SlideShare a Scribd company logo
1 of 84
Download to read offline
‫ارایه‬ ‫موضوع‬:KM SOFTWARE
‫ایم‬ ‫ایستاده‬ ‫آن‬ ‫قله‬ ‫بر‬ ‫ن‬‫اکنو‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫دانش‬ ‫کوه‬‫سنگری‬ ‫از‬‫هایی‬ ‫زه‬
‫اند‬ ‫کشیده‬ ‫دوش‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫نیاکان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬.
KM software
‫تبادل‬ ،‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫دانش‬
‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫بر‬ ‫و‬‫شده‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بهتر‬‫اندیشه‬ ‫و‬‫ه‬‫فعالیت‬‫ای‬‫ی‬ ‫دانش‬
‫است‬‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫مناسب‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫انتخاب‬ ‫البته‬‫شود؛‬ ‫می‬‫ده‬‫و‬‫افز‬.
‫اصلی‬‫های‬ ‫قابلیت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫دانش‬ ‫سامانه‬‫یک‬
‫از‬‫تند‬‫ر‬‫عبا‬:
1.‫توجه‬‫محتوا‬ ‫کیفیت‬‫ابعاد‬ ‫همه‬ ‫به‬:‫هن‬‫به‬،‫ی‬‫آشکار‬،‫دقت‬ ،‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬،‫صدق‬‫بودن‬‫گام‬
2.‫تسهیل‬‫شبکه‬‫و‬‫اجتماعی‬‫تعامالت‬،‫هی‬‫و‬‫گر‬‫های‬‫فعالیت‬‫ی‬‫ساز‬
3.‫اطالعات‬‫ی‬‫ساز‬‫ای‬‫مینه‬‫ز‬
4.‫انتقال‬‫دانش‬‫و‬‫اطالعات‬ ‫هوشمندانه‬
5.‫تسهیل‬‫مختلف‬ ‫سطوح‬‫در‬ ‫ی‬ ‫دانش‬‫های‬ ‫فعالیت‬‫مدیریت‬
6.‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫واسط‬ ‫یک‬‫ایانه‬‫ر‬‫د‬‫انسان‬‫مناسب‬

‫است‬‫پیچیده‬‫اندکی‬‫سوال‬‫این‬ ‫به‬‫پاسخ‬!‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫ن‬‫اتوماسیو‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬،‫ی‬‫ادار‬‫است‬‫ی‬‫ر‬
‫کاغذ‬‫مانند‬‫وسایلی‬‫از‬‫استفاده‬ ‫با‬‫و‬ ‫دستی‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫قبال‬ ‫که‬‫ا‬‫ر‬‫هایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫که‬‫می‬‫انجام‬
‫ایی‬‫ر‬‫کا‬‫و‬‫سرعت‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫موجب‬‫و‬‫دهد‬‫می‬‫انجام‬‫الکترونیکی‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ،‫گرفته‬‫می‬
‫گردد‬.
‫در‬‫ان‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ،‫یابد‬‫ار‬‫ر‬‫استق‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫یک‬‫در‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫این‬‫از‬‫ای‬ ‫گونه‬ ‫که‬‫تی‬‫ر‬‫صو‬‫جام‬
‫نخواه‬ ‫کارکنان‬،‫آینده‬‫در‬‫و‬‫یافت‬‫خواهد‬ ‫تغییر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫های‬ ‫فعالیت‬‫از‬‫ی‬‫بسیار‬‫ند‬
‫کنند‬‫استفاده‬‫ها‬‫ر‬‫کا‬‫همان‬‫انجام‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫قبلی‬‫های‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫از‬‫توانست‬.
‫است‬‫متفاوت‬‫اندکی‬ ،‫دانش‬‫مدیریت‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫در‬ ‫موضوع‬‫این‬‫اما‬.‫ز‬‫سا‬‫در‬‫مان‬
‫م‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬،‫اند‬ ‫نگرفته‬‫کار‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫از‬‫سطحی‬‫هیچ‬‫ز‬‫هنو‬ ‫که‬‫هایی‬‫دیریت‬
‫د‬‫ر‬‫ندا‬‫معادلی‬‫هیچ‬‫دانش‬.‫ش‬،‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫از‬ ‫گونه‬‫این‬‫ی‬‫ساز‬‫پیاده‬‫از‬‫هدف‬‫واقع‬ ‫در‬‫بیه‬
‫م‬‫با‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬‫ناخودآگاه‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫که‬‫است‬‫ایندهایی‬‫ر‬‫ف‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫ی‬‫ساز‬‫دیریت‬
‫دهند‬ ‫می‬‫انجام‬ ‫خود‬‫فردی‬‫دانش‬‫و‬ ‫افکار‬.‫فر‬‫یک‬ ‫عنوان‬‫به‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫ایند‬‫ر‬‫ف‬‫این‬‫در‬‫یا‬‫د‬
‫اح‬‫ر‬‫ط‬‫ای‬ ‫گونه‬‫به‬‫باید‬‫ها‬‫مکانیزم‬‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گرفته‬‫نظر‬‫در‬ ‫مستقل‬‫شخصیت‬‫گردند‬‫ی‬
‫س‬‫ببیشتر‬‫هوشمندی‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫آنها‬‫از‬ ‫استفاده‬‫و‬‫ی‬‫کارگیر‬ ‫به‬‫ی‬‫نتیجه‬ ‫که‬‫باشد‬‫مان‬‫ز‬‫ا‬.
‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫های‬‫چرخه‬ ‫سرعت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫این‬
‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬‫آنها‬ ‫به‬ ‫دهی‬‫جهت‬ ‫همچنین‬.‫ی‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫این‬‫به‬ ‫خود‬
‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫منجر‬‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫در‬ ‫تسریع‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫شد‬‫ر‬.
‫ات‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫ی‬‫دسته‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آنها‬ ‫توان‬ ‫می‬‫نه‬ ،‫شده‬ ‫گفته‬‫دالیل‬ ‫بنابر‬‫ن‬‫وماسیو‬
‫ی‬‫ادار‬ ‫ن‬‫اتوماسیو‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫مشابه‬ ‫توقعاتی‬ ‫توان‬ ‫می‬‫نه‬ ‫داد‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ی‬‫ادار‬‫از‬ ‫ا‬‫ر‬
‫داشت‬ ‫آن‬!
‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫از‬ ‫و‬‫شده‬ ‫انجام‬ ‫دانش‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬ ،‫ی‬‫بردار‬ ‫بهره‬ ،‫تولید‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫همه‬ ‫در‬‫های‬
‫س‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫همه‬،‫تر‬ ‫کلی‬ ‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫به‬ ‫شود؛‬ ‫می‬‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫متعددی‬‫امانه‬
‫است‬ ‫بحث‬ ‫محل‬ ‫دانش‬ ‫سامانه‬ ‫یک‬ ‫غنای‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫اما‬ ‫هستند؛‬ ‫دانش‬.‫تق‬‫ر‬‫ا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ای‬
‫قر‬ ‫توجه‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫مهم‬ ‫ضات‬‫و‬‫مفر‬ ‫باید‬ ،‫دانش‬ ‫های‬‫سامانه‬‫ی‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬‫ار‬
‫باشند‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫گرفته‬.

‫اطالعات‬‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫بوسیله‬‫هایی‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫که‬‫دانش‬‫به‬‫اطالعات‬‫ل‬‫تحو‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫هسته‬‫تشکیل‬‫ا‬‫ر‬
‫می‬ ‫تبدیل‬‫دانش‬‫به‬‫دهند‬ ‫می‬‫شود‬.‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫کلی‬‫بندی‬ ‫دسته‬،‫یر‬‫ز‬‫شکل‬‫در‬‫مدیریت‬
‫است‬‫شده‬‫داده‬ ‫نشان‬ ‫دانش‬.
‫منبع‬:‫افزا‬ ‫هم‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫مبانی‬ ‫کتاب‬-‫چاپ‬۱۳۹۳-‫رضا‬ ‫سید‬ ‫نوشته‬
‫امین‬ ‫فاطمی‬
www.hamafza.ir
‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫و‬‫ی‬‫ساز‬‫ز‬‫با‬،‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬،‫تالیف‬‫بر‬‫ویژه‬‫تمرکز‬‫با‬،‫آشکار‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫رد‬
‫بنیان‬.
‫تالیف‬‫به‬‫موضوعات‬ ‫در‬‫اطالعات‬‫انتشار‬‫و‬‫خلق‬‫تسهیل‬‫شامل‬‫دانش‬‫ی‬‫ر‬‫گردآو‬‫و‬
‫باشد‬‫می‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬.‫مند‬‫ز‬‫نیا‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫دهی‬‫ر‬‫ساختا‬‫اطالعات‬‫اساس‬‫بر‬
‫تاکسونومی‬‫و‬‫هستی‬‫ی‬ ‫شناس‬‫است‬‫کن‬‫می‬‫تسهیل‬‫ا‬‫ر‬ ‫اسناد‬‫ی‬‫بردار‬‫نقشه‬ ‫که‬‫د‬.‫و‬‫ی‬‫ساز‬‫ز‬‫با‬
‫چگ‬‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬‫ات‬‫ر‬‫نظ‬‫دن‬‫و‬‫افز‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫به‬‫هایی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫با‬‫تواند‬‫می‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫استفاده‬‫ونگی‬
‫شود‬‫پشتیبانی‬‫بعدی‬‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬‫در‬‫مشارکت‬‫و‬‫اطالعات‬‫از‬.‫استدالل‬‫مبت‬‫های‬‫بر‬ ‫نی‬
‫ش‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬‫آتی‬‫مسائل‬‫حل‬‫از‬‫پشتیبانی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ها‬‫پایگاه‬ ‫در‬‫توانند‬‫می‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫وند‬.
‫های‬‫پایگاه‬ ‫در‬‫نشده‬‫ی‬‫بردار‬‫بهره‬‫اطالعات‬‫از‬‫ی‬‫بردار‬‫پرده‬‫طریق‬‫از‬‫دانش‬‫کشف‬‫داده‬
‫گ‬‫ر‬‫بز‬.‫خ‬‫بندی‬‫طبقه‬‫و‬‫دانش‬‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫؛‬‫ی‬‫کاو‬‫داده‬‫و‬‫متن‬‫تحلیل‬‫شامل‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫این‬‫ودکار‬
‫ی‬‫ساز‬‫ی‬‫بصر‬‫و‬‫الگوها‬‫و‬‫است‬ ‫اسناد‬‫پیوند‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫معنایی‬ ‫نقشه‬‫از‬ ‫استفاده‬.
‫ی‬‫بردار‬‫نقشه‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫خبرگی‬‫که‬‫پ‬‫یکدیگر‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫دانش‬‫مبادالت‬‫داده‬ ‫یوند‬
‫کنند‬‫می‬ ‫تسهیل‬‫و‬.‫ست‬‫ر‬‫د‬‫منابع‬‫یافتن‬‫سهولت‬‫از‬‫اتر‬‫ر‬‫ف‬‫خوبی‬ ‫به‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫این‬(‫یک‬‫مانند‬
‫بایگانی‬‫مند‬‫ر‬‫کا‬)‫تس‬‫ا‬‫ر‬‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ها‬‫ی‬‫پیگیر‬،‫اتصاالت‬‫پویا‬‫ر‬‫بطو‬‫و‬‫بوده‬‫هیل‬‫میکند‬.
‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫هماهنگی‬،‫دانش‬‫تولید‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫همکار‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬.‫فعالیت‬‫تولید‬‫های‬‫دیدگاهی‬
‫و‬‫هی‬‫و‬‫گر‬‫تعامالت‬ ‫نتایج‬‫از‬‫ایستا‬‫های‬‫س‬‫ر‬‫د‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ ‫مبادله‬‫از‬‫بعد‬‫شده‬‫آموخته‬‫دهند‬ ‫می‬.
‫فعالیتهای‬‫ی‬‫همکار‬‫پویاتر‬‫یف‬‫ر‬‫تعا‬‫از‬‫و‬‫بوده‬‫عامل‬،‫ها‬‫ها‬ ‫نقش‬،‫فعالیت‬‫و‬‫و‬ ،‫ها‬‫ظایف‬
‫پشتیبانی‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫ل‬‫طو‬‫در‬‫کنند‬‫می‬.‫مبادالت‬‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬‫فضای‬‫نهایت‬‫در‬‫بین‬‫مستقیم‬
‫هست‬‫مهم‬‫جدید‬‫دانش‬‫خلق‬‫های‬‫عرصه‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫و‬‫کرده‬‫تسهیل‬‫ا‬‫ر‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫ند‬.
،‫یر‬‫ز‬ ‫شکل‬‫در‬۸‫است‬‫شده‬‫بیان‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫کارکرد‬.‫نر‬ ‫برخی‬‫م‬
‫می‬ ‫ا‬‫ر‬‫کارک‬‫چندین‬‫شامل‬‫نیز‬ ‫برخی‬‫و‬‫دهند‬‫می‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬‫کارکرد‬ ‫یک‬‫تنها‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫ش‬‫وند‬.
‫منبع‬:‫افزا‬ ‫هم‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫مبانی‬ ‫کتاب‬-‫چاپ‬۱۳۹۳-‫امین‬ ‫فاطمی‬ ‫رضا‬ ‫سید‬ ‫نوشته‬
www.hamafza.ir
‫اصلی‬ ‫کارکرد‬ ‫سه‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫باشد‬ ‫داشته‬‫تواند‬‫می‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬:
‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫ایندها‬‫ر‬‫ف‬‫مدیریت‬‫و‬‫یابی‬‫ز‬‫با‬‫و‬‫ذخیره‬ ،‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫بین‬.
‫با‬‫های‬‫ش‬‫و‬‫ر‬،‫وب‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬‫ویژه‬ ‫به‬‫تعاملی‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫از‬‫استفاده‬‫جدیدی‬
‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫انجام‬‫آید‬‫می‬ ‫پدید‬‫ی‬ ‫دانش‬‫فعالیت‬.
‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫هش‬‫و‬‫پژ‬‫مانند‬ ‫متعددی‬‫مباحث‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫در‬‫هی‬‫و‬‫گر‬‫های‬‫فعالیت‬‫انجام‬
‫الکترونیکی‬e-Research))،‫ایانش‬‫ر‬‫اجتماعی‬(Social Computing)،
‫ی‬‫همکار‬‫انبوه‬((Mass collaboration‫و‬‫جمع‬‫سپار‬(Crowdsourcing)
)‫انجام‬ ‫در‬‫ی‬‫ها‬‫فعالیت‬‫ی‬ ‫دانش‬‫هستند‬ ‫مطرح‬.

‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجود‬ ‫ی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫متعددی‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬.‫ه‬ ‫استفاده‬‫قابل‬ ‫عمومی‬ ‫طور‬‫به‬ ‫که‬ ‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫این‬‫از‬‫برخی‬‫تند‬‫ر‬‫عبا‬ ‫ستند‬
‫از‬:
‫ایانه‬‫ر‬(‫ایمیل‬)
‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫های‬‫تلفن‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫دیجیتال‬ ‫ان‬‫ر‬‫دستیا‬‫و‬
‫های‬ ‫درگاه‬‫وب‬
‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سامانه‬‫محتوا‬
‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سامانه‬‫اسناد‬
‫موتورهای‬‫جستجو‬
‫های‬ ‫سیستم‬‫کار‬‫گردش‬
‫ی‬‫مشتر‬‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدیریت‬
‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬‫و‬‫ها‬‫داده‬‫انبار‬
‫شوند‬‫می‬ ‫گرفته‬‫کار‬‫به‬‫بسیار‬‫مره‬‫ز‬‫رو‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫در‬ ‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫این‬:‫از‬ ‫استفاده‬‫موتورهای‬‫مط‬‫یا‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫یافتن‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫جستجو‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬ ‫به‬ ،‫الب‬
‫طریق‬‫از‬ ‫مطلب‬‫یک‬ ‫ی‬‫گذار‬‫ایانامه‬‫ر‬‫و‬…‫در‬ ‫البته‬‫دی‬‫ر‬‫موا‬‫که‬‫اهمیت‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫می‬ ‫ای‬‫ویژه‬‫از‬ ‫باید‬ ،‫یابد‬‫های‬‫سامانه‬‫ر‬‫یکپا‬‫چه‬‫استفاده‬
‫نمود‬‫که‬
‫های‬‫قابلیت‬‫ی‬‫بیشتر‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬.

‫ر‬
‫ایران‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ارایه‬ ‫آماده‬ ‫های‬ ‫سیستم‬:
‫آینده‬ ‫توسعه‬ ‫مشاوران‬ ‫شرکت‬
‫ایران‬ ‫اینوتکس‬ ‫شرکت‬
‫نداک‬ ‫مهندسی‬ ‫مشاوره‬ ‫شرکت‬
‫خارجی‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫نمونه‬:
Confluence
Zendesk
Bitrix24
Novo Knowledge Base Software
Fuze Suite
myTips
Helpjuice
AlwaySupport
Correlate K-Map
‫نیست‬ ‫کافی‬‫تنهایی‬‫به‬‫اما‬،‫د‬‫ر‬‫دا‬‫دانش‬‫سامانه‬ ‫در‬‫ی‬‫ر‬‫محو‬ ‫نقش‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬.‫حتی‬‫استفاده‬ ‫با‬
‫مان‬‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬‫کانالهای‬‫و‬‫ها‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫سایر‬‫از‬‫باید‬‫همچنان‬،‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫ترین‬‫جامع‬‫از‬‫ند‬
‫و‬ ‫تلفن‬،‫نشست‬،‫همایش‬،‫جلسه‬…‫نم‬ ‫استفاده‬‫باید‬ ‫علم‬‫انتشار‬ ‫و‬‫تولید‬‫در‬‫ود‬.
‫کر‬ ‫استفاده‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬ ‫تخصص‬‫غیر‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫از‬‫توان‬‫می‬‫چند‬‫هر‬‫اما‬،‫د‬
‫یابد‬‫می‬‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫ی‬ ‫تخصص‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬‫یک‬‫از‬‫استفاده‬‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬‫برخی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬.‫مو‬‫این‬‫ضوع‬
‫م‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫از‬ ‫استفاده‬‫یا‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫ن‬‫بدو‬‫ی‬‫حسابدار‬‫سامانه‬‫یک‬‫ایجاد‬ ‫شبیه‬‫انند‬
‫اکسل‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫حسابدار‬‫است‬.‫هرچند‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫با‬‫کوچک‬‫های‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫اکسل‬‫می‬‫توان‬
‫یاد‬‫ز‬‫ها‬‫حساب‬‫تنوع‬‫و‬‫حجم‬‫اگر‬‫اما‬‫کرد‬‫ثبت‬‫ا‬‫ر‬‫مالی‬‫های‬‫فعالیت‬‫آچار‬‫باشد‬‫ان‬‫ر‬‫ف‬‫سه‬
‫کرد‬ ‫استفاده‬‫باید‬‫ی‬‫دار‬‫حساب‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫یک‬‫از‬‫و‬‫نیست‬‫کافی‬.‫س‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫البته‬‫مان‬‫ز‬‫ا‬‫هایی‬
‫که‬‫مدیری‬‫ی‬ ‫تخصص‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ،‫باشند‬‫نداشته‬ ‫تنوع‬‫و‬ ‫پیچیدگی‬،‫گستردگی‬‫دانش‬‫ت‬
‫نیست‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬!
‫است‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫نیاز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫های‬ ‫یرساخت‬‫ز‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬.‫ا‬‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫نمی‬‫توان‬‫بدو‬‫توجه‬ ‫ن‬
‫نمود‬ ‫انتخاب‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫اهبردهای‬‫ر‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ،‫ها‬ ‫یرساخت‬‫ز‬ ‫سایر‬ ‫به‬.‫تسهی‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫نقش‬‫کردن‬ ‫ل‬
‫ها‬ ‫فعالیت‬‫قا‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫است؛‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫کردن‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫و‬‫بلیت‬
‫های‬‫به‬ ‫بستگی‬ ‫هستند‬ ‫مفید‬‫ت‬ ‫اقتضائا‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫خاص‬.‫همچنین‬‫س‬ ‫پیاده‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫ی‬‫از‬
‫محتوایی‬ ‫های‬ ‫یرساخت‬‫ز‬(‫تقسیم‬‫ر‬‫ساختا‬‫ها‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬ ،‫مفاهیم‬ ،‫بندی‬)‫ای‬‫ر‬‫بناب‬ ‫د؛‬‫ر‬‫دا‬‫عهده‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫نباید‬ ‫ن‬
‫شود‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫ها‬ ‫یرساخت‬‫ز‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫مستقل‬.

‫کند‬ ‫می‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫یادی‬‫ز‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ،‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬.‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫فاو‬‫ا‬‫هر‬ ‫در‬
‫عمومی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫ابعاد‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫فاوادر‬‫پرداخ‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫آن‬‫و‬ ‫ت‬
‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫سپس‬‫فاوا‬‫نمود‬ ‫شناسایی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫تخصص‬ ‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬.
‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫تعاملی‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫وب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ایده‬‫فعالیت‬
‫آمد‬ ‫خواهد‬‫پدید‬ ‫ی‬ ‫دانش‬ ‫های‬.‫به‬ ‫توجه‬ ،‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫فاوافقط‬،‫نیست‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫تسهیل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ممکن‬ ‫بلکه‬
‫کنند‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫امکاناتی‬ ،‫جدید‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫است‬‫،که‬‫تغییر‬ ‫به‬‫ایندهابیانجامد‬‫ر‬‫ف‬.
‫از‬ ‫تند‬‫ر‬‫عبا‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫انتخاب‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬‫احل‬‫ر‬‫م‬:
‫موجود‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫انواع‬‫شناسایی‬(‫ها‬‫گزینه‬)
‫دهی‬‫امتیاز‬‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫به‬:‫دهی‬‫ز‬‫امتیا‬‫انج‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫امتیاز‬ ‫فرم‬‫اساس‬ ‫بر‬‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫به‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ام‬.
‫از‬ ‫و‬ ‫نموده‬‫استفاده‬ ‫ر‬‫داو‬ ‫چند‬ ‫ات‬‫ر‬‫نظ‬‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫امتیاز‬ ‫محاسبه‬‫در‬ ‫دقت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬
‫اف‬ ‫نرم‬‫هر‬ ‫نهایی‬‫امتیاز‬‫عنوان‬ ‫به‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫گزینه‬ ‫هر‬ ‫به‬‫ان‬‫ر‬‫داو‬ ‫که‬ ‫ی‬‫امتیاز‬‫میانگین‬‫استفاده‬‫ار‬‫ز‬
‫نمود‬.‫مق‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬ ‫گزینه‬ ‫امتیاز‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫نباشند‬ ‫واضح‬‫معیار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬‫اگر‬‫ای‬ ‫ایسه‬
(‫قابتی‬‫ر‬)‫نمود‬‫تعیین‬.‫در‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫معیار‬«‫جستجو‬»،‫ج‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬‫انواع‬ ‫گاهی‬‫ستجو‬
‫شود‬ ‫می‬‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬‫آن‬‫از‬ ‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫برخو‬‫اساس‬ ‫بر‬‫گزینه‬ ‫هر‬‫امتیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫مشخص‬‫اگر‬ ‫؛‬
‫ج‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫باید‬ ،‫نباشند‬‫مشخص‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ،‫دهنده‬‫امتیاز‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬‫ستجو‬
‫گزینه‬ ‫هر‬ ‫در‬(‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫هر‬)‫بهتر‬‫که‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نموده‬‫شناسایی‬ ‫ا‬‫ر‬‫قابلیت‬‫ین‬
‫امتیاز‬ ‫باالترین‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬(‫خوب‬ ‫یا‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬)‫قابلیت‬‫کمترین‬ ‫که‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫و‬،‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬
‫امتیاز‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬(‫ضعیف‬ ‫یا‬‫ضعیف‬ ‫بسیار‬)‫داد‬ ‫ا‬‫ر‬.
‫ناقص‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫حذف‬:‫م‬ ‫ها‬‫ر‬‫معیا‬ ‫از‬‫برخی‬ ،‫خاص‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫ز‬‫نیا‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫مکن‬
‫به‬ ‫شوند‬ ‫تلقی‬ ‫حیاتی‬ ‫است‬‫ای‬‫گونه‬‫که‬‫ر‬ ‫مناسب‬ ‫امتیاز‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬‫ر‬‫معیا‬ ‫در‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫اگر‬‫نداشته‬ ‫ا‬
‫شود‬ ‫حذف‬ ‫انتخاب‬‫دایره‬ ‫از‬ ‫باشد‬.
‫قیمت‬ ‫کردن‬ ‫ن‬‫متواز‬:‫بدست‬‫مختلف‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫ی‬‫امتیاز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫ندمی‬‫ر‬‫آو‬‫می‬‫توان‬‫قیمت‬،
‫نمود‬ ‫مشخص‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫ن‬‫متواز‬.‫قابلیت‬ ‫تنوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫هایی‬‫که‬‫دا‬ ‫است‬‫ممکن‬ ‫گزینه‬ ‫هر‬،‫باشد‬ ‫شته‬
‫پیشنهادی‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬(‫خام‬‫قیمت‬)‫نشدن‬ ‫لحاظ‬ ‫و‬‫کارکردهاو‬‫ت‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬‫صمیم‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫خطا‬ ‫دچار‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫گیر‬.
‫جانبی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫کردن‬ ‫لحاظ‬:‫همچن‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫ی‬‫نظر‬ ‫مبنای‬ ،‫ن‬‫متواز‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫ین‬
‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬(‫فنی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬ ‫تخصص‬ ‫های‬ ‫ه‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫شامل‬)‫مو‬ ‫باید‬‫توجه‬ ‫د‬‫ر‬
‫گیرند‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬.
‫گزینه‬‫بهترین‬ ‫انتخاب‬
‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ر‬‫سفا‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬‫تعیین‬:‫ان‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬‫تمامی‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫است‬‫ممکن‬‫ا‬‫ر‬ ‫تظار‬
‫تأمین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫شنده‬‫و‬‫فر‬ ‫به‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬ ‫باید‬ ‫مرحله‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫نداشته‬‫ها‬‫آن‬‫اطمینان‬
‫نمود‬ ‫حاصل‬.
‫های‬‫ر‬‫معیا‬‫فن‬‫و‬‫کارکردی‬‫های‬‫ر‬‫معیا‬ ‫دسته‬‫دو‬‫به‬‫توان‬‫می‬‫ا‬‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫های‬‫انتخاب‬‫ی‬
‫کرد‬‫تقسیم‬.‫گزی‬‫هر‬ ‫به‬‫و‬‫شده‬‫انتخاب‬‫مناسب‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫باید‬‫ها‬‫ر‬‫معیا‬‫از‬‫یک‬‫هر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫نه‬(‫نرم‬
‫پیشنهادی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬)‫مشخص‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫یک‬‫امتیاز‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫امتیاز‬ ‫معیار‬‫هر‬ ‫در‬
‫شود‬.
‫فهرست‬‫کارکردهای‬‫انتظار‬‫د‬‫ر‬‫مو‬(‫کارکردی‬‫های‬‫ر‬‫معیا‬)‫انت‬‫ادایم‬‫ر‬‫پا‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫شده‬‫خاب‬
‫فاوا‬ ‫های‬‫قابلیت‬‫و‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫شوند‬‫می‬‫مشخص‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬.‫عم‬‫نیز‬ ‫فنی‬‫های‬‫ر‬‫معیا‬‫ومی‬
‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫سامانه‬‫هر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫و‬‫بوده‬(‫از‬‫صرفنظر‬‫کارکردهای‬‫ی‬ ‫تخصص‬)‫مو‬ ‫باید‬‫د‬‫ر‬
‫گیرد‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬.
‫کرد؟‬‫ع‬‫و‬‫شر‬‫باید‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫قسمت‬‫کدام‬‫از‬
‫است؟‬‫تر‬‫مهم‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫دانسته‬‫و‬‫ها‬‫ت‬‫ر‬‫مها‬‫از‬‫بخش‬‫کدام‬
‫است؟‬‫تر‬‫مناسب‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫هایی‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫چه‬
‫کنیم؟‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫ا‬‫ر‬‫ها‬‫آن‬‫هایی‬‫ر‬‫کا‬‫و‬‫ساز‬‫چه‬‫با‬‫و‬‫چگونه‬
‫کرد‬‫استفاده‬‫توان‬‫می‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫هایی‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫و‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫چه‬‫از‬‫؟‬
‫گرفت؟‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫باید‬‫چگونه‬‫ا‬‫ر‬‫نتایج‬
‫مشارک‬‫شود؟‬‫می‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫مره‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫فعالیت‬‫ا‬‫ر‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬‫و‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫همه‬‫این‬‫چگونه‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫ت‬
‫کرد؟‬‫جلب‬‫باید‬‫ر‬‫چطو‬‫ا‬‫ر‬
‫و‬...
‫ی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫آید؛‬ ‫نمی‬ ‫دست‬‫به‬ ‫ه‬‫ر‬‫یکبا‬ ،‫ق‬‫فو‬ ‫های‬ ‫سوال‬ ‫تمامی‬ ‫جواب‬‫اد‬
‫ن‬ ‫کند؛‬‫خلق‬ ‫ده‬‫و‬‫افز‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مدیریت‬ ‫چگونه‬ ،‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫دانش‬‫چه‬ ‫بگیرد‬‫کته‬
‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫در‬‫نیز‬ ‫ی‬‫یادگیر‬ ‫این‬ ‫که‬‫است‬ ‫این‬ ‫جالب‬.‫نقطه‬ ‫در‬
‫قابلی‬ ‫چه‬‫یا‬ ‫تکنیک‬ ‫چه‬ ‫گفت‬ ‫قطعیت‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫ع‬‫و‬‫شر‬‫نرم‬ ‫ت‬
‫آید‬ ‫می‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫کار‬‫به‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬.‫ب‬ ‫مانند‬ ‫نشود‬ ‫عمل‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫سیستمی‬ ‫اگر‬‫از‬ ‫ی‬‫سیار‬
‫خواه‬ ‫تزیین‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫شعار‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫تنها‬ ‫انی‬‫ر‬‫ای‬ ‫های‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫کرد‬ ‫ید‬.
3-1.‫مدیران‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬/‫دانش‬‫مدیریت‬‫فعلی‬ ‫سطح‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫و‬ ‫شرکت‬‫شناخت‬
3-1-1.‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫مندی‬‫ز‬‫نیا‬‫و‬‫ساله‬‫بیست‬‫انداز‬‫چشم‬‫امات‬‫ز‬‫ال‬‫تحلیل‬‫و‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬

3-1-2.‫د‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫بلوغ‬ ‫مدل‬‫اساس‬‫بر‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫فعلی‬‫وضعیت‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫ر‬
‫دانش‬‫مدیریت‬‫های‬‫ز‬‫توانمندسا‬‫ه‬‫ز‬‫حو‬(KM Enablers)
3-1-3.‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫ویژه‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬
‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫تیم‬ ‫اولیه‬‫ساختار‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬
‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫سرفصل‬ ‫شامل‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫تیم‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫نیاز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫های‬‫م‬‫به‬‫یر‬‫ز‬‫های‬‫دت‬
2‫ز‬‫و‬‫ر‬
‫سیستمی‬‫نگاه‬ ‫و‬‫ل‬‫اصو‬ ،‫یف‬‫ر‬‫تعا‬،‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫جامع‬ ‫نظام‬
‫دانش‬‫اهبرد‬‫ر‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ایی‬‫ر‬‫اج‬ ‫آیندهای‬‫ر‬‫ف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫اهبرد‬‫ر‬
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫اهبردی‬‫ر‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬

‫محترم‬‫واستاد‬‫دوستان‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫حسن‬ ‫از‬ ‫باتشکر‬

More Related Content

What's hot

نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتBabak Sorkhpour
 
حقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیکحقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیکHossein Nourian, DBA
 
Knowledge Management and Libraries
Knowledge Management and LibrariesKnowledge Management and Libraries
Knowledge Management and Librariesfarajpahlou
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge managementghorbani_it
 
سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده majid Aghaabdollahiyan
 
Sazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadiSazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadikaveh mohammadi
 
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیazarkianinejad1358
 
Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4sohrabesrafili
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)Faranak ghafarzadeh almasi
 
Presentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشPresentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشabdollah24
 

What's hot (19)

نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
 
حقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیکحقایقی درباره مدیریت استراتژیک
حقایقی درباره مدیریت استراتژیک
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Knowledge Management and Libraries
Knowledge Management and LibrariesKnowledge Management and Libraries
Knowledge Management and Libraries
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015KM PetroICT 2015
KM PetroICT 2015
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge management
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده سازمان های یادگیرنده
سازمان های یادگیرنده
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
Sazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadiSazman yadgirandeh mohammadi
Sazman yadgirandeh mohammadi
 
Knowledge management
Knowledge managementKnowledge management
Knowledge management
 
Organizational Learning
Organizational Learning Organizational Learning
Organizational Learning
 
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
 
Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4Strategy managment fasle4
Strategy managment fasle4
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
 
Presentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانشPresentation1.pptxمدیریت دانش
Presentation1.pptxمدیریت دانش
 
Human Resources
Human ResourcesHuman Resources
Human Resources
 

Viewers also liked

معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winauraBabak Sorkhpour
 
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیBabak Sorkhpour
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی Babak Sorkhpour
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانBabak Sorkhpour
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزBabak Sorkhpour
 
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشگزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشBabak Sorkhpour
 
معارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکBabak Sorkhpour
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak Sorkhpour
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology centerBabak Sorkhpour
 

Viewers also liked (12)

معرفي سيستم winaura
 معرفي سيستم winaura معرفي سيستم winaura
معرفي سيستم winaura
 
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطیمدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
مدیریت دانش در سازمانهای ارزیاب زیست محیطی
 
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی فناوری اطلاعات و تولید نهایی
فناوری اطلاعات و تولید نهایی
 
All love.com
All love.comAll love.com
All love.com
 
مبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنانمبانی انگیزه کارکنان
مبانی انگیزه کارکنان
 
سیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموزسیستم خبره خودآموز
سیستم خبره خودآموز
 
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانشگزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
گزارش دفاع نهایی مدیریت دانش
 
معارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیکمعارفه ریکی و متافیزیک
معارفه ریکی و متافیزیک
 
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
Babak sorkhpour seminar in 80 8-24
 
شناسایی دانش
شناسایی دانششناسایی دانش
شناسایی دانش
 
آنتالوژی
آنتالوژیآنتالوژی
آنتالوژی
 
Gorgan technology center
Gorgan technology centerGorgan technology center
Gorgan technology center
 

Similar to فناوری های مدیریت دانش

آشنایی با اخلاق حرفه ای
آشنایی با اخلاق حرفه ایآشنایی با اخلاق حرفه ای
آشنایی با اخلاق حرفه ایAli Reza Hashemi Nekoo
 
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری Hossein Zeinivand
 
Knowledge Management (Persian)
Knowledge Management (Persian)Knowledge Management (Persian)
Knowledge Management (Persian)Amir Rafiei
 
نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز
نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوزنرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز
نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوزJahangostarParsRaden
 
Mabani modiriat
Mabani modiriatMabani modiriat
Mabani modiriatLampesht
 
Mehrzad section 1 - strategic thinking
Mehrzad  section 1 - strategic thinkingMehrzad  section 1 - strategic thinking
Mehrzad section 1 - strategic thinkingAmirSajjad Mehrzad
 
آموزش نرم افزار مندلی
آموزش نرم افزار مندلیآموزش نرم افزار مندلی
آموزش نرم افزار مندلیTabakhan54
 
Document management system (dms)
Document management system (dms)Document management system (dms)
Document management system (dms)Ali Mirfallah
 
UTF-8_Farhangestan, Cognitive and Social Robotics-NC-ilovepdf-compressed-ilov...
UTF-8_Farhangestan, Cognitive and Social Robotics-NC-ilovepdf-compressed-ilov...UTF-8_Farhangestan, Cognitive and Social Robotics-NC-ilovepdf-compressed-ilov...
UTF-8_Farhangestan, Cognitive and Social Robotics-NC-ilovepdf-compressed-ilov...Ali Meghdari
 
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docxAliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docxfahime aliaskari
 
نوین محاسب 950128
نوین محاسب 950128نوین محاسب 950128
نوین محاسب 950128Reza Novin
 

Similar to فناوری های مدیریت دانش (20)

storage networking
storage networkingstorage networking
storage networking
 
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
مدل بلوغ مدیریت محتوا
مدل بلوغ مدیریت محتوامدل بلوغ مدیریت محتوا
مدل بلوغ مدیریت محتوا
 
آشنایی با اخلاق حرفه ای
آشنایی با اخلاق حرفه ایآشنایی با اخلاق حرفه ای
آشنایی با اخلاق حرفه ای
 
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
مقاله در مورد مدل های تصمیم گیری
 
مدیریت محتوا Content management
مدیریت محتواContent managementمدیریت محتواContent management
مدیریت محتوا Content management
 
Knowledge Management (Persian)
Knowledge Management (Persian)Knowledge Management (Persian)
Knowledge Management (Persian)
 
نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز
نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوزنرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز
نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز
 
Presentation Feel 2016 - WEB
Presentation Feel 2016 - WEB Presentation Feel 2016 - WEB
Presentation Feel 2016 - WEB
 
Mabani modiriat
Mabani modiriatMabani modiriat
Mabani modiriat
 
Mehrzad section 1 - strategic thinking
Mehrzad  section 1 - strategic thinkingMehrzad  section 1 - strategic thinking
Mehrzad section 1 - strategic thinking
 
Scientific Resume
Scientific ResumeScientific Resume
Scientific Resume
 
آموزش نرم افزار مندلی
آموزش نرم افزار مندلیآموزش نرم افزار مندلی
آموزش نرم افزار مندلی
 
(Job evaluation)
(Job evaluation)(Job evaluation)
(Job evaluation)
 
DATA
DATADATA
DATA
 
Document management system (dms)
Document management system (dms)Document management system (dms)
Document management system (dms)
 
UTF-8_Farhangestan, Cognitive and Social Robotics-NC-ilovepdf-compressed-ilov...
UTF-8_Farhangestan, Cognitive and Social Robotics-NC-ilovepdf-compressed-ilov...UTF-8_Farhangestan, Cognitive and Social Robotics-NC-ilovepdf-compressed-ilov...
UTF-8_Farhangestan, Cognitive and Social Robotics-NC-ilovepdf-compressed-ilov...
 
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docxAliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
Aliaskari,fayazi resource sharing.markor.. .docx
 
نوین محاسب 950128
نوین محاسب 950128نوین محاسب 950128
نوین محاسب 950128
 

More from Babak Sorkhpour

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsBabak Sorkhpour
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Babak Sorkhpour
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookBabak Sorkhpour
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureBabak Sorkhpour
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsBabak Sorkhpour
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانBabak Sorkhpour
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكوBabak Sorkhpour
 

More from Babak Sorkhpour (7)

Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processorsIntegration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
Integration of mixed-criticality subsystems on multicore and manycore processors
 
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
Virtualization and hypervisor solutions for mixed-criticality systems based o...
 
D7.1 project management handbook
D7.1 project management handbookD7.1 project management handbook
D7.1 project management handbook
 
D2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architectureD2.1 definition of reference architecture
D2.1 definition of reference architecture
 
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patternsD1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
D1.2 analysis and selection of low power techniques, services and patterns
 
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستانمعرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
معرفي پروژه اتوماسيون سيستم هشدار سيل استان گلستان
 
مديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكومديريت دانش در سيسكو
مديريت دانش در سيسكو
 

فناوری های مدیریت دانش

 • 2. ‫ایم‬ ‫ایستاده‬ ‫آن‬ ‫قله‬ ‫بر‬ ‫ن‬‫اکنو‬ ‫که‬ ‫ی‬ ‫دانش‬ ‫کوه‬‫سنگری‬ ‫از‬‫هایی‬ ‫زه‬ ‫اند‬ ‫کشیده‬ ‫دوش‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫نیاکان‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬. KM software
 • 3. ‫تبادل‬ ،‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫دانش‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬ ‫بر‬ ‫و‬‫شده‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫بهتر‬‫اندیشه‬ ‫و‬‫ه‬‫فعالیت‬‫ای‬‫ی‬ ‫دانش‬ ‫است‬‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫مناسب‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫انتخاب‬ ‫البته‬‫شود؛‬ ‫می‬‫ده‬‫و‬‫افز‬.
 • 4. ‫اصلی‬‫های‬ ‫قابلیت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫دانش‬ ‫سامانه‬‫یک‬ ‫از‬‫تند‬‫ر‬‫عبا‬: 1.‫توجه‬‫محتوا‬ ‫کیفیت‬‫ابعاد‬ ‫همه‬ ‫به‬:‫هن‬‫به‬،‫ی‬‫آشکار‬،‫دقت‬ ،‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬،‫صدق‬‫بودن‬‫گام‬ 2.‫تسهیل‬‫شبکه‬‫و‬‫اجتماعی‬‫تعامالت‬،‫هی‬‫و‬‫گر‬‫های‬‫فعالیت‬‫ی‬‫ساز‬ 3.‫اطالعات‬‫ی‬‫ساز‬‫ای‬‫مینه‬‫ز‬ 4.‫انتقال‬‫دانش‬‫و‬‫اطالعات‬ ‫هوشمندانه‬ 5.‫تسهیل‬‫مختلف‬ ‫سطوح‬‫در‬ ‫ی‬ ‫دانش‬‫های‬ ‫فعالیت‬‫مدیریت‬ 6.‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫واسط‬ ‫یک‬‫ایانه‬‫ر‬‫د‬‫انسان‬‫مناسب‬ 
 • 5. ‫است‬‫پیچیده‬‫اندکی‬‫سوال‬‫این‬ ‫به‬‫پاسخ‬!‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫ن‬‫اتوماسیو‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬،‫ی‬‫ادار‬‫است‬‫ی‬‫ر‬ ‫کاغذ‬‫مانند‬‫وسایلی‬‫از‬‫استفاده‬ ‫با‬‫و‬ ‫دستی‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫قبال‬ ‫که‬‫ا‬‫ر‬‫هایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫که‬‫می‬‫انجام‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬‫و‬‫سرعت‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬‫موجب‬‫و‬‫دهد‬‫می‬‫انجام‬‫الکترونیکی‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ،‫گرفته‬‫می‬ ‫گردد‬. ‫در‬‫ان‬‫ش‬‫و‬‫ر‬ ،‫یابد‬‫ار‬‫ر‬‫استق‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫یک‬‫در‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫این‬‫از‬‫ای‬ ‫گونه‬ ‫که‬‫تی‬‫ر‬‫صو‬‫جام‬ ‫نخواه‬ ‫کارکنان‬،‫آینده‬‫در‬‫و‬‫یافت‬‫خواهد‬ ‫تغییر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫های‬ ‫فعالیت‬‫از‬‫ی‬‫بسیار‬‫ند‬ ‫کنند‬‫استفاده‬‫ها‬‫ر‬‫کا‬‫همان‬‫انجام‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫قبلی‬‫های‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫از‬‫توانست‬.
 • 6. ‫است‬‫متفاوت‬‫اندکی‬ ،‫دانش‬‫مدیریت‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫در‬ ‫موضوع‬‫این‬‫اما‬.‫ز‬‫سا‬‫در‬‫مان‬ ‫م‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬،‫اند‬ ‫نگرفته‬‫کار‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫از‬‫سطحی‬‫هیچ‬‫ز‬‫هنو‬ ‫که‬‫هایی‬‫دیریت‬ ‫د‬‫ر‬‫ندا‬‫معادلی‬‫هیچ‬‫دانش‬.‫ش‬،‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫از‬ ‫گونه‬‫این‬‫ی‬‫ساز‬‫پیاده‬‫از‬‫هدف‬‫واقع‬ ‫در‬‫بیه‬ ‫م‬‫با‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫در‬‫ناخودآگاه‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫به‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫که‬‫است‬‫ایندهایی‬‫ر‬‫ف‬‫مانی‬‫ز‬‫سا‬‫ی‬‫ساز‬‫دیریت‬ ‫دهند‬ ‫می‬‫انجام‬ ‫خود‬‫فردی‬‫دانش‬‫و‬ ‫افکار‬.‫فر‬‫یک‬ ‫عنوان‬‫به‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ،‫ایند‬‫ر‬‫ف‬‫این‬‫در‬‫یا‬‫د‬ ‫اح‬‫ر‬‫ط‬‫ای‬ ‫گونه‬‫به‬‫باید‬‫ها‬‫مکانیزم‬‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫گرفته‬‫نظر‬‫در‬ ‫مستقل‬‫شخصیت‬‫گردند‬‫ی‬ ‫س‬‫ببیشتر‬‫هوشمندی‬،‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫در‬‫آنها‬‫از‬ ‫استفاده‬‫و‬‫ی‬‫کارگیر‬ ‫به‬‫ی‬‫نتیجه‬ ‫که‬‫باشد‬‫مان‬‫ز‬‫ا‬.
 • 7. ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫های‬‫چرخه‬ ‫سرعت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫این‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫کمک‬‫آنها‬ ‫به‬ ‫دهی‬‫جهت‬ ‫همچنین‬.‫ی‬ ‫نوبه‬ ‫به‬ ‫سرعت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫این‬‫به‬ ‫خود‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫منجر‬‫سرمایه‬ ‫بازگشت‬ ‫در‬ ‫تسریع‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫تر‬ ‫سریع‬ ‫شد‬‫ر‬. ‫ات‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫ی‬‫دسته‬ ‫در‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫آنها‬ ‫توان‬ ‫می‬‫نه‬ ،‫شده‬ ‫گفته‬‫دالیل‬ ‫بنابر‬‫ن‬‫وماسیو‬ ‫ی‬‫ادار‬ ‫ن‬‫اتوماسیو‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫مشابه‬ ‫توقعاتی‬ ‫توان‬ ‫می‬‫نه‬ ‫داد‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬ ‫ی‬‫ادار‬‫از‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫داشت‬ ‫آن‬!
 • 8. ‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫از‬ ‫و‬‫شده‬ ‫انجام‬ ‫دانش‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬ ،‫ی‬‫بردار‬ ‫بهره‬ ،‫تولید‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫همه‬ ‫در‬‫های‬ ‫س‬ ‫ای‬‫ر‬‫دا‬ ‫ها‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫همه‬،‫تر‬ ‫کلی‬ ‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫به‬ ‫شود؛‬ ‫می‬‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫متعددی‬‫امانه‬ ‫است‬ ‫بحث‬ ‫محل‬ ‫دانش‬ ‫سامانه‬ ‫یک‬ ‫غنای‬ ‫و‬ ‫قوت‬ ‫اما‬ ‫هستند؛‬ ‫دانش‬.‫تق‬‫ر‬‫ا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ای‬ ‫قر‬ ‫توجه‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫مهم‬ ‫ضات‬‫و‬‫مفر‬ ‫باید‬ ،‫دانش‬ ‫های‬‫سامانه‬‫ی‬ ‫بخش‬ ‫اثر‬ ‫و‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬‫ار‬ ‫باشند‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫اصلی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫گرفته‬. 
 • 9. ‫اطالعات‬‫و‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫بوسیله‬‫هایی‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫که‬‫دانش‬‫به‬‫اطالعات‬‫ل‬‫تحو‬ ‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫هسته‬‫تشکیل‬‫ا‬‫ر‬ ‫می‬ ‫تبدیل‬‫دانش‬‫به‬‫دهند‬ ‫می‬‫شود‬.‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫کلی‬‫بندی‬ ‫دسته‬،‫یر‬‫ز‬‫شکل‬‫در‬‫مدیریت‬ ‫است‬‫شده‬‫داده‬ ‫نشان‬ ‫دانش‬. ‫منبع‬:‫افزا‬ ‫هم‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫مبانی‬ ‫کتاب‬-‫چاپ‬۱۳۹۳-‫رضا‬ ‫سید‬ ‫نوشته‬ ‫امین‬ ‫فاطمی‬ www.hamafza.ir
 • 10. ‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫و‬‫ی‬‫ساز‬‫ز‬‫با‬،‫ماندهی‬‫ز‬‫سا‬،‫تالیف‬‫بر‬‫ویژه‬‫تمرکز‬‫با‬،‫آشکار‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫دانش‬‫رد‬ ‫بنیان‬. ‫تالیف‬‫به‬‫موضوعات‬ ‫در‬‫اطالعات‬‫انتشار‬‫و‬‫خلق‬‫تسهیل‬‫شامل‬‫دانش‬‫ی‬‫ر‬‫گردآو‬‫و‬ ‫باشد‬‫می‬ ‫شده‬ ‫گذاشته‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬.‫مند‬‫ز‬‫نیا‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫دهی‬‫ر‬‫ساختا‬‫اطالعات‬‫اساس‬‫بر‬ ‫تاکسونومی‬‫و‬‫هستی‬‫ی‬ ‫شناس‬‫است‬‫کن‬‫می‬‫تسهیل‬‫ا‬‫ر‬ ‫اسناد‬‫ی‬‫بردار‬‫نقشه‬ ‫که‬‫د‬.‫و‬‫ی‬‫ساز‬‫ز‬‫با‬ ‫چگ‬‫ه‬‫ر‬‫با‬‫ر‬‫د‬‫ات‬‫ر‬‫نظ‬‫دن‬‫و‬‫افز‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫به‬‫هایی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫با‬‫تواند‬‫می‬‫برد‬‫ر‬‫کا‬‫استفاده‬‫ونگی‬ ‫شود‬‫پشتیبانی‬‫بعدی‬‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬‫در‬‫مشارکت‬‫و‬‫اطالعات‬‫از‬.‫استدالل‬‫مبت‬‫های‬‫بر‬ ‫نی‬ ‫ش‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬‫آتی‬‫مسائل‬‫حل‬‫از‬‫پشتیبانی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ها‬‫پایگاه‬ ‫در‬‫توانند‬‫می‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫وند‬.
 • 11. ‫های‬‫پایگاه‬ ‫در‬‫نشده‬‫ی‬‫بردار‬‫بهره‬‫اطالعات‬‫از‬‫ی‬‫بردار‬‫پرده‬‫طریق‬‫از‬‫دانش‬‫کشف‬‫داده‬ ‫گ‬‫ر‬‫بز‬.‫خ‬‫بندی‬‫طبقه‬‫و‬‫دانش‬‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫؛‬‫ی‬‫کاو‬‫داده‬‫و‬‫متن‬‫تحلیل‬‫شامل‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫این‬‫ودکار‬ ‫ی‬‫ساز‬‫ی‬‫بصر‬‫و‬‫الگوها‬‫و‬‫است‬ ‫اسناد‬‫پیوند‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫معنایی‬ ‫نقشه‬‫از‬ ‫استفاده‬. ‫ی‬‫بردار‬‫نقشه‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫خبرگی‬‫که‬‫پ‬‫یکدیگر‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ن‬‫و‬‫در‬‫دانش‬‫مبادالت‬‫داده‬ ‫یوند‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫تسهیل‬‫و‬.‫ست‬‫ر‬‫د‬‫منابع‬‫یافتن‬‫سهولت‬‫از‬‫اتر‬‫ر‬‫ف‬‫خوبی‬ ‫به‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫این‬(‫یک‬‫مانند‬ ‫بایگانی‬‫مند‬‫ر‬‫کا‬)‫تس‬‫ا‬‫ر‬‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫ها‬‫ی‬‫پیگیر‬،‫اتصاالت‬‫پویا‬‫ر‬‫بطو‬‫و‬‫بوده‬‫هیل‬‫میکند‬.
 • 12. ‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬‫و‬‫هماهنگی‬،‫دانش‬‫تولید‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫همکار‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬.‫فعالیت‬‫تولید‬‫های‬‫دیدگاهی‬ ‫و‬‫هی‬‫و‬‫گر‬‫تعامالت‬ ‫نتایج‬‫از‬‫ایستا‬‫های‬‫س‬‫ر‬‫د‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬ ‫مبادله‬‫از‬‫بعد‬‫شده‬‫آموخته‬‫دهند‬ ‫می‬. ‫فعالیتهای‬‫ی‬‫همکار‬‫پویاتر‬‫یف‬‫ر‬‫تعا‬‫از‬‫و‬‫بوده‬‫عامل‬،‫ها‬‫ها‬ ‫نقش‬،‫فعالیت‬‫و‬‫و‬ ،‫ها‬‫ظایف‬ ‫پشتیبانی‬‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫ل‬‫طو‬‫در‬‫کنند‬‫می‬.‫مبادالت‬‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬‫فضای‬‫نهایت‬‫در‬‫بین‬‫مستقیم‬ ‫هست‬‫مهم‬‫جدید‬‫دانش‬‫خلق‬‫های‬‫عرصه‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫و‬‫کرده‬‫تسهیل‬‫ا‬‫ر‬‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫ند‬.
 • 13. ،‫یر‬‫ز‬ ‫شکل‬‫در‬۸‫است‬‫شده‬‫بیان‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫کارکرد‬.‫نر‬ ‫برخی‬‫م‬ ‫می‬ ‫ا‬‫ر‬‫کارک‬‫چندین‬‫شامل‬‫نیز‬ ‫برخی‬‫و‬‫دهند‬‫می‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬‫کارکرد‬ ‫یک‬‫تنها‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫ش‬‫وند‬. ‫منبع‬:‫افزا‬ ‫هم‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫مبانی‬ ‫کتاب‬-‫چاپ‬۱۳۹۳-‫امین‬ ‫فاطمی‬ ‫رضا‬ ‫سید‬ ‫نوشته‬ www.hamafza.ir
 • 14. ‫اصلی‬ ‫کارکرد‬ ‫سه‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫باشد‬ ‫داشته‬‫تواند‬‫می‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬: ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫ایندها‬‫ر‬‫ف‬‫مدیریت‬‫و‬‫یابی‬‫ز‬‫با‬‫و‬‫ذخیره‬ ،‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫بین‬. ‫با‬‫های‬‫ش‬‫و‬‫ر‬،‫وب‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫بر‬‫ویژه‬ ‫به‬‫تعاملی‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫از‬‫استفاده‬‫جدیدی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫انجام‬‫آید‬‫می‬ ‫پدید‬‫ی‬ ‫دانش‬‫فعالیت‬. ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫هش‬‫و‬‫پژ‬‫مانند‬ ‫متعددی‬‫مباحث‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫در‬‫هی‬‫و‬‫گر‬‫های‬‫فعالیت‬‫انجام‬ ‫الکترونیکی‬e-Research))،‫ایانش‬‫ر‬‫اجتماعی‬(Social Computing)، ‫ی‬‫همکار‬‫انبوه‬((Mass collaboration‫و‬‫جمع‬‫سپار‬(Crowdsourcing) )‫انجام‬ ‫در‬‫ی‬‫ها‬‫فعالیت‬‫ی‬ ‫دانش‬‫هستند‬ ‫مطرح‬. 
 • 15. ‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫وجود‬ ‫ی‬ ‫دانش‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫پشتیبانی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫متعددی‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬.‫ه‬ ‫استفاده‬‫قابل‬ ‫عمومی‬ ‫طور‬‫به‬ ‫که‬ ‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫این‬‫از‬‫برخی‬‫تند‬‫ر‬‫عبا‬ ‫ستند‬ ‫از‬: ‫ایانه‬‫ر‬(‫ایمیل‬) ‫اه‬‫ر‬‫هم‬ ‫های‬‫تلفن‬‫ی‬ ‫شخص‬ ‫دیجیتال‬ ‫ان‬‫ر‬‫دستیا‬‫و‬ ‫های‬ ‫درگاه‬‫وب‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سامانه‬‫محتوا‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫سامانه‬‫اسناد‬ ‫موتورهای‬‫جستجو‬ ‫های‬ ‫سیستم‬‫کار‬‫گردش‬ ‫ی‬‫مشتر‬‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬‫و‬‫ها‬‫داده‬‫انبار‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫گرفته‬‫کار‬‫به‬‫بسیار‬‫مره‬‫ز‬‫رو‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫در‬ ‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫این‬:‫از‬ ‫استفاده‬‫موتورهای‬‫مط‬‫یا‬ ‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫یافتن‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫جستجو‬‫اک‬‫ر‬‫اشت‬ ‫به‬ ،‫الب‬ ‫طریق‬‫از‬ ‫مطلب‬‫یک‬ ‫ی‬‫گذار‬‫ایانامه‬‫ر‬‫و‬…‫در‬ ‫البته‬‫دی‬‫ر‬‫موا‬‫که‬‫اهمیت‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫می‬ ‫ای‬‫ویژه‬‫از‬ ‫باید‬ ،‫یابد‬‫های‬‫سامانه‬‫ر‬‫یکپا‬‫چه‬‫استفاده‬ ‫نمود‬‫که‬ ‫های‬‫قابلیت‬‫ی‬‫بیشتر‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬.  ‫ر‬
 • 16. ‫ایران‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ارایه‬ ‫آماده‬ ‫های‬ ‫سیستم‬: ‫آینده‬ ‫توسعه‬ ‫مشاوران‬ ‫شرکت‬ ‫ایران‬ ‫اینوتکس‬ ‫شرکت‬ ‫نداک‬ ‫مهندسی‬ ‫مشاوره‬ ‫شرکت‬ ‫خارجی‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫نمونه‬: Confluence Zendesk Bitrix24 Novo Knowledge Base Software Fuze Suite myTips Helpjuice AlwaySupport Correlate K-Map
 • 17. ‫نیست‬ ‫کافی‬‫تنهایی‬‫به‬‫اما‬،‫د‬‫ر‬‫دا‬‫دانش‬‫سامانه‬ ‫در‬‫ی‬‫ر‬‫محو‬ ‫نقش‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬.‫حتی‬‫استفاده‬ ‫با‬ ‫مان‬‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬‫کانالهای‬‫و‬‫ها‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫سایر‬‫از‬‫باید‬‫همچنان‬،‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫ترین‬‫جامع‬‫از‬‫ند‬ ‫و‬ ‫تلفن‬،‫نشست‬،‫همایش‬،‫جلسه‬…‫نم‬ ‫استفاده‬‫باید‬ ‫علم‬‫انتشار‬ ‫و‬‫تولید‬‫در‬‫ود‬. ‫کر‬ ‫استفاده‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬ ‫تخصص‬‫غیر‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫از‬‫توان‬‫می‬‫چند‬‫هر‬‫اما‬،‫د‬ ‫یابد‬‫می‬‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬‫ی‬ ‫تخصص‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬‫یک‬‫از‬‫استفاده‬‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬‫برخی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬.‫مو‬‫این‬‫ضوع‬ ‫م‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫از‬ ‫استفاده‬‫یا‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫ن‬‫بدو‬‫ی‬‫حسابدار‬‫سامانه‬‫یک‬‫ایجاد‬ ‫شبیه‬‫انند‬ ‫اکسل‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫حسابدار‬‫است‬.‫هرچند‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫با‬‫کوچک‬‫های‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫اکسل‬‫می‬‫توان‬ ‫یاد‬‫ز‬‫ها‬‫حساب‬‫تنوع‬‫و‬‫حجم‬‫اگر‬‫اما‬‫کرد‬‫ثبت‬‫ا‬‫ر‬‫مالی‬‫های‬‫فعالیت‬‫آچار‬‫باشد‬‫ان‬‫ر‬‫ف‬‫سه‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬‫باید‬‫ی‬‫دار‬‫حساب‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫یک‬‫از‬‫و‬‫نیست‬‫کافی‬.‫س‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫البته‬‫مان‬‫ز‬‫ا‬‫هایی‬ ‫که‬‫مدیری‬‫ی‬ ‫تخصص‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ،‫باشند‬‫نداشته‬ ‫تنوع‬‫و‬ ‫پیچیدگی‬،‫گستردگی‬‫دانش‬‫ت‬ ‫نیست‬‫ی‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬!
 • 18. ‫است‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫نیاز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫های‬ ‫یرساخت‬‫ز‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬.‫ا‬‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫نمی‬‫توان‬‫بدو‬‫توجه‬ ‫ن‬ ‫نمود‬ ‫انتخاب‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫اهبردهای‬‫ر‬ ‫و‬ ‫اهداف‬ ،‫ها‬ ‫یرساخت‬‫ز‬ ‫سایر‬ ‫به‬.‫تسهی‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫نقش‬‫کردن‬ ‫ل‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬‫قا‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫است؛‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬ ‫کردن‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫و‬‫بلیت‬ ‫های‬‫به‬ ‫بستگی‬ ‫هستند‬ ‫مفید‬‫ت‬ ‫اقتضائا‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫خاص‬.‫همچنین‬‫س‬ ‫پیاده‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫ی‬‫از‬ ‫محتوایی‬ ‫های‬ ‫یرساخت‬‫ز‬(‫تقسیم‬‫ر‬‫ساختا‬‫ها‬ ‫چوب‬‫ر‬‫چا‬ ،‫مفاهیم‬ ،‫بندی‬)‫ای‬‫ر‬‫بناب‬ ‫د؛‬‫ر‬‫دا‬‫عهده‬ ‫به‬ ‫ا‬‫ر‬‫نباید‬ ‫ن‬ ‫شود‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫ها‬ ‫یرساخت‬‫ز‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫مستقل‬.  ‫کند‬ ‫می‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫یادی‬‫ز‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ،‫تباطات‬‫ر‬‫ا‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬.‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫فاو‬‫ا‬‫هر‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫ابعاد‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ابتدا‬ ،‫ه‬‫ز‬‫حو‬‫فاوادر‬‫پرداخ‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫آن‬‫و‬ ‫ت‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫سپس‬‫فاوا‬‫نمود‬ ‫شناسایی‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫تخصص‬ ‫بردهای‬‫ر‬‫کا‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬. ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫تعاملی‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫وب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫جدیدی‬ ‫های‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ایده‬‫فعالیت‬ ‫آمد‬ ‫خواهد‬‫پدید‬ ‫ی‬ ‫دانش‬ ‫های‬.‫به‬ ‫توجه‬ ،‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫فاوافقط‬،‫نیست‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫تسهیل‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ممکن‬ ‫بلکه‬ ‫کنند‬ ‫اهم‬‫ر‬‫ف‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫امکاناتی‬ ،‫جدید‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬ ‫است‬‫،که‬‫تغییر‬ ‫به‬‫ایندهابیانجامد‬‫ر‬‫ف‬.
 • 19. ‫از‬ ‫تند‬‫ر‬‫عبا‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫انتخاب‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫گیر‬ ‫تصمیم‬‫احل‬‫ر‬‫م‬: ‫موجود‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫انواع‬‫شناسایی‬(‫ها‬‫گزینه‬) ‫دهی‬‫امتیاز‬‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫به‬:‫دهی‬‫ز‬‫امتیا‬‫انج‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫امتیاز‬ ‫فرم‬‫اساس‬ ‫بر‬‫ها‬ ‫گزینه‬ ‫به‬‫شود‬ ‫می‬ ‫ام‬. ‫از‬ ‫و‬ ‫نموده‬‫استفاده‬ ‫ر‬‫داو‬ ‫چند‬ ‫ات‬‫ر‬‫نظ‬‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫امتیاز‬ ‫محاسبه‬‫در‬ ‫دقت‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫اف‬ ‫نرم‬‫هر‬ ‫نهایی‬‫امتیاز‬‫عنوان‬ ‫به‬‫دهند‬ ‫می‬ ‫گزینه‬ ‫هر‬ ‫به‬‫ان‬‫ر‬‫داو‬ ‫که‬ ‫ی‬‫امتیاز‬‫میانگین‬‫استفاده‬‫ار‬‫ز‬ ‫نمود‬.‫مق‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬ ‫گزینه‬ ‫امتیاز‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫نباشند‬ ‫واضح‬‫معیار‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬‫اگر‬‫ای‬ ‫ایسه‬ (‫قابتی‬‫ر‬)‫نمود‬‫تعیین‬.‫در‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬‫معیار‬«‫جستجو‬»،‫ج‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬‫انواع‬ ‫گاهی‬‫ستجو‬ ‫شود‬ ‫می‬‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫قابلیت‬‫آن‬‫از‬ ‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫برخو‬‫اساس‬ ‫بر‬‫گزینه‬ ‫هر‬‫امتیاز‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫مشخص‬‫اگر‬ ‫؛‬ ‫ج‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫باید‬ ،‫نباشند‬‫مشخص‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ،‫دهنده‬‫امتیاز‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫جستجو‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬‫ستجو‬ ‫گزینه‬ ‫هر‬ ‫در‬(‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫هر‬)‫بهتر‬‫که‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نموده‬‫شناسایی‬ ‫ا‬‫ر‬‫قابلیت‬‫ین‬ ‫امتیاز‬ ‫باالترین‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬(‫خوب‬ ‫یا‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬)‫قابلیت‬‫کمترین‬ ‫که‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫به‬ ‫و‬،‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬ ‫امتیاز‬ ‫ترین‬ ‫پایین‬(‫ضعیف‬ ‫یا‬‫ضعیف‬ ‫بسیار‬)‫داد‬ ‫ا‬‫ر‬.
 • 20. ‫ناقص‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫حذف‬:‫م‬ ‫ها‬‫ر‬‫معیا‬ ‫از‬‫برخی‬ ،‫خاص‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫های‬‫ز‬‫نیا‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫مکن‬ ‫به‬ ‫شوند‬ ‫تلقی‬ ‫حیاتی‬ ‫است‬‫ای‬‫گونه‬‫که‬‫ر‬ ‫مناسب‬ ‫امتیاز‬ ‫حیاتی‬ ‫های‬‫ر‬‫معیا‬ ‫در‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫اگر‬‫نداشته‬ ‫ا‬ ‫شود‬ ‫حذف‬ ‫انتخاب‬‫دایره‬ ‫از‬ ‫باشد‬. ‫قیمت‬ ‫کردن‬ ‫ن‬‫متواز‬:‫بدست‬‫مختلف‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫که‬ ‫ی‬‫امتیاز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫ندمی‬‫ر‬‫آو‬‫می‬‫توان‬‫قیمت‬، ‫نمود‬ ‫مشخص‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫ن‬‫متواز‬.‫قابلیت‬ ‫تنوع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫هایی‬‫که‬‫دا‬ ‫است‬‫ممکن‬ ‫گزینه‬ ‫هر‬،‫باشد‬ ‫شته‬ ‫پیشنهادی‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬(‫خام‬‫قیمت‬)‫نشدن‬ ‫لحاظ‬ ‫و‬‫کارکردهاو‬‫ت‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫فنی‬ ‫مشخصات‬‫صمیم‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫خطا‬ ‫دچار‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬‫گیر‬. ‫جانبی‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫کردن‬ ‫لحاظ‬:‫همچن‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫ی‬‫نظر‬ ‫مبنای‬ ،‫ن‬‫متواز‬ ‫قیمت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫ین‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫خدمات‬(‫فنی‬ ‫پشتیبانی‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬ ‫تخصص‬ ‫های‬ ‫ه‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫شامل‬)‫مو‬ ‫باید‬‫توجه‬ ‫د‬‫ر‬ ‫گیرند‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬. ‫گزینه‬‫بهترین‬ ‫انتخاب‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ر‬‫سفا‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬‫تعیین‬:‫ان‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬ ‫های‬ ‫قابلیت‬‫تمامی‬ ‫شده‬ ‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫است‬‫ممکن‬‫ا‬‫ر‬ ‫تظار‬ ‫تأمین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اعالم‬ ‫شنده‬‫و‬‫فر‬ ‫به‬ ‫م‬‫ز‬‫ال‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬ ‫باید‬ ‫مرحله‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫نداشته‬‫ها‬‫آن‬‫اطمینان‬ ‫نمود‬ ‫حاصل‬.
 • 21. ‫های‬‫ر‬‫معیا‬‫فن‬‫و‬‫کارکردی‬‫های‬‫ر‬‫معیا‬ ‫دسته‬‫دو‬‫به‬‫توان‬‫می‬‫ا‬‫ر‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫های‬‫انتخاب‬‫ی‬ ‫کرد‬‫تقسیم‬.‫گزی‬‫هر‬ ‫به‬‫و‬‫شده‬‫انتخاب‬‫مناسب‬‫ن‬‫ز‬‫و‬‫باید‬‫ها‬‫ر‬‫معیا‬‫از‬‫یک‬‫هر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫نه‬(‫نرم‬ ‫پیشنهادی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬)‫مشخص‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫یک‬‫امتیاز‬ ‫مجموع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫امتیاز‬ ‫معیار‬‫هر‬ ‫در‬ ‫شود‬. ‫فهرست‬‫کارکردهای‬‫انتظار‬‫د‬‫ر‬‫مو‬(‫کارکردی‬‫های‬‫ر‬‫معیا‬)‫انت‬‫ادایم‬‫ر‬‫پا‬‫به‬‫توجه‬‫با‬‫شده‬‫خاب‬ ‫فاوا‬ ‫های‬‫قابلیت‬‫و‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫شوند‬‫می‬‫مشخص‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬.‫عم‬‫نیز‬ ‫فنی‬‫های‬‫ر‬‫معیا‬‫ومی‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫سامانه‬‫هر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫و‬‫بوده‬(‫از‬‫صرفنظر‬‫کارکردهای‬‫ی‬ ‫تخصص‬)‫مو‬ ‫باید‬‫د‬‫ر‬ ‫گیرد‬ ‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38. ‫کرد؟‬‫ع‬‫و‬‫شر‬‫باید‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫قسمت‬‫کدام‬‫از‬ ‫است؟‬‫تر‬‫مهم‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫دانسته‬‫و‬‫ها‬‫ت‬‫ر‬‫مها‬‫از‬‫بخش‬‫کدام‬ ‫است؟‬‫تر‬‫مناسب‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫هایی‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫چه‬ ‫کنیم؟‬‫ا‬‫ر‬‫اج‬‫ا‬‫ر‬‫ها‬‫آن‬‫هایی‬‫ر‬‫کا‬‫و‬‫ساز‬‫چه‬‫با‬‫و‬‫چگونه‬ ‫کرد‬‫استفاده‬‫توان‬‫می‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫هایی‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫و‬‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫چه‬‫از‬‫؟‬ ‫گرفت؟‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫باید‬‫چگونه‬‫ا‬‫ر‬‫نتایج‬ ‫مشارک‬‫شود؟‬‫می‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫مره‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫های‬‫فعالیت‬‫ا‬‫ر‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬‫و‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫همه‬‫این‬‫چگونه‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬ ‫ت‬ ‫کرد؟‬‫جلب‬‫باید‬‫ر‬‫چطو‬‫ا‬‫ر‬ ‫و‬...
 • 39. ‫ی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫آید؛‬ ‫نمی‬ ‫دست‬‫به‬ ‫ه‬‫ر‬‫یکبا‬ ،‫ق‬‫فو‬ ‫های‬ ‫سوال‬ ‫تمامی‬ ‫جواب‬‫اد‬ ‫ن‬ ‫کند؛‬‫خلق‬ ‫ده‬‫و‬‫افز‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫مدیریت‬ ‫چگونه‬ ،‫ا‬‫ر‬ ‫ی‬ ‫دانش‬‫چه‬ ‫بگیرد‬‫کته‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫حاصل‬ ‫مان‬‫ز‬ ‫ل‬‫طو‬ ‫در‬‫نیز‬ ‫ی‬‫یادگیر‬ ‫این‬ ‫که‬‫است‬ ‫این‬ ‫جالب‬.‫نقطه‬ ‫در‬ ‫قابلی‬ ‫چه‬‫یا‬ ‫تکنیک‬ ‫چه‬ ‫گفت‬ ‫قطعیت‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫ع‬‫و‬‫شر‬‫نرم‬ ‫ت‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫کار‬‫به‬ ‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬.‫ب‬ ‫مانند‬ ‫نشود‬ ‫عمل‬ ‫اصولی‬ ‫و‬ ‫سیستمی‬ ‫اگر‬‫از‬ ‫ی‬‫سیار‬ ‫خواه‬ ‫تزیین‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫شعار‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫خود‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫تنها‬ ‫انی‬‫ر‬‫ای‬ ‫های‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫کرد‬ ‫ید‬.
 • 40. 3-1.‫مدیران‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬/‫دانش‬‫مدیریت‬‫فعلی‬ ‫سطح‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫و‬ ‫شرکت‬‫شناخت‬ 3-1-1.‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫های‬‫مندی‬‫ز‬‫نیا‬‫و‬‫ساله‬‫بیست‬‫انداز‬‫چشم‬‫امات‬‫ز‬‫ال‬‫تحلیل‬‫و‬‫ی‬ ‫س‬‫ر‬‫بر‬  3-1-2.‫د‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫بلوغ‬ ‫مدل‬‫اساس‬‫بر‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫فعلی‬‫وضعیت‬‫یابی‬‫ز‬‫ار‬‫ر‬ ‫دانش‬‫مدیریت‬‫های‬‫ز‬‫توانمندسا‬‫ه‬‫ز‬‫حو‬(KM Enablers) 3-1-3.‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫ویژه‬‫ش‬‫ز‬‫آمو‬
 • 41. ‫دانش‬‫مدیریت‬ ‫تیم‬ ‫اولیه‬‫ساختار‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫سرفصل‬ ‫شامل‬‫دانش‬‫مدیریت‬‫تیم‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫نیاز‬ ‫د‬‫ر‬‫مو‬‫های‬‫م‬‫به‬‫یر‬‫ز‬‫های‬‫دت‬ 2‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫سیستمی‬‫نگاه‬ ‫و‬‫ل‬‫اصو‬ ،‫یف‬‫ر‬‫تعا‬،‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫جامع‬ ‫نظام‬ ‫دانش‬‫اهبرد‬‫ر‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ایی‬‫ر‬‫اج‬ ‫آیندهای‬‫ر‬‫ف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫تکنیک‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬‫اهبرد‬‫ر‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫اهبردی‬‫ر‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ 
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68.
 • 69.
 • 70.
 • 71.
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75.
 • 76.
 • 77.
 • 78.
 • 79.
 • 80.
 • 81.
 • 82.
 • 83.