SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
CULTURA INFORMAȚIEI
ÎN PROIECTUL INTERNAȚIONAL
LNSS
(LibraryNetworkSupport Services: modernising libraries in Armenia,
Moldova and Belarus through librarystaff development and
reforming libraries)
SILVIA CIOBANU,
Ș E F C E N T R U L M A R K E T I N G . A C T I V I T A T E E D I T O R I A L Ă
B I B L I O T E C A Ș T I I N Ț I F I C Ă U S A R B ,
E - M A I L : S I L V I A _ C I O B A N U @ M A I L . R U
RODICA SOBIESKI-CAMERZAN,
D I R E C T O R B I B L I O T E C A Ș T I I N Ț I F I C Ă A A P ,
E - M A I L : S O B I E S K I R O D I C A @ M A I L . R U
„… biblioteca, venindîn sprijinul
sistemului de învăţământ, a
fost, este şi va rămânecea care
asigurăasistenţapermanentă şi
necondiţionată în vederearealei
performanţe”.
ERICH,Agnes,Cristina,POPESCU
Bibliotecile academice fac parte din
instituţiile autorizate şi credibile ce
pot susţine formarea culturii
informaţiei studenţilor şi cadrelor
didactice.
În Codul Educaţiei al Republicii
Moldova, capitolul şapte este
consacrat integral învăţării pe tot
parcursul vieţii, cultura informaţiei
fiind temelia instruirii formale,
informale şi non-formale.
Un bun prilej de extindere şi
consolidare a cunoştinţelor în
domeniul CI bibliotecarilor
este oferit de proiectele
internaţionale
în care sunt favorizaţi să
participe.
Cultura informaţiei este
factorul principal ce
determină dezvoltarea
intelectuală a
utilizatorului –
fundamentul instruirii pe
parcursul întregii vieţi, a
profesionalismului şi
participării active în
cercetarea ştiinţifică şi în
viaţă socială.
În anul 2016,
BŞ USARB
de exemplu,
a lucrat concomitent
în trei, AAP - în două.
proiecte internaţionale,
Toate având
componenta Cultura
Informației.
LNSS- Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci:
modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus
prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea
bibliotecilor, Programul ERASMUS + (2015-2018).
Participanţi - 9 biblioteci universitare din Armenia,
Belarus, R. Moldova. Aplicant AAP din Armenia,
coordonator Tereza KHECHOYAN. Coordonator național -
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director BȘ AAP.
Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din
Moldova, susținut de Programul Norvegian de Cooperare
în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat
în parteneriat între Academia de Studii Economice din
Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia,
Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18
biblioteci universitare din Moldova. (2016-2019).
Coordonator - Ane LANDOY, BU, Bergen, Norvegia.
Coordonator național - dr. Silvia GHINCULOV, director BȘ
ASEM
MISISQ - Servicii Informaționale Moderne pentru
Îmbunătățirea Calității Studiilor, Programul Tempus (2013-
2016). Participanţi – 7 biblioteci universitare din R.
Moldova. Coordonator european Meile KRETAVICIENE,
LUHS, LT. Coordonator național Liubovi KARNAEVA,
director BȘ USMF.
LNSS
Proiectul LNSS (Library Network Support
Services) este orientat spre modernizarea și
reformarea bibliotecilor academice din
Armenia, Moldova și Belarus http://www.lnss-
projects.eu/amb. Beneficiar de Grant este
Biblioteca Academiei de Administraţie Publică
din Armenia. Din Republica Moldova participă
Bibliotecile Științifice USARB și AAP din
Chişinău.
Partenerii europeni sunt: Institutul de
Tehnologii din Limerick, Irlanda; Universitatea
„Transilvania”, Braşov, România; Universitatea
din Creta, Grecia; The Piramida Group
Germania.
OBIECTIVELE
GENERALE
Consolidarea şi modernizarea bibliotecilor, ridicarea nivelului competențelor şi
abilităților personalului de bibliotecă, dezvoltarea unor biblioteci inovatoare –
partenere inerente în educație, cercetare şi învățarea pe tot parcursul vieții.
Elaborarea strategiei de dezvoltare a personalului de bibliotecă axată pe
îmbunătățirea calității şi performanței
Eficientizarea structurii de guvernare bibliotecare prin crearea
potenţialului inovaţional şi a accesibilității bibliotecilor din instituţiile
participante în proiect.
Elaborarea planurilor strategice şi a politicilor bibliotecare.
Crearea Serviciului de suport în Reţea din ţările Parteneriatului Estic pentru
promovarea şi utilizarea rezultatelor proiectului la nivel internaţional şi naţional,
schimbul de cunoştinţe, bune practici, posibilităţi de instruire şi abilităţi speciale.





OBIECTIVE
SPECIFICE
Modul 4
Cultura
Informaţiei
CAMPANIA DE
FORMARE A
FORMATORILOR
PRIVIND
CULTURA
INFORMAŢIEI
Bibliotecarii instituţiilor de învăţământ superior întotdeauna
au acceptat schimbarea şi noile tehnologii în activitatea
profesională, aceste Proiecte însă au adus o seamă de
inovaţii, un nou spirit şi interes în domeniul de specialitate.
În BȘ USARB au fost redactate Curricumul şi Fişa unităţii de
curs la disciplina Bazele Culturii Informaţiei, au fost actuali-
zate conţinuturile Modulelor cursului, predat în USARB în
conformitate cu Planul – cadru pentru studii superioare (ciclul
I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III –
Doctorat), în toate planurile de învăţământ pentru programe
de studii superioare de licență, la anul I de studii, în volum de
30 de ore (1 credit) şi evaluată prin calificativul admis/respins.
La Academia de Administrare Publică a fost actualizat
Curricumul disciplinei ,,Cultura informației” pentru studii
universitare, ciclul II - master, ciclul III – doctorat și a orelor
de Cultura Informației din programul cursurilor de dezvoltare
profesională a funcționarilor publici.
Trainingul ESP
Engleză pentru
scopuri specifice
2016
Chișinău-Bălți
Republica Moldova
Formatori au fost
JERALD CAVANAGH,
Director al bibliotecii
Institutului Tehnologic
din Limerick şi
PADRAIG KIRBY,
Director-adjunct al
bibliotecii Institutului
Tehnologic din Limerick,
Irlanda.
Instruirea bibliotecarilor moldoveni a început în aprilie cu Trainingul
ESP Engleză pentru scopuri specifice. Programul evenimentului a
inclus 5 module:
1. Engleza pentru scopuri specifice (biblioteci, terminologie de
bibliotecă şi acces la bibliotecă);
2. Abilităţi de marketing pentru bibliotecari - teorie şi practică,
crearea strategiilor de sensibilizare pentru toţi studenţii şi
utilizatorii bibliotecii, inclusiv a persoanelor cu necesităţi
specifice;
3. Managementul esenţial şi formarea aptitudinilor pentru
bibliotecari, precum standardele internaţionale IFLA, ISO,
Biblioteca Congresului, NISO;
4. Informaţii şi cultivarea aptitudinilor de cercetare a utilizatorilor;
5. Biblioteca Electronică.
Trainingul
,,Dezvoltarea
curriculum-ului
pentru bibliotecari”
Institutul de
Tehnologii din
Limerick, Irlanda
2016
Strategia
de marketing:
National
Awareness Day
cu genericul
„Biblioteca Ta -
Progresul Tău”
2017
Chișinău-Bălți
Reuniunea de lucru
organizată de Comitetul de
management al proiectului
,,Servicii de suport pentru
rețeaua de biblioteci:
modernizarea bibliotecilor
din Armenia, Moldova și
Belarus prin dezvoltarea
personalului de bibliotecă și
reformarea bibliotecilor”
Dresda, Germania,
Chișinău –Bălți
2017
A fost prezentat raportul privind realizările BȘ USARB și BȘ AAP
în cadrul Proiectului, inclusiv pilotarea Modulului 8 ,,Politica de
dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă”, Modulului 3
,,Managementul în bibliotecă” şi Proiectul Warness National
Library Day .
Materiale
promoţionale
Efecte
imediate:
Impactul şi
durabilitatea
proiectului
Managementul Bibliotecii condiţionează capacitatea de a
implementa cele 8 Module ale Proiectului, compatibilizate cu
tendinţele internaţionale.
Bibliotecile universitare din Moldova sunt deschise spre
comunitatea academică şi biblioteconomică, participă la
actualizarea cunoaşterii, la modernizarea serviciilor şi
produselor info-documentare pentru susţinerea educaţiei,
cercetării, astfel sporindu-şi impactul asupra comunităţii.
Modulele propuse de Proiect sunt dezvoltate şi diseminate
tuturor colegilor, promovând şi implementând noi metode
de instruire profesională, modernizând cunoştinţele şi
deprinderile profesionale la locul de muncă. Comunitatea
bibliotecară devine mai pregătită la schimbările mediului
intern şi extern, prin realizarea programelor strategice de
formare profesională continuă, însuşind facilităţile oferite de
tehnologiile moderne.
1
2
3
Participând în proiecte, aplicând
metode eficiente, dezvoltând
profesionalismul și creativitatea,
bibliotecarii îşi aduc contribuţia
inerentă la procesul de învățare și
cercetare, cultivă deprinderi și
abilități necesare instruirii pe
parcursul întregii vieţi.
Bibliografie:
1. ERICH, Agnes, Cristina, POPESCU. Cultura informaţiei – o nouă abordare în sprijinul dezvoltării abilităţilor didactice. In: Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information
Science Research. 2012, nr. 16, p. 132.
2. TOPALO, Valentina. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB [on-line] [citat 20.07.2017]. Disponibil:
https://www.slideshare.net/Dib_ulim/v-topalo
3. Codul Educaţiei al Republicii Moldova [on-line] [citat 20.07.2017]. Disponibil: http://lex.justice.md/md/355156
4. HARCONIŢA, Elena. Implementarea Proiectelor internaţionale – o oportunitate veridică de reformare a bibliotecii universitare [on-line] [citat 21.07.2017]. Disponibil:
https://www.slideshare.net/libruniv/elena-harconia-implementarea-proiectelor-internaionale-o-oportunitate-veridic-de-reformare-a-bibliotecii-universitare-70128518
5. RĂILEANU, Ludmila. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în contextul proiectelor internaţionale [on-line] [citat 20.07.2017]. Disponibil:
https://www.slideshare.net/libruniv/ludmila-rileanu-noi-modaliti-de-predare-a-culturii-informaiei-n-contextul-proiectelor-internaionale
6. TOPALO, Valentina. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB [on-line] [citat 20.07.2017]. Disponibil:
https://www.slideshare.net/Dib_ulim/v-topalo
7. SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Implementarea Proiectului LNSS: activități și realizări [on-line] [citat 22.07.2017]. Disponibil: https://www.slideshare.net/libruniv/implementarea-proiectului-
lnss-activiti-i-realizri
8. HARCONIŢA, Elena, MIHALUȚA, Lina, TOPALO, Valentina. National library Awareness Day in USARB, 2017 [on-line] [citat 21.07.2017]. Disponibil: https://www.slideshare.net/libruniv/report-
on-national-library-awareness-day-in-usarb-2017
9. REPANOVICI, Angela. Cultura informației, disciplină obligatorie în învățământul superior - propunere a fișei discipline [on-line] [citat 21.07.2017]. Disponibil:
https://www.slideshare.net/Dib_ulim/repanovici-angela
10. SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Cultura informației - factor important în dezvoltarea profesională a funcționarilor publici. În.: Teoria și practica administrării publice: materialele conf. șt.-
practică cu participare intern., 20 mai 2016. Ch.: AAP, 2016, pp.571-574;
11. HARCONIŢA, Elena, SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Efectele proiectelor internaţionale asupra bibliotecilor academice şi ziua naţională de sensibilizare privind bibliotecile [on-line] [citat
21.07.2017]. Disponibil: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/elena-harconia-rodica-sobieskicamerzan

More Related Content

What's hot

A. Repanovici
A. RepanoviciA. Repanovici
A. RepanoviciDIB ULIM
 
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognozeBiblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognozeCristina
 
Ghidul de utilizare a bibliotecii digitale
Ghidul de utilizare a bibliotecii digitaleGhidul de utilizare a bibliotecii digitale
Ghidul de utilizare a bibliotecii digitaleCorpodeanVlad2
 
L. Corghenci
L. CorghenciL. Corghenci
L. CorghenciDIB ULIM
 
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. SustenabilitateHarconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. SustenabilitateBiblioteca Științifică USARB
 
Program symposia investigatio bibliotheca 2019
Program symposia investigatio bibliotheca 2019Program symposia investigatio bibliotheca 2019
Program symposia investigatio bibliotheca 2019DIB ULIM
 
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaAnișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaDIB ULIM
 

What's hot (20)

Valentina TOPALO. Educaţie deschisă: conţinut, structură şi învăţare în MOOCs.
Valentina TOPALO. Educaţie deschisă: conţinut, structură şi învăţare în MOOCs.Valentina TOPALO. Educaţie deschisă: conţinut, structură şi învăţare în MOOCs.
Valentina TOPALO. Educaţie deschisă: conţinut, structură şi învăţare în MOOCs.
 
A. Repanovici
A. RepanoviciA. Repanovici
A. Repanovici
 
Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în context...
Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în context...Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în context...
Ludmila RĂILEANU. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în context...
 
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
Mihaela STAVER. eMarketing bibliotecar în USARB.
 
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognozeBiblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
Biblioteca în era digitală: tendințe și prognoze
 
Ghidul de utilizare a bibliotecii digitale
Ghidul de utilizare a bibliotecii digitaleGhidul de utilizare a bibliotecii digitale
Ghidul de utilizare a bibliotecii digitale
 
L. Corghenci
L. CorghenciL. Corghenci
L. Corghenci
 
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. SustenabilitateHarconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
 
Sobieski-Camerzan, Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare î...
Sobieski-Camerzan, Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare î...Sobieski-Camerzan, Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare î...
Sobieski-Camerzan, Rodica, Dulschi, Silvia. Ziua Naţională de Sensibilizare î...
 
Aculina MIHALUŢA. Bibliotecile din învăţământ susţin progresul
Aculina MIHALUŢA. Bibliotecile din învăţământ susţin progresulAculina MIHALUŢA. Bibliotecile din învăţământ susţin progresul
Aculina MIHALUŢA. Bibliotecile din învăţământ susţin progresul
 
CV
CVCV
CV
 
Elena HARCONIŢA, Proiectul lNSS – oportunităţi şi impact
Elena HARCONIŢA, Proiectul lNSS – oportunităţi şi impactElena HARCONIŢA, Proiectul lNSS – oportunităţi şi impact
Elena HARCONIŢA, Proiectul lNSS – oportunităţi şi impact
 
Materiale în ajutor bibliotecarilor
Materiale în ajutor bibliotecarilorMateriale în ajutor bibliotecarilor
Materiale în ajutor bibliotecarilor
 
Harconiţa, Elena. Servicii de suport
Harconiţa, Elena. Servicii de suport Harconiţa, Elena. Servicii de suport
Harconiţa, Elena. Servicii de suport
 
Program symposia investigatio bibliotheca 2019
Program symposia investigatio bibliotheca 2019Program symposia investigatio bibliotheca 2019
Program symposia investigatio bibliotheca 2019
 
Elena CRISTIAN. Criterii şi elemente esenţiale în elaborarea Politicii de d...
Elena CRISTIAN. Criterii şi elemente esenţiale în elaborarea Politicii de d...Elena CRISTIAN. Criterii şi elemente esenţiale în elaborarea Politicii de d...
Elena CRISTIAN. Criterii şi elemente esenţiale în elaborarea Politicii de d...
 
Olga DASCAL. Snejana ZADAINOVA. Noi paradigme informaţionale oferite de distr...
Olga DASCAL. Snejana ZADAINOVA. Noi paradigme informaţionale oferite de distr...Olga DASCAL. Snejana ZADAINOVA. Noi paradigme informaţionale oferite de distr...
Olga DASCAL. Snejana ZADAINOVA. Noi paradigme informaţionale oferite de distr...
 
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din SuceavaAnișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
Anișoara Budui, Biblioteca Universitară „Ștefan cel Mare” din Suceava
 
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din BălţiAbabii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
Ababii, Lilia. Centrul de Informare al României din Bălţi
 
Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa. Managementul bibliotecii universitare
Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa. Managementul bibliotecii universitareElena Harconiţa, Aculina Mihaluţa. Managementul bibliotecii universitare
Elena Harconiţa, Aculina Mihaluţa. Managementul bibliotecii universitare
 

Similar to Silvia CIOBANU, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN. CULTURA INFORMAȚIEI ÎN PROIECTUL INTERNAȚIONAL LNSS

Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...
Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...
Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...DIB ULIM
 
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...Biblioteca Municipala "B.P. Hasdeu"
 
Prioritățile bibliotecilor universitare în conformitate cu noul cadru legal, ...
Prioritățile bibliotecilor universitare în conformitate cu noul cadru legal, ...Prioritățile bibliotecilor universitare în conformitate cu noul cadru legal, ...
Prioritățile bibliotecilor universitare în conformitate cu noul cadru legal, ...Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019DIB ULIM
 
Girlea Catalia - Biblioteca universitară – spaţiu de comunicare
Girlea Catalia - Biblioteca universitară – spaţiu de comunicareGirlea Catalia - Biblioteca universitară – spaţiu de comunicare
Girlea Catalia - Biblioteca universitară – spaţiu de comunicare DIB ULIM
 
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...DIB ULIM
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Biblioteca Națională a Republicii Moldova
 
Concept, symposia investigatio bibliotheca, 2018
Concept, symposia investigatio bibliotheca, 2018Concept, symposia investigatio bibliotheca, 2018
Concept, symposia investigatio bibliotheca, 2018DIB ULIM
 
Parteneriate pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului de speci...
Parteneriate pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului de speci...Parteneriate pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului de speci...
Parteneriate pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului de speci...Biblioteca Republicana Tehnico-Stiintifica
 

Similar to Silvia CIOBANU, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN. CULTURA INFORMAȚIEI ÎN PROIECTUL INTERNAȚIONAL LNSS (20)

Elena HARCONIȚA. Silvia GINCULOV. CULTURA INFORMAȚIEI - necesitate majoră în...
Elena HARCONIȚA. Silvia GINCULOV. CULTURA INFORMAȚIEI - necesitate majoră în...Elena HARCONIȚA. Silvia GINCULOV. CULTURA INFORMAȚIEI - necesitate majoră în...
Elena HARCONIȚA. Silvia GINCULOV. CULTURA INFORMAȚIEI - necesitate majoră în...
 
Curiculum Vitae
Curiculum VitaeCuriculum Vitae
Curiculum Vitae
 
STRATAN, Elena. Educaţia profesională a bibliotecarului şi serviciile inovative.
STRATAN, Elena. Educaţia profesională a bibliotecarului şi serviciile inovative.STRATAN, Elena. Educaţia profesională a bibliotecarului şi serviciile inovative.
STRATAN, Elena. Educaţia profesională a bibliotecarului şi serviciile inovative.
 
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare. Proiectul „Modernizarea serviciilor bib...
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare. Proiectul „Modernizarea serviciilor bib...Elena Harconiţa. Impact. Diseminare. Proiectul „Modernizarea serviciilor bib...
Elena Harconiţa. Impact. Diseminare. Proiectul „Modernizarea serviciilor bib...
 
Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...
Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...
Elena Harconiţa: Preocupări de cercetare ştiinţifică a bibliotecarilor univer...
 
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD. TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
TOPALO, Valentina, CIOBANU, Silvia. DIseminarea Proiectului LNSS, NAD.
 
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
 
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
Rolul asistenţei informaţionale a bibliotecii din perspectiva formării contin...
 
Prioritățile bibliotecilor universitare în conformitate cu noul cadru legal, ...
Prioritățile bibliotecilor universitare în conformitate cu noul cadru legal, ...Prioritățile bibliotecilor universitare în conformitate cu noul cadru legal, ...
Prioritățile bibliotecilor universitare în conformitate cu noul cadru legal, ...
 
Elena Harconita. Priorităţile Bibliotecilor universitare în conformitate cu n...
Elena Harconita. Priorităţile Bibliotecilor universitare în conformitate cu n...Elena Harconita. Priorităţile Bibliotecilor universitare în conformitate cu n...
Elena Harconita. Priorităţile Bibliotecilor universitare în conformitate cu n...
 
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
Harconiţa, Elena, Mihaluţa, Aculina. Impact. Sustenabilitate
 
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
Concept symposia investigatio bibliotheca 2019
 
Girlea Catalia - Biblioteca universitară – spaţiu de comunicare
Girlea Catalia - Biblioteca universitară – spaţiu de comunicareGirlea Catalia - Biblioteca universitară – spaţiu de comunicare
Girlea Catalia - Biblioteca universitară – spaţiu de comunicare
 
Natalia Culicov
Natalia Culicov Natalia Culicov
Natalia Culicov
 
Educatia pentru informatie a studentilor balteni
Educatia pentru informatie a studentilor balteniEducatia pentru informatie a studentilor balteni
Educatia pentru informatie a studentilor balteni
 
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
Elena Harconita: Eficienţa parteneriatului bibliotecar-utilizator în formare...
 
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
Strategii de promovare a lecturii ca bază pentru cunoaștere - Aliona Tostogan...
 
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN. TRANSFORMĂM BIBLIOTECILE – TRANSFORMĂM COMUNITĂȚILE
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN. TRANSFORMĂM BIBLIOTECILE – TRANSFORMĂM COMUNITĂȚILERodica SOBIESKI-CAMERZAN. TRANSFORMĂM BIBLIOTECILE – TRANSFORMĂM COMUNITĂȚILE
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN. TRANSFORMĂM BIBLIOTECILE – TRANSFORMĂM COMUNITĂȚILE
 
Concept, symposia investigatio bibliotheca, 2018
Concept, symposia investigatio bibliotheca, 2018Concept, symposia investigatio bibliotheca, 2018
Concept, symposia investigatio bibliotheca, 2018
 
Parteneriate pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului de speci...
Parteneriate pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului de speci...Parteneriate pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului de speci...
Parteneriate pentru dezvoltarea profesională continuă a personalului de speci...
 

More from Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova

More from Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova (20)

ŞULMAN, Marina. Культурный код и современная библиотека
ŞULMAN, Marina. Культурный код и современная библиотекаŞULMAN, Marina. Культурный код и современная библиотека
ŞULMAN, Marina. Культурный код и современная библиотека
 
Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică a USARB în susţinerea științei desc...
Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică a USARB în susţinerea științei desc...Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică a USARB în susţinerea științei desc...
Topalo, Valentina. Biblioteca Ştiinţifică a USARB în susţinerea științei desc...
 
Staver, Mihaela. Metrica rețelelor sociale academice - indicatoare eficiente...
Staver, Mihaela. Metrica rețelelor sociale academice - indicatoare eficiente...Staver, Mihaela. Metrica rețelelor sociale academice - indicatoare eficiente...
Staver, Mihaela. Metrica rețelelor sociale academice - indicatoare eficiente...
 
CUCU, Adella. Conceptul și esența catalogării corporative
CUCU, Adella. Conceptul și esența catalogării corporativeCUCU, Adella. Conceptul și esența catalogării corporative
CUCU, Adella. Conceptul și esența catalogării corporative
 
RĂILEANU, Ludmila, LÎSÎI, Ala. Lectura – o necesitate sau o pasiune?
RĂILEANU, Ludmila, LÎSÎI, Ala. Lectura – o necesitate sau o pasiune?RĂILEANU, Ludmila, LÎSÎI, Ala. Lectura – o necesitate sau o pasiune?
RĂILEANU, Ludmila, LÎSÎI, Ala. Lectura – o necesitate sau o pasiune?
 
MIHALUŢA, Lina, UCRAINEŢ, Lilia. Polivalența resurselor informaționale ale Bi...
MIHALUŢA, Lina, UCRAINEŢ, Lilia. Polivalența resurselor informaționale ale Bi...MIHALUŢA, Lina, UCRAINEŢ, Lilia. Polivalența resurselor informaționale ale Bi...
MIHALUŢA, Lina, UCRAINEŢ, Lilia. Polivalența resurselor informaționale ale Bi...
 
ACULOVA, Taisia, POGREBNEAC, Tatiana. Descrierea analitică – suport important...
ACULOVA, Taisia, POGREBNEAC, Tatiana. Descrierea analitică – suport important...ACULOVA, Taisia, POGREBNEAC, Tatiana. Descrierea analitică – suport important...
ACULOVA, Taisia, POGREBNEAC, Tatiana. Descrierea analitică – suport important...
 
ŢURCAN, Elena. Cercetarea ştiinţifică în comunitatea academică USARB - realit...
ŢURCAN, Elena. Cercetarea ştiinţifică în comunitatea academică USARB - realit...ŢURCAN, Elena. Cercetarea ştiinţifică în comunitatea academică USARB - realit...
ŢURCAN, Elena. Cercetarea ştiinţifică în comunitatea academică USARB - realit...
 
HĂBĂŞESCU, Angela, DASCAL, Olga. Valorizarea aportului ştiinţifico-metodic al...
HĂBĂŞESCU, Angela, DASCAL, Olga. Valorizarea aportului ştiinţifico-metodic al...HĂBĂŞESCU, Angela, DASCAL, Olga. Valorizarea aportului ştiinţifico-metodic al...
HĂBĂŞESCU, Angela, DASCAL, Olga. Valorizarea aportului ştiinţifico-metodic al...
 
NAGHERNEAC, Anna, SCURTU, Elena. Tendinţe noi de dezvoltare a bibliografiei
NAGHERNEAC, Anna, SCURTU, Elena. Tendinţe noi de dezvoltare a bibliografieiNAGHERNEAC, Anna, SCURTU, Elena. Tendinţe noi de dezvoltare a bibliografiei
NAGHERNEAC, Anna, SCURTU, Elena. Tendinţe noi de dezvoltare a bibliografiei
 
IULIC, Margarita, VACARCIUC, Valentina. Contribuţia bibliotecii ştiinţifice a...
IULIC, Margarita, VACARCIUC, Valentina. Contribuţia bibliotecii ştiinţifice a...IULIC, Margarita, VACARCIUC, Valentina. Contribuţia bibliotecii ştiinţifice a...
IULIC, Margarita, VACARCIUC, Valentina. Contribuţia bibliotecii ştiinţifice a...
 
ZADAINOVA, Snejana, PURICI, Aliona. Reglementarea dreptului la informaţie în ...
ZADAINOVA, Snejana, PURICI, Aliona. Reglementarea dreptului la informaţie în ...ZADAINOVA, Snejana, PURICI, Aliona. Reglementarea dreptului la informaţie în ...
ZADAINOVA, Snejana, PURICI, Aliona. Reglementarea dreptului la informaţie în ...
 
CAZACU, Gabriela. Educarea formală, nonformală şi informală a utilizatorului ...
CAZACU, Gabriela. Educarea formală, nonformală şi informală a utilizatorului ...CAZACU, Gabriela. Educarea formală, nonformală şi informală a utilizatorului ...
CAZACU, Gabriela. Educarea formală, nonformală şi informală a utilizatorului ...
 
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
CRISTIAN, Elena, CECAN, Svetlana. Valorificarea colecţiei de documente rare :...
 
Elena Harconiţa. Resurse, servicii, produse pentru utilizatori
Elena Harconiţa. Resurse, servicii, produse pentru utilizatoriElena Harconiţa. Resurse, servicii, produse pentru utilizatori
Elena Harconiţa. Resurse, servicii, produse pentru utilizatori
 
AFATIN Igor, PRIAN, Tatiana. Echipament tehnic: dotare şi eficienţa exploatării
AFATIN Igor, PRIAN, Tatiana. Echipament tehnic: dotare şi eficienţa exploatăriiAFATIN Igor, PRIAN, Tatiana. Echipament tehnic: dotare şi eficienţa exploatării
AFATIN Igor, PRIAN, Tatiana. Echipament tehnic: dotare şi eficienţa exploatării
 
STAVER, Mihaela. Cultura Informaţiei - Modulul - cheie în LNSS.
STAVER, Mihaela. Cultura Informaţiei - Modulul - cheie în LNSS. STAVER, Mihaela. Cultura Informaţiei - Modulul - cheie în LNSS.
STAVER, Mihaela. Cultura Informaţiei - Modulul - cheie în LNSS.
 
Mihaluţa, Lina
Mihaluţa, LinaMihaluţa, Lina
Mihaluţa, Lina
 
Dascal, Olga, Zadainova, Snejana
Dascal, Olga, Zadainova, SnejanaDascal, Olga, Zadainova, Snejana
Dascal, Olga, Zadainova, Snejana
 
Stratan, Elena, Prian, Tatiana
Stratan, Elena, Prian, TatianaStratan, Elena, Prian, Tatiana
Stratan, Elena, Prian, Tatiana
 

Silvia CIOBANU, Rodica SOBIESKI-CAMERZAN. CULTURA INFORMAȚIEI ÎN PROIECTUL INTERNAȚIONAL LNSS

 • 1. CULTURA INFORMAȚIEI ÎN PROIECTUL INTERNAȚIONAL LNSS (LibraryNetworkSupport Services: modernising libraries in Armenia, Moldova and Belarus through librarystaff development and reforming libraries) SILVIA CIOBANU, Ș E F C E N T R U L M A R K E T I N G . A C T I V I T A T E E D I T O R I A L Ă B I B L I O T E C A Ș T I I N Ț I F I C Ă U S A R B , E - M A I L : S I L V I A _ C I O B A N U @ M A I L . R U RODICA SOBIESKI-CAMERZAN, D I R E C T O R B I B L I O T E C A Ș T I I N Ț I F I C Ă A A P , E - M A I L : S O B I E S K I R O D I C A @ M A I L . R U
 • 2. „… biblioteca, venindîn sprijinul sistemului de învăţământ, a fost, este şi va rămânecea care asigurăasistenţapermanentă şi necondiţionată în vederearealei performanţe”. ERICH,Agnes,Cristina,POPESCU Bibliotecile academice fac parte din instituţiile autorizate şi credibile ce pot susţine formarea culturii informaţiei studenţilor şi cadrelor didactice. În Codul Educaţiei al Republicii Moldova, capitolul şapte este consacrat integral învăţării pe tot parcursul vieţii, cultura informaţiei fiind temelia instruirii formale, informale şi non-formale.
 • 3. Un bun prilej de extindere şi consolidare a cunoştinţelor în domeniul CI bibliotecarilor este oferit de proiectele internaţionale în care sunt favorizaţi să participe. Cultura informaţiei este factorul principal ce determină dezvoltarea intelectuală a utilizatorului – fundamentul instruirii pe parcursul întregii vieţi, a profesionalismului şi participării active în cercetarea ştiinţifică şi în viaţă socială.
 • 4. În anul 2016, BŞ USARB de exemplu, a lucrat concomitent în trei, AAP - în două. proiecte internaţionale, Toate având componenta Cultura Informației. LNSS- Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor în Armenia, Moldova şi Belarus prin dezvoltarea personalului bibliotecar şi reformarea bibliotecilor, Programul ERASMUS + (2015-2018). Participanţi - 9 biblioteci universitare din Armenia, Belarus, R. Moldova. Aplicant AAP din Armenia, coordonator Tereza KHECHOYAN. Coordonator național - Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, director BȘ AAP. Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova, susținut de Programul Norvegian de Cooperare în domeniul învăţământului superior cu Eurasia, dezvoltat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia, Universitatea Transilvania din Braşov, România şi 18 biblioteci universitare din Moldova. (2016-2019). Coordonator - Ane LANDOY, BU, Bergen, Norvegia. Coordonator național - dr. Silvia GHINCULOV, director BȘ ASEM MISISQ - Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor, Programul Tempus (2013- 2016). Participanţi – 7 biblioteci universitare din R. Moldova. Coordonator european Meile KRETAVICIENE, LUHS, LT. Coordonator național Liubovi KARNAEVA, director BȘ USMF.
 • 5. LNSS Proiectul LNSS (Library Network Support Services) este orientat spre modernizarea și reformarea bibliotecilor academice din Armenia, Moldova și Belarus http://www.lnss- projects.eu/amb. Beneficiar de Grant este Biblioteca Academiei de Administraţie Publică din Armenia. Din Republica Moldova participă Bibliotecile Științifice USARB și AAP din Chişinău. Partenerii europeni sunt: Institutul de Tehnologii din Limerick, Irlanda; Universitatea „Transilvania”, Braşov, România; Universitatea din Creta, Grecia; The Piramida Group Germania.
 • 6. OBIECTIVELE GENERALE Consolidarea şi modernizarea bibliotecilor, ridicarea nivelului competențelor şi abilităților personalului de bibliotecă, dezvoltarea unor biblioteci inovatoare – partenere inerente în educație, cercetare şi învățarea pe tot parcursul vieții. Elaborarea strategiei de dezvoltare a personalului de bibliotecă axată pe îmbunătățirea calității şi performanței Eficientizarea structurii de guvernare bibliotecare prin crearea potenţialului inovaţional şi a accesibilității bibliotecilor din instituţiile participante în proiect. Elaborarea planurilor strategice şi a politicilor bibliotecare. Crearea Serviciului de suport în Reţea din ţările Parteneriatului Estic pentru promovarea şi utilizarea rezultatelor proiectului la nivel internaţional şi naţional, schimbul de cunoştinţe, bune practici, posibilităţi de instruire şi abilităţi speciale.     
 • 10. Bibliotecarii instituţiilor de învăţământ superior întotdeauna au acceptat schimbarea şi noile tehnologii în activitatea profesională, aceste Proiecte însă au adus o seamă de inovaţii, un nou spirit şi interes în domeniul de specialitate. În BȘ USARB au fost redactate Curricumul şi Fişa unităţii de curs la disciplina Bazele Culturii Informaţiei, au fost actuali- zate conţinuturile Modulelor cursului, predat în USARB în conformitate cu Planul – cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III – Doctorat), în toate planurile de învăţământ pentru programe de studii superioare de licență, la anul I de studii, în volum de 30 de ore (1 credit) şi evaluată prin calificativul admis/respins. La Academia de Administrare Publică a fost actualizat Curricumul disciplinei ,,Cultura informației” pentru studii universitare, ciclul II - master, ciclul III – doctorat și a orelor de Cultura Informației din programul cursurilor de dezvoltare profesională a funcționarilor publici.
 • 11. Trainingul ESP Engleză pentru scopuri specifice 2016 Chișinău-Bălți Republica Moldova Formatori au fost JERALD CAVANAGH, Director al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick şi PADRAIG KIRBY, Director-adjunct al bibliotecii Institutului Tehnologic din Limerick, Irlanda.
 • 12. Instruirea bibliotecarilor moldoveni a început în aprilie cu Trainingul ESP Engleză pentru scopuri specifice. Programul evenimentului a inclus 5 module: 1. Engleza pentru scopuri specifice (biblioteci, terminologie de bibliotecă şi acces la bibliotecă); 2. Abilităţi de marketing pentru bibliotecari - teorie şi practică, crearea strategiilor de sensibilizare pentru toţi studenţii şi utilizatorii bibliotecii, inclusiv a persoanelor cu necesităţi specifice; 3. Managementul esenţial şi formarea aptitudinilor pentru bibliotecari, precum standardele internaţionale IFLA, ISO, Biblioteca Congresului, NISO; 4. Informaţii şi cultivarea aptitudinilor de cercetare a utilizatorilor; 5. Biblioteca Electronică.
 • 14. Strategia de marketing: National Awareness Day cu genericul „Biblioteca Ta - Progresul Tău” 2017 Chișinău-Bălți
 • 15. Reuniunea de lucru organizată de Comitetul de management al proiectului ,,Servicii de suport pentru rețeaua de biblioteci: modernizarea bibliotecilor din Armenia, Moldova și Belarus prin dezvoltarea personalului de bibliotecă și reformarea bibliotecilor” Dresda, Germania, Chișinău –Bălți 2017 A fost prezentat raportul privind realizările BȘ USARB și BȘ AAP în cadrul Proiectului, inclusiv pilotarea Modulului 8 ,,Politica de dezvoltare a colecţiilor de bibliotecă”, Modulului 3 ,,Managementul în bibliotecă” şi Proiectul Warness National Library Day .
 • 18.
 • 19. Impactul şi durabilitatea proiectului Managementul Bibliotecii condiţionează capacitatea de a implementa cele 8 Module ale Proiectului, compatibilizate cu tendinţele internaţionale. Bibliotecile universitare din Moldova sunt deschise spre comunitatea academică şi biblioteconomică, participă la actualizarea cunoaşterii, la modernizarea serviciilor şi produselor info-documentare pentru susţinerea educaţiei, cercetării, astfel sporindu-şi impactul asupra comunităţii. Modulele propuse de Proiect sunt dezvoltate şi diseminate tuturor colegilor, promovând şi implementând noi metode de instruire profesională, modernizând cunoştinţele şi deprinderile profesionale la locul de muncă. Comunitatea bibliotecară devine mai pregătită la schimbările mediului intern şi extern, prin realizarea programelor strategice de formare profesională continuă, însuşind facilităţile oferite de tehnologiile moderne. 1 2 3
 • 20. Participând în proiecte, aplicând metode eficiente, dezvoltând profesionalismul și creativitatea, bibliotecarii îşi aduc contribuţia inerentă la procesul de învățare și cercetare, cultivă deprinderi și abilități necesare instruirii pe parcursul întregii vieţi.
 • 21. Bibliografie: 1. ERICH, Agnes, Cristina, POPESCU. Cultura informaţiei – o nouă abordare în sprijinul dezvoltării abilităţilor didactice. In: Studii de Biblioteconomie şi Ştiinţa Informării / Library and Information Science Research. 2012, nr. 16, p. 132. 2. TOPALO, Valentina. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB [on-line] [citat 20.07.2017]. Disponibil: https://www.slideshare.net/Dib_ulim/v-topalo 3. Codul Educaţiei al Republicii Moldova [on-line] [citat 20.07.2017]. Disponibil: http://lex.justice.md/md/355156 4. HARCONIŢA, Elena. Implementarea Proiectelor internaţionale – o oportunitate veridică de reformare a bibliotecii universitare [on-line] [citat 21.07.2017]. Disponibil: https://www.slideshare.net/libruniv/elena-harconia-implementarea-proiectelor-internaionale-o-oportunitate-veridic-de-reformare-a-bibliotecii-universitare-70128518 5. RĂILEANU, Ludmila. Noi modalităţi de predare a culturii informaţiei în contextul proiectelor internaţionale [on-line] [citat 20.07.2017]. Disponibil: https://www.slideshare.net/libruniv/ludmila-rileanu-noi-modaliti-de-predare-a-culturii-informaiei-n-contextul-proiectelor-internaionale 6. TOPALO, Valentina. Impactul şi durabilitatea proiectelor internaţionale implementate în Biblioteca Ştiinţifică USARB [on-line] [citat 20.07.2017]. Disponibil: https://www.slideshare.net/Dib_ulim/v-topalo 7. SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Implementarea Proiectului LNSS: activități și realizări [on-line] [citat 22.07.2017]. Disponibil: https://www.slideshare.net/libruniv/implementarea-proiectului- lnss-activiti-i-realizri 8. HARCONIŢA, Elena, MIHALUȚA, Lina, TOPALO, Valentina. National library Awareness Day in USARB, 2017 [on-line] [citat 21.07.2017]. Disponibil: https://www.slideshare.net/libruniv/report- on-national-library-awareness-day-in-usarb-2017 9. REPANOVICI, Angela. Cultura informației, disciplină obligatorie în învățământul superior - propunere a fișei discipline [on-line] [citat 21.07.2017]. Disponibil: https://www.slideshare.net/Dib_ulim/repanovici-angela 10. SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Cultura informației - factor important în dezvoltarea profesională a funcționarilor publici. În.: Teoria și practica administrării publice: materialele conf. șt.- practică cu participare intern., 20 mai 2016. Ch.: AAP, 2016, pp.571-574; 11. HARCONIŢA, Elena, SOBIESKI-CAMERZAN, Rodica. Efectele proiectelor internaţionale asupra bibliotecilor academice şi ziua naţională de sensibilizare privind bibliotecile [on-line] [citat 21.07.2017]. Disponibil: https://www.slideshare.net/rmbiblioteci/elena-harconia-rodica-sobieskicamerzan