Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formarea profesională continuă

3,258 views

Published on

instruirea continua

Published in: Education, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Formarea profesională continuă

 1. 1. Formarea profesională continuă: p reocupări strategice. Vera Osoianu BNRM
 2. 2. Factori principali,care influenţează schimbarea bibliotecarului <ul><li>Concurenţa acerbă din infosferă; </li></ul><ul><li>Modernizarea constantă a tehnologiilor de informare şi comunicare; </li></ul><ul><li>Profilul utilizatorului modern. </li></ul>
 3. 3. P rofilul utilizatorului modern <ul><li>Instruit, ocupat, dezorientat, cu foarte puţin timp liber, grăbit şi în căutare de răspunsuri imediate; </li></ul><ul><li>Cu abilităţi tehnice din ce în ce mai evoluate; </li></ul><ul><li>Doreşte un răspuns ACUM şi nu-l interesează cum este găsit; </li></ul><ul><li>Crede că Google rezolvă toate problemele. </li></ul>
 4. 4. Cum ar trebui să fie bibliotecarul pentru a face faţă situaţiei (1) <ul><li>S ă cunoască tendinţele actuale de dezvoltare, schimbările in infosferă, tehnologiile de informare şi comunicare, limbile de circulaţie internaţională; </li></ul><ul><li>S ă muncească permanent pentru a căpăta noi cunoştinţe şi competenţe ca să poate facă faţă noilor cerinţe. </li></ul>
 5. 5. (2) <ul><li>să se impună prin: </li></ul><ul><li>G ândire inovativă; </li></ul><ul><li>A ptitudini superioare de înţelegere, cunoaştere, comunicare; </li></ul><ul><li>Capacitatea de schimbare şi adaptare la noile condiţii. </li></ul><ul><li>Teoria evoluţionistă </li></ul>
 6. 6. Important <ul><li>Biblioteca de mâine va solicita noi cunoştinţe şi abilităţi şi va conta atât ceia ce cunoşti cât şi, mai ales, cât de repede poţi învăţa ceia ce nu cunoşti. </li></ul>
 7. 7. (2) <ul><li>Concurenţa acerbă din infosferă şi modernizarea constantă a tehnologiilor de informare şi comunicare vor fi coşmarul permanent al bibliotecarului, scos pe prim plan de realităţile erei informaţionale. </li></ul>
 8. 8. Etape (1) <ul><li>Până în anul 1992 instruirea bibliotecarilor din bibliotecile publice se făcea la cursurile de perfecţionare a lucrătorilor de cultură din cadrul Institutului de Stat de Arte. </li></ul><ul><li>În anul 1992 prin ordinul 85 din 02.04.1992 al Ministerului Culturii şi Cultelor „Cu privire la reciclarea specialiştilor în domeniul culturii şi artelor” cursurile sunt lichidate. </li></ul>
 9. 9. Etape (2) <ul><li>Bibliotecii Naţionale i-a fost pusă în sarcină perfecţionarea calificării în probleme de bibliografie şi biblioteconomie. </li></ul><ul><li>Este creat un oficiu în cadrul Serviciului Asistenţă de specialitate, care a gestionat această activitate până în anul 2001. </li></ul><ul><li>2001-2005 activează ŞBM </li></ul>
 10. 10. Cerc de amatori sau activitate profesională? <ul><li>Fără structura şi infrastructura necesară, fără potenţialul intelectual care să fie responsabil de FPC, fără acest “steag de cultură”(N.Iorga)cei aproape cinci mii de bibliotecari din SNB nu vor putea forma niciodată o oaste adevărată. </li></ul>
 11. 11. Problemă de interes naţional <ul><li>Crearea unui spaţiu educaţional unic prin eforturile comune ale: </li></ul><ul><li>organelor de decizie de nivel naţional şi local, </li></ul><ul><li>Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova, </li></ul><ul><li>catedrei de biblioteconomie şi ştiinţe ale comunicării, </li></ul><ul><li>bibliotecilor mari care au o implicaţie serioasă in acest proces. </li></ul>
 12. 12. Obstacole <ul><li>subordonarea departamentală a structurilor ce au în subordine biblioteci. </li></ul><ul><li>nu există încă o conştientizare puternică a noilor roluri profesionale ale bibliotecarilor in era digitală. </li></ul><ul><li>Cadrul legal? </li></ul>
 13. 13. Cadru legal <ul><li>Potrivit Legii cu privire la biblioteci, BNRM „corelează activitatea bibliotecilor publice, asigurându-le asistenţă de specialitate”. </li></ul><ul><li>În acest context organizarea şi dezvoltarea sistemului de formare profesională continuă a bibliotecarilor din bibliotecile publice din Republica Moldova se înscrie printre scopurile strategice ale Bibliotecii Naţionale. </li></ul>
 14. 14. Strategia de dezvoltare a BNRM în acest domeniu prevede: <ul><li>priorităţi pe termen scurt; </li></ul><ul><li>priorităţi pe termen mediu; </li></ul><ul><li>şi priorităţi pe termen lung. </li></ul>
 15. 15. Priorităţile pe termen scurt (1) <ul><li>Analiza necesităţilor de formare profesională continuă şi stabilirea conţinutului formării continue la etapa iniţială.       </li></ul><ul><li>Elaborarea Regulamentului privind organizarea sistemului de formare profesională continuă a bibliotecarilor din bibliotecile publice din R.Moldova. </li></ul><ul><li>Elaborarea curriculum-ului formării profesionale continue (module, subiecte, teme, elaborarea şi aprobarea programelor analitice etc) . </li></ul><ul><li>Elaborarea unor pachete de instruire diferenţiate: seminare generale (nivelul începător şi nivelul avansat); seminare pe module asupra subiectelor actuale ale activităţii profesionale, acestea fiind organizate în cadrul a 4 module de bază: tehnici şi tehnologii informaţionale noi pentru biblioteci, diversificarea serviciilor informaţional-bibliotecare pentru comunitate, management şi marketing biblioteconomic, catalogarea şi clasificarea documentelor. </li></ul><ul><li>Informarea bibliotecarilor despre activităţile de formare profesională continuă(pagina WEB a BNRM, email, poştă, telefon). </li></ul>
 16. 16. Priorităţile pe termen scurt (2) <ul><li>Consolidarea corpului de formatori din rândul personalului BNRM, pe domenii de formare, atragerea formatorilor externi. </li></ul><ul><li>Organizarea spaţiului pentru activităţile de instruire. </li></ul><ul><li>Revizuirea şi actualizarea echipamentelor tehnice. </li></ul><ul><li>Elaborarea metodelor de evaluare a cunoştinţelor. </li></ul><ul><li>Elaborarea unor ghiduri spre portaluri de învăţare, actualizarea permanentă a rubricii “Clubul biblioteconomiştilor”. </li></ul><ul><li>Actualizarea şi dezvoltarea resurselor Centrului de Informare şi Documentare în Biblioteconomie. </li></ul>
 17. 17. Priorităţi pe termen mediu: (1) <ul><li>Dezvoltarea şi implementarea unor programe de formare continuă adaptate nevoilor bibliotecarilor din bibliotecile publice. </li></ul><ul><li>Actualizarea modulelor de formare şi a metodelor de predare. </li></ul><ul><li>Modernizarea echipamentelor de informare şi comunicare. </li></ul><ul><li>Realizarea unui flux informaţional al documentelor prin pagina Web a BNRM. </li></ul><ul><li>Îmbunătăţirea conţinutului şi creşterea tirajului Gazetei bibliotecarului şi a Magazinului bibliologic. </li></ul>
 18. 18. Priorităţi pe termen mediu: (2) <ul><li>Organizarea seminarelor , conferinţelor, workshop - urilor, pentru bibliotecari cu scopul de a reliefa problemele actuale ale domeniului şi a ridica nivelul de competenţă a bibliotecarilor din teritoriu. </li></ul><ul><li>Crearea bazei de date de literatură în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţei informării. </li></ul><ul><li>Crearea  forumului pentru discuţii profesionale. </li></ul><ul><li>Achiziţionarea unui microbus. </li></ul>
 19. 19. Priorităţi pe termen lung (1) <ul><li>Dezvoltarea cooperării cu USM, catedra de Biblioteconomie şi Asistenţă Informaţională, ABRM, bibliotecile altor ministere şi departamente, bibliotecile municipale, raionale, orăşeneşti. </li></ul><ul><li>Organizarea unei Şcoli de vară în perioada mai-iunie a fiecărui an. </li></ul><ul><li>Organizarea unor Centre de formare profesională continuă regionale (nord, sud, centru). </li></ul><ul><li>Elaborarea materialelor didactice, promoţionele etc. </li></ul>
 20. 20. Priorităţi pe termen lung (2) <ul><li>Elaborarea unui sistem de formare profesională continuă la distanţă, care va urmări exploatarea unor noi valenţe ale procesului de formare profesional ă continuă: instruirea individuală prin reţea, înlocuirea funcţiei clasice a formatorului prin funcţia de formator care ordonează, configurează şi arhivează cunoştinţele asociate unui domeniu. Realizarea sistemului de administrare pentru un server specializat complex (hardware, software de bază, software suport şi software de aplicaţie). </li></ul>
 21. 21. Realizări (1) <ul><li>A fost iniţiată colaborare a şi semnat un acord între Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) şi Biblioteca Naţională a Republicii Moldova </li></ul><ul><li>A fost creat un grup de lucru din reprezentanţii BNRM, BN”I.Creangă”, BM”B.P.Hasdeu”, care au elaborat: </li></ul>
 22. 22. Realizări (2) <ul><li>Regulamentul cu privire la formarea profesională continuă a bibliotecarilor din bibliotecile publice din Republica Moldova </li></ul><ul><li>Programul Formarea profesională continuă a bibliotecarilor din bibliotecile publice din Republica Moldova prin cursuri tematice de perfecţionare/specializare </li></ul><ul><li>Ambele documente au fost aprobate de Comisia Biblioteci publice a ABRM </li></ul>
 23. 23. Statistici (01.01.09) <ul><li>Sistemul Naţional de Biblioteci din Republica Moldova număra 2941 biblioteci în care activau 4699 bibliotecari repartizaţi după criteriul de studii în felul următor: </li></ul><ul><li>Cu studii superioare - 2550, </li></ul><ul><li>Inclusiv de specialitate – 1322 </li></ul><ul><li>Cu studii medii – 2149, </li></ul><ul><li>Inclusiv de specialitate – 1114. </li></ul>
 24. 24. Reţeaua de biblioteci publice: <ul><li>2506 bibliotecari </li></ul><ul><li>Cu studii superioare -1195, </li></ul><ul><li>inclusiv cu studii superioare de specialitate -790 </li></ul><ul><li>cu studii medii -1311, </li></ul><ul><li>inclusiv cu studii medii de specialitate 811. </li></ul><ul><li>Din totalul de 2506 bibliotecari 1601 sau aproximativ 64% sunt cei cu studii superioare sau medii de specialitate. În spaţiul rural din cei 1288 bibliotecari doar 307 au studii superioare, inclusiv 194 de specialitate. Ceilalţi 981 bibliotecari posedă studii medii, inclusiv 614 posedă studii medii de specialitate. </li></ul>
 25. 25. Necesităţi <ul><li>pentru ca cei 2506 bibliotecari să participe la acţiuni de instruire profesională continuă măcar o dată la 4 ani (pentru a corespunde Regulamentului de atestare...)este necesar de instruit 626 persoane în fiecare an sau aproximativ 52 de persoane lunar. </li></ul>
 26. 26. Practici de calitate <ul><li>În Danemarca, bibliotecarilor din bibliotecile publice sunt propuse anual în jur de 300-400 cursuri, care implică participarea a aproximativ cinci mii de bibliotecari şi toate acestea în timp ce numărul total al bibliotecarilor din bibliotecile publice este puţin mai mare de cinci mii de persoane. </li></ul>
 27. 27. Posibilităţi <ul><li>Este o sarcină cât se poate de reală dacă vom merge pe ideea, că la nivel naţional (la etapa iniţială) pot fi formaţi formatorii, care la rândul lor vor instrui bibliotecarii la nivel local. </li></ul><ul><li>Susţinuţi de instruirea la locul de muncă şi autoinstruire aceştea pot avea şanse mai bune de a face faţă necesităţilor tot mai mari şi mai diverse înaintate de utilizatori. </li></ul>
 28. 28. Multumesc!

×