Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació                              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Miniprojecte. Com sonen els instruments

907 views

Published on

 • Be the first to comment

Miniprojecte. Com sonen els instruments

 1. 1. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3Pràctica d’Avaluació Continuada – PAC 2 Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educació Pràctica 2. Activitat 3. Projecte FinalPilar Gómez PajueloAula: 1Data de lliurament: 19 de gener de 2012 1
 2. 2. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3Índex INTRODUCCIÓ....3DISSENY DE L’ACTIVITAT........................................................................................... 4MAPA CONCEPTUAL....................................................................................................8DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS.......................................................................................... 9AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE ACONSEGUIT..............................................17AVALUACIÓ TECNOLÒGICA DEL DISSENY.......................................................... 19 CONCLUSIONS........................................................................................................... 20ANNEX........................................................................................................................... 21 AUTOAVALUACIÓ DE LACTIVITAT. .................................................................. 21 AUTOAVALUACIÓ DE L’AVALUACIÓ CONTINUADA......................................22BIBLIOGRAFIA I WEBBIOGRAFIA........................................................................... 25 Material en paper: ...................................................................................................... 25 Material web:.............................................................................................................. 25 2
 3. 3. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3 INTRODUCCIÓ Aquesta última pràctica gira entorn als “problemes”. A l’aula als estudiantsse’ls hi platengen diàriament molts problemes que han de resoldre i a través delsquals ens propossem que aprenguin. Però ens oblidem sovint d’una part essencial:aquests problemes són significatius per a ells? Són problemes que els activin i queels motivin? Normalment no.Per això des d’aquesta pràctica volem partir d’un problema significatiu delsalumnes, sorgit d’ells mateixos; i a partir d’aquí estructurar una activitat perpromoure i desenvolupar un aprenentatge significatiu.Per a portar a terme aquesta pràctica, ens ajudarem a més de les noves tecnologiesde la informació i la comunicació, que s’han introduit en el món educatiu, i hanpromogut el desenvolupament en els alumnes de noves habilitats, estratègies iformes de pensar; fomentant, així, el desenvolupament d’aprenentatgessignificatius.Però què entenem per aprenentatge significatiu? Entenem per aprenentatgesignificatiu, aquell aprenentatge on els estudiants fan un processament conscient iactiu de la informació; on es construeixen noves idees que s’adapten aconeixements previs; que és col·laboratiu; i, intencional; emmarcat dins d’unprocés social, dialògic (conversacional); contextualitzat, dins d’un entornd’aprenentatge, basat en algun problema; i on els estudiants reflexionen sobre allòaprès i les decisions preses.Per aprendre significativament es necessari relacionar els nous aprenentatges apartir de les idees previes; el nou coneixement ha d’interactuar amb l’estructura deconeixement existent. Aprenem per la construcció de xarxes de conceptes (mapesde conceptes): a partir del coneixement previ i la nova informació.El model d’aprenentatge significatiu s’engloba dins la perspectiva constructivista.El constructivisme defensa que el coneixement es construeix, donat que lespersones donen sentit al seu món construint representacions mentals d’allò que elsenvolta; que la realitat, el sentit que construïm del món, es troba a la ment, donatque el coneixement no és una entitat externa; hi així doncs, que hi ha múltiplesperspectives del món; que el coneixement es construeix a partir de les interaccionsamb el medi ambient; per tant, el coneixement es troba ancorat i indexat encontextos rellevants, ja que la persona utilitza el context per explicar una idea; pertant, el coneixement no es pot transmetre; sinó que la construcció del coneixements’estimula per una qüestió de necessitat o desig de saber; des d’una perspectivaconstructivista, aprendre és un diàleg, un procés de negociació, tant intern comsocial; per últim, el constructivisme defensa que el significat i el pensament esdistribueixen entre la cultura en què vivim i les eines que utilitzem.Tenint en compte les premises de l’aprenentatge significatiu i del constructivisme, através d’activitats com la present, on ens ajudem de les TICs, promourem lacreació de models mentals cada vegada més complexos.Tal i com se’ns demana en l’elaboració de l’activitat, a partir de l’exercici busquemaconseguir en l’alumne un canvi conceptual; busquem que l’alumne interioritzi elprocés de desenvolupament i el pugui utilitzar en altres contextos. 3
 4. 4. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3DISSENY DE L’ACTIVITATTítolCom sonen els instruments?Descripció dels agents- Aprenents: educació infantil: 24 alumnes de P-4- Mediadora: mestre de músicaDescripció de la tecnologia mediadoraOrdinador, connexió a internet, pàgina web, pissarra digital, altaveusDescripció del problemaInicialment partim duna demanda sorgida dels propis alumnes, arran del concertde Santa Cecília. Els alumnes al concert escolten tot un seguit de cançonsdirigides amb instruments de cordes, vent i percussió i entusiasmats demanen ala mestra el nom dels instruments que escolten i com es fan sonar.Seguint a Jonassen, es tracta dun problema ben estructurat amb un gruprestrictiu doperadors logístics i amb una disposició previsible dactivitats, que calexterioritzar i verbalitzar als alumnes.Donada ledat dels alumnes, el nombre de variables i dinformació a oferir seràlimitada i per tant serà un problema de limitada complexitat: nombre limitat devariables i dinteraccions entre elles, i amb un grau elevat de predicció de lesvariables utilitzades. Característiques dels aprenents És un grup força desatent i inquiet, tot i estar format per a un nombre alt de nenes, al qual costa fer-los estar atents a una activitat durant una estona breu de temps. Tot i així, són col·laboradors i participen activament de les activitats propossades. Els hi agrada, per tant, les activitats que impliquen moviment i les que són dinàmiques. Les classes de música impliquen sovint un augment de lexcitació del grup, donada la naturalesa de les activitats proposades, fet que suposa un treball extra a la mestra de música per tal de reconduir i tranquil·litzar al grup. Els hi encanten les noves activitats, a les quals senganxen amb facilitat. Al grup hi ha un alumne amb nee que es mostra hiperestimulat per tot allò 4
 5. 5. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3 relacionat amb la música, amb la qual es concentra i participa activament, no interferint en la dinàmica de laula. Competències específiques ha assolir per laprenent Tot i que les competències bàsiques no sinclouen dins del currículum dinfantil, podem considerar que, a través daquesta activitat fomentem la: - Competència metodològica. - Aprendre a aprendre. Consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixemente des dun sentiment de competència o eficàcia personal. - Competència comunicativa. - Competència artística i cultural: conèixer i comprendre les diferents manifestacions artístiques, gaudir i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. - Competències personals. - Competència dautonomia i iniciativa personal. Vinculada en aquest cas com la capacitat de demorar la satisfacció immediata i daprendre dels errors. Altres objectius a assolir: - Expressar idees i opinions de forma clara i entenedora - Reconèixer i identificar instruments de vent, cordes i percussió. - Saber classificar els diferents instruments en: vent, cordes o percussió - Treballar de forma constructiva i en equip. - Ser conscients del procés daprenentatge realitzat. - Familiaritzar-se amb eines i recursos TIC.ContingutsEls continguts els podem diferenciar en: • Continguts conceptuals: o Instruments musicals: 3 de la família de corda, 3 de la família de vent i 3 de la família de percussió. o Eines i recursos TIC • Continguts procedimentals: o Utilització de les eines informàtiques correctament. 5
 6. 6. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3 o Diferenciació dels diferents instruments musicals i classificació en la família pertinent. o Verbalització del procés daprenentatge. • Continguts actitudinals: o Atenció i escolta activa de lexplicació de la mestra envers lactivitat proposada. o Col·laboració amb els companys durant la sessió i les tasques proposades. o Saber adaptar-se als recursos emprats. o Respecte per les eines i materials emprats així com cap als companys.Previsió de la seqüència dactivitatsLactivitat la dividirem en 3 sessions: • Sessió 1: o Presentació de lactivitats als nens. o Búsqueda dimatges per internet per valorar la quantitat dinstruments coneguts. Els nens aniran dient en veu alta el nom dels instruments que van apareixen a la pissarra digital i si en saben alguna característica. [Treballem les TIC mostrant la utilitat de la eina internet] o Presentem la pàgina “Tot música”: http://www.xtec.es/~dmarchan/instru/instru.htm o Escollirem els instruments a treballar entre tots. • Sessió 2: o Continuarem treballant amb la pàgina “Tot música”: http://www.xtec.es/~dmarchan/instru/instru.htm Els alumnes manipularan la pàgina fent sonar els instruments i començarem el treball de relacionar i classificar els instruments escollits. [Parlarem dels recursos que podem trobar a la xarxa per ajudar-nos a treballar i divertir-nos]. o Manipulació directa dels instruments de lescola o • Sessió 3: o Explicació de la fitxa a realitzar o Elaboració de la fitxa per part dels nens o Posada en comú o Comprobació amb lajuda de la pàgina“Tot música”: 6
 7. 7. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3 http://www.xtec.es/~dmarchan/instru/instru.htmFonamentació psicopedagògicaSeguint la perspectiva de laprenentatge significatiu (percepció constructivista), elconeixement es construeix a partir de lexperimentació directa i de lexperiència. Através daquestes activitats buscarem crear en els alumnes un canvi significatiumitjançant la manipulació, la reflexió i el descobriment.Per aconseguir-ho, laprenentatge haurà de ser: funcional, a partir de programes ieines presents a la xarxa, investigant activament (tocant) aquells instrumentsdisponibles al centre. Aquest aprenentatge també ha de ser col·laboratiu, unaprenentatge construït entre tots, alumnes i mestra, ja que entre tots buscaremels instruments, els escoltarem, els manipularem, els classificarem,... A més amés, ha de promoure la motivació de lalumne, per tal que simpliqui i tingui unaparticipació activa. Per últim, ha de ser contextualitzat, emmarcant-lo dins delassignatura i el temari de música. Procediments i criteris davaluació Com totes les activitats plantejades a educació infantil, es realitzarà una avaluació continuada i qualitativa durant tot el projecte. Finalitzarà amb la realització dun exercici final (que no tindrà nota puntuable). Paral·lelament, es valorarà si lalumne: - és capaç de seguir les instruccions donades per la mestra en la realització de les diverses tasques. - és capaç de treballar en equip durant les sessions. - és capaç destar atent durant les sessions. - és capaç de realitzar amb èxit lexercici final de manera autònoma. - participa activament durant les sessions. Els procediments a emprar seran: - lobservació durant les sessions. - realització de lexercici finalTemporalitzacióEl projecte es portarà a terme en tres sessions duns 45 minuts aproximadament. 7
 8. 8. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3 L’activitat elaborada, seguint a Jonassen (1997)⁽¹⁾ representa un problemaben estructurat, que requereix l’aplicació d’un nombre determinat de conceptes iregles, així com l’estudi de principis en una situació problemàtica restrictiva.Tambése’ls anomena problemes de transformació, que consisteixen en un estat inicial bendefinit, un objectiu conegut i un grup restrictiu d’operadors lògics. Els problemesben estructurats presenten tots els elements del problema; requereixen un nombrelimitat de regles i principis que s’organitzen en una disposició previsible iprescriptible; posseeixen respostes correctes i convergents,i tenen un procés desolució presentat i prescrit (Jonassen, 1997).És un problema de baixa complexitat, donat que els components es representen demanera explícita dins el problema, amb nombre baix d’interaccions i amb una altrapredictibilitat.Seguint la tipologia de Jonassen, l’activitat elaborada la inclouríem dins de els“problemas que usen regles”, ja que l’exercici representa un procés procedimentalrestringit per normes; on s’han d’aplicar les regles per a produir respostes. Per tal de tenir una bona fonamentació científica, he buscat a la base dedades KITE exemples o casos que poguessin ajudar-me en l’elaboració de l’activitat.Lamentablement no he trobat cap cas que faci referència a alumnes de P.4 EI i queempri les noves tecnologies per treballar els instruments musicals. No obstant, síhe trobat casos on es parlava de l’ús de les TICs i el desenvolupament deconeixements teòrics musicals.Case Number CASE ≠: 3157-1Grade level Students Grade 4; grade 5Subjecte MusicA teacher uses various types of music software with fourth and fifth graders tointroduce them to music theory and so they can compose their own songs.MAPA CONCEPTUAL El següent mapa conceptual mostra d’una manera gràfica on situaríeml’activitat realitzada en relació a les possibilitats de les TIC i l’aprenentatgesignificatiu. 8
 9. 9. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS Durant el mes de novembre es van celebrar unes jornades relacionades ambla música, en honor a Santa Cecília, patrona de la música, donat que el día 22 denovembre, dia del seu naixement, es considera el Dia de la Música.En un dels actes celebrats aquests dies, va tenir lloc un petit concert instrumentalportat a terme per nois i noies d’una Escola de Música propera a la nostra escola.En aquest concert s’escoltaven tot tipus d’instruments: violoncel, viola, guitarra,flauta, etc. 9
 10. 10. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3Quan els alumnes de P-4 EI van assistir al concert van quedar entusiasmats i al’arribar a la classe, van demanar expressament a la tutora com es deien elsinstruments que havien escoltat, tot fent els sons d’aquests.Arran l’alt interés manifestat per alumnes, es va decidir portar a terme una activitatque permetés treballar, d’una manera activa, els instruments musicals.El treball que ens ocupa, per tant, el situem a l’àrea de música, i així, a les sessionsde música, que es porten a terme els dimarts de 15.00h a 16.000h.Donat que la demanda sorgeix directament dels alumnes, l’activitat proposada ésaltament motivadora per a ells, i ràpidament, va captar la seva atenció i el seuinterés.PRIMERA SESSIÓ. A la primera sessió ens situem a l’aula ordinària del grup de P-4 EI. Cadaaula de l’escola diposa d’un ordinador amb connexió a internet i d’una pantalladigital tàctil amb la qual els nens estan acostumats a treballar diàriament.Iniciem l’activitat fent un recordatori del dia de Santa Cecília i del concert que vamveure. Ràpidament els alumnes recorden el concert, tot començant a fer els sonsdels diferents instruments que vam poder escoltar i, novament de maneratotalment personal, els alumnes tornen a demanar pel nom d’aquells instruments.Aquesta reacció dels alumnes ens facilita i ens serveix, per introduir l’activitat.Seqüenciem la sessió en: o Presentació de lactivitats als nens. o Búsqueda dimatges per internet per valorar la quantitat dinstruments coneguts. Els nens aniran dient en veu alta el nom dels instruments que van apareixent a la pissarra digital i si en saben alguna característica. [Treballem les TIC mostrant la utilitat de la eina internet] o Presentem la pàgina “Tot música”: http://www.xtec.es/~dmarchan/instru/instru.htm o Escollirem els instruments a treballar entre tots.Presentem l’activitat als nens, i comencem preguntant als alumnes quinsinstruments coneixen. Cada nen va dient aquells instruments que coneix. Moltsd’ells desconeixen la forma de l’instrument que el company està dient, i peraquesta raó es decideix introduir la búsqueda d’imatges en internet, tot incident enla importància i ajuda que ens pode oferir les noves tecnologies en la nostra recercad’informació. D’aquesta manera començarem a treballar la relació imatge -nom del’instrument. La búsqueda la realitzarà la mestra de música, mentre els alumnesmiren la pantalla digital.El nombre d’instruments buscats s’amplia als anometas pels nens per tal de fer unaprimera “pluja d’instruments” més completa. 10
 11. 11. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3De cada imatge, els alumnes van dient en veu alta el nom dels instruments quevan apareixent a la pissarra digital i si en saben alguna característica.Finalment, presentem la pàgina escollida per a treballar els instruments,anomenada: http://www.xtec.es/~dmarchan/instru/instru.htmFent ús de la pissarra digital, treballem i presentem la pàgina. És una pàgina ambuna estructura fàcil de treball, donat que els instruments et venen agrupats en cincgrans blocs: els instruments de corda, de vent metall, de vent fusta, percussió iamb mecanisme de tecla.No obstant, donada l’edat dels alumnes i del temps del qual disposem, es decideixtreballar amb tres famílies: corda, vent (metall) i percurssió. 11
 12. 12. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3Seran els propis alumnes qui, a partir de la pissarra digital-tàctil, i guiats per lamestra, vagin obrint els diferents grups, tot observant els instruments queapareixen, observant la seva forma, com sonen i qui so tenen. En la última part de la sessió, i sota la guia de la mestra, es decideix quins són elsinstruments amb els quals es treballarà. La mestra diu el nom d’un instrument i elsnens, a mà alçada, decideix si volen treballar amb ell o no.Finalment es decideix treballar:  Família corda: guitarra, violí i arpa  Família percussió: bateria, pandereta i triangle  Família vent (metall): trompeta, tuba i trompaLa sessió finalitza en aquest punt. Tots els nens estan desitjant tornar a treballaramb els instruments i la pàgina escollida i així ho verbalitzen. 12
 13. 13. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3SEGONA SESSIÓ.La segona sessió, es porta a terme a l’aula ordinària, novament ajudant-nos del’ordinador, internet i la pantalla digital.Seqüenciem la sessió en: o Treball a partir de la pàgina “Tot música”: http://www.xtec.es/~dmarchan/instru/instru.htm Els alumnes manipularan la pàgina fent sonar els instruments i començarem el treball de relacionar i classificar els instruments escollits. [Parlarem dels recursos que podem trobar a la xarxa per ajudar-nos a treballar i divertir-nos]. o Manipulació directa dels instruments de lescolaContinuem el treball amb la pàgina “Tot música”, escoltant els instruments queapareixen, i prestant especial interés en els instruments escollits en la darrerasessió.Els alumnes manipulen la pàgina, fent sonar els instruments. Comencem a treballarmés a fons com sonen els instruments: aire, percussió, cordes,... i quin so fan. Dinsd’aquesta sessió presentem, per tal de fer la classe més distesa, diferents activitatscom: els alumnes tanquen els ulls i escolten l’instrument, tot indicant quininstrument han escoltat, de quina família i per tant, com el fem sonar. Aquesttreball es fa especialment a partir dels instruments escollits anteriorment. 13
 14. 14. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3Parlem dels recursos que podem trobar a la xarxa i amb els quals poden interactuari jugar amb l’ajuda dels pares:  Kids Mozart. http://kidsmozart.com/learn-instruments.html  Instruments de l’orquestra.  http://www.fsspx-brasil.com.br/mjcb/downloads/Orquestra_sinfonica.swfPer consolidar l’aprenentatge, fem servir la manipulació directa dels intruments quetenim a l’escola. Els alumnes agafen els instruments i els fan sonar, tot provant defer una melodia conjunta.Els intruments amb els quals es treballa són: guitarra, piano, trompeta, triangle,pandereta i timbal.En aquest punt finalitza la sessió. Els nens estan entusiasmats i contínuament vanfent els sons dels diferents instruments treballats.TERCERA SESSIÓ.La darrera sessió l’estructurem en: o Explicació de la fitxa a realitzar o Elaboració de la fitxa per part dels nens o Posada en comú 14
 15. 15. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3  Comprobació amb lajuda de la pàgina“Tot música”: http://www.xtec.es/~dmarchan/instru/instru.htmArriva la última sessió de treball dels instruments. En aquesta última sessió la feinaes trasllada per uns moments de la pissarra digital al paper i llapis.La mestra fa un explicació detallada de la fitxa que els alumnes hauran de realitzarindividualment, per fer una petita valoració dels aprenentatges aconseguits. La fitxaés molt simple, i consisteix en relacionar els diferents instruments escollits a laprimera sessió amb la seva família. 15
 16. 16. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3Tots els alumnes van poder fer la tasca encomanada ràpidament i sovint, durant larealització d’aquesta, s’escoltaven verbalitzacions de tipus: “què fàcil”, “això hohem vist”, “això ho hem tocat”, ... que ens fan pensar en la importància del treballinteractiu, manipulatiu i real entre allò que volem ensenyar i els nens.Un cop tots van finalitzar la fitxa (no hi havia un marxa clar de temps per a poder-la fer), vam fer la posada en comú. La mestra, amb l’ajuda de la pissarra digital, vafer sortir a diferents nens a resoldre l’activitat. Sortia un nen i relacionava uninstrument amb la família de la qual pensava que formava part, i després la restade nens deien si estaven d’acord o no amb l’elecció que havia fet; així, d’un en un,tots els instruments. Mentre ho feien verbalitzaven en veu alta què estaven fent,perquè classificaven linstrument en aquella família, etc. 16
 17. 17. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3Per donar totalment per finalitzada l’activitat, es va comprobar si tots elsinstruments estaven correctament distribuits a les seves famílies, ajudant-nosnovament de la pàgina “Tot música”. En aquest punt, diversos alumnes van sortir ala pissarra digital i van buscar l’instrument a la família de la qual pensaven queformava part i el feien sonar. Cada cop que encertaven, tots els alumnes esposaven a cridar i a aplaudir de l’emoció.AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE ACONSEGUIT Com totes les activitats plantejades a educació infantil, es realitzarà unaavaluació continuada i qualitativa durant tot el projecte, i no únicament unaavaluació final, ja que ens interessa, per damunt dels resultats finals, observar ivalorar el procés de construcció de l’aprenentatge que van fent els nostresalumnes.És a dir, ens interessa més poder desenvolupar en els nostres alumnes unconeixement del procés portat a terme per aprendre, que no pas desenvolupar unsimple coneixement conceptual.Per tant, a partir d’un neguit sorgit dels propis alumnes, buscàvem desenvolupar unaprenentatge significatiu, ja que teníem moltes variables al nostre favor: l’interésdels nostres alumnes envers la tasca, la motivació, ...Arrivats a aquest punt, podríem valorar si s’han donat realment els principis del’aprenentatge signficatiu i per tant, si aquest ha tingut lloc: els nostres alumneshan pres un paper actiu en el desenvolupament de les sessions, no han estat mersespectadors; col·laboraven amb la resta del grup i amb la mestra en l’elaboració delconeixement; els alumnes buscàven aconseguir un objectiu cognitiu (conèixer elsinstruments) de manera activa i intencional; ho feien a través del diàleg i de lainteracció (conversacional); els alumnes anaven construint coneixement, adaptant 17
 18. 18. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3els seus coneixements previs a la nova informació que rebien; reflexionaven sobreels passos que anaven fent i les decissions que prenien; i estaven dins d’un entornd’aprenentatge contextualitzat, on l’aprenentatge estava basat en la resolució d’unapregunta o problema plantejat real per a ells.Per interioritzar un aprenentatge, és important manipular-ho i verbalitzar-ho, isobretot, ser-ne plenament conscient. D’aquesta manera l’alumne serà capaçd’assimilar i acomodar el coneixement i aquest podrà esdevenir significatiu.És difícil poder valorar realment si aquest s’ha donat, ja que no podem plantejar latasca d’elaborar un mapa conceptual; però sí hem pogut realitzar una tasca derelacionar els conceptes apresos, i podem afirmar que en la totalitat de l’aula(exceptuant un alumne amb nee), la resolució de la tasca ha resultat molt exitosa.A més, com hem dit, l’avaluació de l’aprenentatge ha esta qualitatiu i al llarg de totel procés, i podem afirmar que estem molt contentes del resultat final aconseguit.A partir de les diverses activitats (i com a objectius d’avaluació plantejatsinicialment) hem valorat que:  Els alumnes van ser capaços de seguir les instruccions donades per la mestra en la realització de les tasques.  Van ser capaços de treballar de manera col·laborativa durant les sessions, esperant el seu torn d’intervenció i recolzant les actuacions dels companys, escollint els instruments a treballar entre tots, ...  Durant la posada en comú de lactivitat final van ser capaços de classificar els instruments, i verbalitzar per què formaven part duna o altra família; i de corregir algun dels companys que estaven errats.  Van ser capaços de verbalitzar allò que havien après i plasmar-ho a través de la fitxa i la posada en comú.  Tot i ser un grup força desatent, van estar molt atents durant la realització de les sessions, demostrant així, que si partim d’un interés propi dels alumnes, la seva atenció es veu notablement millorada.  Van ser capaços de realitzar l’exercici final amb èxit de manera autònoma.  Tots, van participar de manera activa durant la realització de les sessions, mostrant-se molt motivats i amb ganes de treballar.  Van ser capaços d’interactuar correctament amb els recursos TICs presentats a l’activitat.Els procediments emprats per realitzar aquestes valoracions han estat:  lobservació durant les sessions.  realització de lexercici finalEls nostres alumnes han partit del seu model mental previ (del coneixement previque tenien dels instruments) i l’han ampliat, gràcies a l’experimentació i a lareflexió duta a terma; provocant així l’elaboració d’un nou model mental, ara méscomplexe. 18
 19. 19. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3AVALUACIÓ TECNOLÒGICA DEL DISSENY Aquesta és la primera activitat dissenyada que he hagut de portar realmenta la pràctica en el món escolar.Haig de dir que estic molt satisfeta dels resultats obtinguts, tot i que, com sempre,hi ha matissos que es poden millorar.En general, l’elecció del problema va ser fàcil (un cop situada en què era unproblema i que no, i quin problema podria desenvolupar més fàcilment unaprenentatge significatiu i quin no), ja que els alumnes van posar a l’aire unapregunta, un neguit que els hi motivava i els interessava i el vaig aprofitar.L’elaboració inicial del programa o disseny de l’activitat va ser dura, ja que no teniauns referents clars de com i què treballar. No obstant, penso que és indispensabletenir un bon disseny de l’activitat, per poder tenir clars els punts més importants atreballar, que permeti establir objectius, planificar les sessions i fins i tot, teniralternatives en el cas que s’hagin de modificar o reconduir.Al diposar l’escola d’ordinadors, connexió a internet i pantalles digitals a totes lesaules, l’ús de l’espai no va ser un problema i es va poder portar a terme a l’aulaordinària. Únicament, vam haver de canviar d’espai per poder manipular elsinstruments, que es trobaven a l’aula de música.Les eines TICs emprades (tal i com es va indicar al disseny inicial) van ser:Ordinador, connexió a internet, pàgina web, pissarra digital i altaveus.Els alumnes ja coneixen prèviament aquestes eines, ja que són un recurs diariemprat pels professors de l’escola, cosa que va facilitar la posada en marxa del’activitat.Cal destacar l’element motivador i potenciador de l’atenció i l’interés que suposenles TICs per als alumnes, ja que tot es torna molt més vivencial i ells poden formarpart de manera més activa de l’aprenentatge, i per tant, ,fer-lo més significatiu.L’activitat ha estat molt motivadora i atractiva, això ho demostra l’entusiasme ambla que l’han realitzat els alumnes; així com molt profitosa, tant per a ells com a pernosaltres. Com hem comentat anteriorment, ells han aprés (el seu model mental hacanviat, el seu mapa conceptual s’ha tornat més complex) però nosaltres tambéhem patit l’evolució del nostre mapa mental. No obstant, com en tota activitat, i més si es realitza per primer cop, hi haaspectes a millorar. El principal és el factor temps. La planificació del tempsd’activitat ha estat realment curta. Penso que caldria ampliar el nombre de sessionso el temps d’aquesta per poder fer una passejada molt més acurada per la pàginapresentada, ja que són molts els instruments a treballar.El fet d’escollir-ne solament nou, ens ha facilitat la feina, però alguns dels alumnes,preguntaven, a més a més, pels altres instruments.Tampoc hem pogut treballar amb les altres pàgines presentades(Kids Mozart iInstruments de l’Orquestra) i s’han hagut d’ensenyar com a pàgines a poder visitara casa. 19
 20. 20. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3Com tota activitat que volgui partir realment dels coneixements dels alumnes, vamrealitzar una avaluació inicial dels coneixements que teníen els alumnes entorn alsinstruments.Durant tot el procés, tal i com s’ha explicat anteriorment, també s’ha fet unavaloració formativa, adaptant i modificant el disseny en funció dels interessos,motivacions, ... dels alumnes (per exemple, afegint l’activitat “els alumnes tanquenels ulls i escolten l’instrument, tot indicant quin instrument han escoltat, de quinafamília i per tant, com el fem sonar”, com a manera de potenciar l’atenció una deles tardes).Finalment també s’ha portat a terme una avaluació final, qualitativa i quantitativadels progressos realitzats pels nostres alumnes, tenint en compte la fitxa finalrealitzada i la implicació dels alumnes durant les sessions. CONCLUSIONS Lactivitat realitzada ha suposat tot un repte i mha fet enfrontar-me, nosolament al món de les TICs, ja de per si complex, sinó també a una situació realdaprenentatge.La principal conclusió que puc extreure daquesta pràctica és la visió valiosa de leseines i recursos TICs com a mediadores per a construir aprenentatge.Arran de la inclusió de les noves tecnologies en el món educatiu, shan obert tot unmón de possibilitats per a potenciar laprenentatge dels nostres alumnes. Planificaruna activitat educativa fent ús dun recurs TIC ja promou en els nostres alumnes,de manera intrínseca un interés i una motivació envers lactivitat proposada. Pertant, tenim una part del camí guanyat.Ara queda que nosaltres, com a professionals de leducació en fem laltra part delcamí, i siguem capaços delaborar i crear activitats, fent servir els recursos TICs;activitats estimulants per als nostres alumnes, a través de les quals en puguinarribar a “construir” coneixement.Per aquest motiu, penso que seria bo potenciar la formació del professorat enversels entorns TICs.Potser daquesta manera veuren els recursos que ens ofereixen les novestecnologies de la informació i la comunicació enfocades a leducació; i lentendrancom una font potenciadora daprenentatge i no com un enemic al qual atacar oevitar. 20
 21. 21. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3ANNEXAUTOAVALUACIÓ DE LACTIVITAT.Realitzar aquesta activitat mha suposat un gran esforç i la inversó duna importantquantitat de temps, ja que no tinc experiència com a docent ni mhe hagutdenfrontar mai a la necessitat delaborar una activitat educativa; i a més,relacionar aquesta activitat amb lentorn TICs.Lactivitat elaborada ha estat creativa, he buscat recolzament en les fonts teòriquesi altres fonts com la base de dades KITE (tot i que sense resultats). El problemaestà ben definit i adequat a ledat dels alumnes, així com a les condicions(recursos) dels que disposa el centre on he realitzat lactivitat. El problema, haestat una pregunta o demanda realitzada pels propis alumnes, i per tant, podemafirmar que en lelaboració de lactivitat vam partir dun problema significatiu perells. Les Tics ens han facilitat i han generat aprenentatge significatiu, donat quehan facilitat el treball actiu, participatiu, comunicatiu, … dels alumnes.Per tant, per a poder elaborar lactivitat he hagut de promoure tota una sèriedhabilitats i estratègies, per tal de dissenyar, desenvolupar i portar a la pràcticauna activitat pròpiament densenyament-aprenentatge.Durant lelaboració de lactivitat vaig estudiar durant uns dies les activitatsrealitzades per les mestres deducació infantil, daquesta manera sabia com haviade ser lenunciat de lactivitat, les explicacions, etc Un cop ho vaig tenir clar, emvaig posar a treballar en lexercici.Penso, arran dels resultats obtinguts, que el disseny de lactivitat ha estat moltcorrecte i ha resultat atractiva i motivant per als alumnes. Era una classe moltdispersa i tots els alumnes van seguir lactivitat sense dificultats, participantactivament en ella. Sóc conscient que, part de la motivació demana als alumnes jala tenia, donat que lactivitat es va elaborar a partir duna demanda sorgida a laula.A lescollir Educació Infantil, vaig pensar que hauria de fer una gran introducció delque són les noves tecnologies: ordinador, pissarra digital, internet, … però tot alcontrari. Els alumnes creixen amb un bagatge força complert del que són les novestecnologies i les han incorporat en el seu dia a dia.No obstant, sí vaig acotar lactivitat per aconseguir que fos motivadora i que totsels alumnes poguessin accedir a ella; i no que tingués un nivell de dificultat massaelavat, que provoqués un rebuig per part dels alumnes.Durant lactivitat els alumnes han pogut interaccionar amb les noves tecnologies,alhora que aprenien la seva utilitat en relació als aprenentatges; i penso que aixòés un gran pasa. Les noves tecnologies no serveixen únicament per jugar, tambéens ajuden a aprendre.A banda de la recerca dinformació realitzada a lescola, examinant i observant lesactivitats que les mestres de P-4 dEducació Infantil presentaven als seus alumnes,per tal de poder delimitar el nivell de complexitat i determinar la manera depresentar lactivitat; també he realitzat un treball (documentació) envers com espot utilitzar la tecnologia per a impulsar laprenentatge significatiu en el camp de 21
 22. 22. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3leducació. En aquesta recerca mha ajudat especialment, la lectura de Jonassen(1).Per aquest motiu, i tal com he exposat anteriorment, no solament els alumnes hanfet un aprenentatge; sinó que jo mateixa he fet un aprenentatge.Com ha psicopedagoga mhe hagut denfrontar a lelaboració duna activitat com aobjectiu final, però com a objectius inicials, he hagut de conèixer la realitat de laqual partíem: els alumnes, el centre (recursos dels que disposa), les dinàmiques delaula … així com documentar-me àmpliament envers laprenentatge sigificatiu i lesTICs. A més de dissenyar lactivitat, he actuat de dinamitzadora de les sessions, ihe portat a terme lactivitat amb al recolzament de la professora de música. En relació pròpiament a lelaboració de la PAC, he redactat la Pac ambclaredat expositiva. El document elaborat està distribuit en funció dels subapartatsindicats en la guia de la pac per tal de fer-lo entenidor i el disseny de lactivitat estàelaborat a partir duna graella per fer més fàcil la seva lectura.Els documents gràfics afegits (fotografies) són clarificadors de lactivitat i de laseqüencialitat de les sessions.Paral·lelament, he afegit un índex generat automàticament, que facilita la lecturade la PAC.En relació a la teoria presentada en aquesta activitat, he citat correctament lesfonts don ha estat extreta. He fet servir els conceptes claus en lelaboració delinforme, especialment els vinculats a laprenentatge a partir de problemes.(1)El mapa de conceptes elaborat ha estat adequat al que es demanava. Penso que heinclós i relacionat els principals conceptes a tenir en compte en la seva elaboració,dacord amb els materials i les activitats realitzades.Per acabar, crec que he fet una bona avaluació del disseny, objectiva i ambconsciència de les errades i futures millores a realitzar en properes sessions. Heextret conclusions importants per a la meva futura pràctica psicopedagògica.AUTOAVALUACIÓ DE L’AVALUACIÓ CONTINUADASi fem una retrospectiva en el temps, observo que realment hi ha hagut un canvien el meu model mental. Hauria estat una pèrdua de temps important si no fos així.Per què he vingut a aprendre.A linici, el primer mapa conceptual era tan simple, tant en conceptes com ennodes, que difícilment podia representar un mapa conceptual real. Ho era, peròdemostrava la meva manca de coneixements entorn a les TICs, TE, CTS, …Em vaig adonar daquest fet especialment, durant la realització del segon mapaconceptual. Aquest el vaig elaborar conjuntament amb una companya delassignatura, emprant tecnologies col·laboratives com el google docs o elcmaptools. Aquest fet va suposar, en un primer moment, un entrebanc, doncsdesconeixia totalment el funcionament dambdues eines; però de mica en mica, iamb lajuda de la companya vam poder treballar col·laborativament en lelaboraciódel mapa conceptual. Aquest es va ampliar significativament en conceptes, nodes, 22
 23. 23. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3… de tal manera que ara, havíem demprar dues pàgines per a poder incloure lainformació seleccionada. La “teranyina” havia crescut.Arran de la PAC2, lincrement del mapa no ha estat en tamany especialment, peròsí en qualitat, doncs he pogut afegir duna manera més selectiva, conceptes irelacions importantíssimes vinculades a la TE, tals com aprenentatge significatiu,problemes significatius, … Els mapes de conceptes penso que és una einaextremadament útil tant per aprendre com especialment per avaluarlaprenentatge, ja que per a realitzar-los has dhaver entés, assimilat i acomodatallò que vols plasmar al mapa. Impliquen un alt grau de concentració i reflexió en laseva elaboració i una implicació activa en la seva creació.Seguint lenfocament constructivista, durant tot el semestre ha patit constantsconflictes cognitius, a vegades provocats per les lectures, pels companys o pel propiconsultor. Ara sé, que per aprendre ha dhaver primer conflicte, ja que per a que esdoni aprenentatge, hem de ser èssers actius i no mers receptors de la informació(passius). El mestre (o el consultor en el nostre cas) ha de ser un provocador desituacions daprenentatge, on ens faci dubtar i on promogui en nosaltres lanecessitat de buscar noves explicacions, nous camins, per satisfer els nostresesquemes. El conflicte sorgeix quan un coneixement es posat en dubte per un nouconeixement, cosa que ens obliga a crear nous esquemes; i és llavors quan es donalaprenentatge significatiu. Així, davant duna situació de-a, es busca en lestudiant(en nosaltres) un compromís conceptual alt, entés com la intencionalitat del canviconceptual. En aquest nivell, es pensa detingudament en arguments icontraarguments relacionats amb la informació (en això es va centrar especialmentel debat, i les pacs). El corrent CTS busca impulsar un alt compromís conceptual enels estudiants emprant les noves tecnologies (per exemple, utilitzant lordinadorper a construir els seus propis models mentals).Pensant en el treball fet fins ara, penso en el simple que arriba a ser el nostrepensament quan no tenim un coneixement real dallò que estudiem. Aquest fet esva fer especialment rellevant, durant la realització del debat . Arran del debat vaigser capaç de veure dues realitats que semblen enfrontades: els sociodeterministes iels tecnodeterministes. Vaig poder apreciar la influència de la tecnologia enlevolució de la societat mai mhavia aturat a pensar que la societat podia estar tantcondicionada per la tecnologia) i de la societat en la tecnologia (amb el meupensament arcaid que era lhome qui decidia totalment la raó de ser de latecnologia); amb les seves implicacions, relacions, exclusions, etc. Vaig adonar-medel poder real, que per a mi, te avui dia la tecnologia en la nostra vida però tambédel fet de com poder extreure benefici daquesta, com condicionem els avençostecnològics per a potenciar el nostre benestar.El descobriment de les eines emprades durant les Pacs, mhan obert nous campsdaplicació i mhan servit en la meva professional. Com a exemple, puc citar leinade Model dhistòries. Al principi no entenia la funcionalitat duna eina de treball comla base de dades KITE ni dels models dhistòries. Però arran de la pac2.1 (iespecialment de la PAC 2.3) vaig veure la importància daquesta eina tan útil. Coma éssers som capaços de viure a través de les experiències dels altres (perexemple, anem al cinema i podem plorar amb el protagonista), així que tambéhaurà de servir en el cas de laprenentatge. No obstant, penso que per que es doniaprenentatge a partir daquesta eina, lexperiència ha de ser molt i molt propera alestudiant. Arran de les activitats dels companys, el meu bagatge imaginatiu vacrèixer enormement i vaig poder llegir històries que fàcilment em poden servir enla meva pràctica diària, ja que oferien noves activitats, punts de vistesdiferents, .... És una eina molt útil per a la pràctica psicopedagògica, especialmenten lelaboració activitats de-a, tant és així, que lhe utilitzat en lelaboració de laPac2.3, buscant històries semblants a lactivitat que volia proposar als estudiants. 23
 24. 24. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3Un dels focus més importants de lassignatura ha estat la importància delaprenentatge significatiu. Com sempre es diu, la millor manera dentendre lateoria és transformar-la en pràctica i això és el que vam fer en la darrera Pac(Pac2.3). Realment, va ser una activitat molt interessant, tot i que al principi em vaespantar força, donada la meva manca dexperiència. Amb el disseny i posada enpràctica dactivitats de-a, és on realment thas denfrontar a la realitat: aula,recursos, … i on la creativitat (o ajudes com la base de dades Kite) juguen un paperimportant. Lús de les TIC en el disseny de situacions de-a facilita lactivació perpart dels estudiants, la seva implicació i motivació, facilitant un aprenentatgesignificatiu, real. És bo emprar els problemes , ja que els podem donar un ússignificatiu: els podem emprar per generar aprenentatge significatiu, objectiuprincipal de tot aprenentatge, ja que sorgeix directament de lestudiant. Amb això,guanyem el seu interés i per tant, la seva participació (activa) està gairebéassegurada.A més, jo mateixa vaig aprendre molt durant aquesta activitat, i estic segura queals meus companys també els hi va passar.A més a més, després de cada Pac, calia fer un exercici metacognitiu on caliaautoavaluar-se i prendre consciència del procés realitzat. Ha estat una tascanovedosa i generadora de coneixement, però alhora extremadament difícil.Autoavaluar-se a un mateix és més difícil que avaluar a laltre. Però penso que ésuna habilitat necessària per avaluar realment la feina feta des duna perspectivaobjectiva; però pocs ho saben fer.Per finailtzar, magradaria afegir que, que mha sembla molt interessant i profitòsconèixer i aprofundir en nous programes, eines i recursos ; i, especialment,en les possibiltats que ofereixen les eines TICs com a mediadores de situacions de-a. I que, malgrat el calendari tan apretat d’aquesta assignatura i l’esforçque requereix seguir-la adequadament, n’he obtingut un aprenentatgeimportantíssim que segura que em servirà en futures ocasions. 24
 25. 25. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a leducació Pac 2.3BIBLIOGRAFIA I WEBBIOGRAFIAMaterial en paper:- Cabero, Julio. (2003) “Educació i tecnologia: fonaments teòrics”. Noves tecnologiesde la informació i la comunicació en educació.- Jonassen, David. (2003) TIC i aprenentatge significatiu: una perspectivaconstructivista. Bloc 1 “La construcció de models per al canvi conceptual”. Novestecnologies de la informació i la comunicació en educació.Material web:- Jonassen, David. (2003) Les TIC i la construcció de coneixement. Mòdul didàctic 2.Cas 2. Argumentació. [en línea]. Barcelona: Noves tecnologies de la informació i lacomunicació en educació. [Fecha de consulta: 11/2011].- Jonassen, David. (2003) Les TIC i la construcció de coneixement. Mòdul didàctic 2.Cas 3. Creació de models a classe. [en línia]. Barcelona: Noves tecnologies de lainformació i la comunicació en educació. [Fecha de consulta: 11/2011].- Jonassen, David. (2003) Les TIC i la construcció de coneixement. Mòdul didàctic 2.Cas 4. Resolució de problemes. [en línea]. Barcelona: Noves tecnologies de lainformació i la comunicació en educació. [Fecha de consulta: 11/2011].- KITE [en línia]. [Missouri, Columbia]. Base de dades. Disponible en:<http://kite.missouri.edu> [Consulta: novembre 2011]- Caminant entre les NTICEDU [en línea]. Blog, disponible en Plantilla Watermark.Tecnologia Blogger. També disponible en <http://pilar-nticedu.blogspot.com/>[Consulta: novembre 2011] 25

×