Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Novateca buletin decembrie

218 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Novateca buletin decembrie

  1. 1. Decembrie, 2012În acest număr : Bibliotecile publice raionale selectate pentru rețeaua pilot a programului Novateca Novateca salută bibliotecile publice în rețeaua pilot Training Advocacy pentru directorii bibliotecilor publice din Moldova Novateca a desfășurat primul curs de formare de formatori Bibliotecile publice raionale selectate pentru rețeaua pilot a programului Novateca Miercuri, 24 octombrie, Pro- „Suntem foarte bucuroși să țelegem mai bine cum funcțio- gramul Novateca a făcut publică lansăm astăzi rețeaua pilot a nează sistemul actual de biblio- lista bibliotecilor raionale selec- programului! Colaborarea cu teci publice din Moldova", a pre- tate pentru a fi incluse în rețeaua această rețea diversă de raioane cizat Evan Tracz, directorul pro- pilot a programului, precum și și biblioteci ne va permite să în- gramului Novateca. amplasarea a șase Centre Regio- Continuare pe pagina 2 nale de Formare care vor fi crea- te de program. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă, în par- teneriat cu Ministerul Culturii, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională(USAID) și cel mai recent susținător al modernizării bibliotecilor în Mol- dova – operatorul național de Anunțarea bibliotecilor publice selectate pentru rețeaua pilot a Programului Novateca telecomunicații – Moldtelecom. Novateca Salută Bibliotecile în Rețeau Pilot Bibliotecile Publice Raionale au Semnat Memorandumuri de Înțelegere cu Novateca Novateca a semnat memoran- selectate pentru rețeaua pilot a Novateca și inițiativele de moder- dumuri de înțelegere cu 12 biblio- programului. nizare a bibliotecilor publice și în teci publice raionale care au fost „Am o deosebită onoare și plă- continuare, la următoarele eta- cere să felicit bibliotecile publice pe”. selectate pentru program”, a Șase dintre aceste biblioteci vor menționat Ministrul Culturii, Boris fi transformate în Centre Regiona- Focșa. „Am depus mult efort să le de Formare care vor instrui bi- ajungem la această etapă. Sper că bliotecarii pentru a putea utiliza, prin intermediul programului bi- la maximum, tehnologiile informa- bliotecile publice raionale vor fi ționale și oferi acces gratuit cetă- transformate în centre informațio- țenilor la internet și la servicii noi Semnarea Memorandumului de Înțelegere nale pentru cetățenii țării noastre. de bibliotecă. cu Biblioteca Publică Cahul Noi vom susține programul Festivitatea de semnare a me- Continuare pe pagina 3
  2. 2. Decembrie, 2012Continuare din pagina 1În total, 35 de biblioteci raiona- evaluări preliminare a dosarelor țeaua în întregime constituie ole/municipale și 282 biblioteci de înscriere și a vizitelor efectua- reprezentare adecvată a întregu-locale au depus dosare de înscri- te la fiecare bibliotecă selectată. lui sistem de biblioteci din țară.ere pentru etapa pilot a progra-mului, fiecare demonstrând, atât Rețeaua pilot a Programului va include Centre Regionale de For-dorința de a participa la pro- mare în bibliotecile publice din raioanele: Soroca, Ungheni, Orhei,gram, cât și angajamentul admi- Leova, Ceadîr-Lunga și Căușeni, iar bibliotecile raionale din Drochia, Telenești, Călărași, Hîncești, Cahul și Taraclia vor fi transformate în Centre pentru Accesul Publicului la Internet. De la 5 pînă la 8 biblioteci sătești vor fi selectate din fiecare raion și vor fi făcute publice pînă la finele anului 2012, extinzând, astfel, numărul total de biblioteci incluse în program pînă 68. Prin acest proces de selecție, Galina Gafița, Directorul Bibli- Rețeaua pilot a programului Novateca Novateca a depus eforturi să otecii publice din r. Călărași, bi-nistrațiilor publice locale de a creeze o rețea diversă de raioane blioteca care a fost selectatăsprijini acest efort de schimbare și biblioteci participante în pro- pentru program, a menționat: „Oa bibliotecii și întregii comunități. gram, care vor ajuta programul Bibliotecile finaliste și Centrele să studieze, la maximum, siste-Regionale de Formare au fost mul de biblioteci publice dinselectate cu ajutorul unei comisii Moldova.de selecție independente, com- Bibliotecile selectate nu suntpuse din experți locali și interna- neapărat cele mai „bune” biblio-ționali, reprezentanți ai sistemu- teci sau raioane – deși toate au Boris Focșa , Ministru al Culturiilui de biblioteci din Moldova și depus dosare de înscriere impre-lideri de proiecte, în urma unei sionante – dar, mai curând, re- biblioteca nu ar trebui să ofere doar cărți, ci biblioteca trebuie să devină un centru de cultură, cunoștințe și informații. Suntem încântați să fim selectați pentru rețeaua pilot și vom depune tot efortul să transformăm bibliote- ca noastră în funcție de nevoile beneficiarilor noștri”. Pînă la finele anului 2013, aproape 300 de computere cu aplicații Microsoft vor fi donate către biblioteci pentru a permite acestora să ofere o gamă com- pletă de servicii IT utilizatorilor. MOLDTELECOM –Novateca Cu scopul de a facilita moder- nizarea bibliotecilor publice din țară, Novateca a semnat un acord de parteneriat cu operato- rul național de telecomunicații - Moldtelecom care va oferi biblio- tecilor publice accesul la servicii de Internet de înaltă calitate, la un tarif lunar special.
  3. 3. Decembrie, 2012Continuare pag 1morandumurilor de înțelegere a zic: Bine ați venit în familia colaborare cu bibliotecile publice,fost parte a unui eveniment mai Novateca”, a declarat Evan Tracz, pe parcursul anului 2013.larg, care a avut scopul de a fami- Directorul Novateca. „Vom cola- În decembrie, Novateca a făcutliariza bibliotecarii, directorii de bora strâns pe parcursul anului publică lista bibliotecilor săteștibiblioteci, șefii Departamentelor următor pentru a explora moduri-Cultura și vice-președinții raioane- le prin care putem sprijini reciproclor selectate cu filosofia progra- dezvoltarea bibliotecilor în toată țara”. Conferința de orientare a bibli- otecilor selectate în program a urmărit scopul de a iniția discuții productive și sprijini parteneriate Echipa inovatoare a Bibliotecii Publice Căușeni între bibliotecari și reprezentanții administrațiilor publice locale. selectate pentru a fi incluse în re- Biblioteca Hîncești, partener al Novateca Prin intermediul sesiunilor de țeaua pilot. instruire pe subiectele Parteneria- Lista finală și completă a bibli-mului Novateca, metodele de lu- te, Advocacy, Training și Comuni- otecilor selectate poate fi accesa-cru, viziunea, obiectivele și aștep- care, participanții au făcut cunoș- tă pe pagina programului Nova-tările programului. tință cu activitățile programului teca: www.novateca.md. „Am o deosebită plăcere să vă Novate-ca care vor fi dezvoltate înTraining Advocacy pentru Directorii Bibliotecilor Publice Directorii Bibliotecilor Publice din Moldova învață să își promoveze interesele prin Advocacy „Pentru Nova- rul programului Novateca, Evan teca, Advoca- Tracz. cy este cheia Pe lângă informațiile despre spre dezvolta- principiile de bază ale activității rea cu succes de Advocacy și despre pașii de și de lungă urmat într-o campanie, bibliote- durată a bibli- carii și-au construit propriul „Plan otecilor publi- al Campaniei de Advocacy”. Fie- ce din Moldo- care echipă a dezvoltat un plan de „Unde suntem mulți, acolo puterea crește” va. Scopul Lidia Sitari, Director al Bibliotecii Publice Orhei nostru este de a pune la dis- Directorii a 26 de biblioteci pu- poziția bibliotecarilor toate resur-blice raionale au participat la pri- sele necesare pentru a le fortificamul training Advocacy, organizat capacitățile de mobilizare a resur-de Novateca, în Chișinău, în peri- selor și de a sprijini dezvoltareaoada 13 - 15 noiembrie, pentru sistemului de biblioteci publice Prezentarea Planului Advocacyvorbitorii de limbă Română și 27 - din Moldova”, a precizat directo-29 noiembrie pentru bibliotecarii advocacy pentru a aborda o pro-alolingvi. blemă semnificativă din propria Pe parcursul a doua zile și ju- comunitate și și-a organizat pro-mătate, directorii bibliotecilor au pria conferință de presă în careînvățat să utilizeze instrumente și trebuiau să răspundă întrebărilorsă dezvolte strategii pentru desfă- capcană ale „publicului” repre-șurarea campaniilor de Advocacy zentat de colegii de training.și au câștigat încredere pentru a „Aceste 2 zile, mi-au demon-milita cu succes în favoarea biblio- „Îmi doresc să fi participat la acest training, strat, încă o dată, că mi-am ales ani în urmă” Dicaia Eugenia , Glodenitecilor publice din Moldova. corect profesia”, spune Valentina
  4. 4. Decembrie, 2012Cotorobai, reprezentanta bibliote- fi mai utili și vom avea mai multe Trainingul a fost interactiv și acii raionale Hîncești. „Putem reali- posibilități pentru a rezolva pro- avut o atmosferă vioaie. Bibliote-za foarte multe pentru comunități- blemele cu care ne confruntăm”, carele au fost antrenate în activi-le noastre, îndeosebi acum cînd afirmă Directoarea Bibliotecii Pu- tăți care le-au permis să identificesuntem înarmate cu aceste cunoș- blice din orașul Orhei, d-na Lidia soluții pentru problemele întâmpi-tințe și deprinderi prețioase”, a Sitari. nate și răspunsuri la întrebările lor.adăugat ea. „Activitatea adevărată de Pe parcursul trainingului Advocacy începe, acolo, în orașeleAdvocacy, participantele au avut, noastre. Mă simt mai încrezătoarede asemenea, posibilitatea de a se în propriile forțe pentru că știucunoaște mai bine și forma o rețea cum să apăr drepturile biblioteciiconsolidată de lideri de bibliotecă mele”, a concluzionat Maria Fur-inovatori și informați. „Vreau să dui, directoarea Bibliotecii Publice Conferința de presă - parte aîndemn colegele mele, să colabo- activității de Advocacy din orașul Telenești.reze pentru că toți împreună vom Novateca a Desfășurat Primul Curs de Formare de Formatori lor din Moldova. tre”, a continuat ea. Novateca a orga- Mediul de instruire a fost con- nizat acest trai- ceput pentru a permite biblioteca- ning pentru a în- rilor să învețe cum pot amenaja o văța cum să con- bibliotecă și întemeia un centru solideze capacită- eficient de calculatoare. țile locale ale bibli- Atelierele de lucru au fost in- otecarilor și să teractive, iar participantele au ofere sprijin aces- avut posibilitatea de a lucra în tora în moderniza- echipe și de a-și împărtăși experi- rea bibliotecilor. ențele și realizările. Orele de curs De asemenea, TOT le-au îmbunătățit abilitățile practi- -ul a avut scopul ce și le-au dezvoltat încrederea de a crea un me- pentru viitoarele activități desfă- Doisprezece viitori formatori - diu dinamic în care bibliotecarii să șurate în cadrul Centrelor Regio- bibliotecari ai Centrelor Regionale își dezvolte abilitățile de trainer și nale de Formare. La fel de impor- de Formare (CRF) au participat în cunoștințele în domeniul IT. tant, bibliotecarele au furnizat perioada 26 noiembrie - 6 decem- Agenda cursurilor de formare a feedback constructiv care va servi brie la primele cursuri de formare constat din două module: unul la adaptarea viitoarelor cursuri și de formatori (TOT). dedicat Tehnologiei Informației au creat o rețea de lideri bine in- Cursurile au durat 2 săptămâni (IT) și gestionarea computerului și struiți, gata să răspundă nevoilor și au fost organizate în Chișinău, altul dedicat metodologiilor de comunităților. atât pentru viitorii traineri cât și formare profesională în domeniul Începând cu aprilie 2013, pentru reprezentanții Bibliotecii instruirii adulților. Novateca va oferi un al doilea TOT Naționale, a Facultății de Bibliote- Pentru unii bibliotecarii, cursul cu subiectul „Dezvoltarea servicii- conomie a Universității de Stat, a servit la reîmprospătarea cunoș- lor noi de bibliotecă”. precum și a Asociației Bibliotecari- tințelor, pentru alții, materialul expus a fost complet nou. „Sunt foarte entuziasmată să devin trainer”, a menționat Viori- ca, un viitor trainer al Centrului Regional de Formare din Soroca. „În același timp, simt și o mare responsabilitate, pentru că va tre- bui să instruiesc atât colegii mei, Fortificarea echipei de traineri Fortificarea abilităților de prezentare cât și vizitatorii bibliotecii noas-

×