SlideShare a Scribd company logo

PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX NIVELL

PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX NIVELL

1 of 10
Download to read offline
PROGRAMA DE REFORÇ PER A
L'ALUMNAT QUE ES QUEDA
UN CURS ADDICCIONAL
EN EL MATEIX NIVELL.
1
INTRODUCCIÓ
La llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre (LOMCE), per a la millora de la qualitat
educativa, estableix, entre els seus principis fonamentals, vetllar per un sistema
educatiu de qualitat, inclusiu, integrador i exigent, que garanteixi la igualtat
d'oportunitats i faci efectiva la possibilitat que cada alumne desenvolupi al màxim
les seves capacitats.
A més el Real Decret 126/2014 (LOMCE), de 28 de febrer, estableix que la
intervenció educativa ha de contemplar com a principi la diversitat de l'alumnat,
entenent que d'aquesta manera es garanteix el desenvolupament de tots els
alumnes i una atenció personalitzada en funció de les necessitats de cada un.
L'article 20 de la Lomce també diu que, l'alumne o alumna ha d'accedir al curs o
etapa següent sempre que es consideri que ha aconseguit els objectius i ha assolit el
grau d'adquisició de les competències corresponents. Si no és així, pot repetir una
sola vegada durant l'etapa, amb un pla específic de reforç o recuperació.
Per tant, considerem important la creació d'aquest document anomenat «Programa
de reforç per a l'alumnat que es queda un curs addicional en el mateix nivell».
En aquest programa s'inclouen una sèrie d'actuacions que busquen proporcionar
als alumnes una educació personalitzada i adequada a les seves necessitats, així
com també una mínima garantia d'èxit en la seva permanència un any més en el
mateix curs.
2
1. DEFINICIÓ DEL PROGRAMA
El programa consisteix en una sèrie d'actuacions de reforç per l'alumnat que es
queda un curs addicional en el mateix cicle. Es durà a terme en el marc de l'aula
ordinària i actuarà sobre l'alumnat que ha manifestat problemes de desfasament
curricular i que ja hagi sigut identificat.
Aquest programa per tal que es pugui desenvolupar correctament, és convenient
aconseguir el major grau possible d'implicació de les famílies en el procés educatiu.
2. OBJECTIUS
L'objectiu principal del programa deriva de la necessitat d'assegurar-nos de que la
permanència un any més en el mateix nivell serà favorable per l'alumne i que
s'hauran portat a terme tota una sèrie de mesures necessàries per l'èxit escolar.
Per aconseguir-ho ens plantejam els objectius següents:
• Afavorir el rendiment i l'aprenentatge de l'alumnat en situació de
desavantatge escolar per raons personals, socials o culturals.
• Contribuir al desenvolupament integral de l'alumnat al qual es dirigeix el
programa, en els distints àmbits: físic, social, emocional, cognitiu i lingüístic.
• Motivar l'alumnat cap a la consecució d'èxits en el seu aprenentatge.
• Fomentar l'actitud responsable d'organització i constància en el treball.
• Desenvolupar en l'alumnat habilitats i hàbits que condueixin a l'èxit de la
competència d'aprendre a aprendre, com a base per al desenvolupament
d'altres competències bàsiques.
• Proporcionar noves estratègies d'organització en el grup i estimular la
intervenció a l'aula.
• Implicar les famílies en la posada en marxa d'actuacions previstes en el
programa.
3
3. DURACIÓ. FASES.
S'estableixen les següents fases d'execució:
1. Fase diagnòstica (març / juny)
Aquest fase s'inicia en la sessió d'avaluació del segon trimestre on el/la tutor/a
informa a la resta de l'equip docent quin alumne/a potser no promocionarà. En la
mateixa sessió d'avaluació es revisaran les actuacions dutes a terme amb l'alumne i
si és necessari s'establiran unes noves mesures per tal de millorar l'aprenentatge
del nen/a. De la mateixa manera, també s'informarà a la família de la possible
permanència un any més al mateix cicle i de les mesures conjuntes que es duran a
terme tant a l'escola com a casa.
En l'última sessió d'avaluació de cada cicle, el/la tutor/a, atenent al que s'ha exposat
sobre promoció en l'article 20 de la LOMCE, adoptarà les decisions finals sobre la
permanència o no en el mateix cicle del seu alumnat. La família quedarà
assabentada de la decisió final.
A continuació, el/ la tutor/a omplirà el Pla individualitzat de millora dels
aprenentatges per als alumnes repetidors o amb àrees pendents. (Annex I). Aquest
pla individualitzat és un document en el qual queda recollida tota la informació
rellevant de cada un dels alumnes que participa en el programa, a fi de
sistematitzar-ne el seguiment.
2. Fase d'inici (setembre-octubre)
En aquesta fase els mestres que intervenen a l'aula iniciaran l'aplicació del pla
individual de millora dels aprenentatges per cada alumne, en funció de les
necessitats existents, no sols acadèmiques, sinó també emocionals, socials o d'una
altra índole.
També s'establirà una entrevista inicial amb la família on s'establiran unes pautes de
treball conjunt entre escola i família (annex II).
3. Fase de seguiment ( la resta del curs escolar)
Es duran a terme les mesures organitzatives i de funcionament del treball coordinat
segons el pla individual de millora dels aprenentatges i les programacions
didàctiques, tenint en compte els diferents recursos humans i materials que seran
necessaris a fi d'aconseguir la millora de l'èxit escolar.
Durant aquesta fase de treball diari dins l'aula es durà a terme un seguiment
personalitzat de cada alumne per a comprovar l'efectivitat o , si cal, la reconducció
de les estratègies planificades.
4
Trimestralment, en les sessions d'avaluació es farà un seguiment del grau de
consecució del pla individual i s'hi incorporaran totes les modificacions i millores que
es considerin oportunes.
A més si és el/la tutor/a de l'alumne considera necessari realitzar alguna altra reunió
per revisar el pla individual podrà convocar-la.
Totes les mesures adoptades o els acords presos quedaran registrats en l'acta del
cicle i/o en la sessió d'avaluació.
4. Fase final o avaluació (maig/juny):
En aquesta fase es realitzarà una valoració final. Els indicadors de la valoració
tindran en compte aspectes com:
- Progrés en els resultats acadèmics de les avaluacions: nombre d'àrees amb
qualificació global positiva aconseguida per l'alumne respecte a l'avaluació del curs
anterior.
- Valoració de l'actitud, autoestima i confiança en si mateix.
- Integració social i relacions amb els companys.
- Participació de la família i relació família i escola.
4. ORGANITZACIÓ
L'equip directiu serà l'encarregat d'assignar un nou grup i un nou tutor/a a l'alumne
per tal que s'aconseguesqui aplicar el programa amb més efectivitat. S'intentarà ,en
la mesura que sigui possible, que no estiguin escolaritzats en la mateixa aula més de
dos alumnes sobre els quals s'aplica el programa.
L'equip docent que treballarà amb l'alumne haurà de donar suport al mestre/a
tutor/a en l'aplicació del programa.
S' hauran de posar en pràctica els suports ordinaris i específics necessaris per tal
d'atendre les necessitats d'aquest alumnat.
Les actuacions que ajudaran a realitzar el procés educatiu es plantejaran amb els/les
tutors/es, mestres especialistes i de suport, Equip Directiu i família.
El/la mestre/a tutor/a serà el referent fonamental d'aquest alumnat per dur a terme
el programa amb èxit. Per a fer-ho, ha de ser el mediador que afavoreixi la
integració de l'alumnat en el nou grup.
En qualsevol cas, el/la mestre/a tutor/a haurà de dur a terme les següents accions:
- Exercir funcions de guia i orientació.
- Estimular a l'alumnat perquè aconsegueixi pel seu propi esforç els objectius
marcats.
5
-Ajudar l'alumnat en l'organització del treball i l'adquisició d'hàbits d'estudi.
- Valorar el seu esforç i constància.
- Potenciar en l'alumnat les seves capacitats i la suficient responsabilitat com per
enfrontar-se amb èxit a diferents situacions. .
S'establiran reunions periòdiques entre els/les tutors/es i la família de l'alumne/a
sobre el qual s'aplica el programa per analitzar l'avanç d'aquest. És necessari que hi
hagi col·laboració entre família i escola. Les famílies han d'adquirir el compromís
explícit de col·laborar amb el centre i garantir el seguiment del programa dut a
terme pel seu/a fill/a. El centre, per altra banda, es compromet a oferir els recursos
i la informació necessària per a garantir l'èxit.
Per tant, en el compromís que firmarà la família es reflectiran per escrit . (Veure
annex II)
5. MATERIAL DE SUPORT. RECURSOS
S'intentarà, sempre que sigui possible, que els reforços siguin realitzats pels mestres
de suport i/o per mestres del mateix cicle.
Com a recursos material i del centre, el/la tutor/a utilitzarà els que millor s'adapten
a les característiques de cada alumne.
6. VALORACIÓ DEL PROGRAMA
En la fase final del mes de maig/juny es farà la valoració de l'aplicació del programa i
del progrés de l'alumnat que hi ha participat, per part dels mestres tutors i mestres
especialistes responsables de cada alumne.
Aquesta valoració s'inclourà en la memòria del centre, en la qual es tindrà en
compte:
- El funcionament del programa dins de l'organització del centre.
– Els resultats escolars dels alumnes i les valoracions del professorat que intervé
en el programa sobre el seu progrés, la seva autoestima, la integració social,
etc. L'opinió de les famílies sobre la seva satisfacció amb el programa i també
la seva participació en el programa i seguiment del compromís que establiren.
6

More Related Content

What's hot

El còmic
El còmicEl còmic
El còmicSmeya
 
Text narratiu i text descriptiu
Text narratiu i text descriptiuText narratiu i text descriptiu
Text narratiu i text descriptiuSílvia Montals
 
L'apòstrof
L'apòstrofL'apòstrof
L'apòstrofngt1776
 
activitats de reforç
activitats de reforçactivitats de reforç
activitats de reforçMaria Puig
 
Treballem textos comprensio en català
Treballem textos comprensio en catalàTreballem textos comprensio en català
Treballem textos comprensio en catalàrbelana
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeNeus Cortiella
 
Les grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJLes grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJngt1776
 
Projecte Lingüístic de Centre
Projecte Lingüístic de CentreProjecte Lingüístic de Centre
Projecte Lingüístic de Centreescolafolchitorres
 
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicisCom escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicislurdessaavedra
 
Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Com fem una narració? Com escrivim un conte?Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Com fem una narració? Com escrivim un conte?lurdessaavedra
 
Fitxa ortogr b v 1er
Fitxa ortogr b v 1erFitxa ortogr b v 1er
Fitxa ortogr b v 1erLaia Lila
 
Plan reforzamiento simce 4
Plan reforzamiento simce 4Plan reforzamiento simce 4
Plan reforzamiento simce 4memari26
 
Normes d'ortografia pel cicle inicial
Normes d'ortografia pel cicle inicialNormes d'ortografia pel cicle inicial
Normes d'ortografia pel cicle inicialBiblioteca Sant Jordi
 
La separació de síl·labes
La separació de síl·labesLa separació de síl·labes
La separació de síl·labes5bmoli
 
El diàleg en les narracions
El diàleg en les narracionsEl diàleg en les narracions
El diàleg en les narracionssilviaprofe56
 

What's hot (20)

El còmic
El còmicEl còmic
El còmic
 
Text narratiu i text descriptiu
Text narratiu i text descriptiuText narratiu i text descriptiu
Text narratiu i text descriptiu
 
L'apòstrof
L'apòstrofL'apòstrof
L'apòstrof
 
Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024Avancem 2021 2024
Avancem 2021 2024
 
Fitxa 1.divisions per 2i3 xifres
Fitxa 1.divisions per 2i3 xifresFitxa 1.divisions per 2i3 xifres
Fitxa 1.divisions per 2i3 xifres
 
activitats de reforç
activitats de reforçactivitats de reforç
activitats de reforç
 
Treballem textos comprensio en català
Treballem textos comprensio en catalàTreballem textos comprensio en català
Treballem textos comprensio en català
 
La descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatgeLa descripció d’un paisatge
La descripció d’un paisatge
 
Les grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJLes grafies G, J, TG, TJ
Les grafies G, J, TG, TJ
 
Projecte Lingüístic de Centre
Projecte Lingüístic de CentreProjecte Lingüístic de Centre
Projecte Lingüístic de Centre
 
PI acollida model!
PI acollida model!PI acollida model!
PI acollida model!
 
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicisCom escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
 
Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Com fem una narració? Com escrivim un conte?Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Com fem una narració? Com escrivim un conte?
 
Model d'informe per a les famílies.
Model d'informe per a les famílies.Model d'informe per a les famílies.
Model d'informe per a les famílies.
 
El text propietats
El text propietatsEl text propietats
El text propietats
 
Fitxa ortogr b v 1er
Fitxa ortogr b v 1erFitxa ortogr b v 1er
Fitxa ortogr b v 1er
 
Plan reforzamiento simce 4
Plan reforzamiento simce 4Plan reforzamiento simce 4
Plan reforzamiento simce 4
 
Normes d'ortografia pel cicle inicial
Normes d'ortografia pel cicle inicialNormes d'ortografia pel cicle inicial
Normes d'ortografia pel cicle inicial
 
La separació de síl·labes
La separació de síl·labesLa separació de síl·labes
La separació de síl·labes
 
El diàleg en les narracions
El diàleg en les narracionsEl diàleg en les narracions
El diàleg en les narracions
 

Viewers also liked

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
PROJECTE EDUCATIU DE CENTREPROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
PROJECTE EDUCATIU DE CENTREefsauba
 
Pga 17 18
Pga 17 18Pga 17 18
Pga 17 18efsauba
 
Metodologia Molí d'en Xema
Metodologia Molí d'en XemaMetodologia Molí d'en Xema
Metodologia Molí d'en Xemaefsauba
 
Projecte lingüístic
Projecte lingüísticProjecte lingüístic
Projecte lingüísticefsauba
 
Pautes Per Treballar El Llenguatge A Casa.
Pautes Per Treballar El Llenguatge A Casa.Pautes Per Treballar El Llenguatge A Casa.
Pautes Per Treballar El Llenguatge A Casa.maimar
 
Matemàtiques en familia
Matemàtiques en familiaMatemàtiques en familia
Matemàtiques en familiaguest0b7991
 
Powe point.ceip molí d’en xema
Powe point.ceip molí d’en xemaPowe point.ceip molí d’en xema
Powe point.ceip molí d’en xemaefsauba
 
Observacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primàriaObservacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primàriaMariaJose Ariño
 
Libro móvil de las tablas de multiplicar
Libro móvil de las tablas de multiplicarLibro móvil de las tablas de multiplicar
Libro móvil de las tablas de multiplicarSuperPT
 

Viewers also liked (12)

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
PROJECTE EDUCATIU DE CENTREPROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE
 
PLA DE CONVIVÈNCIA
PLA DE CONVIVÈNCIAPLA DE CONVIVÈNCIA
PLA DE CONVIVÈNCIA
 
Pga 17 18
Pga 17 18Pga 17 18
Pga 17 18
 
ROF
ROFROF
ROF
 
Metodologia Molí d'en Xema
Metodologia Molí d'en XemaMetodologia Molí d'en Xema
Metodologia Molí d'en Xema
 
Projecte lingüístic
Projecte lingüísticProjecte lingüístic
Projecte lingüístic
 
PAL D'EMERGENCIA 2014
PAL D'EMERGENCIA 2014PAL D'EMERGENCIA 2014
PAL D'EMERGENCIA 2014
 
Pautes Per Treballar El Llenguatge A Casa.
Pautes Per Treballar El Llenguatge A Casa.Pautes Per Treballar El Llenguatge A Casa.
Pautes Per Treballar El Llenguatge A Casa.
 
Matemàtiques en familia
Matemàtiques en familiaMatemàtiques en familia
Matemàtiques en familia
 
Powe point.ceip molí d’en xema
Powe point.ceip molí d’en xemaPowe point.ceip molí d’en xema
Powe point.ceip molí d’en xema
 
Observacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primàriaObservacions informes Ed.primària
Observacions informes Ed.primària
 
Libro móvil de las tablas de multiplicar
Libro móvil de las tablas de multiplicarLibro móvil de las tablas de multiplicar
Libro móvil de las tablas de multiplicar
 

Similar to PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX NIVELL

Plans individuals 16 17
Plans individuals 16 17Plans individuals 16 17
Plans individuals 16 17Rocio Avila
 
Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdf
Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdfDocument-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdf
Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdfANNAMUOZECHEVARRIA1
 
Traspàs documentació entre Primària i Secundària
Traspàs documentació entre Primària i SecundàriaTraspàs documentació entre Primària i Secundària
Traspàs documentació entre Primària i SecundàriaCRP Sant Martí
 
Programa diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyamentPrograma diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyamenttridimensional
 
[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitatsGrup d'Altes Capacitats - ICE UB
 
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAManuela Rubio
 
2013 14 presentació claustre inicial
2013 14 presentació claustre inicial2013 14 presentació claustre inicial
2013 14 presentació claustre inicialRossend
 
Addenda pec (2019)
Addenda pec (2019)Addenda pec (2019)
Addenda pec (2019)davidmanx
 
Punt 3
Punt 3Punt 3
Punt 3lensil
 
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can MissesPla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Missescanmisses
 
PIM_Institut_de_l_arboç
PIM_Institut_de_l_arboçPIM_Institut_de_l_arboç
PIM_Institut_de_l_arboçrpujol1
 

Similar to PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX NIVELL (20)

Currículum ESO
Currículum ESOCurrículum ESO
Currículum ESO
 
C U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre
C U R RÍ C U L U M E S OneusllibreC U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre
C U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre
 
CurríCulum Es
CurríCulum EsCurríCulum Es
CurríCulum Es
 
m
mm
m
 
Plans individuals 16 17
Plans individuals 16 17Plans individuals 16 17
Plans individuals 16 17
 
Procediment eso febrer 2010
Procediment eso febrer 2010Procediment eso febrer 2010
Procediment eso febrer 2010
 
Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdf
Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdfDocument-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdf
Document-ok-esborrany-MESURES-I-SUPORTS-UNIVERSALS-6-5-2.pdf
 
Traspàs documentació entre Primària i Secundària
Traspàs documentació entre Primària i SecundàriaTraspàs documentació entre Primària i Secundària
Traspàs documentació entre Primària i Secundària
 
Programa diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyamentPrograma diversificació curricular departament ensenyament
Programa diversificació curricular departament ensenyament
 
[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Tractament i gestió d'alumnes d'altes capacitats
 
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIAORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
ORDRE AVALUACIÓ PRIMÀRIA
 
2013 14 presentació claustre inicial
2013 14 presentació claustre inicial2013 14 presentació claustre inicial
2013 14 presentació claustre inicial
 
La programació
La programacióLa programació
La programació
 
temari-generals_2.pdf
temari-generals_2.pdftemari-generals_2.pdf
temari-generals_2.pdf
 
Addenda pec (2019)
Addenda pec (2019)Addenda pec (2019)
Addenda pec (2019)
 
Tema 17 b
Tema 17 bTema 17 b
Tema 17 b
 
Punt 3
Punt 3Punt 3
Punt 3
 
Currículum ESO
Currículum ESOCurrículum ESO
Currículum ESO
 
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can MissesPla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
Pla d'Innovació Pedagògica CEIP Can Misses
 
PIM_Institut_de_l_arboç
PIM_Institut_de_l_arboçPIM_Institut_de_l_arboç
PIM_Institut_de_l_arboç
 

Recently uploaded

U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdfU4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdfacordobasastre
 
- Presentación Pensamiento Computacional -
- Presentación Pensamiento Computacional -- Presentación Pensamiento Computacional -
- Presentación Pensamiento Computacional -Luis Miguel García
 
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdfU4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdfcasiexpo10
 
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdfLiquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdfEscolaRoserCapdevila18
 
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSL'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSSilviatecno
 
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERADOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERAsmartinselles
 
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptxNormes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptxM Àngels LP
 
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdfEscolaRoserCapdevila18
 
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...Neus Lorenzo
 
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfPràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfRaulGomez822561
 

Recently uploaded (10)

U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdfU4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
U4N1A6EP2-La millor consola_Crespo_Javier_Cordoba_Ares.pdf
 
- Presentación Pensamiento Computacional -
- Presentación Pensamiento Computacional -- Presentación Pensamiento Computacional -
- Presentación Pensamiento Computacional -
 
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdfU4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
U4N1A6EP2 - La millor consola_Casiñol_Pol.pdf
 
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdfLiquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
Liquidació del pressupost 2023 Roser Capdevila.pdf
 
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICSL'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
L'ELECTRICITAT: ELEMENTS I CIRCUITS ELÈCTRICS
 
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERADOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
DOCUMENT PORTES OBERTES INSTITUT LAIA L'ARQUERA
 
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptxNormes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
Normes d'us a l'aula d'informàtica (1).pptx
 
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
6. Acords del consell escolar 29-01-24.pdf
 
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
Què tenen en comú la RA, l’Escolta Activa, els jalapenys, els ODS a l’aula i ...
 
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdfPràctica Política i gestió educativa.pdf
Pràctica Política i gestió educativa.pdf
 

PROGRAMA DE REFORÇ PER A ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICIONAL EN EL MATEIX NIVELL

 • 1. PROGRAMA DE REFORÇ PER A L'ALUMNAT QUE ES QUEDA UN CURS ADDICCIONAL EN EL MATEIX NIVELL. 1
 • 2. INTRODUCCIÓ La llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre (LOMCE), per a la millora de la qualitat educativa, estableix, entre els seus principis fonamentals, vetllar per un sistema educatiu de qualitat, inclusiu, integrador i exigent, que garanteixi la igualtat d'oportunitats i faci efectiva la possibilitat que cada alumne desenvolupi al màxim les seves capacitats. A més el Real Decret 126/2014 (LOMCE), de 28 de febrer, estableix que la intervenció educativa ha de contemplar com a principi la diversitat de l'alumnat, entenent que d'aquesta manera es garanteix el desenvolupament de tots els alumnes i una atenció personalitzada en funció de les necessitats de cada un. L'article 20 de la Lomce també diu que, l'alumne o alumna ha d'accedir al curs o etapa següent sempre que es consideri que ha aconseguit els objectius i ha assolit el grau d'adquisició de les competències corresponents. Si no és així, pot repetir una sola vegada durant l'etapa, amb un pla específic de reforç o recuperació. Per tant, considerem important la creació d'aquest document anomenat «Programa de reforç per a l'alumnat que es queda un curs addicional en el mateix nivell». En aquest programa s'inclouen una sèrie d'actuacions que busquen proporcionar als alumnes una educació personalitzada i adequada a les seves necessitats, així com també una mínima garantia d'èxit en la seva permanència un any més en el mateix curs. 2
 • 3. 1. DEFINICIÓ DEL PROGRAMA El programa consisteix en una sèrie d'actuacions de reforç per l'alumnat que es queda un curs addicional en el mateix cicle. Es durà a terme en el marc de l'aula ordinària i actuarà sobre l'alumnat que ha manifestat problemes de desfasament curricular i que ja hagi sigut identificat. Aquest programa per tal que es pugui desenvolupar correctament, és convenient aconseguir el major grau possible d'implicació de les famílies en el procés educatiu. 2. OBJECTIUS L'objectiu principal del programa deriva de la necessitat d'assegurar-nos de que la permanència un any més en el mateix nivell serà favorable per l'alumne i que s'hauran portat a terme tota una sèrie de mesures necessàries per l'èxit escolar. Per aconseguir-ho ens plantejam els objectius següents: • Afavorir el rendiment i l'aprenentatge de l'alumnat en situació de desavantatge escolar per raons personals, socials o culturals. • Contribuir al desenvolupament integral de l'alumnat al qual es dirigeix el programa, en els distints àmbits: físic, social, emocional, cognitiu i lingüístic. • Motivar l'alumnat cap a la consecució d'èxits en el seu aprenentatge. • Fomentar l'actitud responsable d'organització i constància en el treball. • Desenvolupar en l'alumnat habilitats i hàbits que condueixin a l'èxit de la competència d'aprendre a aprendre, com a base per al desenvolupament d'altres competències bàsiques. • Proporcionar noves estratègies d'organització en el grup i estimular la intervenció a l'aula. • Implicar les famílies en la posada en marxa d'actuacions previstes en el programa. 3
 • 4. 3. DURACIÓ. FASES. S'estableixen les següents fases d'execució: 1. Fase diagnòstica (març / juny) Aquest fase s'inicia en la sessió d'avaluació del segon trimestre on el/la tutor/a informa a la resta de l'equip docent quin alumne/a potser no promocionarà. En la mateixa sessió d'avaluació es revisaran les actuacions dutes a terme amb l'alumne i si és necessari s'establiran unes noves mesures per tal de millorar l'aprenentatge del nen/a. De la mateixa manera, també s'informarà a la família de la possible permanència un any més al mateix cicle i de les mesures conjuntes que es duran a terme tant a l'escola com a casa. En l'última sessió d'avaluació de cada cicle, el/la tutor/a, atenent al que s'ha exposat sobre promoció en l'article 20 de la LOMCE, adoptarà les decisions finals sobre la permanència o no en el mateix cicle del seu alumnat. La família quedarà assabentada de la decisió final. A continuació, el/ la tutor/a omplirà el Pla individualitzat de millora dels aprenentatges per als alumnes repetidors o amb àrees pendents. (Annex I). Aquest pla individualitzat és un document en el qual queda recollida tota la informació rellevant de cada un dels alumnes que participa en el programa, a fi de sistematitzar-ne el seguiment. 2. Fase d'inici (setembre-octubre) En aquesta fase els mestres que intervenen a l'aula iniciaran l'aplicació del pla individual de millora dels aprenentatges per cada alumne, en funció de les necessitats existents, no sols acadèmiques, sinó també emocionals, socials o d'una altra índole. També s'establirà una entrevista inicial amb la família on s'establiran unes pautes de treball conjunt entre escola i família (annex II). 3. Fase de seguiment ( la resta del curs escolar) Es duran a terme les mesures organitzatives i de funcionament del treball coordinat segons el pla individual de millora dels aprenentatges i les programacions didàctiques, tenint en compte els diferents recursos humans i materials que seran necessaris a fi d'aconseguir la millora de l'èxit escolar. Durant aquesta fase de treball diari dins l'aula es durà a terme un seguiment personalitzat de cada alumne per a comprovar l'efectivitat o , si cal, la reconducció de les estratègies planificades. 4
 • 5. Trimestralment, en les sessions d'avaluació es farà un seguiment del grau de consecució del pla individual i s'hi incorporaran totes les modificacions i millores que es considerin oportunes. A més si és el/la tutor/a de l'alumne considera necessari realitzar alguna altra reunió per revisar el pla individual podrà convocar-la. Totes les mesures adoptades o els acords presos quedaran registrats en l'acta del cicle i/o en la sessió d'avaluació. 4. Fase final o avaluació (maig/juny): En aquesta fase es realitzarà una valoració final. Els indicadors de la valoració tindran en compte aspectes com: - Progrés en els resultats acadèmics de les avaluacions: nombre d'àrees amb qualificació global positiva aconseguida per l'alumne respecte a l'avaluació del curs anterior. - Valoració de l'actitud, autoestima i confiança en si mateix. - Integració social i relacions amb els companys. - Participació de la família i relació família i escola. 4. ORGANITZACIÓ L'equip directiu serà l'encarregat d'assignar un nou grup i un nou tutor/a a l'alumne per tal que s'aconseguesqui aplicar el programa amb més efectivitat. S'intentarà ,en la mesura que sigui possible, que no estiguin escolaritzats en la mateixa aula més de dos alumnes sobre els quals s'aplica el programa. L'equip docent que treballarà amb l'alumne haurà de donar suport al mestre/a tutor/a en l'aplicació del programa. S' hauran de posar en pràctica els suports ordinaris i específics necessaris per tal d'atendre les necessitats d'aquest alumnat. Les actuacions que ajudaran a realitzar el procés educatiu es plantejaran amb els/les tutors/es, mestres especialistes i de suport, Equip Directiu i família. El/la mestre/a tutor/a serà el referent fonamental d'aquest alumnat per dur a terme el programa amb èxit. Per a fer-ho, ha de ser el mediador que afavoreixi la integració de l'alumnat en el nou grup. En qualsevol cas, el/la mestre/a tutor/a haurà de dur a terme les següents accions: - Exercir funcions de guia i orientació. - Estimular a l'alumnat perquè aconsegueixi pel seu propi esforç els objectius marcats. 5
 • 6. -Ajudar l'alumnat en l'organització del treball i l'adquisició d'hàbits d'estudi. - Valorar el seu esforç i constància. - Potenciar en l'alumnat les seves capacitats i la suficient responsabilitat com per enfrontar-se amb èxit a diferents situacions. . S'establiran reunions periòdiques entre els/les tutors/es i la família de l'alumne/a sobre el qual s'aplica el programa per analitzar l'avanç d'aquest. És necessari que hi hagi col·laboració entre família i escola. Les famílies han d'adquirir el compromís explícit de col·laborar amb el centre i garantir el seguiment del programa dut a terme pel seu/a fill/a. El centre, per altra banda, es compromet a oferir els recursos i la informació necessària per a garantir l'èxit. Per tant, en el compromís que firmarà la família es reflectiran per escrit . (Veure annex II) 5. MATERIAL DE SUPORT. RECURSOS S'intentarà, sempre que sigui possible, que els reforços siguin realitzats pels mestres de suport i/o per mestres del mateix cicle. Com a recursos material i del centre, el/la tutor/a utilitzarà els que millor s'adapten a les característiques de cada alumne. 6. VALORACIÓ DEL PROGRAMA En la fase final del mes de maig/juny es farà la valoració de l'aplicació del programa i del progrés de l'alumnat que hi ha participat, per part dels mestres tutors i mestres especialistes responsables de cada alumne. Aquesta valoració s'inclourà en la memòria del centre, en la qual es tindrà en compte: - El funcionament del programa dins de l'organització del centre. – Els resultats escolars dels alumnes i les valoracions del professorat que intervé en el programa sobre el seu progrés, la seva autoestima, la integració social, etc. L'opinió de les famílies sobre la seva satisfacció amb el programa i també la seva participació en el programa i seguiment del compromís que establiren. 6
 • 7. ANNEX I PLA INDIVIDUALITZAT DE MILLORA DELS APRENENTATGES PER ALS ALUMNES REPETIDORS DADES PERSONALS NOM I LLINATGES DATA DE NAIXEMENT NOM DEL PARE NOM DE LA MARE TELÈFON/S NIVELL QUE REPETEIX DADES ACADÈMIQUES ÀREES PENDENTS: MOTIUS PELS QUALS REPETEIX: INTERVENCIOSN QUE S'HAN FET/ INTERVENCIONS PENDENTS (EOEP, especialistes, serveis externs…) TIPUS DE SUPORT NECESSARI:
 • 8. MATERIAL RECOMANAT: VALORACIÓ/ SEGUIMENT: AVALUACIÓ: OBSERVACIONS: Tutor/ a que fa la proposta de repetició: ……………………………………………………………… Signatura i segell del centre: Manacor, …….. de ………….. de 20
 • 9. ANNEX II COMPROMÍS COL·LABORACIÓ FAMÍLIA I ESCOLA Jo ………………………………………………………………………………………….. pare/mare/tutor legal de l'alumne/a ……………………………………………………………………………………………… he rebut la informació necessària en relació al pla individualitzat de millora dels aprenentatges del meu fill/a. De la mateixa manera em compromet a col·laborar amb l'escola per tal de garantir l'èxit del pla. ACORDS PRESOS I ACTUACIONS NECESSÀRIES DE LA FAMÍLIA Signatura del pare/mare/tutor legal i segell del centre: Manacor, …….. de ……………………………… de 20…..
 • 10. ANNEX II COMPROMÍS COL·LABORACIÓ FAMÍLIA I ESCOLA Jo ………………………………………………………………………………………….. pare/mare/tutor legal de l'alumne/a ……………………………………………………………………………………………… he rebut la informació necessària en relació al pla individualitzat de millora dels aprenentatges del meu fill/a. De la mateixa manera em compromet a col·laborar amb l'escola per tal de garantir l'èxit del pla. ACORDS PRESOS I ACTUACIONS NECESSÀRIES DE LA FAMÍLIA Signatura del pare/mare/tutor legal i segell del centre: Manacor, …….. de ……………………………… de 20…..