Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în contextul proiectelor internaţionale

210 views

Published on

COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a V-a, 23 febr. 2017

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în contextul proiectelor internaţionale

 1. 1. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în contextul proiectelor internaţionale Ludmila RĂILEANU, şef serviciu Comunicarea colecţiilor COLLOQUIA BIBLIOTHECARIORUM IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ediţia a V-a, 23 februarie 2017
 2. 2. Unul din factorii determinanţi ai dezvoltării Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii, precum şi a realizării prevederilor Codului Educaţiei a Republicii Moldova privind învăţarea pe tot parcursul vieţii este Cultura informaţiei. Anume aceasta este condiţia cea mai importantă a profesionalismului şi succesului studentului şi a oricărui specialist. În acest context, Biblioteca Ştiinţifică USARB, instituție inovatoare, suport pentru educație, cercetare și învățare continuă, se aliniază tendinţelor mondiale pentru acordarea serviciilor infobibliotecare modernizate, crearea spaţiului informaţional unic pentru mediul academic din Republica Moldova.
 3. 3. Biblioteca, ca parte componentă a Universităţii şi a procesului de studiu asigură formarea competenţelor informaţionale ale utilizatorilor prin familiarizarea / promovarea serviciilor Bibliotecii Zilelele Bibliotecii şi a Universităţii Cursul Bazele Culturii informaţiei Materialele promoţionale din colecţia Cultura informaţiei Lunarul Licenţiatului / Masterandului Programul Noul Utilizator al Bibliotecii
 4. 4. Bibliotecarii, în calitatea lor de cadre didactice auxiliare (Codul Educaţiei al RM, articolul 117, ca membri ai comunităţii educaţionale şi punct 1, alin. d), specialişti în domeniul biblioteconomiei şi ştiinţele informării, „folosind cunoştinţele şi capacităţile lor creative, posibilităţile profesionale şi sprijinindu-se pe programe integrate în cursurile de instruire, trebuie să contribuie activ la procesul educaţional, ajutând studenţii în aspiraţiile lor de acumulare şi perfecţionare, de cultivare a deprinderilor şi abilităţilor, cunoştinţelor şi valorilor, necesare pentru a continua studierea pe parcursul întregii vieţi” (Jesus Lau. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi).
 5. 5. Anul 2016 aduce noi reorganizări în promovarea disciplinii Bazele culturii informaţiei, Bibblioteca Ştiinţifică USARB, fiind implicată în 3 Proiecte internaţionale • MISISQ - TEMPUS– Modern Information Service for Improvement Study Quality -Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor - ( 2013-2016); • ERASMUS + (Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, ( 2015 -2018); • Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova (Parteneriatul dintre Norvegia şi Moldova) (2016 -2019).
 6. 6. 9 – 6 martie, 2016 - sesiunea de training privind WP3 Cultura informaţiei, în cadrul Proiectului MISISQ Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor, desfăşurată în România, Cluj- Napoca, la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” 1 iunie, 2016 la Biblioteca Ştiinţifică USARB - inaugurarea Campaniei de formarea formatorilor privind Cultura informaţiei din cadrul proiectului WP3 Cultura informaţiei MISISQ, la care au participat bibliotecarii, inclusiv responsabili - asistenţii universitari care promovează cursul Bazele culturii informaţiei. http://libruniv.usarb.md/nou/160601/program_saptamina_inf.pdf
 7. 7. In data de 4-5 aprilie 2016, la Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, are loc Trainingul ESP English for Specific Purposes - Engleză pentru scopuri specifice, din cadrul Proiectului ERASMUS + (Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, ( 2015 -2018) - având drept scop sporirea cunoştinţelor şi abilităţilor profesionale ale colaboratorilor BŞ USARB. Programul a inclus 5 module: Engleza pentru scopuri specifice (biblioteci, terminologie de bibliotecă şi acces la bibliotecă); Abilităţi de marketing pentru bibliotecari - teorie şi practică, crearea strategiilor de senzibilizare pentru toţi studenţii şi utilizatorii bibliotecii, inclusiv a persoanelor cu necesităţi specifice; Managementul esenţial şi formarea aptitudinilor pentru bibliotecari, precum standardele internaţionale de IFLA, ISO, Biblioteca Congresului, NISO; Informaţii şi cultivarea aptitudinilor de cercetare a utilizatorilor; Biblioteca Electronică.
 8. 8. Acţiuni de instruire în cadrul Campaniei de formare a formatorilor privind Cultura Informaţiei, proiectul MODERN INFORMATION SERVICES FOR IMPROVEMENT STUDY QUALITY (MISISQ), modulul WP3 Cultura informaţiei  Realizarea unei strategii de căutare în baze de date la care este abonată USARB: câmpuri de căutare, utilizarea cuvintelor cheie, tezaurelor, filtre, operatori logici, gestiunea rezultatelor. Prezentare: Olga Dascal, Elena Stratan  Resurse informaţionale on-line: Regăsirea informațiilor pe Internet – motoare de căutare, portaluri, directoare, baze de date, rețele sociale, rețele profesionale / de cercetare. Prezentare: Mihaela Staver, Silvia Ciobanu  Evaluarea rezultatelor și performanței în cercetare. Factorul de impact. Elemente de scientometrie, baze de date scientometrice (Web of Science, Journal Citation Report, Scopus). Exerciţii practice în Google Scholar, Publish or Perish. Prezentare: Mihaela Staver, Angela Hăbăşescu, Elena Stratan  Procesul de citare şi prezentare a referinţelor: folosirea standardelor de citare şi de scriere a referinţelor bibliografice, Metode de evitare a plagiatului. Folosirea unui software de depistare a plagiatului. Prezentare: Ala Lîsîî  Softuri personale de gestiune a informatiei, exercitii practice cu EndNote. Prezentare: Elena Stratan  Gestionarea referinţelor cu Zotero, exerciţii practice. Prezentare: Natalia Culicov  Managementul datelor de cercetare – standardele europene. OpenAIRE - Platformă de coordonare pentru infrastructura electronica a cunoştinţelor umane & tehnice din Europa. Prezentare: Marina Magher
 9. 9. Acţiuni de instruire în cadrul Campaniei de formare a formatorilor privind Cultura Informaţiei, proiectul MODERN INFORMATION SERVICES FOR IMPROVEMENT STUDY QUALITY (MISISQ), modulul WP3 Cultura informaţiei
 10. 10. Au fost redactate Curriculumul şi Fişa unităţii de curs Bazele culturii informaţiei, 2016 – 2017, redactat Testul de evaluare a cunoştinţelor, Dovezi de lucru individual al studenţilor, fiind aprobate în cadrul Consiliului Administrativ al BŞ USARB, Procesul verbal nr. 7 din 06.09. 2016. S-au completat formele pentru Calculul volumului sarcinei didactice şi Repartizarea normei didactice la catedra BŞ USARB, disciplina Bazele Culturii Informaţie S-a pregatit Portofoliul Bazele Culturii Informaţiei pentru toate facultăţile USARB, care a inclus următoarele:  Curriculumul unităţii de curs Bazele Culturii informaţiei (varianta tipărită / CD)  Fişa unităţii de curs Bazele Culturii informaţiei (varianta tipărită / CD)  Modulele unităţii de curs Bazele Culturii informaţiei (varianta CD)  Teste de evaluare curentă (varianta tipărită / varianta CD)  Test de evaluare finală (varianta tipărită / varianta CD)  Dovezi de lucru individual al studenţilor la unitatea de curs Bazele Culturii informaţiei  (varianta tipărită
 11. 11. Modelarea Portofoliului Cursului Bazele Culturii informaţiei la Biblioteca Ştiinţifică USARB • Disciplina „Bazele Culturii informaţiei” este promovată studenţilor din anul I de la toate facultăţile (la secţia zi şi cu frecvenţă redusă) • Este inclusă în toate planurile de învăţământ în volum de 30 ore (la învăţământul cu frecvenţa la zi – 10 ore de contact direct şi 20 ore pentru lucrul individual: la învăţământul cu frecvenţa redusă – 6 ore de contact direct şi 24 ore pentru lucrul individual) • Responsabil de promovarea disciplinei este directorul Bibliotecii Ştiinţifice, Elena Harconiţa • În conformitate cu Planul – cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat), aprobat prin Ordinul ME nr. 1045 din 29 octombrie 2015 și hotărârea Senatului USARB din 22 iunie 2016, proces-verbal nr. 17, în toate planurile de învăţământ pentru programe de studii superioare de licență, la anul I de studii este inclusă unitatea de curs Bazele Culturii Informaţiei ca componentă de formare a abilităţilor şi competenţelor generale, în volum de 30 de ore (1 credit) şi evaluată prin calificativul admis/respins
 12. 12. Orarul promovării cursului Bazele Culturii informaţiei plasat pe pagina web USARB http://orar.usarb.md/OrarGrupe.aspx
 13. 13. Cultura informaţiei este o cerinţă fundamentală în procesul de studiu şi cercetare, astfel, bibliotecarii, ca membri ai comunităţii educaţionale, trebuie sa utilizeze capacităţile lor creative şi posibilităţile profesionale, contribuind activ la desfăşurarea procesului educaţional, ajutând studenţii în dezvoltarea competenţelor informaţionale, formarea unui stil de gândire critică, adecvat cerinţelor societăţii informaţionale, exprimat prin capacitatea de analiză a mediului informaţional, adaptarea la mediul tehnologic performant prin utilizarea instrumentelor, resurselor de la distanţă, acces deschis, obţinerea abilităţilor necesare pentru formarea specialiştilor de înaltă calificare.
 14. 14. REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 1. Biblioteca Ştiinţifică. Raport de activitate 1990-2016. Coord. E. HARCONIŢA [et al.]. Bălţi, 1991-2016. 2. ERICH, Agnes, POPESCU, Cristina. Cultura informaţiei – o nouă abordare în sprijinul dezvoltării abilităţilor didactice. In: Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării, 2012, nr. 16, pp. 126-132. 3. HARCONIŢA, Elena, RĂILEANU, Ludmila. Metode şi mijloace de instruire informaţională în universitarul bălţean (1968 - 2013): studiu istoric. In: Colloguia Bibliothecariorum IN MEMORIAM FAINA TLEHUCI, ed. a 2-a. 2014, pp. 111-117. 4. LAU, Jesus. Linii directoare privind cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi. Trad. Nelly ŢURCAN [et al]. Chişinău : Gunivas, 2010. 64 p. : fig. ISBN 978-9975-4070-2-1

×