Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

24 توصيه براي كاهش وزن به صورت طبيعي

24 توصيه براي كاهش وزن به صورت طبيعي

 • Login to see the comments

24 توصيه براي كاهش وزن به صورت طبيعي

 1. 1. 24‫توصیه‬ ‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫کاهش‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫طبیعی‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬
 2. 2. ‫کنید‬ ‫تر‬‫سبک‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫ای‬‫ز‬‫پیت‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬‫نیست‬‫طور‬‫به‬‫کلی‬‫قید‬‫خوردن‬‫این‬‫غذای‬‫گرد‬‫و‬‫خوشمزه‬‫ا‬‫ر‬،‫بزنید‬‫بلکه‬‫فقط‬‫کافی‬‫است‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫سب‬‫تر‬‫ک‬‫کنید‬. ‫تنها‬‫با‬‫یک‬‫کاغذی‬‫دستمال‬‫تمیز‬‫روغن‬‫موجود‬‫در‬‫سطح‬‫ا‬‫ز‬‫پیت‬‫ا‬‫ر‬‫ید‬‫ر‬‫بردا‬.‫یک‬‫برش‬‫ا‬‫ز‬‫پیت‬‫که‬‫با‬‫این‬‫روش‬‫تر‬‫سبک‬‫شود‬ ‫حدود‬۴۰‫ی‬‫کالر‬‫تر‬‫سبک‬‫از‬‫یک‬‫ای‬‫ز‬‫پیت‬‫معمولی‬‫خواهد‬‫بود‬.
 3. 3. ‫کنید‬ ‫کاهوپیچ‬‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫همبرگر‬ ‫باز‬‫هم‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫ی‬‫بسیار‬‫به‬‫خاطر‬‫کاهش‬،‫ن‬‫ز‬‫و‬‫لذت‬‫خوردن‬‫این‬‫غذای‬‫خوشمزه‬‫ا‬‫ر‬‫مانند‬‫ا‬‫ز‬‫پیت‬‫بر‬‫خود‬‫ام‬‫ر‬‫ح‬‫ک‬‫می‬‫نند‬. ‫یک‬‫همبرگر‬‫طور‬‫به‬‫عادی‬۱۵۰‫ی‬‫کالر‬‫و‬‫حدود‬۲۲‫ات‬‫ر‬‫کربوهید‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.‫اگر‬‫هر‬‫هفته‬‫یک‬‫همبرگر‬‫مصرف‬‫کنید‬‫و‬ ‫جای‬‫به‬‫اینکه‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫نان‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬،‫دهید‬‫کاهو‬‫پیچ‬‫کنید‬‫احتی‬‫ر‬‫به‬‫در‬‫ل‬‫طو‬‫یک‬‫سال‬‫از‬‫ود‬‫ر‬‫و‬۷۰۰۰‫ی‬‫کالر‬‫اضافی‬‫به‬‫بدن‬ ‫خود‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫اید‬‫کرده‬‫و‬‫این‬‫یعنی‬۱‫کیلوگرم‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫اضافی‬‫در‬‫ل‬‫طو‬۱‫سال‬.
 4. 4. ‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫لیمو‬‫خود‬ ‫مصرفی‬ ‫آب‬‫به‬ ‫طبق‬‫نتایج‬‫یک‬‫تحقیق‬‫علمی‬‫که‬‫توسط‬‫محققین‬‫اپنی‬‫ژ‬‫در‬‫سال‬۲۰۰۷‫صورت‬‫گرفته‬،‫است‬‫های‬‫تکه‬‫بریده‬‫شده‬ ،‫لیمو‬‫در‬‫قالب‬‫یک‬‫یزمغذی‬‫ر‬‫توانند‬‫می‬‫از‬‫تجمع‬‫ها‬‫چربی‬‫در‬‫بدن‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫اضافه‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫کنند‬.
 5. 5. ‫بشقاب‬ ‫خودتان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬۲۵‫بخرید‬ ‫ی‬‫سانتیمتر‬ ‫به‬‫عقیده‬‫پروفسور‬‫ایان‬‫ر‬‫ب‬‫وانسیک‬(Brian Wansink )‫باید‬‫این‬‫واقعیت‬‫ا‬‫ر‬‫درک‬‫کرد‬‫که‬‫استفاده‬‫از‬‫یک‬ ‫بشقاب‬‫با‬‫قطر‬۲۵‫سانتیمتر‬‫به‬‫جای‬‫استفاده‬‫از‬‫های‬‫بشقاب‬‫معمولی‬‫که‬‫ی‬‫قطر‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫با‬۳۱٫۵‫متر‬‫سانتی‬،‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫به‬ ‫احتی‬‫ر‬‫تواند‬‫می‬‫از‬‫حجم‬‫غذای‬‫مصرفی‬‫شما‬،‫بکاهد‬‫آن‬‫هم‬‫ن‬‫بدو‬‫این‬‫که‬‫به‬‫سالمتی‬‫بدن‬‫خود‬‫ای‬‫لطمه‬‫د‬‫ر‬‫وا‬‫کنید‬. ‫حتی‬‫تمام‬‫مواد‬‫مورد‬‫نیاز‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫هر‬‫وعده‬‫غذایی‬‫به‬‫طور‬‫کامل‬‫یافت‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫احساس‬‫ی‬‫سیر‬‫نیز‬‫خواهید‬‫کرد‬.‫پ‬‫س‬‫به‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫بروید‬‫و‬‫بشقاب‬۲۵‫ی‬‫سانتیمتر‬‫بخرید‬.
 6. 6. ‫نشوید‬ ‫غافل‬‫خود‬ ‫مصرفی‬ ‫نوشیدنی‬ ‫در‬ ‫دقت‬ ‫از‬ ‫بعد‬‫از‬‫هر‬۲‫لیوان‬‫نوشیدنی‬(‫غیر‬‫آب‬)‫که‬‫مصرف‬،‫کنید‬‫می‬۱‫لیوان‬‫آب‬‫بنوشید‬.‫به‬‫این‬‫ترتیب‬‫هم‬‫میل‬‫به‬‫نوشید‬‫ن‬ ‫تر‬‫سریع‬‫متوقف‬‫خواهد‬‫شد‬‫و‬‫هم‬‫تمایل‬‫به‬‫خوردن‬‫غذا‬‫در‬‫شما‬‫کاهش‬‫یابد‬‫می‬.
 7. 7. ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫خودتان‬ ،‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫نوشیدنی‬ ‫نوع‬ ‫اگر‬‫با‬‫دوستان‬‫خود‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫سرو‬‫شام‬‫به‬‫بیرون‬‫از‬‫ل‬‫منز‬‫فتید‬‫ر‬‫و‬‫در‬‫ستوران‬‫ر‬‫از‬‫بین‬‫های‬‫نوشیدنی‬،‫موجود‬‫حق‬ ‫های‬‫انتخاب‬‫متعددی‬،‫داشتید‬‫سعی‬‫کنید‬‫تا‬‫آب‬‫گزینه‬‫انتخابی‬‫شما‬‫باشد‬‫ن‬‫چو‬‫به‬‫این‬‫شکل‬‫نسبت‬‫ب‬‫ه‬‫دوستانتان‬ ‫که‬‫های‬‫نوشیدنی‬‫ی‬‫دیگر‬‫مانند‬،‫نوشابه‬‫آب‬‫دار‬‫ز‬‫گا‬‫یا‬‫حتی‬‫میوه‬‫آب‬‫انتخاب‬،‫اند‬‫کرده‬‫حدود‬۴۰۰‫ی‬‫کالر‬‫تر‬‫کم‬‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫بدن‬‫خود‬‫کنید‬‫می‬.
 8. 8. ،‫اید‬‫نکرده‬ ‫گرسنگی‬ ‫احساس‬ ‫واقعا‬ ‫که‬‫مانی‬‫ز‬ ‫تا‬‫غذا‬‫ید‬‫ر‬‫نخو‬ ‫به‬‫مان‬‫ز‬‫توجه‬،‫نکنید‬‫ن‬‫چو‬‫ساعت‬‫به‬‫شما‬‫گوید‬‫نمی‬‫کی‬‫غذا‬،‫بخورید‬‫بلکه‬‫حواس‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫سمت‬‫شکم‬‫تان‬‫ببرید‬‫تا‬ ‫این‬‫فرمان‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫شما‬‫بدهد‬‫که‬‫چه‬‫مانی‬‫ز‬‫وقت‬‫غذا‬‫خوردن‬‫است‬.‫به‬‫حرف‬‫شکم‬‫خود‬‫گوش‬‫دهید‬‫تا‬‫بعد‬‫از‬‫مدت‬‫ی‬ ‫تغییر‬‫ا‬‫ر‬‫احساس‬،‫کنید‬‫اتی‬‫ر‬‫تغیی‬‫ن‬‫چو‬‫دیرتر‬‫خوردن‬‫های‬‫وعده‬‫غذایی‬‫و‬‫حتی‬‫کمتر‬‫خوردن‬‫شام‬.
 9. 9. ‫بنوشید‬ ‫مایعات‬‫دن‬‫ر‬‫غذاخو‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫قبل‬‫از‬‫این‬‫که‬‫سر‬‫سفره‬‫غذا‬،‫بروید‬۲‫لیوان‬‫بزرگ‬‫آب‬‫بنوشید‬.‫اگر‬‫شستن‬‫های‬‫دست‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫قبل‬‫از‬‫غذا‬‫خوردن‬ ‫اموش‬‫ر‬‫ف‬،‫کنید‬‫نمی‬‫توانید‬‫می‬‫به‬‫خودتان‬‫این‬‫عادت‬‫ا‬‫ر‬‫هم‬‫بدهید‬‫که‬‫قبل‬‫از‬‫خوردن‬،‫غذا‬‫آب‬‫بنوشید‬.‫با‬‫ا‬‫نجام‬‫این‬ ‫کار‬‫با‬‫ولع‬‫یاد‬‫ز‬‫پای‬‫سفره‬‫غذا‬‫نخواهید‬،‫نشست‬‫همچنین‬‫به‬‫طور‬‫ناخودآگاه‬‫از‬‫پرخوری‬‫پرهیز‬‫خواهید‬‫ک‬‫رد‬. ‫کنندگان‬‫شرکت‬‫در‬‫یک‬‫مایش‬‫ز‬‫آ‬‫علمی‬‫که‬‫در‬‫انگلستان‬‫صورت‬‫گرفته‬،‫است‬‫قبل‬‫از‬‫هر‬‫وعده‬‫غذایی‬‫حدو‬‫د‬۳۰ ‫لیتر‬‫میلی‬‫آب‬‫مصرف‬‫کردند‬‫می‬‫که‬‫همین‬‫موضوع‬‫باعث‬‫شد‬‫در‬‫پایان‬۹۰‫روز‬۱٫۳‫کیلوگرم‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫کم‬‫کنند‬‫و‬‫این‬‫یعنی‬ ۵٫۲‫کیلوگرم‬‫در‬‫ل‬‫طو‬۱‫سال‬.
 10. 10. ‫کنید‬ ‫پیدا‬‫جایگزین‬ ‫خود‬ ‫مصرفی‬ ‫غذاهای‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫با‬‫یک‬‫تغییر‬‫ن‬‫بدو‬‫د‬‫ر‬‫د‬‫و‬‫البته‬‫خوشمزه‬‫در‬‫برنامه‬‫غذایی‬‫خود‬‫به‬‫احتی‬‫ر‬‫از‬‫ود‬‫ر‬‫و‬۵۵۰‫ی‬‫کالر‬‫و‬۳۸‫گرم‬‫چربی‬‫اضافی‬‫به‬ ‫بدن‬‫خود‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫کنید‬.‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫اطالع‬‫از‬‫این‬‫که‬‫کدام‬‫غذاها‬‫ا‬‫ر‬‫توانید‬‫می‬‫نسبت‬‫به‬‫یکدیگر‬‫جایگزین‬‫ک‬،‫نید‬‫به‬‫این‬ ‫صفحه‬‫سر‬‫بزنید‬.
 11. 11. ‫بدوید‬ ‫ها‬‫پله‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫ایط‬‫ر‬‫ش‬‫محل‬‫کار‬‫و‬‫یا‬‫تان‬‫ل‬‫منز‬‫به‬‫شکلی‬‫است‬‫که‬‫در‬‫ل‬‫طو‬‫روز‬‫از‬‫آسانسور‬‫به‬‫طور‬‫مداوم‬‫استفاده‬‫می‬،‫کنید‬ ‫بهتر‬‫است‬‫استفاده‬‫از‬‫پله‬‫جایگزین‬‫آسانسور‬‫شود‬.‫در‬‫هایی‬‫ساختمان‬‫که‬۵‫طبقه‬‫و‬‫یا‬‫کمتر‬،‫هستند‬‫با‬‫این‬‫روش‬ ‫زودتر‬‫به‬‫مقصد‬‫خواهید‬‫سید‬‫ر‬.‫طبق‬‫تحقیقات‬‫صورت‬،‫گرفته‬‫مندانی‬‫ر‬‫کا‬‫که‬‫در‬‫محل‬‫کار‬‫خود‬‫به‬‫جای‬‫آ‬‫سانسور‬‫از‬ ‫پله‬‫استفاده‬،‫کنند‬‫می‬‫توانستند‬‫حدود‬۱۵‫دقیقه‬‫در‬‫روز‬‫از‬‫اتالف‬‫وقت‬‫خود‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫کنند‬.‫جالب‬‫است‬‫بدانید‬‫ک‬‫ه‬ ‫در‬‫ل‬‫طو‬‫یک‬‫دقیقه‬‫استفاده‬‫از‬‫پله‬‫بیشتر‬‫از‬‫دویدن‬‫عادی‬‫ی‬‫کالر‬‫خواهید‬‫سوزاند‬
 12. 12. ‫نکنید‬ ‫توجه‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫تبلیغات‬ ‫به‬ ‫دلیل‬‫هزینه‬‫باالی‬‫تبلیغات‬‫ی‬‫تجار‬‫توجه‬‫و‬‫واکنش‬‫سریع‬‫مردم‬‫نسبت‬‫به‬‫ها‬‫آن‬‫ویژه‬‫به‬‫تبلیغات‬‫موا‬‫د‬‫غذایی‬‫است‬.‫در‬ ‫یک‬‫تحقیق‬‫علمی‬‫که‬‫نتایج‬‫آن‬‫در‬‫نشریه‬«‫ی‬ ‫روانشناس‬‫سالمت‬»‫منتشر‬‫شده‬،‫است‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫ی‬‫اثرگذار‬‫ت‬‫بلیغات‬ ‫تلویزیونی‬‫مربوط‬‫به‬‫مواد‬‫غذایی‬‫مورد‬‫ی‬ ‫بررس‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫گرفت‬.‫این‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫بسیار‬‫یاد‬‫ز‬‫و‬‫گواه‬‫این‬‫موضوع‬‫ب‬‫ود‬‫که‬ ‫کردن‬‫نگاه‬‫به‬‫تبلیغات‬‫تلویزیونی‬‫مواد‬‫خوراکی‬‫باعث‬‫شود‬‫می‬‫مخاطبین‬‫ها‬‫آن‬‫بیشتر‬‫غذا‬‫بخورند‬.
 13. 13. ‫کنید‬ ‫عوض‬‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫ن‬‫تلویزیو‬ ‫کانال‬ ‫تنها‬‫تبلیغات‬‫تلویزیونی‬‫مواد‬‫غذایی‬‫باعث‬‫شود‬‫نمی‬‫تا‬‫شما‬‫هوس‬‫غذا‬‫خوردن‬‫به‬‫سرتان‬،‫بزند‬‫بلکه‬‫ن‬‫گاه‬‫کردن‬‫به‬ ‫ها‬‫برنامه‬‫و‬‫یا‬‫های‬‫شبکه‬‫ی‬‫آشپز‬‫نیز‬‫این‬‫وسوسه‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫شما‬‫ایجاد‬‫خواهد‬‫کرد‬.‫پس‬‫بهتر‬‫است‬‫تا‬‫توان‬‫می‬‫ید‬‫از‬‫دیدن‬ ‫این‬‫نوع‬‫ها‬‫برنامه‬‫نیز‬‫اجتناب‬‫کنید‬.
 14. 14. ‫بجوید‬ ‫بیشتر‬ ‫ا‬‫ر‬‫خود‬ ‫غذای‬ ‫طبیعت‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫که‬‫غذای‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫کم‬،‫بجوند‬‫تنبیه‬‫خواهد‬‫کرد‬».‫این‬‫جمله‬‫متعلق‬‫به‬‫هوراس‬‫فلچر‬‫پیش‬‫گام‬‫عرصه‬ ‫سالمت‬‫غذا‬‫است‬.‫هر‬‫چه‬‫بیشتر‬‫غذای‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬،‫بجوید‬‫بدنتان‬‫زودتر‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫با‬‫حس‬‫ی‬‫سیر‬‫تطبیق‬‫دهد‬‫می‬.‫ا‬‫ز‬‫فواید‬ ‫دیگر‬‫طوالنی‬‫تر‬‫کردن‬‫عمل‬‫جویدن‬‫این‬‫است‬‫که‬‫توانید‬‫می‬‫مدت‬‫مانی‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫که‬‫غذا‬‫با‬‫های‬‫آنزیم‬‫داخل‬‫دهان‬‫ش‬‫ما‬‫در‬ ‫تماس‬،‫است‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫دهید‬‫که‬‫این‬‫کار‬‫عمل‬‫هضم‬‫در‬‫معده‬‫ا‬‫ر‬‫بسیار‬‫تر‬‫احت‬‫ر‬‫کند‬‫می‬‫و‬‫بعد‬‫از‬‫غذا‬‫خوردن‬ ‫احساس‬‫سنگینی‬‫نخواهید‬‫کرد‬.
 15. 15. ‫بخوابید‬ ‫کافی‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫به‬ ‫تحقیقات‬‫علمی‬‫ی‬‫بسیار‬‫گواه‬‫این‬‫موضوع‬‫است‬‫که‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫که‬‫خواب‬‫شبانه‬‫کم‬‫ی‬‫تر‬،‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫بیشتر‬‫از‬‫د‬‫ان‬‫ر‬‫یگ‬‫در‬ ‫معرض‬‫خطر‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫اضافه‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬.‫اگر‬‫مجموع‬‫ساعات‬‫ی‬‫کمتر‬‫در‬‫ل‬‫طو‬‫شب‬،‫بخوابید‬‫صبح‬‫روز‬‫بعد‬‫احساس‬ ‫گرسنگی‬‫ی‬‫بیشتر‬‫خواهید‬‫داشت‬.‫پس‬‫خواب‬‫کافی‬‫اموش‬‫ر‬‫ف‬‫نشود‬.
 16. 16. ‫ید‬‫ر‬‫بخو‬ ‫سیب‬ ،‫کردن‬‫خرید‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫قبل‬‫از‬‫فتن‬‫ر‬‫به‬‫ه‬‫ز‬‫مغا‬‫یک‬‫ی‬‫چیز‬‫بخورید‬.‫تحقیقات‬‫علمی‬‫محققین‬‫دانشگاه‬‫کورنل‬‫نشان‬‫دهنده‬‫این‬‫م‬‫وضوع‬‫است‬ ‫که‬‫اگر‬‫فردی‬‫قبل‬‫از‬‫خرید‬‫کردن‬‫غذایی‬‫سبک‬‫و‬‫ساده‬‫مانند‬‫سیب‬‫ا‬‫ر‬‫میل‬،‫کند‬‫تمایل‬‫ی‬‫کمتر‬‫به‬‫خرید‬‫م‬‫واد‬‫خوراکی‬ ‫ناسالم‬‫خواهد‬‫داشت‬.‫دلیل‬‫آن‬‫هم‬‫این‬‫است‬‫که‬‫خوردن‬‫وعده‬‫غذایی‬،‫سالم‬‫ذهن‬‫شما‬‫ا‬‫ر‬‫هم‬‫سالم‬‫نگه‬‫خواهد‬ ‫داشت‬.
 17. 17. ‫کنید‬ ‫پنهان‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫ناسالم‬ ‫های‬‫اکی‬‫ر‬‫خو‬ ‫بر‬‫اساس‬‫نتایج‬‫یک‬‫مایش‬‫ز‬‫آ‬‫که‬‫در‬‫نشریه‬«‫املللی‬‫بین‬‫چاقی‬»‫منتشر‬‫شده‬،‫است‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫شاغل‬‫در‬‫یک‬‫اد‬،‫ه‬‫ر‬‫ا‬‫مانی‬‫ز‬‫که‬ ‫ظرف‬‫غذای‬‫پیش‬‫روی‬‫آن‬‫ها‬‫مات‬،‫بود‬‫نسبت‬‫به‬‫وقتی‬‫که‬‫در‬‫مقابل‬‫آن‬‫ها‬‫ظرف‬‫غذای‬‫شفاف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫داده‬‫شده‬،‫بود‬ ‫شیرینی‬‫کم‬‫ی‬‫تر‬‫ا‬‫ر‬‫مصرف‬‫کردند‬‫می‬،‫پس‬‫مواد‬‫غذایی‬‫ا‬‫ر‬‫که‬‫باعث‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫اضافه‬‫شود‬‫می‬‫در‬‫های‬‫ظرف‬‫مات‬‫و‬‫غ‬‫یر‬ ‫شفاف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫دهید‬‫تا‬‫کمتر‬‫تمایل‬‫به‬‫خوردن‬‫ها‬‫آن‬‫داشته‬‫باشید‬.
 18. 18. ‫دهید‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫خود‬‫دسترس‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫سالم‬ ‫های‬‫اکی‬‫ر‬‫خو‬ ‫طی‬۲‫مایش‬‫ز‬‫آ‬‫که‬‫به‬‫صورت‬‫ا‬‫ز‬‫مج‬‫انجام‬،‫شد‬۲‫نوع‬‫خوراکی‬‫که‬‫یکی‬‫سیب‬‫و‬‫دیگر‬‫ت‬‫ر‬‫ذ‬‫بو‬‫داده‬،‫بود‬‫در‬‫اختیار‬ ‫کنندگان‬‫شرکت‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫گرفت‬.‫البته‬‫هر‬‫بار‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫احت‬‫ر‬‫به‬‫یکی‬‫از‬‫این‬۲‫خوراکی‬‫متفاوت‬‫ایجاد‬‫شد‬.،‫نتایج‬‫گواه‬ ‫این‬‫موضوع‬‫بود‬‫که‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫به‬‫خوردن‬‫غذایی‬‫که‬‫ی‬ ‫دسترس‬‫ی‬‫تر‬‫احت‬‫ر‬‫به‬‫آن‬،‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫تمایل‬‫ی‬‫بیشتر‬‫نشان‬‫م‬‫دادند‬‫ی‬‫و‬ ‫میل‬‫آن‬‫ها‬‫در‬‫انتخاب‬‫نوع‬‫خوراکی‬‫در‬‫اولویت‬‫ی‬‫تر‬‫پایین‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫داشت‬.
 19. 19. ‫در‬ ‫که‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آلی‬‫ایده‬ ‫بدن‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫لباس‬‫تان‬‫ذهن‬ ‫بپوشید‬ ،‫ید‬‫ر‬‫دا‬ ‫خانم‬‫کیتی‬‫یکل‬‫ر‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫متخصص‬‫ی‬ ‫روانشناس‬‫به‬‫این‬‫موضوع‬‫معتقد‬‫است‬‫که‬‫به‬‫جای‬‫پوشید‬‫ن‬‫های‬‫لباس‬ ‫گشاد‬‫و‬‫پشمی‬‫که‬‫کل‬‫بدنتان‬‫ا‬‫ر‬،‫پوشاند‬‫می‬‫بهتر‬‫است‬‫هایی‬‫لباس‬‫شیک‬‫و‬‫دلخواه‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫بپوشید‬.‫چو‬‫ن‬‫پوشیدن‬‫این‬ ‫نوع‬‫ها‬‫لباس‬‫باعث‬‫شود‬‫می‬‫احساس‬‫جذاب‬‫بودن‬‫به‬‫شما‬‫دست‬‫بدهد‬‫و‬‫همین‬‫موضوع‬‫مشوقی‬‫خواهد‬‫بود‬‫تا‬‫ب‬‫ای‬‫ر‬ ‫دستیابی‬‫بیشتر‬‫به‬‫شکل‬‫ی‬‫ظاهر‬‫و‬‫تان‬‫اندام‬‫تناسب‬‫به‬‫نحوه‬‫تر‬‫مناسب‬‫و‬‫ی‬‫تر‬‫سالم‬‫غذا‬‫بخورید‬.
 20. 20. ‫کنید‬‫خداحافظی‬ ‫یمی‬‫ژ‬‫ر‬ ‫نوشابه‬ ‫با‬ ‫طبق‬‫نتایج‬‫تحقیقات‬‫صورت‬‫گرفته‬‫در‬‫مرکز‬‫علوم‬‫سالمت‬‫سن‬‫آنتونیو‬‫دانشگاه‬‫اس‬‫ز‬‫تگ‬،‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫ک‬‫ه‬‫در‬‫یم‬‫ژ‬‫ر‬ ‫غذایی‬‫به‬‫سر‬‫برند‬‫می‬‫و‬‫نوشابه‬‫یمی‬‫ژ‬‫ر‬‫می‬،‫نوشند‬‫از‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫ی‬‫بیشتر‬‫نسبت‬‫به‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫که‬‫در‬‫ل‬‫طو‬‫یم‬‫ژ‬‫ر‬‫خود‬‫از‬‫این‬ ‫نوع‬‫ها‬‫نوشابه‬‫استفاده‬،‫کنند‬‫نمی‬‫ند‬‫ر‬‫برخوردا‬.‫هرچند‬‫که‬‫در‬‫تبلیغات‬‫های‬‫نوشابه‬‫یمی‬‫ژ‬‫ر‬‫گفته‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫هیچ‬ ‫ضرری‬،‫ند‬‫ر‬‫ندا‬‫اما‬‫نتایج‬‫علمی‬‫گواه‬‫این‬‫است‬‫که‬‫این‬‫ها‬‫نوشابه‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫کاهش‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫ضرر‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬.
 21. 21. ‫بنوشید‬ ‫تلخ‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫چای‬ ‫یا‬ ‫قهوه‬ ‫اگر‬‫با‬‫قهوه‬‫و‬‫یا‬‫چای‬‫خود‬‫شکر‬‫و‬‫شیر‬‫مصرف‬،‫کنید‬‫می‬‫باید‬‫بدانید‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫ناخواسته‬‫مقدار‬‫یادی‬‫ز‬‫ی‬‫کالر‬‫به‬ ‫بدن‬‫خود‬‫د‬‫ر‬‫وا‬‫کنید‬‫می‬.‫سعی‬‫کنید‬‫نوشیدنی‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫صورت‬‫تلخ‬‫یا‬‫در‬‫نهایت‬‫با‬‫ی‬‫مقدار‬‫کمی‬‫از‬‫شیر‬‫ک‬‫چرب‬‫م‬‫میل‬ ‫کنید‬.‫با‬‫عایت‬‫ر‬‫این‬‫نکته‬‫با‬‫مصرف‬‫هر‬‫فنجان‬‫چای‬‫و‬‫یا‬‫قهوه‬‫از‬‫ود‬‫ر‬‫و‬۱۰۰‫ی‬‫کالر‬‫اضافه‬‫به‬‫تان‬‫بدن‬‫ی‬‫جلوگیر‬ ‫اید‬‫کرده‬‫و‬‫اگر‬‫این‬‫عدد‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫تعداد‬‫دفعاتی‬‫که‬‫در‬‫ل‬‫طو‬۱‫سال‬‫چایی‬‫و‬‫یا‬‫قهوه‬‫خورید‬‫می‬‫ضرب‬،‫کنید‬‫متوجه‬ ‫خواهید‬‫که‬‫از‬‫حدود‬۵‫کیلوگرم‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫اضافه‬‫خود‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫اید‬‫کرده‬.
 22. 22. ‫کنار‬‫در‬‫تان‬‫دست‬‫ید‬‫ر‬‫دا‬‫نگه‬ ‫بادام‬ ‫مغز‬ ‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫وعده‬‫سبک‬‫غذایی‬‫توانید‬‫می‬‫تعدادی‬‫مغز‬‫بادام‬‫خام‬‫در‬‫دسترس‬‫خود‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫دهید‬.‫هر‬‫مغز‬‫بادام‬‫غ‬‫نی‬ ‫از‬،‫پروتئین‬‫چربی‬،‫سالم‬‫ویتامین‬‫ای‬‫و‬‫مواد‬‫مغذی‬‫دیگر‬‫است‬.‫باید‬‫این‬‫موضوع‬‫ا‬‫ر‬‫هم‬‫ر‬‫یادآو‬‫شد‬‫که‬‫تب‬‫ر‬‫ا‬‫اط‬‫مغز‬ ‫بادام‬‫با‬‫کاهش‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫ها‬‫ر‬‫با‬‫به‬‫اثبات‬‫سیده‬‫ر‬‫است‬.
 23. 23. ‫ید‬‫ر‬‫دا‬‫نگه‬ ‫پایین‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫اف‬‫ر‬‫اط‬‫محیط‬ ‫دمای‬ ‫طبق‬‫مایش‬‫ز‬‫آ‬‫دانشمندان‬‫دانشگاه‬‫پزشکی‬‫ماستریچ‬‫که‬‫در‬‫نشریه‬«‫روند‬‫غدد‬‫و‬‫متابولیسم‬»‫در‬‫سال‬۲۰۱۴‫به‬‫چاپ‬ ‫سیده‬‫ر‬،‫است‬‫دمای‬‫هوای‬‫باال‬(‫گرم‬)‫که‬‫به‬‫طور‬‫ل‬‫معمو‬‫در‬‫اماکن‬‫مختلفی‬‫ن‬‫چو‬‫محل‬،‫کار‬‫ه‬‫ز‬‫مغا‬‫ها‬‫و‬‫اکز‬‫ر‬‫م‬‫خ‬،‫رید‬ ‫ل‬‫منز‬‫و‬‫حتی‬‫ستان‬‫ر‬‫بیما‬‫ها‬‫پیش‬‫آید‬‫می‬،‫به‬‫مرور‬‫مان‬‫ز‬‫تواند‬‫می‬‫باعث‬‫بروز‬‫های‬‫ی‬‫بیمار‬‫مختلفی‬‫مانند‬‫چ‬‫اقی‬‫شود‬.‫در‬ ‫نتیجه‬‫سعی‬‫کنید‬‫دمای‬‫هوای‬‫محیطی‬‫ا‬‫ر‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫مداوم‬‫در‬‫آن‬‫حضور‬،‫ید‬‫ر‬‫دا‬‫پایین‬‫نگه‬‫داشته‬‫تا‬‫از‬‫اض‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫افه‬ ‫خود‬‫ی‬‫جلوگیر‬‫کنید‬.
 24. 24. ‫کنید‬‫ترک‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫صندلی‬‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫نشستن‬ ‫عادت‬ ‫طبق‬‫نتایج‬‫تحقیقات‬‫دانشمندان‬‫در‬‫دانشگاه‬‫چستر‬‫انگلستان‬‫استفاده‬‫از‬‫میزهای‬‫ی‬‫کار‬‫بلند‬(‫به‬‫شکلی‬‫که‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫استفاده‬‫از‬‫ها‬‫آن‬‫ی‬‫نیاز‬‫به‬‫نشستن‬‫روی‬‫صندلی‬‫نباشد‬)‫تواند‬‫می‬‫به‬‫شما‬‫کمک‬‫کند‬‫تا‬‫انه‬‫ز‬‫رو‬۱۱۴‫ی‬‫کالر‬‫بیشتر‬ ‫بسوزانید‬.‫اگر‬‫فرض‬‫کنیم‬‫در‬‫ل‬‫طو‬‫سال‬۲۶۱‫روز‬‫کار‬،‫کنید‬‫می‬‫با‬‫عایت‬‫ر‬‫این‬‫فن‬‫ساده‬‫حدود‬۴٫۵‫کیلوگرم‬‫از‬‫ن‬‫ز‬‫و‬ ‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫کم‬‫خواهید‬‫کرد‬.
 25. 25. ‫یک‬ ‫چندوقت‬ ‫هر‬‫بار‬‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫بشقاب‬ ‫نگ‬‫ر‬ ‫طبق‬‫تحقیقات‬‫دانشمندان‬‫دانشگاه‬‫کورنل‬‫آمریکا‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫توانند‬‫می‬‫با‬‫تغییر‬‫مداوم‬‫در‬‫نگ‬‫ر‬‫بشقاب‬‫غ‬،‫شان‬‫ذای‬‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫غذای‬‫مصرفی‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫کاهش‬‫دهند‬.‫دانشمندان‬‫این‬‫تحقیق‬‫معتقد‬‫هستند‬‫که‬‫این‬‫کار‬‫باعث‬‫شود‬‫می‬‫تا‬‫ذه‬‫ن‬‫فرد‬‫به‬ ‫جای‬‫مصرف‬‫غذا‬‫متوجه‬‫اتی‬‫ر‬‫تغیی‬‫شود‬‫که‬‫چشم‬‫آن‬‫ا‬‫ر‬‫بیند‬‫می‬‫و‬‫همین‬‫موضوع‬‫باعث‬‫کاهش‬‫در‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫غذای‬‫ی‬ ‫مصرفی‬‫می‬¬‫شود‬.
 26. 26. ‫ديجيتال‬ ‫دانشسراي‬ ‫همان‬ ‫يا‬ ‫دانش‬ ‫ديجي‬ ‫محتواهاي‬‫انتشار‬ ‫و‬‫تهيه‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ،‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ،‫ساخت‬‫ير‬‫ز‬‫ايجاد‬ ‫با‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫قصد‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫در‬‫ي‬ ‫تخصص‬،‫شناسان‬‫ر‬‫کا‬،‫متخصصان‬ ،‫مديران‬ ‫نياز‬‫علمي‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫دانش‬ ‫و‬‫دانشجويان‬‫تامين‬‫ي‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫محتواهاي‬‫خريد‬ ‫و‬‫تهيه‬ ‫مينه‬‫ز‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫ان‬‫ز‬‫آمو‬ ‫نمايد‬.‫طبقه‬‫ر‬‫منظو‬ ‫بدين‬‫تخصص‬ ‫و‬‫علم‬ ‫از‬ ‫کاملي‬ ‫بندي‬‫آينده‬ ‫در‬‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫مي‬ ‫مديريت‬ ‫و‬‫پشتيباني‬ ‫دانش‬ ‫ديجي‬ ‫توسط‬‫نزديک‬‫اي‬‫شود‬. www.digidanesh.ir

×