Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
หลักสูตรสถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา ชั้นเรียน โครงสร้าง รายวิชา หน่วย การเรียนรู้ แผนการ จัดการเรียนรู้
 
 
1 . ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 6.  คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 2.  มาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 3.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด...
2.  มาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 3.  สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 5.  สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน 6.  คุณลักษณะอันพึงประส...
วิธีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด การกำหนดประเด็นหรือหัวเรื่องจากสภาพ ปัญหาหรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ ๑ ๒
 
 
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
 
7. อ่านหนังสือที่มีคุณค่า ตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ผู้เรียนรู้ / ทำอะไร เลือกอ่านห...
9. ตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดที่ได้ จากงานเขียน อย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 1. ความสามารถ ในการสื่อสาร 2....
 
 
<ul><li>มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน </li></ul><ul><li>สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ </li></ul><ul><li>จากกลุ่มสาร...
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอดได้จากการวิเคราะห์แก่นความรู้ แต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด รวมถึงสาระการเรียนรู้ ที่ผู้เร...
ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด  ๑ ตัวชี้วัด  ๒ ตัวชี้วัด  ๓ ผู้เรียนรู้อะไร / ทำอะไรได้ วิเคราะห์ความคิดหลักตัวชี้วัด หลอมรวมเป็...
<ul><li>สาระการเรียนรู้แกนกลาง </li></ul><ul><li>สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น </li></ul>
เป้าหมาย การเรียนรู้ หลักฐาน การเรียนรู้ กิจกรรม การเรียนรู้
 
เป้าหมายสำคัญสำหรับ การพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ...
 
เรียนรู้ได้ดีจากรูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง ( มีประมาณ 60 - 65% ของประชากรทั้งหมด ) เรียนรู้ได้ดีจากการฟังหรือได้พูด ( มีประ...
1. นำเทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะนำผู้เรียนไปสู่การสร้าง ชิ้นงาน / ภาระงาน เกิดทักษะ ( สมรรถนะสำค...
เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ...
 
 
 
 
<ul><li>หน่วยการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>10 ชม . </li></ul>ฯลฯ <ul><ul><li>หน่วยการเรียนรู้  13 ชม . </li></ul></ul>ห...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

24,710 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้

 1. 2. หลักสูตรสถานศึกษา คำอธิบายรายวิชา ชั้นเรียน โครงสร้าง รายวิชา หน่วย การเรียนรู้ แผนการ จัดการเรียนรู้
 2. 5. 1 . ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 6. คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ 2. มาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 4. สาระการเรียนรู้ 7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 5. สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน 8. การวัดและประเมินผล 9. กิจกรรมการเรียนรู้
 3. 6. 2. มาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด 3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด 5. สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน 6. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 7. ชิ้นงาน / ภาระงาน 8. การวัดและประเมินผล 9. กิจกรรมการเรียนรู้ 4. สาระการเรียนรู้ เป้าหมายการเรียนรู้ หลักฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 1 . ชื่อหน่วยการเรียนรู้ 10. เวลาเรียน / จำนวนชั่วโมง
 4. 7. วิธีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด การกำหนดประเด็นหรือหัวเรื่องจากสภาพ ปัญหาหรือสิ่งที่ผู้เรียนสนใจ ๑ ๒
 5. 10. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
 6. 12. 7. อ่านหนังสือที่มีคุณค่า ตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ผู้เรียนรู้ / ทำอะไร เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจและแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 1. ความสามารถในการคิด 2. ความสามารถในการสื่อสาร 1. ไฝ่เรียนไฝ่รู้ 2. มุ่งมั่นในการทำงาน 3. รักความเป็นไทย
 7. 13. 9. ตีความและประเมินคุณค่า แนวคิดที่ได้ จากงานเขียน อย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 1. ความสามารถ ในการสื่อสาร 2. ความสามารถ ในการคิด 3. ความสามารถ ในการแก้ปัญหา 1. ใฝ่เรียนรู้ 2. วิเคราะห์เพิ่มเติมได้จากคุณลักษณะ ที่เป็นจุดเน้นของ เขตพื้นที่หรือสถานศึกษา หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้เรียนทำอะไรได้ ตีความและประเมินคุณค่าแนวคิดที่ได้รับจากการอ่าน นำไปประยุกต์ใช้และ แก้ ปัญหาในชีวิต
 8. 16. <ul><li>มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน </li></ul><ul><li>สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันได้ </li></ul><ul><li>จากกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน </li></ul><ul><li>หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>สามารถอยู่ในหน่วยการเรียนรู้มากกว่า </li></ul><ul><li>หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ได้ </li></ul>
 9. 17. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอดได้จากการวิเคราะห์แก่นความรู้ แต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด รวมถึงสาระการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัด
 10. 18. ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด ๓ ผู้เรียนรู้อะไร / ทำอะไรได้ วิเคราะห์ความคิดหลักตัวชี้วัด หลอมรวมเป็นความคิดรวบยอด อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน วิธีดูแลรักษาอวัยวะภายใน ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ อวัยวะภายในมีลักษณะ หน้าที่การเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นตามวัยตามธรรมชาติของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายจึงควรรู้วิธีดูแลรักษา อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายใน อธิบายธรรมชาติของชีวิตมนุษย์
 11. 19. <ul><li>สาระการเรียนรู้แกนกลาง </li></ul><ul><li>สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น </li></ul>
 12. 20. เป้าหมาย การเรียนรู้ หลักฐาน การเรียนรู้ กิจกรรม การเรียนรู้
 13. 22. เป้าหมายสำคัญสำหรับ การพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ ของผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการทางสมอง เน้นความรู้คู่คุณธรรม หลักการจัดการเรียนรู้
 14. 24. เรียนรู้ได้ดีจากรูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง ( มีประมาณ 60 - 65% ของประชากรทั้งหมด ) เรียนรู้ได้ดีจากการฟังหรือได้พูด ( มีประมาณ 30-35% ของประชากรทั้งหมด ) เรียนรู้ได้ดีผ่านการรับรู้ทางความรู้สึก การเคลื่อนไหวและร่างกาย ( มีประมาณ 5-10% ของประชากรทั้งหมด ) การรับรู้ทางสายตาโดยการมองเห็น การรับรู้ทางโสตประสาท การรับรู้ทางร่างกายและความรู้สึก
 15. 25. 1. นำเทคนิค / วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะนำผู้เรียนไปสู่การสร้าง ชิ้นงาน / ภาระงาน เกิดทักษะ ( สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ) กระบวนการตามธรรมชาติวิชาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้บรรลุตามมาตรฐาน การเรียนรู้ / ตัวชี้วัดในหน่วยการเรียนรู้ 2. มีความท้าทาย ต่อยอดการเรียนรู้ มีความหมายต่อผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน พัฒนาการทางสมอง และมุ่งเน้นความรู้คู่คุณธรรม 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการที่หลากหลาย
 16. 26. เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ จะต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับจำนวนมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดที่ปรากฏ ในหน่วยการเรียนรู้จากโครงสร้างรายวิชา
 17. 31. <ul><li>หน่วยการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>10 ชม . </li></ul>ฯลฯ <ul><ul><li>หน่วยการเรียนรู้ 13 ชม . </li></ul></ul>หน่วยการเรียนรู้ 15 ชม . แผนที่ 1 1 ชม . แผนที่ 2 2 ชม . แผนที่ 3 3 ชม . แผนที่ 4 2 ชม . <ul><li>อะไรเป็นเป้าหมายสำหรับผู้เรียนในการเรียนครั้งนี้ </li></ul><ul><li>ทำอย่างไรผู้เรียนจึงบรรลุเป้าหมาย </li></ul><ul><li>ตัดสินอย่างไรว่านักเรียนบรรลุเป้าหมาย </li></ul>แต่ละแผนต้องตอบคำถาม ฯลฯ

×