SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Download to read offline
‫ایه‬‫ر‬‫ا‬ ‫موضوع‬:‫ک‬‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫مدل‬‫براساس‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫های‬‫ی‬‫استراتژ‬‫انواع‬‫دامند؟‬
‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬
‫محترم‬ ‫اساتید‬‫ر‬‫نظ‬ ‫یر‬‫ز‬:
‫تی‬‫ر‬‫مها‬ ‫یعقوب‬‫دکتر‬ ‫آقای‬
‫اکیان‬‫ر‬‫خو‬‫علیرضا‬‫دکتر‬ ‫آقای‬
‫دهنده‬ ‫ایه‬‫ر‬‫وا‬‫محقق‬ ‫داتشجویان‬:
‫عادل‬ ‫ثاقب‬‫ضا‬‫ر‬‫محمد‬
‫ر‬‫سرخپو‬ ‫بابک‬
‫اد‬‫ژ‬‫ن‬‫ایمان‬‫افشین‬
‫مقدمه‬
‫می‬‫بندی‬ ‫طبقه‬‫دانش‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫توانایی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫ر‬‫کشو‬‫ه‬‫ز‬‫و‬‫امر‬
‫شوند‬(‫جمن‬‫ر‬‫تو‬2000)
‫نفع‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬‫دانش‬ ‫بین‬ ‫تعادل‬ ‫جهانی‬ ‫اقتصاد‬‫در‬ ‫و‬‫پیشر‬ ‫ی‬ ‫ها‬‫ر‬‫کشو‬‫در‬‫دانش‬
‫ن‬‫ز‬‫در‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫عامل‬ ‫به‬‫دانش‬ ‫که‬‫ای‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫تغییر‬‫و‬ ، ‫دگی‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫سرمایه‬(‫ا‬‫ر‬‫مالهوت‬1386)
‫ت‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫موفقیت‬‫کلیدی‬ ‫عوامل‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ی‬‫ز‬‫و‬‫امر‬‫های‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫دانش‬‫لقی‬
‫میگردد‬.‫گرد‬‫دار‬‫ر‬‫برخو‬‫ویژه‬‫اهمیتی‬‫از‬‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬‫همین‬ ‫به‬‫یده‬
‫است‬.‫د‬ ‫آن‬ ‫مناسب‬‫ی‬‫کارگیر‬ ‫به‬ ‫و‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫با‬ ‫مرتبط‬‫مباحث‬ ‫استا‬‫ر‬‫همین‬‫در‬‫ر‬
‫است‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫وجود‬ ‫به‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫این‬‫اندیشمندان‬‫ذهن‬‫در‬ ‫متعدد‬‫سواالتی‬ ،‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬.
‫س‬‫ر‬ ‫های‬‫اه‬‫ر‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫شده‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫برنامه‬ ‫خوبی‬‫وبه‬ ‫شن‬‫و‬‫ر‬‫ی‬‫استراتژ‬ ‫یک‬ ‫بودن‬‫ا‬‫ر‬‫دا‬‫به‬ ‫یدن‬
‫است‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫در‬‫موفقیت‬.
‫مقدمه‬
‫سع‬‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫اما‬ ‫سد‬ ‫میر‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫ی‬
‫ر‬ ‫ی‬ ‫اساس‬‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫شوند‬ ‫تبدیل‬ ‫بنیاد‬ ‫دانش‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫تا‬‫و‬‫ر‬‫به‬‫و‬
‫هستند‬.
‫و‬ ‫ی‬ ‫اساس‬‫عامل‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫،دانش‬ ‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫و‬ ‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬ ‫عصر‬‫در‬
‫مزیت‬‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬ ‫ای‬‫ر‬‫،ب‬ ‫قابت‬‫ر‬ ‫عرصه‬‫در‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫حیاتی‬ ‫منبع‬‫قابتی‬‫ر‬
‫دهند‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬(.، ‫نامقی‬ ‫،قاسمی‬ ‫نانی‬‫ر‬ ‫ی‬‫انصار‬1388)
‫بیش‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫ساختار‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫ابعاد‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫تر‬
‫است‬ ‫شده‬ ‫انگاشته‬ ‫نادیده‬ ‫دیگر‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫توجه‬.
‫دانش‬‫تعریف‬-‫دانش‬‫مدیریت‬
 ‫تبدیل‬‫قابل‬ ‫و‬‫منعطف‬ ‫ترکیبی‬‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬ ،‫دانش‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫ر‬‫مشهو‬ ‫اندیشمندان‬‫از‬ ‫ساک‬‫و‬‫پر‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ر‬‫داونپو‬
‫یابی‬‫ز‬‫ار‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ ‫چوبی‬‫ر‬‫چا‬‫که‬ ‫متخصصان‬ ‫های‬ ‫بینش‬ ‫و‬‫دار‬ ‫معنی‬ ‫اطالعات‬،‫شها‬‫ز‬‫ار‬،‫ب‬‫ر‬‫تجا‬‫از‬
‫دهد‬ ‫می‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫جدید‬ ‫ب‬‫ر‬‫تجا‬ ‫و‬‫اطالعات‬ ‫وانسجام‬.
 ‫ی‬‫ساز‬ ‫مفهوم‬ ‫و‬ ‫یافتی‬‫ر‬‫د‬‫اطالعات‬ ‫ترکیب‬‫از‬ ‫ی‬ ‫ناش‬‫ا‬‫ر‬‫دانش‬ ‫ایجاد‬ ‫تاکوچی‬ ‫و‬ ‫نوناکا‬‫همچنین‬
‫فک‬‫سرمایه‬ ‫یا‬ ‫و‬‫دانش‬‫از‬ ‫ت‬‫و‬‫ثر‬ ‫تولید‬ ‫به‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫آن‬ ‫طی‬‫که‬ ‫است‬ ‫آیندی‬‫ر‬‫ف‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫خود‬ ‫ی‬‫ر‬
‫د‬‫ز‬‫پردا‬‫می‬(Takeuchi 1995).
‫است‬ ‫آیندی‬‫ر‬‫ف‬،‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫ا‬‫ر‬‫مالهوت‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫تعریف‬‫در‬ ‫همچنین‬‫به‬ ‫که‬
‫ی‬‫یادگیر‬‫مینه‬‫ز‬ ‫در‬ ‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫آن‬ ‫واسطه‬(‫دانش‬‫کردن‬ ‫نی‬‫و‬‫در‬)‫دانش‬ ‫ی‬‫کدگذار‬ ،(‫کردن‬ ‫بیرونی‬
‫دانش‬)‫کنند‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫هایی‬ ‫ت‬‫ر‬‫مها‬ ،‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬،(‫صلواتی‬ ‫و‬ ‫ابطحی‬1385،34.)
‫دانش‬ ‫انواع‬‫ماتریس‬‫ل‬‫جدو‬:
‫صریح‬‫مستتر‬‫دانش‬
‫ی‬‫ساز‬ ‫بیرونی‬‫ی‬‫پذیر‬ ‫جامعه‬‫مستتر‬
‫ترکیب‬‫ی‬‫ساز‬ ‫نی‬‫و‬‫در‬‫صریح‬
‫قابتی‬‫ر‬‫مزیت‬
‫ی‬‫وافر‬ ‫اشتیاق‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫حیاتی‬ ‫ونقش‬ ‫اهمیت‬‫درک‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫به‬
‫دهند‬ ‫می‬‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اعمال‬.
‫دان‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫به‬ ‫توجه‬‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫بتوانیم‬ ‫اینکه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫در‬ ‫ش‬
‫استفاده‬ ‫نتایج‬ ‫دقیق‬ ‫شناسایی‬ ‫مند‬‫ز‬‫نیا‬ ‫کنیم‬‫مطرح‬‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫این‬ ‫از‬
‫هستیم‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫طرح‬.
‫تما‬ ‫ایجاد‬ ‫عامل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫آیا‬‫یز‬
‫باشد؟‬ ‫قابتی‬‫ر‬ ‫مزیت‬‫و‬
‫ی‬‫استراتژ‬‫مفهوم‬‫بر‬ ‫ای‬ ‫مقدمه‬
‫و‬ ‫کنند‬‫مدیریت‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫هدفمند‬ ‫ای‬‫شیوه‬‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬
‫که‬‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مناسب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫خود‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ش‬ ‫با‬ ‫متناسب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫ی‬ ‫مناسب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫کی‬
‫است‬ ‫بنیادی‬ ‫گامهای‬ ‫نخستین‬ ‫از‬.‫ب‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫از‬ ‫ی‬ ‫خش‬
‫ی‬‫ز‬‫ار‬‫به‬ ‫اختصاص‬‫که‬‫است‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬‫و‬ ‫ابی‬
‫ر‬‫دا‬‫ۀت‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫موثر‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫انتخاب‬‫د‬(‫الهی‬
‫ان‬‫ر‬‫وهمکا‬1389)
‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫مفهوم‬
‫موفق‬‫ی‬ ‫اساس‬ ‫های‬‫ر‬‫فاکتو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بعنوان‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫برنامه‬ ‫یت‬
‫با‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬
‫ات‬‫ر‬‫است‬ ‫چالشهای‬ ‫مشابه‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫چالشهای‬‫ی‬‫ژ‬
‫باشند‬ ‫می‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬.
‫دانش‬ ‫ی‬‫استراتژ‬
‫ی‬ِ‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬
‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬ ِ‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫بر‬ ‫موثر‬‫عامل‬
‫ی‬ ‫پذیر‬‫،خطر‬ ‫قابتی‬‫ر‬ ‫مزیت‬ ‫ایجاد‬‫هدف‬
‫ایمن‬‫محیطی‬ ‫های‬ ‫تهدید‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
‫ی‬‫استراتژ‬‫یر‬‫ز‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬‫در‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬‫از‬‫حاصل‬ ‫دانش‬
‫دهد‬‫می‬‫قرار‬‫تاثیر‬‫تحت‬ ‫ا‬‫ر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬.
1.‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬(‫پ‬ ‫خطر‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫نی‬‫و‬‫در‬ ‫های‬ ‫،قابلیت‬‫محیط‬ ‫دانش‬‫ی‬‫ذیر‬
2.‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫قابلیت‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬(‫ق‬ ‫ایجاد‬‫و‬‫توسعه‬ ‫از‬‫حتی‬‫ه‬‫ز‬‫و‬‫امر‬‫که‬‫ابلیت‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫نیز‬ ‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫های‬)
3.‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫ی‬ ِ‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫جوانب‬‫توسعه‬(‫جهت‬ ‫در‬
‫قابتی‬‫ر‬ ‫اهداف‬‫به‬ ‫دستیابی‬)
‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫ل‬‫جدو‬
‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫نوع‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫عنوان‬
‫دانش‬‫اوچی‬ ‫تاکه‬ ‫و‬ ‫نوناکو‬‫دانش‬ ‫انواع‬ ‫ماتریس‬
‫بویسوت‬‫من‬ ‫فضایی‬ ‫مدل‬
‫سویبی‬ ‫ر‬‫محو‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫ر‬‫تئو‬
‫ی‬‫تجار‬ ‫های‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫اره‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫و‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫کیف‬ ‫از‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫مر‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ز‬‫ارل‬ ‫این‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ااخی‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ی‬‫اردار‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬
‫آمریکا‬‫ی‬‫بردار‬
‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫مکین‬
‫نهایی‬ ‫نتایج‬‫ی‬ ‫تریس‬ ‫و‬‫ویرسیما‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫های‬ ‫نظم‬
‫اایی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ن‬‫اایج‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ن‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اش‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫دا‬ ‫ااش‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬:‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫اش‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫دا‬
‫ذاک‬‫دانش‬
‫ترکیبی‬ ‫یکرد‬‫و‬‫ر‬‫نی‬ ‫بین‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫پیوستار‬
‫ها‬ ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫انواع‬
‫بویست‬ ‫من‬‫فضای‬ ‫مدل‬:
‫ر‬‫محو‬‫دانش‬ ‫ی‬‫ر‬‫تئو‬:
‫ی‬‫تجار‬‫فرآیندهای‬ ‫وسیله‬ ‫به‬‫بندی‬‫طبقه‬
1.‫آمریکا‬‫ی‬‫ر‬‫و‬ ‫هره‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫مرکز‬‫ارلزی‬ ‫بین‬ ‫شاخی‬
2.‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫مکین‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬
‫نهایی‬‫نتایج‬ ‫براساس‬‫بندی‬ ‫طبقه‬
1.‫ی‬ ‫تریس‬ ‫و‬‫ویرسیما‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫نظم‬ ‫ی‬ِ‫اتژ‬‫ر‬‫است‬
2.‫ذاک‬‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬
‫ترکیبی‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬:
‫نی‬ ‫بین‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫پیوستار‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬:
‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫و‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫گ‬ ‫کد‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬ ‫شخص‬
‫وس‬ ‫به‬ ‫اغلب‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫،است‬‫مطالعه‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫ادبیات‬ ‫بین‬ ‫در‬‫یله‬
‫دانش‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫مفهوم‬‫این‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫دانش‬ ‫خود‬ ‫طبیعت‬‫ضمنی‬
‫صریح‬ ‫یا‬ ‫است‬.
‫وا‬ ‫سیستماتیک‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫که‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫اطالعاتی‬‫به‬ ‫ه‬‫ر‬‫اشا‬ ‫صریح‬‫دانش‬‫د‬‫ر‬‫ستاندا‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫منتقل‬.‫ا‬‫ز‬‫کدگ‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫صریح‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫مدیریت‬ ‫ی‬‫ر‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫دانش‬.
‫سیستما‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫صریح‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫و‬ ‫تیک‬
‫س‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫ا‬‫ر‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫ی‬‫از‬
‫نامند‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬.
‫ی‬‫استراتژ‬ ‫شیابی‬‫ز‬‫ار‬:
‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫دادن‬ ‫تغییر‬ ‫یا‬‫جدید‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫تنظیم‬‫موجود‬
‫ی‬‫ز‬‫ار‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫به‬ ‫تغییر‬‫حال‬‫ر‬‫د‬ ‫های‬ ‫یداد‬‫و‬‫ر‬ ‫با‬ ‫شدن‬‫مواجه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ابی‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫بستگی‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬.‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫سطح‬ ‫یک‬ ‫در‬‫واقع‬ ‫در‬
‫عمل‬ ‫خوب‬ ‫چقدر‬ ‫شرکت‬ ‫که‬‫است‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬ ‫قضاوت‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬
‫است‬ ‫کرده‬.
‫شامل‬ ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫اصولی‬‫فعالیت‬ ‫سه‬
1.‫شرکت‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫اصزی‬ ‫مبانی‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬
2.‫واقعی‬ ‫های‬ ‫نتیجه‬ ‫با‬ ‫انتظار‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫های‬ ‫نتیجه‬ ‫مقایسه‬
3.‫اینکه‬ ‫از‬ ‫یافتن‬ ‫اطمینان‬ ‫ر‬‫منظو‬‫به‬ ‫اصالحی‬ ‫اقدامات‬‫دادن‬ ‫انجام‬
‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫مطابقت‬‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫عملکردها‬.
‫ملت‬‫و‬‫ر‬‫د‬‫ر‬‫یچا‬‫ر‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫مدل‬
‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬ ‫های‬ ‫شاخی‬‫ل‬‫جدو‬
‫مدیریت‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬ ‫شخص‬
‫دیف‬‫ر‬‫عامل‬‫شاخص‬‫منابع‬‫تعریف‬
1‫ی‬‫سازگار‬‫های‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬
‫اصزی‬
‫توافق‬
‫ی‬‫ساز‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬
DEnsion 1997‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اداف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬‫اازگار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬
‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫م‬‫اط‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬‫اداف‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬
‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ف‬‫ر‬‫ارفتن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ن‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫م‬‫از‬
‫بنیادی‬ ‫های‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫از‬
2‫هماهنگی‬‫قوت‬ ‫نقاش‬
‫ضعف‬ ‫نقاش‬
‫ها‬ ‫تهدید‬
‫ها‬‫فرصت‬
‫دیوید‬ ‫فرد‬1385
‫د‬‫ر‬‫یچا‬‫ر‬
‫روملت‬2000
‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫رو‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ااهنگی‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ه‬‫و‬‫ا‬
‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬ ‫و‬ ‫ها‬
3‫ی‬‫برتر‬ ‫مزیت‬‫ماهیت‬-‫شکل‬-‫اثر‬ ‫محل‬‫ازمن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫وا‬1998‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫و‬1999‫ادل‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬
1999‫وجهی‬ ‫هشت‬ ‫مدل‬
‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ن‬ ‫ات‬‫ا‬‫ی‬‫مز‬‫اک‬‫ا‬‫ی‬ ‫از‬‫ا‬‫ف‬‫ح‬ ‫اا‬‫ا‬‫ی‬ ‫ااد‬‫ا‬‫ج‬‫ای‬‫ت‬
‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫نس‬
4‫دوام‬
‫ی‬‫پذیر‬ ‫آسب‬
‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫علت‬
---
5‫م‬‫ز‬ ‫عملیاتی‬‫قانونی‬ ‫اقتصادی‬ ‫فنی‬‫انی‬---
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫انواع‬
‫ل‬‫پانو‬
‫سال‬‫در‬‫ان‬‫ر‬‫وهمکا‬ ‫الکس‬2012
‫سال‬‫ر‬‫د‬‫ان‬‫ر‬‫همکا‬‫و‬‫گرینر‬2007
‫کسکین‬2005
‫پی‬2005
‫سال‬‫ر‬‫د‬‫ان‬‫ر‬‫وهمکا‬ ‫لی‬1999
‫سال‬‫در‬‫اباتی‬‫ر‬‫چاک‬‫و‬ ‫پیرلی‬1996
‫پی‬ ‫ی‬‫استراتژ‬2005
‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫بندی‬‫طبقه‬ ‫این‬‫در‬5‫،بصیرت‬ ‫کاشف‬‫ه‬‫و‬‫گر‬
‫وعم‬‫کزی‬ ‫های‬‫کننده‬ ‫ایجاد‬‫و‬‫نی‬‫و‬‫در‬‫بردار‬‫هره‬ ‫بیرونی‬‫گیرنده‬‫،یاد‬ ‫ا‬‫ر‬‫گ‬‫تقسیم‬ ‫ومی‬
‫اند‬‫کرده‬ ‫بندی‬.
‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫بندی‬‫طبقه‬ ‫این‬‫در‬4‫ایستا‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫دسته‬
‫اند‬‫کرده‬ ‫تقسیم‬‫پویا‬‫و‬ ‫ر‬‫محو‬ ‫،سیستم‬‫ر‬‫محو‬‫وانسان‬.
‫پویا‬‫ی‬‫استراتژ‬
‫ایستا‬‫ی‬‫استراتژ‬
‫ر‬‫محو‬ ‫سیستم‬‫ی‬‫استراتژ‬
‫ر‬‫محو‬ ‫انسان‬‫ی‬‫استراتژ‬
‫دانش‬‫مدیریت‬‫های‬ ‫ی‬‫استراتژ‬‫و‬ ‫های‬‫مدل‬ ‫انواع‬:
1.‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫بندی‬ ‫تبه‬‫ر‬ ‫ی‬‫فاز‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬:
‫منبع‬:patil and kant
2.‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫موفقیت‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬
‫منبع‬:patil and kant
3.‫بحران‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬
‫منبع‬:jia shi et al 2012
4.‫دانش‬ ‫نگاشت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬/‫مدل‬
‫منبع‬:shin2004
5.‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫از‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫مدل‬
‫منبع‬:pak ra et al
6.‫تحلیلی‬ ‫مدل‬swot/‫مینس‬‫ز‬‫مدل‬/‫ی‬ ‫دانش‬ ‫فاصله‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬/‫زک‬ ‫مدل‬/‫ی‬ ‫مهندس‬ ‫مانهای‬‫ز‬‫سا‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدل‬/‫مد‬‫ل‬
‫مسینگهام‬
‫منبع‬:wig 19997.choi ,and lee 2002 ,shin 2004
7.‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫موثر‬‫منطقه‬ ‫مدل‬
‫منبع‬:‫صوری‬‫و‬ ‫اده‬‫ز‬‫بیک‬1385
‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫انواع‬)‫کلی‬‫ت‬‫ر‬‫بصو‬)
‫ن‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تمرکز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫و‬ ‫ی‬‫ر‬‫وآو‬
‫باش‬ ‫می‬‫متفاوت‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫های‬‫ر‬‫ساختا‬‫به‬ ‫مند‬‫ز‬‫نیا‬ ،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫آیی‬‫ر‬‫کا‬‫د‬.‫به‬
‫ت‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫کزی‬‫ر‬‫طو‬‫وجه‬
‫عنوان‬‫تحت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫شخص‬ ‫ی‬‫استراتژ‬‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫صریح‬ ‫ی‬‫استراژ‬‫ی‬
‫ی‬‫ساز‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫آنها‬ ‫از‬.‫ک‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫هدف‬ ‫با‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫صریح‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫آیی‬‫ر‬‫ا‬
‫هدف‬ ‫با‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫و‬ ‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬
‫و‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫های‬‫ر‬‫ساختا‬ ‫مستلزم‬ ،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬‫یژه‬
‫گردند‬‫دار‬‫ر‬‫برخو‬‫م‬‫ز‬‫ال‬‫ی‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫باشند‬‫می‬‫خود‬.
‫ی‬‫استراتژ‬ ‫انواع‬‫مقایسه‬‫دانش‬ ‫اکتساب‬‫مدیریت‬ ‫های‬
‫هدف‬‫دانش‬‫تولید‬‫و‬ ‫خالقیت‬
‫ا‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫برون‬ ،‫ایی‬‫ر‬‫کا‬‫ز‬
‫دانش‬‫از‬ ‫مجدد‬
‫تمرکز‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬
‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬
‫گفتم‬‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫شبکه‬ ،‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬ ‫شخص‬‫ان‬‫انتش‬‫و‬ ‫ذخیره‬ ،‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫جمع‬ ،‫ی‬‫ساز‬ ‫صریح‬‫ار‬
‫صریح‬ ‫دانش‬‫انتشار‬‫و‬
‫مشکل‬
‫ار‬‫ر‬‫تک‬ ‫قابل‬‫و‬ ‫مند‬‫ر‬‫غیرساختا‬ ،‫جدید‬
‫نیست‬
‫فعالیت‬‫مش‬ ‫آیندهای‬‫ر‬‫ف‬‫و‬ ‫ی‬‫ار‬‫ر‬‫تک‬‫های‬‫ابه‬
‫دانش‬ ‫نوع‬‫ضمنی‬ ‫دانش‬‫صریح‬ ‫دانش‬
‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫مدیریت‬‫های‬‫مدل‬:
‫در‬ ‫علم‬ ‫این‬‫پیدایش‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬ ‫ندچگونگی‬‫و‬‫ِر‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫دهه‬ ‫اوایل‬
1950‫تکام‬‫ان‬‫ر‬‫دو‬‫پنج‬ ‫تعریف‬‫نشاندهنده‬‫ن‬‫کنو‬ ‫تا‬ ‫جهانی‬ ‫جنگ‬‫از‬‫وپس‬‫ل‬‫وتحو‬ ‫ل‬
‫پیش‬‫و‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫طرح‬‫از‬ ‫وشرکتها‬ ‫مانها‬‫ز‬‫سا‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬‫ر‬‫د‬‫بینی‬
‫است‬‫گردیده‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬ ‫تفکر‬‫و‬ ‫مدیریت‬‫ی‬‫بسو‬‫بیرون‬ ‫محیط‬.‫پیشر‬‫فتهای‬
‫اهم‬ ‫ضریب‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫به‬ ‫ار‬‫ز‬‫وبا‬‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫عرصه‬‫در‬ ‫وسریع‬ ‫شگرف‬‫یت‬
‫و‬‫ر‬‫تا‬‫گردیده‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تعیین‬ ‫بر‬ ‫ی‬‫مشتر‬‫وتاثیر‬ِ‫اخیر‬ ‫شهای‬
‫گردد‬‫ی‬‫گذار‬ ‫پایه‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬ ‫تفکر‬ ‫بر‬‫مبتنی‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬.‫بر‬‫اساس‬‫این‬
‫وترکی‬ ‫ی‬‫مدار‬ ‫ی‬‫مشتر‬، ‫ی‬‫پذیر‬ ‫قابت‬‫ر‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫بر‬ ‫علم‬ ‫این‬‫جدید‬‫متدهای‬‫ب‬
‫وان‬ ‫نتایج‬ ‫بر‬ ‫علم‬ ‫این‬ ‫ایی‬‫ر‬‫وکا‬ ‫ی‬ ‫اثربخش‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫جهت‬‫در‬ ‫موجود‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬‫ات‬‫ر‬‫تظا‬
‫اند‬‫گردیده‬ ‫متمرکز‬ ‫مانها‬‫ز‬‫سا‬ ‫از‬‫ر‬‫نظ‬‫د‬‫ر‬‫مو‬.
‫مدل‬‫برنامه‬ ‫ترکیبی‬‫های‬‫استراتژیک‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬
‫فیلیپس‬‫ترکیبی‬ ‫مدل‬:
‫ن‬‫و‬‫ز‬‫مو‬ ‫ی‬‫امتیاز‬‫ت‬‫ر‬‫کا‬‫مدل‬(BSC)
‫استراتژیک‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫برنامه‬ ‫های‬‫مدل‬
‫شاخی‬‫جامعیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ن‬‫تو‬‫ر‬‫نو‬ ‫و‬ ‫کاپالن‬‫از‬‫شن‬‫و‬‫ر‬ ‫ی‬‫تصویر‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫م‬ ‫چهار‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ،‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫که‬ ‫کنند‬‫ا‬‫ر‬ ‫نظر‬
‫جمع‬‫شده‬‫تعدیل‬ ‫یادداشت‬ ‫ت‬‫ر‬‫کا‬ ‫یک‬ ‫در‬‫آنه‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫ا‬
‫ند‬‫ز‬‫بپردا‬.‫از‬ ‫تند‬‫ر‬‫عبا‬ ‫منظر‬ ‫چهار‬ ‫این‬:
‫ی‬‫مشتر‬ ‫دیدگاه‬
‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫داخلی‬‫ایندهای‬‫ر‬‫ف‬ ‫دیدگاه‬
‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬‫یادگیر‬‫و‬ ‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬‫و‬ ‫شد‬‫ر‬ ‫دیدگاه‬
‫مالی‬ ‫دیدگاه‬
‫ی‬‫گیر‬‫نتیجه‬:
‫مدیری‬ ‫سیستم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫هماهنگ‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫از‬‫قبل‬‫دانش‬ ‫ت‬
‫ت‬‫ر‬‫عبا‬ ‫به‬‫شوند‬ ‫یین‬ ‫ت‬‫و‬‫تعیین‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫عناصر‬‫به‬‫باید‬‫،ابتدا‬‫توان‬ ‫،می‬‫دیگر‬‫ی‬
‫س‬‫یر‬‫ز‬ ‫تا‬‫شود‬‫تعریف‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫مدل‬ ‫باید‬‫ابتدا‬‫که‬ ‫گفت‬‫های‬ ‫یستم‬
‫شوند‬ ‫تعریف‬‫و‬ ‫مشخی‬‫نیز‬ ‫آن‬.
‫مدیر‬ ‫،سیستم‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫مفهوم‬‫به‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫نگاه‬‫در‬‫دانش‬ ‫یت‬
‫خو‬ ‫هم‬‫که‬ ‫است‬‫شده‬ ‫تلقی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫اصزی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫از‬‫یکی‬ ‫عنوان‬‫به‬‫د‬
‫مام‬‫و‬‫ها‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫،است‬‫اهداف‬‫با‬ ‫متناسب‬‫آن‬‫های‬ ‫سیستم‬‫یر‬‫ز‬ ‫هم‬‫و‬ ‫سیستم‬‫یت‬‫ر‬‫و‬
‫ک‬‫اهداف‬‫به‬ ‫سیدن‬‫ر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫متفاوتی‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫از‬‫توانند‬ ‫می‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫هیا‬‫الن‬
‫ی‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬‫ای‬‫ر‬‫واج‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫هره‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫و‬‫هبود‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬
‫کنند‬‫استفاده‬ ‫است‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫یت‬‫ر‬‫مامو‬.
‫شرقی‬ ‫بایجان‬‫ر‬‫آذ‬ ‫ق‬‫بر‬ ‫نیروی‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ‫شرکت‬ ‫دی‬‫ر‬‫مو‬‫مطالعه‬
‫و‬ ‫جدید‬ ‫مفهومی‬ ‫دانش‬ ‫ی‬ِ‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫مفهوم‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫مطالعات‬‫در‬
‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫توجه‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ر‬‫کشو‬‫داخل‬ ‫های‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫در‬ ‫اغلب‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ابداعی‬
‫انجا‬‫مطالعات‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ر‬ ‫همین‬‫از‬ ‫است‬ ‫نگرفته‬‫م‬
‫تدوی‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬‫مدل‬‫ائه‬‫ر‬‫وا‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫در‬ ‫شده‬‫ن‬
‫انج‬‫ق‬‫شر‬ ‫بایجان‬‫ر‬‫آذ‬ ‫ق‬‫بر‬ ‫نیروی‬ ‫تزیع‬ ‫شرکتهای‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫شده‬ ‫ام‬
‫است‬.
‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫الگوهای‬
1.‫اوچی‬ ‫وتاکه‬‫نوناکو‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ی‬‫استراتژ‬
‫ی‬‫ساز‬ ‫اجتماعی‬ ‫الف‬
‫ب‬.‫ی‬‫ساز‬ ‫نی‬‫و‬‫بر‬
‫ج‬.‫ی‬‫ساز‬ ‫ترکیب‬
‫د‬.‫ی‬‫ساز‬ ‫نی‬‫و‬‫در‬
‫ان‬‫ر‬‫وهمکا‬ ‫هانسن‬ ‫مطالعات‬1999‫میالدی‬
‫الف‬:‫مستندات‬ ‫با‬ ‫فرد‬ ‫دانش‬‫تدوین‬ ‫اهبرد‬‫ر‬
‫ب‬:‫فرد‬ ‫با‬ ‫فرد‬ ‫دانش‬ ‫فردی‬ ‫تبادل‬‫اهبرد‬‫ر‬
3.‫بات‬‫مطالعات‬2002‫میالدی‬
‫الف‬:‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬1
‫ب‬:‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬2
‫ج‬:‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬3
‫د‬:‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬4
‫ادامه‬‫ی‬‫استراتژ‬ ‫الگوهای‬
1.‫تی‬‫ر‬‫چاکرابا‬‫و‬ ‫بیرلی‬‫مطالعات‬1996‫میالدی‬
‫الف‬:‫خالق‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬
‫ب‬:‫افتاده‬‫جدا‬‫ه‬‫و‬‫گر‬
‫ج‬:‫کنندگان‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬
‫د‬:‫جستجوگرها‬
2.‫اک‬‫ز‬‫مطالعات‬1999‫میالدی‬
‫ادامه‬
3.‫پابلوس‬‫دی‬‫مطالعات‬2002‫میالدی‬
4.‫ودالی‬ ‫بیرلی‬‫مطالعات‬1(2002‫میالدی‬)
‫الف‬:‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫یا‬ ‫خلق‬ ‫جسنجو‬
‫ب‬:‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬‫خلق‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫موجود‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫اهرم‬‫و‬ ‫ی‬‫بکاگیر‬‫های‬
‫جدید‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬
5.‫کستن‬‫مطالعات‬2007‫میالدی‬
‫ی‬‫کاو‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫این‬ ‫کلیدی‬ ‫نتایج‬
1.‫ش‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫ابعاد‬‫برخی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توانند‬ ‫می‬‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫وند‬.
2.‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫نوع‬ ‫بین‬ ‫ی‬ ‫تشخیص‬ ‫قابل‬ ‫تباش‬‫ر‬‫ا‬‫يژگی‬ِ‫و‬ ‫و‬
‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجو‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫های‬.
3.‫از‬ ‫تند‬‫ر‬‫عبا‬‫دانش‬ ‫ی‬‫استراتژ‬‫ابعاد‬:
1.‫دانش‬ ‫دامنه‬
2.‫دانش‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫در‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬‫گیر‬‫جهت‬
3.‫دانش‬ ‫انباشت‬ ‫و‬ ‫و‬‫قلمر‬
‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬
‫اصلی‬‫هدف‬‫ت‬ ‫شرکت‬‫در‬‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬‫و‬ ‫حاضر‬‫تحقیق‬ ‫انجام‬‫از‬‫یع‬‫ز‬‫و‬
‫باشد‬ ‫می‬‫ر‬‫کشو‬ ‫ق‬‫بر‬.
‫همچنین‬‫فرعی‬ ‫اهداف‬‫از‬‫تند‬‫ر‬‫عبا‬‫تحقیق‬:
1.‫مدل‬ ‫شناسایی‬
2.‫شده‬ ‫انجام‬‫اقدامات‬ ‫شناسایی‬
3.‫مناسب‬‫مدل‬ ‫انتخاب‬
‫سواالت‬:
1.‫چیست؟‬‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫معتبر‬ ‫های‬‫مدل‬
2.‫است؟‬‫شده‬‫تدوین‬‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫ر‬‫کشو‬ ‫ق‬‫بر‬‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ‫شرکت‬ ‫آیا‬
‫ي‬‫گیر‬ ‫نتیجه‬
‫ه‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫ی‬ ‫یکردها‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬ ‫ی‬‫تغییر‬ ‫با‬ ‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫،سا‬ ‫کنونی‬‫تالطم‬ ‫پر‬ ‫محیط‬ ‫در‬‫کنونی‬ ‫ای‬
‫ش‬ ‫مواجه‬ ‫شرکت‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫ایای‬‫ز‬‫م‬‫توجیه‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫به‬ ‫شرکت‬ ‫داخزی‬ ‫منابع‬ ‫به‬‫اند‬ ‫ده‬.
‫مدیری‬‫به‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬ ‫نگرش‬ ‫به‬ ‫مربوش‬ ‫،مفاهیم‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫مطالعات‬ ‫در‬‫دانش‬ ‫ت‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫ابداعی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫،مفاهیمی‬.‫مد‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫مفهوم‬ ‫دو‬ ‫تعریف‬ ‫خصوص‬ ‫در‬‫یریت‬
‫مخصوص‬‫که‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجود‬ ‫نظر‬ ‫اختالف‬ ‫ان‬‫ر‬‫صاحبنظ‬ ‫میان‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫واست‬ ‫دانش‬‫ا‬
‫گیرد‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مترجمان‬ ‫مدنظر‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫این‬ ‫ن‬‫متو‬ ‫های‬ ‫ترجمه‬ ‫در‬ ‫بایستی‬.
‫منابع‬
1.‫عباس‬‫ه‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫اف‬1387‫دانش‬‫مدیریت‬(‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ‫و‬‫ی‬‫گیر‬‫ه‬‫ز‬‫،اندا‬ ‫ها‬ ‫،مدل‬ ‫مفاهیم‬)‫ان‬‫ر‬‫ته‬
2.‫،عزی‬‫عبدالهی‬1388‫هشتی‬ ‫شهید‬‫دانشگاه‬‫ی‬‫حسابدار‬ ‫و‬‫مدیریت‬‫،دانشکده‬‫ی‬‫دکتر‬‫نامه‬ ‫پایان‬
3.‫هروز‬ ‫لی‬‫قلیچ‬1388‫مطالعه‬ ‫مان‬‫ز‬‫،سا‬‫ان‬‫ر‬‫ته‬ ‫ها‬‫ر‬‫وکا‬‫کسب‬ ‫در‬ ‫ی‬‫فکر‬ ‫،سرمایه‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫تسهیمو‬ ‫خلق‬‫ایند‬‫ر‬‫ف‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫تدوین‬ ‫و‬
‫ها‬‫دانشگاه‬‫انسانی‬‫علوم‬‫کتب‬
4.‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫و‬‫ی‬ ‫شخص‬‫دانش‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مدیریت‬ ‫های‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫،است‬‫اد‬‫ژ‬‫ن‬‫افشار‬ ‫مهدی،علیرضا‬‫اندیش‬‫خیر‬ ‫،مهدی‬‫ترجمه‬
5.‫نفت‬‫صنعت‬ ‫در‬‫دانش‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫مدل‬‫ائه‬‫ر‬‫،ا‬ ‫مهدی‬ ‫محمد‬ ‫شیدی‬‫ر‬ ‫هللا‬ ‫روح‬ ‫توالئی‬2010
6.‫بابک‬ ‫اخگر‬1379‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫تا‬‫ست‬ ‫اه‬‫ر‬‫ااز‬‫ر‬‫گ‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫دانش‬‫مدیریت‬
7.‫مهدی‬‫الوانی‬1382‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫دهم‬ ‫سال‬ ‫وپژوهش‬‫مجلس‬‫مجله‬‫امروز‬ ‫های‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫بقا‬ ‫های‬ ‫ت‬‫ر‬‫،ضرو‬‫آفرین‬‫دانش‬ ‫ی‬ ‫مش‬‫خط‬41
8.‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ر‬‫د‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬ ‫استایی‬‫ر‬‫هم‬‫ی‬‫الگو‬ ‫،امین‬ ‫حکیم‬‫حسین‬ ‫غالم‬ ‫نیکوکار‬1391‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫در‬‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬
‫ه‬‫ر‬‫،دو‬16‫ه‬‫ر‬‫شما‬1
9.‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ب‬ ‫گانت‬:‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تاثیر‬‫ی‬ ‫بررس‬1389‫سانی‬‫ر‬‫اطالع‬ ‫عبوم‬‫نشریه‬
‫ه‬‫ر‬‫،دو‬18‫های‬ ‫ه‬‫ر‬‫شما‬1‫و‬2
10.‫مجتبی‬ ‫اده‬‫ز‬ ‫ولی‬1386‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫دهم‬‫ز‬‫یا‬ ‫سال‬‫سامانه‬‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫طالیی‬‫قوانین‬26‫صی‬ ‫هار‬41-39
11.‫آ‬ ‫د‬ ‫فر‬‫دیوید‬1385‫پ‬‫دفتر‬‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬ ‫ان‬‫ر‬‫ته‬‫ابی‬‫ر‬‫اع‬ ‫محمد‬ ‫سید‬‫دکتر‬ ‫و‬ ‫سیان‬‫ر‬‫پا‬ ‫عزی‬‫دکتر‬‫ترجکه‬‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫مدیریت‬‫های‬ ‫ژوهش‬
‫فرهنگی‬
‫التین‬ ‫منابع‬
1.holssaple C.Wand joshi KM2001 organization
knowledgeresources Decision support systems vol31 no1pp39 54
2.Hansen M et al1999 what is your strategy for managin
knowledg?Harward busines review
3.breifly paul and alok chakrabarty 1996 Generic knowledg
strategies in the US parametrical industry strategic management
journal vol 17 winter special issues.
4.chen c 2004 the effects of knowledge attribute Alliiance
characterstics and absorptive capasity on
knowledge transfer performance R&D management 3(9)
5.rumelt richard p 2000 note on strategy aligment between km
hrm and corpate development journal of manpower vol 26 no 6
pp 583-584
.
‫و‬ ‫دوستان‬ ‫شما‬‫توجه‬‫حسن‬‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬‫گر‬ ‫استاد‬‫امي‬

More Related Content

What's hot

حقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیکحقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیکHossein Nourian, DBA
 
مفاهیم مدیریت دانش
مفاهیم مدیریت دانشمفاهیم مدیریت دانش
مفاهیم مدیریت دانشParisa adel
 
Knowledge Management and Libraries
Knowledge Management and LibrariesKnowledge Management and Libraries
Knowledge Management and Librariesfarajpahlou
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge managementghorbani_it
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)Faranak ghafarzadeh almasi
 
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیazarkianinejad1358
 
سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده majid Aghaabdollahiyan
 
Sazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadiSazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadikaveh mohammadi
 
Presentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشPresentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشabdollah24
 
Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4sohrabesrafili
 

What's hot (19)

حقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیکحقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیک
 
مفاهیم مدیریت دانش
مفاهیم مدیریت دانشمفاهیم مدیریت دانش
مفاهیم مدیریت دانش
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Knowledge Management and Libraries
Knowledge Management and LibrariesKnowledge Management and Libraries
Knowledge Management and Libraries
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge management
 
KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده
 
Sazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadiSazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadi
 
Organizational Learning
Organizational Learning Organizational Learning
Organizational Learning
 
Presentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشPresentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانش
 
Human Resources
Human ResourcesHuman Resources
Human Resources
 
Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4
 

Viewers also liked

مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیBabak Sorkhpour
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانBabak Sorkhpour
 
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشگزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشBabak Sorkhpour
 
معارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکBabak Sorkhpour
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winauraBabak Sorkhpour
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزBabak Sorkhpour
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی Babak Sorkhpour
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak Sorkhpour
 
البلاطات والأسقف
البلاطات والأسقفالبلاطات والأسقف
البلاطات والأسقفHeba Al-DJ
 
البلاطات المرفوعة
البلاطات المرفوعةالبلاطات المرفوعة
البلاطات المرفوعةMohammed Eldashloty
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology centerBabak Sorkhpour
 
Big Data - 25 Amazing Facts Everyone Should Know
Big Data - 25 Amazing Facts Everyone Should KnowBig Data - 25 Amazing Facts Everyone Should Know
Big Data - 25 Amazing Facts Everyone Should KnowBernard Marr
 

Viewers also liked (16)

مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنان
 
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشگزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
 
معارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیک
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winaura
 
All love.com
All love.comAll love.com
All love.com
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموز
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
 
البلاطات والأسقف
البلاطات والأسقفالبلاطات والأسقف
البلاطات والأسقف
 
البلاطات المرفوعة
البلاطات المرفوعةالبلاطات المرفوعة
البلاطات المرفوعة
 
شناسایی دانش
شناسایی دانششناسایی دانش
شناسایی دانش
 
آنتالوژی
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژی
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology center
 
Big data ppt
Big data pptBig data ppt
Big data ppt
 
Big Data - 25 Amazing Facts Everyone Should Know
Big Data - 25 Amazing Facts Everyone Should KnowBig Data - 25 Amazing Facts Everyone Should Know
Big Data - 25 Amazing Facts Everyone Should Know
 

Similar to انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟

مبانی سازمانی
مبانی سازمانیمبانی سازمانی
مبانی سازمانیEisa Keshavarz
 
Information Systems Design Process in Organization
Information Systems Design Process in Organization Information Systems Design Process in Organization
Information Systems Design Process in Organization Mehrdad Mahdavian
 
مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیکمدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیکAlirezaAmini22
 
Management in Pashto
Management in PashtoManagement in Pashto
Management in Pashtozahidkhann
 
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز Ali Reza Bakhshi
 
آسيب شناسي نظام_مديريت_تكنولوژي
آسيب شناسي نظام_مديريت_تكنولوژيآسيب شناسي نظام_مديريت_تكنولوژي
آسيب شناسي نظام_مديريت_تكنولوژيYaseen Esmaeelpour
 
به نام خداوند
به نام خداوندبه نام خداوند
به نام خداوندLampesht
 
د حقوقو پوهنځی سلایډونه5 -1.pptx
د حقوقو پوهنځی سلایډونه5 -1.pptxد حقوقو پوهنځی سلایډونه5 -1.pptx
د حقوقو پوهنځی سلایډونه5 -1.pptxAmin81866
 
Basic Management 2 Pashto.ppt
Basic Management 2 Pashto.pptBasic Management 2 Pashto.ppt
Basic Management 2 Pashto.pptabdulrahim619142
 
گاهنامه استراتژیست2
گاهنامه استراتژیست2گاهنامه استراتژیست2
گاهنامه استراتژیست2Poorya Barzali
 
Organization Theory and Design
Organization Theory and DesignOrganization Theory and Design
Organization Theory and DesignHamid Reza Bahmani
 
Mehrzad section 7 - strategic thinking
Mehrzad  section 7 - strategic thinkingMehrzad  section 7 - strategic thinking
Mehrzad section 7 - strategic thinkingAmirSajjad Mehrzad
 
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
فناوری اطلاعاتLampesht
 

Similar to انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟ (20)

Sport strategy
Sport strategy Sport strategy
Sport strategy
 
Knowledge Management
Knowledge ManagementKnowledge Management
Knowledge Management
 
مبانی سازمانی
مبانی سازمانیمبانی سازمانی
مبانی سازمانی
 
Information Systems Design Process in Organization
Information Systems Design Process in Organization Information Systems Design Process in Organization
Information Systems Design Process in Organization
 
مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیکمدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک
 
Management in Pashto
Management in PashtoManagement in Pashto
Management in Pashto
 
اجرای استراتژی
اجرای استراتژیاجرای استراتژی
اجرای استراتژی
 
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
 
آسيب شناسي نظام_مديريت_تكنولوژي
آسيب شناسي نظام_مديريت_تكنولوژيآسيب شناسي نظام_مديريت_تكنولوژي
آسيب شناسي نظام_مديريت_تكنولوژي
 
به نام خداوند
به نام خداوندبه نام خداوند
به نام خداوند
 
Knowledge management: case study
Knowledge management: case studyKnowledge management: case study
Knowledge management: case study
 
د حقوقو پوهنځی سلایډونه5 -1.pptx
د حقوقو پوهنځی سلایډونه5 -1.pptxد حقوقو پوهنځی سلایډونه5 -1.pptx
د حقوقو پوهنځی سلایډونه5 -1.pptx
 
Basic Management 2 Pashto.ppt
Basic Management 2 Pashto.pptBasic Management 2 Pashto.ppt
Basic Management 2 Pashto.ppt
 
گاهنامه استراتژیست2
گاهنامه استراتژیست2گاهنامه استراتژیست2
گاهنامه استراتژیست2
 
Organization Theory and Design
Organization Theory and DesignOrganization Theory and Design
Organization Theory and Design
 
Mehrzad section 7 - strategic thinking
Mehrzad  section 7 - strategic thinkingMehrzad  section 7 - strategic thinking
Mehrzad section 7 - strategic thinking
 
Digital Transformation
Digital TransformationDigital Transformation
Digital Transformation
 
Strategic planning
Strategic planning Strategic planning
Strategic planning
 
Strategic knwoladge management
Strategic knwoladge managementStrategic knwoladge management
Strategic knwoladge management
 
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات
 

More from Babak Sorkhpour

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsBabak Sorkhpour
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Babak Sorkhpour
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookBabak Sorkhpour
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureBabak Sorkhpour
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsBabak Sorkhpour
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانBabak Sorkhpour
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكوBabak Sorkhpour
 

More from Babak Sorkhpour (7)

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
 

انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟

 • 1. ‫ایه‬‫ر‬‫ا‬ ‫موضوع‬:‫ک‬‫استراتژیک‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫مدل‬‫براساس‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫های‬‫ی‬‫استراتژ‬‫انواع‬‫دامند؟‬ ‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫محترم‬ ‫اساتید‬‫ر‬‫نظ‬ ‫یر‬‫ز‬: ‫تی‬‫ر‬‫مها‬ ‫یعقوب‬‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫اکیان‬‫ر‬‫خو‬‫علیرضا‬‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫دهنده‬ ‫ایه‬‫ر‬‫وا‬‫محقق‬ ‫داتشجویان‬: ‫عادل‬ ‫ثاقب‬‫ضا‬‫ر‬‫محمد‬ ‫ر‬‫سرخپو‬ ‫بابک‬ ‫اد‬‫ژ‬‫ن‬‫ایمان‬‫افشین‬
 • 2. ‫مقدمه‬ ‫می‬‫بندی‬ ‫طبقه‬‫دانش‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫توانایی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫ر‬‫کشو‬‫ه‬‫ز‬‫و‬‫امر‬ ‫شوند‬(‫جمن‬‫ر‬‫تو‬2000) ‫نفع‬ ‫به‬ ‫منابع‬ ‫سایر‬ ‫و‬‫دانش‬ ‫بین‬ ‫تعادل‬ ‫جهانی‬ ‫اقتصاد‬‫در‬ ‫و‬‫پیشر‬ ‫ی‬ ‫ها‬‫ر‬‫کشو‬‫در‬‫دانش‬ ‫ن‬‫ز‬‫در‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫عامل‬ ‫به‬‫دانش‬ ‫که‬‫ای‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫یافته‬ ‫تغییر‬‫و‬ ، ‫دگی‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫تبدیل‬ ‫سرمایه‬(‫ا‬‫ر‬‫مالهوت‬1386) ‫ت‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫موفقیت‬‫کلیدی‬ ‫عوامل‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫ی‬‫ز‬‫و‬‫امر‬‫های‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫دانش‬‫لقی‬ ‫میگردد‬.‫گرد‬‫دار‬‫ر‬‫برخو‬‫ویژه‬‫اهمیتی‬‫از‬‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫جهت‬‫همین‬ ‫به‬‫یده‬ ‫است‬.‫د‬ ‫آن‬ ‫مناسب‬‫ی‬‫کارگیر‬ ‫به‬ ‫و‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫با‬ ‫مرتبط‬‫مباحث‬ ‫استا‬‫ر‬‫همین‬‫در‬‫ر‬ ‫است‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫وجود‬ ‫به‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫این‬‫اندیشمندان‬‫ذهن‬‫در‬ ‫متعدد‬‫سواالتی‬ ،‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬. ‫س‬‫ر‬ ‫های‬‫اه‬‫ر‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫شده‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫برنامه‬ ‫خوبی‬‫وبه‬ ‫شن‬‫و‬‫ر‬‫ی‬‫استراتژ‬ ‫یک‬ ‫بودن‬‫ا‬‫ر‬‫دا‬‫به‬ ‫یدن‬ ‫است‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫در‬‫موفقیت‬.
 • 3. ‫مقدمه‬ ‫سع‬‫که‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫اما‬ ‫سد‬ ‫میر‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫ساده‬ ‫بسیار‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫اساس‬‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫شوند‬ ‫تبدیل‬ ‫بنیاد‬ ‫دانش‬ ‫هایی‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫تا‬‫و‬‫ر‬‫به‬‫و‬ ‫هستند‬. ‫و‬ ‫ی‬ ‫اساس‬‫عامل‬ ‫عنوان‬‫به‬ ‫،دانش‬ ‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫و‬ ‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬ ‫عصر‬‫در‬ ‫مزیت‬‫به‬ ‫یابی‬ ‫دست‬ ‫ای‬‫ر‬‫،ب‬ ‫قابت‬‫ر‬ ‫عرصه‬‫در‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫حیاتی‬ ‫منبع‬‫قابتی‬‫ر‬ ‫دهند‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬(.، ‫نامقی‬ ‫،قاسمی‬ ‫نانی‬‫ر‬ ‫ی‬‫انصار‬1388) ‫بیش‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫و‬ ‫فرهنگ‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫ساختار‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫ابعاد‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫تر‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫انگاشته‬ ‫نادیده‬ ‫دیگر‬ ‫ابعاد‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫توجه‬.
 • 4. ‫دانش‬‫تعریف‬-‫دانش‬‫مدیریت‬  ‫تبدیل‬‫قابل‬ ‫و‬‫منعطف‬ ‫ترکیبی‬‫ا‬‫ر‬ ‫دانش‬ ،‫دانش‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫ر‬‫مشهو‬ ‫اندیشمندان‬‫از‬ ‫ساک‬‫و‬‫پر‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ر‬‫داونپو‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ا‬‫ر‬ ‫چوبی‬‫ر‬‫چا‬‫که‬ ‫متخصصان‬ ‫های‬ ‫بینش‬ ‫و‬‫دار‬ ‫معنی‬ ‫اطالعات‬،‫شها‬‫ز‬‫ار‬،‫ب‬‫ر‬‫تجا‬‫از‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫جدید‬ ‫ب‬‫ر‬‫تجا‬ ‫و‬‫اطالعات‬ ‫وانسجام‬.  ‫ی‬‫ساز‬ ‫مفهوم‬ ‫و‬ ‫یافتی‬‫ر‬‫د‬‫اطالعات‬ ‫ترکیب‬‫از‬ ‫ی‬ ‫ناش‬‫ا‬‫ر‬‫دانش‬ ‫ایجاد‬ ‫تاکوچی‬ ‫و‬ ‫نوناکا‬‫همچنین‬ ‫فک‬‫سرمایه‬ ‫یا‬ ‫و‬‫دانش‬‫از‬ ‫ت‬‫و‬‫ثر‬ ‫تولید‬ ‫به‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫آن‬ ‫طی‬‫که‬ ‫است‬ ‫آیندی‬‫ر‬‫ف‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫خود‬ ‫ی‬‫ر‬ ‫د‬‫ز‬‫پردا‬‫می‬(Takeuchi 1995). ‫است‬ ‫آیندی‬‫ر‬‫ف‬،‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫که‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫می‬ ‫بیان‬ ‫ا‬‫ر‬‫مالهوت‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫تعریف‬‫در‬ ‫همچنین‬‫به‬ ‫که‬ ‫ی‬‫یادگیر‬‫مینه‬‫ز‬ ‫در‬ ‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫آن‬ ‫واسطه‬(‫دانش‬‫کردن‬ ‫نی‬‫و‬‫در‬)‫دانش‬ ‫ی‬‫کدگذار‬ ،(‫کردن‬ ‫بیرونی‬ ‫دانش‬)‫کنند‬ ‫می‬ ‫کسب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫هایی‬ ‫ت‬‫ر‬‫مها‬ ،‫دانش‬ ‫انتقال‬ ‫و‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬،(‫صلواتی‬ ‫و‬ ‫ابطحی‬1385،34.)
 • 6. ‫قابتی‬‫ر‬‫مزیت‬ ‫ی‬‫وافر‬ ‫اشتیاق‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫حیاتی‬ ‫ونقش‬ ‫اهمیت‬‫درک‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫به‬ ‫دهند‬ ‫می‬‫نشان‬ ‫خود‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اعمال‬. ‫دان‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫به‬ ‫توجه‬‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ ‫بتوانیم‬ ‫اینکه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫در‬ ‫ش‬ ‫استفاده‬ ‫نتایج‬ ‫دقیق‬ ‫شناسایی‬ ‫مند‬‫ز‬‫نیا‬ ‫کنیم‬‫مطرح‬‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫این‬ ‫از‬ ‫هستیم‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫بخش‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫طرح‬. ‫تما‬ ‫ایجاد‬ ‫عامل‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫طرح‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬ ‫آیا‬‫یز‬ ‫باشد؟‬ ‫قابتی‬‫ر‬ ‫مزیت‬‫و‬
 • 7. ‫ی‬‫استراتژ‬‫مفهوم‬‫بر‬ ‫ای‬ ‫مقدمه‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫مدیریت‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫دانش‬ ‫هدفمند‬ ‫ای‬‫شیوه‬‫به‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫که‬‫ا‬‫ر‬‫چ‬ ‫کنند‬ ‫انتخاب‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مناسب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫خود‬ ‫ایط‬‫ر‬‫ش‬ ‫با‬ ‫متناسب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬ ‫مناسب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫ایجاد‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫کی‬ ‫است‬ ‫بنیادی‬ ‫گامهای‬ ‫نخستین‬ ‫از‬.‫ب‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫از‬ ‫ی‬ ‫خش‬ ‫ی‬‫ز‬‫ار‬‫به‬ ‫اختصاص‬‫که‬‫است‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬‫و‬ ‫ابی‬ ‫ر‬‫دا‬‫ۀت‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫موثر‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫انتخاب‬‫د‬(‫الهی‬ ‫ان‬‫ر‬‫وهمکا‬1389)
 • 8. ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫مفهوم‬ ‫موفق‬‫ی‬ ‫اساس‬ ‫های‬‫ر‬‫فاکتو‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بعنوان‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫برنامه‬ ‫یت‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫ات‬‫ر‬‫است‬ ‫چالشهای‬ ‫مشابه‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مواجه‬ ‫چالشهای‬‫ی‬‫ژ‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬.
 • 9. ‫دانش‬ ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫ی‬ِ‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫با‬ ‫دانش‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬ ِ‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫بر‬ ‫موثر‬‫عامل‬ ‫ی‬ ‫پذیر‬‫،خطر‬ ‫قابتی‬‫ر‬ ‫مزیت‬ ‫ایجاد‬‫هدف‬ ‫ایمن‬‫محیطی‬ ‫های‬ ‫تهدید‬ ‫مقابل‬ ‫در‬
 • 10. ‫ی‬‫استراتژ‬‫یر‬‫ز‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬‫در‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫فرآیند‬‫از‬‫حاصل‬ ‫دانش‬ ‫دهد‬‫می‬‫قرار‬‫تاثیر‬‫تحت‬ ‫ا‬‫ر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬. 1.‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬(‫پ‬ ‫خطر‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫نی‬‫و‬‫در‬ ‫های‬ ‫،قابلیت‬‫محیط‬ ‫دانش‬‫ی‬‫ذیر‬ 2.‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫قابلیت‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬(‫ق‬ ‫ایجاد‬‫و‬‫توسعه‬ ‫از‬‫حتی‬‫ه‬‫ز‬‫و‬‫امر‬‫که‬‫ابلیت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫تر‬ ‫مهم‬ ‫نیز‬ ‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫های‬) 3.‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫ی‬ ِ‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫جوانب‬‫توسعه‬(‫جهت‬ ‫در‬ ‫قابتی‬‫ر‬ ‫اهداف‬‫به‬ ‫دستیابی‬)
 • 11. ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫ل‬‫جدو‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫نوع‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫عنوان‬ ‫دانش‬‫اوچی‬ ‫تاکه‬ ‫و‬ ‫نوناکو‬‫دانش‬ ‫انواع‬ ‫ماتریس‬ ‫بویسوت‬‫من‬ ‫فضایی‬ ‫مدل‬ ‫سویبی‬ ‫ر‬‫محو‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫ر‬‫تئو‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫های‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫اره‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬ ‫و‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫کیف‬ ‫از‬‫ا‬‫ا‬‫ک‬‫مر‬ ‫ای‬‫ا‬‫ا‬‫ز‬‫ارل‬ ‫این‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ااخی‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ی‬‫اردار‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫آمریکا‬‫ی‬‫بردار‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫مکین‬ ‫نهایی‬ ‫نتایج‬‫ی‬ ‫تریس‬ ‫و‬‫ویرسیما‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫های‬ ‫نظم‬ ‫اایی‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ن‬‫اایج‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ن‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫اش‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫دا‬ ‫ااش‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬‫ت‬‫ر‬‫ا‬:‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬‫اش‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫دا‬ ‫ذاک‬‫دانش‬ ‫ترکیبی‬ ‫یکرد‬‫و‬‫ر‬‫نی‬ ‫بین‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫پیوستار‬
 • 12. ‫ها‬ ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫انواع‬ ‫بویست‬ ‫من‬‫فضای‬ ‫مدل‬: ‫ر‬‫محو‬‫دانش‬ ‫ی‬‫ر‬‫تئو‬: ‫ی‬‫تجار‬‫فرآیندهای‬ ‫وسیله‬ ‫به‬‫بندی‬‫طبقه‬ 1.‫آمریکا‬‫ی‬‫ر‬‫و‬ ‫هره‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫مرکز‬‫ارلزی‬ ‫بین‬ ‫شاخی‬ 2.‫شرکت‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫مکین‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫نهایی‬‫نتایج‬ ‫براساس‬‫بندی‬ ‫طبقه‬ 1.‫ی‬ ‫تریس‬ ‫و‬‫ویرسیما‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫نظم‬ ‫ی‬ِ‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ 2.‫ذاک‬‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫ترکیبی‬‫یکرد‬‫و‬‫ر‬: ‫نی‬ ‫بین‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫پیوستار‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬:
 • 13. ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫و‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫گ‬ ‫کد‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬ ‫شخص‬ ‫وس‬ ‫به‬ ‫اغلب‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫،است‬‫مطالعه‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫ادبیات‬ ‫بین‬ ‫در‬‫یله‬ ‫دانش‬ ‫یا‬ ‫که‬ ‫مفهوم‬‫این‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫دانش‬ ‫خود‬ ‫طبیعت‬‫ضمنی‬ ‫صریح‬ ‫یا‬ ‫است‬. ‫وا‬ ‫سیستماتیک‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫که‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫اطالعاتی‬‫به‬ ‫ه‬‫ر‬‫اشا‬ ‫صریح‬‫دانش‬‫د‬‫ر‬‫ستاندا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫منتقل‬.‫ا‬‫ز‬‫کدگ‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫صریح‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫مدیریت‬ ‫ی‬‫ر‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نامیده‬ ‫دانش‬. ‫سیستما‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫صریح‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫ای‬ ‫مقایسه‬ ‫نظر‬ ‫از‬‫و‬ ‫تیک‬ ‫س‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫ا‬‫ر‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫کرد‬ ‫بیان‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫ی‬‫از‬ ‫نامند‬ ‫می‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬.
 • 14. ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫شیابی‬‫ز‬‫ار‬: ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫دادن‬ ‫تغییر‬ ‫یا‬‫جدید‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫یک‬ ‫کردن‬ ‫تنظیم‬‫موجود‬ ‫ی‬‫ز‬‫ار‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫به‬ ‫تغییر‬‫حال‬‫ر‬‫د‬ ‫های‬ ‫یداد‬‫و‬‫ر‬ ‫با‬ ‫شدن‬‫مواجه‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ابی‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫بستگی‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬.‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫سطح‬ ‫یک‬ ‫در‬‫واقع‬ ‫در‬ ‫عمل‬ ‫خوب‬ ‫چقدر‬ ‫شرکت‬ ‫که‬‫است‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬ ‫قضاوت‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫است‬ ‫کرده‬.
 • 15. ‫شامل‬ ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اصولی‬‫فعالیت‬ ‫سه‬ 1.‫شرکت‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫اصزی‬ ‫مبانی‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ 2.‫واقعی‬ ‫های‬ ‫نتیجه‬ ‫با‬ ‫انتظار‬‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫های‬ ‫نتیجه‬ ‫مقایسه‬ 3.‫اینکه‬ ‫از‬ ‫یافتن‬ ‫اطمینان‬ ‫ر‬‫منظو‬‫به‬ ‫اصالحی‬ ‫اقدامات‬‫دادن‬ ‫انجام‬ ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫مطابقت‬‫شده‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫عملکردها‬. ‫ملت‬‫و‬‫ر‬‫د‬‫ر‬‫یچا‬‫ر‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫مدل‬
 • 16. ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫یابی‬‫ز‬‫ار‬ ‫های‬ ‫شاخی‬‫ل‬‫جدو‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬ ‫شخص‬ ‫دیف‬‫ر‬‫عامل‬‫شاخص‬‫منابع‬‫تعریف‬ 1‫ی‬‫سازگار‬‫های‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫اصزی‬ ‫توافق‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ DEnsion 1997‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اداف‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬‫اازگار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫م‬‫اط‬‫ا‬‫خ‬ ‫و‬‫اداف‬‫ا‬‫ه‬‫ا‬ ‫اا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫اار‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫ف‬‫ر‬‫ارفتن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫گ‬‫اات‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫ن‬ ‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫ی‬ ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ش‬‫م‬‫از‬ ‫بنیادی‬ ‫های‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫از‬ 2‫هماهنگی‬‫قوت‬ ‫نقاش‬ ‫ضعف‬ ‫نقاش‬ ‫ها‬ ‫تهدید‬ ‫ها‬‫فرصت‬ ‫دیوید‬ ‫فرد‬1385 ‫د‬‫ر‬‫یچا‬‫ر‬ ‫روملت‬2000 ‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ه‬‫اد‬‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫رو‬‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫ات‬‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ا‬ ‫ااهنگی‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫ه‬‫و‬‫ا‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬ ‫و‬ ‫ها‬ 3‫ی‬‫برتر‬ ‫مزیت‬‫ماهیت‬-‫شکل‬-‫اثر‬ ‫محل‬‫ازمن‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫وا‬1998‫اا‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬‫و‬1999‫ادل‬‫ا‬‫ا‬‫ا‬‫م‬ 1999‫وجهی‬ ‫هشت‬ ‫مدل‬ ‫ا‬‫ا‬‫س‬‫ن‬ ‫ات‬‫ا‬‫ی‬‫مز‬‫اک‬‫ا‬‫ی‬ ‫از‬‫ا‬‫ف‬‫ح‬ ‫اا‬‫ا‬‫ی‬ ‫ااد‬‫ا‬‫ج‬‫ای‬‫ت‬ ‫ان‬‫ر‬‫دیگ‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫نس‬ 4‫دوام‬ ‫ی‬‫پذیر‬ ‫آسب‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫علت‬ --- 5‫م‬‫ز‬ ‫عملیاتی‬‫قانونی‬ ‫اقتصادی‬ ‫فنی‬‫انی‬---
 • 17. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫انواع‬ ‫ل‬‫پانو‬ ‫سال‬‫در‬‫ان‬‫ر‬‫وهمکا‬ ‫الکس‬2012 ‫سال‬‫ر‬‫د‬‫ان‬‫ر‬‫همکا‬‫و‬‫گرینر‬2007 ‫کسکین‬2005 ‫پی‬2005 ‫سال‬‫ر‬‫د‬‫ان‬‫ر‬‫وهمکا‬ ‫لی‬1999 ‫سال‬‫در‬‫اباتی‬‫ر‬‫چاک‬‫و‬ ‫پیرلی‬1996
 • 18. ‫پی‬ ‫ی‬‫استراتژ‬2005 ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫بندی‬‫طبقه‬ ‫این‬‫در‬5‫،بصیرت‬ ‫کاشف‬‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫وعم‬‫کزی‬ ‫های‬‫کننده‬ ‫ایجاد‬‫و‬‫نی‬‫و‬‫در‬‫بردار‬‫هره‬ ‫بیرونی‬‫گیرنده‬‫،یاد‬ ‫ا‬‫ر‬‫گ‬‫تقسیم‬ ‫ومی‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫بندی‬. ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫بندی‬‫طبقه‬ ‫این‬‫در‬4‫ایستا‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫دسته‬ ‫اند‬‫کرده‬ ‫تقسیم‬‫پویا‬‫و‬ ‫ر‬‫محو‬ ‫،سیستم‬‫ر‬‫محو‬‫وانسان‬. ‫پویا‬‫ی‬‫استراتژ‬ ‫ایستا‬‫ی‬‫استراتژ‬ ‫ر‬‫محو‬ ‫سیستم‬‫ی‬‫استراتژ‬ ‫ر‬‫محو‬ ‫انسان‬‫ی‬‫استراتژ‬
 • 19. ‫دانش‬‫مدیریت‬‫های‬ ‫ی‬‫استراتژ‬‫و‬ ‫های‬‫مدل‬ ‫انواع‬: 1.‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫بندی‬ ‫تبه‬‫ر‬ ‫ی‬‫فاز‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬: ‫منبع‬:patil and kant 2.‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫موفقیت‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬ ‫منبع‬:patil and kant 3.‫بحران‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬ ‫منبع‬:jia shi et al 2012 4.‫دانش‬ ‫نگاشت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬/‫مدل‬ ‫منبع‬:shin2004 5.‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫از‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫چند‬ ‫مدل‬ ‫منبع‬:pak ra et al 6.‫تحلیلی‬ ‫مدل‬swot/‫مینس‬‫ز‬‫مدل‬/‫ی‬ ‫دانش‬ ‫فاصله‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬/‫زک‬ ‫مدل‬/‫ی‬ ‫مهندس‬ ‫مانهای‬‫ز‬‫سا‬ ‫برای‬ ‫دانش‬ ‫استراتژیک‬ ‫مدل‬/‫مد‬‫ل‬ ‫مسینگهام‬ ‫منبع‬:wig 19997.choi ,and lee 2002 ,shin 2004 7.‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫موثر‬‫منطقه‬ ‫مدل‬ ‫منبع‬:‫صوری‬‫و‬ ‫اده‬‫ز‬‫بیک‬1385
 • 20. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫انواع‬)‫کلی‬‫ت‬‫ر‬‫بصو‬) ‫ن‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫تمرکز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫و‬ ‫ی‬‫ر‬‫وآو‬ ‫باش‬ ‫می‬‫متفاوت‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫های‬‫ر‬‫ساختا‬‫به‬ ‫مند‬‫ز‬‫نیا‬ ،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫آیی‬‫ر‬‫کا‬‫د‬.‫به‬ ‫ت‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫کزی‬‫ر‬‫طو‬‫وجه‬ ‫عنوان‬‫تحت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫شخص‬ ‫ی‬‫استراتژ‬‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫صریح‬ ‫ی‬‫استراژ‬‫ی‬ ‫ی‬‫ساز‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫یاد‬ ‫آنها‬ ‫از‬.‫ک‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫هدف‬ ‫با‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫صریح‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫آیی‬‫ر‬‫ا‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫و‬ ‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫و‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫های‬‫ر‬‫ساختا‬ ‫مستلزم‬ ،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫و‬ ‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬‫یژه‬ ‫گردند‬‫دار‬‫ر‬‫برخو‬‫م‬‫ز‬‫ال‬‫ی‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫باشند‬‫می‬‫خود‬.
 • 21. ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫انواع‬‫مقایسه‬‫دانش‬ ‫اکتساب‬‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫هدف‬‫دانش‬‫تولید‬‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫ا‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫برون‬ ،‫ایی‬‫ر‬‫کا‬‫ز‬ ‫دانش‬‫از‬ ‫مجدد‬ ‫تمرکز‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫گفتم‬‫و‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫شبکه‬ ،‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬ ‫شخص‬‫ان‬‫انتش‬‫و‬ ‫ذخیره‬ ،‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫جمع‬ ،‫ی‬‫ساز‬ ‫صریح‬‫ار‬ ‫صریح‬ ‫دانش‬‫انتشار‬‫و‬ ‫مشکل‬ ‫ار‬‫ر‬‫تک‬ ‫قابل‬‫و‬ ‫مند‬‫ر‬‫غیرساختا‬ ،‫جدید‬ ‫نیست‬ ‫فعالیت‬‫مش‬ ‫آیندهای‬‫ر‬‫ف‬‫و‬ ‫ی‬‫ار‬‫ر‬‫تک‬‫های‬‫ابه‬ ‫دانش‬ ‫نوع‬‫ضمنی‬ ‫دانش‬‫صریح‬ ‫دانش‬
 • 22. ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫مدیریت‬‫های‬‫مدل‬: ‫در‬ ‫علم‬ ‫این‬‫پیدایش‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬ ‫ندچگونگی‬‫و‬‫ِر‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬‫دهه‬ ‫اوایل‬ 1950‫تکام‬‫ان‬‫ر‬‫دو‬‫پنج‬ ‫تعریف‬‫نشاندهنده‬‫ن‬‫کنو‬ ‫تا‬ ‫جهانی‬ ‫جنگ‬‫از‬‫وپس‬‫ل‬‫وتحو‬ ‫ل‬ ‫پیش‬‫و‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫طرح‬‫از‬ ‫وشرکتها‬ ‫مانها‬‫ز‬‫سا‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬‫ر‬‫د‬‫بینی‬ ‫است‬‫گردیده‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬ ‫تفکر‬‫و‬ ‫مدیریت‬‫ی‬‫بسو‬‫بیرون‬ ‫محیط‬.‫پیشر‬‫فتهای‬ ‫اهم‬ ‫ضریب‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫به‬ ‫ار‬‫ز‬‫وبا‬‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫عرصه‬‫در‬ ‫وسریع‬ ‫شگرف‬‫یت‬ ‫و‬‫ر‬‫تا‬‫گردیده‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تعیین‬ ‫بر‬ ‫ی‬‫مشتر‬‫وتاثیر‬ِ‫اخیر‬ ‫شهای‬ ‫گردد‬‫ی‬‫گذار‬ ‫پایه‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬ ‫تفکر‬ ‫بر‬‫مبتنی‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬.‫بر‬‫اساس‬‫این‬ ‫وترکی‬ ‫ی‬‫مدار‬ ‫ی‬‫مشتر‬، ‫ی‬‫پذیر‬ ‫قابت‬‫ر‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫بر‬ ‫علم‬ ‫این‬‫جدید‬‫متدهای‬‫ب‬ ‫وان‬ ‫نتایج‬ ‫بر‬ ‫علم‬ ‫این‬ ‫ایی‬‫ر‬‫وکا‬ ‫ی‬ ‫اثربخش‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫جهت‬‫در‬ ‫موجود‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬‫ات‬‫ر‬‫تظا‬ ‫اند‬‫گردیده‬ ‫متمرکز‬ ‫مانها‬‫ز‬‫سا‬ ‫از‬‫ر‬‫نظ‬‫د‬‫ر‬‫مو‬.
 • 23. ‫مدل‬‫برنامه‬ ‫ترکیبی‬‫های‬‫استراتژیک‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫فیلیپس‬‫ترکیبی‬ ‫مدل‬: ‫ن‬‫و‬‫ز‬‫مو‬ ‫ی‬‫امتیاز‬‫ت‬‫ر‬‫کا‬‫مدل‬(BSC)
 • 24. ‫استراتژیک‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫برنامه‬ ‫های‬‫مدل‬ ‫شاخی‬‫جامعیت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ن‬‫تو‬‫ر‬‫نو‬ ‫و‬ ‫کاپالن‬‫از‬‫شن‬‫و‬‫ر‬ ‫ی‬‫تصویر‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫م‬ ‫چهار‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ،‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫که‬ ‫کنند‬‫ا‬‫ر‬ ‫نظر‬ ‫جمع‬‫شده‬‫تعدیل‬ ‫یادداشت‬ ‫ت‬‫ر‬‫کا‬ ‫یک‬ ‫در‬‫آنه‬ ‫تحلیل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نمایند‬ ‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫ا‬ ‫ند‬‫ز‬‫بپردا‬.‫از‬ ‫تند‬‫ر‬‫عبا‬ ‫منظر‬ ‫چهار‬ ‫این‬: ‫ی‬‫مشتر‬ ‫دیدگاه‬ ‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫داخلی‬‫ایندهای‬‫ر‬‫ف‬ ‫دیدگاه‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬‫یادگیر‬‫و‬ ‫ی‬‫ر‬‫نوآو‬‫و‬ ‫شد‬‫ر‬ ‫دیدگاه‬ ‫مالی‬ ‫دیدگاه‬
 • 25. ‫ی‬‫گیر‬‫نتیجه‬: ‫مدیری‬ ‫سیستم‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫هماهنگ‬ ‫های‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫پیشنهاد‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬‫از‬‫قبل‬‫دانش‬ ‫ت‬ ‫ت‬‫ر‬‫عبا‬ ‫به‬‫شوند‬ ‫یین‬ ‫ت‬‫و‬‫تعیین‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ ‫عناصر‬‫به‬‫باید‬‫،ابتدا‬‫توان‬ ‫،می‬‫دیگر‬‫ی‬ ‫س‬‫یر‬‫ز‬ ‫تا‬‫شود‬‫تعریف‬‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬‫مدل‬ ‫باید‬‫ابتدا‬‫که‬ ‫گفت‬‫های‬ ‫یستم‬ ‫شوند‬ ‫تعریف‬‫و‬ ‫مشخی‬‫نیز‬ ‫آن‬. ‫مدیر‬ ‫،سیستم‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫مفهوم‬‫به‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫نگاه‬‫در‬‫دانش‬ ‫یت‬ ‫خو‬ ‫هم‬‫که‬ ‫است‬‫شده‬ ‫تلقی‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫اصزی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫از‬‫یکی‬ ‫عنوان‬‫به‬‫د‬ ‫مام‬‫و‬‫ها‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫،است‬‫اهداف‬‫با‬ ‫متناسب‬‫آن‬‫های‬ ‫سیستم‬‫یر‬‫ز‬ ‫هم‬‫و‬ ‫سیستم‬‫یت‬‫ر‬‫و‬ ‫ک‬‫اهداف‬‫به‬ ‫سیدن‬‫ر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫متفاوتی‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫از‬‫توانند‬ ‫می‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫هیا‬‫الن‬ ‫ی‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬‫ای‬‫ر‬‫واج‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫هره‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫و‬‫هبود‬ ‫همان‬ ‫که‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫کنند‬‫استفاده‬ ‫است‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫یت‬‫ر‬‫مامو‬.
 • 26. ‫شرقی‬ ‫بایجان‬‫ر‬‫آذ‬ ‫ق‬‫بر‬ ‫نیروی‬ ‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ‫شرکت‬ ‫دی‬‫ر‬‫مو‬‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫مفهومی‬ ‫دانش‬ ‫ی‬ِ‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫مفهوم‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫مطالعات‬‫در‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫توجه‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ر‬‫کشو‬‫داخل‬ ‫های‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫در‬ ‫اغلب‬‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ابداعی‬ ‫انجا‬‫مطالعات‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ‫حاضر‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ر‬ ‫همین‬‫از‬ ‫است‬ ‫نگرفته‬‫م‬ ‫تدوی‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬‫مدل‬‫ائه‬‫ر‬‫وا‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫در‬ ‫شده‬‫ن‬ ‫انج‬‫ق‬‫شر‬ ‫بایجان‬‫ر‬‫آذ‬ ‫ق‬‫بر‬ ‫نیروی‬ ‫تزیع‬ ‫شرکتهای‬‫در‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫شده‬ ‫ام‬ ‫است‬.
 • 27. ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫الگوهای‬ 1.‫اوچی‬ ‫وتاکه‬‫نوناکو‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ی‬‫استراتژ‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫اجتماعی‬ ‫الف‬ ‫ب‬.‫ی‬‫ساز‬ ‫نی‬‫و‬‫بر‬ ‫ج‬.‫ی‬‫ساز‬ ‫ترکیب‬ ‫د‬.‫ی‬‫ساز‬ ‫نی‬‫و‬‫در‬
 • 28. ‫ان‬‫ر‬‫وهمکا‬ ‫هانسن‬ ‫مطالعات‬1999‫میالدی‬ ‫الف‬:‫مستندات‬ ‫با‬ ‫فرد‬ ‫دانش‬‫تدوین‬ ‫اهبرد‬‫ر‬ ‫ب‬:‫فرد‬ ‫با‬ ‫فرد‬ ‫دانش‬ ‫فردی‬ ‫تبادل‬‫اهبرد‬‫ر‬ 3.‫بات‬‫مطالعات‬2002‫میالدی‬ ‫الف‬:‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬1 ‫ب‬:‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬2 ‫ج‬:‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬3 ‫د‬:‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬4
 • 29. ‫ادامه‬‫ی‬‫استراتژ‬ ‫الگوهای‬ 1.‫تی‬‫ر‬‫چاکرابا‬‫و‬ ‫بیرلی‬‫مطالعات‬1996‫میالدی‬ ‫الف‬:‫خالق‬ ‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫ب‬:‫افتاده‬‫جدا‬‫ه‬‫و‬‫گر‬ ‫ج‬:‫کنندگان‬ ‫اج‬‫ر‬‫استخ‬ ‫د‬:‫جستجوگرها‬ 2.‫اک‬‫ز‬‫مطالعات‬1999‫میالدی‬
 • 30. ‫ادامه‬ 3.‫پابلوس‬‫دی‬‫مطالعات‬2002‫میالدی‬ 4.‫ودالی‬ ‫بیرلی‬‫مطالعات‬1(2002‫میالدی‬) ‫الف‬:‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫کسب‬ ‫یا‬ ‫خلق‬ ‫جسنجو‬ ‫ب‬:‫آیند‬‫ر‬‫ف‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬‫خلق‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫موجود‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫اهرم‬‫و‬ ‫ی‬‫بکاگیر‬‫های‬ ‫جدید‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ 5.‫کستن‬‫مطالعات‬2007‫میالدی‬
 • 31. ‫ی‬‫کاو‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫این‬ ‫کلیدی‬ ‫نتایج‬ 1.‫ش‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬‫ابعاد‬‫برخی‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توانند‬ ‫می‬‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫وند‬. 2.‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫وکار‬ ‫کسب‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫نوع‬ ‫بین‬ ‫ی‬ ‫تشخیص‬ ‫قابل‬ ‫تباش‬‫ر‬‫ا‬‫يژگی‬ِ‫و‬ ‫و‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجو‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫های‬. 3.‫از‬ ‫تند‬‫ر‬‫عبا‬‫دانش‬ ‫ی‬‫استراتژ‬‫ابعاد‬: 1.‫دانش‬ ‫دامنه‬ 2.‫دانش‬‫توسعه‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫در‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ی‬‫گیر‬‫جهت‬ 3.‫دانش‬ ‫انباشت‬ ‫و‬ ‫و‬‫قلمر‬
 • 32. ‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫اصلی‬‫هدف‬‫ت‬ ‫شرکت‬‫در‬‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬‫و‬ ‫حاضر‬‫تحقیق‬ ‫انجام‬‫از‬‫یع‬‫ز‬‫و‬ ‫باشد‬ ‫می‬‫ر‬‫کشو‬ ‫ق‬‫بر‬. ‫همچنین‬‫فرعی‬ ‫اهداف‬‫از‬‫تند‬‫ر‬‫عبا‬‫تحقیق‬: 1.‫مدل‬ ‫شناسایی‬ 2.‫شده‬ ‫انجام‬‫اقدامات‬ ‫شناسایی‬ 3.‫مناسب‬‫مدل‬ ‫انتخاب‬ ‫سواالت‬: 1.‫چیست؟‬‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫معتبر‬ ‫های‬‫مدل‬ 2.‫است؟‬‫شده‬‫تدوین‬‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫ر‬‫کشو‬ ‫ق‬‫بر‬‫یع‬‫ز‬‫تو‬ ‫شرکت‬ ‫آیا‬
 • 33. ‫ي‬‫گیر‬ ‫نتیجه‬ ‫ه‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫ی‬ ‫یکردها‬‫و‬‫ر‬ ‫از‬ ‫ی‬‫تغییر‬ ‫با‬ ‫ها‬‫مان‬‫ز‬‫،سا‬ ‫کنونی‬‫تالطم‬ ‫پر‬ ‫محیط‬ ‫در‬‫کنونی‬ ‫ای‬ ‫ش‬ ‫مواجه‬ ‫شرکت‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬ ‫آن‬ ‫ایای‬‫ز‬‫م‬‫توجیه‬ ‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫به‬ ‫شرکت‬ ‫داخزی‬ ‫منابع‬ ‫به‬‫اند‬ ‫ده‬. ‫مدیری‬‫به‬ ‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬ ‫نگرش‬ ‫به‬ ‫مربوش‬ ‫،مفاهیم‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫مطالعات‬ ‫در‬‫دانش‬ ‫ت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ابداعی‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫،مفاهیمی‬.‫مد‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬ ‫مفهوم‬ ‫دو‬ ‫تعریف‬ ‫خصوص‬ ‫در‬‫یریت‬ ‫مخصوص‬‫که‬ ‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجود‬ ‫نظر‬ ‫اختالف‬ ‫ان‬‫ر‬‫صاحبنظ‬ ‫میان‬ ‫دانش‬ ‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫واست‬ ‫دانش‬‫ا‬ ‫گیرد‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫مترجمان‬ ‫مدنظر‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫این‬ ‫ن‬‫متو‬ ‫های‬ ‫ترجمه‬ ‫در‬ ‫بایستی‬.
 • 34. ‫منابع‬ 1.‫عباس‬‫ه‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫اف‬1387‫دانش‬‫مدیریت‬(‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ‫و‬‫ی‬‫گیر‬‫ه‬‫ز‬‫،اندا‬ ‫ها‬ ‫،مدل‬ ‫مفاهیم‬)‫ان‬‫ر‬‫ته‬ 2.‫،عزی‬‫عبدالهی‬1388‫هشتی‬ ‫شهید‬‫دانشگاه‬‫ی‬‫حسابدار‬ ‫و‬‫مدیریت‬‫،دانشکده‬‫ی‬‫دکتر‬‫نامه‬ ‫پایان‬ 3.‫هروز‬ ‫لی‬‫قلیچ‬1388‫مطالعه‬ ‫مان‬‫ز‬‫،سا‬‫ان‬‫ر‬‫ته‬ ‫ها‬‫ر‬‫وکا‬‫کسب‬ ‫در‬ ‫ی‬‫فکر‬ ‫،سرمایه‬ ‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫تسهیمو‬ ‫خلق‬‫ایند‬‫ر‬‫ف‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫تدوین‬ ‫و‬ ‫ها‬‫دانشگاه‬‫انسانی‬‫علوم‬‫کتب‬ 4.‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫و‬‫ی‬ ‫شخص‬‫دانش‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مدیریت‬ ‫های‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫،است‬‫اد‬‫ژ‬‫ن‬‫افشار‬ ‫مهدی،علیرضا‬‫اندیش‬‫خیر‬ ‫،مهدی‬‫ترجمه‬ 5.‫نفت‬‫صنعت‬ ‫در‬‫دانش‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تدوین‬ ‫جهت‬ ‫مناسب‬ ‫مدل‬‫ائه‬‫ر‬‫،ا‬ ‫مهدی‬ ‫محمد‬ ‫شیدی‬‫ر‬ ‫هللا‬ ‫روح‬ ‫توالئی‬2010 6.‫بابک‬ ‫اخگر‬1379‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫تا‬‫ست‬ ‫اه‬‫ر‬‫ااز‬‫ر‬‫گ‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫دانش‬‫مدیریت‬ 7.‫مهدی‬‫الوانی‬1382‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫دهم‬ ‫سال‬ ‫وپژوهش‬‫مجلس‬‫مجله‬‫امروز‬ ‫های‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫بقا‬ ‫های‬ ‫ت‬‫ر‬‫،ضرو‬‫آفرین‬‫دانش‬ ‫ی‬ ‫مش‬‫خط‬41 8.‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ر‬‫د‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬ ‫استایی‬‫ر‬‫هم‬‫ی‬‫الگو‬ ‫،امین‬ ‫حکیم‬‫حسین‬ ‫غالم‬ ‫نیکوکار‬1391‫ان‬‫ر‬‫ای‬ ‫در‬‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬ ‫ه‬‫ر‬‫،دو‬16‫ه‬‫ر‬‫شما‬1 9.‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ب‬ ‫گانت‬:‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫عملکرد‬ ‫بر‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫ی‬‫اتژ‬‫ر‬‫است‬‫تاثیر‬‫ی‬ ‫بررس‬1389‫سانی‬‫ر‬‫اطالع‬ ‫عبوم‬‫نشریه‬ ‫ه‬‫ر‬‫،دو‬18‫های‬ ‫ه‬‫ر‬‫شما‬1‫و‬2 10.‫مجتبی‬ ‫اده‬‫ز‬ ‫ولی‬1386‫ه‬‫ر‬‫شما‬ ‫دهم‬‫ز‬‫یا‬ ‫سال‬‫سامانه‬‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫طالیی‬‫قوانین‬26‫صی‬ ‫هار‬41-39 11.‫آ‬ ‫د‬ ‫فر‬‫دیوید‬1385‫پ‬‫دفتر‬‫ات‬‫ر‬‫انتشا‬ ‫ان‬‫ر‬‫ته‬‫ابی‬‫ر‬‫اع‬ ‫محمد‬ ‫سید‬‫دکتر‬ ‫و‬ ‫سیان‬‫ر‬‫پا‬ ‫عزی‬‫دکتر‬‫ترجکه‬‫اتژیک‬‫ر‬‫است‬‫مدیریت‬‫های‬ ‫ژوهش‬ ‫فرهنگی‬
 • 35. ‫التین‬ ‫منابع‬ 1.holssaple C.Wand joshi KM2001 organization knowledgeresources Decision support systems vol31 no1pp39 54 2.Hansen M et al1999 what is your strategy for managin knowledg?Harward busines review 3.breifly paul and alok chakrabarty 1996 Generic knowledg strategies in the US parametrical industry strategic management journal vol 17 winter special issues. 4.chen c 2004 the effects of knowledge attribute Alliiance characterstics and absorptive capasity on knowledge transfer performance R&D management 3(9) 5.rumelt richard p 2000 note on strategy aligment between km hrm and corpate development journal of manpower vol 26 no 6 pp 583-584
 • 36. . ‫و‬ ‫دوستان‬ ‫شما‬‫توجه‬‫حسن‬‫از‬ ‫تشکر‬ ‫با‬‫گر‬ ‫استاد‬‫امي‬