Memòria curs 10 11.doc suport

741 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
741
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memòria curs 10 11.doc suport

 1. 1. MEMÒRIA DE L’EQUIP DE SUPORT CURS 2010 - 11
 2. 2. ÍNDEX1.- Relació dels components de l’equip de suport i perfil professional.2.- Identificació i valoració de totes les necessitats de suport de l’escola a partir de cada grup classe i en funció de cada alumne en particular.3.- Definició dels objectius prioritaris del suport basant-se en els objectius educatius del centre.4.- Programació , en coordinació amb l’equip de cicle, de les actuacions del suport adients per donar resposta a les necessitats detectades.5.- Calendari de reunions.6.- Propostes de millora.
 3. 3. 1.- COMPONENTS DE L’EQUIP DE SUPORT. Segons l’article 46 del Reglament Orgànic de les escoles i delcol·legis, als centres de nou o més unitats es va constituir l’equip de suportamb la següent composició: Núria Torres Tur .............. Audició i Llenguatge Joana M. Torres Balanzat............ Atenció a la Diversitat. Mª José Ferrando Poquet ............ Representant Equip Directiu Tere Mató Petit .................... ......... Membre EOEP Elisa .......................................... Educadora Social de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Elena García Morell. Pedagogia terapèutica (Coordinadora) L’A.L. ha estat com a itinerant, compartida amb el CP Jesús.
 4. 4. 2.- IDENTIFICACIÓ I VALORACIÓ DE TOTES LES NECESSITATSDE SUPORT DE L’ESCOLA A PARTIR DE CADA GRUP CLASSE I ENFUNCIÓ DE CADA ALUMNE EN PARTICULAR I L’ORGANITZACIÓ. Les necessitats d’audició i llenguatge, pedagogia terapèutica s’han atès des de començament de curs. També hem de ressaltar que l’especialista en Audició i llenguatge ha estat com a itinerant, la qual cosa ha dificultat l’atenció als alumnes. Volem ressaltar que hi ha 19 alumnes al centre que estan rebent suport d’audició i llenguatge. Així, necessitam l’especialista d’AL a temps complet. S’ha pogut fer la prevenció a Educació Infantil a 4 anys i 5 anys, i si s’agafa gent nova ha de ser reduint les hores d’atenció dels alumnes actuals. Aquest curs han hagut 8 alumnes nouvinguts amb desconeixement de la llengua vehicular de l’escola. Aquest fet fa que l’especialista AD ha d’atendre’ls dins l’aula d’acollida de manera intensiva durant el període de temps que es considera necessari (entre dues i tres setmanes). Això provoca que la resta d’alumnat d’atenció a la diversitat, durant aquest període quedi sense suport. Per aquest motiu, consideram que seria necessari comptar amb dos mestres d’atenció a la diversitat, per atendre correctament les necessitats. Volem ressaltar que aquestos alumnes nouvinguts arriben en períodes de temps diferents i no es poden atendre junts.
 5. 5. EQUIP DE SUPORT CURS 2010-11PV: Pendent de valorar T: TemporalALUMNAT QUE REQUEREIX ATENCIÓ ESPECÍFICA - DIAGNOSTICATS PER L’EOEP: alumnes que tenen dictamen d’escolarització, modalitat integració. - COMPENSACIÓ EDUCATIVA: o AL o AD i alumnat amb nee temporals que reben suport.RETARD ESCOLAR: Alumnes que ja han repetit algun curs i tenen un ncc més baix del que es correspon. DA El suport pels alumnes amb retard escolar depèn de les possibilitats organitzatives delcentre i la disponibilitat d’horari. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE)S’entén per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu el següent:  Alumnat amb necessitats educatives especials.  Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge(amb ACI significativa).
 6. 6.  Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge(sense ACI significativa).  Alumnat amb altes capacitats.  Alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu.  Alumnat que per condicions personals o d’història escolar, derivades de factors socials,econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o de salut requereix una atenció educativa específica. (A partir del primer cicle de primària també hi ha d’haver un desfasament curricular significatiu per causa dels factors esmentats en aquest punt) .Aquesta llista ha canviat al llarg del curs. A més hi ha un alumne que haset diagnosticat com a TGD en 2n A.
 7. 7. 3.- DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS PRIORITARIS DEL SUPORT BASANT-SE EN ELS OBJECTIUS EDUCATIUS DEL CENTRE. EN RELACIÓ AL PROFESSORAT EN GENERAL I ELS TUTORS I LES TUTORES EN PARTICULAR PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Posar un horari per- Col·laborar participant activament en la planificació, Assolit. l’elaboració de les ACIsl’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptació depenent de lescurricular individual de l’alumnat amb nese. possibilitats del centre. Assolit.- Assessorar i orientar en relació a estratègies Dins les reunionsorganitzatives i metodològiques que facilitin la resposta fixades tots elsa la diversitat i per tant l’atenció a les nese. dimecres amb els cicles.- Facilitar eines i estratègies útils per l’anàlisi de les Hi ha hagut demandesprogramacions d’aula en relació a la seva adequació a la Assolit molt concretes idiversitat de l’alumnat. puntuals.- Orientar i facilitar la recerca i/o elaboració dematerials curriculars per treballar el desenvolupament Assolit.de les capacitats de l’alumnat. S’han realitzat reunions Assolit. amb les famílies fora de- Assessorar i col·laborar per tal de facilitar la millora de S’han realitzat reunions l’horari habitual dela relació amb les famílies i la seva implicació en el procés amb les famílies, sempre reunions amb pares perd’ensenyament - aprenentatge. que s’ha demanat o era col·laborar amb elles i necessari. coincidir amb el membre de l’EOEP.
 8. 8. Per l’any que ve,revisar i- Col·laborar mitjançant l’observació dins l’aula, en la Assolit. elaborar un guió per a ladetecció i l’anàlisi en les necessitats educatives de Per part de l’Equip de detecció de possiblesl’alumnat. Suport. dificultats des dels tres anys. Assolit. Sols teníem un alumne amb DA (ACIs)- Participar en l’avaluació – promoció de l’alumnat amb que ha promocionat anese i l’orientació en relació amb la sortida del centre. l’IES i un altre amb HE (ACIs).- Orientar els tutors/es en les activitats de tutoria. Assolit Assolit. Hem aconseguit que no coincidiren dos- Planificació de les sessions de suport compartides. suports alhora en una classe.
 9. 9. EN RELACIÓ AL CENTRE EDUCATIU PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA- Mantenir una coordinació estable amb l’equip directiu pertal de planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada Assolitper l’equip de suport i la resposta del professorat altreball amb l’alumnat amb nese. S’hauria de controlar Assolit. més els préstecs que es- Elaborar i/o recopilar els materials, programes i L’equip de suport s’ha fan. S’ha elaborat un fullrecursos adients a les nese i a l’aula de suport. utilitzat com a centre de de préstec que ningú recursos. ompl. Assolit. S’han donat- Orientar per tal de facilitar la unificació de les pautes pautes a les famílies id’actuació família – centre que es puguin proposar en s’han fet contractes,relació amb les famílies, APIMAS, ... horaris, etc. amb els alumnes.- Mantenir una coordinació estable amb l’equip Assolit.psicopedagògic i facilitar la relació amb els mestres.
 10. 10. PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA- Participar activament dins l’àmbit dels cicles, amb Assolit.l’organització i desenvolupament d’activitats que faciliten Cada membre de l’equipl’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de de suport pertany a unl’alumnat. cicle.- Potenciar, facilitar i coordinar la intervenció en el Assolit.centre educatiu dels serveis externs.- Elaborar pautes de detecció de signes d’alerta en Es proposa per fer el No assolit.l’evolució d’infants a l’inici de l’escolaritat. proper curs.- Treballar les competències bàsiques. En procés.- Treballar les proves d’avaluació de diagnòstic de 4t amb Es podrien passar cadaels tutors. Assolit. any.
 11. 11. EN RELACIÓ A LES FAMÍLIES PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Ampliar l’orientació a les famílies de tots els alumnes (encara que no rebin suport) amb pautes orientatives: per treballar els hàbits i- Orientar i col·laborar amb les famílies dels alumnes que tècniques d’estudi a 2n i Assolit.rebin suport. 2r cicle i per treballar la lectoescriptura a 1r cicle. Es proposa donar aquestes orientacions als tutors perquè les donin a les famílies a principi de curs.- Fer una reunió conjunta de l’AL i la membre del’EOEP a principi de curs per tractar pautes Continuar el pròxim Assolitd’estimulació del llenguatge, llímits educatius a curs.E.I, etc.
 12. 12. EN RELACIÓ A L’ALUMNAT PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Per tal d’ampliar la tasca de prevenció de llenguatge oral a Assolit. Necessitem un A.L. a- Realitzar una tasca preventiva el més àmplia possible. educació infantil, el curs temps complet. 2011 - 2012 hauria d’estar la mestra AL a temps complet.- Potenciar el treball d’aquelles capacitats necessàries peldesenvolupament personal, establertes com a prioritàries Assolita l’adaptació curricular.- Fer una intervenció dins l’aula ordinària de formacoordinada amb el professorat i sols en aquells casos quedegut a la seva especificitat i/o complexitat, s’hagi Assolitjustificat i explicitat a l’adaptació curricular, es podrantreballar fora de l’aula alguns continguts concrets i enperíodes determinats de la jornada. Hem tingut problemes- Passar el qüestionari CESC a tots els nivells a amb el programa Passar-lo al segonfinals del 1r trimestre o començament del 2n No assolit informàtic i també per trimestre.trimestre. manca de temps.
 13. 13. ÀMBIT ESPECÍFIC D’AUDICIÓ I LLENGUATGE PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Assolit. S’ha revisat el- Avaluació del llenguatge i la parla mitjançant proves No es poden revisar els llenguatge de tots elsestandarditzades, proves d’elaboració pròpia i observació alumnes de 3 anys per alumnes de 4 i 5 anysdirecta en l’aula, en petits grups o de manera individual. falta de temps. per veure quins necessitaven atenció. Assolit. Després de l’avaluació- Presa de decisions sobre el tipus d’intervenció més inicial, s’ha determinatadient, valorant els avantatges i inconvenients. el tipus d’intervenció més adient per a cada alumne.- Realitzar les tasques pròpies de planificació de la Assolit.intervenció, des de la programació dels objectius finsl’elaboració, si cal, de material a utilitzar.
 14. 14. OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS PROPOSTES DE MILLORA S’ha atès a tot l’alumnat que estava a les- Intervenir en tasques de reeducació amb la finalitat que butlletes, així com totes Continuar amb les tasques del’alumnat pugui assolir el màxim nivell possible de les peticions que s’han prevenció a E.I.comunicació, llenguatge i parla. fet. S’han realitzat entrevistes amb les famílies de manera individual. Es continuarà realitzant- Assessorar a les famílies conjuntament amb els altres S’ha fet una reunió a 3 reunions informatives per a lesprofessionals implicats. anys per donar el tríptic famílies, des de 3 anys a nivell informatiu amb pautes de grup. d’estimulació del llenguatge per les famílies d’E.I.
 15. 15. ÀMBIT ESPECÍFIC DE PEDAGOGIA TERAPÈUTICA PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Assolit. Sha intentat en la majoria dels casos, seguir la programació de- Intervenir directa, individualment o en petit grup, amb laula. En els casos queuna programació flexible en cada cas, dins l’aula sempre no era possible, degut alque sigui possible. desnivell curricular, sha seguit una programació específica. Assolit. Les reunions de- Observar els progressos dels alumnes i avaluació cicle amb lequip desistemàtica en col·laboració amb els tutors /es. suport ens ajuden a fer aquest seguiment. Intentar coordinar-se a La falta de temps per les hores d’exclusiva- Coordinar amb tots els suports que rep l’alumne. Assolit, només en part. coordinar-se tots els dedicades a coordinació mestres de nivells.
 16. 16. PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Assolit. Tot lalumnat de lescola participa a- Desenvolupar activitats escolars que facilitin la totes les activitats queintegració de l’alumnat. es realitzen, tant a nivell daula com a nivell de tot el centre. Assolit. He assistit a les reunions amb els pares dels alumnes que reben suport juntament- Realitzar una atenció directa amb els pares i mares de amb la resta del’alumnat que rep suport. professionals implicats, sempre que ha set necessari i m’ho han demanat.
 17. 17. ÀMBIT ESPECÍFIC D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA He trobat manca d’hàbits de treball en alguns alumnes amb Assolit. Sobretot per a aquesta problemàtica.- Afavorir l’acollida de l’alumnat que pertany a minories que la llengua no Alguns porten unètniques o culturals en desavantatge i altres sectors socials dificulti el seu desfasament curriculardesfavorits. rendiment. molt important que dificulta el seu rendiment escolar i l’aprenentatge de la llengua. Assolit. S’ha creat un- Impulsar la inserció de l’alumnat pertanyent a minories bon ambient deètniques o culturals en desavantatge i a altres sectors convivència entre elssocials desfavorits. alumnes. Encara que sigui difícil motivar a l’alumnat per a Poc aprofitament d’algun que aprofiti aquestesDonar suport a la consecució dels objectius educatius per alumne en aquestes hores és important fer-lipart de l’alumnat destinatari de les actuacions de Assolit. hores de suport. veure que treballant icompensació educativa. Sobretot a tercer cicle. amb interès millorarà el seu rendiment escolar i personal.
 18. 18. PROPOSTES DE OBJECTIUS VALORACIÓ DIFICULTATS MILLORA Es proposa fer per al- Col·laborar en l’elaboració del Pla d’Acollida d’E.I. No assolit. curs vinent.
 19. 19. 4.- PROGRAMACIÓ , EN COORDINACIÓ AMB L’EQUIP DE CICLE, DE LES ACTUACIONS DEL SUPORT ADIENTS PER DONAR RESPOSTA A LES NECESSITATS DETECTADES. Mantenir les reunions per cicles un cop per setmana i buscarestratègies per optimitzar-les. -Tractar aspectes de l’alumnat. -Aportar materials concrets. -Establir aspectes de teoria. -Elaborar activitats adaptades. -Elaborar ACIs. Aquest aspecte serà prioritari en les reunions de principi de curs. S’ han d’ elaborar Aci s dels alumnes amb nese. Les reunions de l’Equip de Suport amb els cicles haurien de ser més àgils,directes i tractar temes puntuals i concrets. Hem d’intentar buscarsolucions entre tots.5.- CALENDARI REUNIONS EQUIP DE SUPORT. S’han realitzat pràcticament totes les reunions programades.
 20. 20. 6. PROPOSTES PER AL CURS 2011 – 2012.  Continuar fent una reunió, a començament de curs abans de rebre a l’alumnat, amb els mestres que tinguin nens amb nese, per a explicar les seves característiques i donar les orientacions oportunes. Però hauríem de ser més explícits a les reunions a l’hora d’explicar les necessitats dels alumnes i les possibles mesures que es poden prendre a l’aula.  Mantenir les reunions setmanals amb els cicles .Es prioritzarà l’ elaboració d’Acis. Es proposa fer revisions dels ACI trimestralment.  Revisar/elaborar un guió per a la detecció de possibles dificultats des dels 3 anys.  Revisar el material que hi ha a l’aula de suport i comprar-ne de nou per anar ampliant.  Impulsar la pàgina web: crear un bloc de l’Equip de Suport per posar-hi orientacions per les famílies i temes d’interès.  Millorar la coordinació entre els mestres que fan suport a un alumne en concret.  Es proposa aplicar el qüestionari CESC (sociograma) a totes les classes al segon trimestre i sempre que es consideri necessari.  Es proposa aplicar les proves d’Avaluació de diagnòstic als alumnes de 4t cada any.  Es proposa fer reunions conjuntes de l’AL i la membre de l’EOEP a principi de curs per tractar: pautes d’estimulació del llenguatge, límits educatius a E.I. , etc.

×