canvi positiu; també pot estar impresa en color verd. Aquestes cares també es poden imprimir en colors, comhem explicat abans. A l’annex hi ha una plantilla per facilitar lafeina del mestre. VÉS AMB HAS DE MOLT BÉ COMPTE MILLORAR 73 CEIP PUIG D’EN VALLS
 74. 74. MILLORAM EL COMPORTAMENTACTIVITAT 8TÍTOL: PINTAR UN RECORREGUTA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha al’annex.OBJECTIU:L’objectiu és aconseguir millorar el comportament d’un alumneen concret.COM HO FAREM?: Es tracta de fer un seguiment individual d’un alumne queha de canviar i/o reconduir algunes conductes perquè el seucomportament millori a l’aula o al pati. En primer lloc, parlarem amb ell per explicar-li quines deles conductes que té a l’aula són perjudicials per al bonfuncionament de la classe. Li proposarem que les canviï a canvid’una recompensa. Hi ha diverses opcions: pintar un cuc, pintarun caragol, pintar una flor, entre altres. L’alumne es comprometa canviar una sèrie de comportaments inadequats i, al final deldia, si ho ha fet, podrà pintar un tros del dibuix triat. Quanhagi acabat de pintar el dibuix tendrà una recompensa queprèviament haurem pactat. És important recordar que lesrecompenses materials no són recomanables. En canvi lioferirem alguna cosa que li agradi a l’alumne: jugar una estonaamb l’ordinador, ser encarregat d’alguna cosa que li agradi, etc. A la plantilla hi posarem el dibuix que els alumnes han depintar, seguit de les conductes que es volen millorar i, perfinalitzar, la recompensa que aconseguirà l’alumne en cas depintar tot el dibuix. A l’annex incloem unes plantilles. 74 CEIP PUIG D’EN VALLS
 75. 75. MILLORAM EL COMPORTAMENTADAPTACIONS:- Depenent de la problemàtica de les conductes que s’han demillorar, la recompensa s’haurà de donar abans: en acabar el dia,per exemple. A mesura que l’alumne vagi millorant, s’augmentaràprogressivament el temps per a recompensar.- Amb els més petits,si no tenen assolida la lectoescriptura, espot posar amb dibuixos les conductes que volem millorar.Exemple:EL CUC DE N’OSCARPER PODER PINTAR HE DE... : ESCOLTAR I FER CAS ALS MESTRES ESTAR ASSEGUT DUR-SE BÉ AMB ELS COMPANYSPREMI: JUGAR AMB L’ORDINADOR UNA ESTONA 75 CEIP PUIG D’EN VALLS
 76. 76. MILLORAM EL COMPORTAMENTACTIVITAT 9TÍTOL: SEGUIMENT DEL GRUPA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que trobarem al’annex.OBJECTIU:Aconseguir que tot el grup realitzi una conducta adequada.COM HO FAREM?: En primer lloc, establirem una conducta que volemaconseguir amb tot el grup classe: fer correctament la fila,dur-se bé amb els companys, aixecar el braç per parlar, etc. En un mural posarem un dibuix o fotografia (en el casdels més petits) de la conducta que volem aconseguir.Seguidament, escriurem el nom de tots els alumnes per ordrede llista en una columna. Al costat, estaran els dies de lasetmana amb un espai per poder posar gomets. En finalitzar eldia farem un recompte de com ha anat el dia i un a un, aniremdient si ho ha aconseguit. Exemple: “Avui Carlota ha fet bé lafila?” Si ho ha aconseguit, li posarem un gomet de color verd (oel color o forma que acordem amb els alumnes). Si no, li posaremun gomet de color vermell. Ens servirà com una mena d’autoavaluació. A l’annexincloem diverses plantilles amb uns objectius concrets a menad’exemple. 76 CEIP PUIG D’EN VALLS
 77. 77. MILLORAM EL COMPORTAMENTADAPTACIONS:- Amb els alumnes d’Educació Infantil es poden fer fotografiesd’ells fent aquesta conducta que volem aconseguir.Exemple: FER FILAALUMNE DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRESANDREAMARPAUCARLOSMARIALARA 77 CEIP PUIG D’EN VALLS
 78. 78. MILLORAM EL COMPORTAMENTACTIVITAT 10TÍTOL: FER UN CONTRACTEA QUI VA DIRIGIT?: Grup classe i/o individualment. Apartir dels 3 anys.QUÈ NECESSITAM?: Una plantilla com la que hi ha al’annex.OBJECTIU:L’objectiu és aconseguir millorar el comportament d’un alumneen concret mitjançant el compromís.COM HO FAREM?: Es tracta de fer un contracte entre el mestre i aquellalumne que volem que millori alguna conducta. Primer de tot,farem una tutoria individualitzada amb aquest alumne per parlar 78 CEIP PUIG D’EN VALLS
 79. 79. MILLORAM EL COMPORTAMENTamb ell sobre les conductes que té, les quals fan que l’ambient al’aula no sigui l’adequat: molesta els companys, no fa els deures,no escolta les explicacions dels mestres, s’aixeca sovint de lacadira sense motiu, etc. Li explicarem a l’alumne que aquestesconductes s’han de millorar, pel seu bé i pel bé dels companys.Per això, li proposarem fer un contracte (explicant-li que elsadults quan tenen un treball també en signen un). Al contracteestarà escrit el seu nom i cognoms i el compromís que adquireixamb el mestre. Per altra banda, el mestre també es comprometa donar-li una recompensa si els acords del contracte escompleixen. Per acabar, els dos signaran el contracte perindicar que hi estan d’acord i es guardarà. A l’annex hi ha models de contractes per poderutilitzar, però cada mestre l’haurà d’adaptar a les necessitatsdels seus alumnes.ADAPTACIONS:- Es poden fer contractes també a nivell de classe, agafant uncompromís d’aula. 79 CEIP PUIG D’EN VALLS
 80. 80. ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS Activitats per treballar... ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS I què podem fer amb aquells alumnes que estandesmotivats, aquells que no tenen ganes d’estudiar nid’aprendre?Aquesta és una tasca difícil ja que, com a docents,sabem que costa molt despertar l’interès i la motivació delsnostres alumnes i, més enllà, mantenir la seva atenció en lesactivitats que fem a classe. En aquest apartat volem donar resposta a aquest problemaamb un recull d’activitats que hem extret del llibre de JuanVaello: ¿Cómo enseñar a los alumnos que no quieren? Ed.Santillana.
 81. 81. ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS Activitat Edat Annex QUINA NOTA ENVIAM ALS 1 6-12 Sí TEUS PARES? 2 ADVERTÈNCIES GRÀFIQUES 3-12 SíActivitats per a alumnes DESMOTIVATS DIÀLEG DIRIGIT:SUBSTITUIR 3 6-12 No SERMONS PER PREGUNTES COMPROMÍS DAMUNT DE LA 4 6-12 Sí TAULA DIARI: “DEMÀ SERÀ UN 5 6-12 No ALTRE DIA” 6 MEDIACIÓ 3-12 Sí 7 LA NOTÍCIA 6-12 No 8 FARÉ – VAIG FER 6-12 Sí 9 COMPANY – TUTOR 3-12 No 10 PRINCIPI DE PREMACK 3-12 No 81 CEIP PUIG D’EN VALLS
 82. 82. ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATSACTIVITAT 1TÍTOL: QUINA NOTA ENVIAM ALS TEUSPARES?A QUI VA DIRIGIT?: De manera individual a partir dels 6anys.QUÈ NECESSITAM?: Dues notes escrites en dos papersdiferents. Adjuntarem uns models a l’annex.OBJECTIU:Intentarem canviar un comportament de l’alumne a l’aula que noés el més adequat.COM HO FAREM?: Una manera d’intentar un canvi d’actitud en un alumne potser deixar damunt la seva taula dues notes dirigides als seuspares: - una de felicitació. - una altra de queixa. 82 CEIP PUIG D’EN VALLS
 83. 83. ESTRATÈGIES PER TREBALLAR AMB ALUMNES DESMOTIVATS Li comunicarem que el seu comportament decidirà quina deles dues notes serà signada i remesa als seus pares al final deldia. Les targetes es poden plastificar per a que l’infant la tornea dur a l’escola al dia següent, a poder ser, signada pels pares.D’aquest manera ens assegurem que la família està assabentadadel comportament del seu fill. Ex: la targeta de felicitació. TARGETA DE FELICITACIÓ Avui hem de felicitar el seu fill/a per: □ haver fet els deures □ haver respectat les normes de classe □ haver set un bon company Puig d’en Valls, ________, _____ de ________ de 20___ADAPTACIONS:- Es poden enviar notes de felicitació mitjançant l’agendaperquè els pares la vegin. És més convenient enviar les notespositives, ja que està demostrat que quan enviam contínuamentnotes negatives informant del mal comportament de l’alumne ode la baixa implicació en els deures i en els estudis, els alumnes“s’acostumen” i no reaccionen. 83 CEIP PUIG D’EN VALLS

×