SlideShare a Scribd company logo

Sar ครูพิมพ์

1 of 21
Download to read offline
Sar ครูพิมพ์
คานา

     รายงานประเมินตนเองฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานใน
รอบปีการศึกษา 2554 ในด้านการพัฒนาตนเอง ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผลการดาเนินงาน ผลความสาเร็จที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียน ข้อมูลผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาตนเองเพื่อสามารถนาไปใช้ในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมพร้อมที่จะ
รับการประเมินจากภายนอก เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงานที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่สามารถ
ตรวจสอบได้แล้วนาผลของการปฏิบัติงานในรอบปีไปพัฒนางานในปีต่อไป
                                   พิมพ์นวี สุจริตธุระการ
                                     26 มีนาคม 2555
สารบัญ

                                                              หน้า
คานา
สารบัญ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น.................................................................................................  1
ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองในรอบปี..............................................................................         2
ตอนที่ 3 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย................................................................................       4
ตอนที่ 4 ผลการดาเนินงาน............................................................................................     7
ตอนที่ 5 ผลความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน....................................................................       13
ตอนที่ 6 ข้อมูลผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับนักเรียน......................................................           14
ตอนที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน...................................................................
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
   1.1 ข้อมูลส่วนตัว
        ชื่อ นางพิมพ์นวี สุจริตธุระการ
        ตาแหน่ง ครู
        เกิด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2519
       ที่อยู่ 1250/100 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง จังหวัดสตูล
       การศึกษา วุฒิทางการศึกษา
             กศบ. (การวัดผลการศึกษา)
             กศม.(การบริหารการศึกษา)

        วัน เดือน ปี ที่บรรจุแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2547
        อายุราชการ 7 ปี
        ประสบการณ์ด้านการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย จานวน 12 ปี

        ความชานาญพิเศษ    คอมพิวเตอร์

   1.2 ประวัติการศึกษา

                                ปีที่สาเร็จ
    คุณวุฒิ           วิชาเอก/โท                   ชื่อสถานศึกษา
                                การศึกษา
ประถมศึกษา                -          2531     โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ
มัธยมศึกษาตอนต้น             -          2534     โรงเรียนสามบ่อวิทยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย             -          2537     โรงเรียนระโนดวิทยา
ปริญญาตรี         การวัดผลการศึกษา          2542     มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาโท          การบริหารการศึกษา          2553     มหาวิทยาลัยทักษิณ
1.3 ประวัติการทางาน
 รวมเวลา 7 ปี
    ปี พ.ศ.        สถานภาพ/ตาแหน่ง          สถานที่         เงินเดือน
  17 พ.ค. 2547       อาจารย์ 1 ระดับ 3     โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง       7,360
                            ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
   28 มี.ค. 2533        ครู คศ.1        โรงเรียนผังปาล์ม 1       3,750
                              อ.มะนัง จ.สตูล
    1 พ.ย. 52         ครู คศ.1          ช่วยราชการ         12,290
                             โรงเรียนบ้านคลองขุด
                              อ.เมือง จ.สตูล
 30 พ.ย. 54-ปัจจุบัน       ครู คศ.1        โรงเรียนบ้านกาเนะ        15,840
                             อ.เมืองสตูล จ.สตูล
    1.2 เกียรติประวัต/ิ ผลงานที่ผ่านมา
       ไม่มี
    1.3 เกียรติประวัติ/ผลงานที่ดีเด่นในปีการศึกษา 2553
        ไม่มี
    1.4 เป้าหมายการจัดการเรียนรู้
      มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุขและมีความ
เป็นไทย ก้าวทันต่อเหตุการณ์ ความเจริญของโลกและอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายให้
ผู้เรียนดังนี้
     1. มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการอ่าน การเขียนคล่อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดสังเคราะห์
     2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน รักการเขียนและรักการค้นคว้า
     3. รู้จักรักษาและดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รักการออกกาลังกายและบุคลิกภาพดี
     4. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ตามความเจริญก้าวหน้าของวิชาการ มีทักษะและศักยภาพในการส่งสาร
ข้อมูล การใช้ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยี
     5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
     6. รักประเทศชาติและท้องถิ่นบ้านเกิด มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้กับสังคม
     7. เห็นคุณค่าของตัวเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอัน
พึงประสงค์
ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองในรอบปีการศึกษา 2554
       2.1 การประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน
ครั้งที่   รายการ          เรื่อง        หน่วยงาน      วัน เดือน ปี     สถานที่จัด     การนาผลไปพัฒนางาน
                               ที่จัด
1.     ประชุมเชิง    การพัฒนาการจัดการ      สพท.สตูล       10 – 12 พ.ค. โรงเรียนอนุบาลรุ่ง การจัดการเรียนการสอน
      ปฏิบติการ
        ั      เรียนรู้แบบ Delivery               2554     ทิพย์

2.     ประชุมเชิง    การวัดผลและ         สพท.สตูล       27 พ.ย. 2554 โรงแรมพินนาเคิลฯ การวัดผลประเมินผล
      ปฏิบติการ
        ั      ประเมินผลการเรียนรู้                              ของนักเรียน
              หลักสูตรแกนกลาง 51
3.     ประชุมเชิง    การจัดทาหลักสูตร       สพท.สตูล       18 – 20 ม.ค.   ศูนย์ข้อมูล       จัดทาหลักสูตรตามกลุ่ม
      ปฏิบติการ
        ั      สถานศึกษา                     2554       สารสนเทศฯจ.สตูล     สาระ
4.     ประชุมเชิง    พัฒนาครูผู้สอน        สพท.สตูล       17-19 มี.ค.   โรงแรมลีการ์เด้     จัดกิจกรรมการเรียนการ
      ปฏิบติการ
         ั     ภาษาไทย ชั้นป.3                  2554       นท์พลาซ่า        สอนภาษาไทย
                                                หาดใหญ่
6.     อบรม e- พัฒนาครูตามระบบ e-          สพฐ.         15 ต.ค. –    ผ่านระบบUTQ          พัฒนาความรู้ใน
      training training                         30 พ.ย. 54    online             หลักสูตรวิธีสอนแก่
                                                               ครูผู้สอนรายวิชา
8.     อบรมเชิง     - การใช้โปรแกรม         ร.ร. บ้านกาเนะ 1 – 2 มี.ค.55 ร.ร. บ้านกาเนะ           จัดการเรียนการสอนโดย
      ปฏิบติการ
        ั      Microsoft word 2010                                        ใช้สื่อ ICT
              - การวิจัยชั้นเรียน                                        จัดทาวิจัยชันเรียน
                                                                     ้
9.     อบรมเชิง     เทคนิคการสอนโดย         สานักพิมพ์     10 มี.ค. 55       ร.ร. อนุบาลรุ่งทิพย์ การสอนโดยใช้
      ปฏิบติการ
        ั      โครงงาน             วัฒนาพานิช                            โครงงาน
                     รวม.........9.......ครั้ง จานวน.......13......วัน..........-......ชั่วโมง


       2.2 การแสวงหาความรู้หรือพัฒนาตนเองโดยวิธีการหรือรูปแบบอื่นๆ
         - ไม่มี
Ad

Recommended

รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553Nattapon
 
SAR ปีการศึกษา 2555
SAR ปีการศึกษา 2555SAR ปีการศึกษา 2555
SAR ปีการศึกษา 2555Teacher Sophonnawit
 
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54
รายงานประเมินตนเองครูยุวนิตย์ 54Montree Jareeyanuwat
 
Sarครูโต้
Sarครูโต้Sarครูโต้
Sarครูโต้wichsitb
 
รายงานประเมินตนเองครูบุญตา
รายงานประเมินตนเองครูบุญตารายงานประเมินตนเองครูบุญตา
รายงานประเมินตนเองครูบุญตาMontree Jareeyanuwat
 
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552Nattapon
 

More Related Content

What's hot

บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553Nattapon
 
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วยบันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วยpuyhihi
 
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิมตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิมทับทิม เจริญตา
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 Weerachat Martluplao
 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556เทวัญ ภูพานทอง
 
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552Nattapon
 
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑patchara111
 
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554Nattapon
 
ประวัติมนตรี
ประวัติมนตรีประวัติมนตรี
ประวัติมนตรีMontree Jareeyanuwat
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57Weerachat Martluplao
 
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทองรายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทองเทวัญ ภูพานทอง
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานWeerachat Martluplao
 
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 

What's hot (19)

บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
 
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วยบันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
บันทึกนำเสนอครูผู้ช่วย
 
รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล Sar
รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล Sarรายงานการประเมินตนเองรายบุคคล Sar
รายงานการประเมินตนเองรายบุคคล Sar
 
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิมตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม
ตัวอย่างบันทึกความดีครูทับทิม
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556 แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ครูวีรชาติ ปี 2556
 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ปี 2556
 
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
เอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล Obec award ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานสมรรถนะครู นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
 
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
บันทึกความดีปุ๊ครั้งที่ ๑
 
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
 
ประวัติมนตรี
ประวัติมนตรีประวัติมนตรี
ประวัติมนตรี
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน ประกอบการย้าย 57
 
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทองรายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
รายงานการปฏิบัติราชการ ปี 2555 ครูเทวัญ ภูพานทอง
 
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงานแบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกความดีและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 
นำเสนอวิจัยวิทยฐานะ
นำเสนอวิจัยวิทยฐานะนำเสนอวิจัยวิทยฐานะ
นำเสนอวิจัยวิทยฐานะ
 
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
Teacher portfolio
Teacher portfolioTeacher portfolio
Teacher portfolio
 
Kamon
KamonKamon
Kamon
 

Viewers also liked

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองKhunkrunuch
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจSomchart Phaeumnart
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พี่ก้อย)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พี่ก้อย)แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พี่ก้อย)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พี่ก้อย)yuiops
 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยWichai Likitponrak
 
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัวการประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัวsingha_koy
 
แบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆNaphachol Aon
 
มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..
มาตรฐานปฐมวัย 11  มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..มาตรฐานปฐมวัย 11  มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..
มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..Montree Jareeyanuwat
 
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55Sircom Smarnbua
 
SAR โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
SAR โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีSAR โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
SAR โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีcomed
 
สมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดีAon Narinchoti
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553Sircom Smarnbua
 
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555Ssr รร 2555
Ssr รร 2555supphawan
 
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556Nattapon
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555Sircom Smarnbua
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)Sircom Smarnbua
 

Viewers also liked (15)

รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
 
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสมชาติ แผ่อำนาจ
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พี่ก้อย)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พี่ก้อย)แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พี่ก้อย)
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (พี่ก้อย)
 
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย
 
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัวการประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
การประเมิน ตอนที่ ๑ ประวัติส่วนตัว
 
แบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆ
 
มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..
มาตรฐานปฐมวัย 11  มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..มาตรฐานปฐมวัย 11  มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..
มาตรฐานปฐมวัย 11 มาตรฐาน 51 ตังบ่งชี้..
 
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55
บันทึกความดีศิริวุฒิ 1 55
 
SAR โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
SAR โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีSAR โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
SAR โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
 
สมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดีสมุดบันทึกความดี
สมุดบันทึกความดี
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2553
 
Ssr รร 2555
Ssr รร 2555Ssr รร 2555
Ssr รร 2555
 
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2557 (ยังไม่สมบูรณ์)
 

Similar to Sar ครูพิมพ์

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554Nattapon
 
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6Napadon Yingyongsakul
 
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานtassanee chaicharoen
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552Nattapon
 
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55tassanee chaicharoen
 
บทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯบทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯsupanyasaengpet
 
Ptt 5 บท
Ptt 5 บทPtt 5 บท
Ptt 5 บทpanida428
 
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552Nattapon
 
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54Jiraporn
 
สารสนเทศ 53
สารสนเทศ 53สารสนเทศ 53
สารสนเทศ 53saenphinit
 
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะMontree Jareeyanuwat
 
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพรข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพรNontaporn Pilawut
 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...Kobwit Piriyawat
 

Similar to Sar ครูพิมพ์ (20)

Kamon1
Kamon1Kamon1
Kamon1
 
ตัวอย่าง Sar
ตัวอย่าง Sarตัวอย่าง Sar
ตัวอย่าง Sar
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
 
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
แผนการสอนการงานอาชีพ ป.6
 
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐานมาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
มาตรฐานโรงเรียนวัดพวงนิมิต 15 มาตรฐาน
 
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
บันทึุกความดี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
 
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55
จุดเน้นที่ 5 ภาค1 ปี55
 
จุดเน้นที่ 5
จุดเน้นที่ 5จุดเน้นที่ 5
จุดเน้นที่ 5
 
นำเสนองานโรงเรียนดี
นำเสนองานโรงเรียนดี นำเสนองานโรงเรียนดี
นำเสนองานโรงเรียนดี
 
Focus5
Focus5Focus5
Focus5
 
Focus 5-55
Focus 5-55Focus 5-55
Focus 5-55
 
บทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯบทที่ 2 คณิตฯ
บทที่ 2 คณิตฯ
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
Ptt 5 บท
Ptt 5 บทPtt 5 บท
Ptt 5 บท
 
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
บันทึกความดี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
 
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54รายงานการประเมินตนเอง 2 54
รายงานการประเมินตนเอง 2 54
 
สารสนเทศ 53
สารสนเทศ 53สารสนเทศ 53
สารสนเทศ 53
 
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฉบับแก้ไขรับสมศกาเนะ
 
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพรข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
ข้อตกลงตามมาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ นนทพร
 
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
 

More from Montree Jareeyanuwat

รางวัลนักเรียนดีเด่น
รางวัลนักเรียนดีเด่นรางวัลนักเรียนดีเด่น
รางวัลนักเรียนดีเด่นMontree Jareeyanuwat
 
รางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพป
รางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพปรางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพป
รางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพปMontree Jareeyanuwat
 
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นรางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นMontree Jareeyanuwat
 
รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551
รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551
รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551Montree Jareeyanuwat
 
โรงเรียนดีเด่น
โรงเรียนดีเด่นโรงเรียนดีเด่น
โรงเรียนดีเด่นMontree Jareeyanuwat
 
สรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด
สรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุดสรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด
สรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุดMontree Jareeyanuwat
 
การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปีการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปีMontree Jareeyanuwat
 
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมสภานักเรียนMontree Jareeyanuwat
 
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนMontree Jareeyanuwat
 
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองMontree Jareeyanuwat
 
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองMontree Jareeyanuwat
 
รูปภาพเรียนฟรี
รูปภาพเรียนฟรีรูปภาพเรียนฟรี
รูปภาพเรียนฟรีMontree Jareeyanuwat
 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพMontree Jareeyanuwat
 
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากรMontree Jareeyanuwat
 
รูปภาพเรียนฟรี
รูปภาพเรียนฟรีรูปภาพเรียนฟรี
รูปภาพเรียนฟรีMontree Jareeyanuwat
 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพMontree Jareeyanuwat
 
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1Montree Jareeyanuwat
 
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1Montree Jareeyanuwat
 

More from Montree Jareeyanuwat (20)

รางวัลนักเรียนดีเด่น
รางวัลนักเรียนดีเด่นรางวัลนักเรียนดีเด่น
รางวัลนักเรียนดีเด่น
 
รางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพป
รางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพปรางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพป
รางวัลนักการดีเด่น ระดับ สพป
 
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นรางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น
 
รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551
รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551
รางวัลกรรมการสถานศึกษาฯดีเด่น ประจำปี 2551
 
โรงเรียนดีเด่น
โรงเรียนดีเด่นโรงเรียนดีเด่น
โรงเรียนดีเด่น
 
Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์Sar ครูพิมพ์
Sar ครูพิมพ์
 
O net
O netO net
O net
 
สรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด
สรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุดสรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด
สรุปโครงการ 54 ส่วน 1 3 ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด
 
การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปีการจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
การจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี
 
กิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมสภานักเรียน
กิจกรรมสภานักเรียน
 
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ภาพกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
 
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง
 
ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครองประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง
 
รูปภาพเรียนฟรี
รูปภาพเรียนฟรีรูปภาพเรียนฟรี
รูปภาพเรียนฟรี
 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 
พัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากรพัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร
 
รูปภาพเรียนฟรี
รูปภาพเรียนฟรีรูปภาพเรียนฟรี
รูปภาพเรียนฟรี
 
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
 
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
ประกาศโรงเรียนฉบับที่ 54.1
 

Sar ครูพิมพ์

 • 2. คานา รายงานประเมินตนเองฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานใน รอบปีการศึกษา 2554 ในด้านการพัฒนาตนเอง ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผลการดาเนินงาน ผลความสาเร็จที่ เกิดขึ้นกับผู้เรียน ข้อมูลผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาตนเองเพื่อสามารถนาไปใช้ในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและเพื่อให้ สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมพร้อมที่จะ รับการประเมินจากภายนอก เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงานที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่สามารถ ตรวจสอบได้แล้วนาผลของการปฏิบัติงานในรอบปีไปพัฒนางานในปีต่อไป พิมพ์นวี สุจริตธุระการ 26 มีนาคม 2555
 • 3. สารบัญ หน้า คานา สารบัญ ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น................................................................................................. 1 ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองในรอบปี.............................................................................. 2 ตอนที่ 3 ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย................................................................................ 4 ตอนที่ 4 ผลการดาเนินงาน............................................................................................ 7 ตอนที่ 5 ผลความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน.................................................................... 13 ตอนที่ 6 ข้อมูลผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับนักเรียน...................................................... 14 ตอนที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน...................................................................
 • 4. ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 1.1 ข้อมูลส่วนตัว ชื่อ นางพิมพ์นวี สุจริตธุระการ ตาแหน่ง ครู เกิด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2519 ที่อยู่ 1250/100 หมู่ที่ 4 ตาบลคลองขุด อาเภอเมือง จังหวัดสตูล การศึกษา วุฒิทางการศึกษา กศบ. (การวัดผลการศึกษา) กศม.(การบริหารการศึกษา) วัน เดือน ปี ที่บรรจุแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2547 อายุราชการ 7 ปี ประสบการณ์ด้านการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย จานวน 12 ปี ความชานาญพิเศษ คอมพิวเตอร์ 1.2 ประวัติการศึกษา ปีที่สาเร็จ คุณวุฒิ วิชาเอก/โท ชื่อสถานศึกษา การศึกษา ประถมศึกษา - 2531 โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ มัธยมศึกษาตอนต้น - 2534 โรงเรียนสามบ่อวิทยา มัธยมศึกษาตอนปลาย - 2537 โรงเรียนระโนดวิทยา ปริญญาตรี การวัดผลการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • 5. 1.3 ประวัติการทางาน รวมเวลา 7 ปี ปี พ.ศ. สถานภาพ/ตาแหน่ง สถานที่ เงินเดือน 17 พ.ค. 2547 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7,360 ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา 28 มี.ค. 2533 ครู คศ.1 โรงเรียนผังปาล์ม 1 3,750 อ.มะนัง จ.สตูล 1 พ.ย. 52 ครู คศ.1 ช่วยราชการ 12,290 โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 30 พ.ย. 54-ปัจจุบัน ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านกาเนะ 15,840 อ.เมืองสตูล จ.สตูล 1.2 เกียรติประวัต/ิ ผลงานที่ผ่านมา ไม่มี 1.3 เกียรติประวัติ/ผลงานที่ดีเด่นในปีการศึกษา 2553 ไม่มี 1.4 เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุขและมีความ เป็นไทย ก้าวทันต่อเหตุการณ์ ความเจริญของโลกและอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายให้ ผู้เรียนดังนี้ 1. มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการอ่าน การเขียนคล่อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเรียน รักการเขียนและรักการค้นคว้า 3. รู้จักรักษาและดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง รักการออกกาลังกายและบุคลิกภาพดี 4. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ตามความเจริญก้าวหน้าของวิชาการ มีทักษะและศักยภาพในการส่งสาร ข้อมูล การใช้ภาษาต่างประเทศและการใช้เทคโนโลยี 5. มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 6. รักประเทศชาติและท้องถิ่นบ้านเกิด มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้กับสังคม 7. เห็นคุณค่าของตัวเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามหลักธรรม มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอัน พึงประสงค์
 • 6. ตอนที่ 2 การพัฒนาตนเองในรอบปีการศึกษา 2554 2.1 การประชุม อบรม สัมมนาหรือศึกษาดูงาน ครั้งที่ รายการ เรื่อง หน่วยงาน วัน เดือน ปี สถานที่จัด การนาผลไปพัฒนางาน ที่จัด 1. ประชุมเชิง การพัฒนาการจัดการ สพท.สตูล 10 – 12 พ.ค. โรงเรียนอนุบาลรุ่ง การจัดการเรียนการสอน ปฏิบติการ ั เรียนรู้แบบ Delivery 2554 ทิพย์ 2. ประชุมเชิง การวัดผลและ สพท.สตูล 27 พ.ย. 2554 โรงแรมพินนาเคิลฯ การวัดผลประเมินผล ปฏิบติการ ั ประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียน หลักสูตรแกนกลาง 51 3. ประชุมเชิง การจัดทาหลักสูตร สพท.สตูล 18 – 20 ม.ค. ศูนย์ข้อมูล จัดทาหลักสูตรตามกลุ่ม ปฏิบติการ ั สถานศึกษา 2554 สารสนเทศฯจ.สตูล สาระ 4. ประชุมเชิง พัฒนาครูผู้สอน สพท.สตูล 17-19 มี.ค. โรงแรมลีการ์เด้ จัดกิจกรรมการเรียนการ ปฏิบติการ ั ภาษาไทย ชั้นป.3 2554 นท์พลาซ่า สอนภาษาไทย หาดใหญ่ 6. อบรม e- พัฒนาครูตามระบบ e- สพฐ. 15 ต.ค. – ผ่านระบบUTQ พัฒนาความรู้ใน training training 30 พ.ย. 54 online หลักสูตรวิธีสอนแก่ ครูผู้สอนรายวิชา 8. อบรมเชิง - การใช้โปรแกรม ร.ร. บ้านกาเนะ 1 – 2 มี.ค.55 ร.ร. บ้านกาเนะ จัดการเรียนการสอนโดย ปฏิบติการ ั Microsoft word 2010 ใช้สื่อ ICT - การวิจัยชั้นเรียน จัดทาวิจัยชันเรียน ้ 9. อบรมเชิง เทคนิคการสอนโดย สานักพิมพ์ 10 มี.ค. 55 ร.ร. อนุบาลรุ่งทิพย์ การสอนโดยใช้ ปฏิบติการ ั โครงงาน วัฒนาพานิช โครงงาน รวม.........9.......ครั้ง จานวน.......13......วัน..........-......ชั่วโมง 2.2 การแสวงหาความรู้หรือพัฒนาตนเองโดยวิธีการหรือรูปแบบอื่นๆ - ไม่มี
 • 7. ตอนที่ 3 ภารกิจที่ได้รบมอบหมาย ั 3.1 ภารกิจด้านการจัดการเรียนรู้ ชั้น กลุ่มสาระ/กิจกรรม จานวนชั่วโมง/ จานวน จานวนนักเรียนพิเศษ สัปดาห์ นักเรียน(คน) เรียนร่วม(คน) ป.1 ภาษาไทย 5 25 - ป.1 คณิตศาสตร์ 5 25 - ป.1 วิทยาศาสตร์ 2 25 - ป.1 สังคมศึกษาฯ 1 25 - ป.1 สุขศึกษาฯ 1 25 - ป.1 การงานอาชีพฯ 1 25 - ป.1 กิจกรรมแนะแนว 1 25 - ป.1 กิจกรรมลูกเสือ 1 25 - ป.1 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 5 25 - รวม 22 25 - 3.2 ภารกิจตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 งาน ฝ่าย/งาน ลาดับ งานที่ได้รับมอบหมาย หมายเหตุ ที่ บริหารวิชาการ 1. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ กับสถานศึกษาอื่น 2. ส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถานศึกษาอื่น ที่จัดการศึกษา 3. การส่งเสริมการประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย บริหารงานงบประมาณ - บริหารงานบุคคล - บริหารทั่วไป 1. รับผิดชอบเวรประจาวันอังคาร 2. จัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 3. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด รวม..............................6..............งาน
 • 8. 3.3 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบ ที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ 1. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - กิจกรรมเยี่ยมบ้าน - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน - กิจกรรมคัดกรองนักเรียน - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน - กิจกรรมป้องกันยาเสพติด รวม...............1..............โครงการ..............5..................กิจกรรม 3.4 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ มาตรฐาน/ รายละเอียดมาตรฐาน/ ชิ้นงาน /หลักฐาน หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 7 1. ครูมีการกาหนดเป้าหมาย - หลักสูตรสถานศึกษา ครูปฏิบัติงานตาม คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ - หลักสูตรกลุ่มสาระฯ บทบาทหน้าที่อย่าง ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ - แผนการจัดการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพและ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ - รายงานการประเมินตนเอง เกิดประสิทธิผล 2. ครูมีการคิดวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น - ระเบียบการวัดผลฯ รายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวาง - แผนพัฒนา 4 ปี แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา - แผนปฏิบัติการประจาปี ศักยภาพผู้เรียน - รายงานโครงการ 3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ 1) โครงการระบบดูแลฯ ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 2) โครงการเร่งรัดฯ บุคคลและพัฒนาการทาง 3) โครงการธนาคารความดี สติปัญญา - รายงานประจาปีของโรงเรียน 4. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ - รายงานการประเมินภายนอก เหมาะสม ผนวกกับบริบทและภูมิ จาก สมศ. ปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการ - รายงานวิจัยชั้นเรียน จัดการเรียนรู้ - ผลงานนักเรียน - คาสั่งมอบหมายงาน
 • 9. มาตรฐาน/ รายละเอียดมาตรฐาน/ ชิ้นงาน /หลักฐาน หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ ตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ 7 5. ครูมีการวัดและประเมินผลที่ - เครื่องมือวัดผลประเมินผล ครูปฏิบัติงานตาม มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทบาทหน้าที่อย่าง ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย - ผลการทดสอบระดับชาติ มีประสิทธิภาพและ 6. ครูให้คาแนะนา ปรึกษาและ NT , O-NET เกิดประสิทธิผล แก้ไขให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน - แบบประเมินผลการ และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิทย ภาค ฐานะ 7. ครูมีการศึกษาวิจัยและ - ทะเบียนประวัติ (กพ.7) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ - เกียรติบัตร ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการ - ภาพถ่ายกิจกรรม ปรับการสอน 8. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น แบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดี ของสถานศึกษา 9. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม ความสามารถ
 • 10. ตอนที่ 4 ผลการดาเนินงาน 4.1 ผลการจัดการเรียนรู้ 4.1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน กลุ่มสาระ ชั้น ได้คะแนนเฉลี่ย เป้าหมาย ผล/ความก้าวหน้า ร้อยละ ร้อยละ ภาษาไทย ป.1 75.66 คณิตศาสตร์ ป.1 78.74 วิทยาศาสตร์ ป.1 73.70 สังคมศึกษาฯ ป.1 71.70 ประวัติศาสตร์ ป.1 64.12 สุขศึกษาฯ ป.1 73.18 ศิลปะ ป.1 73.68 การงานอาชีพ ป.1 78.24 ภาษาอังกฤษ ป.1 73.04 อิสลาม(เพิ่มเติม ป.1 63.84 ปัญหา/อุปสรรค - นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ไม่มีนิสัยรักการอ่าน ผู้ปกครองขาดความร่วมมือ แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ - สอนซ่อมเสริม พบปะผู้ปกครอง เยี่ยมบ้าน 4.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชาติ - ไม่มี ปัญหา/อุปสรรค ผลสัมฤทธิ์ยังต่า เนื่องจากนักเรียนขาดความกระตือรือร้น และครูต้องปรับรูปแบบการสอนให้ นักเรียนไดมีโอกาสได้ศึกษาสภาพจริงให้มากขึ้น และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้ความเอา ใจใส่นักเรียนด้านการเรียนมากขึ้น แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ จัดทาแผนพัฒนาวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาในการเสริมนักเรียนให้มากขึ้น เช่น เปลี่ยนรูปแบบการสอน การใช้สื่อการสอนให้มาก และเปลี่ยนรูปแบบสื่อการสอน เช่น ใช้สื่อทาง อินเตอร์เน็ต ICT
 • 11. 4.1.3 ระดับผลการเรียนของผู้เรียนในระดับชั้นและกลุ่มสาระ ชั้น/ จานวนนักเรียน ระดับผลการเรียน(คน) กลุ่มสาระ เข้าสอบ(คน) 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ภาษาไทย 25 2 - - 1 3 3 5 11 คณิตศาสตร์ 25 2 - - - 2 2 9 10 วิทยาศาสตร์ 25 1 1 1 1 3 3 8 7 สังคมศึกษาฯ 25 1 1 1 - 5 8 2 6 ประวัติศาสตร์ 25 - 6 2 3 4 8 - 2 สุขศึกษาฯ 25 - 2 - 1 6 6 6 4 ศิลปะ 25 - - - 4 3 5 8 5 การงานอาชีพฯ 25 - 1 1 - 1 3 8 11 อังกฤษ 25 - - - 4 4 6 5 6 อิสลาม (เพิ่มเติม) 25 1 3 3 7 4 5 - 2 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 และ 4 ร้อยละ 65.20 ปัญหา/อุปสรรค นักเรียนที่มีผลการเรียน ระดับ 3 และ 4 ร้อยละ 65.20 อยู่ในเกณฑ์พอใช้แต่ยังต้องพัฒนาต่อไป แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ 1. จัดทาแผนพัฒนาวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการเสริมนักเรียนให้มาก ขึ้นเช่น ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ กิจกรรมคิดเลขเร็ว 2. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 3. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 4. พัฒนาการใช้สื่อ ICT แก่นักเรียนและครูผู้สอน 5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน เน้นการทางานแบบมีกระบวนการกลุ่ม 6. วิจัยชั้นเรียน
 • 12. 4.1.4 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จานวนผลการ ผลการประเมิน ชั้น/ จานวนนักเรียน ร้อยละ เรียนรู้ที่คาดหวัง (คน) กลุ่มสาระ เข้าสอบ(คน) (ข้อ) ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ภาษาไทย 25 22 23 2 92.00 8.00 คณิตศาสตร์ 25 15 23 2 92.00 8.00 วิทยาศาสตร์ 25 10 23 2 92.00 8.00 สังคมศึกษาฯ 25 24 25 - 100 - ประวัติศาสตร์ 25 8 25 - 100 - สุขศึกษาฯ 25 13 25 - 100 - ศิลปะ 25 18 25 - 100 - การงานอาชีพฯ 25 5 25 - 100 - อังกฤษ 25 12 25 - 100 - อิสลาม (เพิ่มเติม) 25 4 24 1 4.00 ปัญหา/อุปสรรค.................................-.............................................................................. ..................................................................................................................................................... แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ.................-.................................... 4.1.5 ผลการประเมินสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม(ถ้ามี) จานวน จานวนผลการ ผลการประเมิน(คน) ร้อยละ ชั้น/กลุ่มสาระ นักเรียนเข้า เรียนรู้ที่คาดหวัง ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน สอบ(คน) (ข้อ) - - - - - - - ปัญหา/อุปสรรค.................................-.............................................................................. ..................................................................................................................................................... แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ..................................................... …………………………………………………-…………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………
 • 13. 4.1.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้น จานวน ผลการประเมิน(คน) กิจกรรม นักเรียน(คน) ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน กิจกรรมแนะแนว 25 25 - 100 - กิจกรรมลูกเสือ- 25 25 - 100 - กิจกรรมชุมนุม 25 25 - 100 - ปัญหา/อุปสรรค......................-............................................................................ ..................................................................................................................................................... แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ..................................................... ………………………………………………………-………………………………………… 4.1.7 ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ ชั้น/กลุ่มสาระ จานวนนักเรียนเข้า ผลการประเมิน(คน) ร้อยละ สอบ(คน) ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ภาษาไทย 25 23 2 92.00 8.00 คณิตศาสตร์ 25 23 2 92.00 8.00 วิทยาศาสตร์ 25 23 2 92.00 8.00 สังคมศึกษาฯ 25 25 - 100 - ประวัติศาสตร์ 25 25 - 100 - สุขศึกษาฯ 25 25 - 100 - ศิลปะ 25 25 - 100 - การงานอาชีพฯ 25 25 - 100 - อังกฤษ 25 23 2 92.00 8.00 อิสลาม (เพิ่มเติม) 25 24 1 96.00 4.00 ปัญหา/อุปสรรค นักเรียนขาดทักษะในการเขียน มักเขียนสะกดคาผิด เขียนไม่เป็นระเบียบ ขาดความ รับผิดชอบ ไม่มีสมาธิในการเรียน ชอบเล่น ชอบคุยมากกว่าเรียน แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ 1. สอนซ่อมเสริม 2. ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น สื่อ ICT สื่อที่ครูผลิตเอง 3. จัดทาแบบฝึกทักษะการอ่าน การคิดวิเคราะห์ที่หลากหลายโดยคานึงถึงความสามารถระหว่างบุคคล
 • 14. 4.1.8 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ชั้น/กลุ่มสาระ จานวนนักเรียน จานวนคุณลักษณะที่ ผลการประเมิน ร้อยละ เข้าสอบ(คน) พึงประสงค์(ข้อ) (คน) ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ภาษาไทย 25 8 25 - 100 - คณิตศาสตร์ 25 8 25 - 100 - วิทยาศาสตร์ 25 8 25 - 100 - สังคมศึกษาฯ 25 8 25 - 100 - ประวัติศาสตร์ 25 8 25 - 100 - สุขศึกษาฯ 25 8 25 - 100 - ศิลปะ 25 8 25 - 100 - การงานอาชีพฯ 25 8 25 - 100 - อังกฤษ 25 8 25 - 100 - อิสลาม (เพิ่มเติม) 25 8 25 - 100 - ที่ ชื่อแผนงาน/ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ความสาเร็จ 1. โครงการระบบดูแล ด้านปริมาณ ด้านปริมาณ ช่วยเหลือนักเรียน 1.นักเรียนปฐมวัย และนักเรียน 1. ครูจัดกิจกรรมได้เป็น ร้อยละ 100 ประถมร้อยละ 90มีความมั่นใจ อย่างดี โดยการมีส่วน กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และ ร่วมกับคณะครู นักเรียน ให้เกียรติผู้อื่น และผู้ปกครอง 2.นักเรียนปฐมวัยและนักเรียน 2. ผู้เรียนสามารถทุกคน ประถมร้อยละ 90มีมนุษยสัมพันธ์ ได้รับความช่วยเหลือตาม ที่ดีต่อเพื่อน ครู และชอบมา ศักยภาพความแตกต่างของ โรงเรียน แต่ละบุคคล 3.ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ ด้านคุณภาพ ร้อยละ 100 ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจ 1. โรงเรียนได้จัดทา ผู้เรียนเป็นรายบุคคล โครงการระบบดูแล 4.สถานศึกษามีการจัดและพัฒนา ช่วยเหลือนักเรียนที่มี
 • 15. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่ คุณภาพตรวจสอบและ เข้มแข็งและทั่วถึงร้อยละ 100 สามารถเผยแพร่แก่ 5.สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม สถานศึกษาอื่นได้ ส่งเสริมและตอบสนอง 2. นักเรียนสามารถพัฒนา ความสามารถพิเศษ และความ ตนเองตามความรู้ ถนัดของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพได้ ความสามารถของแต่ละ ร้อยละ 100 บุคคล 6.นักเรียนประถมร้อยละ 90มี ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และป้องกันตนเอง ไม่เสพยาเสพ ติด 4.2 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ ชื่อแผนงาน/ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม ความสาเร็จ 1. โครงการระบบดูแล ด้านคุณภาพ ช่วยเหลือนักเรียน 1. ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 2. ครูมีความสามารถในการ จัดการเรียนการสอนอย่างมี ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ 3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง หลากหลาย
 • 16. ปัญหา/อุปสรรค......................-................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. แนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาและข้อเสนอแนะ............................................................................. ………………………………………………………-…………………………………………………………. 4.3 ผลการดาเนินงานตามภารกิจอื่นๆที่ได้รับหมายจากองค์กร/หน่วยงานต่างๆ - ไม่มี ตอนที่ 5 ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน - ไม่มี
 • 17. ตอนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดาเนินงานที่เกียวกับผู้เรียน ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สารวจ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2555 1. ผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน ที่ ลักษณะ/ประเภทผลงาน จานวน จานวน หน่วยที่/เรื่อง ชิ้น คน 1. โครงงานนักเรียน ชั้นป.1 10 25 กลุ่มสาระภาษาไทย 2. ผลงานการเขียนคา 25 25 กลุ่มสาระภาษาไทย 3. แบบฝึกทักษะการเขียนคายาก 23 25 กลุ่มสาระภาษาไทย 4. ผลงานการคิดเลขเร็ว 24 25 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รวมผลงาน…………82…………….ชิ้น 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ ชื่อกิจกรรม สมาชิก(คน) คะแนนเฉลี่ย ผลงาน/ชิ้นงาน ร้อยละ ที่โดดเด่น 1. กิจกรรมชุมนุม 25 100 บันทึกกิจกรม 2. ค่ายลูกเสือ 25 100 บันทึกเข้าค่ายลูกเสือ รวมผลงาน...............2.................ชิ้น
 • 18. 4. กิจกรรมค่าย /ทัศนศึกษา ดูงาน ผู้เข้าร่วม ชื่อกิจกรรม จานวน(คน) วัน เดือน ปี สถานที่ นักเรียนและ 1.เข้าค่ายลูกเสือ 50 31 มกราคม 2555 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ คณะครู 3.ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เภตรา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ เภตรา 60 รวม…………1…………….ครั้ง 5. การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชื่อแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้จานวนครั้ง/ปี 1. ห้องคอมพิวเตอร์ 12 2. ห้องสมุด 20 3. ห้องละหมาด 2 4.ห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ 5 5.ห้องพยาบาล 2 6. ห้องสหกรณ์ 1 7. โรงอาหาร 3 8. เรือนเพาะชา 3 7. การใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจานวน(คน) จานวนครั้ง 1. มัสยิด 25 1 รวม…………1……แหล่ง รวม..……1………..ครั้ง 7. การใช้วิทยากร/ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ไม่มี
 • 19. 8. การวิเคราะห์ผู้เรียนรายกลุ่ม กลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน 1. เด็กหญิงนาตยา อุสนุน 1. เด็กชายไกรสร บุญสงคราม 1. เด็กชายศิรินาถ ระมะลี 2. เด็กหญิงสุกัญญา ลาหมาน 2. เด็กชายอันวา หมีนหวัง 2. เด็กหญิงฮาบีบ๊ะ หมีนหวัง 3. เด็กชายทัศไนย กรมเมือง 3. เด็กชายธีรวัฒน์ ปีไสย 3. เด็กหญิงฟาติม๊ะ สาม่าน 4. เด็กหญิงอารยา เหมควนเคียม 4. เด็กชายอาซัน อาดา 4. เด็กชายนันทวุธ อาดา 5. เด็กชายสมรักษ์ กิ่งมัน 5. เด็กชายอุเส็น อาดา 5. เด็กชายอามีน หลังยาหน่าย 6. เด็กหญิงสุยานี เหมจา 6. เด็กชายอานัส ศรีสุข 6. เด็กชายรอหีม เละสัน 7. เด็กหญิงโสรยา ลาดี 7. เด็กชายอัลวาร์ เบ็ญกาเส็ม 7. เด็กชายรอดัส โต๊ะมอง 8. เด็กหญิงสุภาวัลย์ สินชู 9. เด็กหญิงปรีญา โต๊ะดิน 10. เด็กชายสุทธิรักษ์ หลังยาหน่าย 11. เด็กหญิงสุพรรษา ตาลักษณะ รวม.......7..................คน รวม...........11..............คน รวม.............7............คน
 • 20. ตอนที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2554 7.1 ปัญหา /ความต้องการเร่งด่วนที่ต้องเร่งปรับปรุงพัฒนา 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ 2. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่หลากหลาย 3. นักเรียนยังขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 4. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียน เช่น โครงงาน และใช้สื่อ ICT 5. การแก้ปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่อง 7.2 โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา 1. โครงการส่งเสริมการอ่าน 2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 • 21. ตอนที่ 8 เอกสารประกอบรายงานการปฏิบัติงาน 1. รางวัล/เกียรติบัตร 2. รายงานการปฏิบัติงานตามโครงการที่รับผิดชอบ 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. ผลงานนักเรียน 5. ภาพถ่ายกิจกรรม 6. เอกสารธุรการชั้นเรียน การสรุปรายงานและข้อเสนอแนะ รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา 2554 ด้านการพัฒนาตนเองในรอบปี การศึกษา 2554 ภารกิจที่รับผิดชอบ การพัฒนาตนเองที่นามาใช้ในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอนเพื่อให้ สอดคล้องกับมาตรฐานด้านการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมพร้อมที่จะ รับการประเมินจากภายนอก เป็นการตรวจสอบคุณภาพของงานที่ครูทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่สามารถ ตรวจสอบได้แล้วนาผลของการปฏิบัติงานในรอบปีไปพัฒนางานในปีต่อไป ลงชื่อ.......................................ผู้รายงาน (นางพิมพ์นวี สุจริตธุระการ) ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านกาเนะ