SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
‫دانش‬‫یت‬‫ر‬‫مدی‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬
‫کوچک‬‫صنایع‬‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫در‬
‫طرح‬‫علمی‬ ‫ر‬‫مشاو‬
‫دکتر‬‫فر‬‫خوش‬ ‫غالمرضا‬
‫ر‬‫مشاو‬‫ایی‬‫ر‬‫اج‬‫طرح‬
‫بابک‬ ‫مهندس‬‫سرخپور‬
‫زمستان‬93
‫یگانه‬‫نام‬‫به‬‫همتا‬‫بی‬‫یکتای‬
‫دانش‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬-‫دهنده‬ ‫ارائه‬:‫خدیور‬ ‫آمنه‬
‫تمرین‬
‫مهم‬!‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫فکر‬ ‫چرا‬ ‫شما‬
‫است؟‬ ‫مهم‬
‫تغییر‬ ‫مدیریت‬!‫چگونه؟‬‫و‬ ‫وقت؟‬ ‫چه‬!
Change management!
When?
and
How?
‫یویو‬‫ر‬ ‫بیزینس‬‫د‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫هار‬–may 2010
3‫عنصر‬‫کلیدی‬!
‫داده‬!
‫اطالعات‬!
‫دانش‬!
‫پویا‬ ‫شکلی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫عنصر‬ ‫سه‬ ‫این‬
‫هستند‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫حال‬ ‫در‬.‫درک‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫مهم‬
‫بتوانید‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫چارچوب‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تطبیق‬ ‫و‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مفهوم‬
‫مورد‬ ‫و‬ ‫نسبی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫تعریف‬ ‫دهید‬ ‫تشخیص‬
‫امکان‬ ‫ادامه‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫چیست‬ ‫شما‬ ‫سازمان‬ ‫ذینفعان‬ ‫توافق‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫سازمان‬ ‫مختص‬ ‫تعریف‬!
‫دانش‬
‫اطالعات‬
‫داده‬
‫حکمت‬
‫تجربه‬
‫توصیف‬
‫تفسیر‬
‫مینه‬‫ز‬
‫بینش‬
New :Knowledge Sharing is Power
Decision, Action
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ادایم‬‫ر‬‫پا‬
Knowledge
‫دانش‬-‫دانايي‬
Tacit
‫ضمني‬
Explicit
‫آشكار‬
‫دانش‬‫مديريت‬ ‫با‬ ‫كلي‬ ‫آشنايي‬
‫دانش‬ ‫مديريت‬–‫ذهني‬ ‫دانش‬
Tacit Knowledge
•‫ي‬ ‫دانش‬‫كه‬‫در‬‫ذهن‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫و‬‫ي‬‫مستندساز‬‫نشده‬‫است‬.‫فرد‬‫هنگامي‬‫از‬
‫دانش‬‫خود‬‫مطلع‬‫مي‬‫گردد‬‫كه‬‫با‬‫مشكلي‬‫مواجه‬‫مي‬‫گردد‬‫يا‬‫وضعيتي‬‫خاص‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬
‫مي‬‫گیرد‬.
•‫ناملموس‬
•‫موجود‬‫در‬‫ذهن‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬
•‫انتقال‬‫مند‬‫ز‬‫نيا‬‫تعامل‬‫با‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬
•‫مجموعه‬،‫تها‬‫ر‬‫مها‬،‫بينشها‬،‫تخصص‬‫فهم‬‫و‬‫مجموعه‬‫هاي‬‫ي‬‫يادگیر‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬
•‫با‬‫گذشت‬‫مان‬‫ز‬‫و‬‫با‬‫كسب‬‫تجربه‬‫بيشتر‬‫مي‬‫شود‬
‫تعریف‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬
‫شامل‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬
،‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫کارکنان‬‫ده‬‫و‬‫افز‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫با‬‫تجربیات‬،‫خرد‬ ،‫دانش‬‫تصرف‬
‫ه‬‫ر‬‫دوبا‬‫یابی‬‫ز‬‫با‬‫کردن‬ ‫آسان‬
‫است‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬‫ی‬‫نگهدار‬.
‫کارکنان‬ ‫دانش‬ ‫تبدیل‬‫برای‬ ‫ی‬ ‫کوشش‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬(‫انسانی‬ ‫سرمایه‬)‫ر‬‫دا‬‫به‬‫مشترک‬ ‫ایی‬
‫مانی‬‫ز‬‫سا‬(‫ی‬‫ساختار‬‫ی‬‫فکر‬ ‫سرمایه‬)‫است‬.
‫تعریف‬‫مدیریت‬‫دانش‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫واقع‬‫در‬‫که‬ ‫است‬ ‫اقداماتی‬‫و‬‫سریعتر‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫تا‬ ‫دهیم‬‫می‬‫انجام‬
‫برسد‬‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬‫تر‬‫اثربخش‬.
‫با‬‫و‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫اشخاص‬‫برای‬ ،‫ست‬‫ر‬‫د‬‫مان‬‫ز‬‫در‬،‫ست‬‫ر‬‫د‬‫قالبی‬‫در‬ ،‫ست‬‫ر‬‫د‬‫ی‬ ‫دانش‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬
‫است‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫عملکرد‬ ‫ماهیت‬ ‫ست‬‫ر‬‫د‬‫ای‬‫هزینه‬.
‫اند‬‫آمده‬ ‫بدست‬‫موجود‬‫تجربیات‬‫از‬ ‫که‬ ‫است‬‫ی‬ ‫دانش‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫جمع‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬.
‫متوليان‬ ‫علیرضا‬ ‫سيد‬-‫ماه‬‫دي‬1390motevallian@gmail.com
‫است‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫تغيیر‬ ‫جوهره‬‫از‬ ‫ي‬‫تصويرساز‬‫تغيیر‬‫مديريت‬‫يخي‬ ‫کوه‬
‫تکنيکي‬ ‫سطح‬
‫فرهنگي‬ ،‫سازماني‬ ‫سطح‬
‫سخت‬
‫نرم‬
yarigar@nipc.net
Conceptual Properties
‫ما‬‫شعار‬:
‫انديشه‬‫کارکنان‬‫مانها‬‫ز‬‫سا‬‫ر‬‫د‬‫اصل‬‫ي‬‫ترين‬‫و‬‫مهمتري‬‫ن‬
‫سرمايه‬‫ها‬‫ي‬‫م‬‫شمار‬‫به‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ي‬‫آيند‬.
‫کرده‬ ‫آغاز‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬ ‫ند‬‫و‬‫ر‬‫به‬‫پیوستن‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬‫شرکت‬‫و‬ ‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫اخیر‬‫سالهای‬‫در‬‫اند‬‫و‬
‫ی‬ ‫دانش‬‫کار‬‫ن‬‫همچو‬‫جدیدی‬ ‫مفاهیم‬(Knowledge Work)‫ی‬ ‫دانش‬ ‫نیروی‬ ،(
Knowledge Worker)‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫و‬(knowledge Management)‫از‬‫خبر‬ ،
‫دهد‬‫می‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ند‬‫و‬‫ر‬‫این‬‫یافتن‬ ‫شرکت‬.
‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫جدید‬ ‫مفاهیم‬
‫ف‬‫ر‬‫متعا‬
‫تيم‬
‫تيم‬
‫تيم‬
‫تيم‬
‫تيم‬
‫تيم‬
‫يادگیرنده‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬
‫مبتن‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ساختار‬‫ي‬‫بر‬‫ای‬ ‫توسعه‬ ‫مانهای‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫دانش‬
‫مديريت‬،‫دانش‬‫يكي‬‫ماني‬‫ز‬‫سا‬ ‫هاي‬‫اولويت‬ ‫ترين‬‫مهم‬‫از‬
‫دانش‬‫مديريت‬‫آيا‬/‫شماست؟‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫اصلي‬‫اولويت‬‫پنج‬‫از‬ ‫يكي‬‫اطالعات‬
(‫از‬ ‫پرسش‬200‫دنیا‬ ‫برتر‬‫شرکت‬)
‫بلي‬
‫طي‬ ‫ولي‬،‫خیر‬‫هنوز‬2
‫اينجنین‬ ‫آينده‬‫سال‬
‫مي‬‫شود‬
‫مدت‬ ‫بلند‬‫در‬ ‫ولي‬،‫خیر‬
‫شد‬ ‫خواهد‬
‫خیر‬
44.8
26.1
21.7
5.8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Yes No, but it will certainly
become a priority in the
next 2 ye
No, but it will probably
become a priority in the
longer run
No
Good knowledge/information management is one of the top five internal priorities of your
organisation
‫دانش‬ ‫مديريت‬ ‫هاي‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫اهداف‬
.1‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫آن‬‫نقش‬ ‫دادن‬‫نشان‬‫و‬ ‫دانش‬‫ساختن‬‫مرئي‬-(‫نظام‬)
2.‫دانش‬ ‫فرهنگ‬ ‫توسعه‬-‫دانش‬‫اشتراك‬‫فتار‬‫ر‬‫از‬ ‫پشتيباني‬ ‫با‬ ‫مشتاق‬
3.‫فني‬ ‫عد‬ٌ‫ب‬‫از‬ ‫فقط‬ ‫نه‬ ‫دانش‬‫هاي‬‫يرساخت‬‫ز‬‫ايجاد‬
‫تغییر‬‫برای‬ ‫ی‬‫یادگیر‬!
‫ی‬‫یادگیر‬‫برای‬‫تغییر‬!
Learning for Change!
Change for Learning
‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫به‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫تبدیل‬‫هدف‬‫یادگیرنده‬
‫جالب‬‫نمونه‬
‫يرمايه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫س‬ ‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫بازگ‬ ‫ي‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫بخ‬:150‫يرفه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬ ‫درر‬‫ن‬‫يو‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ميل‬
‫يرک‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬ ‫در‬ ‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ص‬‫م‬‫ی‬‫ژ‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ا‬‫دمي‬‫ز‬‫يا‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫يطه‬‫ي‬‫ي‬‫س‬‫وا‬‫به‬‫يوبي‬‫ي‬‫ي‬‫ج‬،‫ت‬
50%،‫يان‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ن‬‫ارك‬ ‫ي‬‫ر‬‫و‬‫يره‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ه‬‫ا‬ ‫ايش‬‫ز‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ا‬50%‫ايش‬‫ز‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫ا‬
‫ايمني‬ ‫شاخص‬‫ساليانه‬ ‫آمد‬‫ر‬‫د‬:3.3‫درر‬ ‫د‬‫ر‬‫ميليا‬
‫اركنان‬ ‫تعداد‬:‫از‬ ‫بيش‬34000‫نفر‬
Pacific Coast
Oil Company
‫ان‬ ‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ی‬‫م‬‫ي‬‫گذار‬‫يرمايه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫س‬:‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ه‬‫ي‬‫گذار‬‫يرمايه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫س‬‫ي‬‫درر‬
‫يي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬(‫يه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫يه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ج‬‫تو‬‫يا‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ياس‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫مق‬‫هاي‬‫ي‬‫گذار‬‫يرمايه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫س‬
‫شركت‬)‫نگرفته‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫است‬!!!
‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫ير‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫پ‬‫يوژ‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ض‬‫مو‬:‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ف‬‫مو‬ ‫ر‬‫يا‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ج‬‫ت‬‫يتن‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫گذا‬‫اج‬‫ر‬‫يت‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ش‬‫ا‬‫يه‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ي‬‫ب‬‫ق‬
‫اركنان‬
‫از‬‫است‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫دانش‬‫مدیریت‬:
-‫دانش‬ ‫شناسایی‬
-‫دانش‬ ‫اکتسا‬
-‫دانش‬‫تدوین‬
-‫دانش‬ ‫اک‬‫ر‬‫اشت‬
-‫دانش‬ ‫استفاده‬
-‫دانش‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ذخیره‬
-‫دانش‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬
‫دالیل‬‫اساسی‬‫عدم‬‫موفقیت‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫در‬‫انواع‬
‫موسسات‬‫عبارتست‬‫از‬:
▪‫فقدان‬‫یادگیری‬،‫سازمانی‬‫بدلیل‬‫ارتباطات‬
‫ضعیف‬‫میان‬‫کارکنان‬(۲۰%)
▪‫عدم‬‫موفقیت‬‫در‬‫بکارگیری‬‫مطلوب‬‫مدیریت‬‫دانش‬
‫در‬‫تمامی‬‫فعالیتهای‬‫روزانه‬(۱۹%)
▪‫عدم‬‫تخصیص‬‫زمان‬‫مناسب‬‫بمنظور‬‫یادگیری‬
‫چگونگی‬‫بهره‬‫گیری‬‫مطلوب‬‫از‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫ودرک‬
‫پیچیدگیهای‬‫آن‬(۱۸%)
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬‫ی‬ ‫اساس‬ ‫دریل‬
yarigar@nipc.net
‫عمومي‬ ‫مدل‬ ‫ـ‬ ‫دانش‬‫مديريت‬ ‫سامانه‬
‫اطالعات‬ ‫ي‬‫ر‬‫فنآو‬
‫سازماني‬ ‫فرهنگ‬
‫و‬ ‫قدرت‬‫ساختار‬
‫مديريت‬ ‫فلسفه‬
‫مديريت‬ ‫ـاني‬‫ـ‬‫ب‬‫پشتي‬
‫عالي‬
‫دستورالعملهاي‬
‫آيندها‬‫ر‬‫ف‬ ‫ماني‬‫ز‬‫سا‬
‫اقدامات‬‫و‬
‫پاداش‬ ‫ـه‬‫ن‬‫ـا‬‫م‬‫ـا‬‫س‬
‫ماني‬‫ز‬‫سا‬
‫دانش‬ ‫خلق‬
K. Creation
‫دانش‬‫کاربرد‬
K. application
‫دانش‬‫روايي‬
K. validation
‫شکل‬‫دانش‬ ‫دهي‬
K. formatting
‫دانش‬‫توزيع‬
K. Distribution
Knowledge Management
general Model
‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫این‬‫در‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫دریل‬:
‫ایی‬‫ز‬‫اشتغال‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫کوچک‬ ‫صنایع‬ ‫اهمیت‬
‫کوچک‬ ‫صنایع‬ ‫به‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫قابل‬ ‫خدمات‬‫گستردگی‬
‫صنعت‬ ‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬
‫کوچک‬ ‫صنایع‬ ‫بخش‬‫در‬‫دانش‬ ‫تولید‬‫اوان‬‫ر‬‫ف‬ ‫حجم‬
‫مدیریت‬‫و‬ ‫صنایع‬ ‫ی‬ ‫دانش‬ ‫منابع‬ ‫به‬‫ی‬ ‫دسترس‬
‫صنعت‬‫بخش‬ ‫در‬ ‫فعالیتها‬ ‫ار‬‫ر‬‫تک‬‫کاهش‬ ‫با‬ ‫بار‬‫ده‬‫و‬‫افز‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬
‫آفرینی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫اهینه‬‫ی‬‫گذار‬ ‫سرمایه‬ ‫جهت‬‫دانش‬ ‫انتقال‬
‫مل‬‫پایلوت‬‫عنوان‬ ‫به‬‫گلستان‬ ‫انتخا‬ ‫و‬‫ز‬‫مجو‬‫اخذ‬
‫ی‬‫مجر‬‫با‬ ‫داد‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫عقد‬
‫کمیته‬ ‫تشکیل‬‫ی‬‫اهبر‬‫ر‬‫استان‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫یت‬‫ر‬‫مدی‬‫گلستان‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫برگ‬‫و‬‫به‬‫متعدد‬‫جلسات‬‫پایل‬‫اهبر‬‫ر‬ ‫عنوان‬‫وت‬‫مل‬
‫تحلیل‬ ‫و‬‫شناخت‬ ‫سند‬ ‫تدوین‬
‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫شناخت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫تهیه‬
‫پرسشنامه‬ ‫تحلیل‬‫و‬‫یع‬‫ز‬‫تو‬(‫فاز‬1)‫گلستان‬ ‫در‬
‫تحلیل‬‫و‬‫یع‬‫ز‬‫تو‬‫الکترونیکی‬‫پرسشنامه‬(‫فاز‬2)‫در‬‫ر‬‫کشو‬
‫شرکت‬‫توسط‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫ی‬‫انداز‬‫اه‬‫ر‬‫و‬ ‫نصب‬‫و‬ ‫خرید‬‫اینوتکس‬‫ان‬‫ر‬‫ای‬
‫ر‬‫دستو‬‫و‬‫ها‬‫نامه‬ ‫آیین‬‫تدوین‬‫العملهای‬‫ایی‬‫ر‬‫اج‬
‫گلستان‬‫استان‬‫در‬‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫های‬‫کارگاه‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫برگ‬
‫ر‬‫کشو‬‫کوچک‬‫صنایع‬‫معاونین‬‫با‬‫جلسات‬
‫گلستان‬ ‫پايلوت‬
‫مرکزی‬ ‫سازمان‬(‫کشور‬ ‫کوچک‬ ‫صنايع‬ ‫معاونت‬)
‫استانها‬
.1‫سنج‬‫امکان‬ ‫انجام‬
.2‫تحقیقاتی‬ ‫و‬ ‫مطالعاتی‬ ‫فعالیتهای‬
.3‫ر‬‫دستو‬ ‫و‬ ‫نامه‬‫آیین‬ ‫تهیه‬‫العملها‬‫شات‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫و‬
.4‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫سیستم‬ ‫ی‬‫نگهدار‬ ‫و‬‫ی‬‫اهبر‬‫ر‬
.5‫مستمر‬‫سنجش‬ ‫و‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬
.6‫ر‬‫کشو‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫های‬‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫برگ‬ ‫و‬‫مانی‬‫ز‬ ‫ل‬‫جدو‬ ‫تدوین‬
.7‫ی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫های‬‫خبره‬ ‫معر‬
.8‫تهیه‬‫کالسهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫ی‬ ‫دانش‬
.9‫ر‬‫کشو‬ ‫با‬ ‫منطبق‬ ‫استانی‬ ‫ی‬ ‫دانش‬‫اهبردهای‬‫ر‬ ‫و‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫تدوین‬
‫ه‬‫ر‬‫دو‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫برگ‬‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫ه‬‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫سه‬‫اینوتکس‬‫ان‬‫ر‬‫ای‬
‫استانی‬ ‫ی‬‫اهبر‬‫ر‬ ‫جلسات‬ ‫منظم‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫برگ‬ ‫و‬ ‫کمیته‬ ‫تشکیل‬
‫معر‬‫ادمین‬‫ابط‬‫ر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫استانی‬ ‫کمیته‬ ‫ایی‬‫ر‬‫اج‬ ‫دبیر‬ ‫و‬
‫حداقل‬ ‫تولید‬5‫ماه‬ ‫در‬ ‫معتبر‬ ‫دانش‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ل‬‫اصو‬ ‫مطابق‬‫فعالیتی‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ساختار‬ ‫ل‬‫تحو‬ ‫و‬ ‫تغییر‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫تصحیح‬ ‫و‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬‫العملها‬‫ر‬‫دستو‬‫مشخص‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫طی‬
‫سامانه‬ ‫در‬ ‫واحد‬ ‫ودی‬‫ر‬‫و‬ ‫مستندات‬‫کلیه‬ ‫ی‬‫گذار‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬ ‫به‬
‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ز‬‫آمو‬ ‫باز‬ ‫جلسات‬ ‫در‬ ‫شرکت‬
‫استانی‬ ‫و‬‫ستادی‬ ‫مجموعه‬ ‫شدن‬ ‫ی‬ ‫دانش‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫حرکت‬
‫ابالغ‬ ‫و‬ ‫تصویب‬‫العملها‬‫ر‬‫دستو‬‫ها‬ ‫نامه‬ ‫آیین‬ ‫و‬
‫مدیریت‬ ‫انس‬‫ر‬‫کنف‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫جهت‬‫م‬‫ز‬‫ر‬‫اعتبار‬ ‫تامین‬، ‫دانش‬‫و‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫جوایزهای‬، ‫مل‬‫و‬
‫ی‬‫اهبر‬‫ر‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬
‫از‬ ‫تشویق‬ ‫و‬ ‫حمایت‬‫ان‬‫ر‬‫دانشکا‬‫کوچک‬‫صنایع‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫فعال‬ ‫و‬ ‫و‬‫پیشر‬‫استانهای‬ ‫و‬
‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬‫شبکه‬ ‫و‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫سخت‬ ‫ساختهای‬ ‫یر‬‫ز‬ ‫تامین‬
‫منظم‬ ‫جلسات‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫برگ‬3‫ان‬‫ر‬‫ته‬‫در‬ ‫ی‬‫مجر‬ ،‫استانها‬‫مابین‬ ‫ماهه‬
‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫به‬ ‫شدن‬ ‫تبدیل‬ ‫و‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬‫یادگیر‬ ‫ی‬‫سو‬ ‫به‬ ‫حرکت‬‫یادگیرنده‬
‫استانی‬‫ات‬‫ر‬‫اعتبا‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫شاخص‬ ‫نمودن‬‫لحاظ‬
‫ز‬‫و‬‫ر‬‫موضوع‬
‫شنبه‬‫ر‬‫چها‬‫و‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫ایندها‬‫ر‬‫ف‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬
‫شنبه‬ ‫پنج‬،‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫مفاهیم‬‫ی‬‫ساز‬‫آماده‬ ‫و‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫تولید‬ ‫و‬‫ود‬‫ر‬‫و‬
‫استانها‬ ‫نیاز‬ ‫مطابق‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫امترهای‬‫ر‬‫پا‬
‫جمعه‬‫ر‬‫دستو‬ ‫و‬‫نامه‬‫آیین‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫العملها‬‫پاسخ‬ ‫و‬‫پرسش‬،‫ه‬‫ر‬‫مشاو‬ ،
At Last
‫متوليان‬ ‫علیرضا‬ ‫سيد‬-‫ماه‬‫دي‬1390motevallian@gmail.com
motevallian@gmail.com

More Related Content

What's hot

سیستمهای مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانشسیستمهای مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانشJavad Sha'bani
 
مفاهیم مدیریت دانش
مفاهیم مدیریت دانشمفاهیم مدیریت دانش
مفاهیم مدیریت دانشParisa adel
 
Knowledge Management and Libraries
Knowledge Management and LibrariesKnowledge Management and Libraries
Knowledge Management and Librariesfarajpahlou
 
Presentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشPresentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشabdollah24
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge managementghorbani_it
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)Faranak ghafarzadeh almasi
 
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیazarkianinejad1358
 
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامتHuman Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامتFarhad Zargari
 
Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4sohrabesrafili
 
سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده majid Aghaabdollahiyan
 
Sazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadiSazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadikaveh mohammadi
 

What's hot (20)

سیستمهای مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانشسیستمهای مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانش
 
مفاهیم مدیریت دانش
مفاهیم مدیریت دانشمفاهیم مدیریت دانش
مفاهیم مدیریت دانش
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Knowledge Management and Libraries
Knowledge Management and LibrariesKnowledge Management and Libraries
Knowledge Management and Libraries
 
Presentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشPresentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانش
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge management
 
KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
 
Human Resources
Human ResourcesHuman Resources
Human Resources
 
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامتHuman Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
Human Resource Development in Health Sector, توسعه منابع انساني در نظام سلامت
 
Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4
 
Sport strategy
Sport strategy Sport strategy
Sport strategy
 
سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Sazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadiSazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadi
 

Viewers also liked

مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانBabak Sorkhpour
 
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشگزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشBabak Sorkhpour
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak Sorkhpour
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winauraBabak Sorkhpour
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزBabak Sorkhpour
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی Babak Sorkhpour
 
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیBabak Sorkhpour
 
معارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکBabak Sorkhpour
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology centerBabak Sorkhpour
 

Viewers also liked (12)

مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنان
 
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشگزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
 
شناسایی دانش
شناسایی دانششناسایی دانش
شناسایی دانش
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winaura
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموز
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
 
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
 
All love.com
All love.comAll love.com
All love.com
 
معارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیک
 
آنتالوژی
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژی
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology center
 

Similar to کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز

مبانی سازمانی
مبانی سازمانیمبانی سازمانی
مبانی سازمانیEisa Keshavarz
 
Knowledge Management & Competitive Strategy Of The Firm
Knowledge Management &Competitive Strategy Of The FirmKnowledge Management &Competitive Strategy Of The Firm
Knowledge Management & Competitive Strategy Of The Firmghazaleh.banijamali
 
Become an idea to business plan
Become an idea to business planBecome an idea to business plan
Become an idea to business planMohsen Amiri Fakhr
 
Basic Management 2 Pashto.ppt
Basic Management 2 Pashto.pptBasic Management 2 Pashto.ppt
Basic Management 2 Pashto.pptabdulrahim619142
 
Organizational behavior management(OBM)
Organizational  behavior management(OBM)Organizational  behavior management(OBM)
Organizational behavior management(OBM)Ali Yousefi
 
تیم مشاوران مهندسی مدیریت Ipmbok
تیم مشاوران مهندسی مدیریت Ipmbokتیم مشاوران مهندسی مدیریت Ipmbok
تیم مشاوران مهندسی مدیریت IpmbokAliReza khooyeh
 
برون سپاریPpt
برون سپاریPptبرون سپاریPpt
برون سپاریPptiran
 
مهارات القيادة.pptx
مهارات القيادة.pptxمهارات القيادة.pptx
مهارات القيادة.pptxEhabAtef9
 
What is organizational behavior And Why we must know that
What is organizational behavior And Why we must know thatWhat is organizational behavior And Why we must know that
What is organizational behavior And Why we must know thatshukrullahafshar08
 
گذر از دانش گری به کارآفرین دانشی در سازمان دانش بنیان
گذر از دانش گری به کارآفرین دانشی در سازمان دانش بنیانگذر از دانش گری به کارآفرین دانشی در سازمان دانش بنیان
گذر از دانش گری به کارآفرین دانشی در سازمان دانش بنیانAsma Karoobi
 
تحلیل استراتژیک شرکت های هولدینگ و مادر
تحلیل استراتژیک شرکت های هولدینگ و مادرتحلیل استراتژیک شرکت های هولدینگ و مادر
تحلیل استراتژیک شرکت های هولدینگ و مادرHossein Nourian, DBA
 
تقسیم سهام داینامیک - اسلایسینگ پای
تقسیم سهام داینامیک - اسلایسینگ پایتقسیم سهام داینامیک - اسلایسینگ پای
تقسیم سهام داینامیک - اسلایسینگ پایKiarash Abbaszadeh
 
چرا استراتژی های ما اثربخش نیست
چرا استراتژی های ما اثربخش نیستچرا استراتژی های ما اثربخش نیست
چرا استراتژی های ما اثربخش نیستHossein Nourian, DBA
 
Management functions
Management functionsManagement functions
Management functionsguest1478eec
 
Management functions
Management functionsManagement functions
Management functionsguest8692e2
 
Management functions33333
Management functions33333Management functions33333
Management functions33333guest8692e2
 

Similar to کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز (20)

مبانی سازمانی
مبانی سازمانیمبانی سازمانی
مبانی سازمانی
 
اجرای استراتژی
اجرای استراتژیاجرای استراتژی
اجرای استراتژی
 
Biz dev presentation 4
Biz dev presentation 4Biz dev presentation 4
Biz dev presentation 4
 
Knowledge Management & Competitive Strategy Of The Firm
Knowledge Management &Competitive Strategy Of The FirmKnowledge Management &Competitive Strategy Of The Firm
Knowledge Management & Competitive Strategy Of The Firm
 
Become an idea to business plan
Become an idea to business planBecome an idea to business plan
Become an idea to business plan
 
Basic Management 2 Pashto.ppt
Basic Management 2 Pashto.pptBasic Management 2 Pashto.ppt
Basic Management 2 Pashto.ppt
 
Organizational behavior management(OBM)
Organizational  behavior management(OBM)Organizational  behavior management(OBM)
Organizational behavior management(OBM)
 
تیم مشاوران مهندسی مدیریت Ipmbok
تیم مشاوران مهندسی مدیریت Ipmbokتیم مشاوران مهندسی مدیریت Ipmbok
تیم مشاوران مهندسی مدیریت Ipmbok
 
برون سپاریPpt
برون سپاریPptبرون سپاریPpt
برون سپاریPpt
 
مهارات القيادة.pptx
مهارات القيادة.pptxمهارات القيادة.pptx
مهارات القيادة.pptx
 
What is organizational behavior And Why we must know that
What is organizational behavior And Why we must know thatWhat is organizational behavior And Why we must know that
What is organizational behavior And Why we must know that
 
گذر از دانش گری به کارآفرین دانشی در سازمان دانش بنیان
گذر از دانش گری به کارآفرین دانشی در سازمان دانش بنیانگذر از دانش گری به کارآفرین دانشی در سازمان دانش بنیان
گذر از دانش گری به کارآفرین دانشی در سازمان دانش بنیان
 
تحلیل استراتژیک شرکت های هولدینگ و مادر
تحلیل استراتژیک شرکت های هولدینگ و مادرتحلیل استراتژیک شرکت های هولدینگ و مادر
تحلیل استراتژیک شرکت های هولدینگ و مادر
 
Iran pharma workshop
Iran pharma workshopIran pharma workshop
Iran pharma workshop
 
Strategic knwoladge management
Strategic knwoladge managementStrategic knwoladge management
Strategic knwoladge management
 
تقسیم سهام داینامیک - اسلایسینگ پای
تقسیم سهام داینامیک - اسلایسینگ پایتقسیم سهام داینامیک - اسلایسینگ پای
تقسیم سهام داینامیک - اسلایسینگ پای
 
چرا استراتژی های ما اثربخش نیست
چرا استراتژی های ما اثربخش نیستچرا استراتژی های ما اثربخش نیست
چرا استراتژی های ما اثربخش نیست
 
Management functions
Management functionsManagement functions
Management functions
 
Management functions
Management functionsManagement functions
Management functions
 
Management functions33333
Management functions33333Management functions33333
Management functions33333
 

More from Babak Sorkhpour

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsBabak Sorkhpour
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Babak Sorkhpour
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookBabak Sorkhpour
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureBabak Sorkhpour
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsBabak Sorkhpour
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانBabak Sorkhpour
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكوBabak Sorkhpour
 

More from Babak Sorkhpour (7)

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
 

کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز