SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬ ‫فن‬
‫استاد‬:‫فر‬ ‫میالنی‬‫دکتر‬
‫ائه‬‫ر‬‫ا‬:
‫ر‬‫سرخپو‬ ‫بابک‬
‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬
1
‫مقدمه‬
‫ب‬ ‫دانوش‬ ‫بور‬ ‫مبتنو‬ ‫یوا‬ ‫یسیوته‬ ‫در‬ ‫آنتولووی‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫نقش‬ ‫امروزه‬‫یوسار‬
‫ایت‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬.
‫مر‬ ‫دانش‬ ‫بسان‬ ‫و‬ ‫نماسش‬ ‫برا‬ ‫قدرتمند‬ ‫ابزار‬ ‫سک‬ ‫بعنوان‬ ‫آنتولوی‬‫بوه‬ ‫بوو‬
‫ور‬‫و‬ ‫م‬ ‫ماحوسن‬ ‫تویو‬ ‫وردازش‬ ‫قابول‬ ‫و‬ ‫ریوم‬ ‫قالوم‬ ‫سوک‬ ‫در‬ ‫وووزه‬ ‫سوک‬
‫ایت‬.
‫کو‬ ‫برقورار‬ ‫را‬ ‫نایمگون‬ ‫یا‬ ‫یسیته‬ ‫بسن‬ ‫ارتبا‬ ‫توان‬ ‫م‬ ‫آن‬ ‫کمک‬ ‫به‬‫و‬ ‫رد‬
‫نوای‬ ‫یوا‬ ‫یسیوته‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ماحوسن‬ ‫یوا‬ ‫برناموه‬ ‫بسن‬ ‫متقابل‬ ‫ارتبا‬ ‫و‬ ‫تعامل‬‫مگون‬
‫داد‬ ‫بود‬ ‫ب‬ ‫را‬.
‫مو‬ ‫نوایمگون‬ ‫یوا‬ ‫یسیوته‬ ‫تعامول‬ ‫محوتل‬ ‫وول‬ ‫یوا‬ ‫آنتولوی‬ ‫وعده‬ ‫چه‬ ‫اگر‬
‫یسیو‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نایمگون‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫یا‬ ‫آنتولوی‬ ‫خود‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫باحد‬‫ته‬
2
3
3
‫انگیزه‬
‫اسنترنت‬ ‫حبته‬ ‫بیتر‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫العات‬ ‫ا‬ ‫زساد‬ ‫وجه‬
‫ییتند‬ ‫نایمگن‬ ‫و‬ ‫حده‬ ‫توزسع‬ ‫ا‬ ‫گیترده‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫العات‬ ‫ا‬
‫نسازیا‬ ‫رحد‬
‫مرتب‬ ‫العات‬ ‫ا‬ ‫کردن‬ ‫سدا‬(‫العات‬ ‫ا‬ ‫ایتخراج‬)
‫موجود‬ ‫العات‬ ‫ا‬ ‫رو‬ ‫از‬ ‫جدسد‬ ‫دانش‬ ‫اسجاد‬
‫ب‬ ‫ا‬ ‫یازمان‬ ‫بسحتر‬ ‫التترونسک‬ ‫تجارت‬ ‫و‬ ‫اسنترنت‬ ‫تویعه‬ ‫با‬‫دنبال‬ ‫ه‬
‫حد‬ ‫ذخسره‬ ‫العات‬ ‫ا‬ ‫داراس‬ ‫توان‬ ‫کردن‬ ‫وداکثر‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫روح‬‫ه‬
‫آوردن‬ ‫بویسله‬ ‫کاربرد‬ ‫یا‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫اسگاه‬ ‫صدیا‬ ‫مسان‬ ‫در‬
‫ییتند‬ ‫تعامل‬ ‫باز‬ ‫موس‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫آن‬
4
4
‫مسئله‬
‫و‬ ‫ما‬ ‫العات‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫نسازمندس‬ ‫و‬ ‫یا‬ ‫یسیته‬ ‫سچسدگ‬ ‫افزاسش‬ ‫با‬‫فاصله‬
‫ی‬ ‫با‬ ‫انیان‬ ‫تعامل‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ ‫به‬ ‫نساز‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫یسیتم‬ ‫بسن‬‫دارسه‬ ‫سیته‬
‫دارسه‬ ‫معنایا‬ ‫مقدار‬ ‫کردن‬ ‫وداکثر‬ ‫به‬ ‫نساز‬ ‫ما‬
‫تعامل‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫یمت‬ ‫به‬ ‫ورکت‬ ‫به‬ ‫نساز‬ ‫ما‬ ‫العات‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫از‬
‫دارسه‬ ‫انیان‬ ‫با‬ ‫معناس‬
DATA Information Knowledge
Run84
ID=08
NULL
PARRT
ACC
ID=34
e
5
&
#
~
Q
ü
@
¥
¥
Æ
�
Å
Tank
¥
Noise Human Meaning
VehicleLocated at
Semi-mountainous terrain
obscured
decide
Vise maneuver
5
5
‫حل‬ ‫راه‬–‫ها‬ ‫آنتولوژی‬
‫ی‬ ‫شناس‬‫هستان‬‫یا‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬(‫به‬‫ی‬ ‫انگلیس‬:Ontology)‫در‬‫علوم‬
‫ایانه‬‫ر‬‫و‬‫اطالعات‬ ‫علوم‬‫دامنه‬ ‫یک‬ ‫مفاهیم‬ ‫از‬ ‫ای‬‫مجموعه‬‫از‬ ‫ی‬‫ر‬‫صو‬ ‫توصیف‬ ،‫و‬
‫است‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫بین‬ ‫ابط‬‫و‬‫ر‬.
‫ر‬‫چا‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫که‬‫عالقه‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫دامنه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫مشترک‬‫فهم‬ ‫به‬ ‫جاع‬‫ر‬‫ا‬‫چوب‬
‫است‬ ‫یکتا‬
‫دام‬‫به‬ ‫مالحظه‬ ‫با‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫اکی‬‫ر‬‫اد‬ ‫نماهای‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫کردن‬ ‫مجسم‬‫نه‬
‫نظر‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬
‫آید‬ ‫می‬‫بدست‬ ‫یر‬‫ز‬ ‫های‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫دنیا‬ ‫از‬ ‫اکی‬‫ر‬‫اد‬ ‫نمای‬:
‫اکات‬‫ر‬‫اد‬‫از‬ ‫ایی‬‫مجموعه‬(‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬،‫ویژگیها‬،‫ها‬ ‫موجودیت‬)
‫یف‬‫ر‬‫تعا‬
‫اکات‬‫ر‬‫اد‬‫بین‬‫نی‬‫و‬‫در‬‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫اک‬‫ر‬‫اد‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مفاهیم‬ ‫این‬ ‫از‬
6
6
‫به‬‫ر‬‫منظو‬‫گسترش‬‫و‬‫آیی‬‫ر‬‫کا‬‫بیشتر‬‫و‬‫نیز‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫ر‬‫ب‬‫نمودن‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫وب‬
‫معنایی‬،‫علوم‬‫اطالعات‬‫و‬‫علوم‬‫ایانه‬‫ر‬‫به‬‫ساخت‬‫و‬‫ایجاد‬‫شناس‬‫هستی‬‫ی‬
‫مند‬‫ز‬‫نیا‬‫هستند‬.
‫ن‬‫همچو‬‫ی‬‫بسیار‬‫از‬‫ها‬‫مینه‬‫ز‬‫و‬‫های‬‫شاخه‬‫دیگر‬‫فلسفه‬،‫شناس‬‫هستی‬‫ی‬‫نیز‬
‫در‬‫سایه‬‫ها‬‫پیشرفت‬‫و‬‫الت‬ّ‫تحو‬‫اخیر‬‫در‬‫علوم‬‫اطالعات‬،‫علوم‬
‫ات‬‫ر‬‫مخاب‬‫و‬‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬،‫علوم‬‫ایانه‬‫ر‬،‫و‬‫محاسبات‬‫اج‬‫و‬‫ر‬‫و‬‫نقی‬‫و‬‫ر‬‫ه‬‫ز‬‫تا‬‫و‬‫د‬‫ر‬
‫سطحی‬‫گسترده‬‫خود‬‫به‬‫است‬‫گرفته‬.
7
7
‫به‬‫ر‬‫منظو‬‫آغاز‬‫به‬‫ساخت‬‫و‬‫گسترش‬‫وب‬‫نگر‬‫معنی‬،‫باید‬‫تا‬ّ‫حد‬‫امکان‬‫قاد‬‫ر‬‫باشیم‬
‫تمامی‬‫موجودات‬(entities)‫و‬‫مفاهیم‬(concepts)‫و‬‫نیز‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫و‬
‫صاالت‬
ّ
‫ات‬‫ها‬‫آن‬‫با‬‫یکدیگر‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫هایی‬‫مدل‬‫مجرد‬‫به‬‫هایی‬‫بان‬‫ز‬‫که‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫ها‬‫ایانه‬‫ر‬‫قابل‬‫درک‬‫است‬‫بیان‬‫نماییم‬.‫در‬‫علوم‬‫ایانه‬‫ر‬‫این‬‫گونه‬‫های‬‫مدل‬‫م‬‫جرد‬
‫ماشینی‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫اند‬‫نامیده‬‫که‬‫آمده‬‫ر‬‫ب‬‫از‬‫مفاهیم‬‫و‬‫های‬‫ایده‬‫قدی‬‫تر‬‫می‬‫و‬
‫تر‬‫ف‬‫ر‬‫ژ‬‫آن‬‫در‬‫است‬‫فلسفه‬.
‫از‬‫جمله‬‫هایی‬‫مینه‬‫ز‬‫که‬‫به‬‫ی‬‫نحو‬‫گیر‬‫چشم‬‫و‬‫ال‬ّ‫فع‬‫به‬‫امر‬،‫احی‬ّ‫طر‬‫مه‬،‫ی‬ ‫ندس‬‫و‬
‫ایجاد‬‫های‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫ای‬‫ایانه‬‫ر‬‫و‬‫محاسباتی‬‫اند‬‫پرداخته‬‫باید‬‫علوم‬
‫پزشکی‬،‫ماتیک‬‫ر‬‫بیوانفو‬،‫و‬‫به‬‫بانی‬‫ز‬‫گیرتر‬‫همه‬‫علوم‬‫حیات‬
(Biosciences)‫ا‬‫ر‬‫برشمرد‬.
8
8
‫معناها‬ ‫تاریخچه‬
Relational
Modeling
Object-oriented
Modeling
Metadata-based
Modeling
Ontology-based
Modeling
Knowledge-
based Systems
Description of
Information
Resources
Software Design
(Components,
GUI,…)
Relational DB
Applicatio
ns
OWLXML, RDF/SUMLSQLLanguages
Domain
Ontology
Metadata
(Dublin Core…)
Class,
Hierarchical
Structure
ERD,
Thesaurus
Information
Systems
Concept,
Semantics
MetadataObjectEntity-Relation
Core
Elements
Information
Modeling
9
9
‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬‫چیست؟‬
‫است‬ ‫اک‬‫ر‬‫ادا‬‫از‬ ‫صریح‬ ‫توصیف‬ ‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬ ‫یک‬.[Gruber 1993]
‫ش‬ ‫اک‬‫ر‬‫اشت‬‫به‬‫اکات‬‫ر‬‫اد‬ ‫از‬ ‫صریح‬ ،‫فرمال‬ ‫توصیفی‬ ‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬ ‫یک‬‫ده‬
‫است‬.[Borst 1997]
‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫محققانی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ل‬‫معمو‬ ‫واژگان‬ ‫یف‬‫ر‬‫تعا‬ ‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬ ‫یک‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬
‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫دامنه‬ ‫یک‬‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ساز‬.[Noy & McGuinness 2001]
10
10
‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬‫چیست؟‬
‫اک‬‫ر‬‫ادا‬
‫م‬‫ها‬ ‫پدیده‬‫از‬ ‫مرتبط‬‫اکات‬‫ر‬‫اد‬‫توجه‬‫با‬‫دنیا‬‫در‬‫که‬‫هایی‬ ‫پدیده‬‫از‬‫ی‬ ‫بعض‬‫از‬ ‫اعی‬‫ز‬‫انت‬‫مدل‬‫تنداز‬‫ر‬‫عبا‬‫باشد‬ ‫ی‬
‫صریح‬
‫شود‬ ‫تعریف‬ ‫باید‬‫صریح‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬‫باید‬‫آن‬‫های‬‫محدودیت‬‫و‬‫مفاهیم‬‫نوع‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬‫معنای‬‫به‬
‫فرمال‬
‫باش‬‫ماشین‬‫توسط‬‫خواندن‬‫قابل‬ ‫باید‬‫شده‬‫بیان‬ ‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬‫در‬‫که‬‫حقایقی‬‫که‬ ‫است‬ ‫این‬‫معنای‬‫به‬‫د‬.
‫ها‬ ‫شده‬‫اشتراک‬
‫حداقل‬‫یا‬‫شود‬ ‫تعریف‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬‫باید‬ ‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬‫موجود‬ ‫دانش‬‫که‬ ‫است‬‫نکته‬ ‫این‬‫انعکاس‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫باشد‬‫مشترک‬‫خاص‬‫هی‬‫و‬‫گر‬.
11
11
‫تعریف‬
‫هر‬‫انسان‬‫به‬‫ر‬‫اخو‬‫ر‬‫ف‬‫محیطی‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬،‫د‬‫ر‬‫دا‬‫نسبت‬‫به‬‫اشیای‬‫ام‬‫ر‬‫پی‬‫ن‬‫و‬‫خود‬
‫شناخت‬‫پیدا‬‫کند‬‫می‬‫و‬‫این‬‫اشیا‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫تلویحی‬‫بندی‬‫دسته‬‫کرده‬‫و‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬
‫بین‬‫ها‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫مشخص‬‫کند‬‫می‬.‫به‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫غیر‬،‫دقیق‬‫به‬‫شناختی‬‫که‬‫شخص‬‫از‬
‫ن‬‫امو‬‫ر‬‫پی‬‫خود‬‫دست‬‫به‬‫د‬‫ر‬‫آو‬‫می‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬[۱]‫گفته‬‫شود‬‫می‬.
‫یک‬‫عامل‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫هم‬‫باید‬‫درک‬‫شنی‬‫و‬‫ر‬‫از‬‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫یا‬‫محیط‬‫ی‬‫کار‬‫خود‬‫داشت‬‫ه‬
‫باشد‬.‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫یک‬‫عامل‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫نیز‬‫به‬‫لحاط‬‫مفهوم‬‫مانند‬
‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫انسان‬‫است‬.
12
12
‫تعریف‬ ‫ادامه‬
‫در‬‫ادبیات‬‫وب‬‫معنایی‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫است‬‫از‬‫بیان‬‫دقیق‬‫و‬‫سمی‬‫ر‬
‫خصوصیات‬‫ی‬‫ر‬‫تصو‬‫که‬‫از‬‫دامنه‬‫وجود‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫توصیف‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬،‫ها‬
‫های‬‫بان‬‫ز‬‫مختلفی‬‫ایجاد‬‫شده‬‫است‬.‫ولی‬‫در‬‫تمام‬‫این‬‫ها‬‫بان‬‫ز‬‫کم‬‫دست‬‫یک‬
‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫سه‬‫ی‬‫مولفه‬،‫کالس‬‫ابطه‬‫ر‬‫و‬‫نمونه‬‫است‬.‫ش‬‫هستی‬‫ها‬‫ی‬ ‫ناس‬
‫در‬‫حقیقت‬‫ی‬‫شالوده‬‫وب‬‫معنایی‬‫هستند‬‫و‬‫وب‬‫معنایی‬‫فقط‬‫با‬‫تعریف‬‫و‬
‫استفاده‬‫از‬‫هاست‬‫آن‬‫که‬‫تواند‬‫می‬‫به‬‫انجام‬‫ر‬‫س‬‫مناسب‬‫برسد‬.‫با‬‫استفاد‬‫ه‬‫از‬
‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫توان‬‫می‬‫دانش‬‫موجود‬‫در‬‫ی‬‫دامنه‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫بحث‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫سم‬‫ر‬‫ی‬
‫توصیف‬‫کرد‬.‫در‬‫وب‬‫معنایی‬‫های‬‫عامل‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫یا‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫کلی‬‫ه‬‫ماشین‬‫ا‬‫قادر‬
‫شوند‬‫می‬‫از‬‫این‬‫دانش‬‫به‬‫نحو‬‫مطلوب‬‫استفاده‬‫کنند‬.
13
13
‫ماحسن‬ ‫و‬ ‫انیان‬ ‫در‬ ‫حنای‬ ‫ییت‬
‫انسان‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫ناخودآگاه‬‫اشیای‬‫ن‬‫امو‬‫ر‬‫پی‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫بر‬‫اساس‬‫های‬‫خصلت‬‫مشترک‬‫و‬‫یا‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬‫باطات‬
‫خاص‬‫بین‬،‫آنها‬‫بندی‬‫دسته‬‫کند‬‫می‬.‫این‬‫بندی‬‫دسته‬‫به‬‫درک‬‫محیط‬‫و‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫اکن‬‫ر‬‫ت‬‫های‬‫ش‬‫آن‬
‫کمک‬‫شایانی‬‫کند‬‫می‬.‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫یک‬‫مند‬‫ر‬‫کا‬‫بانک‬‫در‬‫محیط‬‫ی‬‫کار‬‫خود‬‫با‬‫اشیایی‬‫از‬‫قبیل‬
،‫ی‬‫مشتر‬،‫حساب‬‫اق‬‫ر‬‫او‬،‫بهادار‬‫حواله‬‫و‬...‫کار‬‫و‬‫سر‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.‫این‬‫مند‬‫ر‬‫کا‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫ذهنی‬‫و‬‫ناخو‬‫دآگاه‬
‫این‬‫اشیا‬‫ا‬‫ر‬‫بندی‬‫دسته‬‫کند‬‫می‬.‫به‬‫عنوان‬،‫نمونه‬‫تمام‬‫های‬‫ی‬‫مشتر‬‫بانک‬‫های‬‫ویژگی‬‫مشترکی‬
،‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫لذا‬‫ها‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫یک‬‫دسته‬‫یا‬‫کالس‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫داده‬‫و‬‫با‬‫نام‬‫ی‬‫مشتر‬‫به‬‫ذهن‬‫د‬‫ر‬‫سپا‬‫می‬.‫ب‬‫این‬‫ر‬‫ناب‬
‫توان‬‫می‬،‫گفت‬‫هر‬‫انسان‬‫به‬‫ر‬‫اخو‬‫ر‬‫ف‬‫محیطی‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬،‫د‬‫ر‬‫دا‬‫نسبت‬‫به‬‫اشیای‬‫خاص‬‫ی‬
‫شناخت‬‫پیدا‬،‫نموده‬‫این‬‫اشیا‬‫ا‬‫ر‬‫بندی‬‫دسته‬‫کرده‬‫و‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫بین‬‫ها‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫مشخص‬‫ک‬‫می‬‫ند‬.‫به‬
‫شناختی‬‫که‬‫شخص‬‫از‬‫ن‬‫امو‬‫ر‬‫پی‬‫خود‬‫دست‬‫به‬‫د‬‫ر‬‫آو‬‫می‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫گفته‬‫شود‬‫می‬.
‫چنین‬‫از‬ ‫تعریفی‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫م‬ ‫بهتر‬ ‫درک‬ ‫به‬ ‫ایی‬‫ز‬‫بس‬ ‫کمک‬ ‫ولی‬ ‫نیست‬ ‫دقیق‬ ‫گرچه‬‫فهوم‬
‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫کند‬‫می‬.
14
14
‫ییت‬ ‫ادامه‬‫حنای‬‫ماحسن‬ ‫و‬ ‫انیان‬ ‫در‬
‫در‬‫صورت‬‫آحناس‬‫اندک‬‫با‬‫فلیفه‬‫راوت‬‫به‬‫رد‬‫ا‬‫اسن‬‫عله‬‫در‬‫تعرسف‬
‫حنای‬ ‫ییت‬‫قابل‬‫محایده‬‫ایت‬.‫سک‬‫عامل‬‫افزار‬‫نره‬‫نسز‬‫باسد‬‫درک‬‫روح‬‫ن‬‫از‬
‫ووزه‬‫سا‬‫موس‬‫کار‬‫خود‬‫داحته‬‫باحد‬.‫حنای‬ ‫ییت‬‫سک‬‫عامل‬‫افزار‬‫نره‬‫ب‬‫ه‬
‫لواظ‬‫وه‬ ‫مف‬‫مانند‬‫حنای‬ ‫ییت‬‫انیان‬‫ایت‬.‫یا‬‫تفاوت‬‫اصل‬‫بسن‬‫ییت‬‫حنای‬
‫انیان‬‫و‬‫ماحسن‬‫عبارتند‬‫از‬:
‫حنای‬ ‫ییت‬‫انیان‬‫بیسار‬‫تر‬‫ویسع‬‫از‬‫حنای‬ ‫ییت‬‫ماحسن‬‫ایت‬.
‫حنای‬ ‫ییت‬‫ماحسن‬‫باسد‬‫ریم‬[۲]‫باحد‬.‫سعن‬‫با‬‫سک‬‫زبان‬‫قابل‬‫ه‬ ‫ف‬‫توی‬‫ماح‬‫سن‬
‫بسان‬‫حده‬‫باحد‬.‫یمچنسن‬‫باسد‬‫حفاف‬‫و‬‫دقسق‬‫بوده‬‫سعن‬‫تماه‬‫جزسسات‬‫ب‬‫ه‬‫صورت‬
‫کامل‬‫و‬‫غسر‬‫ه‬ ‫مب‬‫توصسف‬‫حده‬‫باحد‬.‫اما‬‫ور‬ ‫یمان‬‫که‬‫ذکر‬‫حد‬‫حنای‬ ‫ییت‬
‫انیان‬‫به‬‫صورت‬‫ناخودآگاه‬‫و‬‫تلوسو‬‫حتل‬‫گسرد‬ ‫م‬.
15
15
‫ییت‬‫حنای‬‫در‬‫وم‬‫معناس‬
‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫در‬‫های‬‫شاخه‬‫مختلف‬‫از‬‫علوم‬‫کامپیوتر‬‫مانند‬‫وب‬،‫معنایی‬‫هوش‬‫مص‬،‫نوعی‬
‫ی‬ ‫مهندس‬،‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫های‬‫پایگاه‬‫داده‬‫و‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫بان‬‫ز‬‫طبیعی‬[۳]‫د‬‫ر‬‫مو‬‫استفاده‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫اند‬‫گرفته‬.‫در‬
‫هر‬‫یک‬‫از‬‫این‬‫ها‬‫شاخه‬‫تعریفی‬‫که‬‫از‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫ایه‬‫ر‬‫ا‬‫شود‬‫می‬‫ممکن‬‫است‬‫تفاوت‬‫ا‬‫ندکی‬‫با‬
‫یف‬‫ر‬‫تعا‬‫سایر‬‫ها‬‫شاخه‬‫داشته‬‫باشد‬.‫در‬‫ن‬‫متو‬‫مربوط‬‫به‬‫وب‬‫معنایی‬
‫ا‬
‫معموال‬‫تعریف‬‫ابر‬‫ر‬‫گ‬[۴]‫از‬
‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫ا‬‫ر‬‫دست‬‫مایه‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫دهند‬‫می‬.‫مطابق‬‫این‬،‫تعریف‬«‫یک‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫ع‬‫ت‬‫ر‬‫با‬‫است‬
‫از‬‫بیان‬‫دقیق‬‫و‬‫سمی‬‫ر‬‫خصوصیات‬‫یک‬‫ر‬‫تصو‬[۵]».‫این‬‫تعریف‬‫بسیار‬‫مختصر‬‫و‬‫مبهم‬‫است‬‫و‬
‫نیاز‬‫به‬‫تفسیر‬‫و‬‫تعبیر‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.‫در‬‫تعریف‬،‫ابر‬‫ر‬‫گ‬‫ر‬‫منظو‬‫از‬«‫ر‬‫تصو‬»،‫یک‬‫مدل‬‫ساده‬‫ش‬‫ده‬‫و‬
‫اعی‬‫ز‬‫انت‬‫از‬‫جهان‬‫است‬.‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫سیدن‬‫ر‬‫به‬‫یک‬‫ر‬‫تصو‬‫از‬‫جهان‬‫باید‬‫اشیا‬‫یا‬‫هایی‬‫پدیده‬‫از‬‫آن‬‫جهان‬
‫که‬‫در‬‫آن‬‫ر‬‫تصو‬‫گنجند‬‫می‬‫شناسایی‬‫شده‬‫و‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫بین‬‫ها‬‫آن‬‫مشخص‬‫شود‬.‫همچنین‬‫د‬‫ر‬
‫تعریف‬‫قبل‬‫ر‬‫منظو‬‫از‬«‫بیان‬‫دقیق‬‫و‬‫سمی‬‫ر‬»‫این‬‫است‬‫که‬‫خصوصیات‬‫باید‬‫گونه‬‫به‬‫ای‬‫غیر‬
‫مبهم‬‫و‬‫جامع‬‫بیان‬‫شوند‬‫یکه‬‫ر‬‫طو‬‫به‬‫توسط‬‫ماشین‬‫قابل‬‫درک‬‫باشند‬.
16
16
‫ییت‬ ‫ادامه‬‫حنای‬‫در‬‫وم‬‫معناس‬
‫انواع‬‫تعارسف‬‫که‬‫از‬‫حنای‬ ‫ییت‬‫در‬‫متون‬‫مختلف‬‫منتحر‬‫حده‬‫ایت‬‫ت‬‫وی‬
‫گارسنو‬[۷]‫آور‬‫جمع‬‫حده‬‫ایت‬.‫بخح‬‫از‬‫اسن‬‫تعارسف‬‫عبارتند‬‫از‬:
‫حنای‬ ‫ییت‬‫سک‬‫حاخه‬‫علم‬‫در‬‫فلیفه‬‫ایت‬.
‫حنای‬ ‫ییت‬‫سک‬‫تصور‬‫غسر‬‫ریم‬‫از‬‫سک‬‫یسیته‬‫ایت‬.
‫حنای‬ ‫ییت‬‫سک‬‫توصسف‬‫معناس‬‫و‬‫ریم‬‫ایت‬.
‫حنای‬ ‫ییت‬‫بسان‬‫خصوصسات‬‫سک‬‫تصور‬‫ایت‬.
‫حنای‬ ‫ییت‬‫نماسش‬‫سک‬‫یسیته‬‫وم‬ ‫مف‬‫با‬‫ایتفاده‬‫از‬‫یا‬‫نظرسه‬‫و‬‫فرض‬‫یا‬‫سه‬
‫عله‬‫ق‬ ‫من‬‫ایت‬.
17
17
‫تفاوت‬‫حنای‬ ‫ییت‬‫با‬‫بند‬‫رده‬
‫در‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫واژگان‬‫به‬‫ی‬‫نحو‬‫استه‬‫ر‬‫آ‬‫شود‬‫می‬‫که‬
‫ا‬
‫اوال‬‫بیانگر‬‫مفاهیم‬،‫اشیا‬‫و‬
‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫بین‬‫ها‬‫آن‬‫باشد‬‫و‬
‫ا‬
‫ثانیا‬‫سمی‬‫ر‬‫باشد؛‬‫یعنی‬‫توسط‬‫ماشین‬‫قابل‬‫فه‬‫م‬‫باشد‬.‫در‬
‫مقابل‬،‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫های‬‫سیستم‬‫ی‬‫دیگر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ایش‬‫ر‬‫آ‬‫ها‬‫نام‬‫وجود‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫که‬‫غ‬‫یر‬‫سمی‬‫ر‬
‫بوده‬‫و‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫استفاده‬‫مستقیم‬‫توسط‬،‫انسان‬‫مناسبند‬.‫یکی‬‫از‬‫این‬‫سیس‬،‫ها‬‫تم‬
‫بندی‬‫ده‬‫ر‬[۱۲]‫است‬.‫بندی‬‫ده‬‫ر‬‫تست‬‫ر‬‫عبا‬‫از‬‫سیستمی‬‫که‬‫اشیا‬‫یا‬‫موجودات‬‫ا‬‫ر‬‫بر‬‫اس‬‫اس‬
‫خصوصیات‬‫و‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫طبیعی‬‫و‬‫ذاتی‬‫ها‬‫آن‬‫در‬‫هایی‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫دهی‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫کند‬‫می‬.
‫یکی‬‫از‬‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬‫ایج‬‫ر‬،‫آن‬‫بندی‬‫ده‬‫ر‬‫موجودات‬‫نده‬‫ز‬‫است‬‫که‬‫توسط‬‫یست‬‫ز‬‫ش‬‫ناسان‬
‫انجام‬‫شده‬‫است‬.
18
18
‫تفاوت‬ ‫ادامه‬‫حنای‬ ‫ییت‬‫با‬‫بند‬‫رده‬
‫در‬،‫بندی‬‫ده‬‫ر‬‫ها‬‫نام‬‫ت‬‫ر‬‫بصو‬‫سلسله‬‫اتبی‬‫ر‬‫م‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫دهی‬‫شوند‬‫می‬‫و‬‫بین‬‫ها‬‫آن‬
‫ا‬
‫صرفا‬
‫ی‬‫ابطه‬‫ر‬‫پدر‬-‫ند‬‫ز‬‫فر‬[۱۳]‫یا‬‫همان‬‫ی‬‫ابطه‬‫ر‬‫تعمیم‬[۱۴]،‫به‬‫سمیت‬‫ر‬‫شناخته‬‫شود‬‫می‬.
‫این‬‫ویژگی‬‫های‬‫محدودیت‬‫یادی‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫سیستم‬‫بندی‬‫ده‬‫ر‬‫تحمیل‬‫کند‬‫می‬.‫ت‬‫مهم‬‫رین‬
‫محدودیت‬‫اینست‬‫که‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫اشیای‬‫بندی‬‫ده‬‫ر‬‫شده‬‫توان‬‫نمی‬‫ترتیبی‬‫اتخاذ‬‫کر‬‫د‬‫که‬‫صفات‬
‫ها‬‫آن‬‫هم‬‫در‬‫آن‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫دهی‬‫بگنجد؛‬‫ا‬‫ر‬‫ی‬‫ز‬‫که‬‫ی‬‫ابطه‬‫ر‬‫بین‬‫یک‬‫یء‬ ‫ش‬‫به‬‫یکی‬‫از‬‫ص‬‫فاتش‬
‫ا‬
‫یقینا‬‫ی‬‫ابطه‬‫ر‬‫پدر‬-‫ندی‬‫ز‬‫فر‬‫نیست‬.
‫در‬‫مقایسه‬‫با‬،‫بندی‬‫ده‬‫ر‬‫در‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫انواع‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫قابل‬‫تعریف‬‫است‬‫و‬‫ب‬‫نا‬‫به‬
‫ماهیت‬‫یک‬‫مفهوم‬‫یا‬،‫یء‬ ‫ش‬‫توان‬‫می‬‫صفات‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫نیز‬‫ساختار‬‫به‬‫مطلوب‬‫ما‬‫ز‬‫سا‬‫دهی‬‫ن‬
‫کرد‬.
19
19
‫نقش‬‫حنای‬ ‫ییت‬‫در‬‫وم‬‫معناس‬
‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫در‬‫حقیقت‬‫ی‬‫شالوده‬‫وب‬‫معنایی‬‫هستند‬‫و‬‫وب‬‫معنایی‬‫فقط‬‫ب‬‫ا‬‫تعریف‬
‫و‬‫استفاده‬‫از‬‫هاست‬‫آن‬‫که‬‫تواند‬‫می‬‫به‬‫انجام‬‫ر‬‫س‬‫مناسب‬‫برسد‬.‫باید‬‫در‬‫وب‬‫معنا‬‫یی‬
‫ی‬‫تدابیر‬‫اتخاذ‬‫گردد‬‫که‬‫معنای‬‫اطالعات‬‫اکنده‬‫ر‬‫پ‬‫در‬‫وب‬‫توسط‬‫ها‬‫ماشین‬‫نیز‬‫ق‬‫ابل‬‫فهم‬
‫باشد‬.
‫یکی‬‫از‬‫ترین‬‫مهم‬،‫تدابیر‬‫تعریف‬‫و‬‫ی‬‫استفاده‬‫مناسب‬‫از‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫هاس‬‫ت‬.‫یک‬
‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫با‬‫مشخص‬‫کردن‬‫مفاهیم‬‫و‬‫موجودات‬‫یک‬‫دامنه‬‫و‬‫توصیف‬‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫بین‬
‫ها‬‫آن‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬‫سمی‬‫ر‬‫و‬‫قابل‬‫فهم‬‫توسط‬‫ماشین‬‫و‬‫با‬‫خدمت‬‫به‬‫گرفتن‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬
،‫قواعد‬‫در‬‫حقیقت‬‫دانش‬‫موجود‬‫در‬‫آن‬‫دامنه‬‫ا‬‫ر‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬‫سمی‬‫ر‬‫بیان‬‫کند‬‫می‬.
‫با‬‫توصیف‬‫سمی‬‫ر‬‫دانش‬‫به‬‫کمک‬،‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫های‬‫عامل‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫یا‬‫به‬‫ط‬‫ر‬‫و‬‫کلی‬
‫ها‬‫ماشین‬‫در‬‫وب‬‫معنایی‬‫قادر‬‫شوند‬‫می‬‫از‬‫آن‬‫دانش‬‫به‬‫نحو‬‫مطلوب‬‫استفاده‬‫کنن‬‫د‬.
20
20
‫نقش‬ ‫ادامه‬‫حنای‬ ‫ییت‬‫در‬‫وم‬‫معناس‬
.1‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫توانایی‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬،‫دانش‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬‫به‬‫ی‬‫گذار‬‫آن‬‫بین‬‫های‬‫عامل‬‫مختلف‬‫و‬‫ا‬‫ی‬‫ستفاده‬
‫مجدد‬‫از‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫محیط‬‫وب‬‫ایجاد‬‫کنند‬‫می‬.‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫چنین‬‫هایی‬‫توانایی‬‫ا‬‫ر‬‫ن‬‫مدیو‬‫ت‬‫عریف‬
‫و‬‫توصیف‬‫مفاهیم‬‫و‬‫موجودات‬‫و‬‫بیان‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫بین‬‫ها‬‫آن‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬،‫سمی‬‫ر‬‫باشند‬‫می‬.
.2‫با‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫محتوای‬‫صفحات‬،‫وب‬‫توان‬‫می‬‫های‬‫داده‬‫موجود‬‫در‬‫صفحات‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫مفاه‬‫یم‬
‫موجود‬‫در‬‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫نگاشت‬‫کرد‬.‫چنین‬‫عملی‬‫باعث‬‫باال‬‫بردن‬‫ی‬‫جه‬‫ر‬‫د‬‫ی‬‫همکار‬‫بی‬‫ن‬‫انسان‬
‫و‬‫ماشین‬‫شده‬‫ای‬‫گونه‬‫به‬‫که‬‫ها‬‫ماشین‬‫مستعد‬‫عهده‬‫به‬‫گرفتن‬‫ی‬‫بسیار‬‫از‬‫وظایف‬‫ان‬‫سان‬‫شوند‬‫می‬.
.3‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫فعالیت‬‫های‬‫یس‬‫و‬‫سر‬،‫هوشمند‬‫بستر‬‫مناسبی‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫کنند‬‫می‬.‫به‬‫عنوان‬
‫مثال‬‫در‬‫هایی‬‫یس‬‫و‬‫سر‬‫مانند‬‫جستجو‬‫هوشمند‬‫در‬،‫وب‬‫فیلترهای‬،‫اطالعاتی‬‫س‬‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫ی‬‫از‬
‫هوشمند‬‫اطالعات‬‫و‬‫مدیریت‬،‫دانش‬‫استفاده‬‫از‬‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫تواند‬‫می‬‫بسیار‬‫س‬‫ر‬‫کا‬‫از‬‫باشد‬.
21
21
‫بندی‬‫دسته‬‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬
.1‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫توانایی‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬،‫دانش‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬‫به‬‫ی‬‫گذار‬‫آن‬‫بین‬‫های‬‫عامل‬‫مختلف‬‫و‬‫ا‬‫ی‬‫ستفاده‬
‫مجدد‬‫از‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫محیط‬‫وب‬‫ایجاد‬‫کنند‬‫می‬.‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫چنین‬‫هایی‬‫توانایی‬‫ا‬‫ر‬‫ن‬‫مدیو‬‫ت‬‫عریف‬
‫و‬‫توصیف‬‫مفاهیم‬‫و‬‫موجودات‬‫و‬‫بیان‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫بین‬‫ها‬‫آن‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬،‫سمی‬‫ر‬‫باشند‬‫می‬.
.2‫با‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫محتوای‬‫صفحات‬،‫وب‬‫توان‬‫می‬‫های‬‫داده‬‫موجود‬‫در‬‫صفحات‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫مفاه‬‫یم‬
‫موجود‬‫در‬‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫نگاشت‬‫کرد‬.‫چنین‬‫عملی‬‫باعث‬‫باال‬‫بردن‬‫ی‬‫جه‬‫ر‬‫د‬‫ی‬‫همکار‬‫بی‬‫ن‬‫انسان‬
‫و‬‫ماشین‬‫شده‬‫ای‬‫گونه‬‫به‬‫که‬‫ها‬‫ماشین‬‫مستعد‬‫عهده‬‫به‬‫گرفتن‬‫ی‬‫بسیار‬‫از‬‫وظایف‬‫ان‬‫سان‬‫شوند‬‫می‬.
.3‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫فعالیت‬‫های‬‫یس‬‫و‬‫سر‬،‫هوشمند‬‫بستر‬‫مناسبی‬‫اهم‬‫ر‬‫ف‬‫کنند‬‫می‬.‫به‬‫عنوان‬
‫مثال‬‫در‬‫هایی‬‫یس‬‫و‬‫سر‬‫مانند‬‫جستجو‬‫هوشمند‬‫در‬،‫وب‬‫فیلترهای‬،‫اطالعاتی‬‫س‬‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫ی‬‫از‬
‫هوشمند‬‫اطالعات‬‫و‬‫مدیریت‬،‫دانش‬‫استفاده‬‫از‬‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫تواند‬‫می‬‫بسیار‬‫س‬‫ر‬‫کا‬‫از‬‫باشد‬.
22
22
‫نقش‬‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬‫ها‬
‫محتوا‬ ‫توصیف‬
‫استف‬ ‫ما‬ ‫اطالعاتی‬ ‫منابع‬ ‫صریح‬ ‫توصیف‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬‫می‬ ‫اده‬
‫شوند‬
‫ها‬ ‫هیافت‬‫ر‬
‫یکتا‬ ‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬
‫چندتایی‬ ‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬
‫ترکیبی‬ ‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬
23
23
‫بندی‬‫دسته‬‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬
‫های‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫عام‬[۲۲]:‫در‬‫این‬‫نوع‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫مفاهیمی‬‫که‬‫از‬‫عمومیت‬‫یادی‬‫ز‬،‫ند‬‫ر‬‫برخوردا‬‫توصیف‬‫شوند‬‫می‬.‫ای‬‫ن‬‫نوع‬
‫از‬‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫به‬‫ی‬‫دامنه‬‫ی‬ ‫خاص‬‫بستگی‬‫نداشته‬‫و‬‫اغلب‬‫به‬‫مفاهیمی‬‫ند‬‫ز‬‫پردا‬‫می‬‫که‬‫توانند‬‫می‬‫به‬‫عنوان‬‫دست‬‫ای‬‫مایه‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ایجاد‬‫های‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫خاص‬،‫تر‬‫مورد‬‫استفاده‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫بگیرند‬.
‫های‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫دامنه‬[۲۳]:‫این‬‫نوع‬‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫توصیف‬‫واژگان‬‫متعلق‬‫به‬‫یک‬‫حوزه‬‫یا‬‫ی‬‫دامنه‬،‫خاص‬‫مور‬‫د‬
‫استفاده‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫ند‬‫ر‬‫گی‬‫می‬.‫در‬‫ایند‬‫ر‬‫ف‬‫ایجاد‬‫چنین‬‫هایی‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬
‫ا‬
‫معموال‬‫از‬‫مفاهیم‬‫توصیف‬‫شده‬‫در‬‫یک‬‫یا‬‫چ‬‫ند‬
‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬،‫عام‬‫به‬‫نحومطلوب‬‫استفاده‬‫شده‬‫و‬‫آن‬‫مفاهیم‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫دامنه‬‫مورد‬،‫بحث‬‫ی‬ ‫اختصاص‬‫شوند‬‫می‬.
‫های‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫وظیفه‬[۲۴]:‫در‬‫این‬‫نوع‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫واژگانی‬‫گنجانده‬‫شوند‬‫می‬‫که‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫توصیف‬‫یک‬‫وظیفه‬‫یا‬‫ف‬‫عالیت‬
‫کلی‬‫و‬‫عمومی‬‫در‬‫یک‬‫دامنة‬،‫خاص‬‫مورد‬‫نیاز‬‫باشند‬‫می‬.‫در‬‫ایند‬‫ر‬‫ف‬‫ایجاد‬‫این‬‫نوع‬‫از‬‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫نیز‬‫توان‬‫می‬‫از‬
‫های‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫عام‬‫نحو‬‫به‬‫مطلوبی‬‫استفاده‬‫کرد‬.
‫های‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬[۲۵]:‫در‬‫این‬‫نوع‬‫از‬‫ها‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫مفاهیمی‬‫توصیف‬‫شوند‬‫می‬‫که‬‫هم‬‫به‬‫یک‬‫دامنة‬‫خاص‬
‫اند‬‫وابسته‬‫و‬‫هم‬‫به‬‫یک‬‫وظیفة‬‫خاص‬‫در‬‫آن‬‫دامنه‬‫وابستگی‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬.‫در‬‫حقیقت‬‫این‬‫مفاهیم‬‫مربوط‬‫به‬‫هایی‬‫نقش‬‫ا‬‫ست‬‫که‬
‫ها‬‫موجودیت‬‫یا‬‫اشیای‬‫توصیف‬‫شده‬‫در‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫دامنه‬‫در‬‫انجام‬‫عملیات‬‫و‬‫وظایف‬‫توصیف‬‫شده‬‫در‬‫ش‬‫هستی‬‫ی‬ ‫ناس‬
،‫وظیفه‬‫عهده‬‫به‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬.‫این‬‫نوع‬‫از‬‫های‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬
‫ا‬
‫عموما‬‫قابلیت‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬‫به‬‫ی‬‫گذار‬‫ی‬‫کمتر‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫ولی‬‫در‬‫ای‬‫ر‬‫ف‬‫ند‬‫ایجاد‬‫ها‬‫آن‬‫از‬
‫های‬‫ی‬ ‫شناس‬‫هستی‬‫دامنه‬‫و‬‫وظیفه‬‫استفاده‬‫شود‬‫می‬.
24
24
‫معنایی‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫آنتولوژی‬
25
25
‫نتایج‬
‫تعامل‬‫معنایی‬‫به‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫های‬‫یر‬‫ز‬‫قابل‬‫انجام‬‫است‬:
‫انجام‬‫نمایش‬‫معناهای‬‫پایه‬‫از‬‫طریق‬‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬‫ها‬(‫سطح‬‫کالس‬)‫و‬‫پایگاه‬‫دانشان‬(‫س‬‫طح‬
‫نمونه‬)
‫تعریف‬‫نگاشت‬‫های‬‫معنایی‬‫و‬‫تبدیالت‬‫از‬‫میان‬‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬‫ها‬.
‫تعریف‬‫یتم‬‫ر‬‫الگو‬‫هایی‬‫که‬‫بتوانند‬‫شباهت‬‫معنایی‬‫ا‬‫ر‬‫تعیین‬‫کنند‬.
‫استفاده‬‫از‬‫ی‬‫ژ‬‫آنتولو‬‫ها‬‫و‬‫نگاشت‬‫معنایی‬‫می‬‫تواند‬‫کمبود‬‫معناها‬‫در‬‫تبا‬‫دل‬
‫اطالعات‬‫از‬‫میان‬‫برنامه‬‫های‬‫بردی‬‫ر‬‫کا‬‫ناهمگن‬‫مثل‬‫برنامه‬‫های‬‫یر‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫کاهش‬‫دهد‬:
‫وب‬‫یس‬‫و‬‫سر‬‫ها‬
‫ت‬‫ر‬‫تجا‬،‫الکترونیک‬‫مشاغل‬‫الکترونیکی‬
‫ی‬‫معمار‬‫های‬،‫ی‬‫تجار‬‫یرساخت‬‫ز‬،‫ها‬‫و‬‫برنامه‬‫ها‬‫بردی‬‫ر‬‫کا‬
‫آنالیز‬‫هوشمند‬‫مجتمع‬‫شده‬
‫شما‬‫توجه‬‫از‬ ‫سپاس‬ ‫با‬
26http://www.Babakmaster.com

More Related Content

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

All love.com
All love.comAll love.com
All love.com
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنان
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winaura
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
 
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
 
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
 
شناسایی دانش
شناسایی دانششناسایی دانش
شناسایی دانش
 
توصيه‌هاي كليدي براي پروازهاي خارجي
توصيه‌هاي كليدي براي پروازهاي خارجيتوصيه‌هاي كليدي براي پروازهاي خارجي
توصيه‌هاي كليدي براي پروازهاي خارجي
 
آثار نامطلوب تخفيف و كاهش مستمر قيمت‌ها
آثار نامطلوب تخفيف و كاهش مستمر قيمت‌هاآثار نامطلوب تخفيف و كاهش مستمر قيمت‌ها
آثار نامطلوب تخفيف و كاهش مستمر قيمت‌ها
 
بهبود عملكرد فروش در 5 قدم
بهبود عملكرد فروش در 5 قدمبهبود عملكرد فروش در 5 قدم
بهبود عملكرد فروش در 5 قدم
 
Gift guide
Gift guideGift guide
Gift guide
 
ده عادت بازاريابان موفق
ده عادت بازاريابان موفقده عادت بازاريابان موفق
ده عادت بازاريابان موفق
 
انواع سردرد
انواع سردردانواع سردرد
انواع سردرد
 
10 ويژگي راهبران موفق
10 ويژگي راهبران موفق10 ويژگي راهبران موفق
10 ويژگي راهبران موفق
 
مرکز دروغ گویی
مرکز دروغ گوییمرکز دروغ گویی
مرکز دروغ گویی
 
ابر كلاس 1
ابر كلاس 1ابر كلاس 1
ابر كلاس 1
 
تکنیک های قدرتمند فروش
تکنیک های قدرتمند فروشتکنیک های قدرتمند فروش
تکنیک های قدرتمند فروش
 
24 توصيه براي كاهش وزن به صورت طبيعي
24 توصيه براي كاهش وزن به صورت طبيعي24 توصيه براي كاهش وزن به صورت طبيعي
24 توصيه براي كاهش وزن به صورت طبيعي
 
فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند
فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کندفکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند
فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند
 

Similar to آنتالوژی

مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ایمجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
faradars
 
هوش مصنوعی - شبکه عصبی
هوش مصنوعی - شبکه عصبیهوش مصنوعی - شبکه عصبی
هوش مصنوعی - شبکه عصبی
Ali Ghaeni
 
هوش مصنوعی
هوش مصنوعیهوش مصنوعی
هوش مصنوعی
karimimasod
 
هوش مصنوعی
هوش مصنوعیهوش مصنوعی
هوش مصنوعی
karimimasod
 

Similar to آنتالوژی (15)

آموزش تحلیل نیرو در خرپا
آموزش تحلیل نیرو در خرپاآموزش تحلیل نیرو در خرپا
آموزش تحلیل نیرو در خرپا
 
(رمزنگاری (گذشته، حال، آینده
(رمزنگاری (گذشته، حال، آینده(رمزنگاری (گذشته، حال، آینده
(رمزنگاری (گذشته، حال، آینده
 
Aet
AetAet
Aet
 
how install and config sdn in proxmox virtualization
how install and config sdn in proxmox virtualizationhow install and config sdn in proxmox virtualization
how install and config sdn in proxmox virtualization
 
Identification of linear dynamic systems operating in a networked environment
Identification of linear dynamic systems operating in a networked environment Identification of linear dynamic systems operating in a networked environment
Identification of linear dynamic systems operating in a networked environment
 
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ایمجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
مجموعه آموزش های زیست شناسی سامانه ای
 
هوش مصنوعی - شبکه عصبی
هوش مصنوعی - شبکه عصبیهوش مصنوعی - شبکه عصبی
هوش مصنوعی - شبکه عصبی
 
Cybernetic
CyberneticCybernetic
Cybernetic
 
مقاله
مقالهمقاله
مقاله
 
شبکه-عصبی-مصنوعی.ppt network network network
شبکه-عصبی-مصنوعی.ppt network network networkشبکه-عصبی-مصنوعی.ppt network network network
شبکه-عصبی-مصنوعی.ppt network network network
 
service registery and the service discovery
service registery and the service discoveryservice registery and the service discovery
service registery and the service discovery
 
پیش بینی خوشه هاي لرزه اي پرخطر به روش شبکه‌هاي عصبی کوهونن ( Masoud Azad Rem...
پیش بینی خوشه هاي لرزه اي پرخطر به روش شبکه‌هاي عصبی کوهونن ( Masoud Azad Rem...پیش بینی خوشه هاي لرزه اي پرخطر به روش شبکه‌هاي عصبی کوهونن ( Masoud Azad Rem...
پیش بینی خوشه هاي لرزه اي پرخطر به روش شبکه‌هاي عصبی کوهونن ( Masoud Azad Rem...
 
هوش مصنوعی
هوش مصنوعیهوش مصنوعی
هوش مصنوعی
 
هوش مصنوعی
هوش مصنوعیهوش مصنوعی
هوش مصنوعی
 
نمایش دانش
نمایش دانشنمایش دانش
نمایش دانش
 

More from Babak Sorkhpour

D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
Babak Sorkhpour
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
Babak Sorkhpour
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
Babak Sorkhpour
 

More from Babak Sorkhpour (8)

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
 
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه  جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه  جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
 

آنتالوژی

Editor's Notes

  1. With the advent of the Internet and electronic commerce, most large organizations and companies are now seeking ways to maximize the power of their information assets stored across hundreds of databases and application programs by bringing them into open interoperable environments. Sometimes it is called multidatabase or federated database. The main cause of this integration is heterogeneity. This includes different hardware, operating systems, data models, data semantics and data quality. Especially, semantic interoperability and semantic integration is crucial for system integration.
  2. Structural (schematic) heterogeneity Data is stored in different structures across the information systems Semantic (data) heterogeneity Considers the content of an information and its intended meaning Causes Confounding conflicts Items that have the same meaning but differ in reality Naming conflicts Naming schemes of similar items differ significantly
  3. Although using a single ontology could make the task of integration and semantic interoperation easier, defining a single ontology to serve multiple users and applications in different domains is both practically impossible to create and manage and hard to use Also, existing ontologies cannot be used – have to start from scratch Managing a global integrated onto involves administration/maintenance, consistency and efficiency problems that are very hard to solve A very large onto may also be very hard for a user to navigate and solve Different ontos described using different vocabs can satisfy users needs in a better way and problems of consistency and efficiency are alleviated Ontologies are virtually linked by interontological relationships – these relationships can be used for: to translate user queries from an ontology into another one and to indirectly support query processing that would access data described by multiple ontologies Ontolgies sharing many similarities or with significant overlap can be organized in clusters   Minimal ontology commitment The ontology should be constrained to essential concepts only – shouldn’t be too specific – should be able to support many kinds of objects with very different architectures