Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sự Phát Triển Tâm Vận - Ths.Bs. Nguyễn Huy Luân

2,169 views

Published on

Bài giảng Y4, DHYD TPHCM

Published in: Health & Medicine
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Sự Phát Triển Tâm Vận - Ths.Bs. Nguyễn Huy Luân

 1. 1. Söï phaùt trieån taâm vaän BS NGUYEÃN HUY LUAÂN
 2. 2. Muïc tieâu 1-Keå ñöôïc 4 cô sôû ñaùnh giaù söï phaùt trieån vaø tröôûng thaønh naõo 2-Phaân tích ñöôïc caùc ñaëc ñieåm veà vaän ñoäng vaø phaûn xaï nguyeân phaùt vaø caùc giaùc quan cuûa treû sô sinh. 3-Trình baøy ñöôïc söï phaùt trieån veà vaän ñoäng, söï keát hôïp caùc ñoäng taùc, söï phaùt trieån lôøi noùi, quan heä ñoái vôùi ngöôøi xung quanh töø 2th-6tuoåi. 4-Öùng duïng ñöôïc treân laâm saøng, khi khaùm bònh
 3. 3. Môû ñaàu Söï phaùt trieån taâm vaän laø: - chæ soá ñeå ñaùnh giaù hoaït ñoäng naõo boä - chæ soá ñaùnh giaù söï tröôûng thaønh chöùc naêng naõo boä - giuùp chaån ñoaùn sôùm caùc bònh lyù, tieân löôïng caùc di chöùng naõo boä
 4. 4. Söï phaùt trieån taâm vaän So saùnh ñaùnh giaù thaàn kinh ngöôøi lôùn treû em chöa noùi - Ñònh höôùng löïc khoâng , thôøi gian ++ - -Vaän ñoäng ++ + -Caûm giaùc ++ +/- -Phaûn xaï gaân xöông ++ ++ -Tröông löïc cô ++ ++ -Phaûn xaï nguyeân phaùt - ++ -Thoùp phoàng - ++
 5. 5. Söï phaùt trieån taâm vaän tình hình vaän ñoäng Chöùc naêng 2 baùn caàu vaän ñoäng söï keát hôïp ñoäng taùc cöôøng cô lôøi noùi taâm thaàn quan heä treû vôùi xung quanh Phaûn xaï nguyeân phaùt
 6. 6. Đánh giá phát triển tâm thần vận động • Phát triển cảm xúc , quan hệ xã hội • Phát triển thích ứng của các cơ vận động nhỏ (vận động tinh). • Phát triển của các cơ vận động lớn (vận động thô). • Phát triển ngôn ngử – Trẻ sơ sinh thuờng dùng thang điểm Balley, trẻ lớn dùng trắc nghiệm Denver
 7. 7. Nguyên lí của sự phát triển vận động • Trung tâm → ngoại biên • Đầu → ngón chân • Thô sơ → tinh tế • Ngón tay út → ngón tay cái • Nhu cầu cá nhân/xã hội thúc đẩy sự vận động
 8. 8. 2 tháng tuổi
 9. 9. Tư thế nằm ngửa
 10. 10. Điển hình Giữ yên đầu ở đường giữa thời gian ngắn. Biết nhìn đồ vật và liếc từ trái qua phải Bắt đầu có vận động chống lại trọng lực của chi trên và chi dưới Chưa thể với và nắm đồ vật.
 11. 11. Sự phát triển chơi đùa điển hình Trong khi nằm ngửa… • liếc nhìn đồ chơi di chuyển từ bên này qua bên kia • cố gắng với lấy cái lúc lắc để trên ngực • giữ đầu ở đường giữa khi nhìn mặt người khác
 12. 12. Không điển hình có thể biểu hiện nhiều vận động không tương xứng với ưu thế đầu nghiêng bên, hoặc phản xạ cường cơ cổ không tương đồng Khó liếc nhìn, có thể chỉ nhìn một phía hoặc nhìn thẳng Giảm khả năng có được những vận động tứ chi chống trọng lực. Khoảng thời gian không hoạt động kéo dài
 13. 13. Tư thế nằm ngửa Điển hình Không diển hình
 14. 14. Tư thế nằm nghiêng
 15. 15. Điển hình Có thể nâng đầu và ngực trong lúc được lật nghiêng, nghiêng đầu hai bên vững Bắt đầu cân bằng hoạt động cơ gập và duỗi thân Có khả năng thay đổi từ việc sử dụng chủ yếu cơ gấp qua cơ duỗi khi tư thế đòi hỏi
 16. 16. Không điển hình Có lẽ không thể giữ thẳng đầu khi được lật nghiêng Có thể nhìn rõ hơn lúc nằm nghiêng, vì vậy rất quan trọng để quan sát trẻ ở tất cả tám tư thế
 17. 17. Tư thế nằm nghiêng Điển hình Không điển hình
 18. 18. Tư thế nằm sấp
 19. 19. Điển hình Nâng đầu tư thế 45 độ và hơn nữa nhờ cột sống ngực Hông và đầu gối bắt đầu cử động từ tư thế “sơ sinh” (ưu thế gấp) sang tư thế duỗi, dạng, giúp nâng đầu và thân dễ dàng Cùi chỏ ở dưới vai cho tới 3 tháng tuổi
 20. 20. Không điển hình Tư thế trông giống trẻ sơ sinh hơn, trẻ nhũ nhi cho thấy duỗi chi khỏe hơn hoặc hông và đầu gối giữ nguyên tư thế sơ sinh gấp và giạng Không thể tự nâng đầu, chỉ có thể chi chuyển đầu khi được giúp đỡ
 21. 21. Tư thế nằm sấp Không điển hìnhĐiển hình
 22. 22. Nâng ngồi dậy
 23. 23. Điển hình Head-lag điển hình cho tới khi trẻ khoảng 15-20 tháng Nâng vai và gập khuỷu để giúp trẻ ngồi thẳng dậy Có thể dùng thêm cơ cổ để giữ vững đầu ở giữa khi ngồi thẳng Duỗi tốt qua cột sống ngực trên và cột sống cổ
 24. 24. Không điển hình Điều khiển đầu kém khi ngồi thẳng Ít hoạt động cơ chi trên và cột sống cổ Uống cong cột sống ngực và thắt lưng khi ngồi thẳng
 25. 25. Nâng ngồi dậy Điển hình Không điển hình
 26. 26. Ngồi
 27. 27. Điển hình Đầu thẳng hàng với tai trực tiếp trên vai Giữ vững tư thế khi được giúp đỡ Quay đầu có thể thấy hoặc không lúc 2 tháng tuổi, nhưng sẽ thấy lúc 3 tháng
 28. 28. Không điển hình Cần giúp đỡ để giữ vững tư thế ngồi Không thể nâng và giữ đầu ở tư thế ngồi thẳng Chống trọng lực ít hoặc không • hoạt động cánh tay
 29. 29. Tư thế ngồi Điển hình Không điển hình
 30. 30. Tư thế ngang
 31. 31. Điển hình Có thể dùng cổ và duỗi thân để giữ vững tư thế Có thể điều khiển đầu thời gian ngắn, nhưng không thể giữ đầu ở giữa
 32. 32. Không điển hình Không thể nâng người và giữ đầu được
 33. 33. Tư thế ngang Điển hình Không điển hình
 34. 34. Duỗi phòng vệ
 35. 35. Điển hình Biết nghiêng người về trước, tăng khả năng duỗi đầu và cổ Không thể đưa cánh tay ra trước để bảo vệ trọn vẹn cho tới khi khoảng 6 tháng
 36. 36. Không điển hình Không thể có hoạt động chống trọng lực của đầu và thân
 37. 37. Tư thế duỗi phòng vệ Điển hình Không điển hình
 38. 38. Tư thế đứng
 39. 39. Điển hình Có thể đứng bằng 2 chân nếu được đở thân Điển hình là từng đợt duỗi gập xen kẽ Giữ đầu thẳng đứng với thân và chân
 40. 40. Không điển hình Cần đỡ một chút nếu đứng bằng chân Hoạt động cơ để đứng được – một chút hoặc không gián đoạn
 41. 41. Tư thế đứng Điển hình Không điển hình
 42. 42. Nhũ nhi 6 tháng tuổi
 43. 43. • Dùng tay để giúp ngồi vững • Lật từ ngửa sang sấp • Dùng chân đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể khi được đỡ đứng thẳng
 44. 44. Tư thế nằm ngửa Liếc mắt 180 độ Giữ đầu thẳng giữa Với lấy và nắm chặt Chuyền đồ chơi từ tay này sang tay kia Dùng tay nghịch chân Vận động chống trọng lượng Nâng hông Điển hình Không điển hình
 45. 45. TƯ THẾ NẰM NGHIÊNG Đầu ở đường giữa Cánh tay ở giũa Cân bằng trương lực cơ Hoạt động các cơ Nghiêng qua lại Giữ yên tư thế nghiêng Điển hình Không điển hình
 46. 46. TƯ THẾ NẰM SẤP Nâng đầu và thân Với lấy đồ chơi gần Duỗi hông mạnh Nghiêng qua một bên Điển hình Không điển hình
 47. 47. KÉO NGỒI DẬY Đầu lên trước Gập đầu ra trước Cân bằng 2 vai Hoạt động của bụng Điển hình Không điển hình
 48. 48. Điển hình TƯ THẾ NGỒI Đầu ở đường giữa Cúi trước chủ động Với lấy và nắm chặt Ngồi và với lấy đồ chơi mà không té ngã Duỗi lưng tốt Không điển hình
 49. 49. TƯ THẾ ĐỨNG Đứng thẳng Vận động tự do Dưỗi hông Chân cử động tự ý Đứng trên mặt phẳng Điển hình Không điển hình
 50. 50. TƯ THẾ NẰM NGANG Cử động chống trọng lượng Duỗi chống trọng lượng Tứ chi vận động linh hoạt Điển hình Không điển hình
 51. 51. TƯ THẾ DUỖI PHÒNG VỆ Đầu ở đường giữa Cánh tay vung ra trước Nằm thẳng chống trọng lực Điển hình Không điển hình
 52. 52. CÁC MỐC PHÁT TRIỂN Ở TRẺ NHŨ NHI ĐẾN 9 THÁNG
 53. 53. • Ngồi và với lấy đồ chơi mà không té ngã • Lật ngửa và ngồi dậy • Bò bằng bàn tay và đầu gối với cử động tay chân luân phiên
 54. 54. • Sử dụng 1 tay ưu thế • Lưng cong lại • Tay không linh hoạt khi ngồi • Khó vẽ nguệch ngoạc • Chỉ dùng 1 bên thân người để di chuyển • Không thể giữ thẳng lưng • Chưa thể đứng được
 55. 55. LÚC 12 THÁNG
 56. 56. • Kéo đứng dậy và bám vào đồ đạc lần bước đi • Đứng một mình và bước vài bước độc lập
 57. 57. • Khó đứng dậy vì chân cứng và ngón chân nhọn • Chỉ sử dụng cánh tay để kéo đứng dậy • Ngồi nghiêng một bên • Cánh tay duỗi cứng và gấp mạnh • Cần dùng tay để ngồi vững
 58. 58. Chậm phát triển về vận động • 4 tháng: không giữ được đầu ở tư thế ngồi • 9 tháng: không tự ngồi được • 18 tháng: không tự đi được
 59. 59. Chỉ định trẻ cần được đánh giá phát triển tâm thần ngay • Không biết bập bẹ lúc 12 tháng • Không biết chỉ hay ra dấu hiệu nào khác lúc 12 tháng • Không nói được đơn âm lúc 16 tháng • Không nói được cụm từ 2 âm lúc 24 tháng • Mất bất kỳ khả năng nào về ngôn ngữ hay giao tiếp ở bất kỳ lứa tuổi nào
 60. 60. Söï phaùt trieån taâm vaän giai ñoaïn vaän ñoäng cöôøng cô phoái hôïp lôøi noùi quan heä sô sinh - coù -faûn xaï nguyeân faùt: @buù: 7th(t) @naém tay 8th(t) @Moro: 8,5 th(t) @ñöùng : 9th (t) - giaõm tröông löïc truïc, taêng tröông löïc töù chi - keùm - 4 chi tö theá khaùc nhau khi naèm ngöõa - khoâng -nguûõ suoát -giaùc quan: @nghe @neám @ngöõi
 61. 61. Söï phaùt trieån taâm vaän giai ñoaïn vaän ñoäng cöôøng cô phoái hôïp lôøi noùi quan heä 2 thaùng nt cöôøng cô coå taêng -naèm saáp giöõ ñaàu trong choác laùt -nguû 2 chi döôùi duoåi nt khoâng @nhìn vaät tröôùc maët -cöôøi móm khi vui thích
 62. 62. Söï phaùt trieån taâm vaän giai ñoaïn vaän ñoäng cöôøng cô phoái hôïp lôøi noùi quan heä 3 thaùng - maát 1 soá PXNP @naém @böôùc @thì 2 Moro -cöôøng cô ñaàu toát:naèm saáp- giöõ vai ñaàu thaúng -cöôøng cô löng yeáu -ñoùn laáy nhöõng gì ngöôøi ta ñöa -ríu rít nhöõng tieáng noùi sô khôûi - cöôøi ra tieáng
 63. 63. Söï phaùt trieån taâm vaän giai ñoaïn vaän ñoäng cöôøng cô phoái hôïp lôøi noùi quan heä 6 thaùng -Chæ coøn PX naém ôû chaân -coät soáng khaù vöõng coù theå ngoài töïa -cöôøng cô chi giaûm daàn coù theå ñöùng trong choác laùt nhaët hoøn bi baèng 5 ngoùn nt phaân bieät ngöôøi quen,laï
 64. 64. Söï phaùt trieån taâm vaän giai ñoaïn vaän ñoäng cöôøng cô phoái hôïp lôøi noùi quan heä 9 thaùng laãy tröôøn,boø gioûi -coù theå vòn baøn ñöùng leân töï ngoài khoâng caàn töïa nhaët bi baèng 2 ngoùn tay -ñaäp 2 vaät vaøo nhau taïo ra tieáng ñoäng phaùt ñôn aâm vaåy tay chaøo, hoan hoâ tham gia cuùt baét
 65. 65. Söï phaùt trieån taâm vaän giai ñoaïn vaän ñoäng cöôøng cô phoái hôïp lôøi noùi quan heä 12 thaùng taäp ñi CS co chieàu cong thaét löng -taäp ñi choàng 2 vuoâng goå thaønh hình thaùp nhaët nhieàu hoøn bi cho vaøo taùch -phaùt 2 aâm -nhaéc laïi nhöõng aâm ngöôøi lôùn daïy - phaân bieät lôøi khen, caám ñoaùn 15 thaùng ñi vöõng boø leân caàu thang nt choàng 3 khoái vuoâng thaønh hình thaùp nt thích chôi taäp theå ganh tî toø moø
 66. 66. Söï phaùt trieån taâm vaän giai ñoaïn vaän ñoäng cöôøng cô phoái hôïp lôøi noùi quan heä 18 thaùng ñi nhanh chaïy leân caàu thang neáu daét 1 tay laät ngöõa 1 ly laáy bi beân trong noùi caâu ngaén bieát goïi ñi tieåu tieän 21 thaùng töï leân caàu thang 1 mình xuoáng caàu thang xeáo ñoà choi theo 1 haøng daøi noùi caâu daøi ñoøi aên,uoáng 24 thaùng leân xuoáng caàu thang 1mình nhaûy treân 1chaân ñaù boùng veõ hình troøn noùi nhieàu hoïc haùt caâu ngaén töï maëc quaàn aùo
 67. 67. Söï phaùt trieån taâm vaän giai ñoaïn vaän ñoäng cöôøng cô phoái hôïp lôøi noùi quan heä 2-3 tuoåi tay chaân bôùt vuïng veà ñoäng taùc kheùo leùo phaùt trieån lôøi noùi coù theå soáng taäp theå 3-6 tuoåi tuoåi maåu giaùo ham hoïc hoûi töï veä sinh
 68. 68. Söï phaùt trieån taâm vaän
 69. 69. Söï phaùt trieån taâm vaän
 70. 70. Söï phaùt trieån taâm vaän

×