SlideShare a Scribd company logo

نقش فن آوری اطلاعات در صنعت

کارگاه آموزشی نقش فن آوری اطلاعات در توسعه تولید و صنعت

1 of 110
Download to read offline
‫سخنران‬
‫سرخپور‬ ‫بابک‬
‫کارشناس‬IT
‫اطالعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫نقش‬ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬
‫صنعت‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫توسعه‬ ‫در‬
25‫اردیبهشت‬92
‫گلستان‬ ‫استان‬ ‫نمایندگی‬ ‫صنعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬
‫کلیدی‬ ‫عناوین‬
‫اطالعات‬ ‫فنآوری‬
‫سیستمی‬ ‫ساختارهای‬
‫سیستمها‬ ‫تحلیل‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬
‫الکترونیک‬ ‫تجارت‬
‫سیستمها‬ ‫مجدد‬ ‫مهندسی‬
‫سازمانی‬ ‫و‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫معماری‬
ERP
CMMS
‫کدینگ‬
‫تعریف‬‫فنآوری‬‫اطالعات‬:
‫فناوری‬‫اطالعات‬‫بسیار‬‫از‬‫علم‬‫رایانه‬‫تر‬‫وسیع‬(‫و‬‫پیچیده‬‫تر‬)‫است‬.‫این‬‫اصطالح‬‫در‬‫دهه‬۱۹۹۰
‫جایگزین‬‫اصطالحات‬‫پردازش‬‫ها‬‫داده‬‫و‬‫های‬‫سیستم‬‫اطالعات‬‫مدیریت‬‫شد‬‫که‬‫در‬‫های‬‫دهه‬۱۹۷۰‫و‬
۱۹۶۰‫بسیار‬‫رایج‬‫بودند‬.‫فناوری‬‫اطالعات‬‫ا‬‫ل‬‫معمو‬‫به‬‫کلیه‬‫فناوریهائی‬‫اشاره‬‫دارد‬‫که‬‫در‬‫پنج‬‫حوزه‬‫جمع‬
،‫آوری‬‫ذخیره‬،‫سازی‬،‫پردازش‬‫انتقال‬‫و‬‫نمایش‬‫اطالعات‬‫کاربرد‬‫دارند‬.
‫دانش‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫و‬‫رایانه‬‫با‬‫هم‬‫فرق‬‫کنند‬‫می‬،‫البته‬‫در‬‫موارد‬‫زیادی‬‫با‬‫هم‬‫اشتراک‬‫دارند‬.‫اگ‬‫ر‬‫علم‬
‫رایانه‬‫را‬‫مشابه‬‫مهندسی‬‫مکانیک‬،‫بگیریم‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫مشابه‬‫صنعت‬‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫است‬.‫در‬‫ص‬‫نعت‬
‫حمل‬‫و‬،‫نقل‬‫خودرو‬‫و‬‫آهن‬‫راه‬‫و‬‫هواپیما‬‫و‬‫کشتی‬‫داریم‬.‫همه‬‫ها‬‫این‬‫را‬‫مهندسان‬‫مکانیک‬‫طرح‬‫کنند‬‫می‬.
‫در‬‫عین‬‫حال‬‫در‬‫صنعت‬‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫مسائل‬‫مربوط‬‫به‬‫مدیریت‬‫ناوگان‬‫و‬‫مدیریت‬‫ترافیک‬‫و‬‫تعیی‬‫ن‬
‫استراتژی‬‫حمل‬‫و‬‫نقل‬‫در‬‫سطح‬‫شرکت‬‫و‬‫شهر‬‫و‬‫کشور‬‫مطرح‬‫است‬‫که‬‫ربط‬‫مستقیمی‬‫به‬‫مهندسی‬
‫مکانیک‬‫ندارد‬‫اما‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫و‬‫ارتباطات‬(ICT)(‫به‬‫فارسی‬‫فاوا‬)‫مهمترین‬‫مقوله‬‫در‬‫این‬
‫است‬‫زمینه‬.‫سید‬‫حامد‬‫خسروانی‬،‫شریعتی‬‫تعریفی‬‫دیگر‬‫از‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫بیان‬‫دارد‬‫می‬‫که‬‫ب‬‫یان‬‫از‬
‫فرابخشی‬‫بودن‬‫این‬‫رشته‬،‫دارد‬‫به‬‫گفته‬‫ایشان‬:‫مهندسی‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫دانشی‬‫ترکیبی‬‫از‬‫مهندسی‬‫نرم‬
،‫افزار‬‫مهندسی‬‫صنایع‬‫و‬‫مارکتینگ‬‫باشد‬‫می‬‫که‬‫رویکردی‬،‫تحلیلی‬‫تجاری‬‫و‬‫باریک‬‫بینانه‬‫ب‬‫ه‬
‫های‬‫تکنولوژی‬‫نوین‬‫اطالعاتی‬‫دارد‬.‫ایشان‬‫با‬‫ایجاد‬‫این‬‫رویکرد‬‫شکاف‬‫میان‬‫طراحان‬‫نرم‬‫افزار‬‫و‬‫تحلیل‬
‫کنندگان‬‫سیستم‬‫و‬‫بازار‬‫هدف‬‫را‬‫حل‬‫اند‬‫کرده‬.
‫پیتر‬‫نورتون‬‫برنامه‬‫نویس‬‫و‬‫نویسنده‬‫مشهور‬‫آمریکایی‬‫مهندسی‬‫فن‬‫اوری‬
‫اطالعات‬‫را‬‫به‬‫این‬‫صورت‬‫تعریف‬‫می‬‫کند‬:‫مهندسی‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫بخش‬‫ی‬
‫از‬‫مهندسی‬‫است‬‫که‬‫به‬‫مطالعه‬‫و‬‫کاربرد‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫پردازش‬،‫آنها‬‫خرید‬
،‫خودکار‬‫ذخیره‬،‫سازی‬،‫مدیریت‬،‫کنترل‬‫سوئیچینگ‬،،‫مبادله‬‫ارسال‬‫ی‬‫ا‬
‫دریافت‬‫داده‬‫و‬‫توسعه‬‫و‬‫استفاده‬‫از‬‫سخت‬،‫افزار‬‫نرم‬،‫افزار‬‫میان‬‫افزار‬‫و‬
‫پروسیجرهای‬‫مربوط‬‫به‬‫این‬‫فرایند‬‫اختصاص‬‫دارد‬.
‫دکتر‬‫ریچارد‬‫لهیر‬‫استاد‬‫دانشگاه‬‫استنفورد‬‫نیز‬‫درباره‬‫علم‬‫مهندس‬‫ی‬‫فناوری‬
‫اطالعات‬‫می‬‫گوید‬:"‫مهندسی‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫عبارت‬‫است‬‫از‬‫جمع‬‫آوری‬,
‫طبقه‬‫بندی‬,‫سازمان‬‫دهی‬,‫حفظ‬‫امنیت‬‫و‬‫نشر‬‫هرگونه‬‫اطالعات‬‫اعم‬‫از‬
‫صوتی‬,‫تصویری‬,‫متن‬‫و‬...‫به‬‫وسیله‬‫ی‬‫ابزار‬‫کامپیوتر‬‫و‬‫تکنولو‬‫ژی‬‫های‬
‫جدید‬‫دیگر‬.‫مهمترین‬‫و‬‫محوري‬‫ترین‬‫دستاورد‬‫این‬‫فناوري‬‫دسترسي‬‫س‬‫ریع‬‫به‬
‫اطالعات‬‫و‬‫انجام‬‫امور‬‫بدون‬‫در‬‫نظر‬‫گرفتن‬‫فواصل‬‫جغرافیایي‬‫و‬‫فارغ‬‫ا‬‫ز‬
‫محدودیتهاي‬‫زماني‬‫است‬.
‫های‬‫زمینه‬‫فناوری‬‫اطالعات‬:
‫امروزه‬‫معنای‬‫اصطالح‬«‫فناوری‬‫اطالعات‬»‫بسیار‬‫گسترده‬‫است‬‫شده‬‫و‬‫بسیاری‬‫از‬‫های‬‫جنبه‬‫محاسب‬‫اتی‬‫و‬
‫فناوری‬‫را‬‫دربر‬‫گیرد‬‫می‬‫و‬‫نسبت‬‫به‬‫گذشته‬‫شناخت‬‫این‬‫اصطالح‬‫تر‬‫آسان‬‫است‬‫شده‬.‫چتر‬‫فناور‬‫ی‬‫اطالعات‬
‫ا‬‫ا‬‫تقریب‬‫بزرگ‬‫است‬‫و‬‫بسیاری‬‫از‬‫ها‬‫زمینه‬‫را‬‫پوشش‬‫دهد‬‫می‬.‫متخصص‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫وظایف‬‫گ‬‫وناگونی‬
،‫دارد‬‫از‬‫نصب‬‫های‬‫برنامه‬‫کاربردی‬‫تا‬‫طراحی‬‫های‬‫شبکه‬‫پیچیده‬‫ای‬‫رایانه‬‫و‬‫پایگاه‬‫های‬‫داده‬‫اطالعاتی‬.
‫چند‬‫نمونه‬‫از‬‫های‬‫زمینه‬‫فعالیت‬‫متخصصین‬‫فناوری‬‫اطالعات‬‫تواند‬‫می‬‫موارد‬‫زیر‬‫باشند‬:
‫مدیریت‬‫اطالعات‬
‫سازی‬‫پیاده‬‫های‬‫شبکه‬‫ای‬‫رایانه‬
‫مهندسی‬‫رایانه‬
‫طراحی‬‫های‬‫سیستم‬‫پایگاه‬‫داده‬
‫مدیریت‬‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬
‫های‬‫سیستم‬‫اطالعاتی‬‫مدیریت‬
‫مدیریت‬‫ها‬‫سیستم‬
‫امنیت‬
‫مدیریت‬‫خدمات‬‫فناوری‬‫اطالعات‬
‫توسعه‬‫سیستم‬‫ها‬‫و‬‫تغییر‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬
‫فن‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫اطالعات‬‫جات‬‫ر‬‫د‬‫گوناگونی‬‫از‬‫تغییر‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫ایج‬‫اد‬‫می‬
‫کند‬.‫چهار‬‫نوع‬‫تغییر‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫ی‬‫ساختار‬‫ا‬‫ر‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫از‬
‫طریق‬‫فن‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫اطالعات‬‫به‬‫وجود‬‫می‬‫آیند‬:
1-‫ماشینی‬‫کردن‬
2-‫منطقی‬‫کردن‬
3-‫ی‬ ‫مهندس‬‫مجدد‬
4-‫تغییر‬‫الگو‬.

Recommended

حقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیکحقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیکHossein Nourian, DBA
 
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟
انواع استراتژی های مدیریت دانش براساس مدل های مدیریت استراتژیک کدامند؟Babak Sorkhpour
 
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریزکارگاه آموزش مدیریت دانش تبریز
کارگاه آموزش مدیریت دانش تبریزBabak Sorkhpour
 
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشBabak Sorkhpour
 
فناوری های مدیریت دانش
 فناوری های مدیریت دانش فناوری های مدیریت دانش
فناوری های مدیریت دانشBabak Sorkhpour
 
سیستمهای مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانشسیستمهای مدیریت دانش
سیستمهای مدیریت دانشJavad Sha'bani
 
مدیریت دانش
مدیریت دانشمدیریت دانش
مدیریت دانشchikasoftco
 
مدلهای فرایندی مدیریت دانش
مدلهای فرایندی مدیریت دانشمدلهای فرایندی مدیریت دانش
مدلهای فرایندی مدیریت دانشArash Omidi
 

More Related Content

What's hot

انسان سازمانی
انسان سازمانیانسان سازمانی
انسان سازمانیnasrin mhoseini
 
مفاهیم مدیریت دانش
مفاهیم مدیریت دانشمفاهیم مدیریت دانش
مفاهیم مدیریت دانشParisa adel
 
Presentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشPresentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشabdollah24
 
Knowledge Management and Libraries
Knowledge Management and LibrariesKnowledge Management and Libraries
Knowledge Management and Librariesfarajpahlou
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge managementghorbani_it
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)Faranak ghafarzadeh almasi
 
Mehrzad section 1 - strategic thinking
Mehrzad  section 1 - strategic thinkingMehrzad  section 1 - strategic thinking
Mehrzad section 1 - strategic thinkingAmirSajjad Mehrzad
 
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیazarkianinejad1358
 
مبانی سازمانی
مبانی سازمانیمبانی سازمانی
مبانی سازمانیEisa Keshavarz
 

What's hot (15)

انسان سازمانی
انسان سازمانیانسان سازمانی
انسان سازمانی
 
مفاهیم مدیریت دانش
مفاهیم مدیریت دانشمفاهیم مدیریت دانش
مفاهیم مدیریت دانش
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Presentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشPresentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانش
 
Knowledge Management and Libraries
Knowledge Management and LibrariesKnowledge Management and Libraries
Knowledge Management and Libraries
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge management
 
KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Mehrzad section 1 - strategic thinking
Mehrzad  section 1 - strategic thinkingMehrzad  section 1 - strategic thinking
Mehrzad section 1 - strategic thinking
 
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
 
مبانی سازمانی
مبانی سازمانیمبانی سازمانی
مبانی سازمانی
 

Viewers also liked

گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشگزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشBabak Sorkhpour
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak Sorkhpour
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winauraBabak Sorkhpour
 
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیBabak Sorkhpour
 
معارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکBabak Sorkhpour
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانBabak Sorkhpour
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزBabak Sorkhpour
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی Babak Sorkhpour
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology centerBabak Sorkhpour
 

Viewers also liked (12)

گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشگزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
 
شناسایی دانش
شناسایی دانششناسایی دانش
شناسایی دانش
 
معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winaura
 
All love.com
All love.comAll love.com
All love.com
 
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
 
معارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیک
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنان
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموز
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
 
آنتالوژی
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژی
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology center
 

Similar to نقش فن آوری اطلاعات در صنعت

مقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاریZahra Mansoori
 
داشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیhodais pirdadeh
 
نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید mehdi85
 
سیستم های اطلاعات مدیریت 1
سیستم های اطلاعات مدیریت 1سیستم های اطلاعات مدیریت 1
سیستم های اطلاعات مدیریت 1Ali Reza Hashemi Nekoo
 
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعاتمبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعاتLampesht
 
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمالسيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمالمحسن ترابي كمال
 
مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)RayBPMS
 
Iso 9001 & process management مدیریت فرایند
Iso 9001 & process management مدیریت فرایندIso 9001 & process management مدیریت فرایند
Iso 9001 & process management مدیریت فرایندMeisam J Moghadam
 
آموزش رویکرد سیستمی - 1394
آموزش رویکرد سیستمی - 1394آموزش رویکرد سیستمی - 1394
آموزش رویکرد سیستمی - 1394Alireza Mojahedi
 
Persian Document ITBSC
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSCHamideh Iraj
 
Document management system (dms)
Document management system (dms)Document management system (dms)
Document management system (dms)Ali Mirfallah
 
هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)RayBPMS
 
SAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOPaniz Fazlali
 
SAP business solution
SAP business solutionSAP business solution
SAP business solutionPaniz Fazlali
 
كليات معماري سازماني-قسمت دوم
كليات معماري سازماني-قسمت دومكليات معماري سازماني-قسمت دوم
كليات معماري سازماني-قسمت دومHamed Ghazanfari
 
رزومه خرداد 95
رزومه خرداد 95رزومه خرداد 95
رزومه خرداد 95Foad Hanzal
 
Business intelligence
Business intelligenceBusiness intelligence
Business intelligenceNaghi Nasiri
 

Similar to نقش فن آوری اطلاعات در صنعت (20)

RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
RayBPMS (Rayvarz Business Process Management System)
 
Mis 1
Mis 1Mis 1
Mis 1
 
مقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
 
CRM
CRMCRM
CRM
 
داشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالی
 
نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید
 
سیستم های اطلاعات مدیریت 1
سیستم های اطلاعات مدیریت 1سیستم های اطلاعات مدیریت 1
سیستم های اطلاعات مدیریت 1
 
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعاتمبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
مبان و مد ر_ت فناور_ اطلاعات
 
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمالسيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
 
مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)مدل فرایند (Process Model)
مدل فرایند (Process Model)
 
Iso 9001 & process management مدیریت فرایند
Iso 9001 & process management مدیریت فرایندIso 9001 & process management مدیریت فرایند
Iso 9001 & process management مدیریت فرایند
 
آموزش رویکرد سیستمی - 1394
آموزش رویکرد سیستمی - 1394آموزش رویکرد سیستمی - 1394
آموزش رویکرد سیستمی - 1394
 
Persian Document ITBSC
Persian Document  ITBSCPersian Document  ITBSC
Persian Document ITBSC
 
Document management system (dms)
Document management system (dms)Document management system (dms)
Document management system (dms)
 
هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)هوش تجاری (Business intelligence)
هوش تجاری (Business intelligence)
 
SAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCOSAP ERP Presentation for IKCO
SAP ERP Presentation for IKCO
 
SAP business solution
SAP business solutionSAP business solution
SAP business solution
 
كليات معماري سازماني-قسمت دوم
كليات معماري سازماني-قسمت دومكليات معماري سازماني-قسمت دوم
كليات معماري سازماني-قسمت دوم
 
رزومه خرداد 95
رزومه خرداد 95رزومه خرداد 95
رزومه خرداد 95
 
Business intelligence
Business intelligenceBusiness intelligence
Business intelligence
 

More from Babak Sorkhpour

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsBabak Sorkhpour
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Babak Sorkhpour
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookBabak Sorkhpour
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureBabak Sorkhpour
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsBabak Sorkhpour
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانBabak Sorkhpour
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكوBabak Sorkhpour
 

More from Babak Sorkhpour (7)

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
 

نقش فن آوری اطلاعات در صنعت