SlideShare a Scribd company logo

Knowledge management: case study

دانش به دو نوع مشهود (آشکار ) و نامشهود (ضمنی) طبقه بندی و عرضه می شود

1 of 13
Download to read offline
Systems Analysis and Design
Tehran University
Organization: Pasargad Bank
System: KM
94/9/23
Knowledge management: case study
‫دانش‬ ‫انواع‬
:
‫دانش‬
‫مشهود‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬
(
‫آشکار‬
)
‫نامشهود‬ ‫و‬
(
‫ضمنی‬
)
‫شود‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬
:
1
-
‫آشکار‬ ‫دانش‬
(
‫صریح‬
)
، ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ،‫کار‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫دانش‬ ‫نوع‬ ‫این‬
، ‫ها‬ ‫دستورالمل‬
‫انجا‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ،‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫اطالعات‬ ، ‫پایگاهها‬ ‫و‬ ‫مکتوب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬
،‫شده‬ ‫م‬
‫شد‬ ‫تهیه‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫کتابها‬،‫گزارشها‬ ،‫مختلف‬ ‫اشخاص‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫یادداشتهای‬
‫است‬ ‫ه‬
.
‫ا‬
‫ین‬
‫است‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫قابل‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬
.
2
-
‫ضمنی‬ ‫دانش‬
:
‫جنبه‬ ، ‫است‬ ‫نیافته‬ ‫تجلی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫دانش‬ ‫این‬
‫نهفته‬
‫منا‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫ندارند‬ ‫اطالعی‬ ‫چندان‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫دارد‬
‫هم‬ ‫انسانی‬ ‫بع‬
‫تجرب‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ،‫شخصی‬ ‫دانش‬ ‫قلمرو‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬
‫قرار‬ ‫ی‬
‫گیرد‬‫می‬
.
Knowledge management: case study
‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫تعریف‬
-
‫مدیریت‬
‫کارکن‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫تجربیات‬ ،‫خرد‬ ،‫دانش‬ ‫تصرف‬ ‫شامل‬ ‫دانش‬
‫ان‬
‫سا‬ ‫دارایی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫دوباره‬ ‫بازیابی‬ ‫کردن‬ ‫آسان‬ ،‫سازمان‬
‫زمان‬
‫است‬
.
‫کارکنان‬ ‫دانش‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫کوششی‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬
(
‫سرمایه‬
‫انسانی‬
)
‫سازمانی‬ ‫مشترک‬ ‫دارایی‬ ‫به‬
(
‫ساختاری‬ ‫فکری‬ ‫سرمایه‬
)
‫است‬
.
-
‫در‬
،‫سازمان‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫اقداماتیست‬ ‫آن‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫واقع‬
‫برسد‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫تر‬‫اثربخش‬ ‫و‬ ‫سریعتر‬
.
-
‫ارائه‬
‫اشخاص‬ ‫برای‬ ،‫درست‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ،‫درست‬ ‫قالبی‬ ‫در‬ ،‫درست‬ ‫دانشی‬
‫است‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫درست‬ ‫عملکرد‬ ‫ماهیت‬ ‫درست‬ ‫ای‬‫هزینه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫درست‬
.
-
‫مدیریت‬
‫بدست‬ ‫موجود‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دانشی‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫دانش‬
‫اند‬‫آمده‬
.
‫پاسارگاد‬ ‫بانک‬ ‫تاریخچه‬
‫بانک‬
‫مجوز‬ ‫بموجب‬ ‫پاسارگاد‬
۲۸۴۹
/
‫ه‬
‫تاریخ‬ ‫در‬ ،‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫مرکزی‬ ‫بانک‬
۲۲
‫شهریور‬
۱۳۸۴
‫سرمایه‬ ‫با‬
۳٬۵۰۰
‫که‬ ‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫است‬‫شده‬ ‫پرداخت‬ ً‫ا‬‫تمام‬ ‫که‬ ‫لایر‬ ‫میلیارد‬
‫رقم‬ ‫این‬ ‫از‬
۲٬۰۰۰
‫و‬ ‫شده‬ ‫پرداخت‬ ‫مؤسسان‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫لایر‬ ‫میلیارد‬
۱٬۵۰۰
‫نویسی‬‫باپذیره‬ ‫لایر‬ ‫میلیارد‬
‫وسیله‬ ‫به‬ ‫همگانی‬
۳۴٬۰۰۰
‫است‬‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫نفر‬
.
‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫بانک‬ ‫شعبه‬ ‫اولین‬
۲۳
‫آذر‬
۱۳۸۴
‫در‬
‫منطقه‬
‫احمدآباد‬
‫شد‬ ‫افتتاح‬ ‫مشهد‬
.
‫واره‬‫نشان‬
‫یک‬ ‫بانک‬
‫ریتون‬
‫یا‬
‫تکوک‬
‫دوران‬ ‫نمادهای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بال‬ ‫و‬ ‫شیر‬ ‫سر‬ ‫با‬ ‫طال‬
‫هخامنشی‬
‫رود‬‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬
.
‫نام‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫بانک‬ ‫نام‬
‫باستانی‬ ‫شهر‬
‫پاسارگاد‬
‫در‬
‫فارس‬ ‫استان‬
‫است‬‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫وام‬
.
‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانک‬ ‫شعبات‬ ‫تعداد‬
300
،‫مشهد‬ ،‫تهران‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫های‬ ‫استان‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬
،‫بیرجند‬ ،‫بجنورد‬
‫و‬ ‫قشم‬ ،‫کیش‬ ،‫انزلی‬ ‫بندر‬ ،‫الهیجان‬ ،‫رشت‬ ،‫شیراز‬ ،‫اصفهان‬
...
‫هستند‬ ‫گسترده‬
.
‫پاسارگاد‬ ‫بانک‬ ‫استراتژی‬ ‫سند‬
‫سال‬ ‫در‬
1394
‫سال‬ ‫تا‬ ‫بانک‬ ‫اهداف‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬
1410
‫دارد‬ ‫تاکید‬ ‫زیر‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫بر‬
:
•
‫خاورمیانه‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫احراز‬
•
‫جایگاه‬ ‫کسب‬
‫بین‬ ‫در‬ ‫شایسته‬
500
‫جهان‬ ‫برتر‬ ‫شرکت‬

Recommended

More Related Content

Similar to Knowledge management: case study

مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)Faranak ghafarzadeh almasi
 
10. آگهی نامه نمونه گزارش نهایی
10. آگهی نامه نمونه   گزارش نهایی10. آگهی نامه نمونه   گزارش نهایی
10. آگهی نامه نمونه گزارش نهاییShahram Honarmayeh
 
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشBabak Sorkhpour
 
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز Ali Reza Bakhshi
 
Knowledge Management & Competitive Strategy Of The Firm
Knowledge Management &Competitive Strategy Of The FirmKnowledge Management &Competitive Strategy Of The Firm
Knowledge Management & Competitive Strategy Of The Firmghazaleh.banijamali
 
Document management system (dms)
Document management system (dms)Document management system (dms)
Document management system (dms)Ali Mirfallah
 
اصول مدیریت درس اول.pptx
اصول مدیریت درس اول.pptxاصول مدیریت درس اول.pptx
اصول مدیریت درس اول.pptxJumagulNiazi1
 
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمالسيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمالمحسن ترابي كمال
 
مدلهای فرایندی مدیریت دانش
مدلهای فرایندی مدیریت دانشمدلهای فرایندی مدیریت دانش
مدلهای فرایندی مدیریت دانشArash Omidi
 
داشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیhodais pirdadeh
 
Learn.network
Learn.networkLearn.network
Learn.networktarasad
 
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیazarkianinejad1358
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge managementghorbani_it
 
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتBabak Sorkhpour
 

Similar to Knowledge management: case study (20)

Km in project based com
Km in project based comKm in project based com
Km in project based com
 
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
مدیریت دانش و چالش های آن در سازمان هاdocx (1)
 
10. آگهی نامه نمونه گزارش نهایی
10. آگهی نامه نمونه   گزارش نهایی10. آگهی نامه نمونه   گزارش نهایی
10. آگهی نامه نمونه گزارش نهایی
 
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانشکارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
کارگاه جامع آموزش مدیریت دانش
 
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
Modern management theory- جزوه خلاصه تئوری مدیرت پیشرفته دکتر رنگریز
 
Human Resources
Human ResourcesHuman Resources
Human Resources
 
فناوری اطلاعات
فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
فناوری اطلاعات
 
Knowledge Management & Competitive Strategy Of The Firm
Knowledge Management &Competitive Strategy Of The FirmKnowledge Management &Competitive Strategy Of The Firm
Knowledge Management & Competitive Strategy Of The Firm
 
Document management system (dms)
Document management system (dms)Document management system (dms)
Document management system (dms)
 
اصول مدیریت درس اول.pptx
اصول مدیریت درس اول.pptxاصول مدیریت درس اول.pptx
اصول مدیریت درس اول.pptx
 
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمالسيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته سرلك فراتي فصل يك_ محسن ترابي كمال
 
مدلهای فرایندی مدیریت دانش
مدلهای فرایندی مدیریت دانشمدلهای فرایندی مدیریت دانش
مدلهای فرایندی مدیریت دانش
 
داشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالیداشبوردهای دیجیتالی
داشبوردهای دیجیتالی
 
Learn.network
Learn.networkLearn.network
Learn.network
 
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتیمدیریت دانش و مزیت رقابتی
مدیریت دانش و مزیت رقابتی
 
Knowledge managment
Knowledge managmentKnowledge managment
Knowledge managment
 
knowledge management
knowledge managementknowledge management
knowledge management
 
Strategic knwoladge management
Strategic knwoladge managementStrategic knwoladge management
Strategic knwoladge management
 
Ot8 technology
Ot8 technologyOt8 technology
Ot8 technology
 
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
 

Knowledge management: case study

 • 1. Systems Analysis and Design Tehran University Organization: Pasargad Bank System: KM 94/9/23
 • 3. ‫دانش‬ ‫انواع‬ : ‫دانش‬ ‫مشهود‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫به‬ ( ‫آشکار‬ ) ‫نامشهود‬ ‫و‬ ( ‫ضمنی‬ ) ‫شود‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ : 1 - ‫آشکار‬ ‫دانش‬ ( ‫صریح‬ ) ، ‫ها‬ ‫نامه‬ ‫آئین‬ ،‫کار‬ ‫روشهای‬ ‫و‬ ‫فرایندها‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫دانش‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ، ‫ها‬ ‫دستورالمل‬ ‫انجا‬ ‫های‬ ‫طراحی‬ ،‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫اطالعات‬ ، ‫پایگاهها‬ ‫و‬ ‫مکتوب‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ،‫شده‬ ‫م‬ ‫شد‬ ‫تهیه‬ ‫اسناد‬ ‫و‬ ‫کتابها‬،‫گزارشها‬ ،‫مختلف‬ ‫اشخاص‬ ‫شده‬ ‫تنظیم‬ ‫یادداشتهای‬ ‫است‬ ‫ه‬ . ‫ا‬ ‫ین‬ ‫است‬ ‫دسترسی‬ ‫قابل‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ثبت‬ ‫قابل‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ . 2 - ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ : ‫جنبه‬ ، ‫است‬ ‫نیافته‬ ‫تجلی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫کسب‬ ‫دانش‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫مجموعه‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫نهفته‬ ‫منا‬ ‫چارچوب‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫این‬ ‫ندارند‬ ‫اطالعی‬ ‫چندان‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫دیگران‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫هم‬ ‫انسانی‬ ‫بع‬ ‫تجرب‬ ‫و‬ ‫شناختی‬ ،‫شخصی‬ ‫دانش‬ ‫قلمرو‬ ‫در‬ ‫معموال‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫شناخته‬ ‫قرار‬ ‫ی‬ ‫گیرد‬‫می‬ .
 • 5. ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫تعریف‬ - ‫مدیریت‬ ‫کارکن‬ ‫افزوده‬ ‫ارزش‬ ‫با‬ ‫تجربیات‬ ،‫خرد‬ ،‫دانش‬ ‫تصرف‬ ‫شامل‬ ‫دانش‬ ‫ان‬ ‫سا‬ ‫دارایی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫دوباره‬ ‫بازیابی‬ ‫کردن‬ ‫آسان‬ ،‫سازمان‬ ‫زمان‬ ‫است‬ . ‫کارکنان‬ ‫دانش‬ ‫تبدیل‬ ‫برای‬ ‫کوششی‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ( ‫سرمایه‬ ‫انسانی‬ ) ‫سازمانی‬ ‫مشترک‬ ‫دارایی‬ ‫به‬ ( ‫ساختاری‬ ‫فکری‬ ‫سرمایه‬ ) ‫است‬ . - ‫در‬ ،‫سازمان‬ ‫تا‬ ‫دهیم‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫اقداماتیست‬ ‫آن‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫واقع‬ ‫برسد‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫تر‬‫اثربخش‬ ‫و‬ ‫سریعتر‬ . - ‫ارائه‬ ‫اشخاص‬ ‫برای‬ ،‫درست‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ،‫درست‬ ‫قالبی‬ ‫در‬ ،‫درست‬ ‫دانشی‬ ‫است‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫درست‬ ‫عملکرد‬ ‫ماهیت‬ ‫درست‬ ‫ای‬‫هزینه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫درست‬ . - ‫مدیریت‬ ‫بدست‬ ‫موجود‬ ‫تجربیات‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫دانشی‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫دانش‬ ‫اند‬‫آمده‬ .
 • 6. ‫پاسارگاد‬ ‫بانک‬ ‫تاریخچه‬ ‫بانک‬ ‫مجوز‬ ‫بموجب‬ ‫پاسارگاد‬ ۲۸۴۹ / ‫ه‬ ‫تاریخ‬ ‫در‬ ،‫ایران‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫مرکزی‬ ‫بانک‬ ۲۲ ‫شهریور‬ ۱۳۸۴ ‫سرمایه‬ ‫با‬ ۳٬۵۰۰ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫آغاز‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫فعالیت‬ ‫است‬‫شده‬ ‫پرداخت‬ ً‫ا‬‫تمام‬ ‫که‬ ‫لایر‬ ‫میلیارد‬ ‫رقم‬ ‫این‬ ‫از‬ ۲٬۰۰۰ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پرداخت‬ ‫مؤسسان‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫لایر‬ ‫میلیارد‬ ۱٬۵۰۰ ‫نویسی‬‫باپذیره‬ ‫لایر‬ ‫میلیارد‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫همگانی‬ ۳۴٬۰۰۰ ‫است‬‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫نفر‬ . ‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫بانک‬ ‫شعبه‬ ‫اولین‬ ۲۳ ‫آذر‬ ۱۳۸۴ ‫در‬ ‫منطقه‬ ‫احمدآباد‬ ‫شد‬ ‫افتتاح‬ ‫مشهد‬ . ‫واره‬‫نشان‬ ‫یک‬ ‫بانک‬ ‫ریتون‬ ‫یا‬ ‫تکوک‬ ‫دوران‬ ‫نمادهای‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بال‬ ‫و‬ ‫شیر‬ ‫سر‬ ‫با‬ ‫طال‬ ‫هخامنشی‬ ‫رود‬‫می‬ ‫شمار‬ ‫به‬ . ‫نام‬ ‫از‬ ‫نیز‬ ‫بانک‬ ‫نام‬ ‫باستانی‬ ‫شهر‬ ‫پاسارگاد‬ ‫در‬ ‫فارس‬ ‫استان‬ ‫است‬‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫وام‬ . ‫از‬ ‫بیش‬ ‫به‬ ‫پاسارگاد‬ ‫بانک‬ ‫شعبات‬ ‫تعداد‬ 300 ،‫مشهد‬ ،‫تهران‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫های‬ ‫استان‬ ‫تمام‬ ‫در‬ ‫تقریبا‬ ‫که‬ ‫و‬ ‫رسد‬ ‫می‬ ،‫بیرجند‬ ،‫بجنورد‬ ‫و‬ ‫قشم‬ ،‫کیش‬ ،‫انزلی‬ ‫بندر‬ ،‫الهیجان‬ ،‫رشت‬ ،‫شیراز‬ ،‫اصفهان‬ ... ‫هستند‬ ‫گسترده‬ . ‫پاسارگاد‬ ‫بانک‬ ‫استراتژی‬ ‫سند‬ ‫سال‬ ‫در‬ 1394 ‫سال‬ ‫تا‬ ‫بانک‬ ‫اهداف‬ ‫انداز‬ ‫چشم‬ 1410 ‫دارد‬ ‫تاکید‬ ‫زیر‬ ‫مورد‬ ‫دو‬ ‫بر‬ : • ‫خاورمیانه‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫رتبه‬ ‫احراز‬ • ‫جایگاه‬ ‫کسب‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫شایسته‬ 500 ‫جهان‬ ‫برتر‬ ‫شرکت‬
 • 7. ‫ضعف‬ ‫تشریح‬ ‫موجود‬ ‫فعلی‬ ‫های‬ ‫کارکنان‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫خروج‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫خدمتشان‬ ‫میانگین‬ ‫آمار‬ ‫طبق‬ ‫که‬ ‫سازمان‬ ‫از‬ ‫متوسط‬ 11 ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫حجم‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫گزارش‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫شعب‬ ‫روسای‬ ‫و‬ ‫ارشد‬ ‫مدیران‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫اخیر‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫در‬ ‫بانک‬ ‫میرود‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫ضعف‬ ‫که‬ ‫نمود‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫کارمندان‬ ‫نبودن‬ ‫منعطف‬ ‫همچین‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫شکست‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫پیشنهادی‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫اشکاالت‬ ‫نیز‬
 • 8. ‫موفقیت‬ ‫بحرانی‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫پروژه‬ ‫اهداف‬ ‫یک‬ ‫های‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫روی‬ ‫جامع‬ ‫مطالعه‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫نقش‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫نوین‬ ‫برشمرد‬ ‫ها‬ ‫سازمان‬ : 1 . ‫خدمات‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫ارتقا‬ 2 . ‫ها‬ ‫گیری‬ ‫تصمیم‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫اعضا‬ ‫عموم‬ ‫به‬ ‫کمک‬ 3 . ‫فکری‬ ‫های‬ ‫سرمایه‬ ‫رقابت‬ ‫قابلیت‬ ‫ایجاد‬ 4 . ‫دانشی‬ ‫کار‬ ‫نیروی‬ ‫ی‬ ‫توسعه‬
 • 9. ‫سیستم‬ ‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫جدید‬ ‫سیستم‬ ‫اجرای‬ ‫با‬ ‫میشود‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫زیر‬ ‫منافع‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ : ‫مختلف‬ ‫کاری‬ ‫سوابق‬ ‫با‬ ‫کارمندان‬ ‫میان‬ ‫دانش‬ ‫اشتراک‬ ‫افزایش‬ ‫ارشد‬ ‫و‬ ‫میانی‬ ‫مدیران‬ ‫تعهد‬ ‫افزایش‬ ‫سابقه‬ ‫با‬ ‫کارمندان‬ ‫توسط‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬ ‫ثبت‬ ‫و‬ ‫حفظ‬ ‫سازمان‬ ‫ترک‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫سبب‬ ‫که‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫ضعف‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫خال‬ ‫شدن‬ ‫پر‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫مدیریت‬ ‫نظیر‬ ‫ها‬ ‫قسمت‬ ‫سایر‬ ‫در‬ ‫اختالل‬ ‫میشود‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫کارکنان‬ ‫آموزش‬ ‫کارکنان‬ ‫در‬ ‫تیمی‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫توانمندسازی‬ ‫تقویت‬ ‫سازمانی‬ ‫یادگیری‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫آموزی‬ ‫مهارت‬ ‫فعلی‬ ‫رقابتی‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫رقابتی‬ ‫مزیت‬ ‫ایجاد‬
 • 10. ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫پروژه‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫سخت‬ ،‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫قسمت‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫پروژه‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫است‬ ‫تفکیک‬ ‫قابل‬ ‫انسانی‬ ‫نیروی‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ : 1 ) ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ : 40 ‫تومان‬ ‫میلیون‬ 2 ) ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ : 120 ‫تومان‬ ‫میلیون‬ 3 ) ‫پرسنل‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ : 60 ، ‫تومان‬ ‫میلیون‬ ‫بین‬ ‫فرد‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫آموزش‬ ‫ساعات‬ 15 ‫تا‬ 22 ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫میشود‬ ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫مجموع‬ 220 ‫تومان‬ ‫میلیون‬
 • 11. ‫پیاده‬ ‫سیستم‬ ‫سازی‬ ‫حساسیت‬ ‫و‬ ‫گستردگی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫فعالیت‬ ‫های‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫میشود‬ ‫پیشنهاد‬ ‫سازمان‬ ‫سیستم‬ ‫یکباره‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫انتخاب‬ ‫شعب‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ‫ضمن‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫اجرا‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫ی‬ ‫هزینه‬ ‫مشکل‬ ‫بروز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫زمان‬ ‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫بر‬ ‫در‬ . ‫منتخب‬ ‫شعب‬ ‫در‬ ‫سیستم‬ ‫موفق‬ ‫ی‬ ‫اجرا‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫شعب‬ ‫تمامی‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫مرحله‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫تا‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫اجرا‬
 • 12. ‫سیستم‬ ‫نگهداری‬ • ‫سامانه‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ Help Desk • ‫درخواست‬ ‫ثبت‬ ‫امکان‬ • ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ • ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫پیشین‬ ‫کارهای‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫متشکل‬ ‫دانش‬ ‫پایگاه‬ ‫کارکنان‬ ‫بین‬ ‫اطالعات‬ ‫تبادل‬ ( Forum ) • ‫ثبت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫درخواست‬ ‫پیگیری‬ ‫امکان‬ ‫تیکت‬ • ‫از‬ ‫جدید‬ ‫کارکنان‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫آموزش‬ ‫ارایه‬ ‫تصویری‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫متنی‬ ‫محتوای‬ ‫طریق‬ • ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫ای‬ ‫دوره‬ ‫بازدید‬ • ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫صورت‬ ‫لیست‬ ‫چک‬ ‫طبق‬ ‫بازرسی‬ ‫این‬ . • ‫گردند‬ ‫می‬ ‫رسانی‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫لزوم‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫تا‬ ‫باگ‬ ‫گردند‬ ‫رفع‬ ‫احتمالی‬ ‫های‬ .
 • 13. ‫مدیریتی‬ ‫مباحث‬ • ‫اطالعات‬ ‫رفتن‬ ‫هدر‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫گم‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ Data Loss • ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫از‬ ‫گیری‬ ‫پشتیبان‬ (Deliverables) ‫بر‬ ‫شبکه‬ ‫هارد‬ ‫روی‬ • ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫تمهیدات‬ ‫اصلی‬ ‫سرور‬ ‫مکان‬ ‫برای‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ایمنی‬ ( . ‫ضد‬ ‫و‬ ‫زلزله‬ ‫ضد‬ ‫حریق‬ ) • ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫تامین‬ ‫اضظراری‬ ‫های‬ ‫باتری‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫شارژ‬ ‫شونده‬ ( ‫روش‬ ‫ترین‬ ‫نوین‬ ) • ‫ابری‬ ‫سامانه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫گیری‬ ‫پشتیبان‬ ( cloud ) ‫برای‬ ‫منطقی‬ ‫هزینه‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫اطمینان‬ ‫بردن‬ ‫باال‬ • ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ • ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫استخدام‬ ‫ابتدای‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫رده‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گردیده‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫اطالعات‬ ‫خود‬ ( tier ) ‫ال‬ ‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ‫دارند‬ ‫زم‬