SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
Download to read offline
I. Learning Objectives:
At the end of the module, you are expected to:
 Identify the procedures or steps in decision-making;
 Identify the factors that affect decision-making;
 Explain the importance of procedures in decision making;
 Exercise personal experiences in decision-making; and
 Appreciate effective personal decision-making.
II. Content:
My Responsible Decisions
Materials:
Activity Sheets, Paper, Pen/Pencil
III. Learning resources
Homeroom Guidance – Grade 6
Quarter 2 - HGIPS-IVc-8
IV. Procedure:
Ask:
1. What did you consider in making the law?
2. What would happen in this country if the law will be implemented?
Let them do this work
On a separate sheet of paper, draw a tree just like the one presented here.
On a short bond paper, draw the things that you can associate with decision-making.
These things would serve as your reminder that you are doing the decision-making
process properly. Draw as many as you can and color them as desired. At the back,
explain your drawings.
1 What is the problem?
2 & 3 What are the choices you have?
4 & 6 What are the positive outcomes (consequences) of your choices?
5 & 7 What are the negative consequences of your choices?
2. Decide on one common problem that you have encountered as a learner. The
problem might be in school, at home or in the community.
3. Fill in the boxes to be able to come up with a solution.
4. Write it down on the boxes of the chart following the assigned numbers.
5. In this activity, you will try to make a decision and come up with the best
solution to solve the problem using the Decision-Making Tree Chart.
6. After narrowing down your choices, give at least 3 best solutions for the
problem. Write these down on three separate circles in the trunk of the
tree.
7. An example has been provided as your guide.
8. Answer the Processing Questions after.
IV. Evaluation:
1. What do you notice with your answers?
2. How is the tree chart helpful to you?
3. Why is it important to understand well any decision that you make?
E. Assignments:
Assessing yourself as a teacher and analyzing the students’ progress this week.
V. Reflections
Re-teaching Transfer of lesson to the following day
Lack of time achieved
No class
Grade Level: VI-2 Date January 23, 2023
Learning Area: Homeroom Guidance Time 7:30 – 8:00
I. Layunin:
 Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagmamahal sa bansa at pandaigdigang
pagkakaisa tungo sa isang maunlad, mapayapa at mapagkalingang pamayanan
 Naipakikita ang mga gawaing tumutugon sa pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng aktibong
pakikilahok na may dedikasyon at integridad
 Nabibigyang-halaga ang mga batayang kalayaan na may kaukulang pananagutan at limitasyon
II . Nilalaman Mga Sanggunian
Mapanagutang Pamamahayag:
Isasabuhay ko
III. Mga Sanggunian
Kalayaan sa pamamahayag
Pagbibigay ng sariling opinyon, ideya o pananaw
Code: EsP6PPP- IIIa-c–34
Iba pang Kagamitan: K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa Pagpapakatao May 2016, pahina 83
Manwal ng Guro-Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, pahina 15-16
Batayang Aklat: Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, mga pahina 61-67
IV. Pamamaraan
A. Bubuo ng limang pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng jumbled letters.
1. IRMOPNMOSYA- Ang pamamahayag ay nakapagpagdaragdag ng kaalaman
2. GUIMLIANB-Ang pamamahayag ay nakapagbibigay kasiyahan
3. NGTAUUTOR-Nagbibigay impormasyon
4. AGAMHAYAPMA-estilo ng pag-uulat ng kaganapan
5. AKANALYA-malaya ang sinuman
Ano ang kahalagahan ng
pamamahayag?
Magpakita ng larawan ng mga mamahayag sa
teleradyo o nagbabalita sa telebisyon
Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan
B. Magkaroon ng larong Pinoy Henyo gamit ang mga larawan ng mga kilalang mamahayag sa TV Patrol
o sa 24 oras.
Ipaskil ang mga larawang ginamit sa larong Pinoy Henyo.
Itanong kung sino ang iniidolo nilang mamahayag. Hayaang ilarawan kung bakit nila ito iniidolo.
C. Paglalahat ng aralin
Isa-isahin ang Mapanagutang Pamamahayag sa Batayang Aklat Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon,
mga pahina 64
Ang pamamahayag gamit ang iba’t ibang kaparaanan ay komunikasyon, subalit ang paglalathala, pagsusuri
at paghahabi ng mga salita, maging pasulat o pasalita ay kailangang pagtuunang pansin ng naglalathalaAno
ano ang kahalagahan ng pamamahayag?
Ano ano ang kahalagahan ng pamamahayag?
D. Pagtataya ng aralin
Lagyan ng tsek kung tama ang pangungusap at ekis naman kung mali.
1. Ang pamamahayag ay nakalilibang
2.Ang pamamahayag ay para lamang sa medya.
3.Ang pamamahayag ay nakapagbibigay ng karagdagang impormasyon.
-Grade Level: VI-2 Date January 23, 2023
Learning Area: ESP Time 8:00 – 8:30
4.Ang dramatikong pagpapahayag ay kailangan upang mapataas ang dignidad ng tao.
5.Ang pamamahayag ay nakapagtuturo
E. Takdang Aralin:
Magdala ng pahayagan (maliban sa tabloid)
V. Pagninilay
Re-teaching Transfer of lesson to the following day
Lack of time achieved
No class
I. Objective:
 Naipamamalas ang pang-unawa sa batayan konsepto ng “gawaing pantahanan” at ang
maitutulong nito sa pag-unlad ng sarili at tahanan
 Naisasagawa ng may kasanayan ang mga gawaing pantahanan na makatutulong sa pangangalaga
ng pansarili at ng sariling tahanan
 Naisasaugali ang mga tungkulin sa sarili upang maging maayos
II. Content:
NAISASAGAWA ANG TUNGKULIN SA SARILI
EPP6HE-Oa-1
III. Learning Resources
A. References
K to 12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4, pahina 68-69
B. Other Learning Resources
Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (Kagamitan ng Mag-aaral) 4, pahina 208-210
Mga larawan ng pangangalaga sa sarili,
cartolina strips, pentel pen, manila paper, LCD
projector
IV. Procedures
A. Preparatory Activity
Ipaawit sa mga bata ang awiting: “GANITO
MAGHUGAS”
Tono: Mulberry Bush
Ganito maghugas ng mukha
Maghugas ng mukha
Maghugas ng mukha
Ganito maghugas ng mukha
Tuwing umaga
(Palitan ang parte ng katawan)
Maghugas ng paa
- Magsuklay ng buhok
Grade Level: VI-2/VI-1 Date: January 23, 2023
Learning Area: TLE
Time: 8:30 – 9:20 VI-2
10:25 – 11:15 VI-1
- Magsipilyo ng ngipin
- Magpalit ng damit
Itanong sa mga bata kung ano ang ginagawa ng bata sa kanyang sarili ayon sa awit.
Simulan ang aralin sa pamamagitan ng pansilid
- aralang timpalak para sa pinakamalinis at pinakamaayos na bata. Pumili ng ilang mag-aaral na
maglalaban-laban sa gagawaing patimpalak, Ipaliwanag ang pamantayang susundin.
Gamitin ang sumusunod na pamantayan sa pagpili ng panalo.
a. Pinakamaayos na buhok
b. Pinakamalinis at malusog na mga ngipin
c. Pinakamalinis na mga kamay
d. Pinakamalusog na katawan
e. Pinakamaayos sa pananamit
Magbigay ng ilang katanungan tungkol sa kanilang ginagawang pag aalaga sa kanilang sarili. Bigyan ng
munting gantimpala ang mananalo sa ginawang patimpalak..
B. Establishing a purpose for the lesson
Ano ang karaniwang ginagawa ng mga bata
bago pumasok sa paaralan?
Bago pumasok sa paaralan, anu- anong
paghahanda sa sarili ang ginagawa mo?
Ipabasa ang magandang kaugaliang kaugnay ng pansariling kalinisan at kaayusan. Ano - ano ang mga
pangkalusugang gawi at tungkulin sa sarili na dapat ugaliin ng isang bata ayon sa inyong binasa?
C. Presenting examples/instances of new lesson
Sa pamamagitan ng mga nakikitang larawan ipatala ang mga pangkalusugang gawi at tungkulin sa sarili
na dapat sundin o gawin ng isang bata.
D. Presenting examples/instances of new lesson
Suriin ang pansariling kalinisan at kaayusan, gumawa ng pansariling talaan ng mga gawain sa paglilinis
at pag-aayos ng katawan.
E. Making generalizations and abstractions
Bakit dapat ninyong isagawa ang mga paraan upang mapangalagaan ang iyong katawan nang naaayon sa
takdang oras?
F. Evaluating learning
Gumawa ng poster tungkol sa wastong pag-aalaga ng sarili.
G. Assignment/Agreement
Magsaliksik sa internet ng iba pang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Itala sa inyong sulatang
kwaderno
V. Reflections:
Re-teaching Transfer of lesson to the following day
Lack of time achieved
No class
I. Layunin:
 Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa sa sistema ng pamamahala sa panahon ng mga Hapones
 Nakapagpapahayag ng kritikal na pagsusuri at pagpapahalaga sa konteksto, dahlan, epekto at
pagbabago sa lipunan ng panahon ng mga Hapones.
 Nasusuri ang sistema ng pamamahala sa panahon ng mga Hapones
II. Nilalaman:
Ang Pamamahala ng mga Hapones sa Pilipinas
Mga Sanggunian Iba Pang Kagamitang Panturo
Yaman ng Lahing Pilipino 6 pahina 183
Ang Bayan Kong Mahal 5 pahina 162
Kasaysayan 1 pahina 213
AP6KDP-IIG-7
Iba Pang Kagamitang Panturo
Mga larawan , Laptop, tsart, activity card, meta card
IV. Pamamaraan:
Talakayin muli ang nakaraang paksang aralin
A. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1
Magpakita ng mga larawan ng mga kagamitan ng mga Hapones na kanilang ginamit sa Pamamahala nila
sa Pilipinas.
Pag-usapan ang mga ito.
B. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment)
Pangkatang Gawain
Buuin ang mga titik sa loob ng envelop upang makabuo ng salita.
(Maaring magbigay ng ‘clue’)
C. Paglalapat ng aralin sa pang – araw araw na buhay
Ang bawat grupo ay magtalakayan sa kanilang ideya tungkol sa nabuong salita. Ipepresenta nila ito sa
malikhaing pamamaraan
a.Ibigay ang kahulugan ng salitang nabuo.
b. Magbigay ng sariling ideya sa salitang nabuo.
Pilipinas. (Art of Questioning – HOTS)
D. Paglalahat ng aralin
Strategy: Carousel
Ipapaskil ng guro ang mga paraan sa pamamahala ng mga Hapones sa Pilipinas at bibigyang
pagkakataon ang bawat pangkat nag pag-usapan ang tugnkol dito.
Pagkatapos, iikot ang mga bata hangang mapag-usapan ang mga paraan nakapaskil sa bubong.
Tanong:
Grade Level: VI-2 Date: January 23, 2023
Learning Area: ARALING PANLIPUNAN Time: 9:35 – 10:25
Sa inyong palagay, nakabubuti ba ito sa mga Pilipino? Ipaliwanag ang sagot.
Ano ang naidudulot nito sa mga Pilipino?
E. Pagtataya ng aralin
Gagawa ng balangkas o chart tungkol sa epekto ng Pamamahala ng Hapones sa Pilipinas.
(Maganda at Di-magandang epekto)
V. Takdang Aralin:
Ipagpalagay mo na nabuhay ka sa panahon ng Hapon. Batay sa iyong napag-aralan, maituturing mo bang
tapat ang kanilang layunin sa ating bansa.
Pangatwiranan ang iyong sagot.
Pagninilay:
Re-teaching Transfer of lesson to the following day
Lack of time achieved
No class
P.E.
I. Objective:
 The learner demonstrates understanding of participation and assessment of physical activity and
physical fitness.
 The learner participates and assesses performance in physical activities and assesses physical
fitness.
 Explains the nature/background of the games.
Values: Observing politeness at all times
II. Content:
MELODY
1. Major Scales
III. Learning resources
K to 12 Curriculum Guide 2016
Melcs - PE6Gs – Ilb – 1
Textbook Pages: Enjoying Life Through Music,
Arts, Physical Education and Health 6
Pages 286 – 287
Other Learning Materials:
Assessment of Physical Activities and Physical Fitness
IV. Procedures:
What is the importance of constructing your own physical activity pyramid?
-How this activity help you?
-Show pictures of net and wall games.
-Let the pupils identify the games presented in the pictures.
Let the pupils read the information about these games presented.
A. Presenting Examples/ Instances of the new lesson.
-What is net and wall games?
-How can the team defend their space and
return the ball to the other side of the
court?
-What is one of the famous net and wall
games in the country?
Finding practical application of concepts and skills in daily living
What is the message of the song in connection with our daily life?
-What are the skills involved in volleyball?
Group Activity
-Divide the class into three groups.
-Set the standards before giving the task.
Group 1
Explain how the net and wall games played.
Grade Level: VI-2/VI-1 Date: January 23, 2023
Learning Area: MAPEH
Time: 11:15 – 11:55 VI-1
3:00 – 3:50 VI-2
Group 2
Give examples of net and wall games.
Group 3
Identify the skills involved in volleyball game.
What are the skills in playing net and wall
games that you can apply in daily situation?
B. Making generalizations and abstractions about the lessons
-What is net and wall games?
-How is net and wall games played?
D. Evaluation:
Explain the nature/background of the following net and wall games.
1. Volleyball
2. Badminton
3. Table Tennis
4. Lawn Tennis
5. Sepak Takraw
E. Assignments:
What is your favorite net and wall game?
Explain its nature/background.
V. Reflections:
Re-teaching Transfer of lesson to the following day
Lack of time achieved
No class

More Related Content

Similar to Day 1 week 1.docx

Similar to Day 1 week 1.docx (20)

SHS-DLL-Week-5.docx
SHS-DLL-Week-5.docxSHS-DLL-Week-5.docx
SHS-DLL-Week-5.docx
 
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9Banghay aralin sa araling panlipunan 9
Banghay aralin sa araling panlipunan 9
 
Module 9 session 1
Module 9 session 1Module 9 session 1
Module 9 session 1
 
DLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docxDLL-2022-2023.docx
DLL-2022-2023.docx
 
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docxDLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
DLL-G5-Q1-WK-1-SEPT.12-16 (1).docx
 
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na MarkahanAralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
Aralin 4.2 sa Filipino Ikaapat na Markahan
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 8 Teacher's Guide
 
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19
AP 7 DLL Quarter 2 Week 2 SY 18 19
 
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docxDLL_ESP 4_Q1_W4.docx
DLL_ESP 4_Q1_W4.docx
 
SHS-DLL-Week-6.docx
SHS-DLL-Week-6.docxSHS-DLL-Week-6.docx
SHS-DLL-Week-6.docx
 
Daily Lesson Log _ESP 5_Quarter 1_W1.docx
Daily Lesson Log _ESP 5_Quarter 1_W1.docxDaily Lesson Log _ESP 5_Quarter 1_W1.docx
Daily Lesson Log _ESP 5_Quarter 1_W1.docx
 
SHS-DLL-Week-8.docx
SHS-DLL-Week-8.docxSHS-DLL-Week-8.docx
SHS-DLL-Week-8.docx
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
 
week 1.docx
week 1.docxweek 1.docx
week 1.docx
 
seme.pdf
seme.pdfseme.pdf
seme.pdf
 
seme.pdf
seme.pdfseme.pdf
seme.pdf
 
EPP-4_Q4_W9.pdf
EPP-4_Q4_W9.pdfEPP-4_Q4_W9.pdf
EPP-4_Q4_W9.pdf
 
DLL June 2019.docx
DLL June 2019.docxDLL June 2019.docx
DLL June 2019.docx
 
Ap 8 quarter 1 module 6
Ap 8 quarter 1 module 6Ap 8 quarter 1 module 6
Ap 8 quarter 1 module 6
 
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docxDLL_ESP 4_Q3_W8.docx
DLL_ESP 4_Q3_W8.docx
 

Recently uploaded

ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxronapacibe1
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxdennissombilon1
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxEricksonLaoad
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTJosieLebrino1
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docxjohnedwardtupas1
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................AIRAISABELUMIPIGUNID
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxVincentNiez4
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumDanicaHipulanHinol1
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaJaysonKierAquino
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxLeaSumera
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxJelyTaburnalBermundo
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Filijuliusmirador1
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxJenielynGaralda
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxAzirenHernandez
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERECleahMaeFrancisco1
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptxAnnTY2
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhgmondaveray
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxjaniceagam1
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itobryandomingo8
 

Recently uploaded (20)

ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptxppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
ppt G1 - natutukoy ang gamit ng maliliit at malalaking letra.pptx
 
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptxilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
ilide.info-sekswalidad-ppt-final-pr_5e57cf0e393b0431c855d6fb11c8752d.pptx
 
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptxPagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
Pagkabansa, matatag Curriculum grade 7.pptx
 
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPTFILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
FILIPINO 10- Q1-W1 MITOLOHIYA NG KENYA PPT
 
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
4.1 Kaligirang Pangkasaysayan ng Noli.docx
 
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
Nasyonalismo-sa-China.pdf..................
 
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptxMga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
Mga Dahilan, Paraan at Epekto ng Kolonyalismo.pptx
 
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulumFilipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
Filipino-CG (1).pdf k-12 Gabay pangkurikulum
 
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaaFilipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
Filipino 8 Modyul 2 quarter 4 aaaaaaaaaa
 
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptxPADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
PADILLA, LEA S. PAGSUSURI NG DULANG PILIPINO MOSES MOSES.pptx
 
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptxkaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
kaligirangkasaysayan-19062001471..8.pptx
 
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El FiliKabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
Kabanata 34 Ang kasal ni Paulita ng El Fili
 
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docxQ4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
Q4-W5-JEN-GARALDA-WHLP-Grade-11-Modular( PAGBASA).docx
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptxEdukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
Edukasyon sA pAGPAPAKATAO 10_Modyul 11 Pagmamahal sa bayan.pptx
 
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGEREPPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
PPT Q4 ARALIN 1 KALIGIRANGPANGKASAYSAYAN NG NOLI ME TANGERE
 
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
123456MGA_TAUHAN_SA_NOLI_ME_TANGERE.pptx
 
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
1.-Pagkamamamayan.-Konseptogghhgggbfghhg
 
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptxFILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
FILIPINO LESSON WEEK 1 QUEARTER4 (3).pptx
 
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang itoKabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
Kabanata 1 ng El Fili.pptx buod lamang ito
 

Day 1 week 1.docx

 • 1. I. Learning Objectives: At the end of the module, you are expected to:  Identify the procedures or steps in decision-making;  Identify the factors that affect decision-making;  Explain the importance of procedures in decision making;  Exercise personal experiences in decision-making; and  Appreciate effective personal decision-making. II. Content: My Responsible Decisions Materials: Activity Sheets, Paper, Pen/Pencil III. Learning resources Homeroom Guidance – Grade 6 Quarter 2 - HGIPS-IVc-8 IV. Procedure: Ask: 1. What did you consider in making the law? 2. What would happen in this country if the law will be implemented? Let them do this work On a separate sheet of paper, draw a tree just like the one presented here. On a short bond paper, draw the things that you can associate with decision-making. These things would serve as your reminder that you are doing the decision-making process properly. Draw as many as you can and color them as desired. At the back, explain your drawings. 1 What is the problem? 2 & 3 What are the choices you have? 4 & 6 What are the positive outcomes (consequences) of your choices? 5 & 7 What are the negative consequences of your choices? 2. Decide on one common problem that you have encountered as a learner. The problem might be in school, at home or in the community. 3. Fill in the boxes to be able to come up with a solution. 4. Write it down on the boxes of the chart following the assigned numbers. 5. In this activity, you will try to make a decision and come up with the best solution to solve the problem using the Decision-Making Tree Chart. 6. After narrowing down your choices, give at least 3 best solutions for the problem. Write these down on three separate circles in the trunk of the tree. 7. An example has been provided as your guide. 8. Answer the Processing Questions after. IV. Evaluation: 1. What do you notice with your answers? 2. How is the tree chart helpful to you? 3. Why is it important to understand well any decision that you make? E. Assignments: Assessing yourself as a teacher and analyzing the students’ progress this week. V. Reflections Re-teaching Transfer of lesson to the following day Lack of time achieved No class Grade Level: VI-2 Date January 23, 2023 Learning Area: Homeroom Guidance Time 7:30 – 8:00
 • 2. I. Layunin:  Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagmamahal sa bansa at pandaigdigang pagkakaisa tungo sa isang maunlad, mapayapa at mapagkalingang pamayanan  Naipakikita ang mga gawaing tumutugon sa pagmamahal sa bansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok na may dedikasyon at integridad  Nabibigyang-halaga ang mga batayang kalayaan na may kaukulang pananagutan at limitasyon II . Nilalaman Mga Sanggunian Mapanagutang Pamamahayag: Isasabuhay ko III. Mga Sanggunian Kalayaan sa pamamahayag Pagbibigay ng sariling opinyon, ideya o pananaw Code: EsP6PPP- IIIa-c–34 Iba pang Kagamitan: K to 12 Gabay Pangkurikulum, Edukasyon sa Pagpapakatao May 2016, pahina 83 Manwal ng Guro-Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, pahina 15-16 Batayang Aklat: Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, mga pahina 61-67 IV. Pamamaraan A. Bubuo ng limang pangkat. Bawat pangkat ay bibigyan ng jumbled letters. 1. IRMOPNMOSYA- Ang pamamahayag ay nakapagpagdaragdag ng kaalaman 2. GUIMLIANB-Ang pamamahayag ay nakapagbibigay kasiyahan 3. NGTAUUTOR-Nagbibigay impormasyon 4. AGAMHAYAPMA-estilo ng pag-uulat ng kaganapan 5. AKANALYA-malaya ang sinuman Ano ang kahalagahan ng pamamahayag? Magpakita ng larawan ng mga mamahayag sa teleradyo o nagbabalita sa telebisyon Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan B. Magkaroon ng larong Pinoy Henyo gamit ang mga larawan ng mga kilalang mamahayag sa TV Patrol o sa 24 oras. Ipaskil ang mga larawang ginamit sa larong Pinoy Henyo. Itanong kung sino ang iniidolo nilang mamahayag. Hayaang ilarawan kung bakit nila ito iniidolo. C. Paglalahat ng aralin Isa-isahin ang Mapanagutang Pamamahayag sa Batayang Aklat Ugaling Pilipino sa Makabagong Panahon, mga pahina 64 Ang pamamahayag gamit ang iba’t ibang kaparaanan ay komunikasyon, subalit ang paglalathala, pagsusuri at paghahabi ng mga salita, maging pasulat o pasalita ay kailangang pagtuunang pansin ng naglalathalaAno ano ang kahalagahan ng pamamahayag? Ano ano ang kahalagahan ng pamamahayag? D. Pagtataya ng aralin Lagyan ng tsek kung tama ang pangungusap at ekis naman kung mali. 1. Ang pamamahayag ay nakalilibang 2.Ang pamamahayag ay para lamang sa medya. 3.Ang pamamahayag ay nakapagbibigay ng karagdagang impormasyon. -Grade Level: VI-2 Date January 23, 2023 Learning Area: ESP Time 8:00 – 8:30
 • 3. 4.Ang dramatikong pagpapahayag ay kailangan upang mapataas ang dignidad ng tao. 5.Ang pamamahayag ay nakapagtuturo E. Takdang Aralin: Magdala ng pahayagan (maliban sa tabloid) V. Pagninilay Re-teaching Transfer of lesson to the following day Lack of time achieved No class I. Objective:  Naipamamalas ang pang-unawa sa batayan konsepto ng “gawaing pantahanan” at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng sarili at tahanan  Naisasagawa ng may kasanayan ang mga gawaing pantahanan na makatutulong sa pangangalaga ng pansarili at ng sariling tahanan  Naisasaugali ang mga tungkulin sa sarili upang maging maayos II. Content: NAISASAGAWA ANG TUNGKULIN SA SARILI EPP6HE-Oa-1 III. Learning Resources A. References K to 12 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4, pahina 68-69 B. Other Learning Resources Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (Kagamitan ng Mag-aaral) 4, pahina 208-210 Mga larawan ng pangangalaga sa sarili, cartolina strips, pentel pen, manila paper, LCD projector IV. Procedures A. Preparatory Activity Ipaawit sa mga bata ang awiting: “GANITO MAGHUGAS” Tono: Mulberry Bush Ganito maghugas ng mukha Maghugas ng mukha Maghugas ng mukha Ganito maghugas ng mukha Tuwing umaga (Palitan ang parte ng katawan) Maghugas ng paa - Magsuklay ng buhok Grade Level: VI-2/VI-1 Date: January 23, 2023 Learning Area: TLE Time: 8:30 – 9:20 VI-2 10:25 – 11:15 VI-1
 • 4. - Magsipilyo ng ngipin - Magpalit ng damit Itanong sa mga bata kung ano ang ginagawa ng bata sa kanyang sarili ayon sa awit. Simulan ang aralin sa pamamagitan ng pansilid - aralang timpalak para sa pinakamalinis at pinakamaayos na bata. Pumili ng ilang mag-aaral na maglalaban-laban sa gagawaing patimpalak, Ipaliwanag ang pamantayang susundin. Gamitin ang sumusunod na pamantayan sa pagpili ng panalo. a. Pinakamaayos na buhok b. Pinakamalinis at malusog na mga ngipin c. Pinakamalinis na mga kamay d. Pinakamalusog na katawan e. Pinakamaayos sa pananamit Magbigay ng ilang katanungan tungkol sa kanilang ginagawang pag aalaga sa kanilang sarili. Bigyan ng munting gantimpala ang mananalo sa ginawang patimpalak.. B. Establishing a purpose for the lesson Ano ang karaniwang ginagawa ng mga bata bago pumasok sa paaralan? Bago pumasok sa paaralan, anu- anong paghahanda sa sarili ang ginagawa mo? Ipabasa ang magandang kaugaliang kaugnay ng pansariling kalinisan at kaayusan. Ano - ano ang mga pangkalusugang gawi at tungkulin sa sarili na dapat ugaliin ng isang bata ayon sa inyong binasa? C. Presenting examples/instances of new lesson Sa pamamagitan ng mga nakikitang larawan ipatala ang mga pangkalusugang gawi at tungkulin sa sarili na dapat sundin o gawin ng isang bata. D. Presenting examples/instances of new lesson Suriin ang pansariling kalinisan at kaayusan, gumawa ng pansariling talaan ng mga gawain sa paglilinis at pag-aayos ng katawan. E. Making generalizations and abstractions Bakit dapat ninyong isagawa ang mga paraan upang mapangalagaan ang iyong katawan nang naaayon sa takdang oras? F. Evaluating learning Gumawa ng poster tungkol sa wastong pag-aalaga ng sarili. G. Assignment/Agreement
 • 5. Magsaliksik sa internet ng iba pang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Itala sa inyong sulatang kwaderno V. Reflections: Re-teaching Transfer of lesson to the following day Lack of time achieved No class I. Layunin:  Naipamamalas ang mapanuring pag-unawa sa sistema ng pamamahala sa panahon ng mga Hapones  Nakapagpapahayag ng kritikal na pagsusuri at pagpapahalaga sa konteksto, dahlan, epekto at pagbabago sa lipunan ng panahon ng mga Hapones.  Nasusuri ang sistema ng pamamahala sa panahon ng mga Hapones II. Nilalaman: Ang Pamamahala ng mga Hapones sa Pilipinas Mga Sanggunian Iba Pang Kagamitang Panturo Yaman ng Lahing Pilipino 6 pahina 183 Ang Bayan Kong Mahal 5 pahina 162 Kasaysayan 1 pahina 213 AP6KDP-IIG-7 Iba Pang Kagamitang Panturo Mga larawan , Laptop, tsart, activity card, meta card IV. Pamamaraan: Talakayin muli ang nakaraang paksang aralin A. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 Magpakita ng mga larawan ng mga kagamitan ng mga Hapones na kanilang ginamit sa Pamamahala nila sa Pilipinas. Pag-usapan ang mga ito. B. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assessment) Pangkatang Gawain Buuin ang mga titik sa loob ng envelop upang makabuo ng salita. (Maaring magbigay ng ‘clue’) C. Paglalapat ng aralin sa pang – araw araw na buhay Ang bawat grupo ay magtalakayan sa kanilang ideya tungkol sa nabuong salita. Ipepresenta nila ito sa malikhaing pamamaraan a.Ibigay ang kahulugan ng salitang nabuo. b. Magbigay ng sariling ideya sa salitang nabuo. Pilipinas. (Art of Questioning – HOTS) D. Paglalahat ng aralin Strategy: Carousel Ipapaskil ng guro ang mga paraan sa pamamahala ng mga Hapones sa Pilipinas at bibigyang pagkakataon ang bawat pangkat nag pag-usapan ang tugnkol dito. Pagkatapos, iikot ang mga bata hangang mapag-usapan ang mga paraan nakapaskil sa bubong. Tanong: Grade Level: VI-2 Date: January 23, 2023 Learning Area: ARALING PANLIPUNAN Time: 9:35 – 10:25
 • 6. Sa inyong palagay, nakabubuti ba ito sa mga Pilipino? Ipaliwanag ang sagot. Ano ang naidudulot nito sa mga Pilipino? E. Pagtataya ng aralin Gagawa ng balangkas o chart tungkol sa epekto ng Pamamahala ng Hapones sa Pilipinas. (Maganda at Di-magandang epekto) V. Takdang Aralin: Ipagpalagay mo na nabuhay ka sa panahon ng Hapon. Batay sa iyong napag-aralan, maituturing mo bang tapat ang kanilang layunin sa ating bansa. Pangatwiranan ang iyong sagot. Pagninilay: Re-teaching Transfer of lesson to the following day Lack of time achieved No class P.E. I. Objective:  The learner demonstrates understanding of participation and assessment of physical activity and physical fitness.  The learner participates and assesses performance in physical activities and assesses physical fitness.  Explains the nature/background of the games. Values: Observing politeness at all times II. Content: MELODY 1. Major Scales III. Learning resources K to 12 Curriculum Guide 2016 Melcs - PE6Gs – Ilb – 1 Textbook Pages: Enjoying Life Through Music, Arts, Physical Education and Health 6 Pages 286 – 287 Other Learning Materials: Assessment of Physical Activities and Physical Fitness IV. Procedures: What is the importance of constructing your own physical activity pyramid? -How this activity help you? -Show pictures of net and wall games. -Let the pupils identify the games presented in the pictures. Let the pupils read the information about these games presented. A. Presenting Examples/ Instances of the new lesson. -What is net and wall games? -How can the team defend their space and return the ball to the other side of the court? -What is one of the famous net and wall games in the country? Finding practical application of concepts and skills in daily living What is the message of the song in connection with our daily life? -What are the skills involved in volleyball? Group Activity -Divide the class into three groups. -Set the standards before giving the task. Group 1 Explain how the net and wall games played. Grade Level: VI-2/VI-1 Date: January 23, 2023 Learning Area: MAPEH Time: 11:15 – 11:55 VI-1 3:00 – 3:50 VI-2
 • 7. Group 2 Give examples of net and wall games. Group 3 Identify the skills involved in volleyball game. What are the skills in playing net and wall games that you can apply in daily situation? B. Making generalizations and abstractions about the lessons -What is net and wall games? -How is net and wall games played? D. Evaluation: Explain the nature/background of the following net and wall games. 1. Volleyball 2. Badminton 3. Table Tennis 4. Lawn Tennis 5. Sepak Takraw E. Assignments: What is your favorite net and wall game? Explain its nature/background. V. Reflections: Re-teaching Transfer of lesson to the following day Lack of time achieved No class