Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC31Pràctica d’Avaluació Continuada – PAC 3Noves tecnolog...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC32ÍNDEX DE CONTINGUTINTRODUCCIÓ...........................
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC33INTRODUCCIÓTenim un problema. Com a tecnòlegs és molt...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC34També s’han inclòs en el projecte un annex, en el qua...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC35Biblioteca del poble, a internet i entre les famílies...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC36de afectivitat, les relacions amb els iguals son bast...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC37• Aprendre a aprendre.Objectius i contingutsEls objec...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC38• Interès pel text escrit.• Valoració i respecte per ...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC39Els nens o nenes amb més dificultats en la parla s’en...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC310DESCRIPCIÓ DEL PROCÉSAquesta activitat és contextual...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC311Al final de la sessió s’enumerenentre tots els aspec...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC312És el moment d’anotar tots els aspectes que han sort...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC313- Sessió 9: Després de Escanejar el dibuixos amb l’a...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC314AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE ACONSEGUITPartint del mo...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC315AVALUACIÓ TECNOLÒGICA DEL DISSENYDurant la realitzac...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC316CONCLUSIONSLa realització d’aquest projecte tot i qu...
Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC317BIBLIOGRAFIA I WEBLIOGRAFIA• Jonassen, D. (2003). Le...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pac 3 definitiu3

190 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pac 3 definitiu3

 1. 1. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC31Pràctica d’Avaluació Continuada – PAC 3Noves tecnologies de la informació i lacomunicació a l’educacióPAC 3Laura Rodríguez EscrihuelaAula:4Data de lliurament: 2/06/13
 2. 2. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC32ÍNDEX DE CONTINGUTINTRODUCCIÓ......................................................................................................................... 3DISSENY DE L’ACTIVITAT...................................................................................................4MAPA CONCEPTUAL..................................................................................................................................................... 9DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS.................................................................................................10AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE ACONSEGUIT.....................................................14AVALUACIÓ TECNOLÒGICA DEL DISSENY...................................................................15CONCLUSIONS......................................................................................................................16BIBLIOGRAFIA I WEBLIOGRAFIA...................................................................................17
 3. 3. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC33INTRODUCCIÓTenim un problema. Com a tecnòlegs és molt probable queens trobem amb la necessitat de dissenyar activitatsd’aprenentatge per a persones ben diferents. Aquestesactivitats s’hauran de portar a la pràctica (ja sigui pernosaltres mateixos o per altres docents) en un contextreal (formal o no formal, però propi del psicopedagog) iben descrit i ben segur que haurem de comptar amb elconcurs de les TIC. Caldrà avaluar-les i, sovint, millorarel seu disseny per a edicions posteriors.En aquesta darrera PAC es pretén dissenyar una activitatd’ensenyament aprenentatge dirigida per un coordinadorpsicopedagògic amb la finalitat que es doni l’aprenentatgesignificatiu mitjançant les Tic en un grup de nens i nenes quehan detectat que tenen un problema.Es parteix d’un problema significatiu en una aula de P4 quans’està explicant la llegenda de Sant Jordi i un alumne detectaque alguns elements, successos de la llegenda s, a partird’aquí sorgeixen molt interrogants entre els alumnes de laclasse que comencen a fer hipòtesis del perquè port haver passattot plegat. S’aprofita la motivació dels alumnes envers el temai els interrogants que es planteja per iniciar una investigacióal voltant dels dubtes plantejats.Aquesta investigació parteix dels interessos del grup classe pertant serà un molt bon punt de partida per a l’aprenentatgesignificatiu.Primerament trobem la fitxa tècnica del disseny, on podem veureuna petita descripció del problema així com els principals tretscaracterísticsSeguidament trobem un petit mapa conceptual per situarl’activitat realitzada i la seva relació directa amb les TIC il’aprenentatge significatiu.Un cop situat el problema passaré a la descripció del procéstot explicant els passos seguits en cada sessió, també hiafegiré la mostra documental i el resultat final, amb algunesfotografies del grup classe realitzant la investigació i elconte explicat pels alumnes .A continuació dos apartats dedicats un a l’avaluació del’aprenentatge i l’altre l’avaluació tecnològica del disseny.Finalment unes petites conclusions que resumiran el procésseguit i els resultats obtinguts.
 4. 4. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC34També s’han inclòs en el projecte un annex, en el qual trobemuna autoavaluació de l’activitat i el seguiment de l’avaluaciócontinuada global.DISSENY DE L’ACTIVITATTÍTOL DE L’ACTIVITAT: La veritable llegenda de Sant JordiDescripció dels agents personals i de la tecnologia mediadoraEls agents personals: alumnes de P4Mediadors: mestre tutora i jo.Tecnologia Mediadora : Movie Maker, Scan, PDI, microfon,InternetDescripció del problemaFruit d’ una conversa espontània sobre la festivitat de SantJordi i després d’explicar la llegenda, sorgeix un petit dilemaentre els nenes i nenes de la classe del Foc, un dels nens delgrup classe exposa que la llegenda que li han explicat a casaels seus pares és diferent a la que acaba d’explicar la mestra,altres nens i nenes expliquen també la seva versió i s’adonenentre tots que hi ha diferents versions de la llegenda. Com potser que hi hagi diferents maneres d’explicar la llegenda?Segons David Jonanssen, estem davant d’un problema del tipus:resolució de dificultats, Ja que molts nens i nenes del grupclasse no entenen com pot ser que una mateix conte o llegenda espugui explicar de diferents maneres i que pugui tenir diferentsfinals. L’estructuració:és un problema ben estructurat, ja quela seva solució és limitada tenim un problema ben definit ambobjectius específics i concrets És un problema poc complex, jaimplica un conjunt restringit de factors o variables a tenir encompte.Especificitat de camp: Parteix d’un problema real , problemàticareal dels alumnes , els conceptes treballats son molt propersals alumenes i els poden relacionar amb la seva vida quotidianaPlantejament del problemaDavant els interrogant que es plantegen els nens i nens del grupclasse sobre perquè una llegenda pot ser explicada de maneresdiferents comencem una recerca de diferents contes queexpliquin la Llegenda per tal d’analitzar quines son lesdiferències, la recerca es fa a la biblioteca de l’escola, a la
 5. 5. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC35Biblioteca del poble, a internet i entre les famílies dels nensi nens del grup classe.Un cop feta la recerca entre els contes escollits fem una triaamb aquells que presenten més diferències i els expliquem pertal d’analitzar quin canvis perceben els nens i nens,Entre tots elaborarem un llistat de les diferències méspalpables.Finalment elaborarem entre tots la nostra pròpia llegenda, totagafant diferents elements que apareguin a les diferentsllegendes explicades.Context de l’activitatL’activitat es durà terme a l’aula de P4 B en una escola delVallès Oriental, el nivell socio- econòmic de les famílies ésmitjà, durant la unitat de programació de Sant Jordi. A l’escolautilitzarem la Biblioteca per fer la recerca de llibres i l’auladel laboratori que és on està situada la PDI de l’escola,aquesta és compartida amb tot el cicle d’educació infantil iamb el cicle inicial, per tan disposarem d’algunes horesprèviament concertadaCaracterístiques del aprenentsEl grup classe on se situa aquest projecte és un grup de P4 ésun grup força cohesionat, es mantenen bones relacionsentre iguals, juguen de forma positiva tant individualment comen grup. També es poden observar alguns nens i nenes amblideratge sobre el grup , i amb personalitats fortes.L’Actitud davant la feina és molt positiva, estan molt motivatspels nous aprenentatges i mostren entusiasmats i amb ganesd’aprendre. Els hàbits de treball, con bons es mostren autònomsi molt madurs.Mantenen l’atenció i l’escolta en els moments de rotllana, esmostren participatius i comunicatius.En general el grup classe van assolint els hàbits d’ordre id’autonomia personal característics de l’edat tot i que calanar treballant-los diàriament per tal que no els oblidin.A l’aula hi ha alguns nens que presenten dificultatsd’aprenentatges:En MartíPresenta dificultats d’atenció i escolta i li costa seguir elritme del grup classe a més a més la situació a casa éscomplicada ve a l’escola bastant deixat, i els vincles queestableix amb els membres de la seva família tret de la mare sonbastant tibants. A l’escola reclama molta atenció i necessitacontínuament el reforç positiu de l’adult. Necessita grans dosis
 6. 6. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC36de afectivitat, les relacions amb els iguals son bastantconflictives ja que normalment molesta als companys.Sovint està molt inquiet. Es mostra poc motivat per laproducció a paper, però està molt atent i té ganes departicipar. El seu ritme de treball és bastant lent.Va assolint els continguts tot i que en ocasions necessitaalgunes adaptacions curriculars.En PolPresenta dificultats en la parla , fa poc li han diagnosticatautisme tot i que ha tingut una adaptació progressiva alescola, ha plorat bastant a les entrades a l’escola, i degut aque ha faltat sovint, li està costat més adaptar-se.Compren raonablement les informacions i consignes que rep,mostra grans habilitats manipulatives i demostra grancuriositat per les activitats tecnològiques, l’ordinador, lapissarra digital...Ara està content i participatiu, però cal donar-li elementsperquè reconegui els diferents contextos. Li costa conteniralguns dels seus comportaments de convivència i cal indicar-liquines conductes son acceptables per tant trobar límits enalgunes actuacions. Cal ajudar-lo a organitzar la seva percepciódel pas del temps i de la comprensió dels cicles que experimentaal llarg del dia.És mostra motivat i col·laborador amb ganes de participar, toti que prefereix alguns materials a altres. Necessita Atencióindividualitzada. Adaptació dels materials i de les activitatsDegut a l retard maduratiu de la parla cal mostra-li moltesimatges per situar-lo en el context de les activitatsFa poc li han fet unes proves auditives per detectar si rep béels sons.També al grup classe hi ha dos nens magrebins que no entenen elcatalà, tampoc el castellà i que necessiten una adaptació de lesactivitats, amb moltes imatges per tal de facilitar lacomprensió dels aprenentatges.Competències• Comunicació lingüística.• Tractament de la informació i competència digital.• Cultural i artística.
 7. 7. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC37• Aprendre a aprendre.Objectius i contingutsEls objectiusReconèixer les manifestacions culturals de la festa de SantJordi.• Escoltar i comprendre contes.• Comprendre el llenguatge no verbal com a expressióUtilitzar i valorar progressivament la llengua oral perevocar i relatar fets reals o fantàstics, per expressar icomunicar idees o sentiments respectant les normes.• Mostrar interès per l’escolta. Participar i escoltaractivament en situacions habitual de comunicació.• Satisfacció per les descobertes individuals i de grup enles habilitats lingüístiques.Els continguts• Reconeixement de les manifestacions culturals de la festade Sant Jordi.• Representar la llegenda de Sant jordi.• Ús del dibuix per representar la llegenda de Sant Jordi• Elaboració d’hipòtesis per llegir.• Ús de llibres per a imaginar, informar-se, divertir-se iestar bé.• Visualització de la llegenda de Sant Jordi. a partir deles TIC.• Memorització i reproducció de la cançó de Sant Jordi• Descoberta i reconeixement de les relacions entre textoral i escrit.• Interpretació i representació dels personatges de lallegenda.• Descoberta i reconeixement de les relacions entre textoral i escrit.
 8. 8. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC38• Interès pel text escrit.• Valoració i respecte per les produccions orals, gràfiquesi escrites pròpies i dels companys i companyes.8. Activitats:Abans de començar el projecte s’enviarà una carta a les famíliesper tal que ens ajudin a fer la recerca de contes de la llegendade Sant Jordi. També anirem a la biblioteca de l’escola per afer una recerca.Es farà una selecció de 4 contes. 1 de la biblioteca, un de lesfamílies un d’Internet i el que explica la mestra- Sessió 1: Explicarem un dels contes seleccionats (famílies)- Sessió 2: Explicarem un dels contes seleccionats( biblioteca)- Sessió 3: Explicarem un dels contes seleccionats (Internet)- Sessió 4: Explicarem un dels contes seleccionats(mestre)- Sessió 5: Elaboració de una llista de semblances idiferències.- Sessió 6: Representació de la llegenda. La mestra de músicatreballa una cançó que també explica la llegenda , dividirem laclasse per grups i la representarem tot seguint les pautes de lamúsica.- Sessió 7: Entre tots pensem la llegenda que ens agradariaexplicar i la dividim en 12 parts- Sessió 8: Un cop dividida la llegenda farem parellesheterogènies entre els nens i nenes del grup classe i perparelles dibuixarem les parts de la llegenda.- Sessió 9: Després de Escanejar el dibuixos amb l’ajuda delMovie Maker farem el muntatge i gravarem la llegenda amb lesveus de tots els nens i nenes.Fonamentació psicopedagògica:Aquesta activitat sorgeix dels interrogants dels nens i nens dela classe i parteix dels seus interessos i necessitats. Estanmolt motivats ja que la llegenda de San Jordi és una històriaque els motiva molt.S’ha escollit el treball cooperatiu per tal de que tots elsalumnes puguin aportar al projecte segons les seves capacitats.
 9. 9. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC39Els nens o nenes amb més dificultats en la parla s’encarregarande gravar frases més senzilles i simples.Criteris d’avaluació:L’avaluació serà continuada avaluant tan els coneixements previsdel alumnes com el procés d’ensenyament aprenentatge.Temporització. Dedicarem 3 sessions setmanals.MAPA CONCEPTUAL
 10. 10. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC310DESCRIPCIÓ DEL PROCÉSAquesta activitat és contextualitza en una escola públicade Montornès del Vallès, en una aula de P4 de la qual ensóc tutora, en l’aula hi ha 25 alumnes.El projecte s’ha portat a terme a l’aula ordinària i a labiblioteca de l’escola on hi ha una pissarra digital.El problema sorgeix dues setmanes abans de la diada deSant Jordi, al inici de la unitat de programació de SantJordi, quan tot explicant la diada, un dels alumnesestranyat aixeca la mà i planteja els seus dubtes, no enténperquè en el conte que li explica la seva família elcavaller Sant Jordi es casa amb la princesa al final.Els altres nens i nenes de la classe també comencen a donarla seva opinió i diuen la seva.Finalment no es posen d’acord de quin pot ser el motiud’aquest fenomen, també hi ha alguns nens que afirmen queen altres contes també passa per exemple diu un nen: “La meva mare diu que el llop de la caputxeta li posenpedres a la panxa i mor ofegat al riu” “ En el conte de lesla caputxeta que ens va explicar la Maria (monitora delmenjador)el llop el mata un caçador.Aprofitant aquests interrogants ens plantegem realitzaraquest projecte d’investigació.S’enviarà una carta a les famílies per demanar llibres deSant Jordi i dur a terme la investigació.A continuació es desenvolupen les diferents sessions delprojecte.- Sessió 1: Durant aquesta sessió comencem fent una plujad’idees plantejant les possibles hipòtesis sobre el problema LaPERQUÈ LA LLEGENDA DE SANT JORDI POT ÉSSER EXPLICADA DEDIFERENTS MANERES?Els nens i nens diuen la seva i casdascú es posiciona enpostures diferents, al final de la sessió expliquem un delscontes de Sant Jordi que han portat els nens i nenes de casa,com que molts nens n’han portat hem fet un selecció prèvia.
 11. 11. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC311Al final de la sessió s’enumerenentre tots els aspectes mésimportants de la llegenda.- Sessió 2:La segona sessió es durà a terme a la biblioteca de l’escola,hem anat a parlar amb el bibliotecari per plantejar-li el nostreproblema, i li hem demanat que ens deixi un dels contes perexplicar-lo.Aprofitarem que estem a labiblioteca i explicarem elconte. Finalitzat el conte deSant Jordi comencem a compararla llegenda explicada amb la dela sessió anterior, gairebé nohi ha diferencies, en el conteexplicat a la bibliotecadetectem que el drac començamenjant verdures, ovelles,vaques... el conte de laprimera sessió el drac nomenjava verdures perquè lifeien fàstic.- Sessió 3: En aquesta sessió anem a la pissarra digital, lamestra ha fet una recerca de llegendes penjades a la xarxa i hatriat una que introdueix més canvis per tal que els nens inenes puguin comparar-les:https://plus.google.com/photos/111385237029217291083/albums/5603316987903136689?banner=pwa- Sessió 4: En la quarta sessió explicarem la última llegenda,en aquesta sessió farem memòria dels diferents personatges iaccions que han anat apareixent. En finalitzar la sessió es fauna xerrada en la que els nens exposen les seves idees un nen dela classe explica que el seu pare li ha explicat que els contesson escrits per diferents persones i que es per això que sondiferents, aprofitant que a P4 ens troben en ple aprenentatge dela lectura i escriptura, aprofitem aquest detall per recuperarles llegendes explicades i buscar els noms dels autors, els nenss’adonen que cada conte ha estat escrit per una personadiferent.- Sessió 5:
 12. 12. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC312És el moment d’anotar tots els aspectes que han sortit alscontes i fer un llistat de semblances i diferències.- Sessió 6:La Sònia la mestre de música de l’escola s’ha assabentat queestem fent el projecte i ha presentat als nens una cançó queexplica la llegenda:https://www.youtube.com/watch?v=TJzRC9heOtYEls nenes que estan súper motivats amb el tema estan moltcontents. Hem dividit la classe en diferent grup i hem anat abuscar les disfresses, hem deixat temps per que cada grup esprepari la representació i al final de la sessió l’hemrepresentat.Aquesta és una mostra de la representació dels nens:https://www.youtube.com/watch?v=JfD2PErTNW8- Sessió 7:Entre tots pensem la llegenda que ens agradaria explicar i ladividim en 12 parts- Sessió 8:Un cop dividida la llegenda fem parelles heterogènies entre elsnens i nenes del grup classe i per parelles dibuixem les partsde la llegenda.
 13. 13. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC313- Sessió 9: Després de Escanejar el dibuixos amb l’ajuda delMovie Maker farem el muntatge i gravarem la llegenda amb lesveus de tots els nens i nenes.https://www.youtube.com/watch?v=FtSEyHtY2hI
 14. 14. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC314AVALUACIÓ DE L’APRENENTATGE ACONSEGUITPartint del model constructivista entenem que els aprenentatgesadquirits provoquen canvis mentals i de conducta.Segons Jonassen l’aprenentatge des de un model constructivistaproporciona múltiples visions de la realitat modificant i creantuna nova visió de la realitat:La mayoría de los psicólogos cognitivos consideran que la mente es unaherramienta de referencia para el mundo real; los constructivistas creen quela mente filtra lo que nos llega del mundo para producir su propia y únicarealidad (Jonassen 1991)D’altra banda Ausbel amb la teoria de l’aprenentatgesignificatiu, planteja per una banda la relació entre elsconeixement previs del individu i la seva estructura cognitiva,en relació amb la nova informació creant així nous esquemes deconeixement i modificant els antics, produint nous modelsmentals.El constructivismo asume que nada viene de nada. Es decir que conocimientoprevio da nacimiento a conocimiento nuevo.Tenint en compte aquest fonaments teòrics els projecte ha partitdels coneixements previs dels nens i nens i dels seusinteressos, introduint nous aprenentatges que han provocatcanvis en el pensaments dels alumnes.Des de el primer dia els nens han estat molt motivats amb elprojecte i molt il·lusionats, inclús els pares a l’entrada isortida de l’escola ho comentaven.Al llarg del projecte s’ha seguit una avaluació sumativa(inicial, continuada i final) , s’ha valorat, l’actitud laparticipació, d’interès en les activitats, la resolució delsproblemes que s’han anat plantejant i els progressos obtinguts apartir dels conceptes treballatsEn general ha estat una experiència molt positiva, ja que elsnens s’ho han passat molt bé durant el procés i això ha ajudata acabar amb èxit l’activitat.Com ja es va dir en la fitxa disseny al grup classe hi ha nensamb dificultats, per això se’ls ha adaptat l’activitat, sobretoten la sessió de dibuixar i en la sessió de gravar el conte, enaquesta s’han triat frases molt curtes perquè les puguinmemoritzar sense problemes.En general tots els alumnes ha assolit els objectius establertsinicialment i han utilitzat noves estratègies que en un futurels ajudaran per realitzar d’altres activitats.
 15. 15. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC315AVALUACIÓ TECNOLÒGICA DEL DISSENYDurant la realització del projecte s’ha utilitzat lapissarra digital, per projectar un conte del picassa,l’ordinador de l’aula, per anotar les pluges d’idees i lesconclusions dels alumnes al llarg del projecte, elprograma windows movie maker 2.6 per gravar la llegenda il’escàner per escanejar les imatgesCal dir que a l’escola per un tema de retallades elsalumnes tot i que a p4 es començava a fer informàtica s’hadecidit començar a partir de 1r, per tan els nens i nenesno estan acostumats a fer servir molt els ordinadors, tot iaixí aprofitant que a la biblioteca hi ha una pissarradigital molts dijous anem amb tot els grup classe atreballar la lectura escriptura.La utilització de la pissarra és un element molt motivadorque enganxa molt als nens, la gravació del vídeo els hafascinat els ha agradat molt possar la seva veu a lallegenda i la veritat es que per ser la primera vegada hohan fet molt i molt bé.En el cicle d’infantil és molt important lacontextualització de les activitats i la globalitat delproblema es per això que el fet de resoldre’l amb lautilització de les Tic resulta més engrescador.La tecnologia educativa (TE) basada en el disseny, aplicació,anàlisi i avaluació de situacions mediates d’aprenentatge,basades i fonamentades en el procés d’ensenyament –aprenentatge, incideix directament en l’aprenentatgesignificatiu, ja que mostra especial interès per la zona dedesenvolupament proper (ZDP) dels aprenents.
 16. 16. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC316CONCLUSIONSLa realització d’aquest projecte tot i que ha estat moltlaboriós ha estat molt enriquidor, i si els meus alumnes haestat motivats durant el procés d’aprenentatge, jo encara hoestat més, penso que això ho he sabut transmetre i que ha ajudaten el procés d’aprenentatge.El principal objectiu que m’havia plantejat era el de produirel canvi de model mental en els alumnes perquè construïssin nousconeixement, Penso que al mateix temps que els alumnes han anatintroduint canvis de pensament ,jo també ho he fet amb els meus,en ocasions em sorprenien amb noves idees i pensaments , aixòm’ha fet estar molt atenta durant el procés d’ensenyamentaprenentatge per tal de seguir endavant i anar modificant totallò que caliaEl que més m’ha costat de la Pac ha estat la tria delproblema, sobretot relacionar-la amb la teoria, em costava molttrobar un problema que sigues realment significatiu per alsnens, ja que la majoria d’activitats que normalment es porten aterme a l’escola són proposades pels adults, i no sorgeixen deles motivacions i els interessos dels propis alumnes. El fet quesorgís dels interrogants dels infants, han fet que el projectesigui molt i provocador l’aprenentatge significatiu. A partird’ara m’he proposat a estar molt atenta a questes petitesespurnes que poden sorgir en qualsevol moment per tal detransformar-les en aprenentatge significatiuLa PAC m’ha ajudat a assolir estratègies de treball ambelements tecnològics dintre d’un context concret i he après queaquestes poden afavorir l’aprenentatge significatiu que el fetd’ incloure diverses eines tecnològiques a l’hora de dissenyaractivitats d’ensenyament aprenentatge pot ajudar a que elprocés sigui un èxit.
 17. 17. Noves tecnologies de la informació i la comunicació a l’educacióPAC317BIBLIOGRAFIA I WEBLIOGRAFIA• Jonassen, D. (2003). Les TIC i la construcció de coneixement. Cas 3. creació de models aclasse. Mòdul didàctic 4. Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació.Universitat Oberta de Catalunya.• Jonassen, D. (2003). TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista. Mòduldidàctic 3. Noves tecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. UniversitatOberta de Catalunya.• Cabrero, J. (2003). Educació i tecnologia: fonaments teòrics. Mòdul didàctic 1. Novestecnologies de la informació i la comunicació en l’educació. Universitat Oberta deCatalunya• .Domènech, M i Tirado, F.J. (2002). Ciència, tecnologia i societat: nous interrogants per ala psicologia. Barcelona: Fundació universitat Oberta de Catalunya. >• Programari CMAP Tools. Knowledge modeling kit. Version 5.04.02. Insitute for Human ambMachine Cognition. A University Affiliated Reserch Institute. Disponible a:<http.//cmap.ihmc.us/>.• Jonassen, D. (1991). “Objectivism versus Constructivism: do we need new philosophicalparadigm?” Educational technology research and development. Vol.39, nº3 (p. 5-14).• http://saberes.my3gb.com/etaquitao/politec/constructivismo.htm

×