Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Lokodi Edit Emőke, udemerájos elvtársnő, még elnöksége idején, az ő nagy tetteit,megvalósításait, fényképeken mutogatta a ...
Biblia-órát kampány célra használni, aljasság és politikai szélhámosság. Ilyesmire azegzisztenciális gyávaság szokott moti...
Székely nemzeti anarchizmus - Lokodi Edit Emőke kampánya, az egzisztenciális gyávaság szájhősségének  kampánya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Székely nemzeti anarchizmus - Lokodi Edit Emőke kampánya, az egzisztenciális gyávaság szájhősségének kampánya

166 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Székely nemzeti anarchizmus - Lokodi Edit Emőke kampánya, az egzisztenciális gyávaság szájhősségének kampánya

  1. 1. Lokodi Edit Emőke, udemerájos elvtársnő, még elnöksége idején, az ő nagy tetteit,megvalósításait, fényképeken mutogatta a fércbakkon.Emlékszünk ugye, a diktátorra és feleségére, Ceausescura és becses nejére, nagy tetteikértdicsérték és dicsértették magukat. Az a gyanúm, hogy a megvalósításokkal való hencegés,hatalmi mániára utal. És mégis csodálkozik, hogy le elvtársnőztem.Erre ő, gyáván szájhősködőnek nevezett engem, a számítógép mögül. Akik dicsérik, azok nemgond, ugye, ha a gép mögül teszik, nem gyávák. De azt hiszem, a gép mögül nyalni nagyobbgyávaság, a "Nagy Farizeus" asszonynak – kiderül aztán, miért az, és nem csak ő.Na de honnan születik a hatalom szomja? Félelemből, be nem vallott, tudattalanszorongásból. Valami tudattalan félelemből születik a hatalom igénye, a nem-Léttel szemben.Féltik életüket a nem-Léttel szemben. A Biblia írja, melynek az óráján részt vettek a másik„Nagy Farizeussal" Frunda Györggyel, kampány célból, hogy aki meg akarja menteni életét,az elveszíti. És belül nagy üresség lesz, ahol még fenyegetőbbé válik a nem-Lét, mert mégközvetlenebbül fenyegeti a belső lényeget, mi elől hatalomba menekülnek, mi számukra a létetjelenti, a nem-Lét fenyegetésével szemben.A nem-Léttől szorongók, a konkréthoz, a kézzelfogható valósághoz menekülnek. Ez amenekülés állandó kényszeres cselekvésre, konkrét megvalósításokra kényszeríti őket, amiáltal fenntartják létezés érzetüket. Létezés érzetüket, egy állandó kényszeres cselekvésselgarantálják, ezért állandóan „megvalósítanak”. A nem-Léttel szembeni védekezés, mely akonkrétot, a tárgyit hajszolja, a megvalósítást, a problémák megoldását hajszolja, nem más,mint pótcselekvés. A konkrét pótcselekvések gyökerében a nem-Léttől való rettegést találjukés az az elől való menekülést. Aki fél a nem-Léttől az a konkrét pótcselekvéseivel menekülelőle. A nem-Lét támadásai kényszerítik az embert a konkréttal élő pótcselekvésre Ahatalommániások esetében, ez nem elég, szükség van a seggnyalók seregére, akik, ezértdicsérik őket. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy a nem-Lét támadásaival szemben, fenntartsáklétezés érzetüket.A kényszeres cselekvés erőszakolt cselekvés, önmagukon követnek el vele, agressziót,erőszakot. De mivel fontos számukra a visszajelzés, az elismerés, szavazat formájábanlegfőképpen, ezt kiterjesztik másokra is, tehát hatalmi céljaik érdekében erőszakot követnekel másokon is.Mivel a nem-Léttől való félelem általános egzisztenciális kérdés, ezért az emberek is akonkrétban találják meg az őket, látszólag kielégítő, létezésérzetet, épp úgy féltik életüket,mint a diktátor, a politikus. A diktátor, a politikus a megvalósításaival a tömeg látszat-létezés-igényét elégíti ki, manipulálja, ezzel segít elmenekülni a nem-Lét fenyegetései elől. Így jönlétre a diktátor, a politikus, a politika és a tömeg egymásrautaltsága. Tehát a tömegnek igényea verbális erőszak, a kampányok alkalmával, mert ez által érzi, hogy létezik, így menekülve ela nem-Lét fenyegetése elől. Végül is a félelem, a szorongás, a gyávaság, kölcsönös. Apolitikusban, a tömegben, mert ő is a tömeg, közös a Lét-gyávaság, a gyávaság egymásrautalja őket. A politika elveszti hitelét, amikor képtelen legalább a Létezés-illúziót nyújtani anem-Léttel szemben, ez történt a Udemerével, és a hozzá hasonló haszontalanságokkal.Ahatalommániások, amikor kampányolnak, tudattalan félelemből teszik, a hatalomelvesztésétől való tudattalan félelmükben. Így lesz a választási kampányuk a gyávaságszájhősködése, mint a Lokodi asszonyé. Aki attól sem riad vissza, hogy a Biblia-órát használjakampány célra, Frunda Györggyel együtt, amint az alábbi kép mutatja.
  2. 2. Biblia-órát kampány célra használni, aljasság és politikai szélhámosság. Ilyesmire azegzisztenciális gyávaság szokott motiválni, tudat alatt.Aki meg akarja menteni életét - a nem-Lét fenyegetésétől - ahogy Jézus mondta, akonkréthoz, a konkrét problémákhoz, vagyis a dolgokhoz menekül, dologias lesz, vagyisszemélytelen. A konkrét problémák sem mások, tudat alatt, mint a nem-Léttől valófenyegetettség tudattalan érzete. A konkrét problémák hangsúlyozása nem más, mint az, amiszorongást rejt magában, a nem-Lét szorongását. Ezzel a meneküléssel, amivel meg akarjamenteni életét, ahogy Jézus mondta, elveszíti életét. Az élet, amit elveszít, az amiből az életfakad, a belső központunk, személyiségünknek belső magja, a mély én, ami által igazánszemélyek vagyunk. A meneküléssel a dolgokhoz, a konkrét problémákhoz, azokmegoldásaihoz, amivel meg akarjuk menteni életünk, elveszítjük a kapcsolatot a belsőközpontunkkal, ez az élet elveszítése, amiről Jézus beszél. A személytelenségnek ezek az igazi,mély ontológiai gyökerei, lelkünk mélységeiben. Tehát a tettek, a megoldások, a konkrétproblémák fontosságának hangsúlyozása mögött, személytelenég, menekülés van. Üresség, ahiteles, mély személyiség hiánya. És az üresség megy Biblia-órára kampányolni, arrahasználja ki, mihez lényegében belsőleg semmi köze. Igen, mert üressége folytán, viszonyamindenhez személytelen. A cél a fontos, a hatalom, mihez egzisztenciális gyávasága miattmenekül.Sajnos nem csak álszentségről van szó, nem csak addig merészkednek az udemerájoselvtársak, vagyis az Udemeré. A tavaly hallottam, rebellisebb lelkészektől, hogy az udemerézsarolásra használja az egyházakkal szemben az ingatlanok visszaszolgáltatását. Hallottamvéleményt, hogy a Mikó-ügyben ez sült el balul, és nem csak bírói ítélet hiba van az ügyben.Biblia-órán ájtatoskodni, kezeket farizeus képmutatással összefogva, és az egyházakathátulról suttyomban zsarolni, az igazi „Nagy Farizeusság”. A másik „Nagy Farizeussal”,Tőkéssel, kezet foghatnak.Hogy én leelvtársnőztem Lokodi asszonyt, annak jelentése van. Jelenti az elvtársiasszemélytelenséget, mit a megvalósítások állandó hangoztatásával bizonyít. Ha valaki merkritizálni, akkor jönnek a talpnyalók és azt kérdik, te mit tudsz felmutatni. A személytelenséga személytelenség segítségére siet. Meglehet, hogy aki nincsen elfoglalva a felmutatással, aszemélytelenségre mutat rá, mert látja, amik a „nagy tettek” mögött mik vannak, a spanyolfal mit takar.A másik jelentése az elvtársnőzésnek, ami miatt a fércbakkon Lokodi elvtársnő, mert ottelvtársnőztem le, a fenti képpel kapcsolatban, olcsón, politikus módra, mocskolni, gyáváznikezdett, válaszában, hogy az elvtársnővel kontrasztoltam a farizeusi jelenését a Biblia-órán.Na de nem csak Maros megyében van így. A diktátori idők kommunista, elvtársi szellemeKovászna megyében sem múlt el. A sepsiszentgyörgyi Sláger Rádió, híreiben, naponta számolbe, Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, és Tamás Sándor megyeitanácselnök, dicső tetteiről, hogy milyen nagy dolgokat hajtanak végre, a köz érdekében. Ezeka hírek nagyon hasonlítanak, a kommunizmus időszakának híreihez, ahol a diktátor házaspártettiről hallottunk csak.

×