Sar ปก คำนำ สารบัญ

9,213 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,213
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sar ปก คำนำ สารบัญ

  1. 1. รายงานผลการปฏิบัติงานและการ ประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดย นางบั ง อร พรหมจอม ตำ า แหน่ ง ครู วิ ท ยฐานะครู ชำ า นาญการพิ เ ศษโรงเรี ย นฝางชนู ป ถั ม ภ์ อำ า เภอ ฝาง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
  2. 2. สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษา เขต ٣٤ ปี ก ารศึ ก ษา ٢٥5 ٣ คำานำา รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้จัดทำาขึ้นเพื่อรายงานผูบังคับบัญชา ตามแนวทางการประกันคุณภาพ ้การศึกษา มาตราที่ 50 หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนใช้เป็นสารสนเทศทางการศึกษาของตนเองในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้น อนึ่ง ผลการประเมินตนเองในเอกสารฉบับนี้ ได้ทำาการประเมินผลตามเครื่องมือการประเมินที่ผู้รายงานนำามาจากเอกสาร “รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำาหรับข้าราชการครู” ลงชื่อ ....................................................... (นางบังอร พรหมจอม) ตำาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำานาญการพิเศษ
  3. 3. สารบั ญ หน้ าคำานำาสารบัญ١. ข้อมูลทั่วไป ١ ١.١ ข้อมูลส่วนตัว ١ ١.٢ ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ١ ข้อมูลการพัฒนาตนเอง ٢٢. ข้อมูลการวางแผนการปฏิบัติงาน ٥ ٢.١ การประเมินศักยภาพผู้เรียน ٥ ٢.٢ การนำาผลศักยภาพการประเมินไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ٥٣. ข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ٧ ٣.١ ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ. การศึกษา ٧ ٣.٢ ผลการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ٨ ٣.٣ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ผู้รายงานสอน ٩٤. ข้อมูลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา / ครูประจำาชั้น และครูผู้สอน ตามมาตรฐานด้านผู้เรียน ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. ٢٥٤٨ ١٠ ٤.١ มาตรฐานที่ ١ ١٠
  4. 4. ٤.٢ มาตรฐานที่ ٢ ١١ ٤.٣ มาตรฐานที่ ٣ ١٢ ٤.٤ มาตรฐานที่ ٤ ١٣ ٤.٥ มาตรฐานที่ ٥ ١٤ ٤.٦ มาตรฐานที่ ٦ ١٥ ٤.٧ มาตรฐานที่ ٧ ١٦ ٤.٨ มาตรฐานที่ ٨ ١٧ ٤.٩ มาตรฐานที่ ٩ ١٨ ٤.١٠ มาตรฐานที่ ١٠ ١٩ ٤.١١ มาตรฐานที่ ١١ ٢٠ ٤.١٢ มาตรฐานที่ ١٢ ٢١ ٤.١٣ มาตรฐานที่ ١٣ ٢٢ สารบั ญ (ต่ อ ) หน้ า ٤.١٤ มาตรฐานที่ ١٤ ٢٣ ٤.١٥ มาตรฐานที่ ١٥ ٢٤٥. สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ٢٥

×